Kerkblad 75-11

‘Zwak of sterk?’

“David sterkte zich echter in de Heere, zijn God.”

(1 Samuel 30: 6)

___________________________________________________

Van het ene ogenblik op het andere kan het leven zomaar een totaal andere wending nemen. Een ernstig ongeluk, een ongeneeslijke ziekte, die het leven bedreigt: door alle plannen wordt een streep gehaald. Dat maakt David óók mee. Hij staat daar bij de puinhopen van Ziklag, het dorp, waar hij woonde.

Er was heel wat aan voorafgegaan. Op de vlucht voor Saul was David naar de koning van de Filistijnen gegaan. Daar kon hij zich wel een tijd op de been houden. Hij wekte de indruk, dat hij telkens een inval deed in Israël. Dat was een leugen, maar Achis vertrouwde hem. Op een gegeven ogenblik liep David vast: hij moest mee ten oorlog tegen Israël. Een vreselijk dilemma.

Maar de Filistijnse vorsten vertrouwen hem niet. Ze dragen Achis op, David weg te sturen. En als deze dat doet, zet David nog een grote mond op óók! Dan maar terug naar huis, naar Ziklag. Daar doen ze hun vreselijke ontdekking. Alle huizen in  brand gestoken – de vrouwen, de kinderen, de bezittingen, alles weggevoerd.

Ze staan er bitter bij te huilen, die grote mannen. Maar dan verstrakt hun gezicht. Wie is eigenlijk de oorzaak van al die ellende? David natuurlijk! Hun aanvoerder. Hun woede zoekt een uitweg. Op de grond liggen stenen. Die pakken ze op en ze maken een gebaar van: ‘zullen we??’

En báng, dat David dan wordt! Begrijpelijk toch? Als je de dood voor ogen ziet! Hij ziet die stenen als het ware al door de lucht vliegen! Ja maar: David is toch een kind van God? Zeker: het zou vreselijk zijn, als hij door zijn eigen mannen vermoord werd, maar dan zou hij toch voor eeuwig bij de Heere zijn?

Maar zo eenvoudig blijkt het niet te liggen. Het is namelijk niet Davids diepste nood; die dreigende gezichten, die stenen… Zijn diepste nood is, dat hij het zicht op de Heere kwijt is. Er staat zoveel zonde tussen hem en de Heere in.

Hoe was het in de voorafgaande tijd? David had te maken met kleingeloof. De Heere had hem opgedragen, in Juda te blijven, ondanks de dreiging van Saul. Maar het leek hem een veiliger weg, om naar Achis te gaan. Maar toen kwam er een tijd van leugens, van rooftochten. En dat alles werd verdonkerd door de angst, dat zijn bedrog vroeg of laat ontdekt zou worden.

En wij? Met een zekere opluchting kunnen we denken: ‘Zo erg is het bij mij niet. Stel je vóór: op rooftocht gaan. Onschuldige mensen vermoorden’. Maar we kijken nog eens naar David. Wat is zijn nood? Deze, dat hij een tijd lang zover bij de Heere vandaan leefde. Want hoe kun je nu een hartelijk gebedsleven hebben, als je zo zondig leeft?

Of kunnen er méér oorzaken zijn? De drukte van het dagelijks leven? Grote zorgen om je gezondheid of in het gezin? Of omdat je ‘zó maar’ in een tijd van geestelijke armoede terecht komt? Zo anders dan vroeger?

En als er dan een storm over het leven komt? Dan is het zicht op de Heere weg. David had natuurlijk kunnen zeggen: ‘Ik draag Gods belofte mee, dat ik koning zal worden; dús zal ik niet sterven!’ Maar er kan een tijd zijn, waarin Gods beloften té ver weg zijn, om er troost en houvast in te vinden. Zo hebt u het wellicht wel eens ervaren?

‘Máár David……’ Vanwaar die omslag? Gaat hij nu zijn rug rechten? Neemt hij zichzelf onder handen, zo van: en nu moed vatten? Ach nee. Daar red je het niet mee. Het heeft geen zin, om tegen iemand, die psychisch in een diepe put zit, te zeggen: ‘Vooruit! Kom áán!’

Wat héérlijk, om te lezen: ‘David sterkte zich in de Heere, zijn God!’ Dat is een diep woord. Dat wijst in de eerste plaats op een schuldbelijdenis. We mogen geloven, dat David in die bange uren zijn schuld en zonde aan de Heere beleed. Dat is een gezegende weg. En dan wordt de weg geopend, om de Heere aan te roepen in het gebed om kracht, om troost.

Nee: de Heere zegt niet: ‘David, ben Ik nu goed? Nu je in de nood zit?’ Waarom niet? Omdat David hier verder mag in de voetsporen van Christus. Deze werd -hoewel onschuldig- belaagd door wrede en verbitterde mensen. En aan Hem ging de dood niet voorbij.

Zo wordt de Heiland ons voorgesteld; het wordt ons op het hart gebonden, kracht en genade in Hem te zoeken, in tijden van zorg en zonde. Doen we dat ook?

ds. W. Arkeraats

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Dringende oproep

We zijn dankbaar dat in Hardinxveld-Giessendam wekelijks een kerkblad kan verschijnen met informatie van en voor onze gemeente. Alle berichten moeten een plaatsje krijgen in het kerkblad. Als er meer berichten binnen komen dan er ruimte is, moet de redactie allerlei toeren uithalen om toch alles geplaatst te krijgen.

Daarom de dringende oproep: houd berichten kort en zakelijk. Bedenk dat bij lange stukken tekst de lezer al snel afhaakt.

de redactie

Benoeming ambtsdragers met bepaalde opdracht

In de AK-vergadering van maandag 23 september zijn in de komende vacatures ingaande begin 2020 de volgende broeders (her-) benoemd/verkozen:
Als kerkrentmeester broeder A. de Jong voor wijkgemeente 1 Oost (herbenoeming voor vier jaar)
Als jeugdouderling H. van de Wetering voor wijkgemeente 2 Noord (herbenoeming voor vier jaar)
Als jeugdouderling H. van Hoeven voor wijkgemeente 3 Zuid (herbenoeming voor vier jaar)
Als evangelisatie ouderling broeder L. van der Giessen (voor de periode van vier jaar).
Als ouderling scriba voor de Algemene Kerkenraad broeder J.P. Teeuw (voor de periode van vier jaar)
Afgesproken is dat de broeders uiterlijk donderdag 3 oktober a.s. hun beslissing kenbaar dienen te maken via ondergetekende. Wij wensen hen allen Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook hun familie. We roepen de gemeente ertoe op om voor deze broeders en hun gezin te bidden.

J.T. Nederveen, scriba AK

Gebed voor jongeren en nieuwe opzet van het jeugdwerk

Al jaren komen we op de laatste zondag van de maand na de avonddienst bij elkaar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Met jeugdambtsdragers, jeugdleiding en anderen bidden we voor onze jeugd, voor het jeugdwerk maar ook voor de leidinggevenden, catecheten en predikanten. Maar met name voor de jongeren. We weten dat deze periode in het leven van jongeren heel bepalend is voor de toekomst. Zeker met alle onrust en veranderingen waar ze mee te maken hebben en het zoeken naar hun eigen weg en identiteit. Meestal ronden we rond 20.00 uur af, zodat er nog tijd is voor andere afspraken of om thuis samen te zijn.

Komend seizoen starten weer nieuwe kerngroepen in het jeugdwerk. (http://www.hghg.nl/club-jeugd/opzet-jeugdwerk/)

Zondagavond 29 september willen we in het bijzonder bidden voor deze kerngroepen, voor de tieners en de kerngroepleiders.

Kom gerust komende zondagavond naar de jeugdzaal van de Oude Kerk om met elkaar te bidden. Groeten,

de Jeugdambtsdragers

Kerk en Israël

U wordt nog herinnerd aan de bijeenkomst op 2 oktober. Ds. D. Zadok uit Israël zal spreken over het onderwerp: ‘Jood en heiden één in Christus’. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze. Aanvang 20.00 uur in De Parel. Allemaal heel hartelijk welkom en neem iemand mee.

Israëlzondag

Dit jaar is op 6 oktober de inmiddels bekende Israëlzondag. Fundamenteel voor de kerk is haar verbondenheid (wortels) met Israël. Voor Gods volk wordt het beeld van de olijfboom gebruikt met de leden als takken. (Jer. 11: 16)

De apostel Paulus gebruikt dit beeld van de olijfboom om duidelijk te maken dat het volk Israël een beslissende plaats in Gods plan blijft innemen, ook al hebben velen van hen Jezus als Messias verworpen. ( Rom. 11: 17-24). Met verdriet stelt Paulus vast dat er enige takken zijn afgebroken van de olijfboom. En tussen de stompjes zijn wilde loten (gelovigen uit de volken die in Jezus geloven) geënt. Wij krijgen dan ook onze voeding van de olijfboom. (de beloften). Theoloog Barth schreef in 1938: ‘Wat zouden wij (christenen) zijn zonder Israël? Wie de Joden verwerpt en vervolgt, verwerpt Degene die voor de zonden van de Joden en ook voor onze zonden gestorven is. Wie principieel vijand van de Joden is, toont daarmee principieel vijand van Jezus Christus te zijn.’

Moeten we dan alles goedvinden wat Israël doet? Nee, zeker niet. Ook in het Oude Testament komen we dit tegen. Mozes leerde het volk de leefregels. Het volk gehoorzaamde niet. De profeten waarschuwde keer op keer om de afgoden weg te doen en God te gehoorzamen. Hoe vaak werd het volk gestraft door oorlog, hongersnood en zelfs wegvoering uit hun land? Maar God bleef en blijft trouw aan Zijn beloften voor Zijn volk, Zijn oogappel. Het is Zijn land en heeft het bestemd voor Zijn volk. Het volk keert nu terug naar het enige land dat God aan hen gegeven heeft. De profeten hebben dit al voorzegt.

Laten wij als christenen niet onze schouders ophalen over Israël en niets doen. De profeet Obadja spreekt over Edom. Edom bleef ook aan de kant staan bij de verwoesting van Jeruzalem en steunde het volk niet. (Obadja 1: 11-13) God zegt: “Zoals u gedaan hebt, zal u gedaan worden”. (15)

Wij zijn geroepen om het volk te steunen omdat wij aan de geestelijke weldaden van het volk deel hebben gekregen. (Rom. 11: 27). Ook in ons dagelijks gebed mag Israël niet ontbreken. We worden opgeroepen te bidden voor Zijn volk om bescherming, bewaring tegen de volken van rondom die gevoed worden door de satan.

We mogen pleiten op Gods beloften die nu nog open staan voor Zijn volk. In onze tijd zien wij profetieën in vervulling gaan die van lang geleden voorzegd zijn in het Woord. Israël is een zegen voor de wereld, alleen al door wat door hen ontdekt is en gemaakt wordt, wat zij ook delen met andere volken.

Om al deze redenen en nog veel meer mogen we zondag stilstaan wat de Heere ons door Israël geeft. Hopelijk beweegt het u, om het niet bij één zondag te laten.

Op de Israëlzondag ligt er een blad bij de uitgang van de kerk van Christenen voor Israël. Neem het mee en lees thuis wat er geschreven staat over Israël nu en over Israël in de Bijbel. (U kunt een gratis abonnement aanvragen). Een goede Israëlzondag toegewenst.

de commissie Kerk en Israël

Reformatieherdenking – Evangelie; Kracht van God

Op woensdagavond 30 oktober zal in de Nieuwe Kerk (aanvang 19.30 uur) een Reformatieherdenking worden gehouden. Deze Reformatieherdenking is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde gemeente van Boven- en Beneden Hardinxveld. Medewerking aan deze avond zal verleend worden door ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen. Mannenkoor Asaf is ook aanwezig, zij zullen onder leiding van organist G. Kazen enkele liederen voor ons zingen. Ds. W.J. Westland hoopt de avond te openen en ds. J.C. Breugem zal de avond afsluiten. Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ten bate van stichting ‘In de Rechte Straat’.

Gemeentediner: Save the date!

Vorig weekend was het openingsweekend, was u daar ook bij? Het is goed en gezellig om als gemeente bij elkaar te zijn. Daar hoort ook het gezamenlijk eten bij. Dit kan op 22 november a.s. nog een keer, want dan zal het Gemeentediner (voorheen het Restaurant) plaatsvinden. Zoals u gewend bent koken we voor het HGJB jaarproject. Meer informatie volgt nog. Zet 22 november vast in uw agenda! Fijn als u/jij erbij bent!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 29 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we ZOA. ZOA biedt hulp, hoop en herstel aan slachtoffers van rampen en conflicten. Omdat ze in de gebieden zelf actief zijn, weten ze wat de mensen nodig hebben. Allereerst richten zij zich op de primaire behoeften, zoals eten, drinken en onderdak. Daarna volgen werk, onderwijs en infrastructuur. Daarmee richt ZOA zich op zowel noodhulp als wederopbouw. De wederopbouw doen ze samen met de lokale bevolking. Zij gaan bijvoorbeeld aan de slag als programmamedewerker, beveiliger of docent. Ook overheden, kerken en banken betrekt ZOA bij dit werk. Zo ontstaat de oplossing van binnenuit, en wordt een stabiele basis voor de toekomst gecreëerd. In de Bijbel staat dat Gods Koninkrijk verzoening en herstel zal brengen. Als christelijke hulporganisatie handelt ZOA naar dit perspectief, samen met scholen, bedrijven, kerken, donateurs en vrijwilligers. Daarmee geven we gezamenlijk antwoord op Gods oproep om recht te doen en trouw te zijn aan diegenen die onze hulp nodig hebben. De diaconale collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Collecteverantwoording

Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maanden mei t/m augustus van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.

05/05

€ 2.321,19

Syrië: kerk zijn in oorlogstijd (Kerk in Actie)

12/05

€ 1.609,51

Diaconaal Maatschappelijk Werk

19/05

€ 1.173,60

€ 3.071,95

Algemeen

Project 10 27 – Rwanda onderwijs aan kansarmen

26/05

€ 1.549,17

Stichting Gave

30/05

€ 1.192,62

Hemelvaartsdag: Stichting Chris/Timon

02/06

€ 1.482,50

Algemeen

16/06

€ 1.932,87

Open Doors

23/06

  1.603,94

Algemeen

30/06

€ 1.497,65

De Herberg

07/07

€ 1.680,69

Project Bolivia via Tear

14/07

€ 1.541,01

Voor Elkaar Vakantieweken – Herv. vrouwenbond

21/07

€ 1.396,25

Algemeen

28/07

€ 1.319,20

Christenen voor Israël

04/08

€ 1.121,66

Algemeen

11/08

€ 1.112,47

Leefgemeenschap Zilt

18/08

€ 1.184,10

Gevangenenzorg Nederland

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het eerste kwartaal van 2019 is totaal € 1.022,85. Dit is bestemd voor het Leger des Heils. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 25,60. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 2 oktober komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 09.30 uur voor het eerst bijeen. Na jarenlang onderdak te hebben gevonden in de jeugdzaal van de Oude kerk komen we nu bijeen in De Parel. We gaan verder met de overdenking van het evangelie van Johannes; ditmaal Joh. 11: 46 t/m 12: 19. We hopen op een goede opkomst van alle leden. Ook nieuwe leden zijn hartelijk welkom en eigenlijk ook wel dringend nodig. De laatste jaren zijn een aantal trouwe leden afgehaakt wegens hoge leeftijd. Leeftijd is niet belangrijk, als u op woensdagmorgen een zinvolle tijdsbesteding zoekt bent u van harte welkom. We komen éénmaal per twee weken bijeen. Kom gerust eens meeluisteren en meepraten. Welkom!

Paul Boon en Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

Op de eerste kringavond van het nieuwe seizoen zijn we welkom bij de familie Van Schoonhoven,  Kerkweg 84. Rook Verkaik zal met ons Psalm 82 behandelen.

De avond begint om 20.00 uur. Hartelijk welkom, ook als u eens een keer wilt kennismaken met deze Bijbelkring.

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Klinkt de naam van deze kring te eenvoudig, waardoor u denkt: Dat past niet bij mij? De naam dekt eigenlijk de lading niet. Het niveau van de kring is hetzelfde als de andere kringen, alleen de manier waarop we het invullen is anders. Zeker voor dit seizoen. De nadruk ligt namelijk op ‘doen’. Dat is niet iets spannends waarbij je over je grens wordt gejaagd, maar ‘doen’ is dat we op de avonden echt tot de kern van het Bijbelgedeelte willen komen. In de eerste plaats door echt met elkaar Bijbelstudie te doen en vervolgens door nog wat achtergrondinformatie met elkaar te delen. We beginnen dit seizoen met een ogenschijnlijk gemakkelijk Bijbelboek: Ruth en daarna Markus. De eerste avond is op maandagavond (we gaan dus niet naar de dinsdag) 30 september om 20.00 uur in De Parel. Inloop vanaf 19.45 uur met koffie en thee. En voor uw agenda, de andere avonden zijn op: 14-10, 4-11, 24-11, 16-12, 6-1, 27-1, 17-2, 9-3, 30-3.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Na een geslaagde high tea, waarbij ontmoeting centraal stond nodigen wij alle vrouwen van harte uit voor de eerste Bijbelstudie van dit seizoen. Erika de Jong zal een inleiding houden over 1 Timotheüs 1: 1-3: Strijden voor de gezonde leer (Vrouw, juni nummer). Lenny Egas en Cora Westland passen op de kinderen. Van harte welkom dinsdagmorgen 1 oktober om 09.15 uur in De Parel. Hartelijke groet,

de stuurgroep

Jeugdrubriek

Basiscatechese

Aanstaande zondag 29 september begint de basiscatechese weer! Kinderen uit groep 7 en 8 zijn tijdens de avonddiensten van wijk Noord van harte welkom in de consistorie (groep 7) of jeugdzaal (groep 8). Met elkaar zijn we tot de collecte in de kerk, waarna we ons terugtrekken en de Bijbel doorspitten met de HGJB-methode On Track. Ook kinderen uit andere wijken zijn van harte welkom! Bij vragen, bel 06-52160162 of mail anneliederover@hotmail.com. We hopen jullie zondag 17.50 uur te zien!

Kinderclub Ithaï

Het openingsweekend is geweest. Een prachtig startsein voor een nieuw clubseizoen. Op woensdag 2 oktober is de eerste clubavond van de kinderclub Ithaï. Ben jij 10 of 11 jaar of ben jij net gestart in groep 7 of 8 dan ben je van harte welkom. Vorig jaar vonden wij het erg leuk en leerzaam, jij ook? We mogen toch wel zeggen dat we elkaar en God beter hebben leren kennen. Misschien ben je vorig seizoen niet geweest. Het zou zo maar kunnen. Ook jij bent dan van harte welkom. Op de eerste clubavond wordt een brief meegegeven met de nodige informatie, waarop ook de data van de clubavonden tot december staan vermeld.   

In december neemt de oudste groep (8) afscheid waarna we vervolgens in januari een nieuwe groep (6) gaan starten. Deze kinderen krijgen t.z.t. een uitnodiging thuis bezorgd.

Plaats: De Parel (in de kelder)  |  Tijd: 18.45-20.00 uur

Groet en tot dan, de leiding

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Onder het thema ‘Samen sterk’ stonden we in de dienst van zondagmorgen stil bij de opening van het winterwerk. We hoorden over Amalek die Israël aanviel in de rug (Exodus 17: 8-16). God nam het voor Zijn volk op. Daarbij speelde de staf die Mozes naar de hemel gericht hield wel een belangrijke rol. In de prediking ontdekten we dat het leven van de gemeente zich ook afspeelt op het strijdtoneel. Wat is het belangrijk om afhankelijk van God te leven, ook samen als gemeente. Zo staan we sterk! Laten we een biddende gemeente zijn, ziende ook op Hem die de strijd beslissend heeft gestreden op Golgotha. Deze Koning zit op de troon en bidt voor allen die bij Hem horen, tot de jongste dag!

Pastoraat

We denken aan gemeenteleden met een handicap en zij die chronisch ziek zijn. Wat een moeite, verdriet en pijn is er bij menigeen. Met de morgenzang is ons gebed:

‘Troost allen, die in nood en smart, tot U verheffen het angstig hart.’

Kerngroepen

Na de avonddienst op zondag 29 september komen de verschillende kerngroepen van onze wijk weer bijeen op de gebruikelijke adressen. De jongeren van 17-20 jaar worden deze keer verwacht bij de fam. Westland. We wensen alle jongeren met de kerngroepleiders een fijne en opbouwende avond toe!

20+

De vakantie is voorbij en we willen weer beginnen met de 20+. Arjen en ik zien er weer naar uit om jullie te ontmoeten en samen te ontdekken wat God in Zijn Woord tot ons zegt.

Afgelopen seizoen hebben we met elkaar wat gedachten gedeeld over hoe we verder gaan. We hebben afgesproken dat we de avonden op dezelfde manier invullen als in het vorige seizoen. Er is ruimte voor ontmoeten, het gesprek over de gehouden preek en verdieping in Bijbel en geloofsleer. Voor verdieping in Bijbel en geloofsleer hebben Arjen en ik gekozen voor ‘Orde op zaken stellen’ van ds. G. Wassinkmaat. Dit boek is bedoeld als back-up en niet persé verplichte kost.

Hoe werkt de Heilige Geest het geloof in je hart? Kun je weten dat je uitverkoren bent? Wanneer weet je dat je zonden vergeven zijn? En wat houdt een heilig leven in? Juist in onze belevingscultuur is het belangrijk om een bijbels antwoord op deze geloofsvragen te vinden. Ds. G. Wassinkmaat gaat in ‘Orde op zaken stellen’ bij de bespreking van de heilsorde dieper op deze vragen in. De hoofdmomenten van de heilsorde – verkiezing, roeping, wedergeboorte, rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking – komen in de verschillende hoofdstukken aan de orde. De Bijbel is de grote leidraad bij de doordenking van de orde van het heil. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een aantal gespreksvragen, zodat de uitgave zowel geschikt is voor persoonlijk gebruik als voor behandeling in groepsverband. Dit boek is bedoeld voor geestelijke opbouw, opdat wij groeien in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus (2 Petrus 3:18). Het boekje  is verkrijgbaar in de boekhandel en op internet.  Het is nuttig om te hebben en handig om het bij je te hebben op de 20+ avonden.

De eerste avond is op zondag 29 september na de avonddienst. Jullie zijn dan allen van harte welkom bij de fam. Egas op Schapedrift 61. Hartelijke groet,

Arjen Versluis en Jan Egas

Verkiezing ambtsdragers

Graag attenderen wij alle belijdende lidmaten nog aan de stemmingsvergadering op maandag 30 september. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk. De aanvang is 19.30 uur precies. Wij hopen op een goede opkomst. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stemmingsvergadering bij te wonen, dan kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet,  Zijlweer 1. U kunt door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen.

de kerkenraad

Catechisatie

Dinsdag 1 oktober beginnen de catechisaties. De jongeren die in de eerste klas zitten worden om 18.45 uur verwacht. Om 19.30 uur hoop ik de jongeren uit de tweede en derde klas te ontmoeten. Vanaf 20.30 uur zijn de jongeren welkom die in de vierde klas of hoger zitten en de jongeren die in het eerste jaar van het vervolg onderwijs zitten. Ik kijk er naar uit om jullie te ontmoeten!

Kring Geloofsopvoeding

Donderdag 3 oktober komt de Kring Geloofsopvoeding voor het eerst dit seizoen bij elkaar in de Nieuwe Kerk. Vanaf 19.45 uur is er koffie en thee. Om 20.00 uur hopen we te beginnen. Alle ouders uit wijk Oost met kinderen tussen de 0 en 12 jaar hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen. Ouders uit andere wijken zijn ook van harte welkom! Het thema deze avond is: ‘Schermpjes’. Deze wereld is vol met schermen. Onze kinderen groeien er mee op. Wat betekent dit voor de christelijke opvoeding? Welk voorbeeld geef je als ouder? Wat zien ze allemaal? Kunnen we de schermpjes ook positief benutten? Hoe leer je je kinderen er zelf goed mee om te gaan? Over deze en andere vragen hopen we met elkaar na te denken. We zien uit naar een goede avond waarin we met elkaar in gesprek zijn en van elkaar mogen leren. Hartelijk welkom!

Giften

Voor de kerk ontving ik twee giften van € 50,- en een gift van € 30,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Heere mijn God zeg mij in Uw barmhartigheid wat U voor mij betekent. Zeg tegen mij: ‘Ik ben je redding’. Zeg het zo dat ik het horen kan. Ik richt de oren van mijn hart op U. Open ze en zeg mij: ‘Ik ben je redding.’

Aurelius Augustinus (354-430)

Tot zondag…

In de diensten rondom het avondmaal lazen we de eerste drie hoofdstukken uit Ruth. Graag wil ik deze prekenserie afmaken. Daarom lees ik zondagmorgen Ruth 4 met u. Een bijzonder perspectief wordt geboden. Boaz trouwt met Ruth en vervuld daarmee zijn belofte aan haar. Er wordt een kindje geboren. De mensen in Bethlehem zeggen: bij Naomi is een zoon geboren. En dan blijkt Obed ook nog de opa te zijn van David. Met u kijk ik uit naar een rijk gezegende zondag onder de bediening van het Woord. Laten we er biddend naar toe leven. Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn gemeenteleden, soms al heel lang, ziek. Voor hen en anderen is het soms moeilijk om nog geregeld buiten te komen. Hier en daar zijn mantelzorgers ook zwaar belast. Laten we de kwaliteit van gemeentezijn gestalte geven door opmerkzaam te zijn op de vreugden en de noden van hen, die de Heere ons als naasten heeft geschonken.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober.

In deze dienst gaat ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Senioren-bezoekbroeder T.C. (Teus) Bakker ontving tijdens seniorenbezoek een gift van € 20,- bestemd voor pastoraal werk in de gemeente. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezingen

Van broeder Arjan Kraaijeveld ontvingen wij bericht dat hij moest bedanken voor zijn verkiezing tot diaken. Bij het verschijnen van dit kerkblad zal broeder Milan Maurer zijn beslissing reeds kenbaar hebben gemaakt. We hopen en bidden dat we zondag a.s. mogen afkondigen dat het een positieve beslissing mag zijn. Voor broeder Wout van Aken zal bij het verschijnen van dit blad de bedenktijd zo ongeveer ingaan om te beslissen voor zijn verkiezing tot ouderling-kerkrentmeester. Ook voor hem bidden we dat God aan hem de weg laat zien die hij hierin mag gaan en dat dit ook uiteindelijk mag leiden tot een positieve beslissing.

Belijdeniscatechese

Het heeft even geduurd, voordat we u konden laten weten wanneer we hiermee gaan starten. De reden was, dat we nog niet wisten wie dit zou gaan leiden. Inmiddels heeft onze consulent ds. E. van Rooijen laten weten dit op zich te willen nemen. Omdat bekend is dat er een aantal gemeenteleden zijn, die door de week niet thuis zijn, willen we dit jaar graag de mogelijkheid bieden om de catechese avonden in het weekend te houden. De eerste avond zal op een vrijdag, namelijk 11 oktober a.s. gehouden worden en daarna zullen de avonden in overleg met de deelnemers verder vastgesteld worden. Aanvangstijd en plaats zullen we in het volgende kerkblad vermelden. Voor vragen of opgave neem dan contact op met Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20444031) of Erik v.d. Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12508354). Weet dat u en jij van harte welkom zijn om dit seizoen mee te draaien. Deelname betekent niet automatisch dat u/jij verplicht bent ook inderdaad belijdenis te doen. Daar mag ook gedurende het seizoen over nagedacht worden.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 31 oktober, 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. Het boekje dat gebruikt gaat worden is: Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus, auteur Bernhard Reitsma, uitgegeven door Boekencentrum, ISBN 978 90 239 2487 6.

Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel Rinnah. De kring wordt geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Pareldienst

Op zondagavond 6 oktober zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden in zaal D van De Parel.

De voorganger in deze eredienst is ds. Peter van den Berg uit Asperen. Het thema is ‘Hoe kun je vertrouwen op een God die je niet ervaart?!’ en dit wordt behandelt vanuit Lukas 7. Kerntekst is de vraag van Johannes de Doper: “Bent U het die komen zou of verwachten wij een ander?” Dit thema staat ook in het teken van Israëlzondag.

Deze dienst is het de beurt aan de band Quest om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om te bidden. 

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud: iedereen is weer van harte welkom!

De overige data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Noach die een ark bouwt. Het lied voor zondag 29 september is Op Toonhoogte (OTH) 452 ‘Klop, klop, klop’.

Citaat

‘Werkelijk Bijbels nederig is hij die niet zichzelf haat of zichzelf liefheeft, maar zichzelf vergeet.’

Tim Keller (1950)

Bidden en danken

 • We danken voor het openingsweekend met de vele activiteiten en bidden om een zegen over al het werk in de gemeente.
 • Vijf jaar geleden ontvoerde Boko Haram 230 christelijke meisjes uit de stad Chibok in Nigeria. De terreurgroep liet de afgelopen jaren 103 meisjes vrij. Toch zitten er nog steeds ruim honderd meisjes vast. Niemand weet waar zij zich bevinden en of zij nog in leven zijn. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • Gemeenteleden van een kerk in Colombia gaan op bezoek bij verslaafden. Dat is moeilijk werk, want deze mensen kunnen agressief zijn of willen geen contact. Bid dat de gemeenteleden ook hun geloof zullen delen met deze mensen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

 ‘Zo is het leven als een schip onderweg op een onstuimige zee. ‘Maar hoe zwaar ook de reis, Heer’, U gaat met mij mee. En in iedere storm, ja, hoe sterk ook de wind, als een anker bent U, waaraan ik houvast vind.’ De Heere zij met alle zieken.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 10,- ter vrije bestemming. Ouderling A. de Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Bijbelstudiekring

Donderdag 3 oktober hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het zevende hoofdstuk van het boek ds. J. Belder, De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies. In hoofdstuk zeven staat 1Joh.4: 1-6 centraal. Het thema is: ‘Slik niet alles voor zoete koek’. Ook de leden van de huisbijbelstudiekringen zijn van harte welkom voor een gezamenlijke ontmoeting en start van het seizoen! Een goede voorbereiding toegewenst. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Benoeming

Ondanks het beroep vanuit de gemeente om als ouderling te dienen, heeft broeder  A.D. Nugteren gemeend hiervoor te bedanken. De overweging om te bedanken was niet eenvoudig, maar wel helder. De roep vanuit de gemeente werd niet beantwoord door de Heere. Dat is teleurstellend, maar de Heere regeert en zal verder zorgen. We wachten de beslissingen van de andere broeders geduldig af.

Gelezen/gehoord

‘Ons bidden en Bijbellezen is niet onze dienst aan God, maar Gods dienst aan ons.’

Tenslotte

De start voor het komende seizoen is gedaan. We kunnen door de weeks aan allerlei kerkelijke activiteiten deelnemen. Prioriteiten stellen is wel vereist. In de eerste plaats het gezin, daarna het werk en dan de kerk is volgens mij de juiste verhouding in alle planningen.

En dan vanuit de rustdag, waar we elke week mee mogen beginnen, de kracht te ontvangen en vanuit de zegen die elke dienst op ons wordt gelegd onze weg te gaan.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,             

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 27 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur tussenclub De Brug -De Parel

Zaterdag 28 september

13.00-20.30 uur reisje ‘t Lichtpunt – vertrek vanaf De Parel

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 29 september

14.15 uur  zondagschool ‘Leer mij Uw weg’ – De Parel

na avonddienst Kerngroep WG1 17-20 jr – Fam. Westland

na avonddienst Kerngroep WG1 20+ – Schapendrift 61

Maandag 30 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 1 oktober

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 2 oktober

09.30 uur Woensdagochtend-Bijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Israël-avond – De Parel

Donderdag 3 oktober

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. P. van der Laan

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Kring geloofsopvoeding WG1 – NK

20.00 uur Bijbelkring WG3 Zuid – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Kerkweg 84

Vrijdag 4 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. van Renswoude

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

___________________________________________________

Algemene berichten

Voor iedereen die op ouderenbezoek gaat in de gemeente

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ (IZB) organiseert zaterdag 27 oktober in Amersfoort een toerustingsochtend voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat. Hoofdspreker is ds. H.G. de Graaff, emeritus-predikant uit Nieuwerbrug aan den Rijn. Tijdens de bijeenkomst presenteert hij zijn nieuwe boek: ‘Gij die zo nabij zijt; praktische handreikingen voor het pastorale werk onder ouderen in de gemeente’.

Deelnemers kunnen na de lezing kiezen uit vier workshops. Meer informatie hiervoor staat op de website: https://www.izb.nl/evenement/lichtspoorochtend-2018-toerusting-voor-ouderenbezoekwerk/.

De bijeenkomst is van 10.00-12.30 uur in de Nieuwe Kerk, Leusderweg 110 te Amersfoort.

Aansluitend is er gelegenheid om na te praten tijdens de maaltijd; neem zelf een lunchpakket mee.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk; er is een collecte ter bestrijding van de onkosten.

Bent u van plan om naar deze ochtend te gaan? Neem dan contact op met Lian de Wit. Dit om evt. gezamenlijk te gaan.

Tel. 61 74 42 of 06-40 39 48 04. | Mail: liandewit4@gmail.com

____________________________________________________

Varia

HGJB-Scholierenweekend

Van 18 – 21 oktober 2019 is er weer een HGJB-Scholierenweekend voor tieners van 14-17 jaar. Dit keer gaan we naar een nieuwe locatie om een fantastisch weekend te beleven. Het thema dit jaar is: I Believe?! Wat je doet op een Scholierenweekend? Sporten, luisteren naar begrijpelijke bijbelstudies, nieuwe vrienden maken, muziek maken en heel veel gezelligheid tot diep in de nacht. Oftewel: snel opgeven via www.hgjb.nl!

Cursus voor startende jeugdleiders

Start je als jeugdleider komend seizoen? Of ben je pas begonnen? Dan is deze cursus voor jou! In 3 avonden bespreken we onderwerpen als: Hoe geef ik leiding aan een groep kinderen, tieners en jongeren? Hoe bouw ik een relatie met hen op? Hoe sluit ik met mijn programma’s bij hen aan? Hoe praat ik over geloof en andere belangrijke dingen in het leven? En waar liggen mijn eigen talenten? Samen met andere jeugdleiders uit jouw regio gaan we in gesprek en helpen we je op weg! Wil je meer weten? Kijk dan op www.hgjb.nl/starterscursus.

Nieuw diaconaal project ‘Geef hoop!’

Het nieuwe diaconale project is opgestart! Dit keer voor Chiyembekezo in Mozambique. Chiyembekezo betekent hoop en dat is ook het doel van de organisatie. Ze geven hoop door ziekenbezoeken, door te vertellen over het Evangelie en door het geven van life skills lessen aan jongeren. Ook dit jaar worden er diverse materialen ontwikkeld om mee aan de slag te gaan in de gemeente. Daarnaast komen er projectavonden door het hele land! Wil je hier meer over weten? Kijk dan op www.diaconaalproject.nl! Je kunt je daar ook aanmelden voor de digitale update en zo op de hoogte blijven!

Klei, tegels, keramiek en prachtige muziek

Zaterdag 16 november kun je weer genieten van het traditionele najaarsarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek.

Na ontvangst met koffie vertrekken we naar het Tegelmuseum in Otterlo. Dit museum herbergt een unieke en historisch belangrijke verzameling van tegels en keramiek. Er zijn veel tegels met Bijbelse voorstellingen. Een gids zal ons rondleiden. Er is ook tijd voor een wandeling in de prachtige omgeving van Otterlo. De lunch nemen we mee. ’s Middags is er een concert met de bekende pianist Wouter Harbers. Hij zal een professioneel concert geven op de vleugel.
Kosten volledig arrangement: € 30,-.
Kosten voor alleen het concert: € 15,-
Tijd: 10.00 uur koffie, 10.30 uur welkom. Concert: 14.30 uur, zaal open om 14.00 uur.
Informatie en opgave bij voorkeur per mail: concerten@pdcdeherberg.nl. Eventueel: 026-3342225 (werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur)
De netto-opbrengsten van dit arrangement komt volledig ten goede van het werk van PDC de Herberg.

Revoke bijeenkomst 2 november 2019

Thema: Een kind, geen kind – mijn kinderen kinderloos
Alle kinderloze echtparen, maar ook hun familieleden, vrienden, belangstellenden en ambtsdragers, nodigen wij hierbij van harte uit voor onze open bijeenkomst op D.V. zaterdag 2 november 2019 in het schoolgebouw van de Gomarus Scholengemeenschap, Hoefslag 11 te Gorinchem.

Programma
14.15 uur inloop en ontvangst
14.45 uur opening door Wim van de Biezen, voorzitter
15.10 uur een moeder over kinderloze kinderen
15.30 uur inleiding door ds. W.M. Mulder
16.00 uur pauze
16.30 uur nabespreking met vragenbeantwoording
17.15 uur sluiting

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd voor de (potentiële) leden. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze contactpersoon via aanmelden@revoke.nl of 0318 – 45 65 87 tot uiterlijk 18 oktober 2019.
De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.
De voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op 28 maart 2020 te Lunteren. Het thema is ‘Geen kinderen. En dan?’

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 29 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A.W. Boon, Papendrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, prop. E. Meijer, Elspeet

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W. J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. J. Belder, Harskamp

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gebruik ‘De Parel’

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eigen gebruik ‘De Parel’

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Monica Buijk, Liesbeth den Boer

Groep B: Anja Maasland

10.45 uur: groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos

Groep B: Marit Bom

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Loïs de Jong, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 6: 1

avonddienst: Psalm 40: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem – opening winterwerk

18.00 uur ds. A. de Lange, Nieuw-Lekkerland

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. GZB/Project 1027 – noodhulp Nepal

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Anne Breugem, Janieke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Pareldienst 6 oktober

 

Programma Pareldienst zondag 6 oktober 2019

Thema: Hoe kun je vertrouwen op een God die je niet ervaart?!

Voorganger: ds Peter van de Berg

Band​​: Quest

 

1. Afkondiging door ouderling met welkom, mededelingen en collecteaankondiging.

 

2. Votum en groet

 

3. Zingen: Opwekking 685: Hosanna

 

4. Geloofsbelijdenis

 

5. a) Zingen: Opwekking 735: Wie vertrouwen op de heer

b) Zingen: Opwekking 42: ‘k Stel mijn vertrouwen

c) Zingen: Opwekking 789: Lopen op het water

 

6. Gebed

 

7. Schriftlezing: Lukas 7: 18 23. Kerntekst is de vraag van Johannes de Doper: Bent U het die komen zou of verwachten wij een ander?

 

8. Vertonen You tube filmpje

 

9. Preek: “Hoe kun je vertrouwen op een God die je niet ervaart?!

 

10. a) Zingen: Sela:  Mijn herder

b) Zingen: Opwekking 806: Souverein

 

11. Dankgebed

 

12. Collecte (Band zingt: Nooit ver bij jou vandaan van Matthijn Buwalda)

 

13. Zingen: Opwekking 832: Jezus Overwinnaar

 

14. Zegen

 

15. Band speelt nog ca 10 minuten door tijdens Ministry en verlaten zaal door bezoekers.

Antwoorden fietspuzzeltocht openingsweekend

Antwoorden fietspuzzeltocht Openingsweekend HGHG, 21 september 2019

De goede antwoorden zijn niet blauw, maar oranje van kleur.

      1 Hoeveel Blauwe reigers ziet u onderweg (dat zijn die grijze reigers)?

            0 Hebt u wel goed rond gekeken?

            1 t/m 5 Zou goed kunnen

            meer dan 5 Ook goed mogelijk

      2 Hoeveel Zilverreigers ziet u onderweg (dat zijn die witte reigers)?

            0 Kan, komen veel minder voor dan Blauwe reigers

            1 t/m 5 Goed mogelijk

            meer dan 5 Voor wie de lange route heeft gevolgd, kan dat goed. Zilverreigers slapen namelijk in de eendenkooi

3 Boven deuren van oude huizen en boerderijen zie regelmatig dit:

        Hoe heet het? levensboom, een ornament uit de 19 eeuw

4 Waar komt de naam Gieser wildeman vandaan?

            genoemd naar Gies Wildeman

de naam was eerst Gieser en de reclameslogan was “Wat wil de man? Gieser!” dat werd: Gieser wil de man!

      5 Langs de route staan op een paar plaatsen betonnen blokken met daarop een gedicht. Wie zijn de dichters? Neeltje Maria Min (langs Wijngaarden Oosteinde) en Anna Enquist (in het Alblasserbos)

      6 Links in het weiland staat een eenzame boom, Wat voor een soort is het?

            Populier

            Wilg

            Zwarte els

      7 Wie beheert de weg Oosteinde?

            Gemeente Molenlanden

            de provincie

            Waterschap Rivierenland

8 Hoe heten de afgezaagde en weer uitgelopen bomen links van de Wijngaardsesteeg?

      Populier

      Wilg

      Zwarte els

      9 Wat komt uit het hart? kaas

      10 De kerk van Bleskensgraaf is niet zo oud (1948) Hoe komt dat?

            De vorige kerk is vanwege bouwvalligheid gesloopt

            Er heeft daarvoor nooit een kerk gestaan

            De vorige kerk is verwoest bij een bombardement Op 12 mei 1940 werd Bleskensgraaf gebombardeerd door de Duitsers, omdat er Nederlandse legervoertuigen stonden.

      11 Hoe komt het restaurant aan de naam Burgemeester?

            Er heeft vroeger een burgemeester gewoond

            Het was vroeger het gemeentehuis

            Ze vonden het wel een leuke naam

12 Direct langs de route komt u verschillende molens tegen. Uit welk jaar komt de oudste? 1816 langs de Prov. weg vlak bij het Alblasserbos. De molen in Bleskensgraaf is uit 1890 en die van de lange route uit 1866

13 Wat is ‘het recht van afpaling’?

      Daarbinnen mag niet gejaagd worden

      Daarbinnen moet het rustig blijven dit is het beste antwoord

      Het gebied daarbinnen is eigendom van de eendenkooi

14 Van wie is de eendenkooi waar u langs rijdt?

      Staatsbosbeheer

      Natuurmonumenten

      een particulier

15 Wat wordt er met de eenden gedaan die in deze kooi gevangen worden?

      er wordt niet meer gevangen

      gevangen voor de consumptie

      gevangen voor wetenschappelijk onderzoek

      16 In de paardenwei blijven planten staan, die paarden niet lusten. Hoe    heten die planten?

      Ridderzuring

      Hardijzer dit antwoord is ook goed, het is de streeknaam

      Jakobskruiskruid

17 U komt langs ‘De kat in de wilg’. Waar komt die naam vandaan?

      Er heeft hier een kat klem gezeten in een wilgeboom

      Het heette eerst ‘Gat in de wilg’, dat is verbasterd tot ‘Kat in de wilg’

      Kat in de wilg is een Ransuil

18 Wie was Jacob Korteland?

      Burgemeester van Oud Alblas

      Bekende inwoner van Oud-Alblas die naast de brug woonde

      Wethouder van Oud-Alblas

19 Wat is ouder? de kerkzaal of de toren van de kerk in Oud-Alblas?

      De toren

      de kerkzaal

20 Hoe weet u dat? dat zie je aan de bakstenen

      21 Van wie is het Alblasserbos?

            Natuurmonumenten

            Staatsbosbeheer

            Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard

            Het Zuid-Hollands Landschap

      22 Van wie is het Streeknatuurcentrum?

            Natuurmonumenten

            Staatsbosbeheer

            Natuur- en Vogelwacht de Alblasserwaard

            Het Zuid-Hollands Landschap

      23 Wat kun je doen op nr. 26?

            camperkamperen en elektrische fiets opladen

            24 Hoeveel (voormalige scholen staan er in Wijngaarden?

            1

            2

            3 één uit 1910 (aan de rand van het dorp), één uit 1876 (bij de kerk) en de laatste: De Zaaier

      25 Uit welk jaar is de kerk in Wijngaarden?

            1982

1896 de aanbouw is uit 1896 en vernieuwd in 1982

15e eeuw

      26 Op een rotonde staan drie beelden. Wat stellen die voor?

            kracht

            werken, bezig zijn

       Geloof hoop en liefde Dit kunstwerk draagt de naam G/H/L. Het bestaat uit drie grote figuren. De figuren geven in morsecode de afkorting van Geloof/Hoop/Liefde en verwijzen naar de dijkenbouwers en baggeraars uit die stad. De kleuren van de beelden symboliseren van onderen naar boven: aarde, bagger, begroeiing en lucht.

             dit antwoord is altijd goed

 

Kerkblad 75-10

Discipelschap –  principe 5 van 7 –

Het Koninkrijk heeft haast

“… En groet niemand onderweg.” (Lukas 10: 4b)
“Maar welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u niet, ga naar buiten, de straat op, en zeg: Zelfs het stof uit uw stad dat aan ons kleeft, schudden wij tegen u af.” (Lukas 10: 10 en 11a)

___________________________________________________

Als je het hoofdstuk leest waarin de 70 discipelen de wereld worden in gestuurd, vallen er nog een paar dingen op en dat heeft te maken met de tijd die ze krijgen om hun werk te doen. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik sommige van deze dingen heel erg lastig vind. Jezus laat merken dat er haast is geboden, als het gaat om het Koninkrijk in deze wereld te brengen. Dat is begrijpelijk, maar in sommige situaties ook erg lastig. Bedenk maar eens: hoe lang mag je ergens blijven tot je het stof van je kleren moet schudden en verdergaan? Dat is nog niet zo eenvoudig, want dan moet je loslaten en telkens beseffen dat als je met het Evangelie ergens niet welkom bent, je dan verder moet gaan. Hoe vaak doe je er toch nog iets extra’s aan om iemand te overtuigen?

Deze vragen rondom de tijd die een discipel heeft als het om Koninkrijkszaken gaat, begint natuurlijk al veel eerder dan in dit hoofdstuk. Als het over het volgen van Jezus gaat, zegt Jezus ook al dat dit prioriteit heeft en afscheid nemen van familie lijkt er niet bij te mogen zijn. En ook in dit hoofdstuk staat er al zo’n bijzonder zinnetje: “Neem geen beurs, geen reiszak en geen sandalen mee.” Dat kun je misschien nog plaatsen, want extra bagage maakt de reis lastig en geld hebben ze niet nodig als de ontvanger verantwoordelijk is voor de arbeider die zijn loon waard is. Maar dan dat volgende zinnetje: “Groet niemand onderweg.”  Dat is toch absurd? Iets van doorlopen, hoofd naar beneden en iedereen die je tegenkomt negeren? Is dat wat Jezus bedoelt? Nee, natuurlijk zegt Jezus niet dat we onvriendelijk moeten zijn, maar als je je even verplaatst in de cultuur van het Oosten dan is begroeten van iemand niet bepaald op z’n Nederlands dat je even ’hoi’ roept naar iemand en je gaat al roepend verder. Groeten in Israël kostte tijd, soms heel veel tijd. We zeggen wel eens dat wij de klok hebben, maar Afrikanen hebben de tijd. Dat is in Israël niet anders. Iemand begroeten kon zomaar tot gevolg hebben dat je er een maaltijd bij kreeg.

Jezus bedoelt te zeggen: ‘Als het over het Koninkrijk gaat, blijf dan niet ergens hangen, waar je niet moet zijn en verlies geen tijd met dat wat er even niet toe doet.’ Dat betekent voor ons natuurlijk niet, dat je niet je gewone werk zou mogen doen. Het gaat om de prioriteiten die je stelt als het om het Evangelie en om het Koninkrijk van God gaat. Verknoei je tijd dan niet. Dat is net als op plaatsen waar je met de boodschap van Jezus niet welkom bent, gebruik dan je tijd beter om de boodschap aan iemand anders te brengen. Heel concreet geldt dit ook met de zieken die je tegenkomt. Ga niet een eindeloze discussie aan op religieus gebied over het bidden voor een zieke. Het is bijna: ‘graag of helemaal niet’, want het Koninkrijk van Jezus heeft haast. Elke seconde is er eentje.

Het gaat dus niet om onbehoorlijk gedrag, maar om de realiteit dat we geen onnodig tijdverlies lijden. In dat licht kunnen we ons wel eerlijk de vraag stellen of we soms toch niet te lang door blijven gaan, omdat we uiteindelijk ons doel willen bereiken en misschien nog dieper, ons gezicht niet willen verliezen. Houd dus het Koninkrijk voor ogen en ga daar, waar je ontvangen wordt om het Koninkrijk te brengen.

En nee, dit is echt niet eenvoudig, zeker niet als je beseft dat je de boodschap van het Evangelie ergens niet kwijt kunt. Dan laat je iemand dus onverzoend achter. Je ziet het bij Jezus ook. Hij gaat telkens weer verder. Ergens zegt Hij ook: “Ik moet ook daar het Evangelie prediken.” Het is niet jouw verantwoordelijkheid wat de ander er mee doet, het is jouw verantwoordelijkheid om de boodschap te brengen en daarna ook weer verder te gaan. Soms heb je dan ook onderscheidingsvermogen nodig om te doorzien waar de ander het echt moeilijk vindt om te geloven en waar de duivel bezig is om je bezig te houden en je af te houden van dat waar je gebruikt mag worden met het Evangelie. En bij dat verder gaan hoort dan ook dat jij je niet hoeft te verdedigen als de ander je woorden niet serieus neemt. Geloof dat je Gods Woorden met Zijn kracht spreekt. Wees een kanaal van God en laat het daarna los.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Honderd handig

Zo lang wij lapjes ontvangen, gaan wij door met ‘Honderd handig’. En met weer zo’n 2000 (!) ontvangen en gesorteerde lapjes, willen wij weer een oproep doen om aan te haken bij de gezellige avonden om deze lapjes aan elkaar te zetten tot lappendekens.

Maandagavond 30 september willen we weer starten. Iedereen welkom vanaf 19.30 uur op Kerkweg 72. De koffie/thee en zelfgebakken lekkers staan klaar! Wie nog gehaakte/gebreide lapjes (20 x 20 cm) in wil leveren: graag!, op Kerkweg 19 of 72.

Oproep voor actie

Zoals velen van jullie weten zit Marietta Bellaard in de Imani kliniek in Zuid-Afrika. Dankbaar zijn wij dat Mariëtta daar goed geholpen wordt met haar strijd tegen anorexia. Mede dankzij uw en jullie donaties!

Het gaat al beter met Marietta maar zij heeft nog een aantal maanden nodig om stabiel naar Nederland te komen en haar leven hier weer op te pakken. Daarom zetten wij voor de inzameling van nieuwe donaties deze actie op: U kunt voor € 10,- een heerlijke slagroomschnitte bestellen van bakkerij Klootwijk. Tijdens de opening van het nieuwe seizoen zal Connie Bellaard waardebonnen verkopen die u dan op uw eigen moment kan inleveren in de bakkerij voor zo’n lekkere slagroomschnitt. De opbrengst gaat geheel naar de zorg voor Marietta.

Mocht u een vrijwillige bijdrage willen doen kan dit op: NL 18 ABNA 0479 6932 69 t.n.v. M.J. Bellaard.

Wij willen u/jullie heel erg bedanken voor al het medeleven en de steun!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  22 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag in het openingsweekend is evenals voorgaande jaren voor de HGJB. De HGJB (Hervormd-Gereformeerde Jeugdbond) wil jongeren toerusten om als Christen voor Gods aangezicht te leven. Samen met plaatselijke gemeenten willen zij jongeren oproepen tot en voorgaan in een leven met God als Bron. Dit leven wordt gekenmerkt door afhankelijkheid en navolging. Hiervoor ontwikkelt de HGJB materialen en activiteiten waarbij de geloofsbegrippen aan bod komen in thema’s en toespraken bij activiteiten, in catechese- of gezinsmateriaal, in programma’s voor clubs en verenigingen, in artikelen, en op nog vele andere manieren. Ook bieden zij ondersteuning van ouders bij de geloofsopvoeding. De christelijke gemeente is dé plek waar jongeren God mogen leren kennen als de God van het verbond, die ook hun Vader wil zijn. Voor dit werk is de HGJB afhankelijk van bijdragen uit gemeenten en van donateurs, in financiële én in immateriële zin. Door het wegvallen van subsidies is de HGJB de laatste jaren nog meer afhankelijk geworden van deze bijdragen. Naast onze financiële steun blijft gebed voor deze organisatie belangrijk. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de HGJB: www.hgjb.nl. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen.

Zending

Verantwoording 2e kwartaal 2019

Ook in het 2e kwartaal is er weer gul gegeven voor de zending. In april kwam er via de zendingsbusjes € 3427,- binnen, in mei was dat € 2093,- en in juni een bedrag van € 4627,-. Daarnaast ontvingen we algemene giften met een totaal van € 40,-.

25 augustus is er gecollecteerd voor de medische zending in Centraal-Azië. Deze collecte bracht € 2418,- op. Hartelijk dank voor uw giften en gebed!

College van kerkrentmeesters

Verenigingscollecte

Traditiegetrouw tijdens het Openingsweekend is de tweede rondgang in de morgendienst bestemd voor het verenigingswerk. Binnen onze gemeente zijn veel kringen, clubs en verenigingen actief waar het Woord van God centraal staat en waar in het onderlinge contact het geloof mag worden overdacht en verdiept. Naast de eredienst is het waardevol dat er plaatsen zijn waar jonge mensen, maar ook oudere, geleid mogen worden in een leven met de HEERE Jezus. Met deze collecte worden daarom de diverse kringen en het gezamenlijke jeugdwerk binnen onze gemeente ondersteunt. Alvast onze hartelijke dank.

College van Kerkrentmeesters

Tot onze grote spijt ontvingen wij onlangs het bericht dat br. Jaap Blokland zijn taak als kerkrentmeester van wijk 2 Noord beëindigd. Het is voor Jaap belangrijk de juiste prioriteiten te stellen en daar past de invulling van het kerkrentmeester zijn op dit moment niet bij.

Wij zullen zijn expertise op verschillende aandachtsgebieden van het kerkrentmeesterlijk werk missen en willen vanaf deze plaats  namens het college Jaap hartelijk bedanken voor het vele werk wat hij heeft mogen verrichten. Wij wensen Jaap Gods zegen toe op zijn verdere levensweg en hopen dat de balans weer spoedig mag worden hervonden.

In overleg met de wijkgemeente en de algemene kerkenraad zal naar een opvolging worden uitgezien.

de kerkrentmeesters

Jeugdrubriek

Start kerngroepen

Vrijdag 20 september starten we met enkele nieuwe kerngroepen om 17.15 uur in De Parel. Hiervoor zijn alle jongeren die in klas 2 en 3 van het VO zitten persoonlijk uitgenodigd. Eerst willen we gezamenlijk wat eten waarna we met z’n alle naar de activiteit van het openings-weekend gaan. Vergeet niet op de fiets te komen en je af te melden als je niet kunt bij één van de jeugdouderlingen.

Corstiaan, Erik en Herman

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Hallo jongens en meisjes,

Zondag 29 september staan de deuren van De Parel weer wagenwijd voor jullie open. Na een lange zomervakantie gaat ook de zondagsschool weer beginnen. Alle kinderen van de basisschool zijn van harte welkom. We beginnen om 14.15 uur op bovengenoemde plaats.

De zondagsschool duurt tot 15.00 uur. Ben je nog nooit geweest en zit je wel op de basisschool, kom dan eens kijken. Elke zondag zingen we met elkaar, bidden we en luisteren we naar een verhaal uit de bijbel. Daar praten we ook over en soms doen we een puzzel of een quiz. Elke zondag leren we een psalm, en daar krijg je punten voor. Zo spaar je voor leuke cadeautjes. Je ziet het, het is de moeite waard om weer te komen, of een keertje te komen kijken! We hopen dat we heel veel kinderen mogen gaan begroeten. Wij hebben er weer zin in! Hopelijk tot de 29e!

de juffen en meesters van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Dankbaar kijk ik terug op de avondmaalszondag. In de morgendienst kwam de verkondiging vanuit Ruth 2: 14. Ruth zat aan tafel bij Boaz. We hoorden over de uitnodiging, het voorrecht en de overvloed van deze maaltijd. ’s Avonds in de dankzeggingsdienst lazen we Ruth 3. Ruth vroeg Boaz om bescherming, vroeg hem ten huwelijk, pleitend op het losserschap. Boaz beloofde om het de volgende morgen in orde te maken. Ruth kon rusten tot de morgen. Rustend in de belofte van de Verlosser mogen we rusten tot de grote morgen. De Verlosser zit op de troon en zorgt dat de grote morgen aanbreekt. Rusten in de belofte geeft ontspanning, leert relativeren, maakt afhankelijk en aanhankelijk. Zo leven we met Hem en naar Hem toe, tot de morgen!

Pastoraat

In ons gebed leven we mee met gemeenteleden die te maken hebben met ziekte en zorg. Laten we ons richten op de belofte van de HEERE: “Wentel uw weg op de HEERE, en vertrouw op Hem; Hij zal het maken.” (Psalm 37: 5)

Ouderavond catechisatie

Alle ouders van catechisanten worden van harte uitgenodigd voor de ouderavond van de catechisatie. Deze avond wordt gehouden op dinsdagavond 24 september en begint om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema voor deze ouderavond is: ‘De kunst van kaders’. In de Bijbel lezen we voortdurend over kaders die gegeven worden aan het volk Israël en aan ons. Tegelijkertijd vat de Heere Jezus dit samen door het woord liefde op de lippen te nemen. Wat betekent dat voor de opvoeding in deze tijd? Wat geeft vreugde in de opvoeding? Wat geeft vragen of zelfs verdriet? Vanuit de Schrift en aan de hand van een casus en een aantal stellingen hopen we daarover in gesprek te gaan. Het is fijn om u als ouder te ontmoeten, elkaar te steunen in de geloofsopvoeding en met elkaar te bidden om Gods zegen over het catecheseseizoen! Van harte welkom!

Catechisatie

De eerste catechisatieavond is donderdag 26 september. Alle jongeren die werken of in het tweede jaar van hun vervolgopleiding zitten of hoger, zijn van harte welkom om 19.00 uur in de pastorie! De andere jongeren worden dinsdagavond 1 oktober verwacht in de Nieuwe Kerk.

Belijdeniscatechisatie

Donderdag 26 september starten we met de belijdeniscatechisatie. Verschillende opgaven heb ik al ontvangen. Jongeren en ouderen die het nog niet (definitief) hebben laten weten wil ik vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen. De eerste avond begint om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer.

Bijbelkring

Woensdag 25 september start de Bijbelkring in De Parel. We willen dit jaar lezen in het Bijbelboek Nehemia. Ds. J.W. Verboom uit Groot Ammers heeft hierover in de Artiosreeks van de Gereformeerde Bond een mooi boekje geschreven onder de titel ‘Drama, spanning en vernieuwing’. U kunt het boekje aanschaffen bij Rinnah.

Deze eerste avond staat Nehemia 1: 1-11 centraal. Nehemia ontvangt familiebezoek van Hanani en hoort over de situatie in Jeruzalem. De stad is een ruïne. Als Nehemia het hoort is hij geschokt. Hij huilt, rouwt, vast en gaat in gebed. Over deze situatie en het gebed van Nehemia zullen we horen en spreken. U en jij van harte welkom!

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacatures de volgende namen ingediend (per ambt in alfabetische volgorde):

Vacature ouderling kerkrentmeester:

 1. T.C. Meerkerk, Schoutsweer 21
 2. K. Schouten (sr.), Kerkweg 1A

Vacature ouderling:

 1. J. de Heer, Buitendams 42
 2. A. Molendijk, Oranjestraat 72

Twee vacatures diaken:

 1. G. Boer, Gieser Wildeman 59
 2. A.T. Ritmeester, Schoutsweer 14
 3. F.P. Schild, Damstraat 33
 4. W. Schild, Wibautstraat 17
 5. K.J. Schouten (jr.), Kerkweg 1A

Bovenstaande kandidaten worden samen met de herkiesbare broeders op de verkiezingslijst gezet.

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 30 september bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en broeders gedenken in uw gebeden?

Oostwijzer

In het afgelopen jaar is binnen de kerkenraad nagedacht over de verschillende zaken in de wijkgemeente. Naast de wekelijkse erediensten zijn er in de week ook de nodige activiteiten waar we elkaar ontmoeten. Verschillende nieuwe gemeenteleden hebben zich voorgesteld tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst. Daarnaast leven we met elkaar mee in voor- en tegenspoed. Het is de Heere zelf die ons aan elkaar verbindt. Als gemeente willen we daarom betrokken zijn op elkaar en gastvrij zijn. In dit kader is door de wijkkerkenraad besloten om een wijkgebonden informatiebulletin uit te geven. In dit bulletin staan verschillende zaken die met onze wijkgemeente te maken hebben. Zondagmorgen zal de Oostwijzer voor het eerst na de morgendienst worden uitgereikt. Voor elk adres uit onze wijkgemeente is er één Oostwijzer beschikbaar. Ook zullen de luisteraars van de kerkradio en gemeenteleden, die niet in staat zijn om naar de kerk te komen, een Oostwijzer ontvangen. Deze zullen in de komende week bij u thuis bezorgd worden. Mocht u toch geen Oostwijzer hebben ontvangen, dan vragen we u contact op te nemen met mw. Westland, zodat u alsnog een exemplaar kan ontvangen. Het is de wens van de kerkenraad dat de Oostwijzer mag bijdragen aan de onderlinge verbondenheid en daarmee aan de opbouw van de gemeente.

Jaarthema

Komend winterseizoen staan er weer twee wijkavonden ingepland. De kerkenraad heeft ervoor gekozen om de thema’s van het winterseizoenen af te stemmen op de thema’s die de Gereformeerde Bond behandeld. Over deze thema’s zijn vaak verschillende publicaties gedaan in de Waarheidsvriend en zijn  verschillende sprekers beschikbaar. Dit winterseizoen is het thema  Heilig Evangelie, heilig gebod’. Vaak, veel te vaak is het christelijk geloof als een godsdienst beschouwd van regels en wetten. De geboden van God worden dan opgevat als ‘wat je vooral niet mag’. Echter, die geboden behoren tot het Evangelie. In het winterseizoen denken we na over deze heiligheid, die zomaar kan wegsijpelen uit het leven van de gemeente. Zijn geboden en Zijn evangelie zijn heilig, omdat God heilig is. Zijn liefde en genade, Zijn rechtvaardigheid en toorn over de zonde zijn doortrokken van heiligheid. Ook Zijn Woord is heilig en wil daarom gezaghebbend zijn. Wat betekent dit alles voor de gemeente, voor de eredienst en voor het dagelijks leven? Op de wijkavonden zullen we daar bij stilstaan.

De eerste wijkavond staat gepland op woensdag 16 oktober. Op deze avond zal prof. dr. M.J. de Vries uit Papendrecht spreken. Prof. dr. De Vries is hoogleraar didactiek en bijzonder hoogleraar christelijke filosofie aan de Technische Universiteit Delft en tevens lid van het hoofdbestuur van de  Gereformeerde Bond.

De tweede wijkavond staat gepland op woensdag 19 februari 2020. Op deze avond zal ds. J.A.W. Verhoeven uit Krimpen aan de IJssel spreken. Ds. Verhoeven is tweede voorzitter van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond.

Noteert u beide data in uw agenda? Ieder is van harte welkom, ook geïnteresseerden van buiten onze wijkgemeente!

de kerkenraad

Gelezen

Een christen moet God zo in zijn hart hebben, dat hij niets meer nodig heeft voor zichzelf. (Maarten Luther)

…tot zondag

Het winterwerk gaat weer beginnen. Er zijn weer de nodige bijeenkomsten gepland. Dit alles is onder het voorbehoud van Jakobus. Vanwege de start van het winterwerk zijn er dit weekend ook allerlei activiteiten georganiseerd. Het hart van die activiteiten is de kerkdienst waarin we stil staan bij de opening van het winterwerk. In de dienst horen we vanuit Exodus 17: 8-16 en Deuteronomium 25: 17-19 over het volk Israël dat in de rug wordt aangevallen door Amalek. Mozes houdt, gesteund door Aäron en Hur, zijn staf omhoog en God geeft dan de overwinning. Wat heeft dit ons te zeggen met het oog op het komende winterseizoen? We hopen het te ontdekken met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. U en jou een gezegende zondag toegewenst. Hartelijke groet,                                   

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen allen die met ziekte, verdriet of handicap te maken hebben, Gods onmisbare zegen en nabijheid toe.

 Meeleven

Misschien wat laat, maar daarom niet minder gemeend, laten wij u weten, dat ook wij  meeleven met ds. P. van de Voorde, nu hij van de dokter het advies heeft gekregen om voorlopig even niet te preken. We weten hoe graag hij het Woord verkondigd en daarom zal het hem zwaar vallen dat hij dit nu even moet loslaten. We hopen dat het van korte duur zal zijn en dat de oorzaak hiervan ook snel weggenomen mag worden. We wensen de  broeders van wijkkerkenraad Zuid wijsheid en zegen toe bij het zoeken naar vervanging op zo korte termijn.

 Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober. In deze dienst gaat voor ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verantwoording

Dhr. B. van Tuijl ontving € 100,- voor de kerk tijdens een ontmoeting met een gemeentelid. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de a.s. vacatures binnen de kerkenraad niet meer kandidaten ingediend, dan dat er vacatures zijn. Daarom heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 16 september de volgende ingediende kandidaten verkozen verklaard:

– M. (Milan) Maurer, Lange Griendsweer 3, 3371CE, in de vacature van ouderling

– A. (Arjan) Kraaijeveld, Gieser Wildeman 20, 3371NG, in de vacature van diaken

– W. (Wout) van Aken, van Damstoep 2, 3371CZ, in de vacature van ouderling-kerkrentmeester

Tevens zijn daarom ook de herkiesbare broeders: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland herkozen verklaard. Aan de nieuw verkozen broeders Milan Maurer en Arjan Kraaijeveld is gevraagd hun beslissing uiterlijk donderdag 26 september a.s. kenbaar te maken, terwijl aan broeder Wout van Aken, vanwege zijn vakantie, is gevraagd uiterlijk 10 oktober a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen. Namens de kerkenraad,

Piet de Groot, scriba

Jeugdleiding

Dankbaar kunnen we melden, dat de vacatures voor mentoren vervuld zijn. Daarmee is de volledige leiding voor het jeugdwerk binnen onze wijk weer compleet. Graag willen we, zo vlak voordat het nieuwe seizoen begint, iedereen die een taak heeft binnen het jeugdwerk Gods onmisbare zegen toewensen. Bovenal hopen we, dat alle leidinggevenden veel vreugde mogen ondervinden in het werk binnen de gemeente.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de tempelreiniging. Het lied voor zondag 22 september is Op Toonhoogte OTH 542 ‘Onze Vader.’

Citaat

Mochten we ooit een volmaakte kerk vinden, dan wordt die onvolmaakt op het moment dat wij ons erbij aansluiten. (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

We bidden om een zegen over alle activiteiten tijdens het openingsweekend, waarin het gemeentezijn zichtbaar mag worden.

Op verschillende plekken in Bangladesh werden in juli trainingen gegeven. Zowel jongeren als kerkleiders leerden getuigen over Gods Woord en hoe ze staande blijven tijdens vervolging. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor hulp voor mensen die vanuit Venezuela en Nicaragua naar Costa Rica zijn gevlucht. Velen van hen hebben niet voldoende geld voor eten, gezondheidszorg of onderdak. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Afgelopen zondag mocht ons geloof versterkt worden aan Zijn tafel. De kerkenraad wenst u aanstaande zondag gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met de zieken thuis, maar ook met hen die met zorgen en spanningen in hun gezin te maken hebben. “De ogen van de Heere rusten op de rechtvaardigen, Zijn oren zijn gericht op hun hulpgeroep.” ( Psalm 34: 16)

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoeken een gift van € 10,- ter vrije bestemming en een gift van € 15,- voor de kerk.

Benoemingen

De kerkenraad heeft in haar vergadering van 16 september in de komende vacatures de volgende broeders benoemd: Als ouderlingen: L.H.Y. Eskes, Schapedrift 53, 3371 HE en A.D. Nugteren, Boorstraat 1, 3371 AA. Als diakenen: A. Bijkerk, Tonneband 21, 3371 JG en G.J. den Dunnen, Waalstraat 3, 3371 SW. De benoemde broeders hopen uiterlijk 28 september hun beslissing kenbaar te maken. We bidden om het licht van Gods Woord, zodat zij duidelijk zullen verstaan wat de Heere wil in het nemen van een beslissing.

Bezoekbroeders

Broeder C.I. Pille heeft te kennen gegeven, vanwege de andere werkzaamheden in de kerkenraad, niet meer als bezoekbroeder met ouderling A. de Hek huisbezoeken af te leggen. Ook broeder J.W. Vlot heeft vanwege andere maatschappelijke verplichtingen, zijn werk als bezoekbroeder met ouderling Huisman, neergelegd.

Dankbaar zijn we dat broeder J. J. Stip, Buitendams 281, zich beschikbaar heeft gesteld als bezoekbroeder. Hij zal met ouderling De Hek op pad gaan. We wensen hen gezegende huisbezoeken toe.

Gelezen/gehoord

De gehoorzaamheid aan God is de onweerstaanbare reclamecampagne van het christendom.

Tenslotte

Dit openingsweekend zullen we elkaar op verschillende plaatsen ontmoeten. Zeer zeker in de erediensten zo God ons de kracht en de gezondheid geeft. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,     

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 20 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 21 september

vanaf 13.45 uur    activiteiten openingsweekend in het Westpark

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 22 september

na de ochtenddienst ontmoeting in  De Parel

Maandag 23 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 24 september

20.00 uur             Thuiskring II – Prins Hendrikstraat 8

Woensdag 25 september

09.30-11.30 uur   Vrouwenbijbelkring –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG 1 oost –  De Parel

Donderdag 26 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, dhr. J. van Wijngaarden

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring WG 3 zuid –

Vrijdag 27 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,  dhr. W.J. van Iperen

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

___________________________________________________

Algemene berichten

Orgelconcert

Zaterdag 21 september geeft Ruud den Uijl een orgelconcert op het Van Leeuwen-orgel in de Hervormde kerk te Boven Hardinxveld.

Ruud (1970) kreeg zijn eerste orgellessen van Wim Koen in Krimpen aan de Lek. Daarna waren zijn leermeesters Geert Bierling  en Gerrit Christiaan de Gier. In 1994 werd Ruud 2e prijswinnaar van het Govert van Wijn orgelconcours in de Grote Kerk van  Maassluis. Een jaar later volgde de 3e prijs tijdens het orgelconcours in de Grote Kerk van Elburg. In 2001 werd Ruud 2e prijswinnaar van het orgelconcours in de Oude Kerk van Delft.

Ruud beschouwt orgelspelen als zijn hobby. Vanaf zijn 14e jaar begeleidt hij regelmatig de samenzang tijdens de zondagse kerkdiensten. Eerst in Krimpen aan de Lek, daarna in Hardinxveld-Giessendam en omstreken. Hij speelt werken van o.a. Jan Zwart, Feike Asma, J.S. Bach en Léon Boëllmann. Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is € 5,- en na afloop is er koffie/thee.

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Grootouderdag

De vierde editie van de Grootouderdag vindt 2 november plaats in gebouw De Bron in Hardinxveld-Giessendam. Stichting Generatio organiseert dit evenement samen met stichting Maak ze sterk. Met de jaarlijkse Grootouderdag voorziet Generatio in de behoefte van grootouders aan praktische toerusting op het gebied van kleinkinderen en geloof. Ook blijkt dat veel gelovige grootouders hun eigen rol onderschatten als het gaat om hun kleinkinderen. Het programma biedt Bijbelstudie, lezingen en samenzang in het plenaire gedeelte, daarnaast zijn er verdiepende gespreksgroepen en praktische workshops. Reacties van grootouders:

‘Hartelijk dank voor de inzet. Het was een geweldig fijne dag. Ga zo door onder GODS ZEGEN.’

‘Ik ben zeer bemoedigd.’

‘Bijbelse doordenking van grootouderschap. Heel bijzonder.’

Zo’n ervaring gunnen wij alle grootouders in Boven- en Beneden Hardinxveld, en Giessendam dus ook de opa’s en oma’s in uw gemeente!

Kom-op-adem-dag: Wandelen met de Psalmen

De Psalmen zijn liederen uit het leven gegrepen. Het gaat onder andere over verdriet en vreugde; wanhoop en hoop; twijfel en vertrouwen. Altijd is er wel een Psalm waarin je iets van jezelf herkent. En juist in die herkenbaarheid ligt de kracht van de Psalmen. Ze helpen ons onze (geloofs)weg te gaan in het gewone, alledaagse leven.

Op deze retraitedag in het Koetshuis van de Herberg trekken we met elkaar een dag lang op met de Psalmen. We slaan de Bijbel open, luisteren naar wat de Psalmen ons te zeggen hebben. Met teksten uit de Psalmen gaan we de prachtige natuur (herfst!) rond de Herberg in, om te ontdekken hoe ze spreken over Gods schepping.

Er zal tijd zijn voor rust en meditatie. We bestuderen kunstwerken gemaakt door mensen die werden geïnspireerd door de Psalmen. En natuurlijk gaan we psalmen zingen! Gastenbegeleiders Diewertje Dorr en Arjen Grobbe leiden deze dagen.

Van harte nodigen we je uit om met ons op weg te gaan.

Vrijdag 11 oktober of vrijdag 1 november 9.30-17.00 uur 

Kosten: €50,- (inclusief koffie/thee en lunch)

Informatie en opgave: komopadem@pdcdeherberg.nl

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 22 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten – opening winterwerk

                 na de dienst ontmoeting in De Parel

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. W.J. Hooydonk, Kockengen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – HGJB

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – verenigingswerk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Jorieke de Vries, Hanneke Struijk, Rinze IJzerman

Groep B: Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Meerkerk, Annelie Egas, Sanne Ritmeester

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 1: 4

avonddienst: Psalm 73: 14

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem/prop. J.A. de Kruijf -verbintenis pastoraal werker

 Collecten

1. Eigen gemeente – eredienst

2. IZB / Evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Carola Klop, Meta Klop, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Kerkblad 75-9

Een biddende en zegenende gemeente

“Och HEERE, breng toch heil; och HEERE geef toch voorspoed. Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE.” (Psalm 118: 25 en 26)

_______________________________________________

Psalm 118  behoort tot het kleine Hallel (Ps. 113 t/m Ps. 118) gezongen tijdens de grote feesten. De Heere Jezus zelf heeft Ps. 118 ook gezongen tijdens het laatste Paasfeest.

Waarschijnlijk is deze psalm opgesteld bij het feest na de voltooiing van de tempel in 515 v. Chr. (zie Ezra 6: 18) of mogelijk ook na het voltooien van de muur van Jeruzalem (444 v. Chr.) Het is een Psalm gezongen door het volk, de priesters en Levieten in beurtzang.

We kunnen ons de gang van zaken als volgt voorstellen. Het volk komt met de offerdieren in optocht naar de tempel. Ze worden opgehaald door de priesters en Levieten. Ze roepen het volk, al zingend op, de HEERE te loven voor Zijn grote daden in Israëls geschiedenis: de verlossing uit Babel en de herbouw van de tempel ondanks alle tegenstand. “De rechterhand van de HEERE doet krachtige daden” (vs. 15b). Bij de poorten van de tempel aangekomen zingt het volk: “Doe de poorten van de gerechtigheid voor mij, daardoor zal ik binnengaan” (vs. 19). “De ‘rechtvaardigen’ zullen daar binnengaan”, zingen de priesters.

Daarna gaat het volk in gebed: “Och HEERE, breng toch heil; och HEERE geef toch voorspoed” (vs. 25). Uit hun ootmoedig smeekgebed blijkt dat zij zich voor de toekomst geheel afhankelijk van de HEERE weten.

Aan het begin van het nieuwe seizoen hebben wij als gemeente ook Zijn zegen nodig. Onze ambtsdragers hebben de bediening van de Heilige Geest nodig bij prediking en pastoraat. Allen die een taak hebben, maar ook alle anderen kunnen niet zonder Gods zegen. Het is goed ons te realiseren dat wij niets zonder de Heere kunnen. Dan wordt het echt een smeken: och HEERE of wel: Jezus red ons toch… Als we zo mogen bidden, zullen we een rijk gezegend seizoen mogen hebben, waarin velen tot Christus gebracht worden en we biddend om elkaar heen mogen staan.

Het volk krijgt antwoord op het gebed: “Gezegend wie komt in de Naam van de HEERE! Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE”. De priesters mogen het volk antwoord geven in de Naam van de HEERE. Het is hun taak het volk te zegenen (zie Deut. 10: 8 en Deut. 21: 5). Een mooie en verantwoordelijke taak.

Wie bedoelen de priesters met: “wie komt in de Naam van de HEERE?” Bij oppervlakkig lezen zou je denken, dat zijn de rechtvaardigen, de liefhebbers van God. Om diverse redenen ligt het veel meer voor de hand hier te denken aan de Heere Jezus Christus, de Zoon van David.

In de eerste plaats heeft de Heere bij de bouw van de nieuwe tempel beloofd (zie Hagg. 2: 10 en Mal. 3: 1) dat de nieuwe tempel, hoewel minder mooi als die van Salomo, toch veel heerlijker zal zijn, omdat de Vredevorst in deze tempel zou binnengaan. “Plotseling zal naar Zijn tempel komen die Heere, Die u aan het zoeken ben, de Engel van het verbond”. In de tweede plaats worden tijdens de glorierijke intocht van Jezus in Jeruzalem de woorden van onze tekst gebruikt: “Hosanna, gezegend is Hij Die komt in de Naam van de Heere, de Koning van Israël!” (Joh. 12: 3).

Tenslotte haalt Jezus Zelf vs. 23 van deze psalm aan over de steen die de bouwers verworpen hebben en tot een hoeksteen geworden is (Matth. 21: 42). De zegen van de priesters (vs. 26a) kan dan ook gelezen worden als:  ‘Gezegend is de Heere Jezus Christus, Die zeker tot ons zal komen in de Naam van de Vader’, een belofte en een profetie. Ook in het nieuwe seizoen mogen onze ambtsdragers opnieuw de Heere Jezus Christus verkondigen als de Zaligmaker van zondaren, de enige Redder van de wereld, Die Zelf genoemd wordt: de biddende Hogepriester (Hebr. 7: 25b).  Zoals de apostel Paulus kunnen en mogen zij niet anders verkondigen dan “Jezus Christus en Die gekruisigd” (1. Kor. 2: 2).

Het laatste deel van vs. 26: ”Wij zegenen u vanuit het huis van de HEERE” vertelt ons dat de priesters het volk mogen zegenen in de Naam van de komende Messias. Maar ook alle gelovigen mogen, omdat zij deel hebben aan de zalving van Christus, zichzelf als een levend dankoffer aan Hem wijden en Hem roemen en prijzen (zegenen) als hun Oudste Broeder. Wij als gemeente mogen elkaar zegenen in Christus. Dat betekent ook dat we voor elkaar bidden en elkaar helpen in alle dingen.

Gods onmisbare zegen in het komende  seizoen toegewenst!

A. de Hek

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Themadienst en koffie drinken XL – openingsweekend

Een themadienst in beide kerken om 09.30 uur en aansluitend koffie drinken XL in De Parel.

Na het succes van vorig jaar, vragen wij ook graag weer jullie hulp voor… ‘Heel HGHG Bakt’. Wil jij voor wat lekkers bij de koffie zorgen? Je mag zelf kiezen wat je maakt, zolang het maar wel buiten de koelkast houdbaar is (denk aan: cake, brownies, cupcakes, boterkoek etc.). Bij voorkeur een ongesneden baksel voor ongeveer 10 personen. Jouw creatie mag je inleveren op zaterdagavond tijdens de maaltijd tussen 17.00 en 20.00 uur. Wil je het ons even laten weten als je iets maakt? Aanmelden kan via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl.

Kinderen van de basisschool mogen eierkoekjes komen versieren, beneden in De Parel.

De Wagon is ook open voor de wat oudere jeugd.

Verbondenheid door gebed voor jongeren

Gebed is een heel krachtig wapen. Een gesprek met God. Hem loven en prijzen en tegelijkertijd onze dagelijkse dingen met Hem mogen bespreken. Bidden voor elkaar is ook gemeente zijn. Het is goed om met en voor elkaar te bidden.

We willen komend winterseizoen iets concreter maken door voor onze jongeren, waar zoveel op afkomt, te bidden. Om dit invulling te geven vragen we onze jongeren hun gegevens (voor zover ze die kunnen en willen delen) op te schrijven op een kaartje. Hier zal in ieder geval hun naam en leeftijd op staan. Na afloop van de avonddienst van het openingsweekend worden deze kaartjes uitgedeeld aan de volwassen gemeenteleden in de Oude en Nieuwe kerk om zo komend winterseizoen specifiek voor deze jongere te  kunnen bidden. Dit zou zomaar gave gesprekken kunnen opleveren en verbindingen kunnen leggen. Deze kaartjes zijn te verkrijgen en door de jongeren in te vullen op vrijdagavond bij de jeugdactiviteit en op zaterdagavond bij de gemeentemaaltijd. Ben je daar niet aanwezig en wil je ook graag dat er voor jou gebeden wordt? Stuur dan een mailtje naar openingsweekend@hghg.nl of een appje naar 06-53 54 20 35. Dan ontvang je alsnog een invulkaartje.

Namens de openingsweekendcommissie
en de jeudouderlingen

Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël  organiseert op 2 oktober  een Israëlavond. Spreker is ds. D. Zadok uit Israël die we uitgenodigd hebben via de Stichting Steun Messias belijdende Joden. Het onderwerp is: ‘Jood en heiden één in Christus’. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze.

Ds. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en predikant van de gemeente Genade en Waarheid in Kanot, Israël.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden. In de pauze of na afloop kunt u producten uit Israël kopen. Iedereen is hartelijk welkom.

Sponsorwandeling Open Doors Giessenburg

Zaterdag 28 september wordt in Giessenburg weer een sponsorwandeling van Women to Women, het vrouwennetwerk van Open Doors, georganiseerd. Het thema van deze wandeling is: ‘Wees voorbereid!’

De opbrengst is dit jaar bestemd voor christenen in India. Zij krijgen steeds meer te maken met vervolging. Het is ontzettend belangrijk dat de Indiase christenen worden toegerust in deze onzekere tijd. Open Doors geeft ‘Wees voorbereid op vervolging’ trainingen. Door de samenwerking met lokale kerken en organisaties kunnen deze trainingen door heel India gegeven worden. Een medewerker van Open Doors zal ons deze morgen hier meer over vertellen. Help je mee om deze trainingen mogelijk te maken voor de christenen in India?

Vanaf 09.00 uur wordt je ontvangen in ‘De Rank’(Dorpsstraat 57, Giessenburg) met koffie en thee. Om 09.15 uur hebben we een gezamenlijke opening en aansluitend start de wandeling. We wandelen door een prachtig stukje van de Alblasserwaard. Langs de route zijn enkele stops om iets te nuttigen en met elkaar in gesprek te gaan over christenen in India.

De route is ca. 10 kilometer. Een echte uitdaging! Bij terugkomst staat er rond 12.30 uur een welverdiende high-tea klaar.

Na aanmelding ontvang je informatie over de diverse mogelijkheden tot sponsoring. 

Naast het sponsoren voor de wandeling vragen we van iedere deelnemer €15,- inschrijfgeld. Hiervoor krijg je een mooie georganiseerde wandeling, heerlijke versnaperingen

onderweg en een high-tea na afloop. Mede dankzij verschillende sponsoren zal ook een groot gedeelte van dit bedrag direct bestemd zijn voor de vervolgde christenen in India.

Ook meelopen voor dit goede doel? Meld je dan aan door te mailen naar wtw.giessenburg@gmail.com of bel naar 0184 61 63 00. We hopen jou als enthousiaste wandelaar te zien op 28 september! Een hartelijke groet,

namens de werkgroep
Giessenburg/Hardinxveld-Giessendam

Christelijk KinderTheater Hardinxveld

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 15 september 2019

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktische hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor plattelandsontwikkeling in India. Met name het noorden van India is erg arm. Hier wonen tribale groepen: stammen die traditioneel in de kastenmaatschappij van India worden geïsoleerd en uitgestoten. Het leven is hier op het platteland van India niet gemakkelijk. Als mensen al een eigen stukje grond hebben, kunnen ze daar maar met moeite van leven. Veel mensen werken als dagarbeider in de landbouw, in zandmijnen, of op plantages. Organisatie Tear is hier de komende jaren bezig met het trainen van lokale gemeenschappen. Het doel is om de mensen te leren hoe ze zichzelf verder kunnen ontwikkelen. In 5 jaar tijd worden lokale vrijwilligers getraind op diverse plekken in Noord-India. Op deze manier worden 3.000 families duurzaam uit de armoedespiraal geholpen. Deze ontwikkeling is te zien op een aantal gebieden waaronder het zoeken naar nieuwe inkomstenbronnen, schoon drinkwater realiseren, verbeterde gezondheidszorg, landbouwtraining en ontwikkeling van een goede infrastructuur. Dit begint met goed onderwijs en kennisoverdracht. Dit project van Tear gelooft in de kracht van lokale mensen, ook als ze in achtergestelde positie zitten zoals in dit deel van India. ‘Door hen kennis te geven en te motiveren om zélf aan de slag te gaan, kan de afhankelijke positie van deze mensen doorbroken worden’. Als diaconie willen we dit project graag ondersteunen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 19 september

De eerste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 19 september in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie die door ds. W.J. Westland wordt verzorgd. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal mw. Schaap uit Nijkerk een lezing verzorgen met als titel ‘Joodse feesten en gebruiken’. In de Bijbel worden veel feesten genoemd, en ook de Heere Jezus heeft deze gevierd. Deze komen aan de orde: Grote Verzoendag, Loofhuttenfeest, Purimfeest, Paasfeest, met aandacht voor de paasmaaltijd, de sedermaaltijd, en het Pinksterfeest. Verder zullen we stilstaan bij het Joods Nieuwjaar, Chanoekafeest, Sabbat, Besnijdenis en Bar Mitswa, de Joodse kalender en koosjer eten, trouwen en begraven worden. Tussendoor is nog een pauze. We zien met elkaar uit naar een fijne, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

– Donderdag 24 oktober: Natuur in Israël (nieuwe serie)
– Donderdag 21 november: Ramen met een boodschap-
– Donderdag 19 december: Kerstviering met broodmaaltijd
– Donderdag 23 januari: Het werk van de Lepra zending
– Donderdag 20 februari: Stichting SIMAV Molens
– Donderdag 19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Kring- en verenigingswerk

Woensdagochtend-Bijbelkring

De eerste bijeenkomst van de woensdagochtend-Bijbelkring op woensdag 18 september gaat niet door. Br. Paul Boon is helaas ziek en ondergetekende is afwezig wegens vakantie.

Peter van Wijngaarden

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Alle vrouwen zijn van harte welkom op dinsdagmorgen 17 september vanaf 09.30 uur in de tuin van Fam. Anja Buijk,  Binnendams 34.  Alle leden en ieder die interesse heeft wordt uitgenodigd voor een High Tea aan het begin van dit nieuwe seizoen. Ook de jonge kinderen zijn van harte welkom. Er zal een korte introductie zijn op ons jaarthema: De brieven van Timotheüs. Neem gerust een vriendin mee. Tot ziens! Een hartelijke groet,

van de stuurgroep

College van kerkrentmeesters

Onderhoud toren Oude Kerk

Zoals u wellicht weet, is de toren van de Oude Kerk het eigendom van onze kerkelijke gemeente. Dit is redelijk uniek in Nederland. De meeste torens van oude Hervormde Kerken zijn in eigendom van de betreffende burgerlijke gemeente. Omdat de toren ons eigendom is, zijn wij ook verantwoordelijk voor het onderhoud daaraan. Een klein deel van het onderhoud wordt betaald vanuit de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten (SIM). De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) kent onder voorwaarden de genoemde subsidie toe. Het grootste deel van de instandhoudingskosten van de toren komt echter ten laste van onze kerkelijke gemeente.

Inmiddels zijn we weer zover dat er zowel aan de buiten- als binnenzijde van de toren onderhoud uitgevoerd moet worden. Binnen enkele weken starten we hiermee. De ionische halfzuilen, buiten links en rechts van de entree worden geschilderd. Het fronton en timpaan boven de zuilen krijgt ook een schilderbeurt, evenals het toegangshek.

Binnen in de toren gaan we een deel van het huidige loskomende stucwerk vervangen door een speciale nieuwe stuclaag. We hopen daarmee het steeds weer terugkerende vochtprobleem te kunnen keren. Het stucwerk wordt weer gesausd in een damp-open verfsysteem. Ook willen we roestende stalen binten en balkkoppen roestwerend behandelen.

Als laatste noemen we nog het vervangen van het toegangsluik vanuit de toren naar de kerkzaalzolder. De brandweer heeft aan dit luik eisen gesteld, die we gaan uitvoeren. Tevens willen we het luik wat gemakkelijker bedienbaar maken, zodat onder andere de kosters wat eenvoudiger op de kerkzaalzolder kunnen komen, bijvoorbeeld als er lampen van de kerkzaal vervangen moeten worden.

Wellicht ontstaat een beetje overlast; we vragen hiervoor uw begrip.

Schoonmaak Nieuwe Kerk 2019

Zoals elk jaar staat de schoonmaak van de Nieuwe Kerk op de planning! We hopen weer op vele vrijwilligers, zowel mannen als vrouwen, die hierbij komen helpen… De ‘buitenboel’ staat gepland op woensdag 18 september. Graag zien we dan wat mankracht die hierbij willen helpen.

De datum voor de ‘binnenboel’  is maandag 7 oktober. Voor dit karwei hebben we behoefte aan zowel vrouwen als mannen (voor het zwaardere werk) Met elkaar is het ook nog eens ‘gezellig’ werk. Houd u een paar uurtjes in uw agenda hiervoor vrij? Voor koffie en wat lekkers wordt gezorgd!

de kerkrentmeesters

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal ging het over de keuze van Ruth. We hoorden dat ze voor de keuze werd gesteld en welke keuze zij maakte. Een persoonlijke keuze voor de God van Israël. Een keuze die de HEERE Zelf in haar hart gelegd had. Dat die keuze de nodige offers vroeg, had ze goed in de gaten. Ze was bereid die te brengen. Dat bracht ons in de verkondiging bij de Heere Jezus die het offer van Zijn leven bracht. Hij koos ervoor zondaren te verzoenen met God. Door het geloof in de Heere Jezus kunnen en mogen wij het ook belijden, ook aan de avondmaalstafel: ‘Mijn God’.

Pastoraat

We denken aan ouderen in de gemeente die regelmatig bepaald worden bij hun kwetsbare gezondheid. Steeds weer zijn er dingen die niet meer lukken. Dat zij in dat alles door het geloof zicht mogen hebben op de Opgestane Levensvorst die de dood overwonnen en Die het beloofd heeft: “Ik leef en U zult leven” (Joh. 14: 19).

Giften

Voor de kerk ontving ik twee giften van € 20,- en een gift van € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Ouderavond catechese

Het catechisatieseizoen starten we met een ouderavond op dinsdag 24 september. Deze avond kijken we vooruit naar het komende catechisatieseizoen. Eveneens staat deze avond in het teken van geloofsopvoeding. Geloofsopvoeding van jongeren in de leeftijd 12-20 jaar brengt weer zijn eigen uitdagingen met zich mee. Verschillende thema’s die daar mee te maken hebben zullen aan bod komen. Het is goed om met elkaar daarover in gesprek te gaan, van elkaar te leren en vooral ook te luisteren naar wat de HEERE van ons vraagt. De aanvang is 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Noteert u deze avond alvast in uw agenda? Alle ouders van catechisanten worden verwacht! 

Gelezen

‘Heer’, Gij kunt mijn hart doorgronden!
Al mijn zorgen, al mijn zonden
slaat Gij onbedrieglijk gâ.
Maar Gij kent ook mijn verlangen
om vernieuwde moed te ontvangen
tot een blij Hallelujah!
‘k Zag zolang op mijn ellende,
tot de vreugde mij verging:
Nu mijn ziel tot U zich wendde,
zucht ik langer niet, maar zing!’

J.J.L. ten Kate (1819-1889)

…tot zondag

Komende zondag vieren wij het Heilig Avondmaal. Zondige mensen worden aan de tafel geroepen om bij brood en wijn de eenheid met de hemelse Bruidegom te beleven. Laten wij met onze armoede opzien naar de rijke Koning. Hij deelt van Zijn genade uit, mild en overvloedig. Heb veel verwachting van Hem, hoe de omstandigheden ook zijn in uw en jouw leven! We lezen in de dienst verder uit Ruth. De rechteloze Ruth komt aan tafel terecht bij de medewerkers van Boaz. Ze wordt ruimschoots voorzien. Wat zegt dit over God en Zijn genade? In de avonddienst loven en danken wij God voor alles wat Hij heeft gegeven. In deze dienst lezen we Ruth 3. Als Boaz op de akker wakker wordt, ligt Ruth aan zijn voeten. Waarom ligt zij daar? Wat heeft dat ons te zeggen? U en jij een vreugdevolle zondag toegewenst!

Intussen komt de opening van het winterwerk dichterbij. De nodige voorbereidingen worden getroffen. Zo’n weekend is een mooi moment om elkaar te ontmoeten! We hopen op een fijn weekend en een gezegend seizoen, niet in het minst rond een open Bijbel.

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

In de verpleeg- en verzorgingshuizen in ons dorp en in de regio verblijven diverse leden van onze gemeente. Ook zijn er broeders en zusters die extra zorg thuis nodig hebben. Voor hen, hun familie, hun mantelzorgers en allen die zich verder voor hen inspannen, bidden we de Heere om Zijn nabijheid. Moge Hij zich over u allen ontfermen en u zegenen.

Heilig Avondmaal

In het avondmaalsformulier worden we als gemeente opgewekt en aangemoedigd om ter versterking van ons geloof deel te nemen aan het Heilig Avondmaal. ‘De Heere Zelf roept ons om, naar Zijn opdracht, Zijn dood te verkondigen. Hij wil aan Zijn tafel troosten en bemoedigen wie in Hem geloven.’ Aankomende zondag staat de Avondmaalstafel aangericht.

Mentoren gezocht

Voor het nieuwe catechese seizoen zijn we nog op zoek naar drie mentoren. De catechese vindt plaats op woensdagavond van 19.15-20.15 uur. Het betreft 17 avonden, waarvan de eerste avond op 25 september en de laatste avond op 6 mei gehouden wordt (het is dus niet elke week). Bent u/ben jij beschikbaar om mee te helpen? Vragen en/of aanmeldingen graag via jeugdouderling.noord@hghg.nl of 0184-61 00 24.

Beginnerscursus Bijbels Hebreeuws

Vraagt u zich weleens af hoe het komt dat bijbelvertalingen zo heel verschillend kunnen zijn? Leer Hebreeuws, want hoe dichter bij de Bron hoe beter het water. Bij voldoende belangstelling willen we een nieuwe cursus van twaalf lessen starten in De Parel. Evenals bij de vervolgcursus zijn er geen kosten aan verbonden; het lesmateriaal is ook gratis. Huiswerk maken is wel noodzakelijk. In deze cursus staat het leren van het Alèf-Beet en het lezen van het Hebreeuws op het programma. De avonden van de cursus is afhankelijk van de algemene voorkeur. Informatie en opgeven: 06-53 94 30 23.

Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws

De vervolgcursus wordt gegeven op maandag 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november en 9 december van 19.45 tot 21.30 uur in De Parel.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de vrouw die de voeten van Jezus zalft. Het lied voor zondag 15 september is Op Toonhoogte (OTH) 514 ‘Ik ben veilig in Jezus’ armen’.

Citaat

‘Bidden en zondigen kunnen niet in hetzelfde hart wonen. Het gebed zal de zonde verteren of de zonde zal het gebed verstikken.’

J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor de komende vacatures in de kerkenraden, dat er ook weer mensen gevonden mogen worden om deze plaatsen in te nemen.
 • Marokkaanse gelovigen vragen ons om de Heere God te bidden om eenheid in hun kerk. (Gebedskalender Open Doors)
 • Om rond te kunnen komen hebben veel predikanten in Peru naast hun taak als geestelijk leider een andere baan. Bid dat deze predikanten toegewijd hun werk kunnen blijven doen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een gezegende Avondmaalszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78,scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wanneer we op deze plaats namen noemen, denken we ook aan hen die niet bij name genoemd worden. Omdat de zorgen langdurig of zelfs chronisch zijn en ervoor gekozen wordt geen melding (meer) te maken of omdat de zorgen van dusdanige aard zijn, dat notering in het kerkblad niet aan de orde is. God weet het! De dichter van psalm 85 zegt: “Zou u ons niet weer levend maken, zodat Uw volk zich in U verblijdt? Toon ons Uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil! Ik zal horen, wat God, de HEERE, spreken zal, want Hij zal tot Zijn volk en tot Zijn gunstelingen van vrede spreken; maar laten zij niet tot dwaasheid terugkeren. Ja, Zijn heil is nabij hen die Hem vrezen.” Dat we zo als het ware aan Gods lippen mogen hangen, van zondag tot zondag, en ook iedere dag. Het zal voedsel zijn voor het hart. Mijn Redder is mijn God.

Gelezen/gehoord

‘Er zijn zondaren die denken dat zij rechtvaardig zijn, en er zijn rechtvaardigen die weten dat zij zondaren zijn.’

Tenslotte

We leven toe naar een hoogtijdag in het kerkelijk leven: de bediening en viering van het Heilig Avondmaal. Hoewel we hebben geprobeerd om een overkoepelende predikant voor voorbereiding en bediening te krijgen, is dit niet gelukt. Nu weten we ook wel dat het niet gaat om de prediker maar om wat gepreekt wordt. Beide predikanten zijn voor ons als gemeente ook niet onbekend. De Heere geve ons gezegende diensten rond Woord en sacrament. Hij Die hoorbaar, zichtbaar en tastbaar in ons midden wil zijn. Wat een genade! Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 31 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 16 september

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 17 september

09.15-11.15 uur high tea Vrouwenbijbelkring Dorcas – Binnendams 34

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 18 september

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 19 september

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Karels

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

19.00 uur Ontmoetingsavond diaconie – De Parel

20.00-22.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar – De Parel

Vrijdag 20 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

18.30-22.00 uur opening winterwerk, sport en ontspanning 12-15 jaar – Giessenzoom

19.45-23.30 uur opening winterwerk, sport en ontspanning 16+ – Giessenzoom

_______________________________________________

 

Algemene berichten

 

Moederkring OP WEG MET DE ANDER

Datum: dinsdag 24 september 2019
Tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur.
Afronding: ca. 11.30 uur
Locatie: Zaal Bovendijks, Gr. Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Al vele jaren bestaat er een kring van moeders van een kind met een beperking, die samenkomen om de vreugden en zorgen van hun gezin met elkaar te delen. Aarzelt u om u daarbij aan te sluiten, kom gerust eens een keer langs, we heten u van harte welkom. U zult er herkenning vinden, wanneer er ook in uw gezin een kind is met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Wilt u eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan:

Lies van Vliet 078 615 70 58 of Marjan Rietveld 078 615 65 96. We hopen op een fijne bijeenkomst.

Bondsdag Hervormde Vrouwenbond

Poster-bondsdag-2019

Carwash voor Stichting Moj Bliznji

 

_______________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 15 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur wijk 3 Zuid, ds. J.M. van Wijk, Sliedrecht – bediening/viering Heilig Avondmaal

11.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen-Nieuwkerk – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. R. van der Knijff, Molenaarsgraaf – nabetrachting Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: groep A: Lilian Leenman, Mieke de Bruin, Groep B: Marijke den Hartog

11.00 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Hanna van de Wetering, groep B: Alida Blokland

Nieuwe Kerk: Marianne van Milligen, Gerlinde Poortvliet, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 100: 2

avonddienst: Psalm 84: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening/viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – nabetrachting Heilig Avondmaal

Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie/HA – Stichting Schreeuw om Leven

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elsja Blom, Jolanda de Bruin, Guusje de Bruin

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 618137

 

Nieuwe Alpha van Start! Wie nodig jij uit?

Op maandagavond 23 september 2019 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.  

Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.  

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek in de kleine groep. Dat ziet er zo uit:  

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.  
Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.  
Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.  

 

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor.

 

In de folderrekken van de kerk zijn uitnodigingen/folders te vinden. Of vraag er een bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

 

De volgende Alpha start op maandag 23 september 2019, van 19.00 tot 22.uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159)

Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou/degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn.)

 

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

 

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld
(Tel. 0184 616691 / marcokraaijeveld@hotmail.com)

Openingsweekend 2019

 

Kerkblad 75-8

Geloofsvertrouwen

“En Abram geloofde in de HEERE en Die rekende hem dat tot gerechtigheid.” Genesis 15: 6

_______________________________________________

 Iedereen heeft wel eens iets in vertrouwen aan een ander verteld. Vertrouwelijke zaken vertel je meestal alleen aan iemand die in jouw ogen echt betrouwbaar is. En als je dan zo iemand in vertrouwen hebt genomen, maar je merkt dat je totaal niet serieus wordt genomen, hoe zou je dat ervaren…? Op zo’n moment ben je diep teleurgesteld in je medemens en je verliest je vertrouwen in hem of haar. Hoe anders ervaar je het als die ander laat merken dat hij of zij vol aandacht en begrip naar jou heeft geluisterd. Dat geeft een gevoel van verbondenheid en erkenning. Je vertrouwen in de ander wordt dan niet beschaamd, maar juist versterkt. Als wij mensen in onze onderlinge relaties deze dingen zo ervaren, kunnen we ons misschien enigszins voorstellen hoe God onze Schepper het zal ervaren als we Zijn woorden wel of niet serieus nemen. Hij die ons mensen als Zijn schepselen Zijn woorden heeft toevertrouwd, mag toch verwachten dat wij Hem geloven. Dat geldt voor Zijn voorschriften en waarschuwingen, maar ook voor Zijn heilsbeloften en profetieën voor de toekomst. In de Bijbel zijn ze allemaal te vinden. Als we God werkelijk betrouwbaar achten en Hem geloven op Zijn woord, dan zegt God ons allerlei zegeningen toe. (bijvoorbeeld Exodus 20: 6). Als we echter Zijn woorden in de wind slaan, stelt Hij ons negatieve dingen in het vooruitzicht. De gevolgen van zowel het een als het ander komen in de Bijbel uitgebreid ter sprake, bijvoorbeeld in Deuteronomium 28 en bij de profeten.

Menselijk bekeken zouden we kunnen zeggen, als we God geloven op Zijn woord is Hij daarover verheugd, als wij hem negeren of afwijzen is hij diep teleurgesteld. De vraag is wel, hoe kunnen we duidelijk maken dat we Gods woorden geloven. Dat blijkt uit onze reactie. Hiervoor letten we op Abraham, van hem lezen we: “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat u uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.  Ik zal u tot een groot volk maken.” (Genesis 12: 1-2a)  En hoe reageert hij hierop? “Toen ging Abram op weg, zoals de HEERE tot hem gesproken had.” (vers 4) Hij nam die opdracht van God dus serieus en ging in gehoorzaamheid en vertrouwen op weg. Gehoorzaamheid aan God, kunnen we duidelijk maken door het te laten zien in ons gedrag.

God gaf aan Abram echter niet alleen de opdracht om te emigreren, maar daarbij ook een aantal prachtige beloften. Hij ging in opdracht van God inderdaad op weg, maar zou hij ook de daarbij gegeven beloften geloven? Je denkt misschien, juist omdat hij Gods beloften geloofde ging hij op weg.Maar zo eenvoudig bleek dat niet zijn, dat lezen we in Genesis 15. Daar wordt het duidelijk dat Abram twijfelt aan de belofte, dat hij tot een groot volk zal worden. Hij heeft tot dan toe geen nakomelingen, hoe moet dat dan, vraagt hij zich af?

Ook geloof gaat niet buiten ons verstand om en juist ons verstand veroorzaakt soms twijfels aan Gods beloften. Dat dreigt hier ook voor Abram. Maar als God in een visioen opnieuw tot hem spreekt, legt hij zijn twijfels aan Hem voor. Dat is het beste wat we kunnen doen in momenten van twijfel, breng ze bij God in je gebeden. Voor Abram heeft het tot gevolg, dat God zijn beloften herhaalt en met een voorbeeld onderstreept. Dan laat Abram zich door God overtuigen, ondanks dat hij er nog niets van ziet. Op dat geloof reageert God met de tekst die hier boven staat. Dit lijkt me een belangrijke les voor een ieder die de beloften van God in geloof aanvaardt. Daaruit blijkt, dat als we Hem geloven op Zijn woord, Hij ons dat toerekent als gerechtigheid. Deze gerechtigheid door het geloof wordt in de brief aan de Romeinen verder uitgewerkt.

Geloofsvertrouwen houdt dus in, dat we God betrouwbaar achten in alles wat Hij ons zegt in Zijn Woord, zowel als het gaat over leefregels en dergelijke. maar ook over ons persoonlijk heil. Zoals Abram door God overtuigd werd om Zijn beloften te geloven, zo wil Hij ons overtuigen door de Heilige Geest. Overtuigen om persoonlijk te mogen delen in het verzoeningswerk van onze Here Jezus Christus (Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 21).

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Activiteitenkalender: geef de informatie door!

Langzaamaan wordt het beeld completer, maar we missen nog altijd heel wat voor het nieuwe seizoen. Dus als het nog niet is gebeurd, stuur de informatie dan in! We krijgen graag door wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden en waar dat van belang kan zijn ook de contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten. Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie en vermeld ook de uitzonderingen (dus welke data hierbij uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet ook de beschrijving op de website aangepast worden, denk bijvoorbeeld. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Wij passen dit dan aan. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Bezinningsbijeenkomst

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en wordt jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond op donderdag 12 september. Een goed moment om met elkaar te overdenken wie God voor ons wil zijn! Tot dan! Deze keer in De Parel, tijd 20.00-21.00 uur (zaal open vanaf 19.45 uur).

Uur van gebed

Aan het einde van de Open Kerk op zaterdag 14 september is er uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Dan hopen we terug te blikken op de ontmoetingen van die dag. Aan het begin van het winterseizoen bidden we dat velen een keuze zullen maken voor het volgen van een kring of vereniging, waarbij ook in de week de Bijbel open gaat en waardoor je elkaar tot steun kunt zijn om zo samen gemeente te zijn. Ook zullen we bidden voor het nieuwe zendingsproject in Centraal Azië. Wat hebben deze werkers onze voorbede nodig als ze hun vertrouwde omgeving voor lange tijd zullen gaan verlaten. Een ieder is van harte welkom!

Verkiezing van ambtsdragers met bepaalde opdracht

Onze gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de gehele gemeente en worden daarom door de algemene kerkenraad (AK) verkozen uit de stemgerechtigde broeders.

Aftredend en herkiesbaar zijn jeugdouderling H. van de Wetering (wijkgemeente 2 Noord) en jeugdouderling H. van Hoeven (wijkgemeente 3 Zuid).

Tevens is de door de AK benoemde kerkrentmeester A. de Jong (wijkgemeente 1 Oost) aftredend en herkiesbaar.

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn evangelisatieouderling M. de Kock (wijkgemeente 2 Noord) en scriba AK

J.T. Nederveen. Er zullen dus in twee vacatures nieuwe broeders gekozen worden.

Een eerste benoeming als ambtsdrager is voor de periode van vier jaar. Lidmaten van onze gemeente worden hierbij uitgenodigd namen in te dienen van broeders die zij geschikt achten voor deze ambten. Een aanbeveling behoeft niet te worden ondersteund door tien handtekeningen, uw eigen handtekening is voldoende; met meerderen iemand aanbevelen mag natuurlijk ook.

De evangelisatieouderling zal deel uitmaken van de evangelisatiecommissie waarbinnen de taken verdeeld worden tussen de evangelisatieouderlingen. Het is de bedoeling dat de nieuwe evangelisatieouderling zich met name bezig zal houden met de wijkgroepen en de contacten met andere kerken. Hierbij valt onder andere te denken aan de tentweek en andere gezamenlijke evangelisatie activiteiten. Gezien de huidige samenstelling van de evangelisatieouderlingen gaat de voorkeur uit naar een broeder uit wijkgemeente 2 Noord. Wij verzoeken u hier zoveel mogelijk rekening mee te houden. Voor de scriba van de AK is er geen voorkeur wat betreft de wijkgemeente. Geeft u wel steeds aan in welke vacature u iemand indient. Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld die wordt voorgelegd aan de AK. Deze heeft het recht nog namen toe te voegen.

De verkiezing zal plaatsvinden in de AK-vergadering van 23 september. Aanbevelingen kunt u schriftelijk en ondertekend indienen tot vrijdag 20 september bij de scriba van de AK, J.T. Nederveen, Koperwiek 15.

Christelijke Volksbibliotheek

Leest u graag een boek?

We hebben ruim 5.000 titels, regelmatig komen er nieuwe bij – daar is vast iets voor u bij! Behalve veel romans hebben we ook een aantal bezinnende boeken, thrillers, en meer. Kom eens langs; u kunt zelf uw keus maken. Open op zaterdagmiddag van 14.00 tot 15.30 uur – kosten: 25 cent per boek per week! Christelijke Volksbibliotheek, De Parel (ingang via kerkelijk bureau, trap af).

Vrijwilliger gezocht.

Wie helpt ons uit de brand? Het gaat om anderhalf uur, één zaterdagmiddag per maand. Wat houdt het in? Nieuwe uitleningen noteren en teruggebrachte boeken bijwerken op de lezerskaarten, plus afrekenen. Contact: Leen van Wingerden, T 0184-67 04 14, E leen.van.wingerden@online.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 8 september 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor de Leprazending, een internationale christelijke organisatie tégen lepra, met aandacht en liefde voor de individuele patiënt. Zij willen leprapatiënten medisch, sociaal en geestelijk bijstaan, en streven ernaar om Gods liefde zichtbaar en tastbaar te maken voor mensen die zich verstoten voelen. Lepra is een ziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie. Vooral in arme gebieden waar de gezondheid slecht is en het afweersysteem van mensen niet goed is, lopen veel mensen lepra op. Van alle mensen met lepra wereldwijd, komt 60 procent uit India. Met 127.000 nieuwe leprapatiënten per jaar is dit Aziatische land koploper in de wereld. Om leprapatiënten en hun familieleden uit de spiraal van armoede te halen, biedt Leprazending – dankzij giften – medische zorg aan mensen in nood. Het Naini Ziekenhuis, dat is gespecialiseerd op het gebied van lepra, voert jaarlijks  honderden operaties uit om leprapatiënten een nieuw leven te geven. Bij snelle hulp kunnen patiënten hun handen, voeten en ogen blijven gebruiken. Ook verzorgt de Leprazending – met donaties uit Nederland – scholing om mensen uit de spiraal van armoede te halen. De diaconie wil het werk van de Leprazending graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze zondagmorgen van harte bij u aanbevelen.

Zending

 Kennismaking en ontmoeting met werkers nieuw

GZB-project

Zoals aange-kondigd in de kerkbode van 23 augustus wordt onze gemeente verbonden met een nieuw GZB-project in enkele voormalige Sovjetrepublieken van Centraal Azië. Daarom hopen zondag 15 september Gerlinde, Riek en Peter in de avonddienst in de Oude Kerk in ons midden te zijn en zich aan de gemeente voor te stellen. Na de dienst is er gelegenheid om hen de hand te drukken, waarna ze om 19.45 uur in de Jeugdzaal wat meer zullen vertellen over de werkzaamheden die ze hopen te gaan doen. Bezoekers van de Nieuwe Kerk zijn dan ook van harte welkom! Riek en Gerlinde hopen als verpleegkundigen aan het werk te gaan in een hospice terwijl Peter ondersteunend werk zal verrichten.

Ter voorbereiding wil de zendingscommissie de projectflyer uitdelen na- of voor de morgendienst van 8 september in de Oude en Nieuwe Kerk. Zondag 15 september hopen we ook te beschikken over een informatiefolder van de GZB-reis naar Kirgizië van 8-19 mei 2020. Mocht u de flyer missen dan kunt u ook voor informatie terecht op www.hghg.nl onder ‘zendingscommissie’ en ‘nieuws’. Of bel 0184-61 40 67.

Evangelisatie

Nieuwe Alpha van start! Wie nodig jij uit?

Maandagavond 23 september 2019 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha van start. Een interkerkelijk team, waarin ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd vanuit de Evangelisatie commissie, organiseert deze cursus.

Alpha is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven.

Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek in de kleine groep. Dat ziet er zo uit:

 • Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (tien in totaal) start met een maaltijd.
 • Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.
 • Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen. Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid er voor. In de folderrekken van de kerk zijn uitnodigingen/folders te vinden. Of vraag er een bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op maandag 23 september 2019, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159). Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou/degene die je uitnodigt. In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn. Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alphacursus.nl of neem contact met ons op. Namens het interkerkelijke Alpha team, Marco Kraaijeveld, tel. 0184 61 66 91 / marcokraaijeveld@hotmail.com

Open monumentendag

De leden van de evangelisatie commissie nodigen u van harte uit voor een bezoek aan onze kerk op de Dam tijdens de ‘Open monumentendag’ 14 september. Het landelijk thema is ‘Plekken van plezier’. In de wereld spreekt men van plezier en pret. Maar de kerk is een plaats van vreugde. Omdat God daar woont. Elke zondag mag het feest zijn in de kerk, omdat de Bijbel dan opengaat, en het Woord verteld wordt aan de mensen in de kerkdienst. Ook worden regelmatig de Heilige doop en het Avondmaal gehouden. Onze vaste medewerkers trachten daar over iets uit te beelden tijdens de Open kerk. Op een laagdrempelige manier willen we iets laten zien van Gods koninkrijk. Op deze dag zijn er uiteraard ook voorwerpen van vroeger tijd uit de kerk te zien. Een PowerPointpresentatie van het boek Van geslachte tot geslacht. 

Een maquette van de Oude en de Nieuwe kerk, gemaakt door de heer A. den Dikken en een kleine expositie doopjurken. Het orgel zal worden bespeeld en van 15.00 tot 16.00 uur zingt het Zederiks mannenkoor.

Kom eens langs en breng gerust iemand mee die de kerk nooit bezoekt. Pak deze kans, om op deze eenvoudige manier iemand iets te laten zien en horen van de bijbel. De kerk is open vanaf morgens 10.00 uur tot ‘s middags 16.00 uur. Er zijn altijd mensen aanwezig om u te informeren.

College van kerkrentmeesters

Buitenlandse munten

Nu de vakantietijd voor velen er weer op zit, willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het collectegeld wordt op het Kerkelijk Bureau geteld met een geldtelmachine. Deze machine sorteert de munten op grootte, maar is helaas niet zo secuur dat het buitenlandse munten eruit haalt. Daarom willen wij u dringend vragen geen buitenlandse munten en andere muntjes in de collectezak te doen anders dan euromunten. Ook komt het regelmatig voor dat munten aan elkaar geplakt zijn. Hierdoor loopt de machine vast. We willen u daarom vragen geen munten aan elkaar te plakken. Bij voorbaat onze hartelijke dank.

Met ingang van heden vindt de verkoop van collectebonnen en muntrollen weer plaats op maandag- en vrijdagavond.

Gegevens kerkelijke gebouwen

Oude Kerk, Peulenstraat 234, tel. 61 11 62Voor allen die de gegevens van de kerkelijke gebouwen niet direct paraat hebben:

Kosters: Jaap van Schoonhoven, Kerkweg 84, 3371 AG, 0184-61 80 61 / 06 28 31 70 75, koster.noord@hghg.nl

Jaap Leenman, Buitendams 465, 3371 BJ, 0184-63 04 62 / 06 21 66 07 76 koster.zuid@hghg.nl

Harm-Jan van de Giessen, Buitendams 40A, 3371 BL, 06-50 47 33 81

Jan Kroon, Nieuweweg 195, 3371 CN, 0184-61 24 28

Nieuwe Kerk, Nieuweweg 57, tel. 61 73 70

Koster: G. Hettema, tel. 61 53 54, koster.oost@hghg.nl

De Parel, Talmastraat 9, tel. 61 25 70, 3371VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres: Postbus 231, 3370AE Hardinxveld-Giessendam

Beheerder: J. Beekman, info@hervormdcentrum.nl

Kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371.VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres: Postbus 231, 3370AE Hardinxveld-Giessendam

kerkelijkbureau@hghg.nl

Kring- en verenigingswerk

Mannenvereniging  ‘Onderzoekt de Schriften’

Woensdag 18 september begint voor de Mannen-vereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan. Onze (wijk)predikant ds. W.J. Westland opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: “Stil voor God”. Uitganspunt is Psalm 62 met als kern ‘stilte in de Bijbel’ en Mattheüs 6: 5-15 vraagt aandacht voor ’stilte maken in ons dagelijks leven’. Een actueel onderwerp daar de noodzakelijke stilte zo vaak ontbreekt. Maak voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst lazen we verder in Habakuk 1 tot en met hoofdstuk 2: 1. Het ging over de klacht van Habakuk. We stonden stil bij het vertrekpunt, het knelpunt en het uitzichtpunt. Habakuk spreekt God aan op wie Hij is. Het geweld van de Babyloniërs, hun afgodendienst, hun goddeloosheid roept de vragen op: Waarom zwijgt u? Waarom kijkt u toe? Mogen ze hun gang blijven gaan? Het knelpunt van Habakuk heeft niet allereerst met hemzelf te maken of met het volk, maar met de eer van God. Mooi ook om te ontdekken hoe Habakuk na het uitspreken van zijn klacht verlegen is om een woord van de hemel. Hij klemt zich vast aan God om te horen wat Hij zal zeggen. Verwachten heeft alles te maken met vertrouwen: geloven dat God zal spreken. ‘Ik blijf de Heer’ verwachten, mijn ziel wacht ongestoord: ik hoop in al mijn klachten op Zijn onfeilbaar woord.’ (Psalm 130: 3 berijmd)

 Belijdeniscatechisatie

Donderdagavond 26 september begint de belijdeniscatechisatie weer. Dat duurt nog even, maar graag breng ik het alvast onder de aandacht bij jongeren en ouderen! Als je de Heere Jezus liefhebt, wat is er dan mooier om dat ook in de gemeente duidelijk te maken en Zijn Naam te belijden. Het geloof is iets persoonlijks. Tegelijkertijd ben je door het geloof ook verbonden aan allen die de Heere kennen. Mag het voor hen dan verzwegen worden hoe het ligt in je leven?! Misschien ben je zo ver nog niet, maar wil je wel graag meer kennis opdoen over God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ook als je je wil verdiepen in de geloofsleer ben je van harte welkom! Waar gaat het om bij de doop? Wat is de betekenis van het avondmaal?

Graag vooraf even aanmelden bij mij, persoonlijk of via mail/telefoon. Opgave graag uiterlijk zaterdag 21 september. Verschillende mensen gaven zich al op. Fijn! Wilt u, wil jij, er van tevoren eerst over doorspreken dan is dat natuurlijk mogelijk.

 Gift

Voor wijkgemeente Oost ontving ik een gift van € 40,-. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

De Geest is niet slechts een beginner van het geloof, maar Hij vermeerdert het ook trapsgewijs, totdat Hij ons door geloof brengt in het hemelse Koninkrijk’’ Johannes Calvijn (1509-1564)

…tot zondag

We onderbreken even de serie over Habakuk. Eind september, zo God het geeft, hoop ik daar mee verder te gaan. In de diensten rondom het Heilig Avondmaal lezen we het boek Ruth. Aanstaande zondag, in de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen we hoofdstuk 1. Het gaat om de keuze waar Ruth voor komt te staan: mee gaan naar Israël of terug naar Moab. Die keuze is nauw verbonden met de vraag: welke plaats heeft de God van Israël in haar leven? Voorafgaande aan het avondmaal wordt ieder van ons daar ook bij bepaald: wie is de Heere voor mij? We hebben de neiging om voor het antwoord bij onszelf te rade te gaan. Beter is het om die vraag van bovenaf te benaderen. Waar heeft Hij recht op? Wie wil Hij zijn voor mij? Wat wil Hij mij geven? Om dan vervolgens weg te kruipen in de beloften van het evangelie. Daar kun je het mee doen, echt!

Een hartelijke groet ook van mijn vrouw en van onze kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods genadige ondersteuning toe.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

We kijken uit naar de komende week, waarin we ons voorbereiden op de maaltijd van de Heere. Tijdens het Heilig avondmaal drinken we de wijn uit één gezamenlijke beker. Er zijn gemeenteleden die daar om medische- of andere redenen problemen mee hebben en daardoor niet deelnemen aan het avondmaal. Om hieraan tegemoet te komen zijn er tijdens de eerstkomende avondmaalsviering kleine glaasjes beschikbaar met een beetje wijn. Als u hiervan gebruikt wilt maken kunt u zich opgeven bij de scriba br. Piet de Groot. De contactgegevens staan boven de wijkberichten. Ook kunt u aangeven wanneer u absoluut geen wijn mag drinken. Dan zal de wijn, zoals in het verleden ook is gebeurd, worden vervangen door druivensap.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn. Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Henk Cornegé, diaken Hugo van de Wetering en ouderling-kerkrentmeester Martin de Ruiter.

Aftredend en herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van één ouderling, één diaken en één ouderling-kerkrentmeester.

De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: br. Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 30 september, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in De Parel en start om 19.30 uur precies. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we er op vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Mentoren gezocht

Voor het nieuwe catechese seizoen zijn we nog op zoek naar personen die als mentor willen mee doen bij de catechese. De catechese vindt plaats op woensdagavond van 19.15 tot 20.15 uur . Het zijn 17 avonden waarvan de eerste avond is op 25 september en de laatste avond op 6 mei (dus niet elke week). Bent u/jij beschikbaar om mee te helpen? Vragen en/of aanmeldingen graag via jeugdouderling.noord@hghg.nl of 0184-61 00 24.

Beginnerscursus Bijbels Hebreeuws

Vraagt u zich wel eens af hoe het komt dat Bijbelvertalingen zo heel verschillend kunnen zijn? Leer Hebreeuws, want hoe dichter bij de Bron hoe beter het water. Bij voldoende belangstelling willen we een nieuwe cursus van twaalf lessen starten in De Parel. Evenals bij de vervolgcursus zijn er geen kosten aan verbonden; het lesmateriaal is ook gratis. Huiswerk maken is wel noodzakelijk. In deze cursus staat het leren van het Alèf-Beet en het lezen van het Hebreeuws op het programma. De avonden van de cursus zijn afhankelijk van de algemene voorkeur. Informatie en opgeven: 06-53 94 30 23.

Vervolgcursus Bijbels Hebreeuws

Het is fijn dat er ruim voldoende animo is voor de vervolgcursus. Na het leren van het Aléf-Beet en de regels voor de uitspraak in de vorige serie is nu de structuur van Hebreeuwse woorden aan de beurt. In het bijzonder is dit ook van belang om een woordenboek te kunnen gebruiken.

De vervolgcursus wordt gegeven op maandag 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november en 9 december van 19.45 tot 21.30 uur in De Parel.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de zieke man in Bethesda. Het lied voor zondag 8 september is Op Toonhoogte (OTH) 503 ‘Hé kom je kijken‘.

Citaat

‘Voed uw kinderen op in de weg die zij moeten gaan; niet in de weg die zij willen gaan’. J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

Bid voor de noodlijdende christelijke gemeenten in ons land die soms niet meer in staat zijn om een predikant te beroepen en soms zelfs de kerkdeuren moeten sluiten.

– Ondanks de huidige situatie in Syrië organiseert Open Doors meerdere jeugdkampen voor christelijke kinderen. Bid om een ontspannen sfeer waarin de kinderen de stress en onzekerheid van de afgelopen jaren even vergeten. Bid ook om wijsheid en tact voor de leiding.(Gebedskalender Open Doors)

– God is duidelijk aan het werk in Nepal. Christenen zijn nog maar een kleine minderheid, maar de kerk groeit en veel mensen komen tot geloof. Dank God hiervoor en vraag Hem om door te gaan met Zijn werk. (Gebeds-kalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten tijdens de komende zondag en een goede week van voorbereiding.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78,scriba.zuid@hghg.nl

 Gift

Diaken J. de Jong ontving op rouwbezoek een gift van € 20,- voor de kerkvoogdij.

Opvoedkringen

We willen jullie van harte uitnodigen voor de eerste avond van de opvoedkringen. De leeftijdsgroepen starten op de volgende data:

Leeftijdsgroep   Onderwerp                   Datum

0-3 jaar             Spelenderwijs leren       19 september

4-7 jaar             Seksuele opvoeding      26 september

8-11 jaar           Moeilijke vragen            26 september

12-16 jaar         Media wijs                    10 oktober

De ouders van wijk Zuid met kinderen in de leeftijd van 0-16 jaar zullen binnenkort de uitnodiging voor het komende seizoen in de brievenbus ontvangen. Mochten jullie zelf al mee doen met de kring en nog iemand anders weten die aan zou willen haken, dan kan de uitnodiging ook doorgegeven worden! Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/. Voor aanmelden of andere vragen kunt u contact opnemen met Arma Don – eric.arma@gmail.com of via app.

Predikant

Afgelopen zondagavond is onze predikant enigszins onwel geworden in de kerk. Maandagmorgen is hij naar de huisarts geweest. Deze heeft hem aangeraden de komende vier weken niet te preken. Dat advies wordt opgevolgd. Alle andere pastorale werkzaamheden en de catechese worden wel gedaan.

Gelezen/gehoord

Doorzoekt uzelf nauw, ja zeer nauw. Deze waarschuwing tot nauwgezette zelfbeproeving is vele mensen, ja vele christenen, allesbehalve aangenaam. Zuiverheid in de leer is niet genoegzaam om Gods Koninkrijk in te gaan. Nergens lezen we de zaligspreking: ‘Zalig zijn de rechtzinnigen, want zij zullen gehuldigd worden.’ We dienen te onderzoeken of we uit de dood in het leven zijn overgegaan. Of we van de stam Adam zijn afgesneden en in de Wijnstok Christus zijn overgeplant.

 Bedankt

Via deze weg wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de felicitaties in verband met mijn 44e verjaardag. Goed om daarin verbondenheid te mogen ervaren. Inmiddels mag ik alweer bijna vijf jaar in uw midden het Woord bedienen. Het Woord dat ons de Heere leert kennen en op Hem te vertrouwen in goede dagen, maar ook met onze tekorten, zorgen en zwakheid. En dat is ook op mij van toepassing. Ook voor de toekomst staat ons vertrouwen op de Heere God. We staan ook weer aan het begin van het winterwerk. Bijzonder dat het gemeentewerk door zovelen gedragen wordt! We wensen iedereen van harte Gods nabijheid en wijsheid toe in alle omstandigheden van het leven, het dagelijkse werk, maar ook als we ons voorbereiden op het gemeentewerk dat ons is toevertrouwd. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet vanuit de pastorie,

ds. P. van de Voorde

Tenslotte

Zondagmorgen mogen we ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. Namens de kerkenraad goede diensten en een gezegende voorbereidingsweek toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 7 september

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 8 september

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 9 september

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 12 september

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja,  dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig Avondmaal  De Parel

Vrijdag 13 september

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

 

Algemene berichten

Kringloopwinkel Woord en Daad in Gorinchem is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. Wilt u iets betekenen voor onze naaste dichtbij en ver weg? Lijkt het u leuk om in een kringloopwinkel te werken? Dan zijn wij op zoek naar u!

Op dit moment zijn we dringend op zoek naar een vrijwilliger die één keer in de twee weken op donderdag dagcoördinator wil zijn. Daarnaast zoeken we een dagcoördinator voor op zaterdag.

Ook binnen het bestuur van de kringloopwinkel zijn twee vacatures, namelijk voor de coördinatie van de vrijwilligers. We zoeken iemand die de roosterzaken op zich wil nemen en iemand die de winkelcoördinatie oppakt.

Wilt u geen coördinerende functie, maar toch vrijwilliger worden? We kunnen uw hulp ook op de overige dagen (en met name op zaterdag) goed gebruiken! Helpt u een dag(deel) in de week of elke veertien dagen? We horen graag van u!

Voor aanmelden of meer informatie kunt u contact opnemen met Henriëtte Bal, 06-33 70 15 45 of stuur een mail naar: woordendaadwinkelgorinchem@gmail.com.

Goede en leuke gesprekken met het GZB-durf-te-vragenspel

Wat geloof je nu eigenlijk? Vaak vinden we het moeilijk om daar woorden aan te geven of vinden we het spannend om heel eerlijk te zijn. Maar het GZB-durf-te-vragenspel helpt je daarbij! Het is een gezellig uitziende glazen pot met allerlei vragen die te maken hebben met geloof, zending en het leven. Er zijn twee varianten: een voor volwassenen en een voor tieners. Leuk om bijvoorbeeld te gebruiken tijdens een gezamenlijke maaltijd in de gemeente of als gezin, tijdens een catecheseavond of bij een vergadering van de zendingscommissie. Zie voor meer info en om te bestellen www.gzb.nl/durftevragen.

_______________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 8 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   Wijk 2 noord, ds. G.A. Termaat, Werkhoven – voorbereiding Heilig Avondmaal

11.45 uur   Wijk 3 zuid, ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC zondag 17

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. J. de Jong, Nijkerk

DE PAREL

18.00 uur   ds. D. Meijvogel, Harderwijk

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Leprazending

2. Eigen gemeente – studiemateriaal catechese/jeugd

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Hester Klop, Juliet Boon. Groep B: Jacobien Koutstaal

11.45 uur: Jamarka de Jong, Bastiaan Teeuw

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Alieta de Jong, Inge-Ruth de Jong, Lineke de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 65: 2

avonddienst:   Psalm 61: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Dirry Blom, Marlies van den Bout, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Israëlzondag DV 6 oktober

Voorafgaand aan de Israëlzondag op D.V. 6 oktober organiseert de commissie Kerk en Israël een Israël avond op D.V. woensdag 2 oktober. Spreker is ds. D. Zadok uit Israël die we uitgenodigd hebben via de Stichting steun Messiasbelijdende Joden. Het onderwerp is: “Jood en heiden één in Christus”. Dit naar aanleiding van de brief aan de gemeente van Efeze. Ds. Zadok is directeur van de uitgeverij HaGefen en predikant van de gemeente Genade en Waarheid in Kanot in Israël.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden. In de pauze of na afloop kunt u producten uit Israël kopen. Iedereen is hartelijk welkom.

Mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’

D.V. woensdag 18 september begint voor de Mannenvereniging het nieuwe seizoen. Wij vergaderen tweewekelijks en behandelen een Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan.
Onze (wijk)predikant Ds. W.J. Westland opent het seizoen en houdt een inleiding met als thema: ” Stil voor God”. Uitganspunt Psalm 62 met als kern stilte in de Bijbel en Mattheüs 6: 5-15 vraagt aandacht voor stilte maken in ons dagelijks leven. Een actueel onderwerp daar de noodzakelijke stilte zo vaak ontbreekt.
Maakt voor het eerst of opnieuw kennis met de mannenvereniging. Van harte welkom. De avond begint om 19.30 uur in De Parel!