Wijk 1: Slotavond 20+

Volgende week zondag hebben we de laatste 20+ van het seizoen. In de morgendienst staat Ds. Westland stil bij de tweede brief van Johannes. Het leek ons mooi om ‘s avonds deze brief met elkaar te bespreken. 

We zijn deze avond uitgenodigd bij Elianne de Jong Parallelweg 139. Het beloofd een mooie en gezellige avond te worden.

2 Johannes 1:1 De ouderling aan de uitverkoren vrouw en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb – en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid hebben leren kennen –

 1. omwille van de waarheid, die in ons blijft en met ons zal zijn tot in eeuwigheid:
 2. genade, barmhartigheid, vrede zal met u zijn, van God de Vader en van de Heere Jezus Christus, de Zoon van de Vader, in waarheid en liefde.
 3. Ik heb mij zeer verblijd dat ik er onder uw kinderen gevonden heb die in de waarheid wandelen, in overeenstemming met het gebod dat wij van de Vader ontvangen hebben.
 4. En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schrijf, maar dat wat wij vanaf het begin gehad hebben: laten wij elkaar liefhebben.
 5. En dit is de liefde, dat wij wandelen naar Zijn geboden. Dit is het gebod zoals u vanaf het begin gehoord hebt dat u daarin moet wandelen.
 6. Want er zijn veel misleiders in de wereld gekomen, die niet belijden dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Dat is de misleider en de antichrist.
 7. Let op uzelf, opdat wij niet verliezen waarvoor wij gewerkt hebben, maar een vol loon mogen ontvangen.
 8. Ieder die overtreedt en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet; wie in de leer van Christus blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon.
 9. Als iemand bij u komt en deze leer niet brengt, ontvang hem niet in huis en begroet hem niet.
 10. Want wie hem begroet, die heeft deel aan zijn slechte werken.
 11. Hoewel ik veel aan u te schrijven heb, wilde ik dat niet doen met papier en inkt; maar ik hoop naar u toe te komen en van mond tot mond met u te spreken, opdat onze blijdschap volkomen zal zijn.
 12. U groeten de kinderen van uw zuster, de uitverkorene. Amen.

 

Met hartelijke groet,

 

Arjen Versluis en Jan Egas

Kerkblad 74-50,51

Simon wordt Petrus

“En Ik zeg u ook dat u Petrus bent, en op deze petra zal ik Mijn gemeente bouwen.”

(Mattheüs 16: 18a)

____________________________________________________

Kort geleden was het Pinksteren en we herdachten het wonder van de uitstorting van de Heilige Geest. Wat de Heilige Geest in mensen teweegbrengt, lezen we in Handelingen 2. De toespraak van Petrus is één van die opvallende dingen. Opmerkelijk dat juist Petrus degene is die voor een grote menigte zo’n gloedvol betoog houdt, of juist niet..?

In de evangeliën vinden we verschillende uitspraken van Simon Petrus, zodat we wat meer weten van hem. Het eerste wat we lezen is de vraag van Jezus om Hem te volgen. Samen met zijn broer Andreas geeft hij gehoor aan dit verzoek. Hierop krijgen ze de toezegging van Jezus, dat Hij hen vissers van mensen zal maken. Enige tijd later gebruikt Jezus de vissersboot van Simon om de mensen op de oever toe te spreken. Daarna geeft Hij hem opdracht om te gaan vissen. Simon wil eigenlijk niet omdat het ongebruikelijk is om overdag te vissen, maar omdat Jezus het vraagt doet hij het wel. Het wordt zo’n overvloedige vangst dat Simon hierdoor de macht van Jezus erkent. Door dit onverwachte resultaat voelt hij zich waarschijnlijk zo schuldig over zijn aanvankelijke weigering, dat hij spontaan erkent dat hij een zondig mens is. Zo kan hij toch geen goede volgeling van Jezus worden. Vandaar zijn vreemde verzoek, om niet langer met Jezus samen te zijn (Lukas 5: 8). Ondanks deze uitspraak blijft hij toch een trouwe volgeling van Jezus, misschien wel vanwege de belofte van Jezus dat hij hen vissers van mensen zal maken.

Op een later moment vraagt Jezus aan zijn discipelen: “Wie zeggen jullie dat Ik ben?” Waarop  Simon antwoordt: “U bent de Christus, de Zoon van de levende God.” (Mattheüs 16: 16).

Dat heeft hij niet zelf bedacht, want Jezus zegt dat hij dit inzicht van God heeft ontvangen. Dit is het moment waarop Jezus zijn naam verandert van Simon in Petrus. Hij zal de rots zijn waarop Jezus Zijn gemeente zal bouwen.

Hoe zou Petrus dit ervaren hebben? Heeft hij het opgevat als een geweldig compliment of als een soort promotie?  De Bijbel zegt ons daarover niets, maar als dat al het geval zou zijn, is dat van korte duur geweest. Want als Jezus kort hierna zijn discipelen confronteert met zijn aanstaande lijden en sterven, heeft Petrus zijn reactie meteen klaar. Hij neemt Jezus apart en bestraft Hem. Volgens hem slaat Jezus de plank volkomen mis. Dit kan toch helemaal niet, als Jezus de Christus (de Messias) is, zoals Petrus zelf heeft beleden, betekent dat juist glorie en overwinning, geen lijden en sterven. Deze keer blijkt Petrus zijn inzicht niet van God de Vader te hebben ontvangen, in tegendeel. “Ga weg achter Mij, satan”, is de reactie van Jezus. Door dit woord van Jezus worden alle hoogmoedige gedachten, die Petrus gehad zou kunnen hebben, definitief de bodem in geslagen. Hij de rots van de gemeente van Jezus? Vergeet het maar Petrus, deze gedachte komt van Jezus’ tegenstander, die niet wil dat er een gemeente van Jezus zal komen. Hoe kan Petrus toch zulke tegenstrijdige dingen zeggen? Jezus zelf geeft er een verklaring voor “Gij bedenkt niet de dingen van God, maar die van de mensen” (Mattheüs 16: 23b). Zouden wij ons daaraan soms ook niet schuldig maken….?

Betekent deze foute uitspraak van Petrus dat hij nu niet de rots van Jezus gemeente zal worden? Dat zouden we ons wel kunnen indenken, zeker als we ons realiseren dat hij straks Jezus driemaal zal verloochenen. Nu is hij zijn erenaam Petrus toch wel definitief kwijt, denken we dan, hij is weer gewoon Simon de zoon van Jona. Met die oude naam spreekt Jezus hem, na Zijn opstanding, opnieuw aan.  Op het strand van de zee van Tiberias, na een tweede wonderlijke visvangst, vraagt Jezus of Simon Hem lief heeft? Petrus antwoordt driemaal bevestigend. Na iedere bevestiging ontvangt hij van Jezus driemaal de opdracht, om als een herder Jezus’ aanstaande gemeente te leiden. Petrus is in ere hersteld!

De oorspronkelijk belofte van Jezus dat hij Simon, en de anderen, tot vissers van mensen zou maken, wordt definitief bevestigd op de eerste Pinksterdag. Vervult van de Heilige Geest houdt Petrus een vurig betoog, waarin hij Jezus aanwijst als de beloofde Messias van Israël. En evenals bij de twee wonderbare visvangsten, is ook nu de opbrengst overvloedig! Drieduizend zielen op één dag, opnieuw een derde wondervolle vangst, maar nu van mensen. Halleluja!

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Mannenweekend 2019

Het weekend van 28 juni t/m 1 juli gaan 56 Hardinxveldse mannen met elkaar op stap. Mannen uit onze kerkelijke gemeente, maar ook mannen van daarbuiten.

Enkele dagen er helemaal tussen uit. In stilte, gesprek, gebed en zang. Zonder telefoon, werk en andere prikkels. Weg uit de hectiek en bewust tijd vrij maken om God en elkaar te ontmoeten. Ontspanning en inspanning met elkaar, rondom het thema ‘D-day’. Door met elkaar op te trekken hopen we een onderlinge band te scheppen, elkaar te bemoedigen en te luisteren naar elkaar en naar wat God tot ons te zeggen heeft!

Net als bij D-day wordt de ‘landingsplaats’ tot op de dag van vertrek geheim gehouden…

Wij gaan voor een onvergetelijke reis, waarin God centraal staat en deelnemers mogen genieten van de ontmoetingen met elkaar en van Gods wonderschone schepping! Wilt u bidden voor een gezegend weekend van deze mannen?

Jan Putters
(namens het organiserend comité)

Aankondiging openingsweekend 2019

Op de achtergrond zijn wij alweer een tijdje bezig met de voorbereidingen voor het komende openingsweekend. Heeft u / heb jij de datums al in de agenda staan? Het openingsweekend staat gepland van 20 t/m 22 september 2019 (vrijdagavond t/m zondagochtend). Het programma zit weer vol met leuke activiteiten, hieronder een kort overzichtje.

Vrijdagavond
Paintballen, zeskamp (met nieuwe spellen) en kampvuur > in 2 groepen: 12 t/m 15 jaar en 16+.

Zaterdagmiddag
Kinderbootcamp > 6 t/m 12 jaar.
Fietspuzzeltocht (nu mét puzzel:-)) > alle leeftijden.
Volleyballen > alle leeftijden.

Zaterdagavond
Gezamenlijk diner in De Parel > alle leeftijden.

Zondagochtend
Koffiedrinken XL in De Parel met behulp van ‘Heel HGHG bakt’ > alle leeftijden.

Staat er iets leuks voor u en jou tussen? Wij hopen van wel. Houd de kerkbode en/of Facebook (HGHG openingsweekend 2019) in de gaten, want wij zullen tot aan het openingsweekend steeds een activiteit uit het programma verder toelichten.

Gezocht: mannen/vrouwen

Breng je je kind(eren) bij de B-oppas of lijkt het je gewoon leuk om de kinderen een bijbelverhaal te vertellen of voor te lezen? Hopelijk wil je dan mee doen met het volgende rooster. Vooral voor wijk Noord zijn we dringend op zoek naar mensen.

De bijbelklas is bedoeld voor de kinderen uit groep 1 en 2 van de basisschool. Naast het bijbelverhaal zingen we een lied en maken een werkje.

Ook tieners zijn zeer welkom! Je kunt de uren eventueel gebruiken voor stage. Wil je meer informatie, een keer meekijken of je direct aanmelden? Stuur een mailtje naar oppasoudekerk@hghg.nl.

Willemijn van Hof

Nacht van gebed

Vrijdag 21 juni wordt er weer een nacht van gebed georganiseerd. Mensen in heel Nederland zullen tegelijk voor een bepaald land en/of een bepaald persoon bidden, zo ook in Hardinxveld-Giessendam in De Wagon. De avond is verdeeld in blokken van twee uur. Het eerste blok is van 20.00-22.00 uur, het tweede blok is van 22.00-00.00 uur en het derde blok is van 00.00-02.00 uur.

In een blok wordt er een filmpje getoond over een vervolgde broeder of zuster, zullen we samen zingen, maar bovenal in gebed gaan om zo ons machtigste wapen als christenen in te zetten in de strijd tegen het kwaad. Open Doors geeft heel vaak aan dat de vervolgde christenen voor wie we bidden dit voelen en zich ook geliefd en gewaardeerd voelen. Laten we dus met velen samenkomen om hen voor Gods troon te brengen.

Tussenstand Blik op Maat

Fijn dat veel mensen met hun metalen naar Spoorweg 42 komen. Hierdoor konden wij de eerste 5 maanden van dit jaar 30.450 kg metalen verwerken, wat maar liefst € 8396,- opleverde. Daarmee konden weer vele goede doelen gesteund worden. Het geld is o.a. geschonken aan stichting Moj blizznji, Open Doors, PDC de Herberg, de MAF, Mercy ships, stichting Kimon voor Lea van der Riet-Luiten en Comité Oost Europa. U kunt bij ons inleveren: blikken, pannen, elektrische gereedschappen, kabels, afgedankte computers en laptops, fietsen enz.

Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 juni 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Graag willen wij vanuit de opbrengsten het diaconale werk van Stichting Diaconaal Havenproject Rotterdam ondersteunen. Deze stichting is opgericht om het welzijn van zeevarenden, die vanuit alle werelddelen de Rotterdamse haven aandoen, met een diaconale visie inhoud te geven. Al vele jaren is voor deze stichting een diaconaal werker actief. In samenwerking met pastores van diverse zeemanskerken verricht hij diaconaal werk onder zeevarenden, waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar hen die onder moeilijke omstandigheden moeten leven en werken.

Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

Diaconale collecte zondag 30 juni 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. Dit huis (op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek) wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Het Pinksterevangelie werd in de morgendienst van eerste Pinksterdag verkondigd uit Handelingen 2: 11b. De Heilige Geest zorgde ervoor dat de discipelen in andere talen de grote werken van God spraken, zodat ieder daarover kon horen. Was er in Babel versplintering van de taal en gingen de mensen uiteen, op Pinksteren maakt de Heilige Geest van taal Zijn voertuig en verbindt Hij mensen aan de Heere en aan elkaar. Zo is dat nog in de gemeente. 

Zondagmorgen 16 juni werd de Heilige Doop bediend. Uit genade ontfermt de Heere zich over zondige mensen. Hij wil ons om Jezus’ wil aannemen tot Zijn kind. Dat belooft Hij in de doop. In Zijn zorg en liefde stijgt Hij boven elke aardse vader uit. Bij deze Vader mogen wij schuilen als het moeilijk is. ‘Wil mij als een kind behandelen, dat alleen de weg niet vindt: neem mijn hand in Uwe handen en geleid mij als een kind’.

Giften

Br. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Gelezen

‘Beschouw het lijden van Christus ook tot navolging om u zo in het lijden te gedragen als Christus zich gedragen heeft. Stel Christus’ lijden tot een voorbeeld om met uw oude mens zo te handelen als met Christus om uw zonden gehandeld is.’

Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

Vooruitblik

Zondagavond 23 juni is de leerdienst over Zondag 15 van de Heidelbergse Catechismus. Er komt in deze Zondag het nodige aan de orde. Een aantal elementen heb ik bepreekt in de lijdensweken. Vandaar dat ik me richt op vraag en antwoord 37. De Heere Jezus heeft tijdens Zijn hele leven geleden. Wat heeft dat ons te zeggen? We lezen in de dienst uit Jesaja 53.

Zondag 30 juni wil ik een start maken met het bepreken van een aantal korte brieven uit het Nieuwe Testament. We lezen met elkaar in de morgendienst de tweede Johannesbrief. Het is een korte brief die Johannes schrijft aan de uitverkoren vrouw en haar kinderen. Hij roept haar op om lief te hebben en te wandelen naar Zijn geboden. Waarom zegt Johannes dat? En komen we nog meer te weten over wie die vrouw precies is? We hopen het te ontdekken! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken uit onze gemeente van harte Gods nabijheid toe.

Er zijn ook mensen die last hebben van psychische klachten, overspannenheid, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. “Vertrouw uw weg aan de Heere toe, en vertrouw op Hem: Híj zal het doen.” (Psalm 37: 5)

Doopdienst

In de late morgendienst van zondag 23 juni zal de heilige doop worden bediend aan twee kleine kinderen uit onze gemeente.

Beroepingswerk

Zaterdag 15 juni is het beroep dat onze wijkgemeente op ds. M. Dubbelman heeft uitgebracht, bij hem bezorgd. Wilt u meeleven en hem een kaartje sturen? Zijn adres is: Heul 34, 3381 DC Giessenburg. Een berichtje via de mail kan uiteraard ook: m.dubbelman@filternet.nl. We bidden dat de Heere ds. Dubbelman de komende periode wijsheid geeft bij het overwegen van het beroep en dat hij de vrijheid mag ontvangen om de vacature die bij ons is ontstaan mag gaan vervullen.

Ontmoeting na de dienst

Na de vroege morgendienst van zondag 30 juni is er gelegenheid om onder het genot van koffie, thee of fris elkaar te ontmoeten. De zalen A, B en C in De Parel zijn hiervoor beschikbaar en voor de jongeren is De Wagon geopend. U (jij) bent van harte welkom!

Kinderlied

Het lied voor zondag 23 juni is Op Toonhoogte (OTH) 488 ‘Diep, diep, diep als de zee’ en voor zondag 30 juni OTH 472 ‘A van almachtig (Van A tot Z)’.

Citaat

Christus is niet gekomen omdat het voor Hém nodig was, maar omdat het voor óns nodig was.

Maarten Luther (1483-1546)

Bidden en danken

We bidden om de leiding van Gods Geest voor ds. M. Dubbelman en zijn gezin nu hij het beroep naar onze gemeente heeft ontvangen.

We danken met hen die geslaagd zijn voor het examen en bidden voor degenen die nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn.

Tientallen jonge, nieuwe gelovigen in Sri Lanka kwamen onlangs bij elkaar voor een jeugdkamp waar ze meer leerden over de Here Jezus en hun nieuwe geloof. Bid dat de Heilige Geest nawerkt in de harten van de jongeren. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor zegen over het introduceren van de Ellomwe-bijbel onder de Lomwe-bevolking en de programma’s om hen te helpen de Bijbel te lezen of te horen.(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondagen.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan alle zieken onder ons, maar ook leven we mee met hen die met zorgen en spanningen in hun gezin te maken hebben. ‘d’ Algoede God zij hen allen genadig.’

Giften

Ouderling Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 50,- en van € 10,-, bestemd voor de diaconie. Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 20,- en tijdens bezoekwerk € 20,- ter vrije bestemming. Kerkelijk werker Verkaik ontving € 5,- en € 15,- voor de kerk. Ouderling Arkeraats ontving op bejaardenbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Bediening Heilige Doop

Omdat de kerkbode berichten voor de komende twee weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet of er dopelingen zijn voor de doopdienst van 30 juni.

Examens

We feliciteren de jongeren die voor hun examen geslaagd zijn. Wanneer de uitslag negatief was, dan sterkte bij het verwerken van deze teleurstelling

Gelezen/gehoord

‘Een kind van God overkomt niets wat niet tevoren door het filter van Gods grenzeloze liefde is gegaan.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 8 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 13 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

Zaterdag 15 juni

09.30-17.00 uur open kerk Braderie

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Zondag 16 juni

14.15 uur laaste keer zondagsschool

Maandag 17 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 20 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.45 uur Bijbelgesprekskring – bij een lid thuis

Vrijdag 21 juni

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Nacht van gebed voor de vervolgde kerk

_______________________________________________

Algemene berichten

Concerten Jeugdkoor ‘Op Weg’ 29 juni 2019

Jeugdkoor ‘Op Weg’ uit Boven-Hardinxveld geeft op zaterdag 29 juni 2019 twee jubileumconcerten ter ere van het 45-jarig bestaan. Het repertoire van dit enthousiaste jongerenkoor o.l.v. Bastiaan Van der Pijl bestaat uit mooie, warme nummers en vrolijke, vlotte worship- en gospelmuziek. Het thema van het concert zal ‘Start a fire’ zijn.

Wim Grandia zal tijdens het concert over dit thema spreken. Wim Grandia is voorganger en was jaren werkzaam bij de EO. Hij is een veelgevraagd spreker in kerken, bij jeugdgroepen en christelijke conferenties, zoals de EO-jongerendag.

De concerten vinden plaats om 15.00 uur en 20.00 uur op een prachtige locatie: ‘Bonfire’, Wijnstraat 117 in Dordrecht. Voor het middagconcert is het mogelijk om met een bus te vertrekken vanuit Boven-Hardinxveld. Wilt u kaartjes kopen voor het middag- of avondjubileumconcert ‘Start a fire’? Ga dan naar: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg. Ook de buskaartjes kunnen via deze site worden besteld.

‘Op Weg’ is verder samen met veel verschillende muzikanten de studio ingedoken om nummers op te nemen. Voor €10,- is CD verkrijgbaar waarop deze nieuwe nummers staan, waaronder een nummer met Idols-winnares Nina den Hartog! De CD is te bestellen via: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg-cd/

Mochten er vragen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar startafire@jeugdkooropweg.nl

 

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien.

We zoeken in de regio Rijnmond Rotterdam in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vindt een informatieavond over pleegzorg plaats op 10 juli 2019 in de Bethelkerk, Schaatsbaan 1 te Barendrecht.

Pleegouder worden?

Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatieavond krijg je informatie over wat pleegzorg is en kun je vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl.

DE CSFR

Ontmoeting, overtuiging en ontplooiing

Beste aankomende student,

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je de studie kunt doen die bij jou past en waarin je steeds zelfstandiger wordt. Of je nu op kamers gaat wonen of nog niet, lid zijn van een studentenvereniging is een heel mooie aanvulling op je studie en een goede manier om alles uit je studententijd te halen. Daarom nodigen we je van harte uit om lid te worden bij de CSFR!

De CSFR is een christelijke studentenvereniging met negen verschillende disputen, in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. Het doel is om christelijke studenten, voornamelijk uit de gereformeerde gezindte, samen te brengen. Op deze manier kun je geloofsverdieping vinden in de Bijbel en de gereformeerde beginselen, en word je voorbereid op je toekomstige verantwoordelijkheid in de kerk en de samenleving. Daarom zijn er op alle disputen bijbelkringen, lezingen en studiekringen. Daarnaast is er tijd voor gezelligheid en studentikoziteit op borrels, weekenden en allerlei andere activiteiten. De CSFR geeft je een studententijd met verdieping, gezelligheid en goede vriendschappen. Kortom, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen en de mogelijkheid krijgt zich te ontwikkelen.

Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie kun je kijken op www.csfr.nl of mailen naar de Publiciteitscommissie der CSFR (PCC): pcc@csfr.nl. Duurt het nog even voor je gaat studeren, maar wil je wel alvast de sfeer van een studie en studentenvereniging proeven? Meld je dan aan voor Student-for-one-day. Aanmelden hiervoor kan ook via pcc@csfr.nl Voel je welkom om in ieder geval even te komen kijken!

Dabarwerk zomer 2019

IZB Dabar, de landelijke jongerenorganisatie voor missionair werk op campings, schrijft je nog graag in als vrijwilliger voor één of twee weken, komende zomer.

Laat Pinksteren je inspireren tot een concrete stap. ‘Jullie zullen Mijn getuigen zijn’, is geen zware last, maar een belofte, die verbonden is aan de Heilige Geest. Het doen van recreatiewerk met een tof team op een camping bied je een mooie gelegenheid om ervaring op te doen!

Kijk op www.izb.nl/dabar en meld je aan!

Instrumentaal zomeravondconcert

Zaterdag 13 juli 2019 wordt er weer een instrumentaal zomeravondconcert gegeven in de  Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes. Aan het concert werken mee Pascal van der Velde en Matthijs Valkenwoud (trompet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Het programma voor de avond is weer zeer gevarieerd: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo’s, een orgelimprovisatie op verzoek, samenzang… Kortom: een vrolijke en muzikale avond voor het hele gezin!

Pascal van der Velde studeerde trompet aan de conservatoria van Utrecht en Barcelona. Hij speelde trompet bij diverse musicalproducties en als solist bij gerenommeerde orkesten. Daarnaast werkte hij mee aan vele cd-opnamen. Pascal heeft een lespraktijk in Amerongen en Rotterdam.

Matthijs Valkenwoud studeerde trompet aan het conservatorium van Den Haag. Evenals Pascal speelde hij in vele musicals en met diverse orkesten. Als solist gaf hij in 2015 concerten in India en Zwitserland. Pascal geeft trompetles en dirigeert diverse muziekverenigingen. Veel concerten geeft hij samen met Pascal.

Marien Stouten studeerde aan het conservatorium in Gent bij Ignace Michiels. Hij is kerkorganist in Brouwershaven en Burgh-Haamstede. Daarnaast is hij dirigent van vijf koren. Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen. Ook heeft hij een eigen opnamebedrijf, Animato Music Productions, en produceert hij met zijn bedrijf Voxus Organs digitale samplesets.

Jan Peter Teeuw is organist in Ridderkerk en studeerde bij Johan den Hoedt en Arjen Leistra. Van zijn hand verschenen vele bundels met bladmuziek. Jan Peter werkte mee aan diverse cd-opnamen, waaronder drie solo-cd’s, opgenomen in Bolnes, Leeuwarden en Purmerend. Samen met Marien Stouten maakte hij twee cd’s met vierhandige orgelwerken, opgenomen in Recklinghausen (D) en Dudelange (Lux), en een cd met koraalbewerkingen voor orgel en vleugel.

Het concert begint om 19.30 uur. De kerkdeuren gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is gratis. Wel is er een collecte voor de onkosten bij de uitgang. Halverwege het concert is er een pauze met gelegenheid om wat te drinken. Tevens zullen er dan, evenals na afloop van het concert, cd’s en bladmuziek te koop zijn.

Jong en oud zijn van harte welkom op dit zomerse concert!

Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Erediensten

Zondag 23 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. A. T. van Blijderveen,

Veenendaal – Bedieping Heilige Doop

18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H. Schipaanboord, Rotterdam

18.00 uur ds. W. J. Westland – HC Zondag 15

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Lenny Egas, Sanna de Jong

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Leandra de Jong, Emma Brieffies Groep B: Alida Blokland, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk: Linette Pijl, Daniëlle Verdoold, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 100: 1

avonddienst: Psalm 26: 12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Ariena Roza, Nienke de Groot, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Zondag 30 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur ds. P. van de Voorde – HC Zondag16

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Centrum De Herberg

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: nog niet bekend

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Loïs de Jong, Thjis Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: 72: 1 (Psalm van de Maand)

avonddienst: Psalm 97: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur dr. C.A. van der Sluijs, Veenendaal

Collecten

1. eigen gemeente – eredienst

2. Wycliffe Bijbelvertalers

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marijke Vogel, Heleen Verschoor, Geert Vogel

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Vrijdag 21e: Open Doors Nacht van Gebed

Kerkblad 74-48,49

Feest voor jong en oud

…Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw jongemannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen.

(Handelingen 2: 17)

____________________________________________________

Je zult het maar te horen krijgen: je bent te klein, je bent te jong! Een vader zegt het tegen zijn kind: Aan dit spel kun jij nog niet meedoen, daar ben je nog te jong voor. Of, terwijl je een sollicitatiegesprek hebt krijg je te horen: We zoeken eigenlijk iemand die wat ouder is. Dan weet je hoe laat het is. Door je leeftijd kom je niet in aanmerking.

Op de Pinksterdag maakt Petrus duidelijk: zo is het bij God niet! Om echt een kind van God te zijn, moet je wel wat levenswijsheid hebben opgebouwd. Je kunt wel zeggen dat je in de Heere gelooft als je zeven bent of zeventien, maar dat moet eerst maar eens blijken. Door al zulk soort gedachten haalt Petrus een dikke streep als hij zegt: Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees. Jongeren zullen visioenen zien en ouderen zullen dromen dromen. Pinksteren is echt een feest voor jong en oud.

De mensen hadden de discipelen wel horen spreken in allerlei talen. Ze vroegen zich af: wat gebeurt hier? Petrus wijst op de woorden van Joël. De laatste dagen zijn aangebroken. God geeft Zijn Geest over alle vlees. Dat woord laat de kleinheid, de nietigheid en de vergankelijkheid zien van het menselijk leven. Het gaat om het leven dat onderworpen is aan de zonde. In de Bijbel wordt dat woord vlees nogal eens gekoppeld aan een leven in de zonde. Dat woord vlees laat heel goed zien hoe het geworden is sinds de val in het Paradijs. Het gaat om mensen zoals u en ik die een vreemde zijn geworden van God en Hem van huis uit niet meer de eer geven die Hem toekomt. Aan zulke mensen geeft God Zijn Geest. Is dat niet bijzonder? Hoe kan dat toch? Omdat er Eén geweest is die ook in het vlees is gekomen, de Heere Jezus. Hij heeft zichzelf weggecijferd tot in de dood, het oordeel gedragen en de Geest verworven! Het is daarom dat de Geest aan de slag gaat in het leven van zondige mensen zoals u en ik. Op Pinksteren zie je het gebeuren. Door de kracht van de Geest gaan mensen anders denken en handelen. Ze gaan geloven in de Heere Jezus. Ze raken betrokken op het Woord, houden aan in het gebed en krijgen oog voor elkaar. 

Zo werkt de Heere niet alleen in het leven van die enkele geluksvogel of dat groepje dat in de prijzen valt. Het werk van de Geest is groots en breed. Juist omdat het hart van God zo ruim is. Veel meer dan het water van de oceaan is Zijn liefde. Daarom is Zijn Geest uitgestort op alle vlees. Dat betekent niet dat iedereen zalig wordt. Maar het laat wel zien hoeveel God op heeft met zondaren! Op alle vlees wil ook zeggen dat allerlei mensen erbij komen. Jong en oud, Jood en heiden, blank en bruin, rijk en arm, mannen en vrouwen, denkers, doeners en dromers. De Geest wordt uitgestort op allerlei mensen. En u, hebt u de Geest ontvangen?  Wie daar om bidt, die bidt zeker niet tevergeefs. De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij Zijn Geest geeft aan wie Hem daarom vragen. 

Als de Geest in je leven werkt, heeft dat ook de nodige impact. Petrus spreekt over dromen en visioenen. Betekent dat dan dat je bijzondere dromen krijgt? Dat kan! Vaker werkt de Heilige Geest via de Bijbel. Hij laat je nieuwe inzichten opdoen over wie God is en de Heere Jezus. Door het lezen van de Bijbel leer je de actualiteiten ook te duiden en de cultuur in het juiste licht te plaatsen. Wat dat betreft is het heel belangrijk om dicht bij het Woord te leven. Er wordt eveneens gesproken over profeteren. Dat is het Woord doorgeven. Tijdens een bijbelkring of thuis onder de koffie om maar iets te noemen. Maar ook naar buiten toe: het evangelie delen met collega’s en buren die de Heere Jezus niet kennen. Juist als je daar mee worstelt is het goed om te bedenken dat het hier staat als een belofte: Ze zúllen profeteren.

Wie zijn de profeten? Uw zonen en uw dochters. De Geest werkt door bij de volgende generatie. Heerlijk toch als je er getuige van mag zijn dat je (klein)kind belijdenis doet. Wanneer je het woord van Petrus naast het woord van Joël zet, dan valt op dat Petrus de jongeren naar voren haalt. De Geest werkt onder jongeren. Je ziet dat in de Bijbel bij Samuel en Timotheüs. Hij doet dat net zo goed vandaag. Je bent dus nooit te klein of te jong. De Geest wil niets liever dan je verbinden aan de Heere Jezus. Hij gebruikt jou als een instrument om groot te spreken over Hem. Ouderen worden niet weggekeken of aan de kant gezet. De Heere gebruikt u in Zijn dienst. Zoals Psalm 92 dat zingt: ‘In hun grijze dagen blijft hun vreugd gewis, zij zullen groen en fris, gewenste vruchten dragen’. Je blijft er gewoon jong bij. Zo zorgt de Geest voor de lof van God uit de mond van jong en oud.                 

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Open kerk zaterdag 15 juni van 09.30-17.00 uur.

Het is inmiddels in ons dorp een traditie geworden dat  omstreeks half juni een braderie wordt georganiseerd. In deze traditie gaan we ook al jaren mee om de deuren van de kerk open te zetten. De leden van de evangelisatiecommissie nodigen u van harte uit om eens binnen te lopen.

Het thema van de braderie is  ‘straattheater’. In een theater zien we mensen die zich anders voordoen dan ze werkelijk zijn. Ze verschuilen zich achter een masker. Ook in de bijbel komen er verhalen voor van mensen die zich verschuilen achter een masker. Daar willen wij u iets van laten zien. Denk aan Adam en Eva in het paradijs, aan Jacob toen hij zijn eigen vader bedroog. Koning Saul bij de waarzegster te Endor en nog veel meer verhalen.

Loop eens binnen en breng gerust iemand mee die weinig of nooit in een kerk komt.

Er zijn altijd enkele vaste medewerkers aanwezig waar u iets aan kunt vragen.

Tussen 11.00 en 12.00 uur treedt het kinderkoor ‘Watoto’ op met muzikale begeleiding. Wij kijken uit naar u komst.

Uur van gebed 

Zaterdag 15 juni is er om 19.00 uur weer uur van gebed in de jeugdzaal van de Oude kerk.  Op deze dag van Open Kerk zullen we ongetwijfeld diverse mensen in de kerk ontmoeten. Ongetwijfeld levert dat gebedspunten op, zoals bijv. die mevrouw die we onlangs ontmoetten, intens verdrietig vanwege familie omstandigheden en eenzaam. Spreekt weinig Nederlands. We bidden dat het Bijbeltje in haar eigen taal haar zal helpen om troost te vinden bij onze Heere en Heiland. Jongeren en ouderen zijn weer van harte welkom! Misschien kunt u niet komen en weet u gebedspunten aan te dragen voor bijvoorbeeld iemand die het erg moeilijk heeft. Dan kunt dat door geven per telefoon 61 40 67 of via de mail: pille.cihg@solconmail.nl.

Honderd handig

September is misschien nog ver weg, maar vóór die tijd willen wij weer graag pakketten samenstellen voor nieuwe lappendekens. Daarom de vraag aan iedereen die mogelijk nog lapjes klaar heeft liggen thuis, om die binnenkort ( liefst voor half juni) bij ons in te leveren.  En omdat we er steeds kunnen blijven gebruiken mag u uiteraard ook in de zomermaanden lekker doorgaan met het haken of breien van lapjes van 20×20 cm. Die verwerken we dan weer later.

Inleveren kan op Kerkweg 19 of 72. Alvast bedankt!

Terugblik opvoedavond in De Parel 21 mei 2019

Voor degene die er niet bij konden zijn. Het was een mooie, leerzame en interessante avond waarin we met elkaar konden spreken over het geloof en de vragen van onze kinderen die daarbij kunnen ontstaan, wat tegelijkertijd ook onze eigen vragen kunnen zijn. 

De kern is dat we voor onze kinderen bidden en zelf een levende relatie met God hebben. Dat we open staan voor hun vragen en hen zo ver we kunnen helpen. Onderstaande tekst kwam nog naar voren…

“Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus.” (Filippenzen 1: 6)

Wat een wetenschap! We hebben een liefdevolle Vader die ons en onze kinderen vasthoudt!

Allen die aanwezig waren bedankt voor jullie komst en we hopen jullie volgend jaar weer op de kringen te ontmoeten. Zijn jullie niet op de avond geweest en ook niet bij de opvoedkring? Dan heb je echt wat gemist. Maar niet getreurd… de kringen gaan in het nieuwe seizoen gewoon weer door! Laat de kans niet liggen en kom dan ook! Een goede investering! Houd de kerkbode in de gaten voor data!

een hartelijke groet,

de opvoedkringen

Opbrengst fietstocht Hemelvaartsdag

Na een somber begin van de dag werd het toch een zonnige middag. Ongeveer 130 deelnemers hebben van de mooie natuur kunnen genieten. Ook de opbrengst is mooi. Na aftrek van kosten kan er € 479,45 geschonken worden aan het project Interlakes te Ethiopië. Dit is inclusief de anonieme gift van € 25,- die achtergelaten werd langs de kant van de weg en gelukkig werd opgemerkt door een van de deelnemers.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 16 juni 2019

De diaconale collecte tijdens de ‘Zondag voor de Vervolgde Kerk’ is bestemd voor Open Doors. Meteen na Pinksteren werden de eerste christenen om hun geloof vervolgd. Vandaag is daarom dé jaarlijkse zondag waarop vervolgde christenen centraal staan. Dankzij Christus is heel de kerk wereldwijd met elkaar verbonden. Uit Zijn overwinning putten vervolgde christenen hoop en houvast. En hun getuigenis van Christus’ liefde wint mensenlevens. De collecte zal worden bestemd voor trainingen die Open Doors geeft in bijvoorbeeld India. Christenen in India krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. ‘Wees voorbereid op vervolging’ is de naam van de training die Open Doors daarvoor gebruikt. Doordat ze samenwerken met lokale kerken en organisaties, kunnen deze trainingen in heel India geven worden. Pastor Ravi (65) helpt al tien jaar de ‘Wees voorbereid op vervolging’-trainingen organiseren in India. Door de jaren heen heeft hij ruim tachtig christenen meegenomen naar de trainingen. ‘Jaren geleden zijn mijn vrouw en ik ernstig mishandeld door extremisten. Ze scheurden mijn kleding kapot’, vertelt pastor Ravi. ‘Tot mijn verbazing hielpen politieagenten me niet, maar bedreigden me en zeiden dat ik met mijn werk moest stoppen.’ Wat pastor Ravi meemaakte, is helaas geen uitzondering in India. Daarom komt naast onderwijs vanuit de Bijbel, ook juridische kennis aan bod tijdens de training. Volgens Ravi is het erg belangrijk dat christenen weten wat hun rechten zijn als Indiase burgers. ‘Christenen worden vaak gearresteerd, zelfs als er geen aanklacht tegen hen bestaat. Na deelname aan de training, zijn de jongeren uit onze kerk heel actief geworden. Ze zijn zelfs gebedsbijeenkomsten voor jongeren gestart in nabijgelegen dorpen’, vertelt hij enthousiast. ‘Open Doors helpt een nieuwe generatie opstaan met meer wijsheid uit het Woord van God en liefde voor Christus. Deze jongeren staan klaar om te volharden in hun geloof.’ Graag willen we onze vervolgde broeders en zusters ondersteunen met gebed (bijv. tijdens de Nacht van Gebed op 21-06 in De Parel) en een financiële bijdrage. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de eerste 4 maanden van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

06/01

€ 1.614,95

Winterhulp Oost-Europa

13/01

€ 1.460,46

Algemeen

27/01

€ 1.562,85

Jemima (n.a.v. Kerk, School en Gezin)

03/02

€ 2.002,-

Slachtoffers overstromingen (via Kerk in Actie)

10/02

€ 1.618,75

Logeerhuis De Ark

17/02

€ 1.267,71

€ 3.523,20

Algemeen

ZOA – vluchtelingen in Ethiopië

03/03

€ 1.626,52

Leger des Heils

13/03

€ 922,25

Biddag – stop kinderarbeid India (via Kerk in Actie)

17/03

€ 1.542,12

Algemeen

24/03

€ 1.755,22

Jemima / Shaare Zedek

31/03

€ 12.977,68

Noodhulp Mozambique (via GZB)

07/04

€ 1.655,11

Algemeen

14/04

€ 1.833,13

Plattelandsontwikkeling Nepal (Tear)

18/04

€ 189,30

Algemeen (H.A. in Stille week)

28/04

€ 1.303,72

Algemeen

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het eerste kwartaal van 2019 is totaal 1.126,10. Dit is bestemd voor Project 10 27 ten behoeve van PAK Tagari. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 16,80. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Jaarrekening Diaconie 2018 Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2018 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22 40 23 82. Inzage in de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 10 juni t/m 14 juni 2019. Als College danken wij u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als Diaconie in 2018 mochten ontvangen.

Het stelde ons als Gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.

het College van Diakenen

Balans per 31 december 2018 (x € 1.000,-)

Activa

31-12-18

31-12-17

Onroerende zaken

399

399

Verstrekte leningen

120

135

Beleggingen

465

704

Kortlopende vorderingen

7

3

Geldmiddelen

165

80

Totaal activa

1.156

1.321

Passiva

31-12-18

31-12-17

Vermogen

83

71

Fondsen

1.047

1.184

Kortlopende schulden

26

66

Totaal passiva

1.156

1.321

Staat van baten en lasten (x € 1.000,-)

Lasten

2018

2017

Lasten onroerende zaken

5

1

Verplichtingen hogere organen

7

6

Beheer en administratie

8

6

Subtotaal

20

13

     

Diaconaal werk plaatselijk

16

26

Diaconaal werk landelijk

54

36

Diaconaal werk wereldwijd

153

200

Subtotaal

223

262

     

Doorzendcollecten Landelijk

20

21

Doorzendcollecten Wereldwijd

58

66

Subtotaal

78

87

     

Totaal lasten

321

362

Onttrokken aan fondsen

-137

-118

Onttrokken aan vermogen

-23

-28

Totaal lasten verslagjaar

161

216

Baten

2018

2017

Baten onroerende zaken

7

7

Rente en dividend

5

22

Subtotaal

12

29

     

Giften, collecten algemeen

35

42

Giften tbv projecten

36

55

Subtotaal

71

97

Doorzendcollecten Landelijk

20

21

Doorzendcollecten Wereldwijd

58

66

Subtotaal

78

87

     

Incidentele baten

   

3

Totaal baten

161

216

Totaal baten verslagjaar

161

216

College van kerkrentmeesters

Jaarrekening 2018

De jaarrekening 2018 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 24 juni 2019 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 379.469,-. Dit is inclusief de verkoop van de pastorie aan de Stationsstraat. Zonder deze bijzondere bate is het saldo € 15.924,- (voordelig). Het college van kerkrentmeesters is dankbaar dat dit resultaat gerealiseerd kon worden mede dankzij de bijdragen vanuit de gemeente. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen was hoger dan in 2017 en ook ruim 5.000,- hoger dan was toegezegd.

De jaarrekening van De Parel sluit met een nadelig saldo van € 23.682,-. Dit is bijna € 16.000,- hoger dan begroot. Weliswaar is het aantal activiteiten toegenomen, echter die zijn voornamelijk het gevolg van een toename van (eigen) kerkelijke activiteiten.

Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2018 en van de exploitatie over 2018 met vergelijkende cijfers van 2017.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, die dan de mogelijkheid krijgen eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken.

Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening ter inzage op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371 VG  Hardinxveld-Giesendam.  Graag vooraf contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel. 61 10 36 of kerkelijkbureau@hghg.nl). Bezwaren kunnen tot uiterlijk 21 juni 2019 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, de heer J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Dank aan u voor het geven van uw gaven in geld en/of tijd. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

het College van Kerkrentmeesters

Balans per 31 december 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Activa

Materiële vaste activa

791

798

Financiële vaste activa

1.088

1.126

Vorderingen op lange termijn

107

106

Vorderingen op korte termijn

51

43

Liquide middelen

578

231

Totaal

2.614

2.304

Passiva

Eigen vermogen

1.854

1.799

Reservefondsen

426

130

Schulden op lange termijn

235

250

Schulden  op korte termijn

    98

126

Totaal

2.614

2.304

Exploitatierekening over 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Baten

Collecten en giften

211

188

Vrijwillige bijdragen

326

323

Subsidies en bijdragen

5

0

Huuropbrengsten

26

20

Rentebaten

5

6

Kerkradio

1

1

Solidariteitskas

4

4

Overige baten

-1

-2

Totaal

2.614

2.304

Lasten

Traktementen en vergoedingen

257

207

Salarissen en vergoedingen

81

85

Kerkgebouwen

40

25

Pastorieën

23

31

Afschrijvingen

41

43

Kosten van beheer, bestuur en

Administratie

22

19

Kerkdiensten, catechese,

evangelisatie, verenigingswerk en

overige kosten pastoraat

32

27

Bijdragen in kerkverband

22

25

Rentelasten

3

4

Kosten eigen gebruik Parel

38

35

Dotatie voorzieningen

0

1

Totaal

561

500

Saldo

16

41

Verkoop pastorie Stationstraat

364

 

Resultaat CvK

379

41

De Parel – Balans per 31 december 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Activa

Materiële vaste activa

1.082

1.106

Voorraden

7

7

Vorderingen op korte termijn

25

63

Liquide middelen

59

28

Totaal

1.173

1.204

Passiva

Eigen vermogen

853

876

Voorzieningen

18

15

Schulden op lange termijn

235

250

Schulden  op korte termijn

   68

63

Totaal

2.614

2.304

Exploitatierekening over 2018 (x€ 1.000)

 

2018

2017

Baten

Buffetexploitatie

211

188

Huuropbrengsten

326

323

Overige opbrengsten

5

0

Totaal

2.614

2.304

Lasten

Personeelskosten

257

207

Huisvestingskosten

81

85

Administratie- en beheerskosten

40

25

Overige kosten

23

31

Financiële lasten

41

43

Saldo

-24

-14

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hoi jongens en meisjes,

Op zondag 16  juni is  alweer de laatste zondagsschoolmiddag van het seizoen. Wat is  de tijd  weer omgevlogen!  Het was heel fijn om de afgelopen maanden met jullie bezig te zijn rondom Gods Woord. Wij willen jullie heel erg  bedanken voor jullie positieve inzet, en  voor straks  allemaal een goede vakantie. We hopen jullie allemaal het volgende seizoen weer in gezondheid te mogen zien in De Parel. Een hartelijke groet van,

de meesters en de juffen

 

Zending

GZB-Pinkstercollecte: Bijbelcursussen voor geheime gelovigen

Stelt u zich eens voor… u mag niet met andere christenen samenkomen. Niet in de kerk, niet op de Bijbelkring en ook niet thuis. Voor veel christenen in Centraal-Azië is dit realiteit. Evangelisatie is verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Ondanks alle weerstand komen er mensen tot geloof en is er veel belangstelling voor de Bijbelcursussen die op heel veel plekken in de regio worden gegeven.

Tijdens de pinkstercollecte wordt uw bijdrage gevraag voor deze Bijbelcursussen. Een cursus kost € 40,- per deelnemer. Helpt u mee? Geef tijdens de pinkstercollecte of maak uw gift over naar NL91 INGB 0690 7624 45 t.n.v. GZB, Driebergen o.v.v. ‘pinkstercollecte’. Alvast heel hartelijk dank!

Zie voor meer informatie over het werk van de GZB in Centraal-Azië: www.gzb.nl/centraal-azie.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Terugblik

Op Hemelvaartsdag lazen we voor het laatst uit Markus. In Markus 16: 19 beschrijft Markus het evangelie van de hemelvaart. We hoorden over toerusting, thuiskomst en troonsbestijging.

Tijdens de Weeszondag ging het opnieuw over de verhoging van de Heere Jezus. Ds. C.H. Bijl bediende het Woord uit Filippenzen 2. In de avonddienst lazen we 2 Petrus 3. Het thema was: Op weg naar Gods grote dag! We stelden daarbij drie vragen: Hoe weet ik dat die dag komt? Wat kan ik van die dag verwachten? Hoe leef ik toe naar die dag? In de Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 37 wordt ook de wederkomst van de Heere Jezus beleden. En dat eindigt dan met de woorden:

‘En als een beloning uit genade zal de Heere hen (de gelovigen) zulk een heerlijkheid doen bezitten als het hart van mens nooit zou kunnen bedenken. Daarom verwachten wij die grote dag met groot verlangen om ten volle te genieten de beloften van God in Jezus Christus onze Heere’.

Pastoraat

We denken aan hen in onze gemeente die dagelijks de moeite ondervinden van een handicap of een chronische ziekte. Ook voor hen die dichtbij hen staan is dit niet eenvoudig. Dat ze zich gedragen mogen weten door de levende God. In Romeinen 8 schrijft Paulus: “En evenzo komt ook de Geest onze zwakheden te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen zoals het behoort. De Geest Zelf echter pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen” (Romeinen 8: 26).

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 40,- voor de kerk. Hij ontving eveneens 5,- voor de diaconie. Zelf ontving ik € 60,- en € 20,- ter vrije besteding, € 10,- voor de kerk, € 10,- voor de diaconie, €10,- voor de geluidsinstallatie en € 20,- voor het onderhoud van de gebouwen. Hartelijk dank voor uw gaven!

Doopdienst

Zondagmorgen 16 juni zal de heilige doop bediend worden aan Teunis Jan (Thijs) Meerkerk. Met Teunis en Judith en hun kinderen Rosalie en Josephine zien we uit naar een mooie en gezegende doopdienst. Het is een dienst waarin het evangelie zichtbaar wordt gemaakt. Het water getuigt van de Heere Jezus die zondaren wil reinigen door Zijn bloed. Tegen de ouders met jonge kinderen zou ik willen zeggen: Ga rustig vooraan zitten, zodat ze het goed kunnen zien! Wat is het dan mooi om uit te leggen dat ook zij gedoopt zijn en wat dat betekent! Ons allen wil deze doopdienst er bij bepalen dat de Heere groot van genade is en heel persoonlijk naar ons toe komt met Zijn belofte.

Gelezen

‘Wat in Babel ziek werd, wordt in Jeruzalem genezen. Want een ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Dat is een voorteken van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zo ver reikt Pinksteren’.

ds. L. Kievit (1918-1990)

Vooruitblik

In de Pinksterdienst lezen we Handelingen 2. De kerntekst is vers 11. Lukas laat er de mensen in Jeruzalem aan het woord: “wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken”. Wat is er aan de hand? Is hier sprake van een taalwonder of van een hoorwonder?

Een week later hoop ik opnieuw voor te gaan in de morgendienst. Het is die dag vaderdag. Een mooi moment om stil te staan te bij de hemelse Vader. Centraal staan de woorden uit Psalm 103: 13 “Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE zich over wie Hem vrezen”.

U en jou goede diensten toegewenst! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en volgen behandelingen. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Doopdienst

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 23 juni. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. A.T. van Blijderveen uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Consulent

Eén van onze gemeenteleden vroeg wie de consulent is in de vacaturetijd. We meenden dit toch al eerder bekend te hebben gemaakt, maar konden dat ook weer niet terug vinden. Daarom bij deze: Onze consulent is ds. E. van Rooijen uit Noordeloos, die ook pastorale bijstand in onze wijk verricht. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten. Ds. Van Rooijen is aanwezig tijdens de vergaderingen van de wijkkerkenraad.

Voornemen tot beroep

In een gezamenlijke vergadering van de Algemene Kerkenraad en wijkkerkenraad 2 Noord, afgelopen dinsdag 4 juni, is besloten om een beroep uit te brengen op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk, welke bij velen van ons wel bekend is. De stemgerechtigde leden van wijkgemeente 2 Noord worden in de gelegenheid gesteld om bezwaar te maken tegen de gevolgde procedure (dus niet tegen de kandidatuur). Conform onze plaatselijk regeling kan dat tot 5 dagen na de bekendmaking in het kerkblad. Dit kerkblad heeft als verschijningsdatum vrijdag 7 juni zodat bezwaren tot uiterlijk woensdag 12 juni schriftelijk en ondertekend kunnen worden ingediend bij de scriba van de wijkkerkenraad, Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer geen bezwaar wordt ingebracht, zal het beroep op zaterdag 15 juni worden weggebracht en ingaan. In de avonddienst van zondag 23 juni zal ds. Dubbelman dan voorgaan en kennis maken met onze gemeente.

Wij vragen u dit alles te gedenken in uw voorbede. In het volgende kerkblad hopen wij u meer informatie te geven.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoeken € 10,- bestemd voor de diaconie en € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Kinderlied

Het lied voor zondag 9 juni, Eerste Pinksterdag, is Op Toonhoogte (OTH) 439 ‘Door de kracht van de Heilige Geest’ en voor zondag 16 juni OTH 557 ‘Weet je dat de Vader je kent?’

Citaat

De Heilige Geest is geen scepticus en hetgeen Hij in onze harten schrijft zijn geen twijfels of meningen, maar stellige zekerheden, zekerder dan waarneming en het leven zelf.

Maarten Luther (1483-1546)

Bidden en danken

We bidden voor de kerkenraad en ds. Dubbelman nu het voornemen is om ds. Dubbelman te gaan beroepen.

Er zijn maar weinig gelovigen op de Malediven. Bid voor deze kleine kerk die met veel uitdagingen te kampen heeft. (Gebedskalender Open Doors)

Malawi kent veel armoede, dat komt onder andere door slechte oogsten door droogte of overstromingen. Wilt u meebidden dat de oogsten die in deze tijd van het jaar worden binnengehaald voldoende voedsel opleveren en dat mensen de opbrengsten van de oogst verstandig zullen besteden? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten en zegenrijke Pinksterdagen.

‘Kom Schepper God, o Heilige Geest,

daal in de mensenharten neer,

zij zijn Uw schepselen geweest

herschep hen in genade, Heer.’             OTH 140: 1

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Op verjaardag bezoek ontving ouderling A. de Hek een gift van € 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving op ziekenbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Doopzitting

Op 19 juni wordt er doopzitting gehouden om 20.30 uur. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen, worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven  bij de pastorie (61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl). De doopdienst staat gepland voor zondag 30 juni om 10.45 uur.

Examens

Nog een paar dagen moeten de jongelui, die examens hebben gedaan, in spanning afwachten wat de uitslag zal zijn, De meesten kunnen natuurlijk nagaan hoe ze ervoor staan, maar woensdag 12 juni is toch voor iedereen een zenuwslopende dag. We hopen op allemaal positieve uitslagen. Is het anders, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Terugblik en vooruitblik opvoedkringen

In het afgelopen seizoen zijn we gestart met de opvoedkringen. Degenen die aangehaakt zijn, zijn enthousiast en ervaren de avonden als leerzaam, samenbindend, opbouwend en inspirerend. We werken aan de hand van de methode Voorleven van de HGJB. Deze heeft thema’s uitgewerkt die passen bij de leeftijdsgroep waartoe de kinderen behoren. Het volgende seizoen zijn de volgende avonden gepland:

0-3 jaar

H.6

Spelenderwijs leren

19-9-2019

H. 7

Vertrouwen

16-1-2020

H. 8

Jonge kinderen in de gemeente

19-3-2020

4-7 jaar 

H. 4

Seksuele opvoeding

26-9-2019

H. 5

Gastvrij gezin

23-1-2020

H. 6

Vieren in je gezin

26-3-2020

8-11 jaar

H. 4

Moeilijke vragen

26-9-2019

H. 5

Delen en dienen

09-1-2020

H. 6

Zelfstandig bijbellezen

02-4-2020

12-16 jaar   

H. 4

Media-wijs

10-10-2019

H. 5

Identiteit

30-1-2020

H. 6

Christen in de wereld

16-4-2020

Ook als jullie afgelopen seizoen niet aanwezig waren en wel nieuwsgierig zijn, kom gerust een keertje kijken. Voor meer informatie: eric.arma@gmail.com

Gelezen/gehoord

Wij kunnen de Geest niet opwekken. De Heilige Geest is niet zoiets als kracht of energie. Hij is een Persoon, Hij is God Zelf.

Tenslotte

Het is een ontzagwekkende gedachte dat God door Zijn Geest bij ons is. Pinksteren betekent Immanuël, God met ons. Dat betekent dat God Zelf in ons midden is en wil verblijven. Daarom past het ons om eerbied en ontzag voor Hem te hebben als wij als christenen bij elkaar komen. Namens de kerkenraad  een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 juni

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 8 juni

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Donderdag 13 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt

Zaterdag 15 juni

09.30-17.00 uur open kerk Braderie

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur gebedskring – Oude kerk

Zondag 16 juni

14.15 uur laaste keer zondagsschool

Maandag 17 juni

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 20 juni

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.45 uur Bijbelgesprekskring – bij een lid thuis

Vrijdag 21 juni

19.00-19.45 uur
weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Nacht van gebed voor de vervolgde kerk

_______________________________________________

Algemene berichten

Concerten Jeugdkoor ‘Op Weg’ 29 juni 2019

Jeugdkoor ‘Op Weg’ uit Boven-Hardinxveld geeft op zaterdag 29 juni 2019 twee jubileumconcerten ter ere van het 45-jarig bestaan. Het repertoire van dit enthousiaste jongerenkoor o.l.v. Bastiaan Van der Pijl bestaat uit mooie, warme nummers en vrolijke, vlotte worship- en gospelmuziek. Het thema van het concert zal ‘Start a fire’ zijn.

Wim Grandia zal tijdens het concert over dit thema spreken. Wim Grandia is voorganger en was jaren werkzaam bij de EO. Hij is een veelgevraagd spreker in kerken, bij jeugdgroepen en christelijke conferenties, zoals de EO-jongerendag.

De concerten vinden plaats om 15.00 uur en 20.00 uur op een prachtige locatie: ‘Bonfire’, Wijnstraat 117 in Dordrecht. Voor het middagconcert is het mogelijk om met een bus te vertrekken vanuit Boven-Hardinxveld. Wilt u kaartjes kopen voor het middag- of avondjubileumconcert ‘Start a fire’? Ga dan naar: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg. Ook de buskaartjes kunnen via deze site worden besteld.

‘Op Weg’ is verder samen met veel verschillende muzikanten de studio ingedoken om nummers op te nemen. Voor €10,- is CD verkrijgbaar waarop deze nieuwe nummers staan, waaronder een nummer met Idols-winnares Nina den Hartog! De CD is te bestellen via: https://www.pknbovenhardinxveld.nl/product/jubileumconcert-op-weg-cd/

Mochten er vragen zijn, stuur dan gerust een e-mail naar startafire@jeugdkooropweg.nl

 

Varia

Uniek broer en zus concert Grote Kerk Alblasserdam

Zus en broer Alisa van Dijk (viool en sopraan) en Diederik van Dijk (cello) en broer en zus Johan den Hoedt (orgel en piano) en Jeanette den Hoedt (dwarsfluit) hebben voor u een prachtig avondvullend programma samengesteld. U hoort tevens improvisaties over de mooiste melodieën.

Alisa van Dijk, studeerde aan de Conservatoria te Vancouver, Groningen en den Haag viool, muziekpedagogiek en zang. Ze studeerde cum laude af en heeft een grote concert- en lespraktijk. Diederik van Dijk is verbonden aan diverse beroemde muziekgezelschappen, zoals Combattimento en de Van Swieten Society.

Tevens is hij actief als orkestdirigent en heeft een duo met zijn zus  Alisa. Diederik studeerde zowel moderne als barokcello aan de Conservatoria te Vancouver en Utrecht.

Johan den Hoedt is verbonden als organist aan de hervormde gemeente te Dordrecht. Hij is naast organist actief als dirigent van een zestal koren.

Johan heeft orgel gestudeerd aan het Conservatorium te Rotterdam bij Arie J. Keijzer en Jeanette den Hoedt heeft aan het zelfde instituut fluit gestudeerd. 

Johan en Jeanette zijn een broer en zus duo en concerteren regelmatig met elkaar ook heeft het tweetal diverse cd ’s samen uitgebracht.

In deze samenstelling is zoiets  nog nooit eerder voorgekomen. Uniek concert wat u niet mag missen!

Ook zingt deze avond een broers en zussen projectkoor mee.

U kunt zich opgeven met uw broer(s) en zus(sen) voor dit unieke koor. Nader info projectkoor en aanmelden via www.mauritstenhoor.nl

De Grote Kerk te Alblasserdam staat aan de Cortgene 8, 2951 ED te Alblasserdam. In de nabijheid van de kerk kunt u gratis uw auto parkeren.

Er is een gezellige pauze waarin volop ruimte is voor ontmoeting onder het genot van een hapje en drankje.

De deuren gaan open om 19.30 uur. De aanvang van het concert is 20.00 uur. De toegang is € 15,- aan de deur. In de voorverkoop is de prijs € 10,- en te bestellen via www.mauritstenhoor.nl.

Doe het EH-Basisjaar

Geslaagd voor je examen? Gefeliciteerd! Wat ga jij doen? De toekomst ligt voor je open. Wat vind jij belangrijk in het leven? Hoe probeer jij je christen-zijn gestalte te geven? Het EH-Basisjaar is de unieke kans om antwoorden te vinden op al deze vragen.

De Evangelische Hogeschool in Amersfoort biedt een uitdagend oriëntatiejaar waardoor je als christen je voorbereidt op je toekomst. Een jaar van verdieping voor wat betreft jezelf, God, beroep, studie en samenleving. Meer weten? Kijk op WWW.EH.NL of bezoek onze voorlichting op vrijdag 21 juni (van 13.00-17.00 uur) of dinsdag 27 augustus (van 15.00-17.00 uur).

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 9 juni 2019 – Eerste Pinksterdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Weerklank 198: 1 en 3

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. G. Schreuders, Wierden

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. C. D. Zonnenberg, Ochten

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur ds. D. J. W. Kok, Oldebroek/Stolwijk

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Hanneke Struijk, Marianne den Boer Groep B: Nellie Prins, Arjanne Verhoef

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Willemijn de Rover Groep B: Ellen Leenman, Martine Kraaijeveld

Nieuwe Kerk: Judith Schild Inge-Ruth de Jong Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 89: 12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – belijdenisdienst

18.00 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. GZB – pinksterzendingscollecte

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Angela Kloosterman, Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Maandag 10 juni 2019 – Tweede Pinksterdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

Weerklank 193: 1, 5 en 6

Collecten

Morgendienst: 1. Zending – GZB pinksterzendingscollecte

2. Eigen gemeente – eredienst

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Wienke Meerkerk Gerlinde Poortvliet, Lilian Leenman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 51: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. T.W. van Bennekom, Goes

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Lineke Klein Beekman, Natasja Groeneveld

Kerkauto

morgendienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Zondag 16 juni 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur
wijk 2 Noord, ds. B. E. Weerd, Papendrecht

10.45 uur
wijk 3 Zuid, ds. M. C. Stehouwer, Wijngaarden

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. W. J. Westland,

HC Zondag 15

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W. J. Westland

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2.
Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans,Thirza de Kock

Groep B: Marit Bom, Lieke Koutstaal

10.45 uur: Groep A: Monica Buijk, Anne Haak

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk Annelie Egas Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 72: 11

avonddienst: Gezang 5: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

14.00 uur Zondagsschool – afscheidsmiddag

18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Op weg met de ander/dovenpastoraat

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Aleida Groeneveld, Lieke Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.