Pareldienst 3-11-19

Programma Pareldienst 3 november 2019

Thema : “Nader tot U”
Voorganger : ds Louis Krüger

Band: Kingdom

1. Kerkenraad komt binnen
2. Afkondiging door ouderling met welkom en mededelingen.
3. Votum en groet
4. Zingen: Opwekking 623 = Laat het huis gevuld zijn
5. Geloofsbelijdenis
6. a) Zingen: Psalm 119 = Psalm project
b) Zingen: Opwekking 587 = U geeft een nieuw lied
7. Gebed
8. Schriftlezing: Richteren 21: 24 & 25
Ruth1:1-6 &14–22
9. Vertonen You tube filmpje
10.Preek: “Nader tot U” (over Ruth en Naomi terug in Bethlehem)
11. a) Zingen Opwekking 830 = Vragen
b) Zingen Opwekking 832 = Jezus overwinnaar
12. Dankgebed
13.Collecte (Band zingt: “Burn the ships”)

14.Zingen: Opwekking 831 = Hemelhoog
15. Zegen
16.Kerkenraad verlaat met voorganger de zaal

Kerkblad 75-14, 15

Onderlinge communicatie

 “Een zacht antwoord keert woede af, maar een krenkend woord wekt toorn op.”   Spreuken 15: 1

_______________________________________________

Wij mensen praten wat af onder elkaar. Soms knopen we spontaan een praatje aan met deze of gene, gewoon voor de gezelligheid. Op een ander moment gaan we bewust met iemand in gesprek. Het kan zijn uit belangstelling of medeleven of omdat we zelf iets kwijt willen. We stellen vragen of we geven antwoorden op de vragen van de ander. Hoe dan ook, via al die gesprekken onderhouden we onze onderlinge contacten. En hoewel we dat tegenwoordig niet alleen persoonlijk doen, maar ook via de social media, laat ik deze laatste buiten beschouwing. Vooral, omdat we op die manier van communiceren, enkele belangrijke aspecten van de persoonlijke gesprekken missen. In persoonlijke gesprekken spelen niet alleen onze woorden een belangrijke rol, maar ook een aantal vormen van non-verbale communicatie. Denk daarbij aan dingen als onze gezichtsuitdrukking, lichaamshouding, toonhoogte, snelheid van praten en intonatie, maar ook de omstandigheden waaronder we een gesprek voeren. Deze aspecten spelen nauwelijks een rol bij contacten via sociale media.

Aan het belang van een goed en eerlijk gesprek wordt in de Bijbel op verschillende plaatsen aandacht besteed. Het meest bekend is natuurlijk het gebod: “U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste.”  Niet liegen dus, dat prenten we onze kinderen al van jongs af in. Maar houden we onszelf daar altijd aan? Misschien liegen we als christenen niet bewust, maar halve waarheden gaan soms onbedacht van mond tot mond. Hoe gemakkelijk spreken we bij sommige zaken ook onze minder fraaie bijgedachten uit of veroordelen we medemensen. Dan zitten we al snel op iets dat we roddel noemen. Bij de uitwerking van het gebod, geen vals getuigenis spreken, wordt dit ook met name genoemd. “U mag onder uw volksgenoten niet met lasterpraat rondgaan.” (Leviticus 19: 16)

Vergeet niet, dat we via leugens en halve waarheden ons op het terrein van satan begeven. Jezus duidt hem aan als vader der leugen. En dat er in de media tegenwoordig herhaaldelijk over nepnieuws wordt gesproken is een teken aan de wand, misschien wel een teken van de eindtijd.

Letten we nu op de manier waarop we iets zeggen. Welke toon slaan we aan? Agressief, misschien met verheffing stem of juist min of meer fluisterend, snel of bedachtzaam? Hoe is onze gezichtsuitdrukking als we iets zeggen, soms spreekt ons gezicht alleen al boekdelen. De ene keer spreken we kwetsend, boos of veroordelend, op een ander moment juist vergoelijkend. Over al deze dingen staan er in het Bijbelboek Spreuken, behartenswaardige dingen. Eén ervan staat boven deze meditatie. Niet alleen in het oude testament wordt aandacht besteed aan onze manier van spreken. Ook in het nieuwe testament vinden we allerlei aanwijzingen over onze manier van spreken, bijvoorbeeld in de laatste verzen van Efeze 4.

Samenvattend komen we tot de slotsom, dat alle richtlijnen die we hierover in de Bijbel vinden, samenhangen met het gebod van de naastenliefde. En net als bij het eerste en grote gebod, de liefde tot God, komt de klassieke vraag naar boven: ‘Wie is tot deze dingen bekwaam?’

Helaas, ook als christenen schieten we hierin vaak schromelijk te kort. Jacobus wijdt in zijn brief een heel hoofdstuk aan de problemen die wij als gelovigen hebben om onze tong in bedwang te houden en wat de gevolgen kunnen zijn. Hij komt tot de conclusie dat onze natuurlijke uitingen op het gebied van onze intermenselijke relaties, aards zijn, natuurlijk en zelfs duivels. Deze uitingen komen niet voort uit de wijsheid die van boven is, schrijft Jacobus. De wijsheid die van boven komt, heeft heel andere eigenschappen. Zij is o.a. vreedzaam, welwillend, voor rede vatbaar, vol barmhartigheid en goede vruchten, onpartijdig en ongeveinsd.  Een aantal van deze eigenschappen vinden we in de brief aan de Galaten als vrucht van de Geest. Hieruit blijkt dat wij als gelovigen ook in onze relaties geleid moeten worden door de Heilige Geest, zodat we leesbare brieven van Christus kunnen zijn. Als we bidden om de leiding van de Heilige Geest, is ons door Jezus zelf verhoring beloofd (Lucas11: 13b). Dat is een bemoedigende belofte!

Zet Heer een wacht voor mijn lippen, behoed de deuren van mijn mond, opdat ik mij tot gene stond iets onbedachtzaams laat ontglippen.  (Psalm 141: 3)

Piet den Breejen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar); tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98; Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Zaterdag 19 oktober is om 19.00 uur weer uur van gebed in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Iedere maand komen gemeenteleden uit de drie wijken bijeen omdat ze er van overtuigd zijn dat gebed zo belangrijk is voor  het functioneren van de gemeente en voor een zegenrijke bediening van onze voorgangers. Zo bidden we o.a. voor het beroepingswerk, om Gods leiding voor de kerkenraad van wijkgemeente Noord om spoedig een beroep uit te kunnen brengen. Ook de zieken van onze gemeente en de situatie in Syrië willen we aan God opdragen. Vindt u voortdurend gebed ook belangrijk? Van harte welkom!

Honderd handig

Er wordt al weer heel wat aan- en afgehaakt de laatste weken. Onder het genot van een bakje mèt en de gezelligheid met elkaar ontstaan weer heel wat fraaie lappendekens. Wie mee wil doen, is van harte welkom op de maandagavond op Kerkweg 72 vanaf 19.30 uur. Uitzondering: maandagavond 28 oktober komen we bij elkaar bij Marja de Jong, Buitendams 482. De week erop weer op Kerkweg 72. Wie liever zelf thuis een deken in elkaar zet, kan hier ook een ‘lappenpakket’ ophalen. En uiteraard zijn nieuwe lapjes altijd welkom!

Oproep Taartenbakwedstijd

Woensdag 30 oktober houdt vrouwen-vereniging Ora et Labora haar verkoopdag met een taartenbakwedstrijd. Voor deze wedstrijd zoeken we deelnemers die een lekkere en mooie taart bakken. De taart wordt door een deskundige jury beoordeeld op smaak, samenstelling en uitstraling.

Dinsdagavond mag de taart worden ingeleverd bij De Parel. Na beoordeling worden de taarten verkocht bij de koffie, die geschonken wordt op de verkoopdag. De taarten worden beoordeeld in twee leeftijdscategorieën, tot 16 jaar en daarboven. Bak mee en meld je aan via taartenwedstrijd@hghg.nl of bel 06 25 59 49 03. Inleveren: dinsdag 29 oktober tussen 18.30 en 20.00 uur in De Parel.

Gemeentediner

Zoals eerder vermeld vindt op 22 november het Gemeentediner plaats. Tijdens het Gemeentediner willen we met elkaar lekker eten en praten. Voor de kinderen is er ook een programma. De kosten voor deze maaltijd zijn:

Voor 0-3 jaar gratis, voor de leeftijd 4-11 jaar € 6,50 en vanaf 12 jaar kost het € 11,50. Deze kosten zijn gebaseerd op de onkosten die deze avond met zich meebrengt. Wij stellen het op prijs als u een gift wil geven voor het goede doel. Het goede doel van dit jaar is het HGJB-project ‘Kom, doe mee’. Zij zamelen dit jaar geld in voor Mozambique om vanuit een lokale kerk vrijwilligers uit te zenden om voorlichting te geven en zieken te bezoeken en te bemoedigen. 

Vrijdag 22 november bent u vanaf 17.30 uur welkom in de Parel. De avond start om 18.00 uur. U kunt zich opgeven door een mail te sturen naar: gemeentediner@gmail.com of kunt bellen naar 0184-63 11 99. Wilt u hierbij vermelden met hoeveel personen en/of kinderen (graag leeftijd er bij vermelden) u komt? Heeft u een allergie wilt u dit dan ook aangeven.

Heeft u geen vervoer maar wilt u wel graag komen, dan willen wij dit graag voor u regelen. Geef dit even aan bij het opgeven, wij nemen dan contact met u op.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 27 oktober

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Ieder leven is waardevol, het is uniek. Bij de conceptie ontstaat uniek DNA materiaal van een mens dat nog niet eerder heeft bestaan en er nooit weer zal komen. Daarom is het beschermwaardig. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. Het kan nog niet aangeven of het pijn voelt, of het een band heeft met zijn/haar moeder. Toch laat onderzoek steeds vaker zien dat er al vroeg sprake is van een band. En het hartje klopt ook al heel vroeg. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. De VBOK respecteert deze keuzemogelijkheid en men begrijpt heel goed de complexe situaties en de noodsituatie die er wel degelijk kunnen zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijk-heden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Kerst, gezellig!

Het plannen van de Kerstdagen is een jaarlijks terugkerend gebruik voor velen. En hierbij wordt nagedacht over de klassieke vragen: ‘Bij wie zijn we dit jaar?’… ‘Wat gaan we eten?’… ‘Met hoeveel zijn we’.. ‘Vergeten we de kern van Kerst niet te veel?’. Allemaal terechte en belangrijke vragen. Omdat voor sommige mensen in onze gemeente dit soort vragen niet vanzelfsprekend zijn, willen we hier nog een vraag aan toevoegen: staat u open om iemand vanuit de gemeente te ontvangen voor een maaltijd of koffie uit de kerk tijdens de kerstdagen?

Dan kunt u zich namelijk opgeven als gastheer/-vrouw via diaconie@hghg.nl. Alle gastheren/-vrouwen worden op een lijst gezet en met deze lijst willen we een brug vormen naar mensen die te gast willen komen. Als we op deze manier een koppeltje kunnen vormen, dan zullen we contactinformatie delen met de gastheer/-vrouw, zodat zij zelf de details van het bezoek kunnen regelen. Realiseer u dat dit heel veel impact kan hebben op uw naaste (gemeentelid).  Als u het ziet zitten om iemand als extra te gast te ontvangen tijdens Kerstdagen, stuur dan een mailtje naar diaconie@hghg.nl en vermeldt minimaal de volgende zaken:

 1. Om welke dag het gaat
 2. Lunch/Diner of koffie drinken
 3. Of u al dan niet vervoer voor uw gast kan regelen
 4. Eventuele andere bijzonderheden

Uw informatie zal alleen gebruikt worden om een geschikt koppel te vormen.

Afhankelijk van de aanmeldingen hopen we zoveel mogelijk gemeenteleden aan elkaar te koppelen. Om praktische redenen willen we de gastvrouwen/-heren vragen om zich uiterlijk vóór 1 december te melden. We hopen uiterlijk twee weken voor Kerst terugkoppeling te geven aan de gastheren/-vrouwen die zich hebben opgegeven. Op deze manier hopen we ook rondom Kerst het omzien naar elkaar vorm te geven.             de diaconie

Ontmoetingsavond donderdag 25 oktober

De tweede ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 24 oktober in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie door ds. E. van Rooijen, waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens zal dhr. J. Trapman ons meenemen met een nieuwe serie over ‘de natuur in Israël’. Israël is een land dat nauwelijks opvalt op de wereldkaart. Grenzend aan de Middellandse zee wordt het ingesloten door Arabische buurlanden. De tegenwoordige grenzen zijn heel anders dan in de bijbelse tijd, qua oppervlakte is het nu ongeveer twee derde van Nederland. Verrassend echter is de rijkdom in de natuur, dat komt door de geografische ligging,daardoor zijn de klimatologische verschillen enorm groot. In het noorden een landklimaat en in het zuiden tropisch. Dat vinden we terug in de hoeveelheid aan soorten planten en dieren. We zullen de natuur in al zijn verscheidenheid zien en ons verwonderen over de grootheid van de Schepper die dit alles zo wonderlijk gemaakt heeft. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

– 21 november: Ramen met een boodschap

– 19 december: Kerstviering met broodmaaltijd

– 23 januari: Het werk van de Lepra zending

– 20 februari : Stichting SIMAV Molens

– 19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

Dorcas Voedselactie 2019

Woensdag 6 november is het Dankdag voor gewas en arbeid. Het afgelopen jaar hebben we heel veel goeds uit Gods hand ontvangen en daarvoor mogen we Hem danken. In de week van 3 t/m 11 november organiseert hulporganisatie Dorcas de Dorcas Voedselactie voor de allerarmsten in voornamelijk Oost-Europa. Als gemeente willen we weer meedoen door op Dankdag voedsel in te zamelen in de beide kerken.

Een voedselpakket bestaat uit de volgende houdbare producten:

 • 2 plastic literflessen zonnebloemolie
 • 1 limonadesiroop (geen plastic fles)
 • 2 blikken groenten (800 gram)
 • 2 blikken witte/bruine bonen (800 gram)
 • 1 blik fruitcocktail (800 gram)
 • 3 x 1 kilo rijst
 • 3x 500 gram macaroni of spaghetti
 • 1 pak suiker (kiloverpakking)
 • 1 liga (geen milkbreak)
 • 1 theebiscuit
 • 2 jam
 • 2 theebiscuit
 • 2 tandenborstels
 • 2 tandpasta

I.v.m. douanevoorschriften vragen we u om geen andere producten in te leveren. Wilt u ook letten op de houdbaarheidsdatum? (minimaal zes maanden na aankoop). U kunt ook voor een deel van een pakket zorgen. Uw bijdrage kunt u afgeven ‘s morgens in de Oude Kerk in het portaal aan de Kerkweg en ‘s avonds in de jeugdzaal. In de Nieuwe Kerk ‘s avonds in de zaal van de oppas. Wanneer u niet in de gelegenheid bent om voedsel mee te nemen naar de kerk, kunt u ook op vrijdag 8 en zaterdag 9 november bij supermarkt Timmer (Peulenplein) boodschappen doen voor de voedselactie en ze daar meteen afgeven. Heeft u vragen over de actie, belt u dan naar Adri Pille, tel. 61 40 67

We hopen weer op een geslaagde actie. Mogen we ook deze keer op uw bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens de herfstvakantie vindt op maandag 21 oktober geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.

Dankwoord aan de schoonmakers van de Nieuwe Kerk

Na het schoonmaken van de buitenboel op 18 september kwam op maandagmorgen 7 oktober een flinke ploeg vrijwilligers meehelpen om de kerk weer aan de jaarlijkse schoonmaakbeurt te onderwerpen. Fijn om zo met elkaar bezig te zijn. Het was gezellig en na één dag flink aanpakken was deze klus geklaard en rook het weer heerlijk fris! De kerkrentmeesters zeggen dan ook nu weer: Hartelijk dank!

Jeugdrubriek

Stapeldiner

Vrijdagavond 1 November is het stapeldiner. Met jongeren van 15 jaar en ouder gaan we dan bij mensen uit de gemeente eten. Heb je zin om mee te gaan met je vrienden? Geef je dan zo snel mogelijk op. Vol is vol! Je kunt je opgeven via: mauritsdehek@hotmail.com

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring

Woensdagmorgen 30 oktober gaan we verder met de behandeling van het evangelie van Johannes, ditmaal hoofdstuk 13. We beginnen om 9.30 uur en komen bijeen in De Parel. Iedereen, ook nieuwe deelnemers van harte welkom.

Zending

Bijbels voor hulpbehoevenden in Israël

In Israël zijn veel hulpbehoevende mensen die zich geen eigen Bijbel kunnen veroorloven. Dit geldt met name voor de Russische en Ethiopische Joodse immigranten, maar ook voor Arabische Israëliërs. Daarnaast hebben deze groepen meer moeite om de Hebreeuwse tekst van de Bijbel te begrijpen. Met uw steun wil de Bible Society in Israël (BSI) graag 250 complete Bijbels uitdelen aan hulpbehoevende mensen, waaronder de Hebreeuws-Arabische Bijbel. Daarnaast wil de BSI 500 exemplaren uitdelen van een nieuw Hebreeuws boekje met daarin de belangrijkste Bijbel-teksten voor jongeren in deze tijd, als ook 500 exemplaren van de Messiaanse Psalmen in het Hebreeuws, Russisch, Amhaars (Ethiopische taal) en Frans. Op deze manier wordt de relevantie van Jezus van Nazareth duidelijk gemaakt voor het Joodse volk.

De Hebreeuws-Arabische Bijbel is een middel tot dialoog en verzoening. (Messiaanse) Joden en Arabische christe-nen kunnen op deze manier met elkaar de Bijbel lezen. De Bijbels worden alleen verstrekt aan mensen die openstaan voor de boodschap van de Bijbel. Op verschillende manieren worden de Bijbels uitgedeeld: tijdens evangelisatieactiviteiten, door het verstrekken van Bijbels aan partnerorganisaties/kerken die werken met kwetsbare groepen (bijv. overlevenden van de Holocaust), tijdens bezoeken aan integratiecentra, waar veel nieuwe immigranten worden opgevangen, tijdens bezoeken aan opvangcentra voor alleenstaande moeders, op scholen, in hospices.

U kunt dit project steunen met uw bijdrage in de collecte van zondag 20 oktober.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Het thema van de ochtenddienst was ‘hoop voor de aarde’. Vanuit Habakuk 2 werd de Babyloniër getekend en het oordeel van God daarover. Babel gaat voor eigen zekerheid, maakt andere volken tot schande en steunt op de afgoden. Dat daarbij het bloed van vele mensen vergoten wordt en dat de schepping van God uitgebuit wordt, schijnt voor Babel geen probleem te zijn. Maar God komt met Zijn oordeel. Een heftig woord, ook voor ons.

Te midden van dat alles klinkt er ineens een bemoediging. “De aarde zal vervuld worden met de kennis van de heerlijkheid van de Heere.” Een woord dat vervuld is toen een rest uit ballingschap mocht terugkeren naar het beloofde land. Een belofte die vervuld is in de Heere Jezus (zie ook Jesaja 11). Eveneens een woord dat vervuld zal worden op de jongste dag. Deze aarde gaat voorbij maar God zorgt voor een nieuwe aarde, compleet met een vernieuwd dieren- en bloemenrijk. God zal zijn alles en in allen!

Pastoraat

We leven ook mee met andere ouderen die geconfronteerd worden met de kwetsbaarheid van hun gezondheid. Dat ze in alles mogen weten dat God hun steun en toeverlaat is.

     Welzalig Hij die al Zijn kracht  en hulp alleen van u verwacht, die kiest de welgebaande wegen.

     Steekt hen de hete middagzon in ’t moerbeidal, Gij zijt hun bron. (Psalm 84: 3 berijmd)

Beslissing ambtsdragers & nieuwe verkiezingsronde

Zowel broeder br. G. Boer als br. W. Schild hebben hun verkiezing tot diaken niet kunnen aanvaarden. Zij hebben hun keuze gemaakt in biddend opzien tot de Heere. Dan is er teleurstelling, maar mogen we hun besluit ook respecteren. Dankbaar zijn we dat br. A. Molendijk en br. T.C. Meerkerk hun verkiezing tot respectievelijk ouderling en ouderling kerkrentmeester hebben mogen aanvaarden. We danken de Heere voor deze beslissingen. Bovenstaande betekent dat een nieuwe verkiezingsronde gehouden zal worden. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor twee vacatures diaken. Kandidaten voor deze vacatures moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam ingediend worden, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan zal de kerkenraad deze kandidaten benoemen. Mochten meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn, dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 2 december in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste tien lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 11 november 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

De kerkenraad herinnert de gemeente in dezen aan artikel 2.2.7 van de plaatselijke regeling. Daarin staat aangegeven dat eerstegraads (bloed)verwantschap (vader/(schoon)zoon) bij voorkeur is uitgesloten bij het kandidaat stellen van nieuwe ambtsdragers. Bij voorkeur betekent niet dat dit uitgesloten is. Maar het vraagt de nodige zorgvuldigheid bij het benaderen en indienen van kandidaten voor de vacatures. In de kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland zijn geen bepalingen opgenomen waarin beperkingen worden aangebracht met betrekking tot bloedverwantschap of aanverwantschap. Het is de verantwoordelijkheid van de gemeente en kerkenraad om daar met wijsheid mee om te gaan. We bidden of de Heere broeders wil geven die de gemeente mogen dienen.                

de kerkenraad

Herfstvakantie

De scholen zijn maandag 21 tot en met vrijdag 25 oktober dicht. Er zullen deze week geen catechisaties zijn. Zelf heb ik deze dagen ook vakantie. We zijn niet weg, maar het is goed om momenten van rust te kennen en ook tijd en ruimte te hebben voor andere dingen. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met scriba J. Poortvliet.

 Hervormingsavond

Graag herinneren we u aan de herdenking van de Reformatie op woensdag 30 oktober om 19.30 uur in de Nieuwe Kerk. Ds. R.W. de Koeijer hoopt vanuit de Romeinenbrief te spreken over het thema ‘Evangelie: kracht van God’. Mannenkoor Asaf verleent eveneens zijn medewerking. Het belooft een mooie avond te worden. Jong en oud van harte welkom.

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 10,- voor de kerk. Diaken D.W. de Jong ontving € 20,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘De Heilige Schrift kan men nooit verstaan als de aanvechtingen er niet bij komen’. (Maarten Luther)

…tot zondag

Komende zondagavond ga ik voor in de Oude Kerk. Er is dan vanuit zondag 18 de leerdienst over de hemelvaart van Christus. We richten ons in deze dienst op de vragen en antwoorden 46, 47 en 48. Kan Hemelvaartsdag wel werkelijk een feest zijn? De Heere Jezus gaat toch weg en is toch niet meer op deze aarde? We lezen in de dienst Mattheus 28: 16-20 en Handelingen 1: 6-14. Op zondagavond 27 oktober preek ik in de Nieuwe Kerk over Habakuk 3. We lezen in deze dienst Habakuk 3: 1-15. De kerntekst is vers 2. Met een hartelijke groet aan u en jou!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Koffiedrinken na de dienst

Zondag 20 oktober is het weer mogelijk om elkaar te ontmoeten in De Parel. Iedereen is er van harte welkom. Er is koffie, thee en fris, met wat lekkers er bij. Voor de jeugd is De Wagon open. Komt u / kom jij ook?

Onze zieken

We bidden voor onze zieken, ook al worden ze niet bij naam genoemd. Ook voor allen vanuit onze gemeente die elders worden verpleegd. We bidden voor familie van gemeenteleden die lijden onder ziekte, armoede of eenzaamheid. “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Bediening heilige doop

Zondag 13 oktober werd de heilige doop bediend aan een kind uit onze gemeente: Sett Meerkerk, zoon van Rainier en Simone Meerkerk. De dooptekst die Sett meekreeg was: “Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer: ‘Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op U vertrouw ik.’ Hij zal je beschermen met Zijn vleugels, onder Zijn wieken vind je een toevlucht, Zijn trouw is een veilig schild.” Psalm 91, de verzen 1, 2 en 4 (NBV). Het woord werd bediend uit Markus 10: 13-16 door ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn

Belijdeniscatechese

Het is nog mogelijk om aan te schuiven bij de belijdeniscatechese. De eerstvolgende avond zal plaatsvinden op vrijdag 25 oktober in De Parel en aanvangen om 19.30 uur. Het ligt in de bedoeling dit om de twee weken te houden op vrijdagavond. Je kan je opgeven bij de scriba van de kerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31 of scriba.noord@hghg.nl, Maar je mag die avond ook zonder je aan te melden, je aansluiten. Weet dat je van harte welkom bent.

Verantwoording

Ouderling Cees van Andel ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Verkiezingen

In de afgelopen tijd hebben wij u op de hoogte gehouden over het verloop van de verkiezingen. Ook, dat er besloten is, dat de kerkenraad uitgebreid zou worden met één ouderling. Dat betekent, dat er een volgende verkiezingsronde zal plaatsvinden, waarbij het per saldo nog gaat om één ouderling en één diaken

De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 11 november 18:00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 2 december een verkiezingsvergadering gehouden. Wilt u dit verkiezingstraject ook weer opdragen in uw gebed zodat de kandidaten die God op het oog heeft ook gevonden mogen worden?

Voortgang beroepingswerk

De beroepingscommissie stelt de gemeenteleden graag nog eens in de gelegenheid om namen in te dienen van beroepbare predikanten, die zouden passen in onze wijkgemeente. Het is juist een goede zaak om bij dit werk, dat vooral ook de nodige zorgvuldigheid vergt, de gemeente te betrekken. Het kan zijn, dat u bijvoorbeeld in de vakantieperiode zo’n predikant gehoord hebt. U kunt deze namen indienen bij de scriba van onze wijkgemeente, broeder Piet de Groot, Florenweer 14. U mag dat uiteraard ook per mail doen. Het mailadres is: scriba.noord@hghg.nl. Vriendelijk verzoeken wij u deze namen uiterlijk maandag 28 oktober 18.00 uur in te dienen, zodat deze op die avond tijdens de vergadering van de beroepingcommissie ook besproken kunnen worden. We bidden onze God om wijsheid en zegen.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 31 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat zondag 20 oktober over Mozes en de verkenners. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 553 ‘Vertel het aan de mensen.’

Zondag 27 oktober gaat het over het beloofde land. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 483 ‘Dank U wel.’

Citaat

De schrift in, de schrift in, lieve christenen, ga tot haar en laat mijn uitleggingen en die van alle andere leraren niet anders zijn dan een steiger rondom het gebouw zelf, opdat we het eenvoudige, zuivere Woord van God zelf ter hand zouden nemen, het mogen smaken en het niet meer loslaten, want alleen hier woont God in Sion. (Maarten Luther)

Bidden en danken

– Wilt u bidden voor het beroepingswerk in onze gemeente. Dat de beroepingscommissie wijsheid mag ontvangen bij het opstellen van een nieuwe lijst met kandidaten, waaruit mogelijk een nieuwe predikant voor onze gemeente gevonden mag worden.

– Bid voor christenen in Sri Lanka die lijden aan trauma’s als gevolg van de aanslagen met Pasen. Zij hebben geestelijke heling en herstel nodig. (Gebedskalender Open Doors)

– Namibië zucht onder een ernstige droogte. Veel vee en wild is gestorven of verkocht, steden stellen waterrestricties in en veel mensen hebben te weinig om rond te komen. Bid voor regen in dit dorstige land. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Hervormingsdag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-Katholieke kerk heeft gepubliceerd. ‘Een vaste burcht is onze God, een toevlucht voor de Zijnen!’

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten.

 Pareldienst

Zondagavond 3 november zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is ds Louis Krüger uit Rotterdam. Het thema is ‘Nader tot U’ en dit wordt behandelt vanuit Ruth 1.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Kingdom. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden. De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud Iedereen is weer van harte welkom !

De datum voor de laatste Pareldienst van dit jaar is 1 december en zondagavond 15 december zal er na de avonddienst een Kerstpraise zijn.

de Commissie Pareldiensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78; scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken van harte Gods nabijheid toe in de weg, die ze moeten gaan. Ook voor de naaste familieleden bidden wij om kracht om bij te staan in de verschillende situaties.

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Verkiezingen

Na de eerste verkiezingsronde zijn twee van de vier vacatures vervuld. Doordat ouderling J.P. Teeuw zijn benoeming als scriba van de AK heeft aanvaard, is er in de wijkkerkenraad een vacature bijgekomen. Zodoende zijn er nog vacatures voor twee ouderlingen en één diaken.

De leden van onze wijkgemeente worden uitgenodigd om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. De namen van de kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend en door tenminste tien leden worden getekend. Dit kan tot uiterlijk 11 november 18.00 uur bij de scriba P.C. Bakker, Plompencamp 7.

Als er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt op maandag 2 december een verkiezingsavond gehouden om 19.30 uur in de Oude Kerk. We vragen u om deze verkiezingsronde ook in uw gebed te gedenken.

Afwezigheid

In de herfstvakantie is ds. Van de Voorde niet bereikbaar. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem kan vervangen. Voor dringende zaken kunt u met hem contact opnemen via mail: verkaik.r@gmail.com, of telefonisch 0184-63 18 85.

Gelezen/gehoord

Is in de hemel bekend wat u zoekt en najaagt?

Tenslotte

Volgende week blijven de schoolbanken leeg, omdat de schoolgaande jeugd vakantie heeft. Even een week rust van al het schoolwerk. Andere dingen doen dan jullie gewend zijn. Goed om dan eens na te denken wat je (voor een ander) kunt gaan doen, zodat de vakantieweek als een zegen zal zijn en ook om tot een zegen te zijn. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 18 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Oud Ger. Gem.

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 19 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

Zondag 20 oktober

na de eerste morgendienst koffie drinken in  De Parel

                          Géén zondagsschool

 Donderdag 24 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, Oud Ger. Gem.

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19 00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

 Vrijdag 25 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Herv. gem Boven Hardinxveld

19.30 uur             JV Ichthus – De Parel/Wagon

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 26 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 27 oktober

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 28 oktober

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 29 oktober

09.15-11.15 uur   vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Woensdag 30 oktober

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring –

19.30-15.30         Zendingsvereniging Ora et Labora –  De Parel, verkoopdag

18.45-20.00 uur   kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 1 oost –  De Parel

20.00 uur             Hervormingsavond – Nieuwe kerk

Donderdag 31 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 3 zuid –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring Wijk 2 noord –  De Parel

Vrijdag 1 november

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Ontmoeting nieuwe medelanders

De Bibliotheek AanZet en Werkgroep Kerk en Vluchteling houden de jaarlijkse ontmoeting tussen nieuwe medelanders en autochtone inwoners op donderdag 24 oktober in de bibliotheek aan de Pietersweer. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning worden hiervoor gericht uitgenodigd, maar we zien ook graag andere burgers van onze gemeente komen. En natuurlijk de lokale overheid. Om kennis te maken, of de kennismaking voort te zetten. Kinderen welkom!

Meebrengen: een positieve instelling, én wat te eten. Gevarieerd – zo maken we kennis met elkaars kookkunst en culinaire tradities. Inloop vanaf 11.00 uur; kort daarna geven bibliotheek en werkgroep de aftrap.

De werkgroep is een platform van mensen uit kerken en maatschappelijke organisaties waar zaken rond vestiging en inburgering met elkaar worden doorgenomen, over en weer kennis wordt uitgewisseld en regelmatig mooie ideeën worden ontwikkeld.

In de bibliotheek wordt o.a. het taalcafé gehouden voor iedereen die onze taal niet voldoende machtig is, van herkomst Nederlander of niet. Tevens een van de mogelijkheden om iets te doen aan laaggeletterdheid.

Rond 14.00 uur hopen we na een gezellige ontmoeting weer te gaan opruimen.

Reformatieherdenking – Evangelie: Kracht van God

Woensdagavond 30 oktober zal in de Nieuwe Kerk een Reformatie-herdenking worden gehouden. Deze Reformatieherdenking is een gezamenlijk initiatief van de Hervormde gemeente van Boven- en Beneden Hardinxveld. Medewerking aan deze avond zal verleend worden door ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen. Chr. Streekmannenkoor Asaf met dirigente N. van den Broek is ook aanwezig. Zij zullen onder leiding van organist G. Kazen enkele liederen voor ons zingen. Ds. W.J. Westland hoopt de avond te openen en ds. J.C. Breugem zal de avond afsluiten. Aan het einde van de avond zal een collecte worden gehouden ten bate van stichting ‘In de Rechte Straat.’ Aanvang 19.30 uur, allen hartelijk welkom.

High-tea

Geniet van een heerlijke High Tea en steun het werk van Stichting Ontmoeting!

Wanneer: dinsdag 5 november 13.00 uur

Waar: Peulenstraat 153, Hardinxveld-Giessendam (Het Bakhuis)

Kosten: €19,95 p.p.

Opgeven: w.derover@kliksafe.nl of 0184-61 51 72

Kom je ook? Gezellig! Geef je snel op!

Varia

Uitzenden van kerkdiensten speciaal voor doven

Zondag 10 november wordt een kerkdienst in gebarentaal opgenomen in de Hofkerk in Delft. In deze dienst, die begint om 10.00 uur, gaat ds. F.C. van Dijke voor. De dienst is vanaf zaterdag 23 november te bekijken via www.opwegmetdeander.nl.

Omdat de opnames speciaal voor dove mensen worden gemaakt, zullen de voorgangers hun woorden ondersteunen met gebarentaal. Achteraf wordt de dienst ondertiteld, zodat iedereen de dienst op zijn of haar manier mee kan maken.

De dienst wordt opgenomen door de LPB Media, in samenwerking met vereniging Op weg met de ander. Door deze werkwijze kunnen dove mensen de kerkdienst volgen, ook op een later tijdstip. De dienst wordt uitgezonden via www.opwegmetdeander.nl, www.doofenkerk.nl en www.beleefmee.nl.

 Ontmoetingsdag voor ouders van dove kinderen

Welke plek heeft jouw dove / gehoorbeperkte kind in de kerk? Zijn kerkdiensten te volgen, heeft hij/zij aansluiting bij leeftijdgenoten? En hoe gaat het op catechisatie en club?

Zaterdag 2 november is er een ontmoetingsdag voor ouders van dove kinderen. Ervaringen delen en samen nadenken over de plek van jullie kind(eren) in de kerk staan centraal deze dag. Ds. Martin Visser vanuit het Interkerkelijk Dovenpastoraat zal jullie meenemen in het onderwerp. Van harte welkom!

Deze ontmoetingsdag wordt georganiseerd door het

– Interkerkelijke Dovenpastoraat

– Op weg met de ander

– Dit Koningskind.

Voor wie:      Ouders van dove kinderen

Datum:         Zaterdag 2 november 2019

Tijd:             10.00-14.00 uur (incl. lunch)

Locatie:        CGK Nijkerk, Meinsstraat 4A

Kosten*:       € 12,50,- p.p. of € 20,- per echtpaar (incl. lunch)

Aanmelden:  aanmeldformulier (graag bij aanmelden aangeven of een tolk nodig is)

Informatie:    Joke Leene 06 13 76 67 64 / j.leene@ditkoningskind.nl

* Het organiseren van ontmoetingsdagen vinden wij belangrijk. Giften en ledengeld dekken echter niet alle kosten die wij maken (bijvoorbeeld voor personeel, materiaal en locatie). Daarom vragen wij van u als deelnemer een tegemoetkoming in de kosten, in de vorm van een gift. Voor deze activiteit is het richtbedrag € 12,50 p.p. of € 20,- per echtpaar. Dit is een richtbedrag; voelt u zich vrij om te geven wat voor u passend is.

 Herbergmiddag

Geloven na incest: hoe is het mogelijk?!

Over pastoraat aan volwassenen met een incestverleden

Donderdagmiddag 28 november 2019 is er in het Koetshuis van PDC de Herberg te Oosterbeek een bijeenkomst voor predikanten, ambtsdragers en pastoraal werkenden.

Het godsbeeld ontwikkelt zich in de vroege jeugd en krijgt vorm door ervaringen met volwassenen van wie ouders de belangrijkste zijn. Het is de vraag wat er gebeurt als een kind een traumatische gebeurtenis als incest meemaakt. Wat zijn de gevolgen voor geloofsontwikkeling en godsbeeld en hoe kunnen we in het pastoraat volwassenen met deze jeugdervaringen begeleiden. Dr. A.W. (Adriana) Balk-van Rossum uit Ede deed jarenlang onderzoek naar en promoveerde in 2017 op dit onderwerp. Zij wil de onderzoeksresultaten met ons delen, maar vooral ook praktische richtlijnen geven voor het pastoraat. Natuurlijk is er ook gelegenheid tot gesprek.

De middag begint om 13.30 uur (koffie is om 13.00 uur klaar) en wordt om 15.30 uur afgerond. Kosten: €10,-. Inlichtingen en opgave: koetshuis@pdcdeherberg.nl . Bankrekeningnr. NL58RABO0302263330.

Sluitingsdatum: 25 november

Diaconaal halfjaar? Ja gaaf!

Wil jij een paar maanden iets heel anders doen? Heb je tijd nodig om na te denken over een vervolgstudie? Vind je het leuk om met andere jongeren je handen uit de mouwen te steken? Denk dan eens aan een diaconaal half jaar in de Herberg in Oosterbeek. Per 1 februari is er plaats. Op een ontspannen manier doe je veel ervaring op en kun je werken aan je persoonlijke leerdoelen. Geef je op voor een meeloop dag, ervaar de sfeer en ontdek of het bij je past. Lees meer op onze website:www.pdcdeherberg.nl

Presentatieconcert Christian Verwoerd in Gorinchem

Donderdagavond 7 november komt de christelijke zanger en liedjesschrijver Christian Verwoerd naar Gorinchem voor een veelzijdig concert. Samen met zijn band presenteert hij zijn gloednieuwe album genaamd ‘U Alleen’.

Christian Verwoerd is al vele jaren actief als zanger en liedjesschrijver. Zijn nummers gaan over allerlei aspecten van het geloofsleven en worden ervaren als liederen met een diepe inhoud. Het doel wat Christian wil bereiken met deze concerten is dat mensen onder de indruk komen van de grootheid van God en de realiteit van Zijn bestaan. Christian vertelt: ‘Al staat het geloof in Jezus onder druk hier in het Westen, toch is de Bijbel actueler dan ooit. De ontwikkelingen in de wereld bevestigen dat. Deze overtuiging spoort mij aan om mensen door middel van muziek te vertellen over het doel van het leven’. Bekende nummers van zijn hand zijn onder andere ‘Vol ontzag’, ‘Kom naar huis’ en ‘Ik kan niet zonder U’.

Tijdens het concert in de Grote kerk in Gorinchem wordt Christian bijgestaan door zijn voltallige band van zes muzikanten. Naast veel eigen liedjes, komen er ook veel meezingers langs op deze avond. En wie Christians concerten vaker heeft bezocht, weet dat een aantal uitbundige Israëlische liederen ook zeker niet zal ontbreken. Jong en oud is welkom, het concert begint om 20:00 uur. Kaarten voor volwassenen (€12,50) en voor kinderen (€8,50) zijn te koop via de website www.truetickets.nl

Improvisatieconcert in Julianakerk

Zaterdagmiddag 9 november 2019 hopen de organisten Johan den Hoedt, Chiel Jan van Hofwegen en Arjan Versluis een concert te verzorgen in de Julianakerk te Dordrecht. Tijdens dit concert zal er uitsluitend geïmproviseerd worden op het fraaie Edskes-orgel. Het belooft dus een bijzonder concert te worden waar het orgel in alle toonaarden te horen zal zijn.

Johan den Hoedt is organist van ‘De Wijnstok’ te Dordrecht. Zijn laatste cd kreeg zeer lovende recensies.

Chiel-Jan van Hofwegen is winnaar van het improvisatieconcours te Haarlem.

Arjan Versluis is stadsorganist van Gorinchem en verbonden aan de Grote Kerk aldaar.

Het concert begint om 15.30 uur en is gratis toegankelijk, wel wordt er een collecte gehouden. Na afloop is er gelegenheid iets te drinken in de hal van de kerk en gezellig na te praten. Iedereen is hartelijk welkom.

Het adres van de kerk is Mauritsweg 286.

De kerk ligt op loopafstand van het station en in de omgeving van de kerk kan gratis geparkeerd worden.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Ochten

na de dienst ontmoeting in De Parel

10.45 uur   wijk 3 Zuid, prop P. Bijl, Papendrecht

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC z 18

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

18.00 uur   ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten

Morgendienst:   1. Zending

2. Eigen gemeente – onderwijs/toerusting Kerkenraad

Avonddienst:    1. Zending

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Helga de Gier, Elsa Visser,

Groep B: Jacobien Koutstaal, Rinze IJzerman

10.45 uur: Groep A: Jamarka de Jong, Anne Haak

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 131: 4

avonddienst: Psalm 16: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

18.00 uur   ds. C.A. van der Sluijs, Veenendaal

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente – onderhoud orgel

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas

Sjanine Groeneveld, Janette Egas, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Zondag 27 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. J. Blom, Ridderkerk

10.45 uur   wijk 2 Noord, prop. J.J. de Haan, Woerden

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. Joh. van Holten, Nunspeet

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J. Prins, Ouderkerk aan de IJssel

18.00 uur   ds. J.W. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Lilian Leenman, IJsa den Hollander

Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Leanne Spruyt, Linde van Dijk

Groep B:Marit Bom, Jantine de Rover

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Miranda Batenburg, Methilde de Ruiter, Thijs Molendijjk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 5

avonddienst: Psalm 116: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.H. Gijsbertsen, Voorthuizen

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst DL H3/4; art.16-17

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. eigen gemeente- diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Aleida Groeneveld,

Mauro Verschoor

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

_________________________________________________

Woensdag 30 oktober – Nieuwe Kerk

19.30 uur          Reformatieherdenking

 Collecte

1. Stichting In de Rechte Straat

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het gemeentediner 2019

Komt u ook samen met de gemeente eten voor het goede doel? Er is een kinderprogramma voor alle leeftijden. Opgeven via gemeentediner@gmail.com Inloop vanaf 17:30 uur.

Kerkblad 73-13

Groot geluk

“Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat.” (Psalm 84: 12b)

____________________________________________________

Gelukkig zijn, wie wil dat niet? Maar ja, wanneer ben je gelukkig? U zegt: als ik op deze manier mijn leventje kan blijven leiden. Wanneer ik geen last krijg van grote  gezondheidsproblemen. Ik voel me echt gelukkig denkt een ander, als die problemen in ons gezin, onze familiekring eindelijk opgelost zijn. Het geeft geweldig veel verdriet dat twee kinderen elkaar niet willen zien. Ik heb het eigenlijk wel heel goed, denkt ook iemand. Over geld hoef ik me geen zorgen te maken, als ik een reis wil maken dan kan dat, ik geniet ervan om samen met mijn partner en kinderen leuke dingen te doen. Tja, wanneer ben je gelukkig?

We denken dan vaak aan allerlei dingen uit het leven van elke dag. En die zijn ook ontzettend belangrijk. Echter, de dichter van Psalm 84 laat ons verder kijken. Hij richt ons op de levende God en zegt: “Hij zal het goede niet onthouden aan wie in oprechtheid zijn weg gaat”. Dat goede is de HEERE. Hij is de bron van het goede, Hij is het goede zelf!

Psalm 84 is een tempellied. De dichter is jaloers op dat musje dat rond het altaar fladdert, juist omdat hij zo graag in de tempel wil zijn. Hij bezingt in dit lied zijn tocht naar de tempel. Een moeilijke reis door het hete dal van de moerbeibomen. En dan zijn aankomst in Sion. “Eén dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders”. Waarom is dat zo, beste psalmdichter? Het geheim zit hem in wie God is. Hij is een zon en een schild, Hij zal genade en eer geven! Wat is dat precies? 

De Heere is als een zon. Wat is het heerlijk als je na een paar donkere dagen wakker wordt en de zon schijnt volop. Daar knap je helemaal van op. De zon zorgt voor licht en warmte! Dat geeft de Heere ook. Hij heeft Zijn enige Zoon naar de aarde gestuurd. Jezus Christus, Hij is het licht van de wereld. Door te lijden en te sterven neemt Hij de straf voor Zijn rekening die ik vanwege mijn zonde heb verdiend. Door Zijn Geest maakt Hij het licht in een donker zondaarshart. Hij vult mijn hart met de warmte van de liefde voor de Heere Jezus. Zelfs als ik afdwaal, dan ontsteekt Hij door Zijn Geest toch weer licht. God is eveneens een schild. Het gaat hier om een klein handschild waarmee je de pijlen tegen kunt houden. Het leven van het geloof is een strijdend leven. Twijfels komen er op je af, vragen benauwen je soms en zomaar stap je in de val van verleidingen. Daarom hebben we de bescherming van God hard nodig. Bij God mag ik wegschuilen: Heere, houdt u me vast! Ik mag me gedragen weten door de blijde wetenschap dat de uitkomst van de strijd ten diepste is beslist op Golgotha door Christus die dood en duivel van z’n macht heeft ontdaan. 

Er staat nog meer: Hij zal genade en eer geven. Bij genade denken we al vrij snel aan de verzoening van de zonden. Dat is genade! Maar hier ligt het nog breder. Hier betekent het: God staat aan je kant, God staat voor je in. Zo bezien is genade eveneens de zegen van de Heere. Dat de Heere met je meegaat, je leidt en je draagt van dag tot dag. Het is de concrete zegen die je mag ervaren in het leven van elke dag. Gezondheid, liefde van mensen om ons heen, de zegen als je elkaar nog mag hebben, de zegen van het horen bij de gemeente. Nee, het is niet zo dat de Heere Zijn gunst intrekt als er tegenslag op je pad komt. Zelfs in periode van tegenslag geeft de Heere zegen. Zo getuigen mensen daar ook van. Dan zegt een zieke mevrouw: dominee, wat ben ik dankbaar voor alles wat de Heere mij nog geeft.

De Heere geeft eer, waardering. Het gaat hier ten diepste om de glorie van de Heere. Hij deelt iets van zichzelf mee aan mensen. Waar je dan concreet aan moet denken? Dat je door het geloof gaat lijken op de Heere Jezus. Zijn beeld gaat vertonen. Daardoor ontvangt de Heere ook zelf de eer!

Welnu, dit alles geeft de Heere aan hen die in oprechtheid wandelen. Daar zit een opdracht in. Om uit één stuk te zijn. Hoe je dat kunt zijn? Je leert het van de Heere Jezus. Hoe Hij sprak en deed en keek. Hij was een man uit één stuk. Niet achterbaks, maar eerlijk tot en met. Hij was zo gericht op Zijn Vader. Van Hem kijk je het af. Tegelijkertijd is de verbondenheid met de Heere Jezus noodzakelijk. Ik kom soms kerkgangers tegen, die daar weinig mee hebben en kunnen. Daar gaat het echter wel om. Geloven in God gaat niet buiten Jezus om. Wat is het belangrijk dat je gelovig weet dat Hij je houvast is voor leven en sterven. Hoe is dat bij u? Als u Hem niet kent, zoek Hem! Buiten de Heere Jezus is geen leven. Maar in Hem vast en zeker. Door Hem wandel je in oprechtheid en word je verzadigt met het goede dat Hij geeft. Gelukkiger kun je niet worden!                                                        

ds. W.J. Westland

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Ambtsdrager met bepaalde opdracht

Broeder L. van der Giessen heeft voor zijn benoeming als evangelisatieouderling bedankt. Wij wensen broeder Van der Giessen Gods zegen toe op dit besluit en willen hem die zegen ook toewensen bij zijn werk als preekbeurten regelaar van wijkgemeente 2 Noord.

Met dankbaarheid mogen we u melden dat broeder J.P. Teeuw zijn benoeming als scriba van de Algemene Kerkenraad heeft aangenomen. Met het aanvaarden van deze benoeming zal hij zijn taak als ouderling van wijkgemeente 3 Zuid neerleggen. 

De bevestiging van deze broeder zal begin 2020 plaats vinden samen met broeders van wijkgemeente 3 Zuid.

We wensen hem en zijn gezin Gods zegen toe met het oog op zijn ambtelijk werk ten behoeve van heel onze gemeente.

J.T. Nederveen, scriba AK

Personeel gezocht

Lijkt het u/jou leuk om bij De Parel aan de slag te gaan? Wij zijn op zoek naar collega’s voor de bediening, het klaarzetten van de zalen en/of de keuken. Leeftijd 18-45 jaar. Werkzaamheden zijn regelmatig ‘s avonds en op zaterdag. Loop gerust eens binnen voor meer informatie of solliciteer via info@deparel.nu. Even bellen mag natuurlijk ook: 61 25 70.

Save the date:
Kampvuuravond!

Datum: 2 November 2019
Plaats: Rivierdijk 485
Tijd: 19.30 uur
Spreker: Maarten de Bruin

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 13 oktober 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor project 10 27 van de GZB. Recent is Nepal wederom getroffen door natuurgeweld. Extreme regenval veroorzaakte landverschuivingen, heeft dorpen onder water gezet en oogsten weggevaagd. Vooral de Terai, een laaggelegen regio in het zuiden van Nepal is getroffen. Eerder dit jaar overstroomden ook al delen van de Kathmandu vallei.  Tienduizenden mensen hebben huis en haard moeten ontvluchtten en wonen nu in tentjes of openbare gebouwen. Asal Chhimekee Nepal (ACN), partnerorganisatie van de GZB, bezocht afgelopen weken getroffen dorpen in de Terai en is begonnen met het uitdelen van voedsel, water en andere eerste levensbehoeften. Ook wordt een plan gemaakt voor vervolghulp. De GZB wil graag een helpende hand bieden en heeft inmiddels een eerste bedrag aan ACN toegezegd om de getroffen bevolking te helpen. ACN is de diaconale tak van christelijke kerken in de Nepalese stad Pokhara. ACN wil door noodhulp te verlenen een getuige zijn in het omzien naar mensen in nood. De GZB vraagt gebed voor de bevolking van Nepal, een land dat al vaker is getroffen door natuurrampen. De diaconie wil deze noodhulp graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

College van kerkrentmeesters

Mevrouw Witte,

Heeft u het al opgemerkt? De gezondheid van onze ‘oudste kerkgangster’ wordt steeds minder. Al vele jaren is ze trouw aanwezig. Ze zit altijd op haar vaste plekje recht tegenover de preekstoel. In het verleden zat ze op de galerij aan de Kerkwegzijde. Als er gezongen wordt doet ze altijd uit volle borst mee, maar de laatste tijd gaat het minder met haar. Niet alle kerkgangers zullen het in de gaten hebben, maar als je goed luistert dan hoor je het wel… De hoge tonen zijn een probleem, ze heeft niet zoveel lucht meer om zuiver te klinken. Tja… wat wil je, ze stamt uit 1875 en is dus al 143 jaar. De specialist heeft haar onderzocht en geconstateerd dat het o.a. haar longen zijn. Een lekkende long… kan het nog geplakt worden of is een grotere operatie nodig?

U begrijpt het vast al wel, we hebben het hier over het orgel van de Oude Kerk!

Het orgel, een origineel Witte-orgel, is na veel jaren hard toe aan een grote restauratie. De blaasbalgen lekken waardoor de luchtdruk niet meer volledig is en de pijpen niet goed worden aangeblazen.

Sinds 1963 heeft het orgel alleen het noodzakelijke onderhoud gehad. Nu, 57 jaar later, is er  een grondige inspectie verricht om te zien wat nodig is om deze ‘oude dame’ weer op juiste toonhoogte en in goede conditie te krijgen. De kerkrentmeesters zijn al enige tijd bezig met voorbereidend onderzoek en er is een herstelplan gemaakt. Er zijn reeds offertes opgevraagd bij verschillende orgelbouwers. Graag willen we het wel in één keer goed doen, dus zal het orgel geheel gedemonteerd moeten worden. Deze restauratie zal ongeveer 8 à 9 maanden in beslag nemen. 

Alles bij elkaar is het een forse investering, waar de kerkrentmeesters al een aantal jaren geld voor gereserveerd hebben. Toch is dit nog niet voldoende. Graag willen wij u als gemeente bij dit hele proces betrekken.  Komende maanden willen we u via dit kerkblad op de hoogte houden van ontwikkelingen rondom de restauratie, eventuele acties en verdere gang van zaken.

de kerkrentmeesters en orgelcommissie

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 3e kwartaal 2019

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

129.170

127.500

1.670

Giften

5.902

4.500

1.402

Overige collecten

7.699

7.250

449

Erfenissen en legaten

 

2.250

-2.250

Totaal

142.771

141.500

1.271

Alle bedragen x € 1

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten iets hoger zijn dan begroot.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het derde kwartaal 2019 is € 282.602 ontvangen (ruim 88% van het begrote bedrag van € 320.000 / bijna 84% van het toegezegde bedrag van € 336.986). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 15 oktober zijn alle vrouwen om 09.15 uur van harte welkom in De Parel.  Janneke de Bruin zal een inleiding houden over 1 Timotheüs 2: 1-15: Leven naar Gods bedoeling (Bijbelstudie 2, Vrouw juninummer). Margriet de Koning en Christine de Koeijer passen op de kinderen. Een hartelijke groet,

de stuurgroep

Bijbelgesprekskring

Op donderdag 17 oktober zal Wim IJzerman de inleiding houden over Psalm 51. We zijn te gast bij Rika van der Waal van Dijk, Prins Hendrikstraat 11. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Op 14 oktober hebben we de tweede kringavond. De eerste avond hadden we het over Ruth 1. Mede door gebruik te maken van een Bijbelstudieschema bleek een heleboel naar boven te komen bij de groep. Komende keer staan we stil bij Ruth 2. Het mooie van de vorm waar we dit jaar voor hebben gekozen is dat, als je er de vorige keer niet was, je gewoon ook nu nog kunt aansluiten. Het is wel verstandig om thuis alvast even het hoofdstuk door te lezen. Tijdens de avond zullen we de Bijbelstudie met elkaar doen. En als je Bijbelstudie zelf soms lastig vindt, kom dan zeker naar de kringavonden, want daar krijg je de mogelijkheid om te oefenen. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Jeugdrubriek

JV Ichtus

Inmiddels zijn we weer begonnen. Aanstaande vrijdag 11 oktober is alweer de tweede JV-avond. Ben je 17 jaar of ouder? Wees welkom en kom eens een kijkje nemen. We beginnen vanaf 19.30 uur in de wagon. De avond duurt vaak tot 22.00 uur. Dit jaar zal er elke twee weken een JV-avond zijn. Hou de activiteitenkalender in de gaten welke data dat zijn. Tot vrijdag!

Zondagsschool

De eerstkomende zondagen 13 en 20 oktober zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. een aangepaste kerkdienst in de Oude kerk en de herfstvakantie. De week daarna, zondag 27 oktober hopen wij alle kinderen weer te ontmoeten in De Parel.            

de jufs en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

We mochten de draad weer oppakken in het Bijbelboek Habakuk. De profeet moest het opschrijven zodat iedereen het kon lezen: “Zie, zijn ziel is hoogmoedig, niet oprecht in hem, maar de rechtvaardige zal leven door zijn geloof.” (Hab. 2: 4) Aan de ene kant werd daarmee het leven van Babel getekend. Babel leefde hoogmoedig, ging voor groter, beter en meer. Iets wat in het dienen van moderne afgoden ook vandaag volop te zien is en wat ook op ons zijn invloed uitoefent. Het einde van Babel is echter de dood. We lazen in de dienst Openbaring 18: “Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon”. Daarentegen zal de rechtvaardige leven. De rechtvaardige, zo leren we van Paulus, is de mens die door het geloof aan de Heere Jezus verbonden is. Ook al gaan de oordelen aan de gelovige niet voorbij, ook al blijven strijd en kruisdragen Gods kind niet bespaard, de rechtvaardige zal leven! Nu door het geloof en straks gaat het geloven over in een heerlijk aanschouwen.

Na de dienst mochten we met velen een fijne ontmoeting hebben in De Parel. Verschillende nieuwe leden van onze wijkgemeente werden voorgesteld. We kijken terug op een fijn samen-zijn met jong en ouder.

In de avonddienst lazen we in de Heidelbergse Catechismus zondag 18. Mattheus 28: 16-20 en Handelingen 1: 6-14 waren de Schriftlezingen. De Heere Jezus vertrekt naar de hemel. Met Hem komt er een mens in de hemel en daarom is er ook plaats voor andere mensen. Tegelijkertijd blijft de Heere Jezus door Zijn Geest aanwezig. “Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen”.

Pastoraat

We leven mee met mensen die psychisch ziek zijn. We denken aan hen die te maken hebben met depressie. Anderen hebben juist in deze tijd van het jaar te maken met somberheid. De dichter van Psalm 88 klemt zich in deze omstandigheden vast aan God: “HEERE, God van mijn heil, overdag en in de nacht kom ik voor U en roep ik. Laat mijn gebed voor Uw aangezicht komen, neig Uw oor tot mijn roepen”. (Psalm 88: 2 en 3)

Jaarthema-avond

Woensdag 16 oktober staat de eerste wijkavond gepland. Prof. dr. M.J. de Vries uit  Papendrecht is uitgenodigd om het jaarthema in te leiden. We denken na wat deze heiligheid betekent voor de gemeente, voor de eredienst, maar ook voor de taak die ieder heeft in het dagelijks leven. Het heilig gebod van God heeft immers betrekking op alle terreinen van het leven. Voor de christelijke gemeente is dat een spanningsvolle werkelijkheid. De gemeente mag en moet zich onder het gezag van het Woord stellen. Dan gaat dit ook over ons geld en goed, de visie op gezagsverhoudingen in gezin en school, de visie op seksualiteit, verkering en huwelijk en de omgang met de digitale media. De gemeente heeft niet alleen een rijk geloofsbezit, maar mag tegelijk een patroon van normen en waarden doorgeven. ‘Want het heilige gebod van God raakt alle verhoudingen met elkaar.’ We hopen dat deze wijkavond een bijdrage zal zijn aan de opbouw van Gods gemeente. Koffie en thee staat vanaf 19.30 uur gereed in De Parel. De avond begint om 20.00 uur. Zowel jong als oud, van harte welkom.

Datum Bijbelkring

De volgende Bijbelkring is op 20 november. Dit in tegenstelling tot de datum die eerder genoemd is!

Giften

Ouderling De Keizer en br. Boer ontvingen op huisbezoek € 15,- voor de kerk. Br. Ruitenberg ontving € 10,- voor de kerk. Br. Kant ontving € 20,- voor de kerk. Dank voor al deze gaven!

…tot zondag

Zondagmorgen hoop ik u opnieuw het Woord te verkondigen uit Habakuk 2. We lezen de verzen 9-20. Telkens klinkt in dit gedeelte een ‘wee’ over Babel. Het laat zien waarom het oordeel voltrokken zal worden. Het eindigt met die veelzeggende woorden: “Maar de HEERE is in Zijn heilige tempel. Wees stil voor Zijn aangezicht, heel de aarde”. ’s Avonds komt ds. P.M. van ’t Hof uit Huizen het Woord van God bedienen. Laten we ons biddend voorbereiden op de diensten! Dan mag je ervaren dat de Heere aan u persoonlijk Zijn zegen geeft. Vanuit de pastorie aan de Vinkeweer een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden, die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe.

“Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Matth. 11: 28)

Bediening heilige doop

In de late morgendienst van zondag 13 oktober zal de heilige doop worden bediend aan een kind uit onze gemeente. Deze dienst zal worden geleid door ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn.

Voortgang beroepingswerk

In aansluiting op het bericht van vorige week informeren wij u, dat ook de laatste predikant van de groslijst aangegeven heeft dat hij het niet zinvol vindt een beroepingstraject in te gaan. Inmiddels is de beroepingscommissie gestart met haar werk om een nieuwe groslijst samen te stellen. Dit vraagt echter de nodige zorgvuldigheid, hetgeen ook betekent, dat een volgend beroep nog even op zich laat wachten. Wij verzoeken u vriendelijk te blijven bidden voor dit belangrijke werk voor onze gemeente.

Uitbreiding kerkenraad

Tijdens de laatste kerkenraadsvergadering is besloten om de wijkkerkenraad uit te breiden met een ouderling voor gemeenteopbouw. Gemeenteopbouw is een zaak die vanuit de kerkenraad gecoördineerd dient te worden. We denken daarbij o.a. aan de organisatie en de praktische uitvoering van de Pareldiensten, het stimuleren van de wijkgroepen, het stimuleren en verbinden van activiteiten die bijdragen aan geloofsopbouw in onze wijkgemeente etc. Binnen de wijkkerkenraad heeft broeder Philip de Rover aangeven dat hij deze taak op zich wil nemen. Dit betekent wel dat de functie van Philip, als pastorale ouderling, vrijkomt. Deze vacature zullen we tijdens de volgende verkiezingsronde meenemen.

Verkiezingen

Van broeder Wout van Aken mochten wij bericht ontvangen dat hij zijn verkiezing tot ouderling-kerkrenmeester mocht aanvaarden. Wij zijn hiervoor dankbaar, niet het minst tegenover God, Die uiteindelijk mensen wil leiden naar het ambt. Dit betekent dat we nog twee vacatures te vervullen hebben. Eén voor diaken vanwege het bedanken van br. Kraaijeveld en één voor ouderling vanwege de uitbreiding van de kerkenraad. Hierover hopen we u in het volgende kerkblad nader te berichten.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de diaconie.

Ouderling Philip de Rover mocht op huisbezoek € 20,- ontvangen voor de stichting ZOA, Bezoekzuster Ada van Amerongen ontving bij een bezoek € 10,- voor de eredienst.

Hartelijk dank voor uw gaven!

Belijdeniscatechese

De eerste avond van de belijdeniscatechese wordt vrijdag 11 oktober niet gehouden in De Parel, zoals vorige week abusievelijk werd vermeld, maar in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Mocht u verhinderd zijn, maar toch de belijdeniscatechese willen volgen, laat het dan even weten bij de scriba: Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20 44 40 31) of Erik van de Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54).

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Mozes bij Farao. Het lied voor zondag 13 oktober is Op Toonhoogte (OTH) 482 ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren’.

Citaat

‘Wees zorgvuldig in het bewerken van het goede en geduldig in het verdragen van het kwade.’

Thomas à Kempis (1380-1471)

Bidden en danken

 • Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente, dat wijsheid en zorgvuldigheid vraag van de beroepingscommissie, zeker nu een aantal predikanten heeft aangegeven dat zij een beroepingstraject niet zinvol achten, waardoor de beroepingscommissie een nieuwe groslijst gaat samenstellen. Dit vraagt de nodige zorgvuldigheid in de wetenschap afhankelijk te zijn van God.
 • Ontheemde christenen uit de Sinaï-woestijn (Egypte) durven nauwelijks terug te keren naar hun huizen omdat IS-strijders regelmatig inwoners ontvoeren. Vooral rondom de stad El-Arish is de kans op ontvoering groot. Teruggekeerde christenen overwegen om opnieuw te vluchten. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
 • Christenen in Mozambique vinden het moeilijk om de magie en wereld van de geesten los te laten, het is zó aanwezig in de samenleving. Wilt u bidden dat christenen alleen zullen geloven in de macht van Jezus? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zover wij weten verblijft er momenteel niemand in het ziekenhuis. Dat wil niet zeggen dat er geen zieken zijn. Er zijn ook gemeenteleden die een opname in het ziekenhuis tegemoet zien. We leven mee met allen die een weg van ziekte, moeite, verdriet, eenzaamheid en tegenslag gaan. Wat is de troost waarop we elkaar mogen wijzen? Toen C.H. Spurgeon die vraag kreeg voorgelegd, wees hij op de soevereiniteit van God. Dat God soeverein is, dat is volgens hem voor allen die Hem vrezen, een bron van troost. Want dat betekent dat God regeert. Hij leidt ons leven. Al wat ons overkomt, overkomt ons niet door toeval. Achter alles gaat Gods onzichtbare, besturende hand schuil. En Hij leidt alles zo, dat het tot eer van Zijn grote naam dient en tot welzijn van Zijn kinderen. Daarom mogen allen die van Christus zijn, het zeggen: Al voelt het niet goed, toch gaat het wel goed.

Bijbelstudiekring

Het was goed om elkaar weer te ontmoeten op de eerste Bijbelstudiekringavond van het nieuwe seizoen. Sommigen wilden graag alle data alvast in de agenda zetten. Aan dat voornemen werken wij uiteraard graag mee! De data zijn: donderdag 31 oktober, 21 november, 19 december, 16 januari, 13 februari en 26 maart.

Gelezen/gehoord

‘Het is beter één kaars op te steken, dan over het duister te blijven klagen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 11 oktober

19.00-19.45 uur  weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur JV Ichtus – De Parel

20.00 uur tussenclub De Brug – De Parel

Zaterdag 12 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 14 oktober

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 15 oktober

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 16 oktober

09.30 uur Woensdagochtend-Bijbelkring – De Parel

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Wijkavond WG 1 Oost – De Parel

Donderdag 17 oktober

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

20.00 uur Bijbelgesprekskring – Prins Hendrikstraat 11

Vrijdag 18 oktober

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Oud Gereformeerde Gemeente

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

 

Algemene berichten

Aangepaste kerkdienst SIEN

De Commissie Aangepaste Kerkdiensten regio Gorinchem organiseert een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking. Aanstaande zondagmiddag om 15.00 uur zal een deze kerkdienst worden gehouden in de Oude Kerk. Voorganger is ds. A.A.W. Boon uit Papendrecht.

Collecteweek Stichting De Ark: 14-19 oktober 2019

Op maandag 14 oktober a.s. gaat de collecteweek voor Stichting De Ark van start. Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen!

We vertrouwen erop dat u onze collectanten niet tevergeefs laat aanbellen!

Collectant gemist? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50

ten name van Stichting De Ark.

Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark.

  ____________________________________________________

Varia

‘Geen dag zonder Bach’

Datum: 12 oktober 2019

Tijdstip 20.15uur

Plaats: Hervormde kerk te Hoornaar

Net als in het dagelijks leven, is ook in de muziek verlangen een belangrijk thema. Op 12 oktober belicht Capella Musica Aeterna in een kleine bezetting van dertien zangers hoe grootheden uit de barok met dit spannende thema omgaan in hun geestelijke werk. Hunkering, wroeging, vergeving en vrede in de muziek van Telemann, Johann Michael Bach en zijn beroemde neef en schoonzoon Johann Sebastian. Afgewisseld met instrumentale werken klinken er solistische werken en composities voor (dubbel)koor. De algehele leiding is in handen van Hans Houtman, die ook het kistorgel bespeelt. Cello: Ania Katynska, Viool: Javier Lupiáñez, Bas-solist: Janko Fraanje

Kaarten reserveren voor €15,- via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa €17,50. Studenten betalen €10,- op vertoon van een studentenpas. Omdat Stichting Musica Aeterna graag klassieke muziek onder jongeren wil stimuleren, heeft jeugd tot 16 jaar GRATIS toegang. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

Mars voor het Leven 2019

Het leven, een kostbaar geschenk waarvan je mag genieten en voor mag opkomen. Wist u dat 115 keer per werkdag in Nederland een abortus wordt uitgevoerd? Twee derde van de vrouwen had nooit eerder een abortus. Een derde had al één of meer. Achter elke abortus schuilt een eigen verhaal, de ene heftiger dan de andere. Dat komen we ook vaak tegen bij onze hulpverleningsafdeling Er is Hulp. Ondanks de situatie blijft het resultaat hetzelfde: elke abortus stopt een onschuldig leven en laat de ouders met een leegte achter. “We love them both” (we houden van hen allebei – moeder en kind), is wat stichting Schreeuw om Leven zegt en ook in praktijk wil brengen. Deze tekst staat ook op één van de borden die deelnemers van de stille Mars voor het Leven bij zich dragen. Het wordt steeds belangrijker om de stem voor het leven in Nederland te laten horen. Daarom houden wij elk jaar de stille Mars voor het Leven. Afgelopen jaar liepen naar schatting 10.000 mensen mee. De volgende mars is gepland op 16 november 2019; het programma begint om 12.00 uur in de Jaarbeurs in Utrecht. Inloop vanaf 11.00 uur. Samen reizen kan via het georganiseerde busvervoer in de Alblasserwaard. Er zullen opstapplaatsen zijn in Nieuw Lekkerland, Alblasserdam, Sliedrecht en Hardinxveld. Meld u voor het busvervoer aan via https://schreeuwomleven.nl/vervoer/. Komt u op eigen gelegenheid, dan is aanmelding niet nodig. Meer informatie via: werkgroepalblasserwaard@schreeuwomleven.nl of 06-81 47 74 72.

Bierproeverij Stichting Moj-Bliznji

Datum: vrijdag 18 oktober 2019
Tijdstip: 20.00 uur
Plaats: Giessenzoom 15 (terrein NuBuiten)
Kosten: € 20,-
De opbrengst gaat naar Stichting Moj-Bliznji Bosnië. Graag van te voren opgeven bij één van de teamleden.

Blik op Maat

Het is fijn dat heel veel mensen met hun metalen naar Spoorweg 42 komen. Hierdoor konden wij de eerste negen maanden van dit jaar 49.905 kg metalen verwerken, wat maar liefst € 13.578,- opleverde. Daarmee konden we de MAF, Mercy ships, Woord en Daad, Commissie Oost Europa, Interlakes school in Ethiopië, St. Moj Blizznji Bosnië, De Herberg, St. Buitenhof, St. Kimon (Lea van der Riet-Luiten), De Parel, Open Doors en het kledingtransport naar de Oekraïne steunen. Helaas zijn de prijzen van de metalen gedaald, dus hebben wij meer kilo’s nodig om onze doelen te steunen. U kunt ons helpen door blikjes, pannen, kranen, computers, laptops, kabels, elektrisch gereedschap en fietsen bij ons te brengen.

Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha Koppelaar
Spoorweg 42, tel. 61 11 22

Voorstelling Christelijk KinderTheater

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 13 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. J. T. de Koning, Alpen aan de Rijn – Bediening Heilige Doop

15.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.A.W. Boon – aangepaste kerkdienst

18.00 uur wijk 2 Noord, prop. A. H. van Mourik, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. P.M. van ‘t Hof, Huizen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 10 27 2. Evangelisatie – eigen gemeente

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Eredienst – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Talitha Bijkerk, Sanna de Jong, Groep B: Nellie Prins

10.45 uur: Groep A: Simone Meerkerk, Mirthe Geldof Groep B: Ellen Leenman, Linda van Wijngaarden

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Daniëlle Verdoold, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 4

avonddienst: Psalm 115: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. H.J. Lam, Werkendam

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. eigen gemeente – kerkcentrum

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Bertine van Kralingen, Laura Verschoor, Rieneke Alblas

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Aangepaste kerkdienst as zondag 13-10-2019

D.V. zondag 13 oktober 2019 is er een aangepaste Kerkdienst in Hardinxveld-Giessendam De Commissie Aangepaste Kerkdiensten regio Gorinchem organiseert een dienst voor mensen met een verstandelijke beperking.

Voorganger in de Hervormde Kerk is Ds. A.A.W. Boon

Thema: “Dit deed Ik voor jou”

Met medewerking van: organist A. van Schoonhoven en Club ‘t Lichtpunt

Aanvang 15.00 uur

Adres: Peulenstraat 234 3371 AS Hardinxveld-Giessendam

Chauffeurs gezocht! Voor as vrijdagavond

We zijn dringend op zoek naar chauffeurs die de jeugd van de kerngroepen wil brengen en/of halen a.s. vrijdag 11 oktober! 

Meer info bij Janneke de Keizer: 06 27 22 43 57 / pdekeizer@kpnmail.nl

Connect oktober 2019

Kerkblad 75-12

‘Kom, doe mee’

Nehemia 2: 17-20

____________________________________________________

Dit voorjaar verwoestte een hevige brand de Nôtre Dame in Parijs. Velen reageerden geschokt en beslist werd: ‘de Nôtre Dame moet herbouwd worden.’ President Macron verbond er zelfs een datum aan: in 2024 moet de kathedraal weer schitteren. Mooier als ooit tevoren. Of dit gaat lukken is nog maar de vraag. Zijn er genoeg middelen, bouwmaterialen en bouwers?

Het is niet voor het eerst dat de herbouw van iets dat verloren is gegaan, tot stilstand komt. Na bijna een eeuw zijn er in het verwoeste Jeruzalem wel woningen herbouwd en staat de tempel er weer, maar de muur is nog een ruïne. Wat is nu een stad zonder muur?

Een delegatie uit Jeruzalem komt bij Nehemia en zij vertellen over de ellende. De stad is een grote puinhoop. Het brengt Nehemia tot inkeer en gebed. Na jaren veilig ver weg geleefd te hebben kan hij zich niet langer afzijdig houden van de ellende en smaad die op de stad van zijn vaderen ligt.

En wij? Als we zien op de gebrokenheid en de puinhopen van Gods koninkrijk vandaag? Alle verdeeldheid, verstar-ring en verwatering die gedurende eeuwen kerkelijk leven zijn ontstaan… Het ene Woord wordt soms zo verschillend uitgelegd. Verwarrend voor jong en oud. Het maakt ons tot een stad zonder muur. De vijand kan zo binnenlopen en alles wat ‘heilig en veilig’ is verwoesten. Het ‘heilige’ van de dienst aan God, de bediening der verzoening. Het ‘veilige’ van het wonen bij de Heere en de goede geboden die Hij geeft tot bescherming van ons leven. De vijand wil de gemeente van Christus al te graag door wereld-gelijkvormigheid, dwaling en afval uit elkaar slaan.

Nehemia maakt een ronde om de stad. Hij ziet gescheurde muren en kapotte poorten. Wat zien wij als we met hem meelopen? Er is zo veel kapot. Het maakt ons zó kwetsbaar. Is er nog wel redden aan? Toch zinkt de moed Nehemia niet in de schoenen. Als hij niet in geklaag blijft steken, moeten wij dat ook maar niet doen. Alleen maar klagen, commentaar geven zonder verantwoording te nemen en bij te dragen, is zó gemakkelijk.

Nehemia haalt de verantwoordelijken erbij. Je moet ergens beginnen…, en roept ze op om te gaan bouwen. Waarom wel hun huis, de tempel, maar niet de muur? Nehemia’s oproep is meer dan ‘laat iedereen zijn steentje bijdragen.’ Het is niet het belangrijkste dat alle vacatures weer vervuld zijn of worden. Het gaat om iets anders: dat we allemaal onze gaven zullen aanwenden tot opbouw van de gemeente van Christus. Dát hebben we bij onze belijdenis ook beloofd!

Waar halen we de moed vandaan? Als je alle scheuren en brokstukken ziet kan je gemakkelijk denken dat het nooit meer goed komt. Het komt wél goed. Nehemia deelt een persoonlijke ervaring. Gods hand was ten goede over hem.

Nehemia zag die in de ongedachte medewerking van de grillige koning Arthasasta. Laat Nehemia nu juist de Heere aan Zijn sterke hand hebben herinnerd (Nehemia 1: 10).

Zulke ervaringen bemoedigen. ‘Hoort wat mij God deed ondervinden’, zingen wij met Psalm 66. Het is bijbels en belangrijk om anderen te laten delen in de genadige hulp en bijstand die de Heere ons geeft. Laten we dat doen! We hebben toch een levende God, die nooit loslaat wat Zijn hand begon?

In het volgende hoofdstuk zien we mensen van allerlei slag aan het bouwen. Man en vrouw. Doener en denker. Rijk en arm. Bij de bouw van de muur maakt dat allemaal niet uit, daar is voor iedereen wel wat te doen.

‘Waar God Zijn Kerk bouwt, bouwt Satan zijn kapel.’ Hij bouwt hier niet, maar komt in de personen van Sanballat, Tobia en Gesem wel met een ander wapen: spot en ontmoediging. Houd er rekening mee dat hij altijd de bouw wil frustreren. Koste wat kost wil hij voorkomen dat Gods koninkrijk gebouwd wordt of dat de gelederen zich sluiten om wat ‘veilig en heilig’ moet zijn. Nehemia antwoordt dat het Gods zaak is. “De God van de hemel zal het ons doen lukken.” Wat een moed geeft dat: wij zullen opstaan en gaan bouwen. Wie God dient, bouwt mee. Als je niet wil bouwen, is er in Jeruzalem geen plaats voor je.

Of de Nôtre Dame in 2024 weer zal schitteren zal de toekomst ons leren. Van Jeruzalem weten we dat het lang kan duren. Maar de muren van de stad zijn herbouwd en sloten zich om de tempel. De Heere zál gediend worden. Het aards Jeruzalem geeft ons in dit geval ook zicht op het eeuwige Jeruzalem. Johannes op Patmos ziet midden in de verdrukking de stad al voor zich, compleet met muur en poorten: ‘En hij liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel, bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God.

En wij? Kom, doe mee! En laten we onder het bouwen zingen: ‘Ik weet, hoe ’t vast gebouw van Uwe gunstbewijzen, naar Uw gemaakt bestek, in eeuwigheid zal rijzen;’

J.C. Breugem

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Aankondiging Winterfair

Het is misschien nog wat vroeg om aan erwtensoep te denken, maar wellicht kunt u vast een aantekening maken in uw agenda. Vrijdag 6 december vindt de Winterfair plaats op het Kerkplein. Dus maak u vast warm voor Proeven en Vertoeven en houd de berichten in de Kerkbode in de gaten!

Dank je/u wel:

We willen iedereen heel hartelijk bedanken voor een gaaf, verbindend openingsweekend. Dank aan God die ons gezegend heeft met heel veel plezier, mooi weer, geen ongelukken, lekker eten en saamhorigheid. Dank aan de vele vrijwilligers die dit samen met ons hebben willen doen. Het was ontzettend mooi om te zien dat er zoveel hulp spontaan werd aangeboden. Zonder al die hulp hadden we dit niet gekund!!

Dank aan iedereen die als deelnemer of toeschouwer meedeed. Het is ontzettend leuk om zoveel enthousiasme te zien en het geeft ons als commissie nog meer inspiratie en energie om ons te gaan voorbereiden op het openingsweekend 2020 .

We wensen jullie allemaal een heel mooi en gezegend winterseizoen toe.

 Voor iedereen die op ouderenbezoek gaat in de gemeente

Omdat in het vorige kerkblad dit bericht per abuis verkeerd is geplaatst, nu het juiste bericht.

De redactie van het tijdschrift ‘Lichtspoor’ organiseert zaterdag 2 november in Amersfoort opnieuw een toerustingsavond voor vrijwilligers in het ouderenpastoraat.

Hoofdspreekster is Margriet van der Kool. Drs. Margriet van de Kool is , zielzorger en auteur van enkele boeken op het gebied van pastoraat. Zij zal een lezing verzorgen over het thema ‘Als kinderen andere wegen gaan.’

In het pastorale gesprek is het een terugkerend thema: kinderen of kleinkinderen die God, kerk en geloof vaarwel hebben gezegd. Het is voor (groot)ouders een bron van verdriet. Hoe kun je hen nabij zijn, troosten en helpen om goed met deze situatie om te gaan?

In het tweede deel van de morgen kan gekozen worden uit enkele workshops:

 • Eenzaamheid (ds. H.G. de Graaf)
 • Adviezen voor het pastorale gesprek (A. Peters)
 • Omgaan met mensen die lijden aan dementie- en hun mantelzorgers (ds. H. de Jong)
 • De vragen rond ‘voltooid leven’ (dr. A.A. Teeuw)

Aanmelden vooraf is noodzakelijk, dit kan via www.izb.nl, of via en mailtje naar info@izb.nl (graag vermelden: uw naam, kerkelijke gemeente + plaats en het aantal personen dat hoopt te komen.)

De toerustingsochtend duurt van 10.00 tot 12.45 uur en is gratis toegankelijk; wel is er een collecte.

Bent u van plan om naar deze ochtend te gaan, neem dan contact op met Lian de Wit.

Tel. 0184 61 74 42 of 06 40 39 48 04. E-mail: iandewit4@gmail.com

Dit om eventueel gezamenlijk te gaan.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 6 oktober

Op deze Israëlzondag wil de diaconie graag collecteren voor Israël. Dit keer hebben we gekozen voor het project Be’ad Chaim, via Christenen voor Israël. Een baby redden van de dood, dat wil de stichting Be’ad Chaïm (voor het leven). Messiasbelijdende Jodinnen willen kinderen ‘redden van abortus’. Men probeert door gesprekken de ‘a.s. moeders in nood’ op andere gedachten te brengen. Men bidt met hen om een begaanbare weg om toch voor hun kind te zorgen. Tegelijk biedt men de a.s. moeder de spullen aan die de baby nodig heeft. Na de geboorte krijgt de moeder gedurende één jaar financiële steun voor de aankoop van voedsel, kleding, pampers, enz. voor de baby. In de afgelopen jaren zijn zo meer dan 500 baby’s en hun moeders geholpen. Maar er zijn nog zo veel kleine baby’s in nood! Graag wil de diaconie dit project onder-steunen.Mogen we ook op uw gift en gebed rekenen?

College van kerkrentmeesters

Herinnering schoonmaak Nieuwe Kerk 2019

Graag brengen we de schoonmaak van de Nieuwe Kerk nog eens onder uw aandacht. Dit hopen we met elkaar te doen op maandag 7 oktober (en als het nodig is dinsdag 8 oktober). Hopelijk heeft u er al wat tijd voor gereserveerd De buitenboel is intussen al onder handen genomen. Fijn dat daar door verschillende personen ook weer tijd en energie in gestoken is. Daarvoor zeggen de kerkrentmeesters alvast ‘hartelijk dank!’

Kring- en verenigingswerk

Taartenbakwedstrijd tijdens verkoopdag

Bij de verkoopdag van Vrouwenvereniging Ora et Labora is er een taartenbakwedstrijd. Voor deze wedstrijd zoeken we deelnemers

 die een lekkere en mooie taart bakken. De taart wordt door een deskundige jury beoordeeld op smaak, samenstelling en uitstraling. Dinsdagavond 29 oktober mag de taart tussen 18.30 en 20.00 uur worden ingeleverd in De Parel. Na beoordeling worden de taarten verkocht bij de koffie, die geschonken wordt op de verkoopdag  op woensdag 30 oktober. De taarten worden beoordeeld in twee leeftijdscategorieën; tot 16 jaar en daarboven. Bekendmaking van de beste taart is tijdens de verkoopdag om 10.00 uur. Bak mee en meld je aan via taartenwedstrijd@hghg.nl of bel 06 25 59 49 03

Zaal D in De Parel zal die woensdag vol staan met cadeau artikelen, sieraden van Jootjes Creaties, kaarten, tassen, fruit en noten, kaas, jam, handwerk, kindercadeautjes en nog veel meer. Alle, voor een groot deel zelf gemaakte, artikelen zijn te koop en de opbrengst is voor de zending. Met name willen we noemen het project van de GZB in Centraal -Azië, waar we als gemeente mee verbonden zijn.

Tot woensdag 30 oktober, in De Parel, 9.30-15.30 uur

Zending

Geboorte Yochanan

Jesaja 59:21 “Wat my betref, sê de Here, dit is my verbond met die volk: my Gees wat op jou is en my woorde wat Ek in jou mond lê, sal nie uit jou mond en uit die mond van jou kinders en jou kindskinders verdwyn nie, sê die Here, nie nou nie en nooit nie.”

Deze Bijbeltekst staat op het geboortekaartje van Yochanan! Het hometeam is heel blij en dankbaar dat Werner en Lea een zoon: Jochanan Meindert uit Gods handen hebben ontvangen. Yochanan betekent: Jahweh is genadig!

Lea heeft het na de bevalling best pittig. Ze is zelfs tijdens het schrijven van dit kerkblad-stukje helaas opgenomen in het ziekenhuis in verband met een ontsteking. Maar ze zijn erg dankbaar dat het met Yochanan wel heel goed gaat! We hopen en bidden dat ze spoedig mag herstellen! Tijdens de kraamtijd waren de moeder en zus van Lea bij hen in Zuid Afrika. Heel bijzonder en fijn dat zij er bij konden zijn!

Als u Werner en Lea een kaartje wilt sturen volgt hieronder hun adres. Mocht u een cadeautje/pakketje willen sturen, dan kunt u dit ook afgeven (tot woensdag 16 oktober) bij Nellie Wijnja (Brooshooftstraat 74 ) of Lia Eskes (Schapedrift 53), dan zorgen wij dat het pakketje naar Zuid Afrika wordt verzonden.

Fam. Van der Riet- Luiten
Diaz Village 36
Orionclose
Somerset West, 7130
Zuid-Afrika

Jeugdrubriek

Gezamenlijke activiteit kerngroepen

Hoi jongens en meiden, we willen vrijdagavond 11 oktober een gezellige gezamenlijke activiteit houden. Jij bent hierbij van harte uitgenodigd. Het wordt een sportieve avond in de buitenlucht. We gaan o.a. jumpen, voetballen , volleyballen en nog veel meer. We verzamelen om 18.30 uur bij De Parel. De avond duurt tot ongeveer 22.00 uur. Opgeven kan t/m 7 oktober bij je kerngroepleiders of direct bij Janneke de Keizer: pdekeizer@kpnmail.nl Kom je ook?

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de ochtenddienst sloten we de serie over Ruth af met een preek over Ruth 4: 13. We hoorden over het huwelijk van Boaz en Ruth. Boaz heeft er veel voor over om met Ruth te trouwen. Hij beeldt daarin ook de Verlosser af die Zijn bruidsgemeente verwerft door dood en opstanding heen. Door het Woord verklaart deze bruidegom Zijn liefde opdat we Hem in het geloof omhelzen.

Het ging ook over de zegen die God aan Boaz en Ruth gaf. Er werd een kindje geboren: Obed. Hij is de opa van koning David. De Heere wil ook vandaag door de generaties heen Zijn Koninkrijk bouwen. Daarbij wil de Heere de geloofs-opvoeding in de gezinnen ook zegenen.

 Pastoraat

Allen die bezig zijn met onderzoeken of die zitten in een ziekteproces bidden we de steun en de kracht van de HEERE toe. “Want U bent mijn rots en mijn burcht! Wijs mij dan de weg en leid mij zachtjes omwille van Uw Naam.” (Psalm 31: 4)

Koffiedrinken

Na de morgendienst op zondag 6 oktober drinken we als wijkgemeente met elkaar een kopje koffie, thee of limonade in De Parel. Het is fijn om op deze manier elkaar op een ontspannen manier te ontmoeten en met elkaar verbonden te zijn!

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving €15,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘De kerk mag de Joodse natie niet verachten. Wij zijn in hetzelfde verbond met Abraham hun vader. Zij zijn beminden om der vaderen wil (Rom.11: 28). Zij zijn kinderen van het verbond (Handelingen 3: 25). Eens zullen zij bekeerd worden en een heerlijk en heilig volk zijn boven alle volken op de aardbodem. Daarom hebben wij hen te achten, te eren en lief te hebben.’ (W. à Brakel 1635-1711)

…tot zondag

Zondag is het Israëlzondag. Die dag staan we stil bij de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. In de dienst lezen we verder in de profetie van Habakuk. Habakuk 2 is aan de beurt. We lezen Habakuk 2: 2-8.

De avonddienst is een leerdienst waarin het gaat over de hemelvaart van de Heere Jezus. Christus vaart op naar de hemel. Is Hij dan verdwenen? Kan de Heere Jezus in de hemel en op de aarde tegelijk zijn? Zondag 18 hoort daarbij.

We zien uit naar een rijk gezegende zondag waarop de Schriften voor ieder persoonlijk tot leven zullen komen en we de Heere zelf mogen ontmoeten door Woord en Geest. Met een hartelijke groet van alle vijf,

ds. W.J. Westland

Verkiezingen ambtsdragers

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 30 september zijn, naast de zittende broeders die zich herkiesbaar gesteld hadden, de volgende broeders gekozen:

In de vacature ouderling kerkrentmeester: T.C. Meerkerk

In de vacature ouderling: A. Molendijk

In de twee vacatures diaken: G. Boer en W. Schild

Wij wensen bovenstaande broeders van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. Dat de Heere hen duidelijk mag maken welke weg zij in deze mogen en kunnen gaan. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 3 oktober. Dat betekent dat zij uiterlijk op donderdag 10 oktober hun beslissingen kenbaar zullen maken aan de kerkenraad. Wilt u bovenstaande broeders, met hun gezin opdragen in uw gebeden?

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 13 oktober. In deze dienst gaat voor ds. J.T. de Koning uit Alphen aan den Rijn. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 5 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Voortgang beroepingswerk

Nadat ds. Dubbelman ons geïnformeerd had, dat hij moest bedanken voor het beroep dat onze gemeente op hem had uitgebracht is er al weer heel wat tijd verstreken en hoort de gemeente weinig over de voortgang van het beroepingswerk. Het is daarom goed om wat informatie te verstrekken.

Nadat ds. Dubbelman ons geïnformeerd had, dat hij moest bedanken voor het beroep dat onze gemeenste op hem had uitgebracht is er al weer heel wat tijd verstreken en hoort de gemeente weinig over de voortgang van het beroepingswerk. Het is daarom goed om wat informatie te verstrekken.

De vakantieperiode is gebruikt om informatief verschillende predikanten te beluisteren en naar aanleiding daarvan heeft de beroepingscommissie een voorstel gemaakt voor een groslijst van beroepbare predikanten uit de ontvangen aanbevelingen. Deze groslijst is voorgelegd aan de kerkenraad, die daar haar fiat aan heeft gegeven en vervolgens is verder gegaan met het benaderen van predikanten. Dit verloopt helaas nog al stroef. Om uiteenlopende redenen gaven verschillende predikanten aan, dat zij een beroepingstraject niet zinvol achtten. Dit alles neemt nog al wat tijd in beslag. Het zou kunnen zijn, dat dit uitloopt op het aanvullen van de genoemde groslijst met nieuwe namen, maar het zou ook zomaar kunnen gebeuren dat er plotseling wel een deur opengaat.

Het is allemaal heel spannend en wij zijn ontzettend benieuwd waarheen de Geest ons in dit traject heenleidt. Van Hem willen we het verwachten en we leggen dit alles dan ook biddend in Zijn handen. Bidt u met ons mee? En bidt u ook voor wijsheid en leiding voor de beroepingscommissie en kerkenraad.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 50,- voor de diaconie met als bestemming de voedsel-bank. Ds. E. van Rooijen ontving een gift van € 10,- aan collectebonnen t.b.v. het verjaringsfonds. Hartelijk dank voor uw gaven!

Verkiezingen

Van broeder Milan Maurer ontvingen wij bericht, dat hij zijn verkiezing tot ouderling in onze gemeente mocht aannemen. We zijn daar heel blij mee en vertrouwen er op, dat Milan straks met Gods hulp als ouderling in onze wijkgemeente werkzaam mag zijn.

Belijdeniscatechese

Zoals we vorige week scheven, zal ds. E. van Rooijen de belijdeniscatechese gaan leiden. De eerste avond zal op vrijdag 11 oktober gehouden worden in De Parel en daarna zullen de avonden in overleg met de deelnemers verder vastgesteld worden. De eerste keer zal een introducerend karakter hebben met een inloop vanaf 19.30 uur, terwijl er dan om ca. 20.00 uur wordt begonnen. Voor vragen of opgave neem dan contact op met Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl / 06-20 44 40 31) of Erik van de Wetering (jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54). Weet dat u en jij van harte welkom zijn om dit seizoen mee te doen. Deelname betekent niet automatisch dat u/jij verplicht bent ook inderdaad belijdenis te doen. Daar mag ook gedurende het seizoen over nagedacht worden.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 10 oktober om 20.00 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk.

De overige data zijn: 31 oktober, 21 november, 12 december, 23 januari 2020, 13 februari, 5 maart en 26 maart. Het boekje dat gebruikt gaat worden is: ‘Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de gelijkenissen van Jezus’, door Bernhard Reitsma, uitg. Boekencentrum, ISBN 978 90 239 2487 6. Het boekje is verkrijgbaar bij boekhandel Rinnah. De kring wordt geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente.

U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over de Regenboog. Het lied voor zondag 6 oktober is Op Toonhoogte (OTH) 453: 1 en 5 ‘God zei: Noach bouw een boot.’

Citaat

‘Wanneer ik God meer liefheb dan mijn aardse liefste, zal ik mijn aardse liefste meer liefhebben dan daarvoor’. (C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk van onze gemeente dat wijsheid en zorgvuldigheid vraagt van de beroepings-commissie en daardoor tijd vergt; en om Gods leiding daarbij en dat predikanten open mogen staan om een beroepingstraject in te gaan.

– Vandaag, 4 oktober, vertrekken ruim zeventig mensen richting Zuid-Korea voor de Muskathlon aan de grens met Noord-Korea. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

– De GZB werkt sinds een aantal jaren in Oost-Congo, een onrustig gebied geteisterd door conflicten, rassentwisten en ebola. Bid voor deze regio en haar bevolking. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u zondag rijk gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Benoemingen

Het zijn altijd weer spannende tijden rondom de benoemingen van de kandidaten voor de kerkenraad. Nadat ze bezocht zijn in verband met hun benoeming, is het wachten op hun antwoord. Onderling bespreken we met elkaar wat wij ervan denken en verwachten. Op de uiterste dag van beslissing wordt extra gelet op het klepperen van de brievenbus of het afgaan van de deurbel. Dan komen we te weten wat de Heere ervan denkt. De broeders A. Bijkerk en L.H.Y. Eskes hebben hun benoeming aanvaard. Broeder G.J. den Dunnen kon zijn benoeming niet aannemen. Ondanks deze teleurstelling zijn we dankbaar dat, zoals het er nu voor staat, de helft van de komende vacatures zijn vervuld.

Kerkenraadsvergadering

Maandag 7 oktober hoopt uw kerkenraad weer te vergaderen. Na de opening is er, voordat allerlei andere zaken besproken worden, een moment van bezinning. Het komende jaar bezinnen we ons aan de hand van een boekje geschreven door ds. J.J. ten Brinke en dr. A. de Muynck getiteld: ‘Verleende volmacht’. Op de eerste bladzijde wordt Psalm 19: 10-13 geciteerd. Met deze psalmverzen wil uw kerkenraad de gemeente dienen!

Opvoedkring 12-16 jaar

We herinneren jullie aan de opvoedkring van 10 oktober in De Parel. Het thema is ‘media-wijs’. Inloop vanaf 19.45 uur, zodat we om 20.00 uur kunnen starten. Hartelijk welkom, en neem gerust een geïnteresseerde mede-opvoeder mee.

Doopzitting

17 oktober wordt doopzitting gehouden om 20.00 uur in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl De doopdienst zal gehouden worden op zondag 3 november om 10.45 uur.

Gelezen/gehoord

‘Er is geen duisternis te duister voor God om verandering te geven’.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 4 oktober

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R van Renswoude

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 5 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 6 oktober

11.00 uur             Wijk Oost – Ontmoeting in De Parel

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 7 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 10 oktober

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. P. van de Voorde

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00-22.oo uur   Opvoedkring wijk 3 Zuid –  De Parel

20.00 uur             Bijbelstudiekring wij 2 Noord –

 Vrijdag 11 oktober

18.30-22.00 uur   activiteit kerngroepen

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J.D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

 

Algemene berichten

 Geloven op werkdagen

Hoe volg je Jezus Christus in je dagelijks werk als ondernemer/leidinggevende? Hoe werkt dat: christen-zijn in de hectiek van elke dag? Waar leggen we accenten, hoe stellen we prioriteiten? Hoe leggen we een verbinding tussen geloof en ons dagelijks werk? Waar liggen de valkuilen, waar de kansen?

Reële en bovendien spannende vragen die christen-zijn in het bedrijfsleven als ondernemer of als leidinggevende met zich meebrengen. Hierom is er ‘geloven op werkdagen’ ontwikkeld. Een kort boekje met tien overdenkingen die uitdagen om de beweging van je binnenkamer naar de werkvloer te (blijven) maken. Voor elke werkdag, twee weken lang, wordt een Bijbelgedeelte, een paar gedachten, een vraag, een gebed en soms een oefening of lied aangereikt. Het kost een paar minuten van uw tijd en aandacht, maar kan u helpen om dichter bij God te werken en vrucht te dragen.

U kunt het boekje (gratis) bestellen via www.izb.nl

  ____________________________________________________

Varia

Film Rafaël in de bibliotheek.

Woensdag 9 oktober 2019, 20.00-22.00 uur

Bibliotheek Hardinxveld-Giessendam, Pietersweer

9 oktober kijken we naar de film Rafaël. De film is gekozen in overleg met Werkgroep Kerk & Vluchteling en zeer de moeite waard om te gaan zien! Na afloop gaan we graag met elkaar in gesprek over de vluchtelingenproblematiek.

‘Rafaël’ vertelt het verhaal van de Nederlandse Kimmy (Melody Klaver) en de Tunesiër Nazir (Nabil Mallat), een in Tunesië getrouwd stel. Wanneer Nazir aan het begin van de Arabische Lente geen visum krijgt om in Nederland bij de geboorte van zijn zoon te kunnen zijn, besluit hij illegaal de oversteek naar Europa te maken, met alle risico’s van dien. Een spannend verhaal over grenzen en bureaucratie, dromen, wilskracht en de liefde die zich niet laat beteugelen. Deze film is een waargebeurd verhaal, gebaseerd op het gelijknamige boek van Christine Otten.

Tickets: kopen bij de bibliotheek (leden € 4,- niet-leden € 6,-). Attentie: het toegestane aantal bezoekers is beperkt!

Concert Capella Musica Aeterna

Net als in het dagelijks leven, is ook in de muziek verlangen een belangrijk thema. Op 12 oktober belicht Capella Musica Aeterna in een kleine bezetting van dertien zangers hoe grootheden uit de barok met dit spannende thema omgaan in hun geestelijke werk. Hunkering, wroeging, vergeving en vrede in de muziek van Telemann, Johann Michael Bach en zijn beroemde neef en schoonzoon Johann Sebastian. Afgewisseld met instrumentale werken klinken er solistische werken en composities voor (dubbel)koor. De algehele leiding is in handen van Hans Houtman, die ook het kistorgel bespeelt. Cello: Ania Katynska, Viool: Javier Lupiáñez, Bas-solist: Janko Fraanje

Kaarten reserveren voor €15,- via info@musicaaeterna.nl of aan de kassa € 17,50. Studenten betalen € 10,- op vertoon van een studentenpas. Omdat Stichting Musica Aeterna graag klassieke muziek onder jongeren wil stimuleren, heeft jeugd tot 16 jaar GRATIS toegang. Meer informatie vindt u op www.musicaaeterna.nl

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

 

Erediensten

Zondag 6 oktober 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. A.J. Mouw, Wijk en Aalburg

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

18.00 uur   wijk 3 Zuid, prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – na de dienst ontmoeting in De Parel

18.00 uur ds. W.J. Westland – H.C. zondag 18

 DE PAREL

18.00 uur   ds. P. van den Berg, Asperen

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Israël: Be’ad Chaïm

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – evangelisatie eigen gemeente

De Parel: eigen gemeente, De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Sara Visser, Rinze IJzerman

Groep B: Marja van de Wetering

10.45 uur: Lenny Egas, Marianne den Boer

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Gera Ritmeester, Barbera Verdoold, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 26

avonddienst: Psalm 77: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          ds. J.C. Breugem – Heilige Doop

18.00 uur          ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. Kerk & Israël

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Hilde Breugem, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

Bijbelstudie Beth Moore