Connect januari 2020

Klik op de afbeelding om de Connect te lezen

Kerkblad 75-29

Discipelschap

Principe 7 van 7– Verhalen delen

“De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.” (Lukas 10: 17)

____________________________________________________

Het lijkt er op dat dit laatste principe van discipelschap niet veel met kerst te maken heeft? Misschien is dat inderdaad zo en daarom is deze mediatie ook geen kerstmeditatie. Toch is het principe er achter wel belangrijk, ook met alle kerstervaringen van een maand geleden.

Wat heb jij te vertellen aan ervaringen als het gaat over je discipelschap? Je mag het ook direct betrekken op de kerstdagen die geweest zijn. Wat heb jij te vertellen als je Jezus hebt zien liggen in de voerbak? Wat heb jij te vertellen als je een stel verschoppelingen, zoals de herders, ziet knielen bij Jezus? Als je de grootste zondaren genade ziet ontvangen? Wat doet dit met je diepste ‘zijn’? Wat heb jij te vertellen als discipel? Ik geloof dat wij soms veel te calvinistisch zijn geworden en veel te snel denken: ‘Ik ben niets, wie ben ik dat ik iets zou vertellen van wat God in en door mij heen heeft gedaan?’ Het is Bijbels om echt te delen wat je ervaren hebt van God en Zijn Koninkrijk.

Zoals sommigen weten maak ik er nooit geen geheim van welke wonderen ik soms meemaak. Er zijn mensen die zeggen: Waarom deel je de wonderen, dat is nergens voor nodig! Als je wonderen deelt die je meemaakt, gaat het niet om jou, als discipel, maar om wat God doet. Je wilt toch niet zwijgen van wat God in Zijn grootheid doet? Dan word je toch blij en wil je het toch vertellen? Of dit nu een letterlijk wonder is, of wat je met kerst hebt ervaren, hoe je Gods stem leerde verstaan of hoe je merkte wat er gebeurde toen je de duivel wegstuurde toen hij je aanviel. Als je dat deelt, dan bouw je geloof bij de ander. Dat is waar Jezus de discipelen ook alle ruimte voor geeft. Hij wil dat ze delen!

Als die 70 discipelen terugkomen, komen ze met blijdschap terug. Dat is logisch, want als je het Koninkrijk ziet doorbreken, vrede ziet neerdalen, zieken ziet genezen en demonen op de vlucht ziet slaan, reken maar dat je dan blij bent. Zoals een klein kind dat iets enorms heeft meegemaakt en niet kan slapen van het mooie dat hij meemaakte. Je ziet in Lukas 10 het beeld voor je: die discipelen komen bijna huppelend en springend terug en ze struikelen over hun woorden en ze roepen: “Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen”. Misschien was dit nog wel iets te vroeg gebeurd en had Jezus hen in de eerste plaats met vrede en genezing weggestuurd, want als ze dit vertellen, zegt Jezus dat Hij hen macht geeft over alle kracht van de vijand. Eigenlijk hadden ze deze kracht al gekregen. En zo komen ze terug bij Jezus en bij elkaar. Ze delen hun ervaringen van het Koninkrijk. En ik geloof dat Jezus dit niet voor niets even zo laat gebeuren, want dit is zo belangrijk. Intervisie met Zijn discipelen, om te sturen waar dat nodig is, maar ook om alles weer een plek te kunnen geven. En reken erop dat ook deze mannen wel even hebben moeten slikken toen ze oog in oog stonden met demonen die zich op een verschrikkelijke manier manifesteerden. Dat heeft hen zeker ook een paar zweetdruppels gekost, maar daarna bleef de blijdschap over van de overwinning.

Een discipel heeft het nodig om te delen, om de verhalen te vertellen. Overigens, als je de verhalen van het Koninkrijk vertelt, bouwt dat bij elkaar en bij de omstanders geloof. De wonderen die je hebt zien gebeuren, geven moed voor degenen die een wonder nodig hebben. En tegelijk, Jezus laat het hier niet bij. Die blijdschap mag er zijn, maar nog veel belangrijker is dat je naam in de hemel staat opgeschreven. En nee, daarmee zegt Jezus niet dat het eerste er niet toe doet. Jezus bemoedigt hen zelf nog door te zeggen dat ze macht krijgen over de hele legermacht van de vijand, maar Hij zet het wel even in het perspectief van de eeuwigheid. Iets van: dit is mooi, maar in de eeuwigheid zal dit volmaakt zijn, verblijd je daar nu alvast over. In de hemel zal je straks volmaakt de overwinning vieren, waar je nu op aarde al blij van bent geworden. Dit wat je ervaart als discipel, dat is slechts een voorproefje van alles wat je straks zult ontvangen.

Nu vluchten de demonen nog, straks zijn ze verdwenen, nu genezen zieken nog, straks is er geen ziekte meer, nu komen mensen nog tot geloof, maar straks zullen we als gelovigen eeuwig bij Hem zijn.

Theo de Koning

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Bezinningsbijeenkomst

Zondag 9 februari staan de tafels opnieuw gereed om het Heilig Avondmaal te vieren. De donderdag ervoor, 6 februari, komen we samen voor een bezinningsavond. Zoals reeds eerder vermeld zal de locatie van de bezinningsavonden, De Parel of Nieuwe Kerk, rouleren.

De bezinning wordt deze keer gehouden in De Parel en begint om 20.00 uur. Vooraf wordt koffie of thee geschonken.  Een ieder is van harte uitgenodigd om met elkaar stil te worden voor onze Genadige God.

Uur van gebed

Zaterdag 8 februari is in de jeugdzaal van de Oude Kerk weer uur van gebed om 19.00 uur. Gemeenteleden uit de drie wijken komen bij elkaar om te danken dat iedere zondag de kerkdeuren weer open gaan en dat wij in West-Europa vrij kunnen samenkomen daar waar God in Zijn Woord en sacrament tot ons komt. Gebed is dan ook nodig voor hen die in het geheim samen komen rond een open Bijbel en heel eenvoudig de dood en opstanding van onze Heere en Heiland gedenken. We willen ook bidden om Gods leiding voor de kerkenraad van wijk Noord om weer een beroep te kunnen uit brengen. En nog vele andere gebedspunten. Jongeren en ouderen zijn van harte  welkom.

Toerustingsavond Op Weg Met De Ander

Donderdag 6 februari van 19.45-22.00 uur organiseert de Vereniging ‘Op Weg Met De Ander’ een toerustingsavond met als thema: ‘Media-opvoeding met vallen en opstaan’. De avond over Media-opvoeding is voor ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking, en wordt gehouden in De Parel.

Tijdens de lezing wordt nagedacht over het omgaan met nieuwe media voor mensen met een beperking. Wat zijn voordelen van deze middelen, zoals een mobiele telefoon? Welke gevaren zitten eraan? Het is de bedoeling om niet alleen te luisteren, maar ook met elkaar in gesprek te gaan.

De toegang is gratis, wel wordt een collecte gehouden. Aanmelden via www.opwegmetdeander.nl

 Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting:

Klaar voor de Start

Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

  • 12 maart Het huwelijk in Bijbels licht
  • 2 april Samen leven met God
  • 15 april Huwelijk en communicatie
  • 23 april Huwelijk en seksualiteit

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit.

Graag opgeven bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl).

Wees welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag  2 februari 2020

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor ‘Noodhulp voor slachtoffers overstromingen in diverse landen in Afrika’ van Kerk in Actie. Vanwege de aanhoudende zware regenval zijn meer dan 900.000 mensen zwaar getroffen door overstromingen. Naar schatting zijn 420.000 mensen zodanig ontheemd dat ze onmiddellijke noodhulp nodig hebben. Veel koeien en ander vee, een belangrijke bron van inkomsten, zijn verdronken. Voedsel op het land is weggevaagd. Huizen, scholen, waterpunten en latrines zijn ingestort. Daardoor is een uitbraak van ziekten zoals malaria, diarree en infecties aan de luchtwegen bijna onvermijdelijk. Kortom een ramp! Partnerorganisaties van Kerk in Actie bieden hulp waar ze kunnen. Nog niet alle gebieden zijn toegankelijk. Op dit moment wordt hulp geboden zoals: zandzakken uitdelen om dijken aan te leggen, voedselhulp en materialen voor tijdelijk onderdak, waterpompen herstellen en scholen opnieuw opbouwen en inrichten. Het is belangrijk dat kinderen in de vele opvangkampen snel weer naar school kunnen gaan. Het is riskant als zij al te lang onbeschermd rondlopen in chaotische omstandigheden.

Met de opbrengst van de collecte steunen we deze hulp via Kerk in Actie. Van harte aanbevolen.

Update aangaande nalatenschap

De financiële mogelijkheden van de diaconie worden voor een aanzienlijk deel bepaald door de beschikbare middelen uit de nalatenschap die we eind 2014 ontvingen. Destijds besloot het college van diakenen om het onroerend goed uit deze nalatenschap te verkopen. Zoals wij u eerder mededeelden ging hieraan een grondige sanering van de percelen aan Binnendams vooraf.

Begin 2019 resteerden nog twee percelen bouwgrond. Inmiddels zijn beide percelen verkocht, de overdracht van het laatste perceel heeft in januari 2020 plaatsgevonden. Hiermee is na vijf jaar de afwikkeling van de nalatenschap (behoudens het financiële gedeelte) afgerond. De netto-opbrengst van deze percelen (na aftrek van de kosten van de sanering) was mede gezien de huidige onroerend goed markt aanzienlijk hoger dan destijds werd ingeschat. In verband hiermee besloot het College om, met instandhouding van het meerjarig donatieschema dat destijds werd vastgesteld, enkele extra eenmalige steundonaties toe te kennen aan diaconale organisaties – deels in de regio – waarmee wij ons verbonden weten.

Samenvattend werd in het kalenderjaar 2019 aan de volgende organisaties en projecten een bijdrage vanuit het nalatenschap toegekend:

   Binnenland:

Stichting Buitenhof, Leger des Heils, Geloven in Spangen, Kruispost, Zorg voor gevangenen (project Volharding), Het Fort (Jeugdzorg), Stichting De Hoop, Scharlaken Koord en PDC De Herberg

   Buitenland:

GZB (diaconale projecten in Congo, Rostock en Albanië), Roemenië (Diakonia, studenten), Bosnië (Moj Bliznji), Dorcas (Oekraïne, Moldavië), Uganda (Woord & Daad), Nigeria (SDOK), Sierre Leone (World Servants), Dominicaanse Republiek, Afrika (n.a.v. orkaan Idai), Peru (via NGW) en Lesbos (mbt vluchtelingen).

Met grote dankbaarheid weten wij ons als College van Diakenen – aangevuld met enkele andere gemeenteleden – bevoorrecht om op deze wijze diaconale projecten en organisaties te ondersteunen, en hierdoor diverse vormen van nood te kunnen lenigen. We bidden om Gods zegen over deze toekenningen, zodat het zal bijdragen aan het doel wat we als diaconie maar ook gemeente beogen.

Werkvakantie Roemenië

Deze zomer is het weer zover; we gaan weer op werkva-kantie, in het Hongaarstalige gedeelte van Roemenië. Tijdens een bezoek rond de jaarwisseling van Lali en Csilla Bertalan uit Misca aan onze gemeente werden de plannen toegelicht om in het dorp een Sociaal Diaconaal Centrum te ontwikkelen. De functie van het centrum zal vooral gericht zijn op de steun aan het Samuel kindertehuis en andere sociale noden die in deze regio op ruime schaal voorkomen. Tijdens de werkvakantie, die gepland staat van 4 tot 15 augustus, hopen we een bijdrage te leveren aan de start van de ontwikkeling van het gebouw. Voor dit project is veel geld nodig en daartoe zullen we diverse acties gaan organiseren. Zo is een spinmarathon gepland op 6 maart (aanmelden via facebookpagina ‘Werkvakantie Misca 2020’). Inmiddels hebben zich al aardig wat liefhebbers (deelnemers) gemeld, maar er zijn nog plaatsen open.

Lijkt het je leuk om mee te gaan? Voor informatie kun je terecht bij Dick en Ada Klein (tel. 06-12 96 28 39) of kijk op de genoemde facebookpagina.

Kring- en verenigingswerk

**** 70 JAAR ORA ET LABORA ****

Dinsdag 4 februari hopen wij onze jaarvergadering te houden. Tegelijk vieren we dan ons 70 jarig bestaan. Dankbaar vieren we dit uitgebreid met in de middag een besloten bijeenkomst, die we afsluiten met een etentje.

‘s Avonds is iedereen van harte welkom om dit met ons mee te vieren. Jan Zwart houdt dan voor ons een presentatie over het prachtige werk van de MAF. Verschillende maffe cadeauartikelen zijn er die avond te koop. Ook collecteren we deze avond voor de MAF. De avond begint om 19.30 uur in De Parel.

de stuurgroep

 Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 5 februari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal denken we na over Johannes 18: 1-27. Iedereen hartelijk welkom.

Bijbelgesprekskring

Donderdag 6 februari komt de Bijbelgesprekskring bijeen op Prins Hendrikstraat 11, bij de familie Van der Waal van Dijk. Annelies Batenburg zal de inleiding houden over 1 Samuel 5 en 6. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij uw weg’

Zondag 9 februari is er in verband met de viering van het Heilig Avondmaal geen zondagsschool.

Wij willen u graag melden dat het mooie eindbedrag van de kerstactie opgelopen is tot € 4.852,65. De opbrengst van de collecte op het kerstfeest bedroeg: € 418,25. Dit bedrag is bestemd voor het project van de zondagsscholenbond, voor kleuterleiding in Malawi. Gerrie Karsbergen, zendingswerker van de GZB, is vorig jaar begonnen met het verzorgen van trainingen voor de leerkrachten. Tijdens de training leren zij een Bijbelverhaal te vertellen aan de kinderen. Wij willen u nogmaals heel hartelijk danken voor uw bijdrage.

het personeel van de zondagsschool

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl,

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

De morgendienst stond in het teken van kerk en school. We kregen vanuit Lukas 2: 40-52 een foto te zien van de twaalfjarige Jezus in de tempel. Een foto die Lukas ons niet laat zien om onze nieuwsgierigheid tegemoet te komen, maar om duidelijk te maken dat Hij ook op deze leeftijd de Messias is die gericht is op de wil van Zijn Vader. Ook op deze leeftijd beseft Hij waarvoor Hij in de wereld is gekomen. Intussen is deze foto ook confronterend. Want hoe gericht zijn wij op de wil van God? Hoe zien wij de Heere Jezus? Zijn wij vaak niet als een Maria die hem op veel plekken zoekt, maar niet direct in de tempel! Wat is het dan een heerlijk evangelie dat Jezus moet zijn in de dingen van Zijn Vader.

Komende zondag bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. In de diensten rondom het avondmaal lezen we een kernhoofdstuk uit het Lukasevangelie. Het gaat om hoofdstuk 15 waar een drieluik getoond wordt. Aan de hand van drie gelijkenissen maakt de Heere Jezus duidelijk hoe Hij het verlorene zoekt. We lezen zondagmorgen de gelijkenis van het verloren schaap, Lukas 15: 1-7.

 Pastoraat

We denken in onze gebeden aan mensen die het psychisch moeilijk hebben. Er zijn ook gemeenteleden die liever niet met hun naam genoemd worden maar wel ernstig ziek zijn. Dat we in alle moeite en verdriet ons vast mogen klemmen aan de levende God. In het geloof mogen we zeggen: Deze God draagt ons dag aan dag en bij Hem zijn uitkomsten tegen de dood (Psalm 68: 20, 21).

Censura Morum

Wanneer er belemmeringen zijn om het Heilig Avondmaal te vieren dan kunt u deze week contact opnemen met ds. W.J. Westland of scriba J. Poortvliet. Dat kunnen ook belemmeringen zijn die samenhangen met de zekerheid van het geloof. Kan ik wel aangaan? Is het heil wel voor mij? Hoe weet ik zeker dat ik bij de Heere mag horen? Als er dergelijke vragen leven, schroom niet om bij uw predikant of wijkouderling aan de bel te trekken.

Laten we bidden om een gezegende avondmaalsviering!

20+

Zondag 2 februari hopen we met de 20 plussers na de dienst weer bij elkaar te komen. Inmiddels zijn we met ruim 35 mensen. Iets om dankbaar voor te zijn. Juist dankbaar omdat we met zoveel mensen samen de Bijbel willen onderzoeken en willen delen wie de Heere voor ons is. Maar ook hoe we als christenen leven. Er is voldoende tijd voor onderling contact en het is erg gezellig. Dat is op zich bijzonder en niet vanzelfsprekend. De Heere zelf is het die Zijn kerk bouwt. Hij brengt ons als jonge mensen bij elkaar. Door het geloof mag je leven van zijn ongekende genade en daardoor Hem geduldig volgen en vertrouwen. Dan zie je het gewoon gebeuren dat Hij ook zorgt voor een goede onderlinge band. Laten we daarvoor God de eer geven!

Iedereen van 20 jaar en ouder is weer welkom! Deze keer zijn we bij Hanner en Cornélie Egas, op de Grutto 14. We gaan met elkaar nadenken over hoofdstuk 4 ‘roeping’ uit het boekje ‘Orde op zaken stellen’. Waarin ds. Wassinkmaat de orde van het heil stapsgewijs uitlegt. Hartelijke groet,

Jan Poortvliet

 Giften

Voor de diaconie ontving ik een gift van € 20,-. In het vorige kerkblad werd vermeld dat br. K. Ruitenberg een gift van €10,- had ontvangen. Het gaat echter om een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank!

Tenslotte

Met de gemeente van Lelystad zijn wij erg dankbaar dat er een nieuwe predikant komt. Ds. C.H. Hogendoorn uit Katwijk aan Zee heeft het beroep aangenomen. Het werk in deze stadsgemeente mag nog weer voortgang vinden. Zo zien we dat de grote Herder zorgt voor Zijn kudde. Het is ons gebed dat er ook in wijkgemeente Noord weer spoedig een nieuwe herder en leraar mag komen om de gemeente te dienen! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers

In haar vergadering van maandag 27 januari heeft de wijkkerkenraad de kieslijst opgesteld voor de nog openstaande vacature van diaken. Op de kieslijst zijn de volgende broeders geplaatst (in alfabetische volgorde):

  1. Dhr. K. Schouten (senior)
  2. Dhr. A. van de Vlies,

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 10 februari bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet, Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en bovenstaande broeders gedenken in uw gebeden?

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” Psalm 4: 7. Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Kidekids

Allemaal weer opgelet! We gaan zondag 2 februari weer van start met een nieuw thema: Bidden. Dus jullie mogen die ochtend tijdens de collecte mee naar de consistorie. Was je er de vorige keer niet bij? Sluit je aan! Je bent van harte welkom als je in groep 4, 5 of 6 zit. De weken erna liggen weer opdrachten voor jullie klaar in de mand, in de hal bij de trap. Dus vergeet deze niet te pakken voordat je gaat zitten.

Voor vragen, opmerkingen of ideeën: mail naar kidekids@hghg.nl

Als u/jij het leuk vindt om mee te denken, een keer leiding te geven of te helpen met de voorbereidingen, dan kunt u ook via bovenstaand adres reageren.

Bevestigingsdienst  ambtsdragers

Dankbaar mogen we terugkijken op de dienst van afgelopen zondagavond. In deze dienst werd het Woord bediend uit Filippenzen 1: 1-11, waarbij met name om de twee eerste verzen ging: “Paulus en Timotheüs, dienstknechten van Jezus Christus, aan al de heiligen in Christus Jezus die in Fillipi zijn, met de opzieners en diakenen: genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heere Jezus Christus.”

Tijdens deze dienst mochten twee broeders voor het eerst bevestigd worden tot het ambt. Wout van Aken als ouderling-kerkrentmeester en Milan Maurer als ouderling, terwijl André Loeve ook voor de eerste keer in de bediening van kerkrentmeester werd gesteld.

Ook werden de broeders Cees van Andel, Piet de Groot, Jos van de Minkelis, Cees Peursem en Erik van de Wetering herbevestigd als ouderling en Peter Slingerland als diaken.

Aan dit alles mogen we zien, dat God ook in onze gemeente door wil gaan met het werk in Zijn Koninkrijk en hiervoor ook mensen wil gebruiken om een dienstknecht te zijn van de grote Dienstknecht Jezus Christus.

Zo moest ook afscheid worden genomen van Henk Cornegé als ouderling en Martin de Ruiter als ouderling-kerkrentmeester. Twee broeders die zichzelf in de afgelopen jaren hebben mogen geven aan het werk, waartoe de Meester had geroepen. Broeders met wie de kerkenraad ook op een broederlijke en fijne wijze mocht samenwerken, waardoor het ook een beetje pijn doet om afscheid te nemen, terwijl hen aan de andere kant de rust van harte gegund wordt. Ook via dit blad willen we hen nogmaals hartelijk dankzeggen voor het werk wat ze in onze gemeente mochten doen.

Bezoekbroeders

Wat minder aan de orde komt tijdens een dienst, zoals afgelopen zondagavond is, dat er ook bezoekbroeders en -zusters zijn/waren, die trouw altijd mee op huisbezoek gaan. Nu er een aan kerkenraadsleden afscheid namen, kwam ook voor een aantal van hen een einde aan hun werk in de gemeente. Zo ging Onno Klein altijd met Henk Cornegé op pad en Gijsbert Lock jr. met Philip de Rover, die met ingang van heden ouderling-gemeenteopbouw is geworden. Ook aan hun taak, die ze vele jaren trouw hebben mogen verrichten kwam een einde.

Graag zeggen we ook Onno en Gijsbert langs deze weg hartelijk dank voor het werk wat zij hebben mogen doen in de gemeente.

Wijkindeling

Nu Henk Cornegé afscheid heeft genomen als ouderling van wijk 2.1-‘over ‘t spoor’ en er voor hem nog geen opvolger is, heeft Cees Peursem zich bereid verklaard om in deze wijk tijdelijk waar te nemen.

Philip de Rover is inmiddels aan de gang als ouderling-gemeenteopbouw. Hij was werkzaam in wijk 2.6-‘westwijk west’. Deze wijk neemt Milan Maurer nu van hem over. Jan Willem Klijn, Florenweer 2, is bereid gevonden om als bezoekbroeder van Milan het bezoekwerk in deze wijk te verrichten.

Verkiezingen

Door de belijdende leden van onze wijkgemeente zijn voor de nog bestaande vacatures van één ouderling en één diaken de navolgende personen ingediend: Voor de vacature van ouderling slechts één naam:

  • Bert (H.J.) Huisman

Omdat er voor deze vacature slechts één kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 27 januari j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 6 februari kenbaar te maken.

Voor de vacature van diaken de volgende twee namen:

  • Henry (H.) de Ruiter
  • Arie (A.T.) de Wit

Voor deze vacature zal er een verkiezingsvergadering worden gehouden, welke zal plaatsvinden 10 februari in De Parel, aanvang 19.30 uur.

We vragen u deze drie broeders te gedenken in uw gebed. Voor broeder Huisman, die nu gelijk benoemd is, zodat hij moet overwegen of hij ambt mag aanvaarden en voor beide andere broeders  in aanloop naar deze verkiezingsvergadering. We hopen en bidden dat dit alles er toe mag leiden, dat langs deze weg de beide vacatures vervuld mogen worden.

Beroepingswerk

Na het bedanken van ds. B.F. Bakelaar, is de beroepings-commissie al weer een aantal keren bij elkaar geweest, om te overleggen welke weg nu bewandeld dient te worden. Dit werk ligt zeker niet stil, maar vergt wel weer even tijd voordat weer een duidelijke stap gezet kan worden.

Blijvend gebed, daartoe mogen we elkaar oproepen opdat er spoedig een nieuwe dienaar gevonden mag worden om de herdersstaf in de wijkgemeente op te nemen.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 50,- ontvangen voor het orgelfonds, waarvoor dank.

 Voorbereiding Heilig Avondmaal

We wensen u een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal. In de late morgendienst van zondag 9 februari nodigt de Heere ons liefdevol aan Zijn tafel. Als we op onszelf zien, zinkt de moed ons in de schoenen. Maar als we op Christus zien en naar Zijn nodiging luisteren, krijgen we vrijmoedigheid!

Kinderlied

In de bijbelklas is het onderwerp op zondag 2 februari ‘Een melaatse man wordt rein’. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 510: ‘Hij is machtig.’

Citaat

‘Het zal de pijn van gemis verzachten, als u vóór het gemis geleerd hebt om dagelijks al wat u dierbaar is, in Gods hand te geven.’ (C.H. Spurgeon 1834-1892)

Bidden en danken

–  We bidden dat de laatste vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden.

–  Jongeren in Irak hebben al ontzettend veel meegemaakt. Ze groeiden op met geweld en oorlog. Ze weten wat het is om te moeten vluchten. Bid dat de trainingen die we aan jongeren geven vrucht dragen en bijdragen aan een sterke, nieuwe generatie christenen. (Gebedskalender Open Doors)

–  In augustus 2019 is de Ellomwe Bijbel officieel opgedragen te midden van de Lomwe bevolking in Malawi. Bid dat het gebruik van de Bijbel blijvende invloed zal hebben in het leven van de Lomwe-sprekers. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Waar lichamelijke en/of psychische zorgen zijn, wil de Heere Zich over u en jou ontfermen. Zijn zegen geven over middelen, bij een behandeling, een ingreep of wat u of jij ook meemaakt of ondergaat. Biddend mag u zich of jij je bergen in de Schuilplaats van God de Almachtige.

Giften

Bezoekbroeder W. de Nijs ontving op seniorenbezoek

€ 20,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek € 10,- voor de kerk. Seniorenbezoekbroeder L. de Groot ontving € 50,- voor het orgel en ouderling.

P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- ter vrije bestemming.

Bezoekbroeders

We zijn dankbaar dat de broeders F.D. de Koeijer,  R.J. de Ruijter  en P. van Wijngaarden zich beschikbaar hebben gesteld als bezoekbroeder. Zij zullen respectievelijk met ouderling M. de Bruin, L.J. van Gelder en L.H.Y. Eskes op pad gaan. We wensen hen gezegende huisbezoeken toe.

Gelezen/gehoord

Als de hemel niet in de preek is, landt zij niet op aarde.

Tenslotte

In de komende week wordt elk gemeentelid vermaand zich door Schriftlezing, gebed en zelfbeproeving voor te bereiden op de Avondmaalszondag. Ook de samenkomst op donderdagavond mag hiertoe bijdragen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 31 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 1 februari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 2 februari

14.15 uur             Zondagsschool

Maandag 3 februari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 4 februari

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et abora – De Parel

 Woensdag 5 februari

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 6 februari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, Oud. Ger. Gem.

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bezinning Heilig avondmaal –  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Pr. Hendrikstraat 11

Vrijdag7 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J. D. de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Wagon

20.00 uur            Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

 

Varia

Aangepaste kerkdienst

Thema: ‘Honger naar God’

Waar: Hervormde Pauluskerk Europaplein Leerdam Wanneer: zondag 16 februari 2020

Voorganger: ds. M. Zeeman, Organist: Dhr. J. van Vught

Verdere medewerking: Catechesekoor Leerdam

Aanvang: 15.00 uur

Van harte welkom!

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Gaat u mee op reis naar Zuid-Engeland?

Mee met een prachtige (samenzang-)reis naar Zuid Engeland van 20 t/m 24 april?

We herdenken 75 jaar bevrijding door een bezoek te brengen aan het D-Day museum in Southampton. We zingen  samen in de indrukwekkende Southwark kathedraal in London. We besluiten met een bezoek aan Bedford en Elstow. Daar staan we stil bij het leven en werk van John Bunyan. Ds. M. van Kooten zou deze reis leiden, maar hij is door privé-omstandigheden verhinderd. Daarom mag ik zijn plaats innemen. Peter Wildeman bespeelt het orgel. We collecteren voor de Christenen in Roemenië (Stichting HCR). U kunt de reis boeken via de site: www.zang-reizen.nl. Tot ziens!              ds. D.J. Budding

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

Zondag 2 februari 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerkenraadswerk

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Meta Klop, Daniëlle Terlouw

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 3

avonddienst: Psalm 73: 14

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J. Holtslag – voorbereiding Heilig avondmaal

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – voorbereiding Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. P. van de Voorde

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – noodhulp overstromingen in Afrika

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Willemijn van Hof, Joram van Houwelingen,

Groep B: Alida Blokland

10.45 uur: Groep A:Jamarka de Jong, Janine de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Judith Schild, Barbera Verdoold, Marnix Molendijk

 

Wijk Noord: Gemeenteavond 12-02-20

KSG Liturgie 26-01-20

Klik op de afbeelding om de liturgie te openen

Kerkblad 75-28

‘De Man in het achteronder’

“En Hij zei tegen hen: Waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof?” (Markus 4: 40)

____________________________________________________

Lezen: Markus 4: 35-41

Het werd avond. De Here Jezus had de hele dag gepredikt. Hij sprak diepe woorden in de vorm gelijkenissen. Laten we in het schip gaan zei Jezus en overvaren naar de overzijde, het land van de Gadarenen. Een woest gebied, maar in ieder geval rustig. Geen mensen om Hem heen. Hij had behoefte aan rust. Zo voeren ze weg van de oever, het meer op, de nacht in.
Een aantal van de discipelen waren ervaren vissers. Ze waren gewend aan het varen in de nacht. Ze kenden het meer, met zijn verraderlijke winden en zijn gemene golfslag.
Jezus was moe, hij ging in het achterschip liggen en viel in slaap. Plotseling stak de wind op, en de wind werd een storm. De discipelen waren wel wat gewend, en ze zullen niet zo snel in paniek zijn geraakt, maar deze keer was het wel een zware storm. Dit hadden ze nog niet meegemaakt.
Bij een zware golfslag werd dit soort lichte houten schepen gedragen door de golven en ze lagen als een meeuw op het water. Maar nu leek het wel of de golven van alle kanten kwamen. Ze sloegen over het schip en het schip dreigde vol te lopen. Ze hoosden wat ze konden, maar de situatie werd kritiek.
En Jezus sliep. Hij was zo moe dat hij door de storm heen sliep. Hij sliep met recht de slaap der rechtvaardigen. Hij lag en sliep gerust. De doodsbange discipelen maken Hem wakker. “Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?”. (vs. 38) ‘Hoe kunt U slapen, terwijl ons leven wordt bedreigd’. En Jezus stond op. Hij stond rechtop in het schip. Rustig en beheerst als Heerser over zee de wind en de golven. Hij bestrafte de wind en het water, de storm ging liggen en het water werd weer rustig.
Er kwam een grote stilte staat er, alsof wind en golven zich schaamden.
Ik vraag me af of dit een gewone storm was. Misschien was het een storm die werd opgewekt door de machten van de duisternis. Een poging om Jezus te laten verdrinken, of in ieder geval zijn discipelen? Satan weet dat hij heeft te doen met de Almachtige, Jezus was immers ook God. Maar de wind en de zee, of misschien in dit geval satan moet Hem gehoorzamen. Aan Hem is alles onderworpen.
Zo vergaat het ons soms ook. Als ons levensschip terecht is gekomen in zo’n demonische storm, zodat het lijkt alsof je bent prijsgegeven aan de wind en de golven. Als ons schip dreigt vol te lopen, als al Zijn golven over ons heen gaan. Dan kunnen we misschien zelfs nog de troost hebben dat het Gods golven zijn en dat Zijn beproevingen ons ten goede zijn, maar soms zijn er zoveel zorgen en problemen, dat we wanhopig uitroepen, ‘Heere red ons, wij vergaan’.
Hoever moeten we neerzinken in ons verdriet, onze zorgen, onze zonden, voordat we roepen om Jezus?
Alleen als we totaal vastzitten, en we met al ons geploeter ook bijna geen geloof meer over houden, dan herinneren we ons die Man in het achteronder van ons bestaan. We zijn Hem misschien allang vergeten en hebben allang afscheid van Hem genomen. Misschien willen we Hem niet eens meer kennen en zijn we boos op God om alles wat ons overkomt.
Heere, red ons want wij vergaan! Ieder die vanuit de nood van haar of zijn bestaan roept tot die ‘Man in het achteronder’ zal worden gehoord. Misschien veranderen de omstandigheden niet en verdwijnen de moeiten en het verdriet niet, maar de wind en de golven van wanhoop die ons zo konden teisteren worden door Hem gestild. Hij leert ons te vertrouwen op Hem en ons leven over te geven in Zijn handen. De discipelen waren ook niet direct aan wal, alleen de wind en de golven gingen liggen! Maar er kwam rust en stilte, ook in hun gemoed.

Zo wil God ook stilte en rust geven in ons gemoed, als we overweldigd dreigen te worden door verdriet of zorgen. Ook voor u is er die ‘Man in het achteronder’, die wij soms vergeten, maar die ons nooit vergeet. Tot u die roept: ‘Heere red mij, want ik verga’, zegt Hij: ‘Vertrouw op Mij en de poorten van de hel zullen je niet overweldigen’.

Peter van Wijngaarden

______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

Kerk, School en Gezin
Deze week is thuis en op de scholen aandacht geweest voor de Kerk-School-Gezinsweek. Het thema van deze week is: ‘Had je dat gedacht?’ Er zijn in deze themaweek verschillende psalmen en liederen aangeleerd. Ook zijn er veel werkjes gemaakt door de kinderen, deze zullen zondag in de kerk te bewonderen zijn. Zondagmorgen 26 januari willen we deze week in de kerk afsluiten. Daarom nodigen we iedereen hartelijk uit voor de morgendiensten in de Oude en Nieuwe kerk, beide diensten beginnen om 09.30 uur.

Presentatie MAF – dinsdag 4 februari
In verband met ons 70-jarig bestaan hebben wij Jan Zwart van (M)ission (A)viation (F)ellowship uitgenodigd om over zijn werk te vertellen. Op www.maf.nl/webshop zijn de cadeauartikelen alvast bekijken, die ook op de avond worden verkocht, ter ondersteuning van dit prachtige werk.
De collecte op deze avond is geheel bestemd voor de MAF. Aanvang 19.30 uur in De Parel. Iedereen van harte welkom,

de stuurgroep van Ora et Labora

Herinnering bijeenkomst Kerk & Israël
U wordt nog herinnerd aan de bijeenkomst op dinsdag 28 januari. Ds. C.J. Overeem zal spreken over het onderwerp: ‘Onopgeefbaar verbonden’, een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Aanvang 20.00 uur in De Parel. Allemaal heel hartelijk welkom en neem gerust iemand mee.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 26 januari 2020
De diaconale collecte van deze zondag in de week van Kerk, School en Gezin, is bestemd voor Bartiméus. Ieder mens met een visuele beperking en/of meervoudige beperking is bij Bartiméus welkom, evenals eenieder die hen persoonlijk of professioneel ondersteunt. Bartiméus wil mensen die slechtziend of blind zijn die zorg, onderwijs en/of ondersteuning bieden, waardoor zij op hun eigen unieke wijze tot hun recht kunnen komen. Daarbij gaan ze ervan uit dat deze mensen zelf bepalen wat voor hen kwaliteit van leven is. Bartiméus is vernoemd naar de blinde bedelaar in een genezingsverhaal van Jezus. Bij de christelijke waarden gaat het om waarden als: barmhartigheid, dankbaarheid, gelijkwaardigheid, wederkerigheid, gemeenschapszin, solidariteit, verbinding en compassie. Daarbij staat de mens in relatie tot zijn / haar medemens centraal. Bartiméus is een organisatie die zich sinds de oprichting in 1915 verbonden weet met deze christelijke levenswaarden. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage voor deze organisatie rekenen?

kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas
Dinsdagmorgen 28 januari zijn alle vrouwen om 09.15 uur van harte welkom in De Parel. Paulien de Ruiter zal een inleiding houden over Bijbelstudie 7 van Vrouw: ‘Trouw in ongeveinsd geloof’ (2 Tim. 1: 1-18, decembernummer). Anja Meerkerk en Bets Klop passen op de kinderen. We hopen jullie te ontmoeten! Een hartelijke groet, de stuurgroep

Zending

Update Amy In Uganda
Lieve gemeenteleden,
Het is lang geleden dat ik wat van me heb laten horen, mijn excuses voor de stilte. Er is de afgelopen tijd veel gebeurd en ik wil u daar graag van op de hoogte brengen.
Afgelopen september ben ik voor de vijfde keer naar Uganda geweest voor vier weken. En dat was GOED! Efeze 3: 20 is in alles een tastbare waarheid geworden: “Hem nu Die bij machte is te doen ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is.”. God heeft meer gedaan dan dat ik ooit voor mogelijk had gehouden. Hij heeft ook duidelijk bevestigt dat dit de weg is die ik verder in mag slaan, o.a. door middel van mijn belijdenistekst: “Vertrouw op de Heere en doe het goede, bewoon de aarde en voed u met trouw.” – Ps. 37: 3. Ook de verzen erna zijn een grote bemoediging en belofte. “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Wentel uw weg op de HEERE en vertrouw op Hem: Híj zal het doen. Hij zal uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht, uw recht doen stralen als de middagzon.” Sindsdien ben ik me (weer) aan het voorbereiden voor lange termijn zendingswerk in Uganda. Mijn volgende reis naar Uganda is weer geboekt, deze keer voor drie maanden. Zo God het wil hoop ik 1 februari te vertrekken en 2 mei weer terug te komen. Deze reis zal een (laatste) voorbereidingsreis zijn voor het lange termijn vertrek, vooral om ‘de puntjes op de i te zetten’. Ik hoop en bid dat ik daarna (eindelijk, echt) naar Uganda mag en kan vertrekken. Ik zeg het voorzichtig, want ‘de mens wikt, maar God beschikt’ (Spreuken 16: 9). Tegelijkertijd wil ik leven in geloof en vertrouwen, en heeft God zoveel bemoedigingen en teksten gegeven afgelopen tijd, dat ik weet dat deze stap op dit moment de juiste stap is. Terugkijkend zie ik ook duidelijk dat mijn missie en visie redelijk gelijk zijn gebleven sinds de start van dit proces in 2016. Dat is iets waar ik echt heel dankbaar voor ben, wat me bemoedigt en wat een stevige basis geeft voor de toekomst. Afgelopen jaren zijn ‘over bergen en door dalen’ gegaan, maar terugkijkend heeft God iets in mijn hart gelegd wat niet veranderd is, alleen gevormd en geslepen. Ik zie er naar uit om ook in 2020 weer met deze missie en visie verder te gaan:
Visie – Jezus zoeken, dienen en delen, met vreugde vanuit Gods liefde voor Zijn glorie!
Missie – Dienen en delen in de liefdevolle zorg voor kwetsbare mensen (o.a. kinderen met een beperking) en mensen brengen naar het Vaderhart van God, door Jezus’ voorbeeld te volgen (ondersteuning in de opbouw van de Ugandese kerk).
Deze roep ervaar ik op dit moment specifiek voor Uganda, maar tegelijkertijd met een biddend hartsverlangen dat Psalm 67 eens werkelijkheid zal worden: “De volken zullen U belijden, O God, U loven al te zaâm. De landen zullen zich verblijden, En juichen over Uwen naam.” Mijn hart gaat uit naar de onbereikte bevolkingsgroepen (1/3e van onze wereldbevolking) die nog nooit van Jezus gehoord hebben en in duisternis wandelen. God wil ons mensen gebruiken om Zijn Licht daar te brengen, dus ik bid voor mensen die een roeping daarvoor ervaren of willen meestrijden in gebed, omdat deze mensen zonder Jezus verloren zijn… Bidden jullie mee? Allen hartelijk dank voor uw en jouw betrokkenheid! Dit betekent veel! U als biddende gemeente bent onmisbaar! Hartelijke groet en in Christus verbonden,

Amy de Jong

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
De avonddienst van afgelopen zondag was een leerdienst. Aan de hand van zondag 20 stonden we stil bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. We lazen Jesaja 44: 1-5 en Johannes 16: 7-15. De Heilige Geest is een Goddelijke persoon die wij ook in het gebed mogen aanroepen. Hij wordt ons beloofd in de doop. Door het werk van de Geest worden we wedergeboren en neemt de Heere Jezus Zijn intrek in ons levenshuis. We krijgen deel aan Zijn toewijding en die toewijding gaat ook ons leven doortrekken. De Geest reikt ons gaven aan die we in mogen zetten in het Koninkrijk van God. De Geest zucht met ons, bidt voor ons als wij niet bidden kunnen. De Geest is het onderpand van de zalige toekomst. De Geest roept met de bruidsgemeente: Kom Heere Jezus!

Verkiezingen
Graag herinnert de kerkenraad de belijdende leden van onze wijkgemeente eraan om namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 27 januari 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet – Zijlweer 1.

Afkondigingen
In elke wijkgemeente worden in de morgendienst de afkondigingen gedaan. Dit betreffen zowel centrale als wijkgebonden afkondigingen. We doen het verzoek om deze afkondiging voortaan aan te leveren via het mailadres: afkondiging.oost@hghg.nl

Giften
Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- en € 10,- voor de kerk. Br. K. Ruitenberg ontving €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘De heiligmaking is het proces van groei en ontwikkeling dat begint op het moment van onze verlossing, onze rechtvaardiging, onze wedergeboorte. Soms kan het heel klein zijn, u ziet geen enkele verandering tot op het moment dat u de één of andere bijzondere ervaring krijgt. God openbaart zichzelf en Zijn liefde aan u. Het (deze ervaring, WJW) stimuleert en bevordert de heiligmaking, maar het is niet de heiligmaking zelf.’

dr. D. Martyn Lloyd-Jones (1889-1981)

… tot zondag
De morgendienst heeft alles te maken met de driehoek kerk-school-gezin en is ook speciaal afgestemd op de kinderen. Het thema is: ‘Had je dat gedacht?’. In de dienst horen we een geschiedenis die in de afgelopen week ook op de scholen verteld is. Het gaat om de geschiedenis van de twaalfjarige Jezus in de tempel. We lezen Lukas 2: 41-52. Dit gedeelte sluit ook mooi aan op de geschiedenissen die we gelezen hebben met Kerst en rond Oud en Nieuw. De kinderen hebben ook weer werkjes gemaakt die te bewonderen zijn in de hal van de kerk. Een hartelijke groet, ook van

Cora en de kinderen, ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bevestigingsdienst ambtsdragers
Tijdens de komende avonddienst zullen er broeders in het ambt worden (her)bevestigd en nemen we ook afscheid van een aantal broeders. Het betreft de volgende broeders:
Nieuw bevestigd zullen worden: Wout van Aken als ouderling-kerkrentmeester en Milan Maurer als ouderling, terwijl André Loeve in een bediening als kerkrentmeester wordt gesteld, zo wordt dit ook formeel genoemd.
Herbevestigd worden de broeders: Cees van Andel, Piet de Groot, Jos van de Minkelis, Cees Peursem en Erik van de Wetering als ouderling en Peter Slingerland als diaken.
Tijdens dezelfde dienst nemen we afscheid van Henk Cornegé, die wegens ernstige rugklachten zichzelf helaas niet in staat achtte nog weer een volgende termijn te kunnen
dienen en ook van Martin de Ruiter, die de gemeente acht jaar als ouderling-kerkrentmeester mocht dienen. Zij mogen beiden, na heel veel werk voor de gemeente gedaan te hebben, weer terugkeren tot het ambt van aller gelovigen.
Martin de Kock is acht jaar geleden door de Algemene Kerkenraad verkozen en benoemd tot evangelisatie-ouderling. Hij heeft zich voor deze functie niet meer herkiesbaar gesteld. Martin is in de loop van deze genoemde periode van acht jaar, ook voorzitter van onze wijkkerkenraad geworden. Onze consulent heeft ons aangeraden, dat het in de vacaturetijd niet verstandig is, dat er ook nog gewisseld zou worden van voorzitter van de wijkkerkenraad. Volgens de kerkorde, ord. 3.7.4. is het zo, dat zolang de vacature van Martin niet is vervuld, hij maximaal nog zes maanden na het verstrijken van zijn ambtstermijn mag aanblijven, ofwel tot uiterlijk 30 juni a.s. Met instemming van de Algemene Kerkenraad heeft Martin aangegeven dat hij aan het verzoek van de wijkkerkenraad wil voldoen om nog tot uiterlijk 30 juni a.s. aan te blijven als ouderling, met uitsluitend de functie van voorzitter van onze wijkkerkenraad, waarvoor wij hem dankbaar zijn. Volgens dezelfde kerkordelijke bepaling zal ook Hugo van de Wetering aanblijven als diaken in onze wijkkerkenraad, totdat zijn vacature is vervuld met een uiterlijke termijn tot 30 juni a.s., waar we ook blij mee zijn dat dit zo kan.

Verkiezingen
Er zijn in onze wijkgemeente nog twee vacatures in de kerkenraad, één ouderling en één diaken. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 27 januari a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt op maandag 10 februari een verkiezingsvergadering gehouden.

Beroepingswerk
Woensdag 15 januari j.l. maakte ds. B.F. Bakelaar ons bekend, dat hij toch gemeend heeft voor het beroep dat onze (wijk)gemeente op hem heeft uitgebracht, te moeten bedanken. Een beslissing die we moeten respecteren, maar die toch wel teleurstellend is. Inmiddels zijn we al meer dan een jaar vacant en hebben we slechts drie keer een beroep kunnen uitbrengen. Hieruit blijkt, dat het beroepingswerk best een moeilijke taak is, die op de schouders van de beroepingscommissie en kerkenraad ligt, waarbij helaas diverse teleurstellingen verwerkt moeten worden. Toch mogen we het hierin ook verwachten van de Koning van de Kerk. Hij zal zeker voorzien. In dat vertrouwen zullen en mogen kerkenraad en beroepingscommissie de komende tijd het beroepingswerk verder oppakken. Dit vraagt ook veel gebed om het juiste inzicht. Dat is niet alleen voorbehouden aan kerkenraad en beroepingscommissie, maar mogen we bij de gehele gemeente neerleggen en in de wetenschap en het vertrouwen dat dit door de gemeente ook gebeurd, mag ook dit werk doorgaan.

Power of Prayer
Woensdagavond 12 Februari 2020 organiseert Wijk Noord voor jong en oud een thema avond met de titel ‘Power Of Prayer’. Het zal je maar gebeuren. Je zit flink aan de drugs en dan win je ineens 325.000 euro bij de Postcode Loterij. Dat overkomt Jos Refo. De meeste mensen zouden door het dolle heen zijn, maar hij is bang. Bang dat de drugs hem zijn leven zou kosten.
Jos’ jeugdjaren zijn alles behalve makkelijk. Zijn schoolgenoten pesten hem vanwege zijn huidskleur. Uiteindelijk zoekt hij zijn heil bij de Molukkers in Cuyk, waardoor hij in een wereld van drugs en uitgaan belandt. Op zijn 18e heeft hij al flink naam gemaakt als drugshandelaar. Jos geniet van zijn status binnen de Molukse gemeenschap én van het geld dat hij verdient. Niks lijkt een gouden toekomst in de weg te staan, tot op die ene avond waar alles mis gaat… In de twee jaar die volgen, snuift hij 325.000 euro aan coke door zijn neus. Op dat moment is hij volledig paranoïde. Het echte dieptepunt bereikt Jos als hij al zijn geld heeft verbrast. Hij bedreigt zijn moeder.
Ben je benieuwd hoe het Jos verder is vergaan en welke keuzes hij heeft gemaakt? Kom dan op 12 februari naar De Parel, inloop vanaf 19.30 uur. We zien je graag, tot dan! Bekijk de promo: https://visie.eo.nl/2016/03/winst-postcode-loterij-kostte-me-bijna-het-leven/

Verantwoording
Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de restauratie van het orgel in de Oude kerk.
Hartelijk dank voor uw gift.

Kerk, School en Gezin
Zondag zal weer de jaarlijkse kerk-, school- en gezinsdienst worden gehouden. Het thema dit jaar is: ‘Had je dat gedacht?’ In de week van 20 t/m 24 januari is op de scholen aandacht besteed aan dit thema.

Citaat
‘Niet de armoede van je hart moet je gebed bepalen, maar de rijkdom van het Woord van God.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We bidden voor de kerkenraad en de beroepingscommissie nu opnieuw een herder en leraar gezocht moet worden.
Bid voor de kwetsbare kerkgangers in Noord-Afrika. Gemeenteleden staan onder druk. In oktober 2019 werden verschillende kerken in Algerije gesloten. Dit zorgde voor veel spanning en onrust bij de gemeenteleden. (Gebedskalender Open Doors)
In Malawi is het al een tijdlang onrustig, er zijn politieke spanningen en er zijn regelmatig protesten en stakingen. Bid voor de Presbyteriaanse Kerk (de CCAP), dat ze in deze tijd van onrust een boodschap van vrede en genade kunnen delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Sommige gemeenteleden hebben de afgelopen weken een kort verblijf in het ziekenhuis doorstaan en/of zijn thuis aan het herstellen van een operatie of ziekte. Ook zijn er die gebukt gaan onder psychisch leed.
‘In alle ziekte en zorg
houd ik vast aan mijn Borg.
Houd mij vast, houd mij vast
zo alleen draag ik mijn last.’

Giften
Diaken J. de Jong ontving op kroonjarenbezoek een gift van € 20,- voor mw. De Witte. Broeder H. Wijnja ontving een gift van € 50,- voor de diaconie en € 10,- ter vrije besteding.

Doopzitting
Op 6 februari wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl De doopdienst zal gehouden worden op zondag 16 februari om 10.45 uur.

Wijk 3.2, 3.4 en 3.6
Nu de broeders Arkeraats en Wijnja afscheid hebben genomen als ouderling en broeder Teeuw scriba van de AK is geworden, zal ouderling L.J. van Gelder verantwoordelijk zijn voor wijk 3.2, ouderling L.H.Y.Eskes voor wijk 3.4 en ouderling M. de Bruin voor wijk 3.6

Gelezen/gehoord
‘Soms brengt Jezus de storm tot bedaren; soms laat Hij de storm voortrazen, maar kalmeert Hij Zijn kind.’

Tenslotte
Aanstaande zondagmorgen hebben we een bijzondere dienst waarin de driehoek ‘Kerk – School – Gezin’ naar voren zal komen. Dankbaar zijn we voor het werk dat op de scholen wordt verricht vanuit het Woord van God. Gericht op het leren verstaan van de wil van God, om zo al heel jong, maar ook als we ouder worden, Hem te eren.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 24 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. R. Verkaik
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 25 januari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 26 januari
09.30 uur Dienst Kerk, School en Gezin
11.00 uur Ontmoeting na dienst – De Parel
14.15-15.00 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 27 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Dinsdag 28 januari
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
20.00 uur Israël-avond – De Parel
20.00 uur Thuiskring II – thuislocatie

Donderdag 30 januari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, Oud. Geref. Gem.
20.00 uur Opvoedkring 12-16 jaar – De Parel
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 31 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. J.C. Breugem
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Tussenclub – De Parel

____________________________________________________

Varia

Pedaja zoekt nieuwe collega’s
De berichten die je leest in het nieuws over het steeds moeilijker vinden van nieuwe mensen in de zorg, bemerken we ook binnen Pedaja (st. Waardeburgh). We zijn daarom dringend op zoek naar EVV-ers (Eerst Verantwoordelijke Verzorgende) en naar Welzijnsmedewerkers. Daarnaast zijn we binnen onze extramurale zorg in Hardinxveld-Giessendam op zoek naar collega’s Verzorgende IG-ers en Helpende. Heb je interesse en wil je meer weten? Kijk op onze website; www.waardeburgh.nl.

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 24 januari 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur prop. H. B. van der Knijff, Stolwijk
18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman,
Giessenburg – bev. ambtsdragers

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur prop. J. Meerkerk, Ede

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Bartiméus 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Corine Kanselaar, Ingemarit Maasland, Loïs Veldman, Julia Veldman
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Judith Meerkerk, Loïs de Jong, Manon de Bruijn

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 135: 3
avonddienst: Psalm 84: 6

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – kerk, school en gezin
18.00 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Collecten
1. Pastoraat
2. Stichting Bartiméus (kerk, school en gezin)
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Janneke Klop, Carola Klop, Mauro Verschoor

Kerkauto
morgendienst: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71
avonddienst: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 75-27

Goede voornemens

“Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is. En wat vraagt de HEERE van u anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.” (Micha 6: 8)

____________________________________________________

De jaarwisseling ligt al weer enkele weken achter ons. Misschien bent u ook één van die mensen die zich hebben voorgenomen om het nieuwe jaar goed te beginnen. Sommige mensen nemen zich voor om bepaalde slechte gewoonten voortaan na te laten, terwijl anderen zich voornemen om juist iets goeds aan te pakken.

Maar hoe beoordeel je wat slechte of goede gewoonten zijn? De media proberen ons daarbij een handje te helpen. Denk alleen al aan de adviezen die we het laatste jaar te horen kregen i.v.m. klimaatproblemen, gezondheid enz. Het zal wel goed bedoeld zijn maar dit soort voornemens hebben vaak weinig te maken met je geloofsovertuiging. Als gelovigen hebben we daar toch belangrijkere maatstaven voor. Gods Woord geeft ons allerlei goede voorschriften voor ons leven. Zo kennen we de tien geboden, de Bergrede e.d. Zowel in de Evangeliën als in de brieven van de apostelen wordt de toepassing van deze richtlijnen voor ons leven uitgewerkt.

In het OT traden regelmatig profeten op om Israël te wijzen op het onderhouden van Gods geboden. Dat maakt duidelijk dat het kennen van Zijn geboden niet meteen inhoudt dat ons doen en laten daarmee in overstemming is. Vandaar de profetische waarschuwingen enerzijds en hun adviezen om je gedrag ten goede te veranderen anderzijds. Een voorbeeld van zo’n geestelijk advies is de tekst hier boven. Als we dit advies ter harte willen nemen moeten we wel eerlijk naar onszelf kijken. Eerlijk jezelf beoordelen is echter niet zo eenvoudig. We zien onze eigen fouten soms niet of zijn geneigd ze goed te praten. Maar ondanks dat, kunnen we wel beamen dat ons leven niet altijd in overeenstemming is met wat Micha ons hier voorhoudt.

In het hoofdstuk waarin Micha dit advies geeft, gaat het over een symbolische rechtszaak die God voert met zijn volk Israël. In de voorafgaande hoofdstukken heeft Micha verschillende oordelen aangekondigd. Die zijn Gods reactie op het wangedrag van Zijn volk. Maar in het eerste deel van hoofdstuk 6 vraagt God zich af, wat voor redenen Israël heeft om niet naar Hem te luisteren. Waarom hebben ze Zijn geboden niet in acht genomen? Heeft God hen soms slecht behandeld? Namens God brengt Micha dit zo onder woorden: “Mijn volk wat heb ik U aangedaan, waarmee heb ik u vermoeid? Getuig tegen mij”! (vers 3). Er volgt geen antwoord van het volk. Dan wijst God op de goede dingen die Hij voor hen heeft gedaan toen Hij Israël uit de slavernij van Egypte heeft verlost. Het staat er niet bij, maar het volk lijkt in te zien dat ze geen argumenten hebben om God de rug toe te keren. Daarom vragen ze zich af, bij monde van Micha, hoe ze hun fouten goed kunnen maken tegenover God. Kan dat wellicht met overdreven hoeveelheden offers, misschien zelfs met kinderoffers?  Micha reageert daarop met de tekst die hierboven staat. Hij wijst daarmee onze menselijke voornemens af om via eigen gekozen vroomheid de weg tot God te effenen. Die lopen altijd op niets uit. In Psalm 51: 18 zag David ook in dat offers zijn zonde niet konden goed maken. Ook Paulus is vastgelopen  met eigen gekozen vroomheid. (Filippenzen 3: 7). Kortom als we nadenken over goede voornemens moeten we die kant niet op.

Micha geeft ons in deze tekst een duidelijke samenvatting van alles wat God van ons vraagt. Zou dit misschien een goed voornemen kunnen zijn voor het nieuwe jaar…?

Wat de begrippen ‘recht doen, goedertierenheid en ootmoed’ betekenen, wordt op vele plaatsen in de Bijbel uitgelegd. We kunnen ons daarom niet beroepen op onkunde als deze dingen in onze geloofspraktijk niet altijd tot uiting komen. Want zelfs als we onze keuze van goede voornemens ontlenen aan de Bijbel, worden we geen perfecte christenen. Het is zoals de apostel Jacobus ons voorhoudt dat wij in vele opzichten struikelen. We blijven daarom steeds aangewezen op het volbrachte werk van onze Heiland. “Want Hem Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in Hem.” (2 Korinthe 5: 21).

     Als wij wandelen met Hem,

     op zijn Woord afgestemd,

      wat een licht werpt Hij dan op de weg.

     Hij bewaart en behoudt,

     wie zich Hem toevertrouwt

     en gehoorzaam steeds doet wat Hij zegt.  (Uit aller mond 264: 1)

Piet den Breejen

Algemene berichten

 Werelddag Woord & Daad

Zaterdag 18 januari vindt de Werelddag plaats, georganiseerd door stichting Woord & Daad, in de Midden Nederlandhallen in Barneveld. Het programma van deze dag biedt sprekers uit binnen- en buitenland en heeft een Afrikaans tintje. De Werelddag vertelt verhalen over extreme armoede én hoop. Eén van de sprekers is Mifta Seid (25) die als arts werkzaam is in een ziekenhuis in Ethiopië. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie levert een bijdrage over ‘De kracht van het evangelie’.

De Werelddag biedt een gevarieerd programma voor het hele gezin (10.15-15.00 uur), met een tienerprogramma en een kinderprogramma. In hun programma’s kunnen kinderen en tieners ook vragen stellen aan Mifta Seid. Een Afrikaans getinte belevingsmarkt en de veiling maken deel uit van het middagprogramma. Bezoekers kunnen zich vooraf opgeven (gratis) via https://www.woordendaad.nl/werelddag/

 Kerk en Israël

De commissie Kerk en Israël van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld organiseert dinsdag 28 januari a.s. een Israëlavond. Spreker is ds. C.J. Overeem uit Woerden. Het onderwerp is: ‘Onopgeefbaar verbonden’, een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Ds. Overeem is bestuurslid van Stichting Centrum voor Israëlstudies. (CIS). In CIS participeren drie partijen: Christelijke Hogeschool Ede, Deputaten Kerk en Israël van de Christelijk Gereformeerde kerken en Gereformeerde zendingsbond (GZB). Het karakter van de Joods-Christelijke ontmoeting zoals het CIS nastreeft, wordt gekenmerkt door: luisteren, dienen en getuigen. De kerkorde van de PKN spreekt in haar eerste artikelen over onopgeefbare verbondenheid die de kerk met Israël heeft. Die verbondenheid wordt namelijk niet bepaald door de mate van sympathie, die wij wel of niet hebben, maar door het handelen van de God van Israël, die wij in Jezus Christus hebben leren kennen. Kom naar deze leerzame avond, iedereen is hartelijk welkom.

De bijeenkomst begint om 20.00 uur en vindt plaats in De Parel, Talmastraat 9, Hardinxveld-Giessendam. De toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden voor het werk van het CIS in Jeruzalem. In de pauze of na afloop kunt u producten kopen uit Israël.

Open Doors

Schrijven

Van een bemoediging aan vervolgde christenen.

Bidden

Voor onze vervolgde zusters wereldwijd.

Overdenken

Van een Bijbelgedeelte en daarover in gesprek gaan.

Zingen

Tot eer van God

 

Schrijf-en gebedsochtend

Wanneer: Vrijdag 7 februari 2020

Waar: Kemphaan 10

Tijd: 9.15 (inloop v.a. 9.00) -11.30 uur

Contact: gerlindederover@hotmail.com

_______________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

Vertrouwenspersonen in onze gemeente

In onze gemeente zijn er per wijkgemeente vertrouwenspersonen aangesteld. In de Algemene Kerkenraad is besloten om naast de door de wijkkerkenraad benoemde personen ook twee vertrouwenspersonen (een echtpaar) te benoemen voor de gehele gemeente. Wat is de functie van een vertrouwenspersoon? De kerkelijke gemeente wil een veilige plaats voor iedereen zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. De kerk bestaat uit mensen die aan verleidingen bloot staan en fouten kunnen maken, ook leden van de kerk die een kerkelijke functie of ambt vervullen. Ook in onze gemeente kan sprake zijn van ongewenst grensoverschrijdend gedrag door iemand die een kerkelijke functie bekleedt. Hierbij kunt u denken aan seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar bijvoorbeeld ook aan pesten, discriminatie, agressie, intimidatie of manipulatie. Soms is het ongewenste gedrag overduidelijk aanwezig, maar het kan ook heel subtiel zijn. Voor mensen die hiermee te maken hebben (gehad) of die het bij derden signaleren hebben de wijkkerkenraden interne vertrouwenspersonen aangesteld. Zij hebben als taak het bieden van eerste opvang en begeleiding: een luisterend oor, adviseren over het wel of niet nemen van verdere stappen en hulp bij het doorverwijzen naar eventuele hulpverlening. De vertrouwenspersonen hebben geheimhoudingsplicht en zullen geen verdere stappen ondernemen zonder overleg met de betrokkenen.

De Algemene Kerkenraad heeft voor onze gemeente dhr. en mw. J. Teeuw, Thorbeckestraat 40 aangesteld als intern vertrouwenspersonen. U kunt hen bereiken per mail via vertrouwenspersoonak@hghg.nl Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch via 0184-62 12 26.

Door de wijkgemeente zijn benoemd;

Wijkgemeente 1 Oost, dhr G. Boer, vertrouwenpersoon.oost@hghg.nl, 0184-61 72 50.

Wijkgemeente 2 Noord, dhr P. de Groot, vertrouwenspersoon.noord@hghg.nl, 06-20 44 40 31.

Wijkgemeente 3 Zuid, dhr. M. de Bruin, vertrouwenspersoon.zuid@hghg.nl, 06-20 98 47 29

Voor het jeugdwerk in de gemeente zijn aangesteld Marius en Linda van Wijngaarden, vertrouwenspersoon.jeugd@hghg.nl, 06-22 76 06 35.

Naast de vertrouwenspersonen van de gemeente bestaat ook het interkerkelijke Meldpunt Seksueel Misbruik Pastorale Relaties (SMPR) http://www.smpr.nl/. Hier kunt u terecht wanneer u uw verhaal liever doet aan iemand buiten de gemeente.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Ontmoetingsavond donderdag 23 januari

De vijfde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 23 januari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie verzorgd door ds. Van de Voorde, waarna we een korte pauze hebben. Vervolgens zal dhr. Both ons meenemen met een presentatie over de Leprazending. Hij heeft bijna 25 jaar met Leprazending gewerkt als arts en als leidinggevende en wil ons graag vertellen over wat lepra doet met mensen en over het werk van Leprazending. Al eeuwen lang lijden veel mensen aan deze ziekte. De wereld heeft lang moeten wachten op goede medicijnen. Maar met goede medicijnen alleen wordt de strijd tegen lepra niet gewonnen. Dr. Wim van Brakel, een van de lepraspecialisten in Nederland, vertelde onlangs een ander verhaal over lepra. De wereld gezondheidsorganisatie denkt dat de ziekte in 2035 niet meer overgedragen zal worden. Hoe dat kan, vertelt hij graag over op deze ontmoetingsavond. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Het rooster voor de ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020 ziet er verder als volgt uit:

– 20 februari: Stichting SIMAV Molens

– 19 maart: De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

 Gezocht: schilder en vertrouwenspersoon

Voor het onderhoud van De Parel werken we met een groep enthousiaste vrijwilligers. Omdat ook het schilderwerk aan de binnenkant (muren en posten) hier en daar weer wat onderhoud nodig heeft zoeken we een vrijwilliger die ervaring heeft met schilderen en af en toe wat uurtjes over heeft om in De Parel aan de slag te gaan. Loop even binnen als je hiervoor interesse hebt of bel naar 0184-61 25 70.

Verder zoeken we voor ons team van ongeveer 20 medewerk(st)ers een vertrouwenspersoon. Gezien het feit dat het team met name uit vrouwen bestaat, hebben we een lichte voorkeur voor een vrouwelijk persoon met een HR-achtergrond. Ben jij die persoon die zich hiervoor beschikbaar wil stellen, laat het ons weten via info@deparel.nl.

de beheercommissie

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 4e kwartaal 2020

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

179.208

170.000

9.208

Giften

6.890

6.000

890

Overige collecten

11.779

10.000

1.779

Erfenissen en legaten

 

3.000

-3.000

Totaal

197.877

189.000

8.877

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten hoger zijn dan begroot.

 Vrijwillige bijdragen

In 2019 is € 344.632 ontvangen. Dat is meer dan het begrote bedrag (€ 320.000) en ook meer dan het toegezegde bedrag (€ 336.986). Daarvoor zijn we zeer dankbaar.

de kerkrentmeesters

Evangelisatie

Uitzwermavond

Dinsdag 21 januari is het weer zover. Uitzwermen, op pad gaan, langs de deuren gaan. Wat voor deuren? Van mensen zoals u en ik. Is dat zo? Er is echter een groot verschil. Als Christenen leven wij met de bijbel. Door het woord van God leren wij Christus kennen. Waar wij aanbellen, wordt in veel gevallen de bijbel niet meer gelezen. Dan leef je ook niet dicht bij God. Daarom gaan we steeds op pad om de boodschap van geloof, hoop en liefde over te brengen.

Gaat u mee, u bent welkom vanaf 19.30 uur in de jeugdzaal van de Oude kerk. We drinken een bakje koffie of thee met elkaar, lezen een stukje uit de bijbel, luisteren naar een korte inleiding en gaan dan met elkaar in gebed en bidden of God met ons mee wil gaan.

Gaat u ook mee, u mag ook alleen naar de opening komen. Wilt u voor ons bidden, het gebed van een gelovige vermag veel. We zien u graag tegemoet.

de evangelisatie commissie

kring- en verenigingswerk

Woensdagochtend-Bijbelkring

Woensdag 22 januari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 9.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal behandelen we Johannes 17, het Hogepriesterlijk gebed. We hopen op een goede opkomst. Iedereen hartelijk welkom.

Uitnodiging

De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 86ste jaarvergadering die gehouden zal worden op  woensdag 22 januari 2020 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur. De gastspreker op deze avond is ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht met als thema: ‘Jezus huilde.’ Een onderwerp dat onze aandacht zeker waard is.

Ds. Van der Veen hield een aantal Bijbelstudies over het emotionele leven van Jezus en bundelde deze in het boek, ‘Jezus huilde’. Jezus kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. De auteur vraagt zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde. Het wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan. Jong en oud van harte welkom!

Bijbelgesprekskring

Donderdag 23 januari komt de Bijbelgesprekskring bijeen op Blauwe Reiger 4, bij de familie IJzerman. Dick Klein zal de inleiding houden over 1 Samuel 3 en 4. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Jeugdrubriek

Lijkt het jou leuk om te helpen met

het decor, Kleding maken, een toneelstuk instuderen

Ben je hiervoor beschikbaar in maart en april

en ben je 14 of ouder?

stuur dan een mailtje naar

ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Met vreugde denk ik terug aan afgelopen zondag. De broeders J. de Heer, T.C. Meerkerk en A. Molendijk werden bevestigd in het ambt. De broeders J. Egas, H.W.G. Kant, P. de Keizer, J. Poortvliet en K. Ruitenberg werden opnieuw bevestigd in het ambt. Ook stonden we stil bij de nieuwe periode die broeder A. de Jong is in gegaan als kerkrentmeester. De tekst voor de prediking was Johannes 21: 22 ‘Volgt u mij!’.

Komende zondag hoop ik in de avonddienst voor te gaan. Het zal dan een leerdienst zijn waarin zondag 20 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde is. Wat gelooft u van de Heilige Geest? Velen hebben een vaag beeld bij de persoon van de Heilige Geest. Het is goed om scherper te krijgen wie Hij is en wat Hij doet, opdat we ontdekken hoe Hij in ons leven werkt en God verheerlijkt!

Kring Geloofsopvoeding

Donderdagavond 23 januari komen we weer bijeen in de Nieuwe Kerk. We starten om 20.00 uur.

‘Karaktervorming’, is het thema van deze avond. Is het mogelijk om als ouder een bijdrage leveren aan de karaktervorming van je kind? Hoe dan? Wat is dan belangrijk, in het licht van de Heere zelf? Alle ouders met kinderen tot en met 12 jaar van harte welkom!

Gift

Br. H.W.G. Kant en br. A. Ritmeester ontvingen op huisbezoek € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Wij moeten gewoonweg gehoorzamen en alle gevolgen aan Hem overlaten. Hoed je voor de neiging God voor te schrijven wat er gebeuren moet wanneer je Hem  gehoorzaamt.’ (Oswald Chambers)

Tenslotte

Vorige week lag mijn mail er een aantal dagen uit. Ik kon geen mailtjes versturen en geen mailtjes ontvangen. Lekker rustig, was mijn eerste reactie. Na een poosje begon ik me ook wel wat zorgen te maken. Welke berichten miste ik? Waren er dringende (pastorale) berichten bij? Hoe is dat in het geestelijk leven? Worden we onrustig als de boodschap van God niet binnenkomt in ons hart, in ons leven? Maken we ons zorgen? Of missen we eigenlijk niets en gaan we op in het leven hier en nu? Eerlijk gezegd is dat wel wat kortzichtig. Beter is het om de binnenkamer op te zoeken en het aangezicht van de Heere te zoeken. Ook al lijkt de Heere zich te verbergen, dan toch te bidden: Heere spreek tot mijn ziel. ‘Leer mij o Heer’, de weg door U bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand met Goddelijk bestraald, dan zal mijn  oog op Uwe wetten staren’ (Psalm 119: 17). Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland visser der mensen

Overleden gemeenteleden

In de wijkkerkenraadsvergadering is gesproken over de wijze waarop we als wijkgemeente aandacht besteden aan de overleden gemeenteleden. Zoals bekend wordt elk overlijden uit de hele gemeente afgekondigd. Aan de nabestaanden wordt gedacht in de voorbeden. De wijkkerkenraad heeft besloten om voortaan bij elke afkondiging van overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, hieraan aandacht te besteden in het zingen van de voorzang. Dat betekent dat de voorzang in dat geval zal worden aangepast. De voorzang wordt niet aangepast bij de afkondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de andere wijkgemeenten.

de wijkkerkenraad  

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bevelen de zieken en allen die om hen heen staan in uw voorbede en meeleven aan. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen mocht bij een huisbezoek € 20,- ontvangen voor de kerk.

Ouderling Jos van de Minkelis ontving tijdens een huisbezoek € 20,- ter vrije besteding.

Ouderling Matthijs van den Bos ontving € 15,- voor de zending. Hartelijk dank voor uw gaven!

Beroepingswerk

Op het moment, dat we dit bericht schrijven, is er nog niets bekend, hoe de uitslag op het uitgebrachte beroep aan ds. Bakelaar zal zijn. We bidden dat hij een bevestiging op het beroep mag ontvangen, zodat hij dat ook aan kan nemen. Op het moment van verschijnen van dit kerkblad, verwachten we die uitslag wel binnen te hebben. We leggen het in de handen van onze God, die zeker ook naar onze gemeente zal omzien, hoe de uitslag ook mag zijn.

Verkiezingen

Helaas hebben de broeders Johan van Kekerix, Koetshuis 19, verkozen tot het ambt van ouderling en Peter Cornegé, Nieuweweg 127, verkozen tot het ambt van diaken, hun verkiezing niet kunnen aannemen. Dit betekent, dat er een volgende verkiezingsronde voor één ouderling en één diaken moet worden gehouden.

Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 27 januari a.s. 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 10 februari een verkiezingsvergadering gehouden.

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 23 januari om 20.00 uur in De Parel. U bent van harte uitgenodigd!

Kinderlied

In de bijbelklas is het onderwerp op zondag 19 januari ‘Jezus helpt twee zieken’. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 482: ‘Dank U voor de wond’ren die gebeuren.’

Citaat

‘Gehoorzaamheid aan Jezus’ roepstem is nooit een daad  van de mens zelf.’  Dietrich Bonhoeffer 1906-1945

Bidden en danken

Wilt u bidden voor de kerkenraad dat de voortdurende vacatures vervuld mogen worden.

Bid voor christenen in Nigeria die te maken hebben gehad met aanvallen. Bid dat ze deze traumatische gebeurtenissen kunnen verwerken en nieuwe hoop en moed ontvangen. (Gebedskalender Open Doors)

De regio Oost-Congo wordt geteisterd door armoede en geweld als gevolg van stammenconflicten, waarbij soms groepen mensen worden uitgemoord. Ook steekt ebola geregeld de kop op. Dank en bid voor de zendingswerkers daar, de familie Godeschalk en de familie Folmer, voor wie de werkomstandigheden zwaar zijn. (Gebedskalender GZB)

Pareldienst

Zondagavond 19 januari zaal D in De Parel.

18.00 uur. De deuren van de zaal gaan om 17.30 uur open, om 17.45 uur start het voorprogramma.

De heer Hans Maat uit Veenendaal

Het thema is ‘Verlangen naar meer’

 De band ‘Quest’ zal deze avond de muzikale begeleiding verzorgen.

Er zijn ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om mee te bidden.

Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.

Iedereen is van harte welkom!

Op de website staat de flyer om te gebruiken om iemand uit te nodigen. Ook komt daaronder het programma te staan voor iedereen die thuis live of      later wil meeluisteren.

De data voor de Pareldiensten van de 1e helft van dit jaar zijn: 16 februari, 15 maart, 10 mei, 24 mei en 21 juni.           

de Commissie Pareldiensten

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende erediensten

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er is veel zorg die niet in de openbaarheid komt. Maar de Heere ziet het wel. Hij gaat een weg met elk mens. En wat kan de weg soms anders gaan dan wij denken en hopen. Wat kan dat veel in ons hart teweegbrengen. David geeft ons een goede raad (en God is het er mee eens want Hij heeft het laten optekenen in Zijn Woord): “Stort uw hart uit voor Zijn aangezicht.”

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving op bezoek een gift van €10 voor de restauratie van het orgel.

Ouderenpastoraat

In 2020 zullen alle ouderen van 75 jaar en ouder weer bezocht worden. Dat zijn er in totaal 164. Dankbaar zijn wij als kerkenraad dat de seniorenbezoekbroeders L. de Groot en W. de Nijs een groot deel van deze bezoeken voor hun rekening nemen.

Afscheid

Zondagavond 19 januari nemen we afscheid van de broeders J.W. Arkeraats, M.M. Corbijn, J.T. Nederveen, A.W. Trapman en H. Wijnja. Wij danken de broeders voor hun werk dat zij in het midden van de gemeente en van wijk drie hebben verricht. En dat op de verschillende terreinen waarop jullie bezig mochten zijn. Bovenal danken we de Heere Die jullie heeft gegeven wat nodig was om bezig te kunnen zijn tot opbouw en zegen van Zijn gemeente. Tot eer van Zijn Naam. Hij gedenke jullie en ook allen die bij jullie horen op de verdere levensweg.

Bevestiging

De broeders M. de Bruin, L.H.Y. Eskes, L.J. van Gelder, A. de Hek, H.J. van Hoeven, A. Kazen, J.P. Teeuw en R. Vlot zullen in de avonddienst van 19 januari (her)bevestigd worden in het ambt van ouderling en de broeders A. Bijkerk, J.W. Buijk en G.P. Cluistra in het ambt van diaken. We wensen de broeders de genade van God toe die ze nodig hebben voor hun werk in het ambt. Een genade die Hij ook wil geven op het gelovig gebed tot Hem en waar de gehele kerkenraad ook ernstig om verlegen is. Om zo samen vruchtbaar te mogen zijn in de dienst van de Heere aan de gemeente, Die ons riep. Daarbij worden we hopelijk ook gedragen door uw en jouw gebed, want wij kunnen het niet alleen.

Gelezen/gehoord

‘Geloven = ogen dicht en oren open.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 17 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. A Spies

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 18 januari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Zondag 19 januari

14.15 uur             Zondagsschool

 Maandag 20 januari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Dinsdag 21 januari

19.30 uur             Uitzwermavond – zaal Oude kerk

19.30-21.30 uur   Zendingsvereniging Ora et labora – De Parel

Woensdag 22 januari

09.30-11.00 uur   Woensdagmorgenbijbelkring – De Parel

18.45-20.00 uur   Kinderclub Ithaï –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag.23 januari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

19.00 uur             Ontmoetingsavond –  De Parel

19.15 uur             Afscheidsavond zondagsschool – De Parel

20.00-22.00 uur   Opvoedkring wijk 3 Zuid, 4-7 jaar

20.00 uur             Bijbelkring wijk 2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Kring geloofsopvoeding wijk 1 Oost – Nieuwe kerk

 Vrijdag 24 januari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. R Verkaik

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb 19.30 uur        JV Ichthus –  De Parel/Wagon

____________________________________________________

Varia

Moederkring Op weg met de ander

Datum: dinsdag 28 januari 2020

Tijd: 9.45 uur, welkom vanaf 9.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur

Plaats: locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht. Kerkbuurt 80.

Omschrijving: Alle moeders van een gezin met een kind met een beperking zijn weer van harte welkom op onze moederkring.

Ook in het nieuwe jaar hopen we als moederkring elkaar weer te ontmoeten rondom het Woord en elkaar te bemoedigen en met elkaar na te denken over de dingen die er in onze gezinnen aan de orde komen. We hopen dat ook ‘nieuwe moeders’ de weg naar deze kring gaan vinden. Juist vanwege de specifieke vragen die er in jouw gezin leven vind je bij anderen (h)erkenning.

Wil je eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan: Lies van Vliet 078-615.70.58 of Marjan Rietveld 078-615.65.96

We hopen op een fijne bijeenkomst.

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg

Gastvrouw of stafvervanger

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. We hopen dat ze na een verblijf sterker, maar vooral ook met nieuw perspectief, naar huis gaan. Gea is één keer per veertien dagen gastvrouw. Ze vertelt dat ze na haar dienst altijd verwonderd en dankbaar naar huis rijdt. Haar werk ervaart ze als betekenisvol: luisteren, liefdevolle aandacht geven, met iemand bidden, leiding tijdens de maaltijd, maar ook iets praktisch oplossen. Het is een mooie taak in een stukje van Gods Koninkrijk.

Het werk in de Herberg gebeurt voornamelijk door vrijwilligers. We zijn o.a. op zoek naar een gastvrouw overdag en stafvervangers voor de avond of in het weekend. Heb je interesse?  Neem contact met ons op en loop eens een keer vrijblijvend mee. Zie (ook voor andere vacatures) www.pdcdeherberg.nl.

Instrumentaal concert met take five

Zaterdag 15 februari 2020 wordt in de Hervormde Kerk van Stolwijk een bijzonder instrumentaal concert gegeven. Aan het concert werkt het esemble ‘Take Five’ mee. Take Five bestaat uit Leon Koppelman (panfluit), Annette Jumelet (viool), Peter Koetsveld (klarinet), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (orgel en piano).

Het programma is heel divers: klassieke meesterwerken, populaire composities, virtuoze solo’s, een orgelimprovisatie op verzoek, samenzang… Kortom: een gevarieerde muzikale avond voor het hele gezin. De groep ‘Take Five’ maakte inmiddels drie cd’s. De eerste twee cd’s werden genomineerd voor een Zilveren Duif en kregen lovende recensies in de pers. Take Five treedt regelmatig in het hele land.

Leon Koppelman (1986) kreeg panfluitlessen van Gerard Rijken van Olst en de Roemeense virtuoos Nicolae Pirvu. Hij geeft regelmatig concerten en werkte mee aan diverse cd-opnamen. Samen met Jan Peter Teeuw maakte hij vier cd’s in de serie ‘Leon in Concert’.

Annette Jumelet (1980) studeerde viool aan de Zeeuwse muziekschool bij Myra van Groendael, Arjan Kik en Annemarie Swimmen. Ze speelde in diverse orkesten en werkt geregeld mee aan concerten en zangavonden. In 2019 maakte ze haar eerste solo-CD.

Peter Koetsveld (1961) studeerde klarinet aan het conservatorium in Den Haag. Op dit moment is hij dirigent van diverse gospelkoren. In 2002 richtte hij het Kurios Klarinet Kwartet op. In 2018 verscheen zijn eerste solo-CD.

Marien Stouten (1983) kreeg orgelles van Martin Mans en Rinus Verhage. Hij studeerde aan het conservatorium van Gent bij Ignace Michiels. Op dit moment is hij organist in Brouwershaven en Haamstede. Marien werkte mee aan diverse cd-opnamen en is dirigent van een zevental koren.

Jan Peter Teeuw (1987) is kerkorganist in Ridderkerk. Ook geeft hij regelmatig concerten, zowel als solist als als koorbegeleider. Van zijn hand verschenen diverse bundels met koraalmuziek (orgel en instrumentaal). Jan Peter werkte mee aan vele cd’s, waaronder drie solo-cd’s, opgenomen in Bolnes (2007), Leeuwarden (2009) en Purmerend (2013). Met Marien Stouten maakte hij twee vierhandige cd’s, opgenomen in Recklinghausen (2010) en Dudelange (2012). Daarnaast is hij dirigent van vier koren.

Het concert begint om 19.30 uur. De toegang is € 7,50 (volwassenen) € 2,50 (kinderen), met een maximum van

€ 20,- per gezin. Voor en na het concert zijn er cd’s te verkrijgen van de musici, waaronder uiteraard de nieuwe cd ‘Wintertime’. Ook zijn diverse bundels (instrumentale) bladmuziek van Marien en Jan Peter te koop.  Meer informatie: www.janpeterteeuw.nl

Oikocredit: laagste risico-indicatie en hoog sociaal rendement

De diaconie beheert het geld dat de gemeente bij elkaar brengt. Niet al dat geld wordt direct besteed. Vandaar dat een gedeelte ondergebracht is bij Oicocredit. Wat er met dat geld gebeurt, leest u hieronder:

Terwijl de wereld van het ene naar het andere sportieve hoogtepunt rent (EK Voetbal, Wimbledon, Tour de France), wordt en op andere terreinen ook records gebroken. Misschien nog wel veel belangrijkere records. Nog nooit werden zo veel mensen in arme landen door microkrediet bereikt. Met een kleine lening kunnen ze een betere toekomst voor hun kinderen creëren. Kinderen kunnen naar school en krijgen betere gezondheidszorg. En dit alles zonder subsidies en zonder de steeds verder opdrogende geldstroom uit de potjes van ontwikkelings-samenwerking. Nee, ze doen het allemaal zelf. Deze mensen lenen een klein bedrag, vaak niet meer dan 100 Euro, om een eigen bedrijfje op te zetten en daarmee in hun eigen onderhoud te voorzien. Ongeveer 98 procent van de microkredietleningen wordt netjes, met rente, terugbetaald. Zijn dat niet grotere prestaties dan die van topsporters die met grote subsidies van overheden en bonden kunnen werken?

De ware kampioenen zijn dus al die miljoenen mensen die hun lot in eigen handen nemen. Oikocredit helpt ze daarbij. Niet met subsidies en sponsorcontracten maar met een eenvoudige lening. Omdat het geld terugkomt, kan het daarna weer aan iemand anders worden uitgeleend.

Oikocredit is door de Wereldraad van Kerken opgezet om mensen in ontwikkelingslanden de mogelijkheid te bieden het heft in eigen hand te nemen. Dat doet Oikocredit al 37 jaar. Omdat Oikocredit geen giften geeft, maar leningen verstrekt, hoeft Oikocredit u niet om een gift te vragen. U kunt wèl overwegen een deel van uw spaargeld te investeren in Oikocredit. Oikocredit Nederland Fonds (ONF) heeft de laagst mogelijke risico-indicatie (nr. 1 op een schaal van 7). Dit, omdat het Oikocredit Nederland Fonds al sinds haar oprichting (achttien jaar geleden) een stabiel dividend uitkeert van 1,55 procent.

Laat u van uw beste kant zien en beleg in het Oikocredit Nederland Fonds! U maakt dat mensen het beste uit zichzelf halen. Een mooie gedachte en een christelijke daad om daaraan bij te dragen!

Zie www.oikocreditnederland.nl, neem contact op met het kantoor in Utrecht 030-234 10 69)

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 19 januari 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. P. Vernooij, Lekkerkerk

18.00 uur   ds. J.C. Breugem – leerdienst

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconaal project HGJB – Geef hoop!

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Corine Ritmeester, Anne Faasse

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 2 Noord, ds. D. Hoolwerf, Stellendam

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur   prop. G.A. van Ginkel, Maartensdijk

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC zondag 20

 DE PAREL

18.00 uur   dhr. Hans Maat, Veenendaal

Collecten

Morgendienst:   1. Fonds Algemene kerkenraad

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – energiekosten

De Parel: Eigen gemeente – De Parel

 Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Julia van Herwaarden

Groep B: Linda van Wijngaarden, Elsa Visser

10.45 uur: Groep A: Denise de Bruin, Wietse de Jong

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Miranda Batenburg,

Methilde de Ruiter, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 17: 3

avonddienst: Psalm 45: 7

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Vertrouwenspersonen in onze gemeente

Israël avond 28 januari

Op dinsdag 28 januari a.s. is er weer een Israëlavond in de Parel, Talmastraat 9.

Spreker is Ds. C.J. Overeem uit Woerden. Het onderwerp is: ‘Onopgeefbaar verbonden’, een unieke uitdrukking voor een unieke relatie. Ds. Overeem is bestuurslid van de Stichting Centrum voor Israëlstudies. Aanvang 20.00 uur. Toegang is gratis. Na afloop wordt er een collecte gehouden voor het werk van CIS in Jeruzalem. Ook zijn er Israël producten te koop. Iedereen is hartelijk welkom.

Kerkblad 75-26

Niet gezocht, wel gevonden!

“En hierna ging Hij weg en Hij zag een tollenaar van wie de naam Levi was, in het tolhuis zitten en Hij zei tegen hem volg Mij. En hij stond op, liet alles achter en volgde Hem.” (Lukas 5: 27 en 28)

___________________________________________

Massaal waren ze er voor gekomen. Uit allerlei steden en dorpen in Galilea en Judea waren Farizeeën en schriftgeleerden afgereisd naar Kapernaum om te horen en zien wat Jezus zou doen. Het huis waar Jezus verblijft is overvol. Zo vol dat de verlamde man (vers 18) niet bij de Heere Jezus kan komen en door het dak naar beneden wordt gelaten. Zoveel mensen, dat betekent dat de Heere Jezus veel werk heeft te doen. Want stuk voor stuk hebben ze toch vergeving van zonden en eeuwig leven nodig? Dat kan alleen Hij schenken.

Maar wat doet Jezus? Hij vertrekt uit het huis en aan de rand van Kapernaüm ziet hij Levi in het tolhuis zitten. Daar moet Hij zijn. Levi is niet voor Hem in de benen gekomen. Druk met zijn baan als belastinginner namens de Romeinen staat hij er waarschijnlijk nauwelijks bij stil dat Jezus in de stad is en preekt.
Velen vonden het maar een dubieuze baan: tollenaar. Grote kans dat de mensen veelal de andere kant op keken als ze Levi tegenkwamen. De Heere Jezus kijkt hem nadrukkelijk aan, roept en zegt: volg mij! Dat is de Heere Jezus ten voeten uit. Hij stapt op mensen af die met Hem niet rekenen, op Hem niet zitten te wachten.
Een man die voor zijn vrouw meegaat naar de kerk hoort het Woord en wordt er door geraakt. Een meisje die eigenlijk weinig interesse heeft voor God en geloof wordt gegrepen tijdens een catechisatieles.
Trouwens, wie van ons is verlegen om Jezus? Wat een wonder dat de Heere het daar niet van af laat hangen. Maar dat Hij jongeren en ouderen opspoort en aanspoort: Volg mij! Dat Hij uitgerekend voor zulke mensen de hoofdprijs betaald, met als grote dieptepunt Golgotha. Wat dat betreft lichten die oude profetenwoorden bijzonder op: Ik ben gevonden, door hen die naar mij niet zochten. Tegen het volk dat Mijn Naam niet aanriep, heb Ik gezegd: zie hier ben Ik, zie hier ben Ik (Jes. 65: 1).

Hoe gaat het verder met Levi? Dat is het wonderlijke: op de roepstem van de Heere Jezus legt hij zijn spullen neer, staat op en gaat met de Heere Jezus mee. Hij wordt een volgeling van de Heere Jezus die onderwijs ontvangt en op Zijn beurt als apostel anderen mag onderwijzen over de levende Heere.

Hoe kan dat toch? Omdat de Heere Jezus met macht en majesteit spreekt. Hij spreekt scheppend. Hij roept op een manier dat je niet anders kunt dan achter Hem aan komen, niet een poosje of een beetje, maar heel je leven. Je leven verloren en hervonden in de Heere Jezus. Geroepen en getrokken uit het duister tot het wonderbare licht van Zijn genade. Niet dat je eigen verantwoordelijkheid achterwege blijft. Wie zijn verantwoordelijkheid neemt om de Heere te zoeken die ontdekt dat Hij je al genadig had gevonden. Goddank is Hij je altijd een stap voor.

En nu maar volgen, je laten dienen door de Meester, gelovig luisteren naar Hem! Achter Hem aan is een veelbelovende route. Weliswaar door het donkere dal van lijden heen, maar met de eeuwige heerlijkheid als eindbestemming.

ds. W.J. Westland

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Opbrengst kerstkaartenactie HGJB-project ‘Geef Hoop’
Namens de mensen in Mozambique, die geholpen worden met het project, willen we u hartelijk bedanken voor de ingeleverde kerstkaarten! De opbrengst van de kerstkaartenactie voor het diaconaal HJGB-project ‘Geef Hoop’ bedraagt dit jaar € 509,35. Van dit geld kunnen mooie dingen gedaan worden in Mozambique. Hartelijk bedankt voor de ingeleverde kerstkaarten en ruime bijdragen! Ook alle enthousiaste bezorgers bedankt!

Organisatie Kerkbode
We zijn dankbaar dat elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken Nellie Broer, Esther de Bruin, Paula Buijk, Rika den Dunnen, Anja Meerkerk, Corrie Meerkerk en Arjane Slob voor dit werk op de achtergrond. Corrie (en Arie) Meerkerk zijn per 1 december gestopt met dit werk, samen hebben ze dit werk tal van jaren gedaan en we willen hen daar hartelijk voor danken. Fijn dat hun werk is overgenomen door Petra Boers. De coördinatie van de kerkbode is in handen van Chris en Annelies Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99. Dit geldt voor de lezers van de kerkbode in Giessendam/Neder-Hardinxveld. Opmerkingen en wijzigingen betreffende bezorging en abonnementen e.d. kunt u doorgeven aan Chris en Annelies Tromp via het genoemde adres of via abonnementen@hghg.nl

Nieuwe leiding gezocht voor ’t Lichtpunt
Om onze clubleiding uit te breiden zijn we op zoek naar iemand die spontaan en gezellig is, van zingen houdt en die ook graag Gods liefde wil doorgeven door het vertellen van bijbelverhalen met behulp van kinderbijbel en mini-beamer.
’t Lichtpunt bestaat al ruim 44 jaar! Het is een club met 16 leden met een verstandelijke beperking in de leeftijd van 14-69 jaar. We komen elke donderdag bij elkaar van 19.00-20.30 uur in een benedenzaal van De Parel voor een fijne clubavond met bijbelvertelling, gezellig koffiedrinken en bijkletsen en een creatief gedeelte na de pauze.
De leiding bestaat nu uit vier vrouwen en één man, dus een man erbij (leeftijd 20-40) zou heel fijn zijn. Maar een vrouw, of iemand die wat ouder is dan 40, is natuurlijk ook van harte welkom.
Kom gerust eens kijken op een clubavond om te ervaren hoe het bij ons is en of dit clubwerk, deze groep mensen, je aanspreekt. De clubleden zullen je zeker met enthousiasme ontvangen!
Voor meer informatie bel of app naar één van de leiding:
Agnes van Kekerix tel: 61 17 48/06-28 35 73 76
Ellen Leenman tel: 63 33 91/06-24 22 21 01
Koos Loeve tel: 61 81 64/06-17 43 09 24
Maurice Verheul tel. 63 43 70/06-51 27 13 73
Willeke Verhoef tel.: 61 12 31/06-38 30 42 44

Uur van gebed
Ook in het jaar 2020 willen we weer maandelijks samenkomen in een ‘uur van gebed’. Zaterdag 11 januari is jong en oud weer van harte welkom in de Jeugdzaal van de Oude kerk, aanvang: 19.00 uur. Gebedspunten zijn van harte welkom. Deze kunnen worden meegebracht of worden gemaild naar pille.cihg@solconmail.nl.

Actie Een Kilo Liefde
Met grote dankbaarheid mogen wij als commissie terugkijken op de actie ‘Een Kilo Liefde’, die we een paar weken geleden hebben gehouden. Mede door uw medewerking was het mogelijk om op maar liefst 54 adressen een mooi kerstpakket af te geven. De reacties van de ontvangers waren zo bijzonder, dat we verwonderd zijn. We mochten ook giften ontvangen, waarmee we het hele jaar door verschillende gezinnen extra kunnen ondersteunen. Wij willen u hartelijk danken voor uw bijdrage, in welke vorm dan ook. Bovenal danken wij God dat Hij ons zegent en dat wij, namens u, Zijn liefde letterlijk maar ook figuurlijk uit mogen delen.
Commissie ‘Een Kilo Liefde’

Onderwerpen voor de voorbede
“De HEERE is ver van goddelozen, maar het gebed van rechtvaardigen verhoort Hij.” (Spreuken 15: 29)
Als gemeente die bidt, mogen we veel van God verwachten!
U als gemeentelid hebt de gelegenheid om onderwerpen aan te dragen voor de voorbede.
Als het gaat over ziekte, overlijden of jubilea of andere bijzondere persoonlijke zaken kunt u contact opnemen met predikant, kerkelijk werker of (wijk)ouderling/diaken.
Verder kent onze gemeente een commissie Voorbede, gevormd vanuit de diaconie – een diaken of gemeentelid uit elke wijkgemeente.
Die commissie stelt maandelijks een rooster van meer algemene onderwerpen op waarvoor de komende maand in de eredienst voorbede kan worden gedaan.
Dat kan gaan om collectedoelen, te maken hebben met de tijd van het jaar, of met actuele zaken, in onze woonplaats, in ons land of daarbuiten.
Als u zulke onderwerpen wilt aandragen, mail ze dan naar voorbede@hghg.nl . Mocht u geen internet hebben, vraag dan een ouderling of diaken uw suggesties door te geven. Zo kunnen ook onderwerpen die niet of erg weinig aan bod komen, onder de aandacht worden gebracht.
Houd er wel rekening mee, dat er soms keuzen gemaakt moeten worden en dat voor wat in de ene dienst niet meegenomen wordt, mogelijk in een andere dienst of op een andere datum wel wordt gebeden!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 12 januari 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund.
Dit keer noemen we het diaconale werk in onze eigen gemeente. Ook in onze gemeente zijn broeders en zusters (ouderen en jongeren) die door diverse omstandigheden maar moeilijk kunnen rondkomen. Dit is vaak niet bij iedereen bekend of direct zichtbaar. De diaconie probeert deze gemeenteleden te ondersteunen door middel van financiële ondersteuning of andere vormen van praktische hulp. Op deze manier mogen we als gemeente elkaar dienen, zoals ook de eerste christenen naar elkaar omkeken (zie Handelingen 2: 44 en 45).
Keer op keer zijn wij verwonderd over en dankbaar voor uw gulle gaven en het vertrouwen wat u als gemeente in ons heeft. Het is ons voortdurend gebed dat God het diaconale werk in onze eigen gemeente blijft zegenen. Tot eer en verheerlijking van Zijn Naam en tot opbouw van de gemeente.

Verjaringsfonds eerste kwartaal 2020
De opbrengst voor het eerste kwartaal 2020 is bestemd voor Stichting Jemima. Stichting Jemima is een organisatie die zich richt op het verlenen van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking op de Westbank in Israël nabij Bethlehem. Lokale medewerkers verlenen de zorg vanuit hun christelijke bewogenheid en professionaliteit. Zij werken samen met (deskundige) vrijwilligers uit het buitenland, waaronder Nederland. Barmhartigheid en ontwikkeling zijn de speerpunten in de zorg.
Vanuit een warme en veilige omgeving worden de bewoners gestimuleerd om hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Het ritme en de leermomenten uit het dagelijks leven zijn hulpmiddelen om zorg, therapie en ervaringsleren te integreren. Liefde en zorg voor de zwakkeren in de samenleving is onze christelijke opdracht. Jezus’ woorden in Mattheus 25: 34-40 motiveren alle betrokkenen bij Jemima: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan”.

Bezoek uit de gemeente
Bent u vaak alleen, of bent u nog samen, maar zou u het fijn vinden als zo nu en dan eens iemand vanuit de kerkelijke gemeente bij u op bezoek komt?
Of weet u wellicht iemand anders die ook wel een bezoekje zou willen ontvangen?
Dan kunt u zich aanmelden bij één van onderstaande dames. Namens de diaconie regelen zij het bezoekwerk.

• Voor wijk 1 oost: Mary van Wijngaarden, tel. 61 74 94
• Voor wijk 2 noord: Coby van Wijngaarden, tel. 61 61 98
• Voor wijk 3 zuid: Lian de Wit, tel. 61 74 42

Wij zijn ook nog op zoek naar dames/heren die bezoeken willen afleggen.
Heeft u tijd over en zou u weleens iemand van de kerkelijke gemeente willen bezoeken, meldt u zich dan aan bij één van de genoemde dames.

 

College van kerkrentmeesters

‘GEEF VOOR JE KERK’
De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. Continuïteit is hard nodig voor de toekomst. In 2019 konden we op u rekenen. U gaf gehoor aan onze oproep. U voorzag ons van voldoende middelen om alle activiteiten te kunnen uitvoeren. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.
In onze kerk vinden veel activiteiten plaats, voor zowel jongeren als ouderen. Centraal staat de verkondiging van het Evangelie. In de wekelijkse erediensten spreekt God tot ons en hebben wij de gelegenheid om Hem te eren en elkaar te ontmoeten. Ook gedurende de week is er ruimte om elkaar als gemeenteleden te ontmoeten en te bemoedigen in het geloof.
We hebben ook een opdracht om anderen te laten delen in de boodschap van de Bijbel, de liefde voor God en de liefde voor de naaste. Dit komt tot uitdrukking in het vele werk dat vanuit de kerk wordt georganiseerd, Kruispunt, Wegwijzer, de werkbank, de vele initiatieven vanuit de diaconie, het jeugdwerk, evangelisatie en nog veel meer.
We zoeken het contact en doen dat door de jaarlijkse rommelmarkten, de concerten in de kerken en de open kerkdagen die we organiseren.
Veel activiteiten worden georganiseerd door vrijwilligers. De inzet van de vele vrijwilligers in onze gemeente houdt de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch aanzienlijke kosten maakt. De traktementen van onze predikanten, het salaris van de kerkelijk werker en de aanschaf van materialen voor club- en jeugdwerk. Daarnaast zijn er voor dit jaar forse uitgaven gepland voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen.
Van zaterdag 18 januari t/m vrijdag 31 januari 2020 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Dan gaan weer veel vrijwilligers op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we weer op u rekenen?
Tot slot willen we een dringend beroep op u doen om het werk binnen de eigen gemeente in uw gebed te gedenken.

Namens het college van Kerkrentmeesters
Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring
Woensdagmorgen 15 januari staat een kringmorgen gepland. Dit keer zal het gaan over de ontmoeting met Melchizedek. Centraal staat het bijbelgedeelte uit Genesis 14: 17-24 en 1 Johannes 2: 15-17. We hopen iedereen te ontmoeten rond 09.30 uur.

Uitnodiging Vergadering Mannenvereniging
De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 86ste jaarvergadering, die gehouden zal worden op woensdag 22 januari 2020 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur.
De gastspreker op deze avond is ds. H.J. van der Veen uit Sliedrecht met als thema: ‘Jezus huilde’. Een onderwerp dat onze aandacht zeker waard is.
Jong en oud van harte welkom!
Ds. Van der Veen hield een aantal bijbelstudies over het emotionele leven van Jezus en bundelde deze in het boek, Jezus huilde. Jezus kende een rijk gevoelsleven: Hij is bewogen, toornt, verheugt Zich, heeft lief, huilt, verlangt en is bedroefd. De auteur vraagt zich af hoe onze emoties gevormd en verdiept kunnen worden in de ontmoeting met Jezus. Actuele thema’s als geloof en gevoel en het werk van de Heilige Geest komen aan de orde. Het wil ons helpen om een beter zicht te krijgen op de plek die emoties hebben in ons (geloofs)leven. Het kan ons leren beter met onze gevoelens om te gaan.

Jeugdrubriek

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Hoi jongens en meisjes,
De kerstvakantie is voorbij. Jullie gaan alweer naar school. Komende zondag, 12 januari, gaat de zondagsschool ook weer van start. We willen jullie allemaal hartelijk uitnodigen om te komen. Ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom. Zit jij op de basisschool, maar nog niet op de zondagsschool, kom dan eens een keertje kijken. Er is elke week zondagsschool van 14.15 tot 15.00 uur. We zingen met elkaar, bidden samen, luisteren naar een verhaal uit de Bijbel en maken een puzzeltje of doen een Bijbelse quiz. Kom gerust eens langs in De Parel. We willen de kinderen die in groep 8 zitten en de zondagsschool verlaten alvast herinneren aan het afscheidsavondje op donderdag 23 januari in De Parel. Nadere informatie volgt nog.
de leiding van de zondagsschool

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Bevestigingsdienst nieuwe ambtsdragers
Zondagmiddag nemen we als ambtsdrager afscheid van ouderling-kerkrentmeester A. de Jong en diaken D.W. de Jong. Br. J. Broer blijft nog een poosje totdat zijn vacature ook vervuld is. In de dienst wordt br. J. de Heer bevestigd als diaken, br. T. C. Meerkerk wordt bevestigd als ouderling-kerkrentmeester en br. A. Molendijk wordt bevestigd als ouderling. Tevens vindt de herbevestiging plaats van br. J. Egas, br. H.W.G. Kant, br. P. de Keizer (diaken), br. J. Poortvliet en br. K. Ruitenberg. Als kerkrentmeester begint br. A. de Jong aan een nieuwe periode. We zijn dankbaar voor wat de broeders, die afscheid nemen, mochten betekenen. Tegelijkertijd zijn we blij dat de Heere ook weer doorgaat met Zijn werk en dat broeders mogen toetreden tot het ambt en anderen aan een nieuwe periode beginnen. We wensen de broeders bij al het ambtelijke werk de zegen van onze God. “Dat zij hun ambt en plicht o Heer, getrouw verrichten tot Uw eer” (Morgenzang: 3 gewijzigd).
We lezen in deze dienst Johannes 21: 15-25. Petrus vraagt aan de Heere Jezus hoe het met Johannes zal gaan in de toekomst. En dan zegt de Heere Jezus in vers 22: Volgt u Mij. Deze woorden staan centraal in de dienst. Laten we met elkaar bidden om een gezegende dienst, in het bijzonder ook voor de broerders die afscheid nemen en (her)bevestigd worden. Let er op dat de dienst begint om 16.30 uur. Voor de kleinsten is kinderoppas aanwezig.

Verkiezingen
Br. F.P. Schild heeft gemeend te moeten bedanken voor het ambt van diaken. Deze beslissing is niet lichtvaardig genomen maar serieus overwogen in biddend opzien tot de Heere. De kerkenraad respecteert zijn beslissing en spreekt de wens uit dat hij hierop vrede mag ontvangen.
Bovenstaande betekent dat een nieuwe verkiezingsronde gehouden zal worden. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor deze openstaande vacature één naam worden ingediend, dan kan de kerkenraad deze kandidaat benoemen. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend, of de kerkenraad voegt namen toe aan de kieslijst, dan is een verkiezingsvergadering noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 10 februari in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste tien lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 27 januari 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet – Zijlweer 1. Wilt u deze verkiezing een plaats geven in uw gebeden?
de wijkkerkenraad

Beroep wijkgemeente 2 Noord
We leven mee met wijkgemeente 2 Noord nu er een beroep is uitgebracht op ds. B.F. Bakelaar uit Krimpen aan de Lek. De ontmoetingen zijn inmiddels geweest. We bidden ds. Bakelaar het licht en de leiding van Gods Geest toe. We hopen dat de vacature vervuld mag worden, maar we leggen het neer in de handen van de Koning van de Kerk.

Bijbelkring
Woensdagavond 15 januari komen we als bijbelkring weer bijeen in De Parel. We starten om 20.00 uur en aan de beurt is hoofdstuk 4 van het boekje. Dat hoofdstuk gaat over Nehemia 6: 1-19. Leest u het thuis alvast door? We hopen op en bidden voor een zegenrijke kringavond!

Giften
Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor het collectedoel ‘geloven in Spangen’. Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Vriendelijk bedankt voor deze gaven!

Tenslotte
We kregen veel kerstkaarten en goede wensen toegestuurd. Dank daarvoor! We wensen u en jou ook de zegen van God toe voor het nieuwe jaar! Een bijzonder jaar voor jongeren die examen gaan doen, voor verschillende jonge stellen in onze wijk die gaan trouwen!
Het was fijn om in de afgelopen tijd veel samen op te trekken rondom de Schrift. Ook voor het nieuwe jaar kijk ik uit naar mooie diensten waarin we samen de Schriften lezen en door de kracht van de Heilige Geest de Heere zelf mogen ontmoeten in Zijn woord. Laten we net als Anna maar veel verwachting hebben van de Heere en Hem zoeken waar Hij te vinden is. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Wij bevelen hen aan in de voorbede en aandacht van de gemeente. We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Beroepingswerk
Nadat het beroep op vrijdag 27 december j.l. aan ds. B.F. Bakelaar is overhandigd, mocht hij de zondag daarop tijdens de avonddienst reeds vanaf de kansel kennismaken met de gemeente. Tijdens deze dienst stond 1 Kronieken 17: 1-17 centraal. Ds. Bakelaar is ooit in 2003 eens vanuit zijn eerste gemeente Langerak in onze Oude kerk voorgegaan. Dit was echter zolang geleden, dat dit echt een eerste kennismaking met onze gemeente was.
Dinsdag 7 januari heeft hij de gemeente bezocht en heeft hij kennisgemaakt met de collega’s, de pastorie aan de Kemphaan bezocht en nader kennisgemaakt met het werk in de gemeente en de leden van de wijkkerkenraad.
Uiterlijk vrijdag 17 januari zal hij moeten beslissen op het door ons uitgebrachte beroep en we bidden van harte of onze Heer en Heiland hem een bevestiging op het uitgebrachte beroep mag geven zodat het een positieve beslissing mag worden. We leggen dit alles in Zijn handen, in het volste vertrouwen dat Hij voor onze gemeente blijft zorgen.

Verkiezingen
In de verkiezingsvergadering van maandag 6 januari zijn Martin de Beer en Johan van Kekerix verkozen tot het ambt van ouderling. Peter Cornegé en Peter de Jong zijn verkozen tot het ambt van diaken. Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk maandag 13 januari a.s. hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen mogen worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed?

Cursus Hebreeuws
Na de functiewoorden en naamwoorden vraagt nu het werkwoord onze aandacht. In het bijzonder gaat het weer om de structuur en de stam.
De eerste cursusavond is op maandag 13 januari van 19.45 uur tot 21.30 uur in De Parel. De andere data zijn: 3 februari, 2 en 16 maart, 6 en 20 april en 18 mei.
Pareldienst 19 januari
Zondagavond 19 januari zal om 18.00 uur weer een Pareldienst plaatsvinden. De voorganger in deze eredienst is dhr. Hans Maat en het thema is ‘Verlangen naar meer.
Sinds enkele jaren is hij de directeur van het Evangelisch Werkverband binnen de Protestantse Kerk’in Nederland. Hans is daarnaast ook oprichter van de band Sela en schrijver van vele liederen die we ook regelmatig in onze diensten zingen. Eerder werkte hij aan de bundel Op Toonhoogte, aan het Nieuwe Liedboek namens het moderamen van de PKN en maakte de bundel Hemelhoog van het Evangelisch Werkverband. Deze dienst is het de beurt aan de band Quest om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten.
De digitale flyer en het programma staan op de website gezet. Hiermee kun je iemand uitnodigen uit je directe omgeving die door wat voor reden dan ook niet meer in de kerk komt of daar nooit geweest is. Mooi om te zien dat dit gebeurt en dat we telkens weer nieuwe bezoekers mogen verwelkomen. De zaaldeuren gaan om 17.30 uur open en iedereen is weer van harte welkom !
Commissie Pareldiensten

Kinderlied
In de bijbelklas gaat het zondag 12 januari over ‘het schaap dat zoek was’. Het lied is Op Toonhoogte (OTH) 531 ‘Jezus is de goede Herder’.

Citaat
‘Alle heiliging is er op gericht om staande te kunnen blijven in de dag van Jezus Christus’ wederkomst.’
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We bidden voor ds. Bakelaar en zijn gezin om de leiding van de Heilige Geest van God in deze periode van overdenken, zodat het duidelijk mag worden welke weg zij hebben te gaan.
Wilt u bidden voor de kinderen op de Malediven? Zij zijn een kwetsbare groep en vaak het slachtoffer van mishandeling of geweld. (Gebedskalender Open Doors)
Als een oorlog voorbij is, blijven de herinneringen. Bid voor Bosnië en de (kleine) kerk daar; dat het Evangelie meer harten mag raken en verzoening brengt tussen de verschillende bevolkingsgroepen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Nieuwe indeling wijksecties
Eens per vijf jaar wordt gekeken of de secties in onze wijk nog van dezelfde omvang zijn. Dat is nu ook weer gebeurd. Met ingang van dit jaar is een herschikking ingevoerd.
De Plutostraat, Poolster, Saturnusstraat en Venusstraat ( nu wijk 3.3) worden nu wijk 3.6.
De Uranusstraat, Lekstraat, Lelystraat en Wibautstraat (nu wijk 3.5) worden nu wijk 3.7.
De Parallelweg gaat in zijn geheel behoren tot wijk 3.8.

Consistorievergadering
Maandag 6 januari hebben we als ouderlingen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot pastorale bezoeken doorgenomen. Soms is het jammer dat we te laat geïnformeerd worden omtrent het wel, maar vooral het wee, van onze gemeenteleden. Daarom het verzoek om tijdig de wijkouderling te informeren wanneer er zaken zijn die van belang zijn om bijstand te verlenen in het pastoraat.

Opvoedkringen
De eerste avond in het nieuwe jaar komt er weer aan. Een nieuw jaar… nieuwe kansen en voornemens voor wat betreft (geloofs)opvoeding. Voor hen die nog niet eerder aangehaakt zijn, bij deze nogmaals de uitnodiging; weet je van harte welkom bij één van de opvoedkringen!
Voor meer informatie: eric.arma@gmail.com.

Leeftijd Hoofdstuk Datum+tijd Locatie
0-3 jaar H7: vertrouwen 16-01-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) Herman & Marjolein
4-7 jaar H5: Gastvrij gezin 23-01-2020 20.00 -22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) Eric & Arma
8-11 jaar H4: Moeilijke vragen 09-01-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) (al plaats gevonden)
12-16 jaar H5: Identiteit 30-01-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) De Parel

Bijbelstudiekring
Donderdag 16 januari hopen we elkaar weer te ontmoeten op de Bijbelstudiekring. We behandelen het 11e hoofdstuk van het boek ds. J. Belder waarin de tweede brief van Johannes centraal staat. Het thema is: ‘De waarheid in liefde zeggen’. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Allen van harte welkom!

Gelezen/gehoord
‘De nacht is vergevorderd, het is bijna dag. Het is bijna tijd! Nog maar even! De Heere Jezus vind ik eigenlijk aan de late kant, want ik had Hem al eerder terugverwacht.’

Tenslotte
De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer achter ons. Het jaar 2020 zijn we ingegaan. Anno Domini, dat wil zeggen dat ook dit jaar het jaar van/voor de Heere is. Namens de kerkenraad de wens en bede voor u en jou dat de Heere Zijn hartvernieuwende genade en Zijn geloofsversterkende liefde doet blijken, ook in dit jaar. De genade en vrede van Jezus Christus zij met u allen.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 10 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Hersteld Herv. Boven-Hardinxveld
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 11 januari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek
19.00 uur Gebedskring – Oude Kerk

Zondag 12 januari
14.15-15.00 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 13 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Woensdag 15 januari
09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel
20.00 uur Bijbelkring Wijk Oost – De Parel

Donderdag 16 januari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, br. W. Smit
20.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar – Frederikstr. 16
20.00 uur Bijbelkring Wijk Zuid – De Parel
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 17 januari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. A. Spies
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Tussenclub – De Parel

 

____________________________________________________

Algemene berichten

Blik op Maat
Het team van Blik op Maat bedankt u voor het brengen van de vele metalen naar de Spoorweg. Vorig jaar is ruim 67.000 kg verwerkt met een waarde van € 16.725,-. Afgelopen jaar mochten we giften geven aan o.a. Woord en Daad, Open Doors, MAF, GZB, De Parel, Stichting Moj Blizznji, Interlakes school Ethiopië, Dorkas Voedselactie, Commissie Oost-Europa, Lea van der Riet-Luijten en Stichting Buitenhof. Ook dit jaar staan de kruiwagens weer klaar. U kunt bij ons ijzer, aluminium, rvs, koper, lood, zink, computers, laptops, elektrisch gereedschap, pannen en kabels inleveren. Van beeldschermen, printers, waterkokers, koffiezetapparaten, koelkasten en diepvriezers is sinds kort alleen het snoertje geschikt. Samen met uw inzet hopen we dit jaar weer vele doelen te ondersteunen.
Namens de goede doelen en het team hartelijk bedankt.

Paasproject De Lofstem
In het afgelopen jaar mochten wij op Stille Zaterdag ‘De Kruisiging’ (oorspronkelijk ‘The crucifixion’) van John Stainer uitvoeren. Een pittig, maar prachtig stuk.
Komend jaar hopen wij dit stuk nog een keer in zijn geheel uit te voeren, maar dit keer samen met koor ‘De Lofzang’ uit Gouda. Dit willen wij doen op zaterdagavond 11 april 2020 in de Grote Kerk van Sliedrecht. Arjan Versluis zal ons als organist begeleiden, Peter de Jong zal de tenorsolo zingen en Arjo Loeve de bassolo. Vanaf dinsdag 14 januari 2020 kunt u 13 repetities mee repeteren voor dit prachtige concert. Mocht u later in januari willen aansluiten dan kan dit, maar de uiterlijke datum om aan te sluiten is dinsdag 28 januari. Dit omdat u anders te veel heeft gemist. Kosten voor deelname als projectlid zijn € 24,95 per persoon.

Vakantie Bijbelwerk instructie
Wil je meer tips voor jullie Vakantie Bijbel Werk? Ben je ook zo benieuwd naar het thema van 2020?
Kom dan naar één van de toerustingsmomenten en leer hier meer over! Hieronder de data van deze momenten.
Donderdag 23 januari 2020 – Rouveen (avondprogramma)
Zaterdag 8 februari 2020 – Barneveld (ochtendprogramma)
Vrijdag 14 februari 2020 – Ridderkerk (avondprogramma)
Meer info en aanmelden op www.hgjb.nl/vbw.

Reis mee met de GZB
Al plannen aan het maken voor het nieuwe jaar? Aan het dromen over zonnige oorden, mooie bergwandelingen en verre reizen? Dat kan met GZB-Experience! Maar met Experience biedt de GZB veel meer dan zomaar een reis. Het is een unieke mogelijkheid om kennis te maken met christenen in bijvoorbeeld Nepal, Nicaragua of Frankrijk. Hoe geven zij handen en voeten aan hun geloof? En wat kunnen wij daar van leren? Ga mee over de grens en ontdek meer over God, de ander en jezelf!
Eén van de reizen gaat naar Nepal en vindt plaats van 26 oktober t/m 7 november 2020. De reis staat in het teken van een trektocht door de Himalaya. We lopen niet zomaar een route. Jiwan is één van de gemeentestichters van de GZB in de Himalaya. Samen met hem trekken we de bergen in en gaan we langs gemeenten die hij heeft gesticht. Ook bezoeken we plekken waar nog geen gemeente is. Geniet van de prachtige uitzichten en maak kennis met de nog jonge kerk in het hindoeïstische Nepal.
De reis naar Nepal is een sponsorreis. Dat betekent dat je minimaal € 500,- extra meeneemt voor het GZB-programma in Nepal. Kijk voor een volledig overzicht van alle reizen en om je aan te melden op www.gzbexperience.nl.

 

____________________________________________________

Varia

Stichting Diaconaal Maatschappelijk Werk Alblasserwaard &Vijfheerenlanden (DMW)
Het DMW staat op het giftenplan van de diaconie. Hieronder informatie over het DMW.
Stichting Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW) Alblasserwaard & Vijfheerenlanden is in 1996 opgericht door een aantal diaconieën uit de regio. Zij signaleerden een grote behoefte aan identiteitsgebonden hulpverlening bij psychische, relatie-en opvoedproblemen. De stichting is een samenwerking aangegaan met Stichting Schuilplaats.
De hulp die het DMW aanbiedt is kosteloos. De hulpverlening van het DMW wordt gedeeltelijk gesubsidieerd door een aantal plaatselijke, kerkelijke gemeenten. Verder is het DMW aangewezen op giften en donaties. Ook uw steun voor dit belangrijke werk is van harte welkom!
Hulpaanbod
Stichting Schuilplaats begeleidt mensen die vastgelopen zijn en wil hen weer op weg helpen om nieuw perspectief te zien. Dit is het aanbod van christelijke hulp:
• Individuele begeleiding
In individuele gesprekken met mensen van alle leeftijden inventariseren wij de problemen, zoeken we naar de oorzaken, ondersteunen we mensen bij het vinden van (nieuwe) manieren om met hun problemen om te gaan en geven we concrete adviezen.
• Relatietherapie
Door middel van relatiegesprekken waar beide partners aan deelnemen helpen wij om samen beter met elkaar te communiceren, daardoor elkaar weer te gaan begrijpen en weer betrouwbaar te worden voor elkaar.
• Familie & Gezinstherapie
Soms brengen ruzie, verwijten en verschil van mening veel verwijdering in gezinnen en families. Al is dat vaak niet gemakkelijk, wij willen ons inzetten voor herstel van vertrouwen. We doen dat door het voeren van gesprekken met gezinnen en familieleden. Soms eerst apart van elkaar, maar altijd met het doel om weer gezamenlijk in gesprek te komen.
• Jeugdproblemen
Tieners en opgroeiende jongeren komen soms lastige hobbels tegen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid. Afhankelijk van de wens van de jongere voeren wij individuele gesprekken of gesprekken waarbij ouders of vrienden aanwezig zijn.
• Opvoedingsondersteuning
Ouders helpen wij bij vragen over de opvoeding door middel van opvoedingsondersteuning. Bij voorkeur betrekken we daarbij zowel de vader als de moeder.
• Cursussen en gespreksgroepen
Een deel van de hulp die wij bieden vindt plaats in groepsverband. De deelnemers aan een cursus leren van elkaar en stimuleren elkaar. Voor verschillende soorten problemen zijn er cursussen beschikbaar.
• Hulpvraag door ambtsdrager
Een ambtsdrager staat dicht bij mensen en komt veel situaties tegen in zijn kerkelijke gemeente. In het bieden van goede pastorale zorg kan een ambtsdrager voor ingewikkelde vragen komen te staan. Vanuit onze deskundigheid en onze ervaring met psychosociale en relationele problematiek geven wij ambtsdragers graag zorgvuldig advies. Zij kunnen geheel anoniem en vrijblijvend met ons overleggen.
Voor meer informatie zie de site van DMW: http://www.stichtingschuilplaats.nl/locaties/sliedrecht

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen
Op steeds meer plaatsen in de wereld wordt de Bijbel een verboden Boek. Toch groeit de vraag naar Bijbels! Evangelisten willen het Woord delen nu het nog kan. HVC roept u op om hen daarbij te helpen via de actie Plant een Bijbel. Wie potgrond koopt via www.planteenbijbel.nl, zorgt er voor dat Bijbels kunnen worden uitgedeeld in landen waar christenen worden vervolgd. Bestellen kan tot en met 29 februari. HVC droomt ervan om 5000 Bijbels te kunnen uitdelen dankzij Plant een Bijbel 2020. Helpt u mee?

Hoe werkt het?
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-Korea en China. Daarvoor vindt HVC steeds weer nieuwe wegen en technieken. Via www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken. De bestelde potgrond kan op zaterdag 21 maart 2020 van 10.00 tot 14.00 uur worden afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Actie van HVC
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40 predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20 jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

 

Zondag 12 januari 2020

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC 19
10.45 uur wijk 2 Noord, prop. H. Meijer, Zoetermeer
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.C. van Pelt,
Ridderkerk

NIEUWE KERK
09.30 uur prop. H.B. van der Knijff, Stolwijk
16.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging
ambtsdragers

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: groep A: Monica Buijk, Sanna de Jong, Groep B: Annette Teeuw
10.45 uur: Groep A: Joyce Versluis Lange, Deborah Bijkerk, Groep B: Marja van de Wetering
Nieuwe Kerk: 09.30 uurL: Marianne van Milligen, Inge-Ruth de Jong, Lineke de Ruiter
16.30 uur: Linette Pijl, Gerlinde Poortvliet, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 26: 8
avonddienst: Gebed des Heeren: 3

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid/bevestiging ambtsdragers
18.00 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

Collecten
1. Pastoraat
2. Stichting Friedenstimme
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Elsja Blom, Annelies Boot, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

 

Connect januari 2020