Kerkblad 75-31

Bestemming vrijheid (1/7): Slavernij raakt Gods hart

“De HEERE zei: Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, Ik ken hun leed.”

(Exodus 3: 7)

____________________________________________________

De slavernij is afgeschaft, maar mag ik je eerlijk de vraag stellen of dat echt zo is? Is er echt geen slavernij meer? Nee, ik bedoel niet iemand met een zweep die een slaaf zover probeert te krijgen om extreem veel werk te verzetten, maar ik bedoel het meer geestelijk. Met andere woorden: Ben jij echt vrij? Of nog anders gezegd: Het bepaalt jouw leven? Is dat het verleden, of wordt je leven op een andere manier bepaald?
Een vraag die daarbij kan helpen is de vraag: Wie ben jij eigenlijk? Velen reageren bij die vraag al snel met iets van wat ze doen. Als je even deze vraag op je laat doorwerken kom je wellicht ook een laagje dieper. Wie ben jij als gelovige? Als je in Jezus gelooft, ontvang jij de identiteit van Jezus. Wat Jezus is, ben jij, door Zijn genade. Hoe leef je als je echt weet dat je Gods geliefde kind bent in wie Hij Zijn vreugde vindt? Mag er dan nog slavernij in je leven zijn? Dat zou toch onbestaanbaar moeten zijn?
Wat beheerst jouw leven? Zijn dat nog patronen van zonde? Is er emotionele pijn door wat je is aangedaan en waardoor je nu nog steeds uit die pijn reageert? Word je ergens nog beheerst door leugens in je denken? De gedachte dat je niet goed genoeg bent of dat je het nooit goed zult doen? Je merkt wel, slavernij kan wel afgeschaft zijn, maar dat wil niet zeggen dat wij er geestelijk vrij van zijn. En ja, slavernij daar hoort het woord ‘verslaafd’ bij. Dat hoeven dus helemaal geen verslavende middelen te zijn, dat kan ook in je denken of je emoties zitten, of in zondige patronen in je leven waar je maar niet uitkomt.
Er is een verhaal in de Bijbel die ons daar heel veel over leert. De geschiedenis van Israël in Egypte. Israël zit al meer dan 400 jaar in Egypte. Daar zijn ze gekomen nadat Jozef verkocht was en daardoor zijn familie heeft gered van de hongerdood. De farao van dat moment wat helemaal onder de indruk van Jozef en had hem onderkoning gemaakt. Maar jaren later, waren zowel Jozef en die farao gestorven en was er een nieuwe farao aan de macht gekomen. Die farao zag hoe het volk Israël steeds groter werd en hij zag het al gebeuren dat Israël zou gaan samenwerken met de buurvolken en dan Egypte zou innemen. Hij bedacht een plan en liet de Israëlieten slavenwerk doen.
Deze tactiek is een tactiek die rechtstreek voorkomt uit het kamp van de duisternis. Als je iemand hard laat werken, blijft hij klein. Je hebt namelijk geen tijd om te groeien op het moment dat je alleen maar kunt denken aan werken. Farao wilde op deze manier voorkomen dat Israël zou groeien en satan doet bij ons niet anders. Hoe voorkom je dat iemand sterk wordt in zijn geloof en een gevaar wordt voor het rijk van de duisternis? Precies, laat hem hard werken, vertel hem dingen die niet kloppen en waar hij doorlopend mee bezig moet zijn, bindt hem van aan pijn uit het verleden en iemand komt niet tot zijn geestelijke bestemming.
Een slaaf is iemand die van zijn identiteit is beroofd. Israël was het uitverkoren volk van God, bedoeld om de Messias voort te brengen en deze farao had het volk beroofd van die identiteit en had hen tot slaven gemaakt. Precies zoals satan doet als hij je laat geloven dat je iets voor Gods genade moet doen en hij je identiteit rooft die je van Jezus hebt ontvangen. Een slaaf komt niet tot zijn bestemming, omdat hij vast zit en niet meer weg kan.
Maar lees dan eens wat God daarvan vindt. Het raakt God namelijk tot in het diepst van Zijn hart dat Israël een slavenvolk is geworden, want daar had Hij het niet voor bedoeld. Als God Mozes roept in de woestijn om Zijn volk te gaan bevrijden, zegt God tegen Mozes: “Ik heb duidelijk de onderdrukking van Mijn volk, dat in Egypte is, gezien en heb hun geschreeuw om hulp gehoord, Ik ken hun leed. Daarom en Ik neergekomen om het volk te redden”.
Het raakt God tot in het diepst van Zijn hart dat Israël lijdt, net zo goed als het God tot in het diepst van Zijn hart raakt, als jij niet vrij bent. Je bent niet bedoeld om een slaaf te zijn, maar je bent bedoeld om vrij te zijn en in vreugde met God te leven. Daarom zegt Paulus later in Galaten 5 dat we ons niet nogmaals met een juk van slavernij moeten belasten, maar dat we tot vrijheid geroepen zijn waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt.

Theo de Koning

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Kosten nieuw jeugdwerk
Bij de opzet van het nieuwe jeugdwerk was één van de uitgangspunten dat alle tieners mee zouden doen en dat financiën daarbij geen belemmering zouden zijn. Inmiddels draaien er 16 groepen van 12- t/m 15-jarigen op volle toeren en stemt de opkomst ons tot dankbaarheid! Vele tieners weten de weg naar de diverse activiteiten en mogelijkheden te vinden. Om dit te bekostigen zonder contributie te vragen was er de oproep (aan de ouders) om een vrijwillige bijdrage te geven of donateur te worden van de jeugdcommissie. Dankzij de grote opkomst wordt er meer uitgegeven dan begroot. Daarnaast blijven de beoogde inkomsten nog achter op de begroting. Daarom een oproep aan iedereen die het jeugdwerk een warm hart toedraagt: Wilt u een bijdrage overmaken voor het jeugdwerk? Giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN nummer NL90RABO0373719744 t.n.v. Herv. Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Bijdrage jeugdwerk. Laten we met elkaar zorgen dat financiën in het jeugdwerk geen belemmering zijn!

de jeugdambtsdragers

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 16 februari 2020
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor kindertehuis Jemima in Israël. In dit tehuis nabij Bethlehem worden Arabische verstandelijk- en meervoudig-gehandicapte kinderen opgevangen, die nergens anders hulp krijgen. Deze kinderen worden soms gezien als een straf van Allah. In deze overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een christelijk thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Ongeveer 90 kinderen zitten in de permanente- of in de dagopvang. Financiële steun vanuit elders is noodzakelijk om dit werk voort te kunnen zetten. Via de website www.jemima.nl is er veel te lezen en te zien over deze stichting en haar werkzaamheden. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 20 februari
De zesde ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 20 februari in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie verzorgd door kerkelijk werker door Theo de Koning, waarna we een korte pauze hebben. Na de pauze zal er een dia lezing zijn over molens door dhr. Teus Stam uit Alblasserdam van stichting SIMAV. Zijn bijdrage gaat voor een groot deel over molens, specifiek ook de molens in Kinderdijk. Daarnaast komt ook het weer ter sprake en wat je met een molen moet doen bij dreigende weersituaties. Verder: leven op een molen in vroeger tijd, nu, en nog iets over moderne windmolens en de toekomst van monumenten. Tenslotte zal hij ook een aantal voorbeelden geven hoe het weer invloed heeft gehad op de loop van de geschiedenis.
We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!
Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).
De laatste ontmoetingsavond van dit seizoen zal zijn 19 maart met als thema: De geschiedenis van het onderwijs.

Werkvakantie Roemenië
Project
De in januari aangekondigde plannen voor een werkvakantie krijgen al wat meer vorm. Het perceel is aangekocht en er worden ideeën ontwikkeld hoe de grond (mede door ons) geschikt gemaakt kan worden voor de bouw van het Sociaal Diaconaal Centrum ten behoeve van het Samuelhuis en andere sociale noden in de regio. Er kunnen zich nog jongeren aanmelden voor de deelname aan dit avontuur in de periode 4 tot 15 augustus (06-13 25 31 10). Ook het werk in een (Oost-Europese) boerderij behoort tot de mogelijkheden.

Meer informatie over het project vind je op de Facebookpagina ‘Werkvakantie Misca 2020’.

Acties
Wat betreft de acties voor de geldwerving voor het project kunnen we melden dat de deelname aan de spinning marathon op 6 maart voor ruim de helft vol zit. Doe lekker mee en meld je nog aan via spinnenvoorroemenie@gmail.com.
Ook zal een heren- (7 maart) en een damesontbijt (14 maart) worden georganiseerd in De Parel ten behoeve van het project.
Hiervoor kunt u zich aanmelden per mail (roemenie.johandenboer@outlook.com) of op bovengenoemd telefoonnummer. Tijdens het ontbijt wordt u meegenomen in presentaties die worden verzorgd door Maarten de Bruin en Jannie van Rijn. Laatstgenoemde gaat de dames vertellen over het werk en leven van Corrie ten Boom. Deelname kost u € 12,50 en u bent van harte uitgenodigd!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
In verband met vakantie vindt op maandag 24 februari geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats.
De verkoop op vrijdag 28 februari gaat wel door.

Groot onderhoud Noordgevel en Noorddakvlak Oude Kerk
Het College van Kerkrentmeesters is voornemens om de Noordgevel en het Noorddakvlak van de Oude Kerk een groot onderhoudsbeurt te geven. Eén en ander vloeit voort uit een bouwkundige inspectie die we in 2018 door Bureau Lakerveld hebben laten doen voor beide kerkgebouwen en de toren. Uit deze inspectie is een meerjarenonderhoudsplanning en -begroting samengesteld voor de komende tien jaar. De afgelopen maanden zijn er plannen gemaakt en de kosten in kaart gebracht. Inmiddels hebben we aan een aantal partijen opdracht verstrekt om het groot onderhoud uit te voeren. Om de kosten te beperken willen we ook wat dingen in eigen beheer uitvoeren met vrijwilligers.

Wat is in hoofdlijnen de bedoeling?

Aan de gehele Noordzijde (de gevel tussen de kerk en de pastorie) wordt een steiger aangebracht

 • Alle dakpannen worden vervangen door nieuwe pannen (op het Noorddakvlak)
 • De achtergevel van de kerk wordt voorzien van een zinken afdeklijst
 • Er komen nieuwe zinken goten en hemelwaterafvoeren aan het gebouw
 • De dakbedekking van het dak van de orgelgalerij wordt voorzien van afschotisolatie en nieuwe dakbedekking
 • De gootbetimmeringen wordt vervangen
 • De boeiboorden rondom het dak van de orgelgalerij worden vervangen
 • Het metsel- en voegwerk wordt, daar waar noodzakelijk, vervangen
 • Alles wordt opnieuw geschilderd

Dit is in een notendop, wat we van plan zijn.

Wat is de planning?

 • Begin april zal de steiger worden geplaatst
 • Medio april worden er een aantal zaken ingemeten en doen we de werkvoorbereiding
 • Eind april start dan de uitvoering
 • Half juni hopen we alle geplande werkzaamheden gereed te hebben

Het is de bedoeling dat de erediensten in ons kerkgebouw ongehinderd doorgang kunnen vinden. Moeten er tijdelijke maatregelen getroffen worden, dan zullen we dat doen.
Het College is dankbaar dat Henk Leenman de dagelijkse leiding van de werkzaamheden op zich wil nemen. Hij zal alle betrokken partijen aansturen.

Na afloop van deze werkzaamheden zal ons kerkgebouw weer een stukje toekomstbestendig zijn en zal groot onderhoud aan deze kant van de kerk (behoudens periodiek terugkerend schilderwerk) de komende decennia niet nodig zijn, is de verwachting. Onze doelstelling is: een sober maar doelmatig kerkgebouw, wat we kunnen doorgeven aan volgende generaties. Verfraaiingen zijn dus niet aan de orde.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas
De achtste Bijbelstudie van dit seizoen gaat over 2 Tim. 2: 1-26: ‘Jagen naar waarheid en reinheid’ (Januarinummer Vrouw). Liesbeth Leenman zal dit gedeelte inleiden. Alle vrouwen worden hartelijk uitgenodigd aanwezig te zijn dinsdagmorgen 18 februari om 09.15 uur in De Parel!
Dineke de Heer en een stuurgroeplid passen op de kinderen.
Een hartelijke groet,
de stuurgroep

Woensdagochtend-Bijbelkring
Woensdag 19 februari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 09.30 uur weer bijeen in De Parel. Ditmaal denken we na over Johannes 18: 28-40. Weet je welkom!

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Het was de bedoeling om op 17 februari weer bij elkaar te komen, maar deze avond gaat niet door. De eerstvolgende kringavond is nu een week later, op 24 februari om 20.00 uur in De Parel.
Bijbelgesprekskring
Donderdag 20 februari is de Bijbelgesprekskring welkom bij de familie Tromp, Neptunusstraat 9. Wim van der Giessen zal de inleiding houden over 1 Samuel 7 en 8. De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
We mochten zondag een hoogtepunt beleven in het kerkelijk leven. Het heilig avondmaal werd gevierd. Brood en beker hebben ons gewezen op de hartelijke liefde van de Heere. Hij is het die het verlorene terugbrengt aan het Vaderhart van God. In de verkondiging luisterden wij naar de gelijkenis van de verloren penning (Lukas 15: 8-10). Aan de avondmaalstafel lazen en zongen wij Psalm 116. In de avonddienst hoorden we de gelijkenis van de verloren zoon. Het uitgangspunt werd gevormd door de woorden van vers 24: “En zij begonnen vrolijk te zijn”. Het thema was: Leven van de vreugde. Vreugde breekt aan als de Heere straks terugkomt. Maar het is niet alleen iets voor straks, ook nu in het leven met de Heere wordt de vreugde beleefd. Die vreugde wordt gevoed door te letten op wat God doet, door te leven uit Zijn beloften. Vreugde ontstaat wanneer ons leven gedompeld is in de liefde van God en wij door de kracht van de Geest daaruit, daardoor en daarvoor leven.

Wijkavond
Woensdag 19 februari is om 20.00 uur de tweede wijkavond van dit seizoen. De inloop is vanaf 19.30 uur. We hebben ds. J.A.W. Verhoeven (Krimpen a/d IJssel) uitgenodigd om het thema in te leiden. Het thema is: Heilig Evangelie, heilig gebod. De nadruk valt deze avond op het laatste aspect: hoe kunnen we gestalte geven aan het houden van Gods geboden? Is dat trouwens wel zo belangrijk? Gaat het in het christelijk leven niet veel meer om de liefde? Maar Jezus zegt: Wie Mij liefheeft, houdt Mijn geboden. Hoe voorkomen we de valkuil van krampachtigheid en wetticisme? Het is goed om over deze thema’s samen in gesprek te gaan. U en jij: hartelijk welkom!

Koffiedrinken na de morgendienst
Het is weer zover, na de morgendienst van 16 februari staan koffie en thee weer klaar in De Parel. Voor de kinderen is er limonade en uiteraard is er altijd wel wat lekkers bij de koffie. Het is ook een moment van onderlinge bezinning over de preek en we mogen uiteraard in gezelligheid met elkaar tot een gesprek komen. Zo leren we elkaar in onze wijkgemeente steeds beter kennen. De kerkenraad kijkt uit naar uw komst, iedereen van harte welkom!

Gelezen
‘De verlossing is niet het laatste wat de Heere met een mens voor heeft, maar die verlossing moet dienen tot de dankbaarheid. En zo is de genade evenmin het laatste, maar die genade moet het middel zijn tot blijdschap, tot vrolijkheid. Dat is het laatste wat wij van de jongste zoon vernemen in deze gelijkenis: dat hij vrolijk was, te midden van en samen met zijn Vader en de knechten. Het laatste en het beste.’

ds. J. J. Poort (1928-1997)

…tot zondag
De avonddienst hoop ik te leiden in de Oude Kerk. Deze keer geen leerdienst maar een ‘gewone’ dienst. In de dienst lezen we Lukas 15: 1-7, de gelijkenis van het verloren schaap. U en jij een gezegende zondag toegewenst! Hartelijke groet,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 8 maart. In deze dienst gaat voor ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 29 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen
Broeder Bert Huisman heeft helaas voor zijn verkiezing tot ouderling moeten bedanken een beslissing, die voor hem niet eenvoudig was. We wensen deze broeder de rust van onze God toe op deze beslissing en mogelijk komen er andere taken binnen de gemeente op zijn weg, die hij wel op zich kan en mag nemen.
In de verkiezingsvergadering van maandag 10 februari j.l. is Henry de Ruiter, Binnendams 50, 3373 AD, verkozen tot het ambt van diaken.
Aan hem is gevraagd uiterlijk donderdag 20 februari a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het een positieve beslissing mag worden en wensen hem Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeder en ook de niet verkozen broeder dragen in uw gebed?

Kinderlied
In de bijbelklas is het onderwerp zondag 16 februari ‘Vijf broden en twee vissen’. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 291: ‘’k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God’.
Citaat
‘Het christendom verkondigt de oneindige waarde van wat waardeloos lijkt en de oneindige waardeloosheid van wat waardevol lijkt.’
Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • We bidden dat de vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden en om een zegen over het beroepingswerk.
 • Ongeveer 99 procent van de Somalische bevolking is moslim. De islam is de staatsgodsdienst en de regering verwacht dat alle Somaliërs moslim zijn. Imams in moskeeën verklaren openlijk dat er geen plaats is voor kerken en christenen. De Somalische kerk en de christenen hebben dagelijks met verdrukking te maken. (Gebedskalender Open Doors)
 • Wilt u bidden voor de Joden die terugkeren naar Israël? Voor een goede integratie en hoopvolle toekomst. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
Afgelopen zondag mocht ons geloof versterkt worden aan Zijn tafel en herdachten we het lijden en sterven van Jezus Christus. De kerkenraad wenst u en jullie gezegende diensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Doopdienst
Aanstaande zondag zal de Heilige Doop bediend worden aan een drietal kinderen van de gemeente. Ook door dit sacrament geeft God des te beter te verstaan wat Zijn Woord inhoudt en bekrachtigt Hij Zijn Woord als met een eed. Er is geen sterk geloof nodig om er aan deel te nemen, maar wel een waar geloof.

Gelezen/gehoord
‘Als iets katholiek (aanduiding van de ongedeelde christelijke kerk) is, dan wel het dopen van kinderen.’

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 14 februari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds.A.Spies
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 15 januari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 16 januari
11.00 uur Koffiedrinken na dienst Wijk Oost – De Parel
14.15-15.00 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 17 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 18 februari
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – Jeugdzaal Oude kerk
19.30 uur Uitzwermavond – Oude kerk
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel
20.00 uur Thuiskring II – thuislocatie

Woensdag 19 februari
09.30 uur Woensdagochtend Bijbelkring – De Parel
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Donderdag 20 feburari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. E. van Rooijen
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel
19.00 uur Ontmoetingsavond Diaconie – De Parel
20.00 uur Bijbelgesprekskring – Neptunusstraat 9
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3

Vrijdag 21 febuari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

____________________________________________________

Algemene berichten

Thema HGJB-Scholierenweekend: Veelkeurig!
Veelkleurig gaat over Jozef die veelkleurige kleding kreeg, maar ook over de manieren waarop God werkt. Tijdens het Scholierenweekend ontmoeten tieners van 13-17 jaar andere christelijke jongeren en komen ze samen om het met elkaar te hebben over het geloof. Daarnaast leren ze God beter kennen tijdens de samenkomsten en de Bijbelstudies. Het HGJB-Scholierenweekend is van 21-24 februari in het jongerenklooster Nieuw Sion, Diepenveen. Kijk voor meer informatie en om aan te melden op HGJB.nl/SW.

Vrijwilligers gezocht HGJB-Houvastavonden
Help jij mee? Voor de Houvastavonden in ’t Harde (12 maart), Barneveld (13 maart) en Papendrecht (20 maart) zoeken we nog vrijwilligers. Schenk bijvoorbeeld het drinken in, heet de jongeren welkom of bedien de beamer. De Houvastavonden zijn voor jongeren die verdieping zoeken in hun geloof. Tijdens deze avonden staan we stil bij het thema gebed. Als vrijwilliger kun je het programma gratis meemaken. Is dit wat voor jou? Stuur dan een mailtje naar jpotkamp@HGJB.nl. Wil je meer informatie over de Houvastavonden? Kijk dan op HGJB.nl/Houvastavonden.

GZB-dagboek 2020 bijna uitverkocht!
Het GZB-dagboek ‘Een handvol koren’ 2020 – waarvan er ruim 39.000 exemplaren zijn gedrukt – is
bijna uitverkocht! Maar… er is nog een kleine voorraad beschikbaar. Nu voor € 7,- in plaats van € 12,50. Interesse? Bestellen kan via www.gzb.nl/dagboek2020.

Geweldige afsluiting van de tienerclub en -catechese
Kom met de tieners naar de TOV-Tour; de geweldige tieneravond in de buurt! Dit jaar is het programma helemaal vernieuwd en denken we samen na over het thema Kruispunt. Een symbool waar je verschillende kanten mee op kunt, maar waarbij we vooral stilstaan bij het kruis. We ontmoeten op de avond verschillende personen die een rol speelden in de dagen rond Jezus’ sterven en opstanding. We dagen de tieners uit om zichzelf een positie te geven in dit verhaal. Blijf je op een afstand of kom je dichtbij Jezus?

Op de agenda: cursus ‘Geloofsgesprekken’
Kinderen en jongeren houden je vaak een spiegel voor… Ze stellen vragen over het geloof of de Bijbel waar je niet zomaar een antwoord op weet. Tegelijk is het prachtig als de club een plek is waar ze die vragen mogen en durven stellen. Hoe help je hen een stap verder? In deze cursus leer je wat belangrijk is in de geloofscommunicatie en hoe je kinderen, tieners en jongeren kunt laten ontdekken wat de Bijbel hen te zeggen heeft. Een waardevolle investering in het jeugdwerk! Deze cursus duurt twee avonden en vindt plaats op 2 en 23 maart in Bruchem. Meer informatie en aanmelden op HGJB.nl/geloofsgesprekken.

 

Varia

Benefiet worshipavond
Op 9 maart vertrekken wij, Quinten en Marieke de Jong, met de stichting Cristian Refugee Reliëf voor een week naar Lesbos om daar vluchtelingen te helpen.
Daarom organiseren wij een benefiet worship avond om daarmee geld op te halen voor onze missie. De avond zal zijn op 22 februari, inloop vanaf 19.30 uur, start 20.00 uur. Toegang is gratis! Adres: Rivierdijk 31 in Boven-Hardinxveld.
‘Ons hart gaat harder kloppen om gerechtigheid te brengen op deze wereld, op de plaats waar God dat wil!’

Dorpskerkentour mei 2020
De eerste dorpskerkentour komt eraan: drie regionale dorpskerkendagen, op 9 mei, 6 en 13 juni, voor mensen die betrokken zijn bij hun dorpskerk en hart hebben voor de rol van de kerk in het dorp.
De dagen bieden een plek voor onderlinge ontmoeting om verhalen te delen, vragen te bespreken, nieuwe ideeën op te doen en contacten te leggen met mensen uit andere dorpskerken.
Het thema van de eerste dorpskerkentour is: ‘Geloven in de dorpskerk’.
Er zijn verdiepende lezingen, inspirerende workshops en reflecties op betekenis van kerk-zijn in het dorp. Waarom wil je kerk-zijn in het dorp? Hoe geef je vorm aan kerkelijke presentie in een veranderende samenleving, en vaak met minder mensen? Hoe kun je als kerk present zijn in meerdere dorpen? Kerken in de regio laten tijdens de dorpskerkentour zien hoe zij geloven in de dorpskerk: met muziek en kunst, in diaconale initiatieven, in hun contacten met dorpsgemeenschap en burgerlijke gemeente. Wat drijft hen, wat inspireert hen, en waar zien zij sporen van God in het dorp?

De informatiemarkt op de dorpskerkendagen biedt informatie over onderwerpen die voor kerk-zijn in het dorp van belang zijn, waaronder Kliederkerk, contextueel bijbellezen en subsidiemogelijkheden.

Waar en wanneer: Zaterdag 10.00 – 16.00 uur
9 mei 2020 Flevoland
6 juni 2020 Noord-Brabant
13 juni 2020 Drenthe
Programma en locaties worden nader bekend gemaakt.
Kosten: € 25,- toegang
(inclusief goed verzorgde lunch, koffie en thee)

Aanmelden kan via het aanmeldformulier:
https://www.aanmelder.nl/114968

 

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

 

Zondag 16 februari 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. H. Roseboom, Kesteren
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Eredienst
2. Diaconie
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Bertine van Kralingen, Hilde Breugem, Janieke Alblas

Kerkauto
beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 64: 10
avonddienst: Psalm 72: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.W. van Wingerden, Stedum
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige Doop
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk
18.00 uur ds. M. Noorderijk, Zetten-Andelst

DE PAREL
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.P.D. Barth, Schoonhoven

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Jemima 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Gerrie de Ruiter, Hanna van de Wetering, Groep B: Sjoerd Spruyt
10.45 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Bastiaan Teeuw
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Maaike Schild, Juliëtte Poortvliet, Lidia van Dieren

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Zondag 1 maart 20+groep

Zondag 1 maart hopen we met de 20+ groep weer bij elkaar te komen. De laatste keer deden we dit bij een stel thuis, en deze informele sfeer was prettig.
Deze keer zijn we welkom bij Fam Westland aan de Vinkeweer 3.
We zullen verder gaan met het boekje ‘Orde op zaken stellen’, en staan stil bij de Wedergeboorte.
Naast de bespreking is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en in een ontspannen sfeer elkaar beter te leren kennen.
Van harte welkom!
Vriendelijke groet, Daniël en Rosanne van der Lee

Kerkblad 75-32,33

De exodus van Jezus

“Zij verschenen in heerlijkheid en spraken over zijn heengaan, dat Hij zou volbrengen in Jeruzalem.”

(Lukas 9:31)

____________________________________________________

De weg naar het dieptepunt begint voor de Heere Jezus met een heerlijk hoogtepunt.

Samen met Petrus, Jacobus en Johannes is de Heere Jezus een berg opgeklommen. Zoals Hij vaker op een berg de stilte en de rust opzocht om met Zijn Vader te spreken, zo ook deze keer. Wanneer Hij bidt gebeurt er iets bijzonders. Petrus, Johannes en Jacobus zien het voor hun ogen gebeuren. De kleding van Jezus is ineens blinkend wit. Zijn uitstraling is hemels. De drie discipelen zijn getuige van de majesteit en de heerlijkheid van de Heere Jezus. Later zal Petrus over het gebeuren op de berg schrijven: “Wij zijn ooggetuige geweest van Zijn majesteit” (2 Petrus 1: 16). En dat niet alleen. Naast Jezus zien ze ook twee anderen. Het zijn Mozes en Elia. Je vraagt je af hoe ze dat geweten hebben. Hebben Mozes en Elia zichzelf bekendgemaakt of had Mozes bijvoorbeeld de twee stenen platen bij zich met de wet van God? Zo gaan je gedachten. Maar beter is het om te denken in de richting van de Heilige Geest, Die bij alle drie de vaste overtuiging in het hart heeft gelegd: dit zijn Mozes en Elia. Petrus, Johannes en Jacobus hoefden daarover niet te discussiëren. Waarom Mozes en Elia? Zij vertegenwoordigen het Oude Testament. Mozes ontving van de Heere God de Wet. Elia heeft als profeet het volk Israël gewezen op het onderhouden van de Wet, nota bene in de tijd van de goddeloze koning Achab. Deze afvaardiging van het oude verbond, hemelingen, bemoedigen en moedigen aan. Want de Heere Jezus is in staat om te doen wat zij niet kunnen. Hij kan en zal Sion door recht verlossen, verloren zonen en dochters weer terug brengen aan het Vaderhart van God. Dat oude verbond is er dringend om verlegen, dat de Messias zal doen wat Hij komt doen en van Gods wege moet doen: verzoening door voldoening!

Lukas is de enige evangelist die iets heeft genoteerd van het gesprek tussen Mozes, Elia en de Heere Jezus. Ze hebben het over Zijn heengaan. In het Grieks valt het woord exodus. Dat is een woord wat ons onmiddellijk brengt in Egypte, waar het volk slaaf is en steeds harder moet werken. God heeft de onderdrukking van Zijn volk gezien en Hij roept Mozes uit Midian om het volk uit Egypte te leiden. Maar komt daar wel iets van terecht? Na de eerste plaag lijkt het er niet op en na de vierde ook niet. Want de farao geeft geen toestemming. Tien erge plagen zijn nodig voordat het volk uittocht kan houden. En dan nu de exodus van Jezus. Over Hem schrijft Paulus aan de Filippenzen later dat Hij zich ontledigt heeft en de gestalte van een slaaf heeft aangenomen. Hij is vernederd en is gehoorzaam geworden tot de kruisdood (Fil. 2: 7 en 8). Daarmee is de uittocht van de Heere Jezus uit de doeken gedaan. Met geen woord teveel! Slaaf geworden om ons, slaven van de zonde te bevrijden. Naar het vloekhout, opdat mensen die leven onder de vloek eeuwig zegen zouden ontvangen. Zijn uitgang is voor Hem in zekere zin een afgang, maar het is onze opgang! En, zeggen Mozes en Elia op het moment dat dit alles voor de deur staat, die exodus die gaat de Heere Jezus voltooien. Daarmee is niets minder gezegd dan dat Hij zijn werk voltooid. Wat een bemoediging voor de Heere Jezus! Hij gaat door de diepte van angst en verlatenheid, van duisternis en dood, maar de missie wordt volbracht. Op de berg der verheerlijking ziet Jezus licht aan de horizon! En hoort u en jij er geen evangelie in? Christus gaat de diepe weg van lijden. Zijn exodus wordt voltooid en allen die bij Hem horen worden bevrijd. Haalt u/haal jij het hart er aan op?

Op de berg der verheerlijking kan het niet blijven zoals het is. Al zou Petrus het maar wat graag willen. God zelf wijst hen de weg. Hoogstpersoonlijk zegt Hij: dit is mijn Geliefde, luister naar Hem! Daar zien ze Hem staan: Jezus alleen! Dat is het! Juist vanwege Zijn voltooide exodus. Luister naar Hem, let op Hem, lever je uit aan Hem, leef met Hem! Dat is geloofsleven! Zo komt jouw leven tot voltooiing, straks helemaal! Want Zijn dieptepunt leidt naar een hoogtepunt van hemelse allure!

ds. W.J. Westland

 

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Open Doors gebeds- en schrijfochtend
Graag nodig ik u uit voor de volgende gebeds- en schrijfochtend van Open Doors women to women. De bijeenkomst zal zijn op vrijdag 3 april op Kemphaan 10.
Welkom vanaf 09.00 uur, we beginnen om 09.15 uur en sluiten ca. 11.30 uur af.
Tijdens deze ochtend van ontmoeting zullen we als vrouwen onderling samen zingen, overdenken, bidden en schrijven, waarbij onze vervolgde zussen en hun gezinnen centraal staan.

Hoe bijzonder is het dat wij als christenen die in vrijheid kunnen leven, samen mogen komen om voor hen te bidden en te bemoedigen met een kaartje en ook zelf tijdens dit samenkomen bemoedigd en opgebouwd mogen worden.

Mocht u vragen hebben over deze ochtend (of vervoer nodig hebben) kunt u mij aanspreken of bellen (06-29 22 25 10) of mailen (gerlindederover@hotmail.com).
Hopelijk tot dan! Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen
Ambassadeur Open Doors

Stille Week 6 t/m 11 april 2020
In de Stille Week worden er van maandag 6 t/m donderdag 9 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden.
Op donderdag zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren.
Het thema is: ‘Passie met Petrus’
Aanvang 19.30 uur
Noteert u deze avonden in uw agenda!

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 23 februari 2020
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor landbouwontwikkeling in Haïti, via Tear. Haïti is niet alleen straatarm, maar ook politiek instabiel en kwetsbaar voor natuurrampen. Toen orkaan Matthew (2016) het land nog verder vernielde, werd de regio Duchity in het zuidwesten het hardst getroffen. Tear heeft met partners na de orkaan 2000 gezinnen noodhulp gegeven en hen o.a. voorzien van voedsel en tentzeilen. In de fase daarna hebben gezinnen hulp gekregen bij het herstellen van beschadigde woningen of het (rampenbestendig) bouwen van nieuwe huizen. Een deel van de schade is dus hersteld, maar dat betekent niet dat het tijd is om weg te gaan. Juist nu kunnen we de bevolking een stap verder helpen om de ergste armoede te ontvluchten. We weten dat landbouwontwikkeling een belangrijke rol kan spelen in het ontwikkelen van een gebied. Daarom heeft Tear met partners in de afgelopen twee jaar een agrarische coöperatie opgezet en begeleid. Bij deze coöperatie zijn bewoners uit 19 dorpen betrokken. Met deze samenwerking worden boeren gestimuleerd in productiviteit, eigenaarschap en zelfvoorzienendheid. Deze coöperatie heeft nog drie jaar begeleiding nodig om op eigen benen te kunnen staan. Naast het opstarten en begeleiden van de boerencoöperaties wordt er nog meer gedaan om de mensen in de regio Duchity te helpen: het planten van 10.000 bomen: deze zorgen voor natuurlijke stikstofbinding en beschermen de hellingen tegen erosie. Ook worden 1750 avocadobomen geplant, zodat boeren binnen enkele jaren ook met avocado’s de markt op kunnen. En daarnaast wordt er 1500 kg van de droogtebestendige duivenerwt (pigeon pea) geplant. Dit is een eiwitrijk gewas. Ongeveer 400 kwetsbare families krijgen een pakket met groentezaden.

Collecteverantwoording
Onderstaand de collecteopbrengsten die de diaconie in de maand december van 2019 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn inclusief verschillende nagekomen giften.
01/12 € 1.294,95
€ 3.071,95 Algemeen
Heilig Avondmaal: Oorlog in Syrië (GZB)
08/12 € 1.592,22 Algemeen
22/12 € 1.790,40 International Justice Mission
29/12 € 1.510,85 Werkgelegenheid jongeren Tsjaad – Woord & Daad

Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften.

Verjaringsfonds
De opbrengst van het vierde kwartaal van 2019 is totaal €1.649,45. Dit is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. De opbrengst vanuit kinderen uit onze gemeente was in totaal € 47,-. Dit is bestemd voor het adoptieproject van Woord & Daad. Hartelijk dank voor uw gaven!

 

College van kerkrentmeesters

In het ziekenhuis…
Wanneer u dit leest is mevr. Witte al een aantal weken in het ziekenhuis. Het was een hele toer om haar van de galerij af te krijgen. Er moest zelfs een verhuislift aan te pas komen.
Intussen heeft de ‘kleine neef’ van mw. Witte (Domus vivace) zijn plek ingenomen op de orgelgalerij. Het is nog wel een beetje wennen, maar hij doet zijn uiterste best en laat zich intussen al van ‘zijn beste kant’ horen. Gelukkig zijn er wat ‘deskundigen’ binnen de gemeente die het geluid kunnen bewerken en bijstellen.

De orgelkast is nu bijna volledig leeg en men is al begonnen met het opknappen. Half maart zal het orgelfront geschilderd gaan worden. Het front krijgt een nieuwe frisse kleur, crème-wit! Samen met de schilder is gekeken en gezocht naar de oorspronkelijke kleur. Deze kleur was terug te vinden op de deurtjes van de orgelkast en het is de schilder gelukt deze te achterhalen. Voordat het schilderwerk begint zullen nu ook de grote frontpijpen verwijderd worden.
In de werkplaats van de orgelbouwer is het opknappen van de eerste onderdelen gestart. De windladen worden herstelt en de longen (de blaas- en schepbalgen) liggen bij de ‘chirurg’ waar nieuw schapenleer geplakt wordt.

De orgelcommissie en de organisten zijn intussen op pad geweest om diverse originele stemmen (Cornet en Dulciaan) van andere ‘Witte’ orgels te beluisteren. Ze zijn naar Gorinchem, Zoutelande en Geervliet geweest en kwamen erg enthousiast terug!

Heel blij en dankbaar zijn het CvK en de orgelcommissie voor het flinke bedrag dat al is binnen gekomen, ca 85% van het benodigde bedrag!! Er zijn al 19 van de 35 frontpijpen geadopteerd, als ook de Cornet, Dulciaan en de orgelbank.

Tot op heden gaat de operatie dus voorspoedig en wordt langzaam weer naar ‘herstel’ toegewerkt. Als haar situatie het toelaat zal er medio mei door gemeenteleden een ‘ziekenbezoek’ gebracht kunnen worden aan mw. Witte in het ziekenhuis. Hier wordt u later over geïnformeerd.

Voor verdere informatie over de restauratie verwijzen we u naar www.hghg.nl/orgel of www.hghg.nl onder kopje actueel.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwsbrief over de restauratie. Wilt u deze ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden via: orgel@hghg.nl.

Wilt u nog een financiële bijdrage leveren dan kan dat op NL46RABO0373719566 o.v.v. orgel.

het CvK en de orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’
Hoi jongens en meisjes,
Zondag 23 februari is er geen zondagsschool ivm de voorjaarsvakantie. De week daarna, 1 maart is er weer zondagsschool, en krijgen jullie allemaal een spaarpotje mee naar huis. Jullie mogen dan in de week die daarop volgt bij je ouders, familie, buren en vrienden geld inzamelen voor het HGJB project ‘Geef Hoop’.
Deze keer gaan we geld inzamelen voor het project Chiyembekezo. Vanuit de IGREJA REFORMADA (de kerk in Mozambique) zetten honderden vrijwilligers zich in om voorlichting te geven en om zieken te bezoeken en hen te bemoedigen. Hierbij worden ongeveer 85.000 mensen bereikt in een gebied waar nauwelijks anderen actief zijn. De Bijbelse normen en waarden spelen in de voorlichting een grote rol. In het programma wordt nauw samengewerkt met lokale kerken, scholen en andere lokale organisaties.
Op zondag 8 maart mogen jullie allemaal je spaarpotje meenemen naar de zondagsschool. Deze middag wordt een andere middag dan normaal. Met alle groepen gaan we dan nadenken over en werken aan dit project. Het belooft een leuke middag te worden!

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie
Maandagavond 24 februari is er weer Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. We lezen verder in het Markusevangelie. In weinig woorden beschrijft Markus heel veel van de gebeurtenissen rondom Jezus. Lessen voor ons nu, verwondering over wat er is gebeurd en het geeft hoop over wat er bij Jezus mogelijk is. We beginnen weer om 20.00 uur in De Parel.

Zending

Bericht van Lea van der Riet-Luiten
‘Tannie, ek het u so gemis!’ Dat was een warm welkom nadat ik een paar maanden met zwangerschapsverlof was. De kinderen waren blij om me te zien en ik was blij om hen weer bij de Bijbelclub te zien. Ons zoontje heeft een lieve oppas wat mij in staat stelt om weer een paar Bijbelclubs op te pakken. Eén van mijn zeven Bijbelclubs is in Macassar, een dorp waar veel geweld heerst en waar ontzaglijk veel problemen zijn met drank- en drugsgebruik. De kinderen staan al om half 4 voor het hek van de school te dringen en kunnen niet wachten tot de Bijbelclub begint. Vorige week zag ik dat een meisje vol trots haar Bijbeltje uit haar schooltas haalde en vertelde dat ze er in las. Eén jongen van mijn klas had zijn Bijbel mee naar de Bijbelclub genomen en probeerde gelijk alle verzen op te zoeken die ik noemde. Mooie dingen als kinderen enthousiast over de Bijbel zijn!
We proberen zoveel als mogelijk kinderen te helpen, niet alleen bij de Bijbelclub maar ook in hun dagelijkse omstandigheden. Kinderen registreren bij een school, gesprekken voeren met de directeur van de school om te vragen of kinderen die niet naar school gaan toch een plek kunnen krijgen, urenlang in de wachtruimte zitten om kinderen te registreren die nog niet eens een geboortecertificaat hebben. Het is een tijdrovende klus maar ook de moeite waard als we het voor elkaar krijgen dat een kind naar school kan gaan.

Verantwoording vierde kwartaal 2019
Ook in het laatste kwartaal van 2019 is weer gul gegeven voor de zending. Via de zendingsbussen ontvingen we in oktober € 2.894,-, in november € 3.532,- en in december € 4.816,-. Verder ontvingen we € 40,- voor diverse zendingsdoelen. Van de genoemde opbrengsten wordt bijvoorbeeld ondersteuning gegeven aan het werk van Lea van der Riet-Luiten in Zuid-Afrika en aan Gerlinde, Riek en Peter in Centraal-Azië. Voor het laatst genoemde drietal gaf Ora et Labora € 2.000,- van de verkoping. Op dit moment volgen Gerlinde, Riek en Peter nog een intensieve taalstudie en doen zij voorbereidend werk voor het hospice waarin zij hopen te gaan werken.
De collecte van 20 oktober bracht het mooie bedrag van € 2.642,- op voor de verspreiding van Bijbels onder hulpbehoevenden in Israël. Op 15 december werd er gecollecteerd voor de gemeente in Rotterdam-Spangen, ‘geloven in Spangen’. Dankbaar kunnen we melden dat we hen een gift van € 2.705,- konden geven.
Al met al weer bedragen om stil van te worden. We vragen u vriendelijk om de zendingswerkers ook vooral in uw gebed te noemen, want dit is tevens onmisbaar! Hartelijk dank voor uw gebed en giften.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
In de komende twee weken hoop ik in de avonddiensten voor te gaan. Op de eerste lijdenszondag lees ik met u de geschiedenis van Jezus en Zacheüs uit Lukas 19: 1-10. Nooit had Zacheüs verwacht dat de Heere Jezus bij hem thuis zou komen. Maar als de Heere Jezus onderaan de boom stilstaat zegt Hij: “Heden moet Ik in uw huis verblijven”. En opnieuw lezen we dan in Lukas over de vreugde. Zacheus ontvangt de Heere Jezus met vreugde!
Zondagavond 1 maart is er een leerdienst. Zondag 21 van de Heidelbergse Catechismus staat centraal. ‘Wat gelooft u van de heilige algemene Christelijke Kerk? Het is opvallend dat er staat: Wat gelooft u van de Kerk? De Kerk is een geloofszaak! Wat we precies geloven van die Kerk hopen we in deze leerdienst te ontdekken!

Giften
Voor de kerk ontving ik drie keer een gift van € 20,- en een gift van € 50,-. Voor de diaconie ontving ik een gift van € 20,-. Vriendelijk bedankt!

Bijbelkring
Woensdag 4 maart komen we weer bijeen. We starten om 20.00 uur in De Parel. We lezen Nehemia 9: 32-10: 1 en 10: 28-10: 39.
De vraag die centraal staat is: Vernieuw jij het verbond met God weleens? Het is de moeite waard om van tevoren hoofdstuk 6 van het boekje alvast door te nemen! Een ieder is weer van harte welkom!

Tenslotte
In de komende week heb ik van maandag 24 februari tot en met vrijdag 28 februari vrijaf. Hoewel we gewoon thuis zijn is het fijn om even een paar dagen tot rust te komen en als gezin wat meer samen op te trekken. Het is ook de week dat mijn vrouw jarig is. Dat valt mooi zo!
Als er deze week zaken zijn van pastorale aard, schroom niet om contact op te nemen met uw wijkouderling of scriba J. Poortvliet. Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Er zijn diverse gemeenteleden met zorgen over hun gezondheid. Sommige van hen ondergaan intensieve behandelingen. Hen en alle anderen met wie zij in het bijzonder verbonden zijn, bidden we de zegen van onze Heere toe. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal gehouden worden in de late morgendienst van zondag 8 maart.
In deze dienst gaat voor ds. C.C.J. van der Dussen uit Ede.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 29 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen
Broeder Henry de Ruiter, Binnendams 80, moest helaas bedanken voor zijn verkiezing tot het ambt van diaken.
Omdat er ook nog een vacature is voor een ouderling, betekent dit, dat er weer een volgende verkiezingsronde moet worden gehouden.
Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst.
Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 2 maart a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijkkerkenraad: Piet de Groot, Florenweer 14.
Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op dinsdag 17 maart a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Beroepingswerk
Er valt op dit moment niet veel te melden vanuit de beroepingscommissie. Een aantal mogelijkheden bleken onmogelijkheden te zijn, zodat weer verder gezocht moet worden naar de weg die uiteindelijk leidt tot de predikant die bestemd is voor onze gemeente.
Als gemeente mag u daar biddend omheen blijven staan. Daar mag de beroepingscommissie zich gesteund door weten.

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 10,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Kinderlied
In de bijbelklas is het onderwerp op zondag 23 februari ‘Nicodemus’. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 475: ‘Als je bidt zal Hij je geven’.
Zondag 1 maart gaat het over ‘Zacheüs’ en we zingen Op Toonhoogte (OTH) 478: ‘Ben je groot of ben je klein’.

Bijbelstudiekring, wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 5 maart om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!
Koffiedrinken na de dienst
Zondag 1 maart is het mogelijk om elkaar na de vroege morgendienst weer te ontmoeten in De Parel. Iedereen is van harte welkom.
Er is koffie, thee en fris, met wat lekkers er bij. Voor de jeugd is de Wagon open. Komt u/kom jij ook?

Citaat
‘Leef dichtbij God, en alle dingen zullen klein worden in vergelijking met de eeuwige werkelijkheden.’

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

Bidden en danken

 • We bidden dat de vacatures in de kerkenraad vervuld mogen worden en om een zegen over het beroepingswerk.
 • Christenen in Colombia die zich inzetten voor vrede worden regelmatig bedreigd. Zo ook een voorganger uit Buenaventura. Hij vertelt: ‘Zij (criminele bendes) lieten me duidelijk weten dat als wij als voorgangers blijven bidden voor vrede, dat zij ons allemaal vermoorden.’ (Gebedskalender Open Doors)
 • We denken aan de vele vluchtelingen binnen en buiten Syrië. Bid dat ze veiligheid en een nieuw thuis mogen ontvangen, maar bovenal dat ze in hun nieuwe omgeving in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie een fijne voorjaarsvakantie en gezegende diensten tijdens de komende zondagen.

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften
Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving op bezoek een gift van € 10,- voor algemeen kerkelijk werk.

Doopdienst
In de Woordverkondiging stond Psalm 111: 9 centraal met als thema: Thuis. Het leven in de woestijn is uiteindelijk niet fijn. Maar de weldaden van de HEERE, de God van het verbond dat Hij voor eeuwig heeft ingesteld, maken dat we verder kunnen reizen door de woestijn, totdat we aankomen in het Beloofde Land. En dat enkel en alleen omdat Hij verlossing heeft gezonden in Zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus.

Kerkenraadsvergadering
Tijdens de vergadering van 17 februari is binnen de kerkenraadskring afscheid genomen van de broeders J.W.S. Arkeraats, M.M. Corbijn, J.T. Nederveen. A.W. Trapman en H. Wijnja. De nieuwe broeders M. de Bruin, J.W. Buijk, A. Bijkerk, L.H.Y. Eskes en L.J. van Gelder mochten we verwelkomen. Dankbaarheid stemde onze vergadering, dat de HEERE blijk geeft van Zijn bemoeienis, ook in de vervulling van de ambten.

Voorzang
Zondag 23 februari breekt de lijdenstijd weer aan. Een periode waarin we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. In de diensten van onze wijkgemeente zullen we als voorzang een Nieuwtestamentisch lied zingen. Een stenciltje is steeds bij de ingang van de kerk te vinden.

Vakantie
Voor veel jongeren en kinderen breekt een week van vakantie aan. Veel basisschoolleerlingen zullen waarschijnlijk naar de ‘Kom jij ook?’ dagen gaan. Leerlingen van het voortgezet en hoger onderwijs hebben in deze vakantie misschien wel een inhaalslag te doen of bereiden zich voor op de laatste periode van het examenjaar. We wensen jullie in ieder geval een fijne vakantie toe. Vanwege de vakantie zal de scriba deze week telefonisch niet bereikbaar zijn.

Belijdenis des geloofs
In het afgelopen seizoen hebben acht jongeren de belijdeniscatechese gevolgd. We hebben inmiddels veel besproken en zien terug op goede ontmoetingen. Afgelopen week hebben zij een brief ontvangen om na te denken over de vraag over het wel of niet belijdenis willen doen en waarom. In de komende weken staan de persoonlijke gesprekken gepland om hier verder over door te spreken. Laten we als gemeente biddend om onze belijdeniscatechisanten staan, zodat zij op dit kruispunt van hun leven de juiste beslissing mogen nemen en er weloverwogen keuzes worden gemaakt met betrekking tot het doen van openbare belijdenis van het geloof in het midden van onze gemeente.

Gelezen/gehoord
‘Als ik naar God wil gaan, dan kan dat alleen maar op grond van de dood van een Ander.’

Tenslotte
Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende lijdenstijd toe,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 februari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

Zaterdag 22 februari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 24 februari
20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie –

Donderdag 27 feburari
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. J. Huisman
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel

Vrijdag 28 febuari
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert,
dhr. J. van Wijngaarden
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 29 februari
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 1 maart
10.30 uur Koffiedrinken Wijk 2 Noord – De Parel
19.30/20.00 uur WG1 21+-groep – huisadres leiders
19.30/20.00 uur Kerngroepen WG1 – huisadres leiders

Dinsdag 3 maart
19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – Jeugdzaal Oude kerk
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora – De Parel

Woensdag 4 maart
09.30 uur Woensdagochtend Bijbelkring – De Parel
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur Bijbelkring Wijk 1 Oost – De Parel

Donderdag 5 maart
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. B.D. Bouman
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel
20.00 uur Bijbelkring Wijk 2 Noord – De Parel
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3

Vrijdag 6 maart
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W.J. van Iperen
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

 

____________________________________________________

Algemene berichten

VOOR ELKAAR Vakantieweken: vrijwilligers gevraagd!
Heb jij hart voor een ander, en heb je zin in een onvergetelijke vakantieweek? Geef je dan op als vrijwilliger. Dat kan in een week voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking, een midweek voor jongeren, enzovoorts.
Elk jaar gaan er weer honderden mannen en vrouwen met veel plezier mee. ‘Het is verslavend’, zegt de één, of ‘Het verrijkt m’n leven. Ik krijg meer terug dan ik geef’, zegt de ander. Kortom: als je als vrijwilliger met de VOOR ELKAAR vakantieweken meegaat, is dat een onvergetelijke ervaring.
Op www.hervormdevrouwenbond.nl/vrijwilliger vind je meer informatie.
Op zoek naar een mooie vakantieweek?
Bent u weduwe, weduwnaar of alleengaand? Ben jij een jongere met ASS? Kent u mensen die een lichamelijke en/of verstandelijke beperking hebben? Voor deze én andere doelgroepen organiseren we prachtige vakantieweken. De weken hebben elk hun eigen invulling, afhankelijk voor welke doelgroep de vakantie wordt georganiseerd. Vrijwel zonder uitzondering hebben onze gasten het geweldig naar hun zin. Dat komt niet in het minst door de zeer betrokken vrijwilligers en predikanten.
Kijk op onze website www.hervormdevrouwenbond.nl/vakantieweken voor meer informatie.

Voorjaarsconcertarrangement 14 maart 2020
Wodanseiken en prachtige muziek

Zaterdag 14 maart kunt u weer deelnemen aan het voorjaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert.
We wandelen een historische route in de bossen bij Wolfheze van ongeveer 5 km. Dit landschap kent heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. Ook liggen er vijftien grafheuvels en de fundamenten van een middeleeuwse kerk.
Het oude loof- en naaldbos is meer dan de moeite waard, want hier zie je van dichtbij hoe een eeuwenoude eik eruitziet. Deze ‘Wodanseiken’ groeien hier al meer dan 450 jaar en zijn bijzonder indrukwekkend. De naam ‘Wodanseiken’ kregen ze van de schilders van de Oosterbeekse School. Deze landschapsschilders, die een romantische kijk op het landschap hadden, legden de bomen meer dan 150 jaar geleden vast.
We ontvangen u graag vanaf 11.00 uur in Het Koetshuis met een kopje koffie of thee. Om 11.30 uur vertrekken we, voorzien van een door De Herberg verzorgd lunchpakket, voor deze mooie wandeling.

Concert
Het middagprogramma biedt een concert in Het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Voor deze gelegenheid is een boeiend programma samengesteld met veel variatie in samenspel en solovertolkingen.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.

Kosten
Volledig arrangement: € 25,-
Alleen concert: € 15,-

Aanmelden
Aanmelding bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl, of telefonisch (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur): 026-334 22 25.

Opbrengsten
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.

Plaats
Het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Bijeenkomst Revoke 28 maart 2020

20200123 Uitnodiging 28 Maart 2020

Vrijwilligers GZB-dag gezocht!
Elk jaar organiseert de GZB een inspirerende dag voor jong en oud. Dat is alleen mogelijk dankzij een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Voor de aankomende GZB-dag op zaterdag 14 maart in Barneveld komt de GZB echter nog een flink aantal vrijwilligers tekort. Vindt u/vind jij het leuk om te helpen met de catering of één van de jeugdprogramma’s? Meld je dan nu aan via www.gzb.nl/vrijwilligers.

Voor de kinderen is de GZB-dag een geweldige dag met veel gezelligheid en spellen. En zij horen op hun eigen niveau hoe het Evangelie doorgaat op de hele wereld! Ook kunnen zij dit jaar genieten van een optreden van Marcel Zimmer.

De GZB is op zoek naar:
13 vrijwilligers voor de kinderoppas
15 vrijwilligers voor de onderbouw
16 vrijwilligers voor de bovenbouw
3 vrijwilligers voor het tienerprogramma
3 vrijwilligers voor de catering

Kijk voor meer informatie over de GZB-dag op www.gzb.nl/gzb-dag. Heeft u/heb jij nog vragen? Neem dan contact op met Esther van Maanen, evmaanen@gzb.nl, 0343-512444.
Tot 14 maart!

Inspiratiedag ‘Lente in de kerk’ bij nieuw boek ds. René van Loon
Zaterdag 21 maart wordt in Lelystad ‘lente in de kerk’ gevierd, een inspiratiedag naar aanleiding van de gelijknamige nieuwe publicatie van ds. René van Loon. In dit boek geeft de Rotterdamse predikant een impressie van tekenen van hoop en nieuw leven in een tijd van secularisatie. Hij zocht in de afgelopen jaren de lente op in kerken en zag wat hij noemt ‘bloesem in oude gevestigde kerken, bloei in talloze internationale gemeenschappen en nieuwe kerkplanten groeien’.
‘Ik ben ervan overtuigd dat mijn impressie maar het topje van de ijsberg is’, schrijft René. ‘Wat bij het grote publiek in het oog springt is de herfst in de kerk, of zelfs de winter. Maar ongemerkt breekt op tal van plekken de lente door. En die mogen we niet missen, want dan zouden we geen recht doen aan de Heilige Geest.’
Aan de bijeenkomst wordt meegewerkt door ongeveer twintig organisaties en sprekers zoals Samuel Lee, Stefan Paas, Paul Visser, Niels de Jong, Marleen Stelling, Jurjen ten Brinke en vele anderen. Met 18 workshops, ontmoeting en muziek (o.a. The Psalm Project en het Emmanuel Choir van de Presbyterian Church of Ghana). Dank en voorbede hebben een belangrijke plaats in het programma. En de vraag staat centraal wat er van de groeiende en bloeiende kerken valt te leren. De inspiratiedag is bedoeld voor iedereen: gemeenteleden, kerkenraden en predikanten. Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.lentekindekerk.nl.
Lente in de kerk is een uitgave van KokBoekencentrum, Utrecht. De organisatie is in handen van de missionaire organisatie IZB en Weetwatjegelooft.nl. Partners zijn onder andere de EO, deputaten evangelisatie CGK, TEAR, Theologische Universiteit Kampen, Evangelie&Moslims en SKIN.

Varia

Koorzangavond t.b.v Stichting Ontmoeting
Zaterdag 7 maart 2020 wordt er een koorzangavond gehouden ten bate van Stichting Ontmoeting in de Hervormde Kerk, Kerkplein 1 in Boven Hardinxveld. Aan deze avond werken mee jongerenkoor Cantilena o.l.v Peter Wildeman en de kinderkoren Harpe Davids uit Hardinxveld Giessendam en De Kinderlofstem uit Gorinchem beiden o.l.v Jeannet van den Heuvel. De algemene leiding, opening, meditatie en sluiting worden verzorgd door dominee J.C Breugem. Allen hartelijk welkom, toegang gratis. Er zal worden gecollecteerd voor Stichting Ontmoeting.
Aanvang: 19.30 uur.

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

 

Zondag 23 februari – Eerste lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Beelduitzending kerkdiensten
Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas
Sjanine Groeneveld, Laura Verschoor, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 75: 4
avonddienst: Psalm 123: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 3 Zuid, prop. J.G. Blok, Randwijk – Weerklank 148: 1-4
10.45 uur wijk 2 Noord, prop. A.P. Cammeraat, Gouda
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Schreuders, Wierden

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis
18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Fear (Haïti)
2. Eigen gemeente – orgelfonds
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst
2. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Monica Buijk, Jorieke de Vries, Groep B: Ellen Leenman, Arjanne Verhoef
10.45 uur: Groep A: Jacobien Kraaijeveld, Hannelot van den Bos, Groep B: Marja van de Wetering
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Anneke Quist, Britt de Bruijn, Thijs Molendijk


Zondag 1 maart – tweede lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. G.H. Vlijm, Nieuwer ter Aa
18.00 uur ds. J.S. Heutink, Ede

Collecten
1. Pastoraat
2. Orgel
Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas
Angela Kloosterman, Janette Egas, Rieneke Alblas

Kerkauto
beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

Donderdag 5 maart
Hervormde Kerk Acquoy, Lingedijk 96
15.45 uur ds. J.C. Breugem – trouwdienst Stefan Breedveld en Sanja de Ruiter

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 146: 6
avonddienst: Psalm 126: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.C. Kortleve,
Veenendaal – koffiedrinken na de dienst
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
Weerklank 149: 1 en 4
18.00 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt,
Woudenberg – Weerklank 144: 1-4

NIEUWE KERK
09.30 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk
18.00 uur ds. W.J. Westland – HC Zondag 21

Collecten
Morgendienst: 1. IZB
2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. IZB
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Hester Klop, Sara Visser, Groep B: Jacobien Koutstaal
10.45 uur: Groep A: Denise de Bruin, Liesbeth den Boer
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Corrie de Wit, Annelie Egas, Rhodé Quist

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Formulieren kampweek 2020

Connect februari 2020

Er is weer een nieuwe Connect. In deze editie:

 • Peter en Arinda Versluis ‘in the picture’
 • Flashback ‘Escape Room’
 • Afscheidsavondje Zondagschool
 • Schaatsen kerngroepen

Klik hier voor de PDF

 

Kerkblad 75-30

Is dát Gods weg?

Marcus 6 : 14-29 (De dood van Johannes de Doper)

____________________________________________________

Het zal ingeslagen zijn als een bom! ‘Het hoofd van Johannes de Doper’. En om elk misverstand uit te sluiten: ‘In een schaal’. Je ziet Herodes wit wegtrekken. Hij zit vast aan de eed, die hij in een onbezonnen bui uitsprak. Nu zit hij ook vast in het duivelse wargaren van zijn eigen ‘vrouw’. Er was immers een diepe haat jegens die dienstknecht van God, die zo bewogen en eerlijk Herodes had aangesproken op zijn zondige levenswijze. En nu zag Herodias haar kans schoon. Haar knappe dochter danste voor Herodes en zijn gasten. Daar moet wat tegenover staan! En zo liep de koning in de listig opgestelde val. ‘Hij was ‘bedroefd’, vertelt Markus. Wat voor ‘droefheid’ zal ’t geweest zijn? Maar nu moet er gehandeld worden. De scherprechter gaat de deur al uit; ach, die voerde wel meer opdrachten uit. Hoe het precies gegaan is? Noch Marcus, noch Mattheus vertellen de details. Zij dekken het als het ware eerbiedig toe. Nu is Johannes dood. ‘Een slachtoffer van bitter onrecht’, zouden we zeggen. Intussen kunnen er de nodige vragen in het hart opkomen. Liet de Heere dit verschrikkelijke zo maar toe? Kon of wilde Hij Johannes niet verlossen uit die duivelse macht?

En als je nog wat verder terug denkt: Johannes had toch al zoveel moeten verwerken. Er was al zoveel strijd in zijn hart geweest. Hij had het al laten vragen: “Bent U de Messias of verwachten we een ander?” Uit deze geschiedenis kunnen we veel leren. Allereerst dit: als we de Heere willen dienen en liefhebben, dan gaan kruis en aanvechting ons niet altijd voorbij. Misschien herkent u het wel. De duivel kan zoveel pijlen afschieten. Heb je het wel goed met die belijdenis van Jezus als Zaligmaker? Je kunt er toch helemaal naast zitten? Kijk maar eens naar Johannes de Doper! Zijn vader en moeder zullen hem wel verteld hebben van zijn wonderlijke geboorte. En met welk een overtuiging heeft hij Jezus aangewezen als het Lam van God. Maar wat is ervan terecht gekomen? En dan nóg wat: er kan wel in de Psalmen staan, dat God de Zijnen bewaart, maar je ziet er niets van! “De engel des Heeren legert zich rondom hen, die Hem vrezen.” Maar toen die soldaat de cel binnenkwam, was er geen engel, die hem tegenhield.

Ja, de vragen zijn er. Is er dan geen onderwijs voor een aangevochten hart? Jawel. Misschien denk je wel eens, als je in geestelijke donkerheid verkeert: ‘Ben ik de enige?’ Maar dan zegt de Heere in Zijn Woord: ‘Kijk dan eens naar Johannes’. Maar méér nog: dan zegt de Heiland: ‘Ik maakte het toch óók mee? Ik was toch in de hof van Gethsemané, waar de nood zo hoog steeg en de weg zo diep was?’ Dan is er deze les: hoe diep de weg ook gaat, dat wil nog niet zeggen, dat de Heere er niet van af weet. Sterker nog: beproeving en aanvechting horen meer dan eens bij het leven van de pelgrim. Zijn daarmee alle vragen beantwoord? Nee, dat niet. Maar dan ligt er toch een onuitsprekelijke troost in de belijdenis, dat de Heere door alle onbegrepen wegen heen Zijn troost verleent. Hoe leren we dat? Door het Woord. Toen Johannes het zo moeilijk had, kwam de Heiland niet persoonlijk op bezoek en brachten zijn discipelen een woord uit de Schrift mee: van die andere profeet, Jesaja, over de treurende, die vertroost wordt. Zo moest ook Johannes uit het geloof alléén leven. Misschien herkent u zich wel eens in de woorden van Johannes. Leef dan bij het Wóórd. Daar kunnen we het mee doen.

We keren nog een ogenblik terug naar de gevangenis. Herodes heeft de moeite niet genomen, om het lichaam van Johannes te begraven. Maar de Heere zorgt er zelf voor. Enkele discipelen nemen die liefdestaak op zich. Er waren dus nog enkele trouwe helpers.  En verder? Johannes had het beleden: ‘Hij moet wassen: toenemen. En ik moet minder worden’. Dat was, toen velen hem verlieten en Jezus gingen volgen. Maar dat vond hij niet erg. Het ging hem immers om zijn Meester? Maar dat ‘minder worden’ liep wel op een aangrijpend gebeuren uit. De dood triomfeerde en de duivel lachte. Of toch niet? Nee hoor. Toen Johannes stierf, begon voor hem de eeuwige blijdschap, die geen duivel, geen Herodes, geen Herodias hem konden afnemen. We hoeven niet de weg van Johannes te begeren; maar is er het verlangen, om met Hem de Zaligmaker eeuwig te aanschouwen en te verheerlijken? En dat laatste behoeft -Gode zij dank- géén onbeantwoorde vraag te blijven.

ds. W. Arkeraats

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Plaatselijke Regeling Algemene Kerkenraad 2020

In haar vergadering van 20 januari 2020 heeft de Algemene Kerkenraad het concept voor een nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) vastgesteld. In deze regeling zijn onder andere de werkwijze, de taken en de bevoegdheden van de Algemene Kerkenraad en de colleges van kerkrentmeesters en diakenen vastgelegd. De nieuwe PR is in lijn gebracht met de Kerkorde en daarnaast zijn een aantal, voornamelijk praktische, wijzigingen doorgevoerd.

Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van de gemeente in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze nieuwe PR. Het concept van de PR is in te zien op de website (www.hghg.nl) onder Algemene Kerkenraad. Tevens ligt dit concept op afspraak ter inzage bij de scriba van de AK, J.P. Teeuw, Florenweer 12. (tel. 61 65 11). Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 20 februari 2020 indienen bij de scriba van de AK (scriba.ak@hghg.nl).

Kom jij ook naar de ‘Kom jij ook?’ met thema Bouwen

‘Kom jij ook?’ is een interkerkelijk kinderevangelisatie project,

waar onze gemeente bij betrokken is, voor alle kinderen van de basisschool.

Groep 1 t/m 5:

We willen je van harte uitnodigen in Sporthal ‘De Wielewaal’ op maandag 24 februari 2020. Vanaf 9.30 zijn jullie welkom en mogen jullie blijven eten op het pannenkoekenfeest. Daarna is er nog een activiteit dat tot 14.00 uur duurt.

Dinsdag 25 februari zijn jullie welkom van 9.30 tot 11.45 uur en vanaf 13.30 uur tot 15.00 uur. In de middag ontvangen we Benjamins kindershow.

Groep 6 t/m 8:

We beginnen beide avonden met gezamenlijk eten. Dus op 24 en 25 feb 2020 ben je om 17.00 uur van harte welkom. Dit jaar hebben we Bijbelvertelling, spellen, workshops en nemen we een kijkje op een bouwplaats.

Locatie: ‘De Bron’, Maasstraat 1. Het programma duurt tot ongeveer 20.00 uur.

Hulp gevraagd (tieners en volwassenen):

 • Vrijwilligers die per dagdeel willen meehelpen

Zonder de vrijwilligers kunnen we dit niet realiseren, dit kan overdag en in de avonden, leeftijd 12-60+ (in de avonden 16+)

 • Pannenkoekenbakkers

Pannenkoekenfeest op maandag 24 feb (voor 10.00 uur bezorgen Wielewaal)

 • Zaal opbouw in De Wielewaal (8.00-9.00 uur)

Vloermatten leggen, tafels en podium opbouw

 • Einde dagdeel programma’s mee opruimen.

Tijden ma: 14.15 en 20.00 uur en di:11.45 en 20.00 uur.

Wilt u dit kinderevangelisatie project meenemen in uw gebed? We mogen God vragen of de medewerkers tot zegen mogen zijn voor alle kinderen en in het bijzonder voor de kinderen waarvoor het evangelie nieuw is.

Maatschappelijke stage

Deze dagen zijn een leuke en gezellige manier om je uren voor je maatschappelijke stage aan te vullen. Mail gerust even!

De entree is gratis maar we zijn wel afhankelijk van giften en de financiële hulp van de kerken. Wanneer u ons financieel wilt ondersteunen kunt u een gift overmaken op het volgende IBAN-nummer:

NL34 RABO 0325 0875 71. T.n.v. Ned. Geref. Kerk H’veld  Wilt u iets meer weten of wilt u meehelpen tijdens de dagen neem dan contact op via komjijook@hotmail.com

of bel Arina Hagenaar 06-37 27 46 59.

Kinderevangelisatie-team ‘Kom jij ook?’

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 9 februari 2020

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktisch hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en/of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen.

Avondmaalscollecte

De opbrengst van de collecte aan de avondmaalstafel is bestemd voor ‘Onderwijs voor kwetsbare kleuters in Rwanda’ via Project 10 27. Er is in Rwanda een tekort aan goed lesmateriaal en getrainde leerkrachten. Met dit project wordt de cirkel van armoede doorbroken en aan kwetsbare kinderen een goede start gegeven. Door vroegtijdig te investeren in een kind, kan achterstand later voorkomen worden. In dit project worden in vier jaar docenten van twaalf kleuterscholen getraind en krijgen ruim 800 kinderen de kans om zich gezond te ontwikkelen. Graag wil de diaconie de collecte aan de avondmaalstafels voor dit doel bestemmen. Mogen we ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

College van kerkrentmeesters

Actie Kerkbalans 2020

Het College van Kerkrentmeesters maakt met grote dankbaarheid bekend dat er een bedrag van € 339.950,- is toegezegd voor de vrijwillige bijdrage dit jaar. Wij danken u als gemeente voor de toezeggingen, zodat ook in dit nieuwe jaar de middelen kunnen worden aangewend om het Woord te laten verkondigen, de sacramenten te laten bedienen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de (kerk)gebouwen te onderhouden.

In de begroting voor 2020 is een bedrag van € 325.000,- opgenomen, gebaseerd op de toezeggingen die over 2019 zijn gedaan. Wij zijn dankbaar dat er meer is toegezegd dan was begroot. Het College dankt alle medewerkers die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Tevens danken we de coördinatoren van de drie wijken voor al het werk dat zij hebben verzet.

In dit alles weten wij ons afhankelijk van de Heere God en wij zijn bovenal Hem dankbaar dat Hij ons dit schenkt.

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 12 februari is er weer kring. Ditmaal gaat het over Abraham die sliep. (hoofdstuk 6 uit het boekje ) Het Bijbelgedeelte dat we hierbij willen behandelen is Genesis 15. Aanvang 9.30 uur. Iedereen van harte welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de morgendienst hoorden we over de mopperende farizeeën. De Heere Jezus ontving namelijk tollenaars en zondaars. We kwamen onszelf tegen. Wat is het dan bijzonder dat de Heere Jezus die gelijkenis van het verloren schaap vertelt. Ook in het licht van Ezechiël 34 zagen we dat de Heere Jezus de echte Herder is, de Goede Herder die het verlorenen zoekt. Wat is het wezenlijk dat we ons laten vinden door Hem, door overgave en bekering! Dan is er blijdschap in de hemel.

Het was ook fijn om zondagavond in de Oude Kerk voor te gaan en met jongeren en ouderen na te denken over de persoon en het werk van de Heilige Geest. Een cadeau dat God ons belooft in de doop, ons schenkt door het geloof. En op Zijn beurt deelt de Heilige Geest ook weer de nodige cadeaus uit. Hij verbindt ons aan de Heere Jezus en zorgt dat al Zijn schatten en gaven de onze worden. Hij garandeert ons de grote toekomst en doet er ons naar verlangen. De Geest en de bruid zeggen: Kom!

Bijbelkring

Woensdagavond 12 februari is er om 20.00 uur weer Bijbelkring in De Parel. Nehemia 8: 1-13 is aan de beurt. We bespreken met elkaar hoofdstuk 5 uit het boekje.

U en jij van harte welkom!

Giften

Voor de kerk ontving ik € 50,- en € 10,-. Vriendelijk bedankt!

Ter overdenking

Er is zo eindeloos veel leed

waar ik, mijn God, geen raad mee weet;

de vragen wentelen in mij rond –

Gij legt het antwoord in mij mond;

‘Dit is Mijn lichaam. Neem en eet’.

 

‘k Deed zoveel kwaad; zo weinig goed,

mijn vlammend vuur werd enkel roet,

mijn licht is bijna opgebrand. –

Gij geeft de beker in mijn hand:

‘Neem, drink hieruit; dit is mijn bloed’.

 

In mijn bestaan zit zoveel scheef

door al het kwaad dat ik bedreef.

Ik eet Uw lichaam, drink Uw bloed. –

Gij spreekt: ‘Zie ik maak alles goed:

Gedenk mijn dood. Geloof en leef!’

Nel Benschop (1918-2005)

…tot zondag

Bij brood en beker mogen we de goedheid van de HEERE smaken en proeven. Zoals we dat afgelopen zondagmorgen zongen met Psalm 147: 2 ‘Hij heelt gebrokenen van harte en Hij verbindt z’ in hunne smarte, die in hun zonden en ellenden tot Hem zich ter genezing wenden.’ Laten we met blijdschap uitzien naar Hem! In de verkondiging horen we de tweede gelijkenis uit Lukas 15. Deze gelijkenis gaat over de verloren penning (Lukas 15: 8-10). In de avonddienst, waarin we dankzegging op het Heilig Avondmaal houden, horen we over de gelijkenis van de verloren zoon (Lukas 15: 11-32). Rembrandt van Rijn heeft daar een prachtig schilderij over gemaakt. Wie op internet zoekt die vindt het al snel. Het is de moeite waard! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Zieken

Alle zieken  die tobben met hun gezondheid wensen we Gods nabijheid toe. We denken ook aan alle mantelzorgers die de zieken dagelijks verzorgen en met hun liefde omringen.

Verkiezingen

Bij het verschijnen van dit kerkblad, zal bekend zijn of Bert Huisman zijn verkiezing tot ouderling heeft mogen aannemen. We hopen en bidden dat dit toch een positieve beslissing mag worden.

Graag herinneren wij u er nog aan, dat voor de vacature van diaken op maandag 10 februari een verkiezings-vergadering zal worden gehouden. Voor deze vacature zijn de broeders Henry de Ruiter, Binnendams 50 en Arie de Wit, Pr. Hendrikstraat 8 als kandidaten ingediend. Deze verkiezingsvergadering zal plaatsvinden in De Parel en precies om 19.30 uur beginnen.

Heilig Avondmaal

Aankomende zondag gedenken we in het sacrament van het Heilig Avondmaal het lijden en sterven van onze Heiland Jezus Christus voor onze zonden. De Heere nodigt ons aan Zijn tafel en geeft de grote Koning van de Vrede ons brood en wijn tot versterking van ons geloof en verkwikking van onze ziel. Gezegende avondmaalsviering toegewenst!

Bijbelstudiekring, wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 13 februari om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Kinderlied

In de bijbelklas is het onderwerp op zondag 9 februari “De storm op het meer”. Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 467: ‘In een scheepje overzee.’

 Verliefd zijn. En dan?

Zondagavond 16 februari zal er om 18.00 uur weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De deuren gaan om 17.30 uur open.

De voorganger in deze eredienst is ds. Martijn Barth. Hij is sinds eind 2017 luchtmacht predikant op de Vliegbasis Woensdrecht.

Het thema is: ‘Verliefd zijn. En dan?‘ met een knipoog naar Valentijnsdag.

Het thema wordt behandeld vanuit 2 Samuel 13, waar de geschiedenis van Amnon en Tamar beschreven staat. Ook wordt er uit Hooglied 2 gelezen en in dit tekstgedeelte gaat het over een jongen en meisje die verliefd zijn.

In deze dienst is het de beurt aan de band Kingdom om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat er koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of mee te bidden. Iedereen is van e welkom! Het is een mooie gelegenheid om iemand mee te nemen die niet (meer) gewend is een kerkdienst te bezoeken.

De data voor de volgende Pareldiensten van de 1e helft van dit jaar zijn: 15 maart, 10 mei, 24 mei en 21 juni.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Het is niet genoeg als u uw gebeden doet, maar u moet bidden in uw gebed.’ (Matthew Henry 1662-1714)

Bidden en danken

We bidden voor de voortgang van het beroepingswerk en dat de laatste vacatures in de kerkenraad spoedig vervuld mogen worden.

– Vervolging in Eritrea gaat door, want de regering ziet christenen nog steeds als spionnen die het land willen verwoesten. De meeste christenen belijden daarom in het geheim hun geloof. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

– In de kerk in Malawi zijn jongeren bezig om nieuw materiaal te ontwikkelen om te gebruiken voor bijvoorbeeld Bijbelstudies. Deze materialen kunnen ook op scholen gebruikt worden om te evangeliseren onder leeftijdsgenoten. Bid dat hun inzet gezegend wordt. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jullie een gezegende Avondmaalsviering en dankzeggingsdienst.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling W. Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 20,- voor de noodhulp overstromingen in Afrika.

Bijbelstudiekring

Donderdag 13 februari behandelen we op de Bijbelstudiekring het 12e hoofdstuk van het boek ds. J. Belder, De brieven van Johannes in 12 Bijbelstudies. Thema: ‘Schaap en bok in één hok’. We beginnen om 20.00 uur in De Parel. Allen van harte welkom!

Gelezen/gehoord

‘Sacramenten bevestigen niet het geloof, maar de waarheid van het verbond.’

Tenslotte

Aanstaande zondag zal het sacrament van het Heilig Avondmaal bediend worden. De Heere neemt brood en wijn om uit te delen onder de mensen. ‘Opdat zelfs ‘t wederhorig kroost altijd bij Hem zou wonen.’ (Psalm 68: 19b en 68: 9 berijmd). Onze oud-predikant ds. W. Arkeraats zal in deze dienst voorgaan. We zijn dankbaar dat hij dit wil doen nu ds. Van de Voorde in een herstelperiode verkeert. Ondanks dat het goed gaat, is het advies niet te snel op te bouwen. Daarom zal hij de komende maanden een keer in de veertien dagen voorgaan. We bidden en vertrouwen dat dit zo weer tot volledig functioneren zal leiden. Namens de kerkenraad een gezegende Avondmaalszondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 7 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, dhr. T.J. D de Koning

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

19.30 uur             JV Ichthus –  De Parel/Wagon

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

Zaterdag 8 februari

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – zaal Oude kerk

Zondag 9 februari

14.15 uur             Geen zondagsschool

Maandag 10 februari

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Woensdag 12 februari

20.00 uur             Bijbelkring WG1 Oost –  De Parel

9.30-11.30 uur     Vrouwenbijbelkring –  De Parel

Donderdag 13 februari

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W.J. Westland

19.00-20.30 uur   ’t Lichtpunt –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG2 Noord –  De Parel

20.00 uur             Bijbelkring WG3 Zuid –  De Parel

Vrijdag 14 februari

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Westland

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

20.00 uur             Tussenclub – De Wagon

____________________________________________________

Algemene berichten

 VluchtelingenWerk Hardinxveld-Giessendam zoekt versterking

VluchtelingenWerk is op zoek naar vrijwilligers die een aantal uren per week kunnen helpen als ‘Begeleider Huisvesting’. Als een vluchteling in Nederland mag blijven, verhuist hij of zij op den duur naar een stad of een dorp. Wie vangt je op en helpt je de eerste zaken in het complexe Nederland te regelen? In de vrijwilligersfunctie van Begeleider Huisvesting wijs je statushouders de weg in hun nieuwe woonplaats. Letterlijk en figuurlijk! Verder wordt gezocht naar een lokale jobcoach; iemand die een mooi netwerk heeft van ondernemers in gemeente en regio, en bereid is zich ervoor in te zetten dat vluchtelingen een passende werkplek vinden. Interesse? Vragen? Neem contact op met teamleider Chander Ramnun van locatie Gorinchem. Tel. 0183-63 21 82, E-mail cramnun@vluchtelingenwerk.nl

 Fietscursus voor nieuwe inwoners – vrijwilligers gevraagd!

Vorig jaar oktober is in onze gemeente voor het eerst een fietscursus georganiseerd voor mensen met verblijfsvergunning. Vanwege de grote belangstelling is ervoor gekozen dit de komende maanden opnieuw (en uitgebreider) te doen.

De fietscursus zal plaatsvinden op de volgende zaterdagen: 18 april, 9, 16 en 30 mei, 6, 13, 20 en 27 juni, en optioneel nog 4 en 11 juli.

Alle deelnemers ontvangen aan het eind van de fietscursus een certificaat van deelname. Met name voor de praktijk is begeleiding één op één nodig – meld u aan als vrijwilliger! Liefst natuurlijk voor de hele serie, maar u kunt zich ook voor een aantal specifieke data opgeven!

   Planning:

09.30-10.30 uur theorieles, gericht op veilig fietsen in het verkeer.

10.30-10.45 uur pauze.

10.45-11.45 praktijkles

11.45-12.00 samen afronden.

   Locatie:

Gebouw en schoolplein Ichthusschool, Pauwtjesmolen 55; als er vorderingen gemaakt worden, praktijk ook op de openbare weg.

   Kosten voor deelnemers:

Een kleine bijdrage van € 15,- voor de hele cursus; er wordt gebruik gemaakt van gebruikte fietsen, die de deelnemers aan het eind van de cursus mogen houden.

Aanmelden deelnemers en vrijwilligers bij:

Maarten Hendrickx, Servanda (Sportcoach Volwassenen & Senioren), tel. 06 82 31 35 92, 0184-61 27 71, maarten.hendrickx@servanda.nl

Koorzangavond Stichting Ontmoeting

Zaterdag 22 februari 2020 wordt er een koorzangavond gehouden ten bate van Stichting Ontmoeting in de Christelijk Gereformeerde Beth-El kerk, Kerkbuurt 72 in Sliedrecht. Aan deze avond werken mee Christelijk Gemengd koor Sursum Corda uit Sliedrecht o.l.v. Everhard Zwart en het mannenensemble Ethan uit Noordeloos o.l.v. Johan Adriaanse. De algehele leiding, opening, meditatie en sluiting worden verzorgd door ds. C.P. de Boer. Allen hartelijk welkom, toegang is gratis. Er zal worden gecollecteerd voor Stichting Ontmoeting. Aanvang 19.30 uur.

Zending verbindt

Word Zendingsmaatje

De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te leven.

De GZB is dankbaar dat elk jaar een grote groep mensen zich geroepen voelt om te worden uitgezonden. Mensen van allerlei leeftijden en allerlei achtergronden. Wat zij delen is hun verlangen om Gods liefde in deze wereld zichtbaar te maken. Een wereld waar zoveel mensen God nog niet kennen en waar zoveel gebrokenheid is.

Het liefst zendt de GZB hen meteen uit, want iedereen moet de kans krijgen om het Evangelie te horen. Toch lukt dat vaak niet. De financiën zijn de grootste uitdaging. Vandaar dit nieuwe initiatief. Hoe meer Zendingsmaatjes, hoe meer mensen de GZB kan uitzenden.

Voor zendingswerkers is het belangrijk dat mensen achter hen staan, door voor hen te bidden, mee te leven en te geven. Zonder die morele en financiële steun is hun werk onmogelijk. Zending is tenslotte en opdracht van ons allemaal.

De GZB roept daarom op om Zendingsmaatje te worden. Dat kan al voor € 10,- per maand. Ook kan gekozen worden voor een ‘maatje meer’ of ‘maatje minder’. Kijk snel op www.zendingsmaatje.nl en bid, leef en geef mee!

Dominees op bezoek in Malawi

Een groep predikanten bracht in november een bezoek aan Malawi. Ze hebben daar kennisgemaakt met de kerk in het Yao-gebied, een regio waar bijna iedereen moslim is. Hoe blijf je als kerk staande in deze context en hoe rust je gemeenteleden toe het gesprek aan te gaan met hun buren? Het doel was om wederzijds van elkaar te leren en elkaar te inspireren, zodat de reis ook voor gemeenten in Nederland vruchtbaar zal zijn.

Ds. Hans van Rumpt, een van de deelnemers: ‘Malawi, wat een land. Schitterend qua schoonheid, maar wat een armoede. En tegelijk heb ik zoveel mensen mogen ontmoeten die vol waren van de Heere Jezus. Ik hoop dat ik deze ervaringen nog lang mag koesteren in Nederland en deze liefde voor Hem mag overbrengen. Ik heb in Malawi vaak proberen uit te leggen waarom de kerken leeglopen in ons land: een welvarend land als Nederland heeft God niet nodig. Althans…dat is de gedachte. Malawi heeft mij laten zien wat echte armoede en rijkdom is.’

Benieuwd naar de ervaringen van de predikanten? Hun verhalen en foto’s vindt u op www. gzbexperience.nl/blogs.

Varia

Koorconcert vanuit de Trinitatiskapel zaterdagmiddag 29 februari 2019

Zaterdagmiddag 29 februari 2020 hoort u het koor ‘Jesslyn’ o.l.v. top dirigente Ilona Van Grondelle-de Kievit. Naast dirigente is Ilona ook een klassiek geschoolde mezzosopraan.

Het koor brengt een afwisselend programma van mooie aansprekende liederen. Het koor wordt begeleid door pianist Johan den Hoedt en violiste en sopraan Alisa van Dijk. Naast koorzang hoort u deze middag ook ter afwisseling solo’s van Alisa samen met Ilona en Johan.

Het concert is het tweede concert in de concertserie 2020 van Alisa van Dijk in de Trinitatiskapel. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje in de ‘Kosterij’. De aanvang van het concert is 15.30 uur. De deur is open om 15.00 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop van het concert voor de onkosten en voor de musici.

Adres: Trinitatiskapel, Vriesestraat 20 te Dordrecht. Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Voor meer info: www.alisavandijk.nl. Allen hartelijk welkom!

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 9 februari 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. J.A.C. Olie, Delft

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Anne Breugem, Mauro Verschoor

Kerkauto

morgendienst: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

avonddienst: dhr. J. Koppelaar, tel. 61 53 87

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1

avonddienst: Psalm 146: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

08.30 uur  wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats – viering Heilig avondmaal

11.00 uur  wijk 2 Noord, ds. D. Ph. C. Looijen, Amersfoort – viering Heilig avondmaal

18.00 uur   wijk 2 Noord, prop. E Meijer, Ermelo – dankzegging Heilig avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – viering Heilig avondmaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig avondmaal

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 08.30 uur: Groep A: Lenny Egas, Mieke de Bruin,

Groep B: Janneke de Bruin

11.00 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Juliet Boon

Groep B: Marjolein Verheul, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur Wieneke Meerkerk, Daniëlle Verdoold, Rebekka Schild

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Pareldienst 16 02 20 + programma

Programma Pareldienst 16 februari 2020

Thema: Verliefd zijn. En dan?

Voorganger: ds Martijn Barth

Band​​: Kingdom

1. Afkondiging door ouderling met welkom, mededelingen en collecteaankondiging
2. Ouderling van dienst brengt voorganger bij podium
3. Votum en groet
4. Zingen: Opwekking 705:Toon mijn liefde
5. Geloofsbelijdenis
6. a) Zingen: Opwekking 732: Wat een wonder

b) Zingen: Welk een Vriend is onze Jezus

7. Gebed
8. Schriftlezing: 2 Samuel 13:1-9 en Hooglied 2:1-7.

(over de geschiedenis van Amnon en Tamar en de jongen en het meisje uit Hooglied die helemaal gek zijn op elkaar.)

9. Vertonen You tube filmpje
10. Preek: “Verliefd zijn. En dan?
11. a) Zingen: Opwekking 488: de kracht van uw liefde

b) Zingen: Sela: Als een vuur van binnen

12. Dankgebed
13. Collecte ( Band zingt: “Arms open-the Script”)
14. Zingen: Opwekking 699: Ik weet hij leeft
15. Oproep voor ministry door voorganger
16. Zegen
17. Kerkenraad verlaat met voorganger de zaal
18. Band speelt nog ca 10 minuten door tijdens Ministry en verlaten zaal door bezoekers.