Pareldienst 2 juni

Kerkblad 74-46,47

Hemelvaart

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen, HEERE God!”

(Psalm 68: 19)

____________________________________________________

Psalm 68 is een loflied voor een behaalde overwinning. De HEERE wordt geëerd, Hij gaf immers de overwinning! In rijke beeldtaal wordt Gods macht bezongen.

Een van die beelden is de zegetocht van een koning die de overwinning behaald heeft. Met veel machtsvertoon keert hij glorieus terug naar zijn burcht, ergens op een hooggelegen berg. Verslagen soldaten van het vijandelijke leger worden meegevoerd aan de strijdwagens. Natuurlijk krijgen de onderdanen van de koning allerlei geschenken, ze mogen delen in zijn overwinningsvreugde.

In onze tekst zien we dat allemaal terug. “U bent opgevaren naar omhoog”; de Koning der Koningen, de Heere Jezus keert als Overwinnaar terug naar Zijn paleis, het Vaderhuis. Het is een terugkeer vol triomf en heerlijkheid.

De Heere Jezus heeft niet zomaar een oorlog gewonnen. Hij heeft dé strijd gestreden én heeft de aartsvijanden van Hem en Zijn Vader voor eeuwig overwonnen. Daarmee heeft Hij een beslissend einde gemaakt aan de heerschappij van de ‘Overste van deze wereld.’

Hoe heeft Jezus dat gedaan? Allereerst door Zijn komst. Johannes schrijft: “Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou.” Heel Zijn leven heeft Christus de verzoekingen en aanvallen van satan weerstaan. Hij heeft gestreden tot aan het kruis en in de dood. Maar, waar satan dacht te overwinnen, heeft Jezus hem voor eeuwig verslagen: door Zijn opstanding uit de dood. Het graf kon de Zoon van God niet vasthouden. Jezus leeft!

Hemelvaart is de zegetocht van de Zoon van God. Hij keert terug naar de hemel, vol eer! Voor het geloof is deze zegetocht een heerlijk gezicht. Het is het waard om steeds weer te gedenken en te vieren.

Zo’n koning die terugkeerde van zijn strijd werd begroet. Juichend staan zijn onderdanen hem op te wachten. We zien dat niet direct terug in de verschillende beschrijvingen van de hemelvaart van de Heere Jezus. Wel lezen wij dat Hij opgenomen werd. Geen onderdanen, maar de Váder haalt Zijn Zoon binnen…

De discipelen staren Hem nog wat bedremmeld na. Wat gebeurt er…? Engelen komen en vertellen hen wat er precies gebeurd is en dan gaan ze vol blijdschap en verheuging terug naar Jeruzalem om te wachten op de komst van de Heilige Geest. Een van de Gaven die de Overwinnaar uitdeelt…! Daarover zo meer. Eerst een ander beeld.

Aan de strijdwagen van de Koning worden verschillende vijanden meegevoerd. “U hebt gevangenen weggevoerd.” Ze zijn overwonnen en dat moet het volk van de Koning zien! Welke vijanden?

Het gaat om de aartsvijanden die ik al noemde. Satan, de zonde en de dood. Ze worden als verslagen vijanden triomfantelijk meegevoerd door de Heere der heren.

Wat een machtige troost ontvangen wij in het geloof! De duivel is verslagen! De zonde is een machteloze vijand geworden. De dood is van haar prikkel beroofd! Wie in het geloof op Jezus ziet mag dit weten en daaruit leven!

Het beeld gaat verder. “U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen.” De koning laat zijn volk delen in de vreugde van de overwinning. Iedereen van zijn volk, van klein tot groot, arm en rijk, mag delen in zijn blijdschap.

Elke Christusgelovige ontvangt gaven. Zeker de gave van de Heilige Geest. Maar niet minder de gave van de vergeving van de zonden. De gave van het eeuwige leven. Maar laten we daarbij niet vergeten, dat er ook nog andere gaven zijn. Gaven die we niet voor onszelf ontvangen hebben. Allereerst tot heerlijkheid van de Koning der koningen… maar ook tot opbouw van de gemeente van Christus.

Paulus schrijft daarover in het vierde hoofdstuk van zijn brief aan de gemeente te Efeze. Efeze 4: 7,12b “Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus .. tot opbouw van het lichaam van Christus.” Ook die gaven worden uitgedeeld, zodat het de gemeente van Christus ten goede komt. Bedenk eens wat u allemaal gekregen heeft. Dient u daarmee ook de gemeente van Christus? 

Laten we nog eens luisteren naar onze tekst. Nu wijkt David ineens af van het gewone beeld van een overwinnende koning: “ja, ook aan opstandigen: om bij U te wonen.” Wat zijn opstandigen? Mensen die weigeren om te gehoorzamen en te luisteren naar de koning. Zélfs rebellen mogen wonen bij deze Koning.

Dat is een belofte voor mensen die zichzelf als een opstandeling leren kennen. Misschien u, die nog niet bij de Heere hoort. Ja, daarin is de Heere duidelijk. U bent een ongehoorzame… maar let op: nu is het nog mogelijk om toch bij deze Koning te gaan horen en bij Hem te wonen. Neemt Zijn genade ootmoedig aan en sluit u zich aan bij de erehaag voor deze Overwinnaar: “Geloofd zij God met diepst ontzag!”

ds. J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Geef gegevens voor het nieuwe seizoen door!

Hierbij verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz., voor zover dat nog niet gedaan is, activiteiten door te geven, vooral met het oog op het nieuwe seizoen.

Geef daarbij aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website moet worden aangepast, denk bijvoorbeeld aan de wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz.

Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl.

De Parel zoekt vrijwilligers

Gepensioneerd of niet meer aan het werk en op zoek naar een gezellige bezigheid op de maandagochtend?

Bij De Parel komt op maandagochtend een groep vrijwilligers samen die allerlei klusjes oppakt. Denk hierbij aan kleine reparaties, verfwerk, tuinonderhoud en dergelijke. Hiervoor zijn we op zoek naar versterking. Je steentje hieraan bijdragen? Loop gerust eens binnen op maandagochtend of bel naar De Parel: 61 25 70.

de Beheercommissie

Fietstocht Hemelvaartsdag

Ook dit jaar is er op Hemelvaartsdag weer een mooie fietstocht door de Alblasserwaard uitgezet.

Er zijn twee afstanden. De korte route is 26 km. De lange route wordt gevormd door vanaf de rustplaats nog een ronde van 23 km te rijden.

Inschrijving is gratis en voor koffie, fris en wat lekkers is een vrije donatie welkom.

De route is af te halen in de Wagon bij De Parel op Hemelvaartsdag tussen 13.00 en 14.15 uur.

Na de fietstocht kunnen we nog even nagenieten in de tuin van familie Verheul, Parallelweg 35.

Mocht het erg slecht weer zijn, dan gaat de tocht niet door. Bij twijfel kun je altijd even bellen.

Ook als je vooraf de route al wil ontvangen en overige vragen kun je contact opnemen met Johan van der Waal van Dijk, jvdwvd@hetnet.nl of 06 18 45 36 96

Christelijke Volksbibliotheek

Vergeet onze eigen bibliotheek niet!

Zijn er zo weinig mensen in onze gemeente die graag een goed boek lezen? Je zou het haast zeggen!

In De Parel huist al vanaf de opening een bibliotheek die door een flinke groep vrijwilligers draaiend wordt gehouden (de bibliotheek dateert zelf van nog veel vroeger).

Er is keus uit ruim 5.000 titels; daar zal vast wel iets voor u bij zijn! Romans, jeugdboeken, gedichten, bezinnende lectuur… kom maar eens kijken en neus even rond; leen eens een boek (of meer: geen probleem!).

Elke uitlening draagt weer een stukje bij aan de aankoop van nieuwe boeken; weinig uitleningen betekent ook dat we minder boeken aan de collectie kunnen toevoegen.

Dus: Lezers, waar blijven jullie?

Welkom in De Parel (ingang via de deur bij het kerkelijk bureau, trap af) op zaterdagmiddag van 14.00-15.30 uur,  kosten: € 0,25 per boek per week!

Berichten vanuit Open Doors

Open Doors is een organisatie die vervolgde christenen wereldwijd steunt met o.a. goederen, geld voor ondernemingen, traumahulp en gebed. Vanuit Open Doors worden er meerdere activiteiten geregeld, om op meerdere manieren mee te leven met onze vervolgde broeders en zusters wereldwijd.

Zondag voor de vervolgde kerk

Zondag 16 juni is het de zondag voor de vervolgde kerk. Tijdens de ochtenddienst wordt er een collecte gehouden voor Open Doors, zal er in de bijbelklas aandacht worden besteed aan Open Doors en krijgt u bij de uitgang van de dienst het Open Doors magazine.

Nacht van gebed

Vrijdag 21 juni wordt er weer een nacht van gebed georganiseerd. Mensen in heel Nederland zullen tegelijk voor een bepaald land, een bepaald persoon bidden, zo ook in Hardinxveld in de Wagon. De avond is verdeeld in blokken van twee uur. Het eerste blok is van 20.00-22.00 uur, het tweede blok is van 22.00-00.00 uur en het derde blok is van 00.00-2.00 uur.

In een blok wordt er een filmpje getoond over een vervolgde broeder of zuster, zullen we samen zingen, maar bovenal in gebed gaan om zo ons machtigste wapen als christenen in te zetten in de strijd tegen het kwaad. Open Doors geeft heel vaak aan dat de vervolgde christenen voor wie we bidden dit voelen en zich ook geliefd en gewaardeerd voelen. Laten we dus met velen samenkomen om hen voor Gods troon te brengen.

Schrijf- en gebedsochtend Women to Women

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op 28 juni op Kemphaan 10 (inloop vanaf 09.00 uur, start ochtend om 09.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.30 uur). Tijdens deze bijeenkomst is er een korte overdenking, waar we met elkaar over praten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus.

Women to Women walk

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer de sponsorwandeling van Women to Women georganiseerd. Vanaf 09.00 uur worden we ontvangen in ‘De Rank’ (Dorpsstraat 57 Giessenburg) met koffie en thee. Om 09.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling.  Daarna gaan we wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. De route is ca. 10 km. Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea voor ons klaar. Voor meer informatie of aanmelden kunt u mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 61 63 00.

Alle bovenstaande berichten worden geregeld door diverse werkgroepen. Namens hen nodig ik u hartelijk uit om u aan de sluiten bij één of meerdere activiteiten.

Met vriendelijke groet,
Gerlinde Hendriksen
ambassadeur Open Doors
gerlindederover@hotmail.com/06 29 22 25 10

Audiostream De Parel

Door de toenemende vraag vanuit de gemeente om diensten, die in ons verenigingsgebouw De Parel worden gehouden, via internet beschikbaar te maken zal De Parel een eigen audio stream via Kerkdienst Gemist krijgen.  Daarmee kunnen deze diensten ook worden vastgelegd op Kerkdienst Gemist, waar ze dan gedurende 12 maanden na opname zijn te beluisteren of downloaden.

Tot nu toe werd deze verbinding gedeeld met de Nieuwe Kerk met alle beperkingen die daarbij horen. Dat zal binnenkort dus verleden tijd zijn.

Voor de kerkradioluisteraars is er één aandachtspunt bij deze aanpassing: bijeenkomsten die in De Parel worden gehouden zullen niet langer meer te beluisteren zijn via de kerkradio.

Hierdoor zouden ook de samenkomsten rondom de bezinning voor de viering van het Heilig Avondmaal niet meer via de kerkradio zijn te beluisteren. Er is hiervoor een compromis gevonden, deze avonden zullen beurtelings in de Nieuwe Kerk en in De Parel worden belegd.

De avonden die worden belegd in de Nieuwe Kerk zijn dan te beluisteren via het kerkradiokanaal van de Nieuwe Kerk.

Voor de volledigheid willen we vermelden dat de diensten vanuit alle drie locaties altijd via internet zijn te beluisteren.

Het is de bedoeling dat bovenstaande wijziging in zal gaan per 31 mei 2019. Dit zal ook op de website HGHG.NL worden aangepast zodat de nieuwe stream van de Parel voor een ieder gemakkelijk te vinden zal zijn.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

namens de Algemene Kerkenraad en de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 26 mei 2019

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Gave. Stichting Gave is een interkerkelijke organisatie voor het werk onder vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Gave verlangt ernaar dat de vluchteling die naar ons land komt, wordt gezien en geliefd. Gave maakt kerken en christenen bewust van de Bijbelse roeping om ‘de vreemdeling’ gastvrij te ontvangen. Gave inspireert, traint en ondersteunt vrijwilligers om contacten op te bouwen met asielzoekers en hen Gods liefde te laten zien. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christenasielzoekers. Tenslotte organiseert en ondersteunt Gave projecten die relevant zijn voor vluchtelingen (zoals Multiculturele Jongerenkampen en de zogenaamde Rugtasactie). Gods hart klopt van liefde voor de vluchteling. Een vluchteling heeft het nodig om geliefd te zijn. Door mensen die om hem geven, hem gastvrij tegemoet treden en hem Gods liefde willen doorgeven. Als diaconie willen we stichting Gave graag ondersteunen en de collecte van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag)

De diaconale collecte op Hemelvaartsdag is bestemd voor Stichting Chris en Timon. Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij hen in staat problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgt Stichting Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Stichting Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerde en onfeilbaar gezaghebbende Woord. Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Ze helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Van harte bij u aanbevolen, ook in uw voorbede.

Familie Folmer, Congo

Op de diaconale avond in april hebben we kort iets kunnen zien van het werk wat artsenechtpaar Willem en Joanne Folmer doen in Congo. Sinds 2016 wordt jaarlijks een forse bijdrage aan dit werk geleverd vanuit de nalatenschap die we als diaconie ontvingen. In 2017 zijn Willem en Joanne uitgezonden namens de GZB en verbonden aan de lokale Communauté Emmanuel, een kerkelijke denominatie in Congo, en partner van de GZB. Dit kerkverband heeft diverse ziekenhuizen en wil hiermee goede medische zorg aanbieden voor de gehele regio en daarbij het Evangelie van Jezus Christus verkondigen. Het ziekenhuis in Itendey, waar Willem en Joanne werken, bevindt sinds 2017 in een proces van renovaties, omdat het door de burgeroorlog en gebrek aan onderhoud in een vervallen staat was. Ook was er weinig medische apparatuur en was de medische zorg beperkt. Met de steun vanuit de nalatenschap kon in 2018 onder andere de verloskundeafdeling worden opgeknapt, werden 23 nieuwe bedden en matrassen aangeschaft, evenals meubilair. Ook werden vijf stafhuizen bijgebouwd en ging er een bedrag naar het fonds voor ondervoede kinderen. Deze kinderen krijgen vanuit het fonds gratis goede voeding; dit redt levens. Op verschillende manieren probeert men in het ziekenhuis tevens ook het Evangelie door te geven. Zo is er een vaste ziekenhuispastor die patiënten bezoekt en met ze bidt, worden audiobijbels en brochures verspreid, wordt er gebeden voor een operatie of een slechtnieuwsgesprek. Verder evangeliseren de ouderlingen van de kerk in het ziekenhuis en wordt maandelijks de Jezus-film vertoond. Dankzij het proces van renovatie en betere medische uitrusting, is de zorg verbeterd waardoor het aantal patiënten dat naar het ziekenhuis komt is verviervoudigd ten opzichte van twee jaar geleden. Door de verbeterde zorg, verbeteren ook de inkomsten van het ziekenhuis. Het streven is dat het ziekenhuis op korte termijn volledig zelfstandig haar basisfuncties kan uitvoeren. De diaconie wil dit werk de komende jaren graag blijven steunen. Wilt u meebidden dat onze bijdrage hieraan levensreddend mag zijn, en het werk van de familie Folmer blijvend gezegend wordt?

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 1e kwartaal 2019

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Opbrengsten collecten tijdens de erediensten en de bijdragen voor de kerkradio

48.011

44.250

3.761

Overige collecten en giften

1.844

2.250

– 406

Erfenissen en legaten

19.181

750

18.431

Totaal

69.036

47.250

21.786

Met dankbaarheid vermelden we dat de totale opbrengst boven de begroting is.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het eerste kwartaal 2019 is € 176.467 ontvangen (55% van het begrote bedrag van € 320.000 / 52% van het toegezegde bedrag van € 336.786). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

Vervanging cv-ketels in de Oude Kerk

Na 22 jaar trouwe dienst, zijn afgelopen week de twee ketels ten behoeve van de verwarming van de kerkzaal vervangen. Een normale levensduur is circa 18 à 20 jaar voor een verwarmingsketel. We zijn dus al wat langer door gegaan met de oude ketels. Belangrijker dan de levensduur is echter het feit dat we willen voorkomen dat we als gemeente ’s zondags onverwachts in de kou zitten.

Overigens kwam er nog een onaangename verrassing om de hoek kijken. Er is een kleine hoeveelheid asbest gevonden in de stookruimte. Afgelopen maandag is dat vakkundig gesaneerd door een gecertificeerd bedrijf. Aansluitend zijn deze week de nieuwe ketels gemonteerd en in bedrijf gesteld. Tevens is er gekozen voor het aanschaffen van een op afstand te bedienen thermostaat, zodat de koster altijd via een App de actuele temperatuur kan uitlezen en instellen.

We vertrouwen erop dat we zo weer een flink aantal jaren de Oude Kerk probleemloos kunnen verwarmen.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Ook na onze geslaagde afsluitende activiteit organiseert Dorcas nog 2 zomerbijbelstudiemorgens op 28 mei en 18 juni. Dinsdag 28 mei beginnen we om 09.15 uur in De Parel. We gebruiken de Bijbelstudie uit Vrouw (April nummer). Het thema is Gezag; Gekomen om te dienen. Alle vrouwen van harte welkom en neem gerust iemand mee!

een hartelijke groet van de stuurgroep

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Wat een rust ging er uit van de avondmaalsviering afgelopen zondag. In de verkondiging ging het over de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 26-29). De zaaier heeft geen zicht op wat er exact met het zaad gebeurt. Hij heeft ook de hand niet in het ontkiemen van het zaad. Zo is het in geloofsleven. Wij zijn geroepen om te zaaien, maar God zorgt voor geloof. Hij zorgt voor vrucht. Hij is ook de grote Landman die eens gaat oogsten. Alle reden om veel verwachting te hebben van de Heere.

In de dienst van dankzegging op het heilig Avondmaal stonden we stil bij de gelijkenis van het mosterdzaad (Markus 4: 31 en 32). Het thema was: Van klein naar groot! De gelijkenis van het mosterdzaad heeft verschillende betekenissen. Het gaat om de Heere Jezus, om Zijn werk in deze wereld, om Zijn werk in ons persoonlijk leven. Deze gelijkenis borduurt ook voort op de gelijkenis van de arenden uit Ezechiël 17. In Zijn genade en Zijn trouw gaat God verder met Israël. In het mosterdzaad laat Hij Zijn beloften tot vervulling komen.

Pastoraat

We denken ook aan verschillende ouderen in onze gemeente, al dan niet opgenomen in een zorgcentrum. We weten ons met hen verbonden in de Heere. Die verbondenheid mag er ook zijn wanneer zij met ons meeluisteren via kerktelefoon of internet. Wat kunnen er juist bij het ouder worden veel zorgen zijn. De Heere geve u Zijn licht in de avond van het leven. Opdat u het ook van harte kunt meezingen: ‘De HEERE is mijn licht en mijn heil!’ (Psalm 27: 1)

Gelezen

‘Mik op de hemel en je zult de aarde erbij krijgen. Mik op de aarde en je krijgt geen van beide.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 10,- (collectebonnen). Zelf ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Tot besluit

We leven alweer toe naar Hemelvaartsdag. De dag van Jezus de Grote. Christus wordt de hemel binnengehaald en verheerlijkt door Zijn Vader. Het is ook een dag die laat zien hoe er dankzij Hem een open hemel is voor wie Hem gelooft. Tijdens de dienst op Hemelvaartsdag besluiten we de lezingen uit Markus. Kort en bondig geeft de evangelist in Markus 16: 19 het feit van de hemelvaart weer. Laten we bidden om een gezegende dienst waarin Gods grote daden helder voor ons zullen oplichten. Met een hartelijke groet namens Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken op in ons gebed.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” (Psalm 31: 15)

Beroepingswerk

Zoals u wellicht al weet, heeft ds. Van Oordt het beroep naar Delft aangenomen. Dit betekent gelijktijdig dat hij heeft bedankt voor onze gemeente. Aan de ene kant een teleurstelling, aan de andere kant vertrouwen wij erop dat God ons zeker ook weer van een nieuwe herder en leraar zal voorzien.

Als kerkenraad willen we graag het beroepingswerk weer snel verder oppakken. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van een aantal factoren. We houden u hiervan, zo mogelijk, graag op de hoogte. Wat we op dit moment in ieder geval kunnen doen is dit alles bij onze God en Vader in gebed neerleggen. Wat u hierin kunt doen is, rondom ons staan in uw gebed.

Pastoraat

Ouderling Den Breejen zal met bezoekzuster J. Vliegenthart op bezoek gaan. We bidden dat zij veel van Gods Geest mogen ontvangen om de gemeente in de weg van de Heere te leiden.

Verantwoording

Bezoekbroeder Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 5,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Ds. Van Rooijen mocht tijdens een bezoek € 40,- ontvangen, te verdelen naar de volgende bestemmingen: € 20,- voor de kerk en € 20,- voor Stichting Buitenhof.

Kinderlied

Het lied voor zondag 26 mei is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Voor Hemelvaartsdag, donderdag 30 mei OTH 470 ‘Wil je wel geloven’ en zondag 2 juni OTH 553 ‘Vertel het aan de mensen’.

Pareldienst

Zondagavond 2 juni zal om 18.00 uur de laatste Pareldienst van dit seizoen plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is ds. Hugo Dankers uit De Bilt. Het thema is ‘Twijfel’ en dit wordt behandeld vanuit Handelingen 12: 1-19; over hoe Petrus gevangen wordt gezet en verlost.

De muzikale begeleiding in deze dienst wordt ditmaal verzorgd door de band Kingdom. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.  Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten of voor je laten te bidden. 

De digitale flyer wordt ook nu weer op de website gezet en door de wijkouderlingen rondgestuurd binnen hun wijk. Geweldig om te zien dat we iedere dienst nieuwe gezichten zien en u/jij wordt uitgedaagd om iemand uit te nodigen uit uw/jouw directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Die roeping hebben we allemaal! De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom!

De data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 8 september, 6 oktober, 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God in de hemel, laat mij mijn nietigheid voelen, niet om daarover te vertwijfelen, maar om des te sterker de grootheid van Uw goedheid te ervaren.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

  • We danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.
  • Bid om wijsheid voor de kerkenraad en de beroepingscommissie nu er weer verder gegaan moet worden om dee predikant te zoeken die God in onze gemeente wil hebben.
  • Bid voor de jongeren die hun examens hebben afgerond en met spanning de uitslag afwachten.
  • In juni vinden meerdere evenementen plaats zoals de Predikantendag, de Zondag voor de Vervolgde Kerk en de Nacht van Gebed. De laatste voorbereidingen zijn in volle gang. Bid dat veel christenen in gebed gaan voor de vervolgde kerk. (Gebedskalender Open Doors)
  • Bid en dank voor de toerusting van Egyptische ouderlingen. Het seminarie in Caïro verzorgt ook deze zomer weer een cursusweek voor ouderlingen waar ze hun kennis en vaardigheden ontwikkelen om leiding te geven aan de gemeenten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondagen en op Hemelvaartsdag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In een van de formuliergebeden voor de zieken wordt het zo verwoordt: ‘wij hebben tot niemand toevlucht, dan alleen tot Uw barmhartigheid, die U nooit iemand geweigerd heeft.’ Daar kunnen alle zieken, maar ook gezonde, mensen het mee doen.

Giften

Ouderling Veldman ontving op huisbezoek een gift van 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 50,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

‘We zijn niet verlost van de zonde, maar wel van het oordeel van de zonde en de macht en heerschappij van de zonde.’

Tenslotte

Een niet onbelangrijke feestdag is Hemelvaartsdag. De hemel zou toch leeg zijn…!? Dan zouden we aan het noodlot zijn overgeleverd. Dan zou de chaos, de waan van de dag regeren. Maar gelukkig is dat niet zo! Jezus is naar de hemel gegaan, Zijn gemeente ten goede. Wat een zegeningen bracht hij mee de hemel in. Wat een gaven giet Hij daardoor door Zijn Geest uit voor de Zijnen. Al met al redenen om onder Zijn Woord te komen en deze dienst niet te laten voorbijgaan. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 25 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

16.30 uur Afsluiting Groep D JC en MC – De Parel

Maandag 27 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 28 mei

17.00-20.00 uur Slotavond Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Vrijdag 31 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J. Holtslag

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 1 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 3 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 5 juni

20.00 uur Huwelijkstoerusting voor starters – De Parel

Donderdag 6 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem 19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

19.45 uur Bijbelgesprekskring

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

8 juni en 6 juli worden kerkdiensten in gebarentaal uitgezonden via de site van vereniging Op weg met de ander. Deze diensten worden enkele weken voor de uitzending opgenomen. De diensten zijn te bekijken via www.opwegmetdeander.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 26 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. A. Simons, Montfoort

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. C. D. Zonnenberg, Ochten – Bedieping Heilige Doop

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. Wijnberger, Bleiswijk

18.00 uur ds. A. Stijf, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Gave

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Jacobien Koutstaal, Jorieke de Vries Groep B: Janneke de Bruin

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldof Groep B: Alida Blokland, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester Daniëlle Verdoold Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 99: 1 (Psalm van de Maand)

avonddienst: Psalm 121: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. M.A. Kuijt, Wijk bij Heusden

18.00 uur ds. P. van de Voorde, Giessendam/ Neder-Hardinxveld

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Stichting de Ondergrondse Kerk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Elise de Haas, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Donderdag 30 mei 2019 – Hemelvaartsdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 2 Noord, ds. C. Van Andel, Amsterdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Chris / Timon

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Helga de Gier, Linde van Dijk, Groep B: Alienke de Rover, Annerieke Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Thijs Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 24: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Scharlaken Koord

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Hilde Breugem, Daniëlle Bikker

Kerkauto

Morgendienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 2 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. A. de Wit, Besoyen

10.45 uur
wijk 3 Zuid, ds. G. van Meijeren, Rotterdam

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. C.H. Bijl, Waddinxveen

18.00 uur ds. W. J. Westland, HC Zondag 15

DE PAREL

18.00 uurds. H. E. Dankers, De Bilt

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Linda van Wijngaarden, Anouk de Bruin

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Anja Maasland, Liesbeth den Boer

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 24: 4

avonddienst: Psalm 119: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. E. van der Poel, Schoonrewoerd

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Corine Ritmeester, Janette Egas, Anne Faasse

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-45

‘t Oog omhoog en ‘t hart naar boven!

“Hierna zag ik en zie: er was een deur, geopend in de hemel.”

(Openbaring 4: 1)

____________________________________________________

Johannes heeft zijn brieven zitten schrijven: zeven in getal. Gericht aan de diverse gemeenten in Klein Azië. Soms met vreugde, soms ook met diep verdriet. Met vreugde om het geloof, dat beleden werd, maar ook met tranen om de verachtering in de genade, om de dwaalleer, die de gemeenten bedreigde.

Als de oude dienstknecht van de Heere klaar is, kijkt hij als ’t ware even naar boven en dan – kijk dáár eens! Zo mogen we de woorden van Openbaring 4 lezen. Ze drukken de diepe emotie van verwondering uit. ‘Een deur!’

U zult het vast weleens gezien hebben: een dag van donkere wolken. Somber. En dan ineens scheurt er een wolk. De zon schijnt er doorheen en je ziet zo’n prachtige baan zonlicht. Het schijnt zó uit de hemel te komen.

Maar voor Johannes komt het licht écht uit de hemel vandaan. Dat is mooi! Een open deur. We lezen het nog wat nauwkeuriger vanuit de Griekse tekst: ‘een deur, door iemand opengezet!’ Soms is een kind bang in het donker van de slaapkamer; dan zet moeder de deur een klein stukje open, zodat het licht van de gang naar binnenvalt.

Zo tekent Johannes het ook. De Heere Jezus denkt aan Zijn Kerk op haar reis door de nacht. Daarom zet Hij de deur open. Die deur kan niemand dichtgooien, óók de duivel niet!

Nu kan Johannes in de hemel kijken. We begrijpen, dat die deur niet op een kiertje openstaat, maar wagenwijd. Want anders zie je nóg niets. En uit de beschrijving van Johannes maken we op, dat Hij alles heel goed gezien heeft.

Die deur staat uitnodigend open. U staat misschien weleens voor een gesloten deur. Begrijpelijk, als de bewoner niet thuis is. Maar soms voel je, dat de deur bewust gesloten blijft, alsof gezegd wordt: ‘Je bent niet welkom!’

Hoe anders is het voor Johannes. Een open deur. Dat kan zonder gevaar. Wij worden door de politie gewaarschuwd, geen deuren open te laten. Dat nodigt inbrekers uit hun slag te slaan. Maar hier dreigt geen gevaar. De duivel heeft wel een poging gedaan de hemel te bestormen, maar hij is er definitief uitgeworpen.

Wat is er door die open deur veel te zien! Een troon. Engelen, die zingen. Verloste zondaren in hun witte kleding. En nog veel meer. Maar het voornaamste: Christus als het Lam, staande als geslacht, maar ook als de Leeuw uit Juda’s stam. De Zaligmaker, die Zijn weg ging door dit aardse tranendal en door de helse verlatenheid, maar Die nu als de verheerlijkte Koning aanbeden wordt.

Johannes kijkt ademloos toe. Het is zó mooi, zó heerlijk. Enkel licht. Geen verdriet, geen zonde, geen dood. Ja, Stefanus heeft er ook iets van gezien, toen hij sterven ging. En Jacob in Beth-El, in die eenzame nacht.

Je zult zómaar naar binnen willen gaan. Maar dat kan niet zomaar. Wij leven op deze aarde en die deur is heel hoog in de hemel. Maar dat is niet de enige reden. We kunnen niet zomaar door die deur binnengaan, al zou deze ingang op aarde zijn. Hoe kun je binnengaan, als je bestaan zo vuil is van de zonde, zo afzichtelijk? Met zulke lompen ga je toch geen paleis binnen?

Wat dan? Jezelf opknappen? Ja maar, dat lukt je nóóit! Gelukkig, dat het zo ook niet hoeft. Zo mág het zelfs ook niet. Binnenkomen is alleen mogelijk dankzij het werk van Christus. Daarvoor heeft Hij zich buiten laten sluiten, in de buitenste duisternis. Hij heeft de weg gebaand.

Verlangt u zó binnen te gaan? Het is geen onbereikbaar ideaal. In de woestijn zag een reiziger soms een ‘fata morgana’. Iemand, die hevige dorst leed, raakte het zicht op de juiste verhoudingen volledig kwijt en zag een oase vlak voor zich, terwijl deze in werkelijkheid nog heel ver weg was. Vreselijk. Maar dit hemels vergezicht is géén schijn!

Toch hebben veel mensen geen behoefte, om door deze deur binnen te gaan. Ze zijn zó gericht op wat deze aarde hen biedt, dat ze vergeten omhoog te zien. Ze hebben er ook geen behoefte aan. Dat is heel aangrijpend. Want als we niet weten van deze troost, staan we straks ontroostbaar voor een geslóten deur. En dan die andere poort. De poort van de hel. Af en toe gaat deze op een kiertje open en walmt er verstikkende rook van vuur en zwavel naar buiten…

We kijken maar gauw weer naar die deur in de hemel. Misschien gaat uw leven wel door de nacht. In dagen van leed en kruis of van geestelijke strijd. Bid dan maar, of het licht door die open deur uw levensweg zal beschijnen. Dat licht hoeft geen vele lichtjaren te overbruggen, het beschijnt het volk – in duisternis gezeten – terstond op hun gebed. Kijk daarom goed naar boven!

ds W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Informatieavond nieuwe leden

Graag nodigen wij u/jou uit voor de informatieavond voor nieuw ingekomen leden of nieuw belijdende leden. Deze bijeenkomst wordt gehouden op donderdag 23 mei in De Parel en begint om 20.00 uur. Naast de informatie is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten en vragen te stellen. Van harte welkom!

Avond over geloofsopvoeding

Factuur Abonnementsgeld

Bij deze kerkbode ontvangen de lezers in Giessendam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal €15,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen 3 weken over te maken op onderstaande bankrekening:

Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld’

Bankrekeningnummer : NL 24 RABO 0373 719 574

Omschrijving: Vermeld hier uw eigen adres.

Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 19 mei 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt door middel van deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor onderwijs aan kansarme jongeren in Rwanda via Project 10-27. Meer dan 60% van de bevolking van Rwanda is tussen de 16-35 jaar. Er zijn veel weeskinderen, jongeren groeien op in gebroken gezinnen en er is veel armoede en werkloosheid. Om hier iets aan te doen biedt CEFORMI vakopleidingen voor kansarme en kwetsbare jongeren. CEFORMI is een christelijke onderwijsinstelling van de Anglicaanse Kerk van Rwanda. Ze kunnen hier een vak leren en zo in hun eigen levensonderhoud voorzien.

Zo’n 180 studenten (40% meisjes) leren hier het vak van timmerman, metaalbewerker, bouwvakker, loodgieter, elektricien, kleermaker, cateraar en kapper. Met dankbaarheid mag gezegd worden dat de meeste jongeren na de opleiding een passende baan vinden. CEFORMI deelt ook het Evangelie en daarmee is er ook aandacht voor de geestelijke ontwikkeling van de studenten. Ze leren over christelijke waarden, over vrede met God, genezing en verzoening. Dit is nog steeds hard nodig in dit land dat nog zo duidelijk de sporen draagt van burgeroorlogen. Studenten betalen een schoolbijdrage, maar dat is niet dekkend. Omdat het om kansarme en kwetsbare jongeren gaat, kunnen zij geen hogere bijdrage betalen en draagt de school de kosten. De bijdrage van de GZB is een bijdrage in deze kosten. De opleiding verwerft ook eigen inkomsten door de verhuur van een grote conferentiezaal en de verkoop van producten die de studenten maken. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er 19 mei  geen zondagsschool. Op 26 mei  hopen we jullie allemaal weer te ontmoeten.

de jufs en meesters

Zending

Verantwoording 1e kwartaal 2019

De zendingsbusjes hebben in januari het bedrag van 3002,- opgebracht. In februari kwam er via de busjes 2749,- binnen en in maart € 3898,-. Er kwamen ook nog algemene zendingsgiften binnen; een totaal van € 94,-.

De collecte van 24 februari met nagekomen giften voor het werk van Maarten en Gerdien Blom in Albanië bracht 2638,- op. Verder ontvingen we nog € 1000,- van de verkoop van kaarten die bestemd werd voor noodhulp aan mensen in het door orkanen getroffen gebied in zuidelijk Afrika. 

Een hartelijke dank voor iedereen die het zendingswerk mogelijk maakt door gebed en giften!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst mochten we een begin maken met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de verkondiging ging het vanuit Markus 4: 21-25 over de gelijkenis van de lamp. Christus is de lamp. Tijdens Zijn rondwandeling op aarde mochten de discipelen vaak niet spreken over Zijn werk. Na Pasen kwam het openbaar. Het licht van Christus wil ook schijnen in ons leven. Jezus wijst er in de gelijkenis op hoe belangrijk het is om te luisteren. “Let er op wat u hoort!”. Dat geldt voor de hoorbare verkondiging, maar niet minder voor de zichtbare verkondiging.

De avonddienst was een leerdienst over zondag 14 van de Catechismus. De belijdenis dat de Heere Jezus geboren is uit de maagd Maria is fundamenteel voor onze zaligheid. Het is een geheimenis dat zich niet tot in de finesses verklaren. Maar bijzonder troostvol is wel dat de Heere Jezus in het vlees gekomen is. Zo kan Hij ons als de grote Hogepriester te hulp komen (Hebreeën 2: 18).

Toerustingsavond Geloofsopvoeding

Graag herinneren we nog aan de toerustingsavond met Nieske Selles-ten Brinke op dinsdagavond 21 mei over het thema ‘Geloofsvragen van kinderen’.  Alle ouders, en overige belangstellenden, zijn van harte welkom! Deze avond wordt georganiseerd door de opvoedingskringen van wijk Oost en wijk Zuid. Zie voor meer informatie de berichtgeving onder centrale berichten.

Gift

Br. De Jong ontving € 10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Op weg naar de avondmaalszondag

Het is zeer stil, als brood en beker –
het zichtbaar teken van Uw schuldeloze dood –
geluidloos rondgaan – en ons hart, onzeker,
verbergt niet langer zijn verborgen nood.

Het is zeer stil, want Uwe ogen
zien van Uw kruis ons onontkoombaar aan.
En Uw doorboorde handen – milder mededogen –
reiken vertroostend brood en beker aan.

Het is zeer stil, nu Gij wilt toeven
en immermeer vergeven onze schuld.
Want wij, die dagelijks en durend U bedroeven,
aanvaarden achteloos Uw onbegrensd geduld.

Het is zeer stil! Ons bevend bidden,
hebt Gij het aangenomen en opnieuw verhoord?
Het is zeer stil! Gods Zoon is in ons midden
en heeft ons roepen aangehoord.

B. Bakker (1912-1969)

…tot zondag

Zondagmorgen staat de avondmaalstafel aangericht. Vermoeiden mogen tot rust komen bij de Heere. Mensen die lege handen hebben mogen die ophouden bij de Heere. Treffend zijn de woorden in het Avondmaalsformulier. ‘Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te tonen dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen’. Zo mag onze verwachting van de Heere zijn. En mogen we er naar uitzien om door Hem gevoed en verkwikt en zo gesterkt te worden in het geloof. In de verkondiging horen we over de gelijkenis van het zaad (Markus 4: 26-29).

In de avonddienst loven en danken wij de Heere voor wat Hij gaf in de bediening van het sacrament. In de prediking staat dan de gelijkenis van het mosterdzaad centraal (Markus 4: 30-34). Een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe.

Er zijn ook mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Heilig Avondmaal

Zondag 19 mei staat in het teken van de viering van het Heilig Avondmaal. De Heere nodigt ons aan Zijn tafel. Net als Melchizedek, de koning van Salem (dat is Jeruzalem), brood en wijn aan Abraham geeft (Genesis 14: 18), zo geeft de grote Koning van de Vrede ons brood en wijn. Ter versterking van ons geloof en ter verkwikking van onze ziel. Gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Beroepingswerk

Afgelopen  zondag mocht er de ontmoeting rondom het Woord zijn met de beroepen predikant ds. M.J. van Oordt. Centraal stond het gesprek tussen Jezus en Petrus aan de zee van Tiberias uit Johannes 21, met de vraag aan Petrus: “Hebt gij mij lief?”. Een vraag waarbij de Vraagsteller zich heel kwetsbaar opstelde richting de bevraagde, immers zo’n vraag wordt niet gesteld als de Vraagsteller geen liefde heeft voor de ander. Daarnaast werden er lijnen gelegd naar Salomo. De koning in het Oude Testament, die om wijsheid vroeg en kreeg, maar uiteindelijk ook zo sterk de fout in ging. Bij hem geen profeet en bij Petrus wel de Profeet, Die de weg naar herstel openlag. Die Profeet biedt ons dezelfde weg naar herstel.

Maandag werd door ds. Van Oordt en zijn vrouw de gemeente bezocht. Er was een kennismaking met de collega’s en hun vrouwen, een bezoek aan de Kemphaan 10, wat informatie over het werk in onze gemeente o.a. met de jeugd en een nadere kennismaking met de kerkenraad. Een intensieve dag, die naar wij hopen en bidden, net als de ontmoeting op zondagavond in de kerk, mogen bijdragen tot een positieve beslissing.

Na deze ontmoetingen breekt een spannende tijd aan. Zou de herdersstaf, die in september j.l. zo abrupt werd neergelegd weer spoedig opgepakt mogen worden? En mag dat dan door ds. Van Oordt zijn? We leggen het maar in de handen van de grote Herder, Die nieuwe wegen wijst en daarin het beste weet voor Zijn gemeente en Zijn dienaren. Voor ons rest op dit moment alleen het gebed.

Verantwoording

Bezoekbroeder Bakker heeft tijdens senioren-bezoek een gift van € 10,- ontvangen bestemd voor het Verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gift!

Kinderlied

Het lied voor zondag 19 mei is Op Toonhoogte (OTH) 562: 1,2 en 3 ‘Wij willen samen vieren’.

Introductiecursus Hebreeuws

De volgende en tevens laatste cursusavond van dit seizoen is maandag 20 mei van 19.45 tot 21.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom.

Citaat

Spreek ’s morgens met God, voordat je spreekt met de wereld. Spreek ’s avonds met God, nadat je dat gedaan hebt met de wereld.

J.C. Ryle (1816 – 1900)

Bidden en danken

Dank de Heere God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd. (Gebedskalender Open Doors)

Cubaanse jongeren willen vaak zo snel mogelijk hun land verlaten. Bid voor alle jongeren die er bewust voor kiezen om te blijven om de bevolking van Cuba en de kerk te dienen. (Gebedskalender GZB)

We mogen bidden voor een positieve beslissing van ds. Van Oordt op het beroep dat door ons op hem werd uitgebracht.

We mogen danken voor het komende Heilig Avondmaal. We worden genodigd bij de allerhoogste Koning, wat een heerlijkheid!

We bidden voor gemeenteleden die worstelen met de vraag of het Heilig Avondmaal ook voor hen kan.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een gezegende viering van het Heilig Avondmaal!

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor zover ons bekend zijn er geen zieken in het ziekenhuis opgenomen. Wel zijn er verschillende gemeenteleden die (ernstige) zorgen hebben over hun gezondheid. Sommigen zijn bezig met kuren of met andere behandelingen. Psalm 63, zo las ik, is een psalm die bijzonder geschikt is voor zieken. David zingt deze psalm in de woestijn. Alles om hem heen dor en woest, maar het is geen woestijn in zijn hart. Ondanks de zorgen zingt David Gods lof. Want het is zijn God, Die trouw houdt en niet loslaat wat Zijn hand is begonnen. Daar twijfelt hij niet aan. Daarom zoekt David God met vurig verlangen. Zijn ziel dorst naar God. Alleen God kan het smachten van dorst naar Hem vervullen. Hij heeft immers Zelf de dorst opgewekt door Zijn Heilige Geest. De Heere geve ook de naaste familieleden van de zieken de kracht om dagelijks mee te leven.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van 40,- ter vrije bestemming.

Gelezen/gehoord

De heiligen zijn geen zondelozen, maar mensen die in hun zonden vergeving ontvangen en gesterkt worden door Woord en sacrament tot een leven dat geheiligd is in Christus

Tenslotte

Komende zondag mogen we het Woord horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat… Hij komt. Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst.                                        

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 17 mei

18.00 uur Vader-zoonactiviteit Jongensclub

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 18 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude Kerk

Zondag 19 mei

Geen zondagsschool

Maandag 20 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 21 mei

20.00 uur
toerustingsavond geloofsopvoeding – De Parel

Woensdag 22 mei

20.00 uur Huwelijkstoerusting voor starters

Donderdag 23 mei

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur ’t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Lange Griendsweer 85

Vrijdag 24 mei

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

Algemene berichten

Kerk en Vluchteling – vrijwilligers gezocht

Verschillende organisaties die in Hardinxveld voor mensen met een verblijfsvergunning actief zijn, zoeken vrijwilligers.

Misschien is er voor u iets bij dat bij uw talenten past, waarin u anderen kunt helpen en dienen. Velen hebben dit werk ervaren als een verrijking!

Home-Start werkt breder, dus niet alleen voor de groep die hiervoor werd genoemd.

De bibliotheek zoekt een vrijwilliger voor het taalcafé in Boven-Hardinxveld.

VluchtelingenWerk zoekt begeleiders huisvesting.

Home-Start zoekt vrijwilligers voor (opvoed)ondersteuning – ook mannen welkom!

Uitgebreidere informatie, ook voor andere vacatures, vindt u op de website van Servanda, www.servanda.nl – neem er eens een kijkje!

____________________________________________________

Varia

Moederkring ‘Op weg met de ander’

Een uitnodiging voor alle moeders met een kind met een beperking om aanwezig te zijn op onze laatste moedermorgen van dit seizoen.

We hopen dames van Verdanda te ontmoeten die quilts maken voor kinderen/mensen met een beperking. Ze delen deze kosteloos uit.

Verder is er natuurlijk ook ruimte voor het onderlinge gesprek.

Nieuwsgierig? Van harte welkom!

Waar: zaal Bovendijks van de Grote Kerk in Papendrecht.

Wanneer: dinsdag 28 mei 2019, we beginnen om 09.45 uur, maar u bent vanaf 09.30 uur van harte welkom en we proberen af te sluiten rond 11.30 uur. Wilt u meer informatie, bel gerust  078-615 70 58 of 078-615 65 96

Een hartelijke groet,

Lies van Vliet en Marjan Rietveld

Verdiepingsconferentie 14 september

GOD VERSTAAN: LEVEN IN GODS NABIJHEID

Een leven dat verlangt naar een omgang met God vraagt dat we soms pas op de plaats maken, even stil staan en in stilte ervaren. Welke moeite neem jij om de omgang met God te verdiepen? En hoe onderscheid jij de gedachtes, gevoelens en emoties die daarbij beleefd worden. Tijdens de verdiepingsconferentie zullen op zoek gaan hoe we Gods betrokkenheid op ons leven meer kunnen begrijpen en hoe we deze kunnen verdiepen. Ds. R.W. de Koeijer zal tijdens zijn lezing ons hierin verder op weg helpen.

In het middaggedeelte diepen we dit thema verder met elkaar uit in aansprekende workshops. Er is keuze uit de volgende vier workshops: Blijf in Mij – Bijbelstudie Johannes 15, Wandelen met God – een stiltewandeling, Geestelijke strijd, Woorden van God – creatieve workshop. Medewerking wordt verleend door o.a. ds. R.W. de Koeijer, Sjors van der Kraan, Arida Nederveen,  ds. G.M. van Meijeren en Lennard van Prooijen (muziek).

De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.

Datum: 14 september 2019

Tijd: 10.00-17.00 uur

Locatie: Hoeve de Beek, Brinkkanterweg 23, 3931 PJ Woudenberg

Dit jaar bieden wij bij aanmelding korting! Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. B. J. W. Ouwehand, Andel – bediening Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene collecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Joyce Versluis, Elsa Visser

Groep B: Marit Bom, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Britt de Bruijn, Lidia van Dieren

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 4

avonddienst: Psalm 48: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – dankzegging/nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Stichting ALEH

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Meta Klop, Nadine Klop, Bram de Groot

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-44

Discipelschap

Principe 3 van 7 – Niet zakelijk

“Blijf in dat huis en eet en drink wat u door hen voorgezet wordt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere huis.” (Lukas 10: 7)

____________________________________________________

Een lastige kant van discipelschap is de zakelijke kant. In Gods Koninkrijk is toch alles niet zakelijk en vooral heel geestelijk? Hoe werkt dat voor een discipel? Hoe werkt dat voor jou, als je discipel van Jezus bent? Kun je zeggen dat je alles voor niets doet? Of moet je juist een rekening sturen? Mag je er loon voor krijgen? Ik moet eerlijk zeggen dat ik blij ben dat mijn ‘gewone’ werk in de kerk ook gewoon betaald wordt door middel van een arbeidscontract. Op zich is daar niets mis mee en dat is ook de manier waarop we zaken regelen. En toch is het goed om er eens even over na te denken hoe dat nu werkt rond een thema als discipelschap. Je moet bedenken dat de discipelen hun werk compleet hadden achtergelaten. De inkomsten stopten per direct. Er werd geen visje meer gevangen, er kwam geen tollenaarsloon meer binnen, ze waren met Jezus meegegaan. Maar wat betekenen die woorden van Jezus dan, dat de arbeider zijn loon waard is?

Jezus zegt dus in de eerste plaats dat dienen in het Koninkrijk van God niet voor niets hoeft. Daar hoort loon tegenover te staan. Het is alleen de vraag hoe dat dit dan bij de discipel terecht komt. Het bijzondere van de geschiedenis is, dat Jezus de verantwoordelijkheid van het loon dat de arbeider waard is, niet een zaak laat zijn van de discipel, maar van de ontvanger. Dan zou je kunnen zeggen: Dan kun je er dus als discipel heel slecht vanaf komen, want dat betekent dat iemand het erg goedkoop kan regelen in het Koninkrijk van God. Dus stel dat je de gave hebt om iemand geestelijk te begeleiden, dat is wel erg makkelijk voor degene die je helpt, want het is aan diegene wat hij je geeft.

Zo makkelijk bedoelt Jezus het nadrukkelijk niet! Tegenover datgene wat een discipel doet, staat ook een loon wat daaraan waardig is. En tegelijk zorgt dit er voor dat als de ‘ontvanger’, datgene wat de waarde is, in uitzonderlijke gevallen niet kan geven, hij dit niet verplicht is. Degene die iets van de discipel ontvangt is voor God dus verantwoordelijk om datgene te geven wat het waard is. In onze kerk zijn er rond preekbeurten gewoon financiële afspraken gemaakt. Dit zorgt er voor dat de voorganger niet bezig hoeft te zijn met de zakelijke kant en zich kan richten op de geestelijke kant. Maar hoe zit dat dan bijvoorbeeld met pastorale begeleiding? Daar hoort dus loon tegenover te staan. Dat hebben wij in de kerk geregeld via salarissen, maar die komen voort uit wat de ontvangers geven. De ontvanger is dus verantwoordelijk voor degenen die arbeiden. Als je er zo in gaat staan, dan ligt de verantwoordelijkheid voor het zakelijke aspect bij de ontvanger, zodat de discipel zelf de verantwoordelijkheid kan nemen voor datgene waar hij als discipel verantwoordelijk voor is. Als je dus dient in het Koninkrijk, ook in het klein, gewoon als discipel in het leven van elke dag, blijf dan bezig met dat wat jouw verantwoordelijkheid is.

Die beide aspecten van verantwoordelijkheid nemen de betrokkenen uiteindelijk ook voor Gods aangezicht. En als er hulp nodig is, maar er is echt geen geld, dan zal God echt wel voorzien voor de discipel. Het is de bedoeling dat je als discipel niet met die zakelijke kant bezig bent. Een soldaat in het leger moet vooral zijn focus op de strijd richten, anders zou hij sneuvelen, maar zijn meerdere moet wel zijn soldij betalen. Zo is het ook geestelijk. Je moet je focus richten op dat waar God je in roept. En mocht dit nu toch misgaan omdat er misbruik van je gemaakt wordt, dan ligt het oordeel daarover bij God.

Ik wil zelf zo weinig mogelijk weten wat er aan financiën binnenkomt of hoeveel gegeven wordt, zodat dit geen invloed kan hebben op mijn keuzes. Dat helpt mij echt om hier niet mee bezig te zijn. Zo blijf je openstaan voor waar God je wil gebruiken, onafhankelijk hoeveel het je oplevert, want het gaat voor een discipel niet in de eerste plaats om het loon, die verantwoordelijkheid ligt bij de ander. Bedenk wel dat als het om hulpverlening gaat buiten het werk in Gods Koninkrijk om, dat er dan gewoon zakelijke aspecten van een bedrijfsmatig handelen spelen. Dan liggen deze zaken heel anders, al zou het ook dan moeten zijn, dat de hulp die je dan biedt vanuit een bedrijf, wel toegankelijk zou moeten zijn voor mensen die het niet kunnen opbrengen.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Bezinningsbijeenkomst

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinnings-bijeenkomst van donderdag 16 mei a.s. in de Nieuwe Kerk. De locatie is gewijzigd op verzoek van De Parel. Onze God en Vader gaf in liefde zijn Zoon Jezus Christus, voor ons zondige mensen. Laten we opnieuw stil worden voor onze Drie-enige God en uitzien naar zondag, in het Heilig Avondmaal die God ons geeft.

Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00-21.00 uur. De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt ditmaal geen koffie/thee geschonken. De bezinningsbijeenkomst  wordt ook via de kerkradio uitgezonden.

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het winterseizoen 2018/2019. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90RABO0373719744 (let op: gewijzigd t.o.v. vorig jaar) ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder Hardinxveld onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2018-2019’.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48 70 44 73 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Uur van gebed

Zaterdag 18 mei komen we om 19.00 uur weer samen in de jeugdzaal van de Oude kerk om in gebed te gaan. Iedere maand bidden we voor allerlei onderwerpen in en buiten onze gemeente. Voor de vervolgde kerk en voor Israël. Voor zieken en mantelzorgers. Deze keer willen we ook de gevangenen noemen en de bezoekers van Gevangenenzorg Nederland. Vooraf zullen we iets delen van deze bezoeken om ook concreet voor een gevangene in gebed te gaan. Jongeren en ouderen van harte welkom!

Factuur abonnementsgeld

Bij de volgende kerkbode ontvangen de lezers in Giessen-dam/Neder-Hardinxveld een factuur voor de betaling van het abonnementsgeld over kalenderjaar 2019. Deze factuur wordt aan de kerkbode van 17 mei vastgeniet. Wilt u er op letten dat deze factuur inderdaad betaald wordt, dit is vorig jaar niet altijd goed gegaan waardoor de opbrengsten voor de kerkbode over 2018 helaas niet meer kostendekkend zijn geweest. Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan fam. Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of abonnementen@hghg.nl

Uitnodiging kerkbodeavondje bezorgers

We zijn dankbaar dat elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken Nellie Broer, Esther de Bruin, Paula Buijk, Rika den Dunnen, Anja Meerkerk, Corrie Meerkerk en Arjane Slob voor dit werk op de achtergrond.

De kinderen nodigen we uit voor het jaarlijkse kerkbode-avondje op woensdag 15 Mei 19.00 uur in De Parel.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 12 mei 2019

In de diaconale collecte vragen wij uw gave voor het werk van Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) te Sliedrecht. Diverse diaconieën in de regio signaleerden in 1996 een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie- en opvoedingsproblemen en hebben toen samen Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk Alblasserwaard & Vijfheerenlanden opgericht.

Inmiddels is DMW een organisatie die niet meer weg te denken is binnen de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Het DMW begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. De overtuiging dat de Heere God betrokken is op alle mensen is daarbij de belangrijkste drijfveer om zich in te zetten voor mensen die om hulp vragen.

DMW zet haar vakkennis en deskundigheid in om cliënten te begeleiden in hun psychosociale problemen. De hulp die het DMW aanbiedt kost relatief weinig, omdat de hulpverlening deels gesubsidieerd wordt door een aantal regionale gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties.

Mogen wij op uw gebed en financiële steun voor dit werk in onze regio rekenen?

College van kerkrentmeesters

Toiletten Oude kerk

De bezoekers van de Oude Kerk herinneren we er aan, dat zondag 12 mei een aantal toiletten niet gebruikt kunnen worden i.v.m. renovatie van deze toiletten. Het toilet bij de achtergalerij en het mindervalidentoilet aan de achterzijde zijn gewoon beschikbaar.

Jeugdrubriek

 Vader-zoonavond vrijdag 17 mei

Zoals eerder aangekondigd organiseert de Jongensclub ook dit jaar weer een ‘Vader-zoonavond’. Het belooft een echte ‘mannenavond’ te worden in ‘De Griend’ bij Houthandel Van Loon, Rivierdijk 31 te Boven-Hardinxveld. Inloop vanaf 18.00 uur, waarna om 18.30 uur tijdens een maaltijd een bodempje kan worden gelegd voor de rest van de avond. Daarna is de avond zoals een doorsnee clubavond ingedeeld: een eerste en een tweede gedeelte: eerst serieus en daarna lekker actief de griend in.

Kom dus met een lege maag, een pot humor, trek oude kleding aan en vergeet de zonnebrand niet (indien nodig natuurlijk). Graag opgeven voor 15 mei via meerkerk@live.nl. Zie voor meer info ook de uitnodiging die aan de jongens is meegegeven en/of verstuurd.

Zending

Verkoop fotokaarten

Weer is er € 1000,- bijeen gespaard met verkoop van fotokaarten. In overleg met de zendings-commissie besteden we dit bedrag aan de GZB die een hulpproject is gestart voor het overstroomde gebied in Mozambique. Namens de GZB hartelijk dank voor uw betrokkenheid!

Nieuws uit Zuid-Afrika

Een tijdje terug werden we opgeschrikt door rellen in onze buurt. In mei vinden hier in Zuid-Afrika weer verkiezingen plaats. En dat kunnen we goed merken! Twee weken terug kon ik zelfs twee keer niet naar een Bijbelclub gaan omdat ze de weg blokkeerden, autobanden in brand staken en stenen gooiden naar auto’s. Zelfs Werner had beveiliging bij zijn werk zodat hij ongehinderd daar kon komen en zijn werk kon doen. Gelukkig is het nu weer wat rustiger.

Blij werden we van het nieuws dat God ons in september een baby’tje geeft.. Tot nu toe gaat alles goed en daar zijn we erg dankbaar voor! Met de komst van de baby zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om toch door te blijven gaan met kinderevangelisatie- en community werk. Dat zal wat aanpassing vergen maar we geloven dat het met Gods hulp ook mogelijk zal zijn.

Van mijn kant wil ik ook iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen en/of deelgenomen heeft aan de succesvolle en gezellige workshopdag. De opbrengst van € 1000,- gaat naar het kinderevangelisatie-project in Zuid-Afrika. Veel dank!

Verdriet en veel vragen kwamen de laatste weken naar boven toen we hoorden dat een voor ons bekende tiener Jaco, die drie jaar geleden nog bij ons op de Bijbelclub kwam, zijn vriend heeft doodgeschoten. De kogel was voor iemand anders bedoeld, maar heeft dus zijn vriend geraakt die bijna op slag dood was. Jaco is opgepakt en hem wacht een gevangenisstraf. Ik hoop hem daar te bezoeken maar bid alsjeblieft mee voor wijsheid van woorden en voor een hart dat openstaat voor Jezus. Zoals Jaco is, zo zijn er nog veel meer tienerjongens: als ze 15 zijn, willen ze niet meer naar school omdat het niveau vaak te moeilijk is. Ze worden door volwassenen gebruikt om drugs te verkopen en bijna allemaal groeien ze op zonder een vader in hun leven en/of een veilig gezin. Op dit moment ben ik met een tiener (Daniël) bezig om hem weer naar school te krijgen omdat ik bang ben dat hij ook in een drugsbende terecht komt waar uiteindelijk alleen maar ellende van komt. Ik bid nog steeds dat er mannen zullen opstaan die naast deze tieners staan en hen willen helpen om het juiste pad samen met God te gaan. Bid alsjeblieft mee!

Met de Bijbelclubs gaat het verder erg goed. Ik heb zelfs nog een Bijbelclub van iemand overgenomen waardoor mijn week lekker vol is. Afgelopen maand konden we ook een opleiding geven aan mensen die graag betrokken willen raken bij kinderevangelisatie. Ook hebben we een geslaagde workshopochtend gehad voor mensen die al betrokken zijn maar nieuwe ideeën en lesmateriaal willen. Veel dank voor jullie blijvende ondersteuning en gebeden!

Lea van der Riet-Luiten

Lieve gemeenteleden,

Verwonderd en dankbaar kunnen we u meedelen dat, door een financiële gift, het eindbedrag van de oliebollenactie  € 1250,- is. Nogmaals heel hartelijk bedankt!

het ThuisFrontTeam van Amy

Lieve gemeenteleden,

Ik ben inmiddels weer terug gekeerd naar de Bijbelschool Cornerstone voor de laatste paar weken van de zendings-training. Op 16 juli zal alles daar afgerond zijn, na er een periode van twee jaar gewoond en gestudeerd te hebben. Wat er daarna zal gaan gebeuren ligt nog helemaal open. Alleen God weet dat. Bidden jullie mee om een goede afronding en om Gods leiding voor daarna? Dat elke stap tot eer en glorie van Zijn Naam zal zijn! Lieve groet,

Amy de Jong

Evangelisatie

Uitzwermen

De evangelisatie commissie nodigt u en jou uit om op dinsdag 14 mei mee te doen met het uitzwermen. Dit is al weer de laatste avond van dit seizoen. Waar het hart vol van is daar loopt de mond van over. Wilt u zo graag over Jezus spreken, ga dan een uurtje met ons mee. In het bijzonder nodigen wij de nieuwe lidmaten uit die sinds kort hun geloof hebben beleden in de gemeente. Probeer het eens, je hoeft niet alleen. Samen trekken we op en we vragen eerst om Gods kracht, dat hij met ons mee wilt gaan. We vragen tevens alle gemeenteleden of u voor ons wilt bidden.

Vanaf 19.30 uur bent u welkom in De Parel. We houden met elkaar een korte inleiding en bidden of deuren en harten geopend mogen worden die soms al heel lang gesloten zijn voor God. We zien naar jullie uit en hopen op een mooie afsluiting van dit seizoen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

De ochtenddienst werd geleid door ds. J.C. Klein uit Bleskensgraaf. Hij bediende het Woord van God uit 1 Korinthe 15: 1-26. Ds. H. van Ginkel uit Goes verkondigde het Woord van God vanuit Johannes 21: 7a: “De discipel die Jezus liefhad zei tegen Petrus: Het is de Heere.

Ik kijk terug op een mooie ontmoeting na de avonddienst met de examenkandidaten bij ons in pastorie. Fijn om van hen te horen hoe ze er mee bezig zijn, wat spannend is en waar ze wel vertrouwen in hebben. Mooi om hun enthousiasme over de nieuwe opleiding te proeven. Dat alles mochten we biddend in Gods handen neerleggen. Aan Gods zegen is alles gelegen.

 Pastoraat

Opnieuw werd mw. G.C. de Hek-Romijn, Peulenstraat 151e  3371 AL, opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Het is niet niks voor haar en haar man om voor de derde keer op rij met dezelfde klachten te moeten worden opgenomen. We hopen en bidden dat er meer duidelijkheid komt en dat zij van de Heere ook de rust mogen ontvangen die nodig is.

We denken ook aan gemeenteleden die lijden aan een chronische ziekte en daar elke dag de moeite van ondervinden. Er zijn er ook die een handicap dragen. De Heere zij hen allen van dag tot dag zeer nabij.

 Meeleven

We leven mee met ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven en wijkgemeente Noord nu een beroep is uitgebracht. We hopen dat ds. Van Oordt samen met zijn vrouw goede ontmoetingen zal hebben in Hardinxveld-Giessendam, vooral ook rond het Woord van God. We bidden ds. Van Oordt toe dat hij het licht en de leiding van Gods Geest zal ontvangen om tot een beslissing te komen.

 Giften

Br. J. Lemson ontving € 10,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor de diaconie. Hartelijk dank!

Met het oog op zondagavond

   De mens gelijk geworden

Hij was een jood als alle joden.

Hij viel beslist niet uit de toon.

Wel hield Hij Zich aan Gods geboden,

maar dát zelfs was niet ongewoon.

 

Hij heeft Zijn vader helpen zagen

en ‘t zaagsel in een hoek geveegd,

de zware waterkruik gedragen

en in Maria’s put geleegd.

 

Hij heeft Zijn vrienden helpen bouwen

wanneer zij werkten aan hun huis.

Hij heeft met planken lopen sjouwen

zoals veel later met Zijn kruis.

 

Hij heeft gedronken en gegeten

wat ieder dronk, wat ieder at,

maar altijd door heeft Hij geweten

dat Hij daar als een vreemd’ling zat.

 

Want ieders leugen, ieders zonde

sloeg in Zijn hart een diepe wond,

totdat Hij overdekt met wonden

een Godverlaten einde vond.

 

Hij was een jood als alle joden.

Hij was een mens als iedereen.

Hij werd de eerst’ling uit de doden

want Hij was God, uit God alleen!

Enny IJskes- Kooger (1913-2010)

…tot zondag

Zondag mag ik u twee keer voorgaan in de Nieuwe Kerk. In de morgendienst starten we met de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Laten we in die voorbereiding gericht zijn op de Heere Jezus die roept en nodigt. Hij geeft alles wat nodig is! Rondom het Heilig Avondmaal willen we luisteren naar een aantal gelijkenissen uit het Markus-evangelie. In de ochtenddienst staat de gelijkenis van de lamp centraal. We lezen daarover in Markus 4:

21-25.

De avonddienst is een leerdienst. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. Het gaat daarin over de vleeswording van de Heere Jezus. De Zoon van God neemt ook de menselijke natuur aan. Passende Bijbelgedeelten bij de vleeswording van de Heere Jezus zijn Mattheus 1: 18-25, Lukas 1: 26-38, Galaten 4: 4, Hebreeën 7: 26-28. Gedeelten die de moeite waard zijn om door te nemen ter voorbereiding op de dienst. Voor de dienst zelf heb ik de keuze gemaakt voor Lukas 1: 26-38. U en jou een gezegende zondag toegewenst. Laten we met vreugde naar het huis van de Heere gaan. Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. (1 Petrus 5: 7)

Huwelijk

Donderdag 16 mei gaan Sander Wubs en Lisanne de Jong trouwen. Zij vragen Gods zegen over hun huwelijk in een dienst in de Hervormde Kerk te Montfoort, Korte Kerkstraat 5, die zal worden geleid door ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord. De dienst begint om 15.30 uur.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 26 mei. Deze dienst zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Ochten. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Erediensten en beroepingswerk

We kijken uit naar zondag 12 mei en dan met name naar de erediensten. Tijdens deze diensten zal de ontmoeting met God en Zijn woord en de lofprijzing tot Hem centraal staan. Dat is altijd al bijzonder. Toch zullen beide diensten ieder een extra accent hebben.

Tijdens de late morgendienst hoopt een aantal gemeenteleden het geloof in het openbaar te belijden. Zij zijn eerder aan u voorgesteld. We wensen hen en allen die bij hen horen een gezegende dienst. De belijdenisdienst zal worden geleid door prop. J.C. IJzerman en ds. P. van de Voorde. Tijdens deze dienst bereiden we ons ook voor op de viering van het Heilig Avondmaal die gehouden zal worden op zondag 19 mei. Wat een voorrecht, dat ook in de vacaturetijd het doen van belijdenis en de (voorbereiding op) de viering van het Heilig Avondmaal doorgang mag vinden. Hierin mogen we ook Gods trouwe hand zien voor onze gemeente.

Tijdens de avonddienst zal de beroepen predikant ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven voorgaan en kennismaken met onze gemeente. Ons grote verlangen is, dat er tijdens deze dienst ook banden gesmeed mogen worden, die mogen leiden tot een positieve beslissing op het uitgebrachte beroep. Toch weten we ons ook hierin afhankelijk van onze God. Hij weet immers wat het beste is voor onze gemeente en Zijn dienaren. Aan het einde van de dienst zal er gelegenheid zijn om ds. Van Oordt en zijn vrouw de hand te drukken. Maak daar gerust gebruik van en dan denken we ook aan de jeugd, die tijdens de avonddienst er altijd zo trouw is. Laten ook zij niet schromen om hieraan mee te doen.

Wilt u verder meeleven en ds. Van Oordt een kaartje sturen? Zijn adres is: Dirk Bavolaan 10, 2411 TX Bodegraven. Een email kan uiteraard ook: tarik707@outlook.com.

Verantwoording

Bezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een seniorenbezoek een gift van € 10,- bestemd voor de zending. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Het lied voor zondag 12 mei is Op Toonhoogte (OTH) 522: ‘Ik zag een kuikentje’.

Citaat

‘Het eerste dat een kind van zijn moeder dient te horen, is over de God van zijn moeder’.  (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

– Wilt u bidden om de leiding van de Heilige Geest voor ds. Van Oordt en zijn vrouw zodat het duidelijk mag worden welke weg zij hebben te gaan.

– Dank de Heere God dat er nog mensen in Irak zijn die Jezus Christus volgen. Bid dat Hij met hen is in dit land dat nog steeds lijdt onder geweld en strijd. (Gebedskalender Open Doors)

– In Nicaragua zijn de afgelopen tijd veel politieke

 spanningen geweest. Protesten werden met harde hand de kop in gedrukt. De lokale gemeenten voelen deze spanning ook, mede doordat er protesten waren in de wijken waar zij samenkomen. Bid voor veiligheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u Gods zegen voor de bijzondere diensten van a.s. zondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere zij met de ernstig zieken in onze gemeente. Zij die weten dat het niet meer beter wordt en de achteruitgang ook bemerken. Dat in deze smarten uw harten in de HEERE gerust blijven. Om zo, in vertrouwen op Zijn Naam, te zien dat Zijn hart open blijft staan voor u. Dat geeft blijdschap in het gemoed.

Huwelijk

Vrijdag 17 mei is de dag waarnaar William Meerkerk en Caroline van Dijk al lange tijd hebben uitgezien. Dan treden zij om 11.30 uur in het huwelijk in De Oude Duikenberg te Echteld. Na de huwelijksvoltrekking trekt de bruiloftsstoet naar Gods huis, de Hervormde Kerk te Lienden, om Gods zegen te vragen over hun huwelijk. Deze dienst vangt aan om 13.30 uur en zal worden geleid door ds. P. van de Voorde. Wij bidden hen, met hun ouders, familie en vrienden een mooie dag toe en bovenal Gods zegen over hun leven.

God verbindt Zich aan u in het verbond, dat Hij u uw zonden niet zal toerekenen; ook niet de zonden die na de Doop nog in u zullen zijn. En daarom, ofschoon zich boze gedachten en begeerlijkheden in u roeren, ja, ofschoon u soms in zonden valt, als u maar weer opstaat en opnieuw het verbond ingaat, dan zijn de zonden krachtens het sacrament en het verbond der genade vergeven.

Tenslotte

Zondagmorgen zullen we ons voorbereiden op de bediening van het Heilig Avondmaal op 19 mei. In de week van voorbereiding mogen we elkaar ook ontmoeten en bemoedigen en aansporen om ons heil te zoeken in Hem die voor ons ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria. Zo werd Hij Middelaar. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 10 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. A de Hek

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 11 mei

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 12 mei

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 13 mei

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 14 mei

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

19.30 uur             Uitzwermavond –  De Parel

Woensdag 15 mei

20.00-22.00 uur   Opvoedkring – De Sav. Lohmanstraat 13

Donderdag 16 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig avondmaal – Nieuwe kerk (2

20.00 -22.00 uur  Opvoedkring –  De Parel

 Vrijdag 17 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

(1of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

Algemene berichten

Cliëntenraad Pedaja

Het vrijwilligerswerk in de zorginstellingen van Waardeburgh is gericht op de ondersteuning van ouderen die niet meer voor zichzelf kunnen zorgen. Vrijwilligers doen met veel voldoening heel veel verschillende dingen. De winkel draaiende houden, koffie verzorgen, met de bewoners ontbijten, rijden met de Sjuttulbus, rondbrengen van bibliotheekboeken, helpen bij de activiteiten etc.

Er is echter ook een kant van het werk die vaak wat minder belicht wordt, namelijk het werk van de Cliëntenraden. De cliënten die in een zorginstelling wonen, zijn voor het overgrote deel niet meer in staat om zelf mee te praten en te beslissen over het zorgbeleid van de organisatie. Familie is vaak al (te) druk met de zorg zelf voor de ouderen en hebben dan geen ruimte of mogelijkheid meer om ook in de cliëntenraad mee te doen. Dus zoeken we naar hen die het leuk vinden om mee te denken met het zorgbeleid. Wat is goed voor mensen die dat zelf niet meer goed kunnen verwoorden.

Een Cliëntenraad is voor elke instelling een wettelijke vereiste. De Cliëntenraad van Pedaja dient uit zeven leden te bestaan, maar er is al langere tijd een vacature, die moeilijk te vervullen blijkt.

We zoeken dan heel concreet naar iemand die bereid is om acht keer per jaar de cliëntenraadsvergadering bij te wonen. De vergaderingen duren ongeveer twee uur en zijn er op gericht de belangen van onze cliënten af te stemmen met de leiding van de organisatie. Het enige dat we verder vragen is dat u interesse hebt voor de zorg voor ouderen in Hardinxveld-Giessendam en betrokken bent bij een protestants-christelijke kerk of gemeente.

Mocht u vragen hebben over dit werk of u willen opgeven neem dan contact op met de voorzitter Fred Geerlof (tel.: 0184-61 57 61) of de secretaris Joop Evertse (tel.: 0184-61 52 91) van de Cliëntenraad van locatie Pedaja.

Peter de Wit, raad van bestuur Waardeburgh

____________________________________________________

Varia

Johan den Hoedt en André de Jager in concert in de Trinitatiskapel te Dordrecht

Zaterdagmiddag 25 mei 2019 wordt het 5e concert gehouden in de concertserie van Alisa van Dijk in de sfeervolle Trinitatiskapel. 

Tijdens dit concert wordt het hoofdorgel en het fraaie koororgel bespeeld. De muzikale vrienden Johan en André zijn muzikaal zeer actief in de regio. Ze treden regelmatig samen op. Johan en André spelen afwisselende orgelwerken waarin u alle facetten van de orgels krijgt te horen, te weten orgel-solo, de orgels gelijktijdig, orgel vierhandig en orgel/piano.

Het concert is absoluut bijzonder. Niet alleen vanwege de ongedwongen sfeer en de schitterende instrumenten, maar vooral ook door het fraaie programma en de humoreske toelichtingen, waardoor er voor iedereen eye-openers (en ear-openers) zullen zijn. Laat u verrassen door de afwisseling en de fraaie orgel en pianoklanken.

Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. De aanvang is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop van het concert voor de onkosten. Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de kerk is Vriesestraat 22 te Dordrecht. Meer info: www.johandenhoedt-musicus.nl en www.andredejager.nl  Allen van harte welkom!

 Gezocht: Kernbewonersechtpaar jongerenwoonproject Time Inn | Dordrecht

In het woonproject Time Inn woont een echtpaar, dat op vrijwillige basis een veilige plek willen bieden aan jongeren en jongvolwassenen. Deze jongeren en jongvolwassenen kunnen (nog) niet volledig zelfstandig wonen. Zij hebben allen een vorm van dagbesteding en daarnaast, indien nodig, hulp om verder naar die zelfstandigheid toe te groeien. Voor de locatie Grotekerksbuurt zijn we op zoek naar een echtpaar dat zich binnen dit project wil inzetten als kernbewoner.

Wij zien dit als een Bijbelse opdracht van gastvrijheid: zie o.a. Romeinen 12: 13 Leg u toe op de gastvrijheid” en Hebreeën 13: 2 “Vergeet de herbergzaamheid niet”. Het echtpaar, geeft als kernbewoners op deze manier vorm aan een diaconale taak. We delen me elkaar het geloof in – en hun persoonlijke relatie met Jezus Christus zoals dat in het Evangelie is weergegeven. De vorm waarin dit inhoudelijk en praktisch in het dagelijks leven gestalte krijgt, verschilt. Hierbij valt te denken aan b.v. het bidden en het lezen uit de Bijbel aan tafel. Wij stellen geen eisen aan de geloofsachtergrond van de jongere maar vragen hen wel de christelijke identiteit van de woongroep te respecteren.

Kernbewoners zijn geen hulpverleners. De woongroep is geen therapeutische gemeenschap. De rol van de kernbewoners laat zich wel omschrijven als ‘een goede buur’ zijn. We bieden een sociaal netwerk waarin de jongeren of jongvolwassenen zich veilig voelen. Dit uit zich o.a. in persoonlijke aandacht of een bemoedigend gesprek en gezamenlijke activiteiten: één of twee keer in de week een gezamenlijke maaltijd, koffie drinken en bijvoorbeeld verjaardagen en feestdagen vieren. Bij het project is een hulpverlener betrokken voor de ondersteuning bij de intake van nieuwe jongeren of tussentijdse evaluaties. Daarnaast is hij beschikbaar voor overleg en advies.

Time Inn is gevestigd aan de Grotekerksbuurt 42 in Dordrecht. Het echtpaar woont op de eerste verdieping. De verdieping bestaat uit een overloop met gedeelde wasmachine en droger, halletje met eigen badkamer en wc, woonkamer met open keuken, twee grote slaapkamers, inloopkast en dakterras met blokhut. Jullie betalen huur aan de stichting. De ondergrens qua leeftijd voor nieuwe kernbewoners is minimaal 30 jaar. Wij vragen een toewijding van minimaal drie jaar.

Boven wonen drie jongeren. Zij hebben een eigen slaapkamer met een gedeelde badkamer, wc, woonkamer en keuken. De woonkamer op de tweede verdieping fungeert als gemeenschappelijke ruimte, waar je samenkomt voor maaltijden of een gezellige avond.

Wat wordt concreet van de kernbewoners verwacht:

– Een dichtbij buur zijn, bereid om je leven te delen. Dit doe je o.a. door eens of meerdere keren per week met elkaar te eten. De frequentie is bespreekbaar.

– Het leuk vinden om ook buiten de eetmomenten eens bij te kletsen met je huisgenoten.

– Het maken van het eet- en schoonmaakrooster en er op toezien dat dit nageleefd wordt.

– Samen met de hulpverlener ben je verantwoordelijk voor de bezetting van de kamers. Uiteraard krijg je hierin begeleiding.

– Samen ben je verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de woongroep. Uiteraard kunnen we dit nog veel beter toelichten in een persoonlijk gesprek.

Zijn jullie het echtpaar dat we zoeken of wil je meer informatie? Neem contact met ons op via secretaris@time-inn.nl of neem telefonisch contact op met Timon Fieggen, tel. 078-64 13 739.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. J IJzerman, – Openbare belijdenis van het geloof, voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Bodegraven (beroepen predikant)

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – Heidelbergse catechismus Zondag 14

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DMW

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente –

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Janine de Bruin

Groep B: Marijke den Hartog

10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos

Groep B: Cobi Klein, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Marianne van Milligen, Loïs de Jong, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 42: 5

avonddienst: Psalm 139: 14

 

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. J. Blom, Ridderkerk

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. DMW – Diaconaal Maatschappelijk Werk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Carola Klop, Geert Vogel

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Kerkblad 74-43

Jezus kwijt…

Vrouw, waarom huilt u? Zij zei tegen hen: Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.”  (Johannes 20: 13)

___________________________________________________

Zo kort na Pasen is het goed om nog eens stil te staan bij wat er die Paasmorgen allemaal is gebeurd.

Maria Magdalena was al vroeg in de morgen, het was nog donker, naar het graf van Jezus gegaan. Ze was hevig geschrokken toen ze zag dat de steen was weggerold, en ze moet ook hebben gezien dat het graf leeg was. Ze rende naar Petrus en Johannes en misschien wel buiten adem riep ze “Ze hebben de Heere uit het graf weggenomen, en wij weten niet waar zij Hem neergelegd hebben” (vers 2). Ook dat nog, ze hadden haar Heere al vermoord en nu was zijn lichaam ook nog gestolen. Nu was er echt niks meer over, nu rest slechts een peilloze leegte en verdriet. Petrus en Johannes gingen kijken, ze zagen dat het graf leeg was en gingen weer naar huis. “Maar Maria stond huilend buiten bij het graf.” (vers11a)

Wie was Maria Magdalena? De Bijbel geeft niet veel informatie over haar. Haar naam wordt genoemd in Lucas 8: 2, waar staat dat Jezus haar bevrijdde van zeven duivelse geesten. Zij volgde Jezus vanuit Galilea naar Jeruzalem en was aanwezig bij zijn graflegging. Wat we ook weten is dat ze zielsveel van Jezus hield. In de loop der eeuwen zijn er allerlei verhalen ontstaan over haar relatie met Jezus. Ze zouden een verhouding hebben gehad etc. Opvallend is dat deze opvattingen altijd worden geventileerd door mannen. Mannen verbinden liefde blijkbaar altijd met iets lichamelijks en beseffen niet dat vrouwen diep en intens kunnen liefhebben zonder hieraan iets fysieks te verbinden. En het was die intense liefde die haar in die vroege ochtend naar het graf voerde.

En dan ziet ze twee engelen. Het lijkt niet tot Maria door te dringen dat het engelen zijn. Ze vragen waarom ze huilt en weer lezen we dat hartverscheurend antwoord: “Omdat ze mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet waar ze Hem neergelegd hebben.” Wat moet ze zonder Jezus, wat moet ze zonder Hem die haar verlost heeft uit de macht van zeven duistere geesten. Ze kan hem niet missen, haar Vriend met het grote hart!

Zijn wij Jezus wel eens kwijt? Je mist iemand pas als je hem nodig hebt. Maar het kan zomaar gebeuren dat je Jezus kwijt bent. Want soms trekt Hij zich even terug. Waarom? Misschien om ons iets te leren, het heeft altijd een reden. Je ervaart niets meer van de aanwezigheid van Jezus, je bent Hem kwijt ”en je weet niet waar ze hem neergelegd hebben.” Je staart in de duisternis van een leeg graf, en zo ervaar je het ook, zonder Hem is je leven grauw en donker. En je staat er niet eens meer bij stil dat je Jezus toch zomaar kunt ontmoeten. Maria ook niet. Want er staat nog een man in de hof, maar ze herkent Hem niet. Maria zit zo klem in haar diepe verdriet dat ze niet ziet dat het Jezus is die haar vraagt wie ze zoekt? Ze ziet Jezus, maar ze denkt dat het de tuinman is, totdat Hij haar bij haar naam noemt….!

We kunnen worden geraakt door een preek, door woorden die we horen of lezen, of iets wat we meemaken en ons diep raakt. Het kan dan zo maar zijn dat het Jezus is die op die wijze ons leven binnenkomt. Je ziet Hem niet, totdat Hij je noemt bij je naam en je persoonlijk aanspreekt: Maria!

Want al zijn liefde en ontferming klinken in die naam, ‘Maria. Ik ken je, Ik heb je lief. Ik ben het, Jezus, je levende Heiland, de zoon van God. Ik leef om nooit meer te sterven’. En Hij spreekt je aan. Je zoekt Hem, maar Hij vindt jou! Je wist misschien niet meer hoe het verder moest want je was Hem kwijt. Maar Hij vond je. Opeens was Hij daar en stond Hij achter je terwijl je in het lege graf staarde.

Hij vindt ons. Wij vinden Hem niet in het graf, maar Hij vindt ons buiten het graf. Jezus heeft maar één woord, één naam, nodig om alles te veranderen. Maria, of vul je eigen naam maar in en alles wordt anders. Van dood naar leven. Van wanhoop naar nieuwe hoop. Van niet meer weten hoe het moet naar beseffen dat Hij leeft, dat Hij er is en altijd zijn zal.

Als we Jezus kwijt zijn houden misschien we onze ogen gericht op een graf. Maar als we ons omkeren zien we Jezus en zien we het Leven. Dan staren we niet langer naar de dood, maar zien we het leven. Jezus leeft en jij met Hem. Draai je om! En laat je door Hem vasthouden. Eind goed al goed, voor Maria en voor ieder die in Hem gelooft…….

Peter van Wijngaarden

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Het Gemeentediner

U zult er even op moeten wachten maar ook dit jaar zal er weer een Gemeentediner plaatsvinden! De gemeente-dinercommissie is al druk bezig met de voorbereidingen en we kunnen u alvast vertellen dat het Gemeentediner op vrijdag 22 november zal plaatsvinden in De Parel.

Via deze maaltijd zamelen we geld in voor een diaconaal doel. Dit diaconale doel zal u nog bekend gemaakt worden. Bent u er ook bij? We zullen u op de hoogte houden via het kerkblad.

Geloofsopvoedingsavond

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 mei 2019

De diaconale collecte deze zondag, tevens Bevrijdingsdag, is bestemd voor het project ‘Kerk zijn in oorlogstijd, Syrië’ van Kerk in Actie. Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar lang onze vrijheid. Een bijzonder voorrecht, want vrijheid is niet vanzelfsprekend. In Syrië lijden miljoenen mensen al meer dan zeven jaar dagelijks onder de gevolgen van de slepende burgeroorlog. Uitzichtloos en rampzalig is de situatie. Steeds meer mensen in nood doen een beroep op kerken voor onderdak, voedsel en veiligheid. Syrische kerken en gemeenten zijn zelf ook zwaar getroffen, maar toch kiezen zij ervoor in deze tijden van nood een helper te zijn. Ze bieden noodhulp met voedsel, water, tijdelijk onderdak en medische zorg. Daarnaast staan zij mensen bij die voorzichtig terugkeren naar veilige gebieden, b.v. met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we deze zondag onze vrijheid vieren, en tegelijkertijd denken aan onze naasten in Syrië. Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie het werk van de kerken in Syrië en andere noodhulpprojecten in het Midden-Oosten. Van harte aanbevolen.

College van kerkrentmeesters

Nieuwe naamborden op de Nieuwe en de Oude Kerk

Het zal een aantal kerkgangers niet zijn ontgaan: de afgelopen periode zijn de naamborden vervangen op de voorgevel van zowel de Nieuwe- als de Oude Kerk. Op deze borden staat de naam van onze kerkelijke gemeente, plus de aanvangstijden van onze zondagse kerkdiensten. De houten borden waren inmiddels zo slecht, dat vervanging noodzakelijk was. Tevens is de naam van onze kerkelijke gemeente op de borden aangepast naar de naam zoals we ook daadwerkelijk als gemeente heten: ‘Hervormde gemeente’.

Op het bord van de Oude Kerk is gekozen voor een systeem van wisselbordjes met betrekking tot de aanvangstijden: Deze zijn immers tijdens de zomervakantie afwijkend ten opzichte van de reguliere diensten. Er is gekozen voor blank gelakte eikenhouten borden met in het hout gefreesde en wit gelakte 

letters en cijfers. Dank aan het bedrijf dat de borden kosteloos heeft geleverd en aan degenen die belangeloos respectievelijk het freeswerk van letters en cijfers hebben verzorgd, het verftechnisch advies hbben opgesteld, de borden hebben gelakt en gemonteerd! De foto’s tonen hoe het bord op de Nieuwe Kerk was en hoe het nu is.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 14 mei is onze afsluitende seizoensactiviteit. Vanaf 10.00 uur zijn jullie allemaal van harte welkom in De Parel. Om 10.15 uur willen we openen. Deze ochtend zijn zo’n 70 werkstukken van hout te zien, gemaakt door Dick Loeve. Stuk voor stuk werkstukken met een verhaal. Soms naar aanleiding van een Bijbeltekst, soms naar aanleiding van een gebeurtenis in de maatschappij of in zijn persoonlijke leven. Dhr. Loeve zal eerst kort iets vertellen over het hoe en waarom van de werkstukken, daarna kan iedereen op zijn gemak de werkstukken bekijken. Bij ieder werkstuk komt een toelichting te liggen. Dhr. Loeve blijft deze ochtend aanwezig om vragen te beantwoorden. We sluiten de ochtend niet officieel af, zodat een ieder zelf kan bepalen hoe lang zij/hij blijft. Daarna is er de mogelijkheid om met elkaar te lunchen bij Deelcafé De Buurman. Wil je mee lunchen, geef je dan op bij Erika de Jong: erika.de.jong@icloud.com. Aan de rest van de ochtend zijn geen kosten verbonden. Er zal wel een giftenpot staan voor de VOOR ELKAAR vakantieweken. Allemaal van harte welkom en neem gerust iemand mee!

Een hartelijke groet van de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Donderdag 9 mei komt de Bijbelgesprekskring bijeen bij de familie Koppelaar, Kievit 18. Anita IJzerman zal de inleiding houden over 2 Korinthe 9. De avond begint om 20.00 uur. Welkom! 

Zending

 Open Doors: Women to Women ochtend

U bent uitgenodigd voor de Women to Women ochtend op vrijdag 10 mei op Kemphaan 10. Inloop vanaf 9.00 uur, start 9.15 uur. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 11.15 uur. Tijdens deze ochtend is er een korte overdenking, waar we met elkaar over doorpraten om zo ook zelf bemoedigd en opgebouwd te worden. Ook willen we bidden voor onze vervolgde zusters wereldwijd. Via Open Doors geven vrouwen uit diverse landen gebedspunten door, waar wij in alle vrijheid in Nederland voor mogen bidden. Daarnaast willen we hen ook bemoedigen met een kaartje. Mocht u schroom voelen rondom gebed of schrijven dan zou ik u toch willen uitdagen om een keer te komen om te ochtend met ons mee te beleven. Er zijn geen verplichtingen, maar door gesprekken, bidden, zingen en schrijven geven we vorm aan het één zijn in Jezus Christus. Hopelijk tot dan!

Gerlinde Hendriksen (gerlindederover@hotmail.com)

Amy in Missions

Lieve Gemeenteleden, Zaterdag 20 april hadden we een oliebollenactie voor Amy in Missions. We kijken terug op een geslaagde dag met veel gezelligheid, prachtig weer, heerlijke oliebollen, topbakkers, superklanten en een mooie opbrengst van rond € 700,-. We voelen ons erg DANKBAAR. Vooral danken we God onze Hemelse Vader voor dit succes, en willen we u en jou ook heel hartelijk bedanken voor het komen en/of bestellen. Hartelijke groet,

Amy en haar ThuisFrontTeam

Nieuws uit Zuid-Afrika

Een tijdje terug werden we opgeschrikt door rellen in onze buurt. In mei vinden hier in Zuid-Afrika weer verkiezingen plaats. En dat kunnen we goed merken! Twee weken terug kon ik zelfs twee keer niet naar een Bijbelclub gaan omdat ze de weg blokkeerden, autobanden in brand staken en stenen gooiden naar auto’s. Zelfs Werner had beveiliging bij zijn werk zodat hij ongehinderd daar kon komen en zijn werk kon doen. Gelukkig is het nu weer wat rustiger.

Blij werden we van het nieuws dat God ons in september een baby’tje geeft. Tot nu toe gaat alles goed en daar zijn we erg dankbaar voor! Met de komst van de baby zullen we kijken wat de mogelijkheden zijn om toch door te blijven gaan met kinderevangelisatie- en communitywerk. Dat zal wat aanpassing vergen maar we geloven dat het met Gods hulp ook mogelijk zal zijn.

Van mijn kant wil ik ook iedereen heel hartelijk bedanken die geholpen en/of deelgenomen heeft aan de succesvolle en gezellige workshopdag. De opbrengst van € 1000,- gaat naar het kinderevangelisatie-project in Zuid-Afrika. Veel dank!

Verdriet en veel vragen kwamen de laatste weken naar boven toen we hoorden dat een voor ons bekende tiener (Jaco*), die drie jaar geleden nog bij ons op de Bijbelclub kwam, zijn vriend heeft doodgeschoten. De kogel was voor iemand anders bedoeld, maar heeft dus zijn vriend geraakt die bijna op slag dood was. Jaco is opgepakt en hem wacht een gevangenisstraf. Ik hoop hem daar te bezoeken maar bid alsjeblieft mee voor wijsheid van woorden en voor een hart dat openstaat voor Jezus. Zoals Jaco is, zo zijn er nog veel meer tienerjongens: als ze 15 zijn, willen ze niet meer naar school omdat het niveau vaak te moeilijk is. Ze worden door volwassenen gebruikt om drugs te verkopen en bijna allemaal groeien ze op zonder een vader in hun leven en/of een veilig gezin. Op dit moment ben ik met een tiener (Daniël) bezig om hem weer naar school te krijgen omdat ik bang ben dat hij ook in een drugsbende terecht komt waar uiteindelijk alleen maar ellende van komt. Ik bid nog steeds dat er mannen zullen opstaan die naast deze tieners staan en hen willen helpen om het juiste pad samen met God te gaan. Bid alsjeblieft mee!

Met de Bijbelclubs gaat het verder erg goed. Ik heb zelfs nog een Bijbelclub van iemand overgenomen waardoor mijn week lekker vol is. Afgelopen maand konden we ook een opleiding geven aan mensen die graag betrokken willen raken bij kinderevangelisatie. Ook hebben we een geslaagde workshopochtend gehad voor mensen die al betrokken zijn maar nieuwe ideeën en lesmateriaal willen.

Veel dank voor jullie blijvende ondersteuning en gebeden!

Lea van der Riet

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl; Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Pastoraat

Nu het winterseizoen voorbij is heb ik in mijn agenda weer wat meer ruimte om bezoeken af te leggen. Vorig jaar heb ik me daarbij met name gericht op de (jonge) gezinnen. Er is nog een heel aantal betrokken gemeenteleden, met name tussen de vijftig en de tachtig jaar, die ik nog niet persoonlijk ontmoet heb. Daar hoop ik in de komende tijd mijn aandacht aan te geven. Het kan dus zomaar zijn dat ik u bel voor een afspraak. Tegelijkertijd, wanneer ik iets voor u kan betekenen, schroom niet om de telefoon te pakken of even langs te schieten aan de Vinkeweer.

Examens

Komende week beginnen de examens. Vanuit onze wijkgemeente doen Britt de Bruijn en Loïs de Jong examen. We wensen hen succes in deze spannende tijd! Weet je vooral ook afhankelijk van God!

 Bijbelkring

Donderdag (!) 9 mei is de laatste Bijbelkringavond. Aan de beurt is 1 Samuel 28: 5-20. Samuel is inmiddels gestorven. De Heere laat zich niet meer horen aan Saul. Saul gaat dan naar de waarzegster in Endor. De vrouw moet Samuel voor hem oproepen. Wat gebeurt daar precies? Wat doet Saul? Krijgt hij echt contact met Samuel? We hopen het te ontdekken. Leest u van tevoren het laatste hoofdstuk van het boekje? We bidden om een gezegende en leerzame avond.

20+

Op Bevrijdingsdag 5 mei direct na de avonddienst zijn jullie van harte welkom bij de fam. Egas, Schapedrift 61. Na de koffie zullen we met elkaar terugblikken op de preek van die avond. Afhankelijk van de tijd die over is wil we met jullie nadenken over het gebed naar aanleiding van het volmaakte gebed het Onze Vader. Allen van harte uitgenodigd! Hartelijke groet,     Arjen Versluis en Jan Egas

Giften

Br. D.W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie.

Br. K. Ruitenberg ontving eveneens € 20,- voor de diaconie.

Zelf kreeg ik tijdens een pastoraal bezoek ook een gift mee van € 20,- voor de diaconie. Ook ontving ik € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Gehoorzaamheid zonder vrijheid is slavernij. Vrijheid zonder gehoorzaamheid is willekeur’. (Dietrich Bonhoeffer 1906-1944)

Tenslotte

Bijzondere dagen zijn er dit weekend. Op 4 mei staan we letterlijk stil bij de gebeurtenissen in en rond de Tweede Wereldoorlog. In ons dorp denken we aan de vergeldingsrazzia die er in 1944 was als represaille voor twee landwachters die doodgeschoten werden door het verzet. Dat laatste gebeurde overigens ook niet zomaar. Velen werden door de razzia weggevoerd en kwamen om. De 5e mei is er Bevrijdingsdag. Het is goed om te beseffen dat vrijheid niet vanzelf spreekt. Het is bijzonder om juist op zondag Bevrijdingsdag te vieren. Op deze dag mogen we in de prediking horen over de bevrijding die er in en door de Heere Jezus is. Christus is de Zaligmaker die betaalt met Zijn dierbaar bloed en ons verlost van de heerschappij van de duivel (Heidelbergse Catechismus zondag 1). Waar kunnen we op deze dag beter zijn dan in het huis van God? In de Nieuwe Kerk hopen twee bekende gastvoorgangers de  grote daden van God te verkondigen.

Zelf preek ik zondagmorgen in ’t Lichtschip in Lelystad. Een vertrouwde plaats waar veel herinneringen liggen. Ik ben blij dat er door de gemeente van Lelystad binnenkort een eerste beroep kan worden uitgebracht op ds. C.J. Overeem uit Zegveld. Onlangs ging hij nog bij ons voor in de Nieuwe Kerk. We hopen en bidden dat de vacature in Lelystad spoedig vervuld zal worden en dat in de stad weer een herder en leraar komt die de Bijbelse boodschap van zonde en genade mag verkondigen.

De avonddienst hoop ik te leiden in de Oude Kerk. Zondag 14 van de Heidelbergse Catechismus komt aan de orde. Het gaat over het unieke van de Heere Jezus. Hij is God en mens tegelijk. Geboren uit de maagd Maria en ontvangen door de Heilige Geest en op die manier in staat om mijn schuld voor Gods aangezicht te bedekken. Een hartelijke groet ook van mijn vrouw en onze drie kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant;

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen de zieken Gods nabijheid toe. We denken ook aan alle mantelzorgers die de zieken dagelijks verzorgen en met hun liefde omringen.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 26 mei. Deze dienst zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Ochten.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 17 mei aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Er zijn geen bezwaren tegen de procedure ingebracht, om ds. M.J. van Oordt uit Bodegraven te beroepen. Zo kon afgelopen dinsdag 30 april het beroep naar hem worden weggebracht. Zondag 12 mei, tijdens de avonddienst in de Oude Kerk, zal hij in een dienst voorgaan en kennis-maken met de gemeente, terwijl hij op maandag 13 mei onze gemeente hoopt te bezoeken. Hieronder in het kort enkele informatie over hem, die hij aan ons verstrekt heeft:

Ds. M.J. van Oordt (Martin) is 55 jaar oud, getrouwd met Dilly en samen hebben zij drie dochters, die allen al het huis uit zijn en drie kleinkinderen. Hij is opgegroeid in Zeist en heeft 20 jaar bij politie gewerkt in Rotterdam-Zuid en in Gouda. Hij heeft theologie gestudeerd in deeltijd; HBO en aan de Universiteit Utrecht en is predikant sinds 2001.

Zijn eerste gemeente was Noorden (2001-2005), daarna Hendrik Ido Ambacht (2005-2010) vervolgens Middelburg (2010-2015), waarna hij naar Bodegraven is gegaan. In de periode dat hij in Hendrik Ido Ambacht stond is er eerder een beroep vanuit onze (wijk)gemeente op hem uitgebracht. Hij is oprichter van stichting Chadash die fietsweken combineert met Bijbelstudie in de Franse Alpen. Hij houdt van racefietsen, hardlopen en surfen. Hij is medeoprichter van de werkgroep Machseh die binnen de Geref. Bond denktank wil zijn voor o.a. bevrijdings-pastoraat. Verder is hij liefhebber van natuurwandelingen en reizen naar warme bestemmingen. Zijn liefde voor Israël én de Arabische wereld zorgde ervoor dat hij meerdere reizen naar deze regio heeft geleid.

Wilt u meeleven en een kaartje sturen? Het adres is: Dirk Bavolaan 10 te 2411 TX Bodegraven. Een berichtje via de mail kan uiteraard ook: tarik707@outlook.com.

Met name uw voorbede voor dit beroep is zeer gewenst, zeker nadat we slechts ruim een jaar een predikant mochten hebben en nu weer vanaf 8 december jl. vacant zijn, zien we er naar uit om op korte termijn weer predikant van de Here te ontvangen. Daar mogen we Hem zeker ook dringend om vragen.

Openbare belijdenis van het geloof

Tijdens de tweede morgendienst van zondag 12 mei

hopen de volgende gemeenteleden het geloof in het openbaar te belijden:

Karsten de Haas, Derk (Hendrikus) Verdoorn, Lisa (Elisabeth) Verdoorn-Middelkoop ,Dianne (Anna Adriana) Visser

De aannemingsavond is op dinsdag 7 mei. De belijdenisdienst zal worden geleid door prop. J.C. IJzerman en ds. P. van de Voorde.

Koninklijke onderscheiding

We feliciteren mw. Gerda van Rossum-Visscher met haar koninklijke onderscheiding die zij 26 april jl. mocht ontvangen voor haar vrijwilligerswerk, o.a. voor onze kerkelijke gemeente.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoeken € 10,- bestemd voor de kerk en € 10,- voor de diaconie.

Bezoekbroeder Ger Koekkoek heeft tijdens seniorenbezoek een gift van € 10,- ontvangen voor De Parel. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het lied voor zondag 5 mei is Op Toonhoogte (OTH) 549: ‘U bent machtig’.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende én laatste bijeenkomst van de bijbelstudiekring in dit seizoen zal gehouden worden op donderdag 9 mei om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Introductiecursus Hebreeuws

De lesstof voor het lezen van de Hebreeuwse grondtaal is op de vorige cursusavonden doorgenomen. Die kennis willen we geheel gaan toepassen in nog een paar bijeenkomsten dit seizoen. De data zijn 6 mei en 20 mei, van 19.45 tot 21.00 uur in De Parel. Alle cursisten zijn weer van harte welkom.

Citaat

Het is veel gemakkelijker met iets goeds te beginnen dan het vol te houden. De reden is dat het kruis en de moeilijkheden vaak meerder worden naarmate de weg van oprechtheid en nauwgezetheid vordert. (John Bunyan 1628–1688)

Bidden en danken

– Christenen in Bhutan kunnen rekenen op zware druk vanuit familie, vrienden en buren. Op het platteland is het traditie dat boeren samen planten en oogsten. Christenen worden hiervan uitgesloten. (Gebedskalender Open Doors)

– Bid voor de kerk in Tsjechië die in toenemende mate te maken krijgt met nationalisme en populisme. Bid dat de christenen in deze context van Gods liefde mogen getuigen. (Gebedskalender GZB)

– We danken dat koning Willem-Alexander 27 april zijn 52e verjaardag mocht vieren en dat we 5 mei herdenken dat we al 74 jaar lang in een vrij (bevrijd) land mogen wonen.

Tenslotte

De kerkenraad wenst allen die de komende tijd examen moeten doen rust en wijsheid toe. Mocht je binnenkort slagen, dan is het goed om na te denken over je verdere studie. Houd daarbij ook rekening met de taak die God voor je heeft binnen Zijn koninkrijk. Veel zegen toegewenst, ook voor de diensten van a.s. zondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan allen die te maken hebben met moeite, verdriet en zorg. Ons gebed is dat ze het ook in de diepe dalen van het leven mogen zingen: ‘en mijn hart, wat mij moog’ treffen, tot de God mijns levens heffen.’

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk een gift van € 10,- ter vrije bestemming en ouderling P.C. Bakker een gift van € 50,- voor de eredienst.

Overkomst

Vanuit de Protestantse gemeente te Utrecht is naar onze gemeente overgekomen Linda de Ruijter-van der Ploeg. Op 24 april gaf ze haar jawoord aan Robin de Ruijter. Hartelijk welkom. Dat jullie tot ‘opbouw van Gods gemeente’ mogen meewerken. Daar is op jullie huwelijksdag ook voor gebeden.

Terugblik

Dankbaar zien we terug op de belijdenisdienst op zondag 21 april, waarin 23 jonge mensen in het openbaar de Heere mochten belijden. De prediking in deze dienst was vanuit Psalm 134. Terwijl de jongeren neerknielden, ontvingen ze onder handoplegging de volgende persoonlijke tekstwoorden:

Willem Arkeraats: “Wie op de HEERE vertrouwen, zijn als de berg Sion, die niet wankelt, maar voor eeuwig blijft.” (Psalm 125: 1)

Nienke van Bezooijen: “Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?” (Romeinen 8: 31b)

Marlinde Bellaard: “Wie in de schuilplaats van de Aller-hoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw! (Psalm 91: 1,2)

Christian Cluistra: “En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door Hem.” (Kolossenzen 3: 17)

Pieter Hartog: “En dit is Zijn gebod: dat wij geloven in de Naam van Zijn Zoon, Jezus Christus, en dat wij elkaar liefhebben, zoals Hij ons een gebod gegeven heeft.” (1 Johannes 3: 17)

Josanne Meerkerk: “Kom naar Mij toe,allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Mattheus 11: 28)

Leonie Huisman: ”In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God.” (Psalm 62: 8)

Martin Imminkhuizen: “Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in Hem, geworteld en opgebouwd in Hem, en bevestigd in het geloof, zoals u onderwezen bent; wees daarin overvloedig, met dankzegging.” (Kolossenzen 2: 6,7)

Corlinde Pille: “Ik echter vertrouw op Uw goedertierenheid, mijn hart zal zich verheugen in Uw heil, ik zal voor de HEERE zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.” (Psalm13: 6)

Coert Kazen: “U bent mijn schuilplaats, U beschermt mij voor benauwdheid, U omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding.” (Psalm 32: 7)

Denise de Bruin: “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” (Psalm 37: 4)

Jeanine Koesveld-de Bruin: “Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4: 10)

René Kornet: “Onze ziel verwacht de HEERE, Hij is onze hulp en ons schild.” (Psalm 33: 20)

Ingrid Kornet-Meerkerk: “Want ons hart is in Hem verblijd, omdat wij op Zijn heilige Naam vertrouwen.” (Psalm 33: 21)

Jan Meerkerk: “Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Psam 119: 105)

Mijnske Leenman: “Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Wie in Mij gelooft, heeft eeuwig leven.” (Johannes 6: 47)

Arida Nederveen: “En dit is het getuigenis, namelijk dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft; en dit leven is in Zijn Zoon.” (1 Johannes 5: 11)

Corné van Perse: ”Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”(Spreuken 3: 5, 6)

Jonne van der Kuil: “Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden, want Hij Die het beloofd heeft, is getrouw.” (Hebreeën10: 23)

Jelle Stip: “Maar de Heere is getrouw, Die u zal versterken en bewaren voor de boze.” (2 Thessalonicenzen 3: 3)

Danique Stip-de Vreij,die ook het teken en zegel van de Heilige Doop ontving:”En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.” (2 Thessalonicenzen 3: 5).

Rudolf Vlot: “Proef en zie dat de HEERE goed is; welzalig de man die tot Hem de toevlucht neemt.” (Psalm 34: 9)

Jorieke de Vries: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.” (Johannes 14: 27)

Doopdienst

Zondagmorgen 5 mei zal de Heilige Doop bediend worden aan Melody (geboren 10-11-2015) die in januari 2017 werd opgenomen in het gezin van Dirk en Petra Boers en aan Jan, zoon van Matthijs en Marloes Leenman. We wensen hen samen met de kinderen een gezegend toeleven naar de komende zondag.

Gelezen/gehoord

Een kerkformatie kan niet alleen te gronde gaan door verbondsafgoderij, maar ook door verbondsverzaking.

Tenslotte

Zondag 5 mei is Nationale Bevrijdingsdag. Vandaar dat we de bekende coupletten van ons volkslied zingen. Maar elke zondag is Internationale Bevrijdingsdag. Dat hoort de christelijke gemeente over heel de wereld vanuit de aanhef van de goede geboden van onze God. Hij zei: “Ik ben de HEERE, uw God, Die u uit het slavenhuis geleid heeft.” Gelooft u dat? Anders bent u nog niet bevrijd. Zondagmorgen mogen we zien en horen dat God in de Doop betuigt en verzegelt dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda 

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 3 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

Zaterdag 4 mei

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 5 mei

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 6 mei

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.45-21.00 uur   cursus Hebreeuws –  De Parel

Woensdag 8 mei

20.00 uur             Huwelijkskring voor starters –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk Zuid –  De Parel

Donderdag 9 mei

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Kievit 18

20.00 uur             Bijbelkring wijk Oost –  De Parel

20.00 uur             Bijbelstudiekring wijk Noord –  De Parel

Vrijdag 10 mei

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

(1 of 2 = kanaal kerkradio

_______________________________________________

 

Varia

 

Colofon

 

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 5 mei 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige doop

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – Heidelbergse catechismus zondag 14

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf

18.00 uur   ds. H. van Ginkel, Goes

De Parel

18.00 uur   dhr. H. den Breejen, Rotterdam

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – kerk in Syrië

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

De Parel:  Eigen gemeente: De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter,

Sara Visser

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Rhode de Ruiter

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Alieta de Jong, Marjolein Verdoold, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 16: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht – afscheid 

18.00 uur   ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – Kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Annelies Boot, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37