Kerkblad 75-37

Is er een medicijn?

“Zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des mensen verhoogd worden.”
(Johannes 3: 14)

____________________________________________________

Het is een stille nacht, als Nicodemus bij de Heere Jezus zit. Er is alle rust om met elkaar van gedachten te wisselen. Vreemde dingen hoort hij. Tenminste: hij vindt deze heel onbegrijpelijk. ‘Opnieuw geboren worden!’ Wat betekent dat?
De Heiland neemt er niet de tijd voor, om dat allemaal uit te leggen. Hij ‘haast’ zich naar het belangrijkste: de vraag, hoe zondaren zalig kunnen worden. Om die vrede te ontvangen, is er maar één weg: de weg naar het kruis.

Dat maakt de Heere duidelijk door een voorbeeld te gebruiken. Hij roept dat vreselijke gebeuren in de woestijn in herinnering. Nicodemus kent – als Schriftgeleerde – deze geschiedenis natuurlijk. Vurige slangen komen opeens in groten getale op het volk af. De beet van die slangen veroorzaakt een brandende pijn en leidt binnen korte tijd tot de dood.
Daarvóór waren de Israëlieten in opstand gekomen. Ze hadden geklaagd over het manna, dat ‘waardeloze’ brood en ze verweten God, dat Hij hen in de woestijn had gebracht, om van honger en dorst te sterven. En nu stierven ze door het gif van die slangen.
En er is geen geneesmiddel voorhanden. Het enige, wat de mensen kunnen doen, is te roepen: ‘Mozes, bid voor ons!’ Nee, dan begint Mozes niet met een verwijt richting het volk. Hij legt de nood van het volk aan de Heere voor. En wat Mozes deed, mogen wij nu ook doen, nu er zo’n grote plaag over deze aarde gaat.
Een wonderlijk bevel krijgt Mozes dan. Hij moet een afbeelding maken van die vreselijke slang en die hoog boven het volk opheffen. En iedereen, die op die slang ziet, zal genezen worden. Wonderlijk: nu nóg een slang erbij? Ja, door die ene slang wordt het volk herinnerd aan hun zonde, hun opstand. Die slang is dus een aanklacht, maar tegelijk een teken van genezing.
Die genezing is er door het zien op die slang. Kan het eenvoudiger? Geen geheimzinnige, occulte handelingen maar een eenvoudig zien op die koperen slang. We mogen ook zeggen: door het geloof. Die zieke mensen moesten gelóven, dat het woord van de Heere betrouwbaar was. We zien het voor ons: hoe een oude, doodzieke man zich opricht, om op die slang te zien. Hoe een vader zijn kind omhoog houdt: ‘Kijk, jongen! Kijk naar die slang!’
Aan die geschiedenis herinnert de Heere Jezus ons. Hij zegt het allereerst tegen Nicodemus, maar Hij betrekt ons er óók bij. Zie je die slang, die Mozes omhoog hield? Die slang is een prediking van Mij! Nicodemus zal vreemd hebben opgekeken: U een slang? Dat is een heel verschil met de woorden van Johannes de Doper: ‘Zie het Lam Gods!’
Ja toch: de Heere Jezus vergelijkt zich met die slang. Dat vreselijke beest, dat in het Paradijs al rond schuifelde en de mens besmette met het dodelijke virus van de zonde. En daaraan sterft niet een gedeelte van de mensen. De zonde voert ons allen in de dood.
Tegen de macht van de dood is geen medicijn te bedenken. In deze dagen wordt koortsachtig gewerkt aan een medicijn tegen het coronavirus en zolang dat er niet is, wordt van alles bedacht, om de ziekte te vertragen. Maar de zonde kan door geen enkel medicijn bestreden worden.
Ja tóch! Daar is maar één medicijn: het bloed van Christus, dat reinigt van alle zonden. Daarvoor wordt de Zoon des mensen verhoogd. Nee, dat betekent niet, dat Hij vereerd wordt. Hij wordt niet op een voetstuk geplaatst, maar aan het kruis gehangen. Maar daardoor is Hij wél goed zichtbaar! Voor vriend en vijand.

Waartoe worden wij opgeroepen? Om te zien op Christus, die – als de slang – verhoogd werd. De Heere Jezus als een slang: wat een aanklacht houdt deze vergelijking in. Wat worden wij op die manier bepaald bij ons zondaar zijn, bij die dodelijke smet van het kwaad. Maar wat een troost tegelijk. Door te zien op de verhoogde Zaligmaker – verhoogd aan het kruis – kunnen wij genade, vergeving van de zonden en de troost in het hart ontvangen. En zo eenvoudig: een blik op Christus temidden van de gloed van de toorn van God over ons zondige bestaan.
Zie dan op Hem! Want dat is een reddende blik. Genezing van het dodelijke gif van de zonde.
Tegelijk hopen en bidden wij, dat de Heere een wending ten goede zal geven in deze dagen, waarin wij allen benauwd worden door een onzichtbare vijand. Van Hem is onze verwachting. Maar we mogen er niet minder hartelijk om bidden, dat we in deze ziekte de voetstappen van de Heiland zullen opmerken, opdat er in ons hart en in de maatschappij een verootmoediging en terugkeer tot de Heere zal zijn. ‘In de weg Uwer gerichten hebben wij U verwacht!’
Ons oog is op de gekruisigde Zaligmaker, die Johannes later mocht zien als het Lam met de boekrol van de geschiedenis in de hand. Ons oog is op Hem, opdat Hij zich over ons ontfermen zal. Kijkt u méé?

ds W. Arkeraats

Centrale berichten

Weekje Ethiopië!
Maandagmorgen 9 maart jl. stonden we met volle koffers klaar voor vertrek en de andere week dinsdagochtend waren we alweer terug in Nederland met veel lege koffers.
We kregen het advies om z.s.m. naar Nederland te vertrekken. Tja, jammer… het liep anders dan wij gedacht hadden maar ook in deze beslissing was onze GIDS erbij.

Dinsdagochtend 10 maart werden we, na een lange reis, heel hartelijk ontvangen door Arie en Arda, de leerkrachten, kinderen, schoonmaaksters en wachters bij de school… een bijzonder weerzien. Uiteraard dronken we drie kleine kopjes heerlijke sterke (zoete) Ethiopische koffie met popcorn erbij. Ondanks de korte periode dat we daar waren zijn er heel wat klussen geklaard. We hebben het fantastisch leuk gehad met elkaar als groep, want wat zijn er veel leuke mensen in onze gemeente en daarbuiten, met veel bijzondere gaven. Alle dank daarvoor aan HEM!
Ethiopië en de lieve mensen daar zijn uit het oog, maar NIET uit ons hart. Wie weet kunnen we nog een keertje terug om de klussen af te maken. Met een hoofd en hart vol goede, fijne en liefdevolle herinneringen zijn we blij dat we allemaal weer gezond thuis mochten komen. Hartelijke groet van ons als groep en dank voor jullie medeleven!

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Diaconie

Diaconale collecte zondag 29 maart 2020
De diaconale collecte van deze zondag zou bestemd zijn voor Noodhulp Sprinkhanenplaag Oost-Afrika via ZOA. Terwijl we hier momenteel weinig van horen, dreigt in Oost-Afrika een humanitaire ramp. Enorme zwermen sprinkhanen teisteren Oost-Afrika. Ze eten alles wat op hun pad komt en zo zien duizenden boeren hun oogst voor hun ogen verdwijnen. Dat is een groot probleem, want het oogstseizoen komt eraan. Wanneer er niet wordt ingegrepen dreigt acute hongersnood. Door klimaatverandering was het regenseizoen op Het Arabisch Schiereiland langer en natter dan normaal. Hierdoor konden de woestijnsprinkhanen zich in razend tempo voortplanten. Door een cycloon zijn de sprinkhanen overgewaaid naar de Hoorn van Afrika, waar ze door zware regenval nogmaals ideale omstandigheden hadden zich nog verder voort te planten. Dit leidde tot de onvoorstelbare zwermen die momenteel onder andere Somalië, Uganda en Ethiopië teisteren. Acute hongersnood dreigt daardoor in Oost-Afrika. Hulp is dringend nodig. ZOA kan niet nodeloos toekijken: ‘We moeten nu iets doen om deze mensen te helpen, voor de hongersnood toeslaat. Daarom zullen we de getroffen bevolking helpen met voedselhulp om op korte termijn deze klap te kunnen incasseren’. De diaconie wil hierin graag ondersteunen, helpt u ook mee? U kunt uw gift overmaken naar de diaconie op het hierboven vermelde bankrekeningnummer t.n.v. Sprinkhanenplaag Oost-Afrika.

Ontmoetingsavonden
Beste broeders en zusters. Door de omstandigheden rondom het coronavirus, kon onze laatste avond van het seizoen niet doorgaan. Wij willen u langs deze weg hartelijk bedanken voor de trouwe opkomst. Dit doet ons elke keer weer goed. Wij willen u de komende tijd, een tijd die niet voor iedereen makkelijk zal zijn, Gods nabijheid toewensen. We hopen elkaar het volgende seizoen weer in gezondheid te ontmoeten. ‘Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogsten Koning beveiligd in den duist’ren nacht, beschaduwd in Gods woning.’ (Psalm 91, berijmd). Met hartelijke groet,

Janny en Dick Dekker

Zending

Nieuws uit Centraal Azië (2)
Riek, Peter en Gerlinde maken het goed in Centraal Azië. Dat laten ze onze gemeente weten. Hun visum is verlengd tot juni! Vijf maanden wonen ze er alweer en ze weten inmiddels aardig de weg naar winkels en andere locaties waar mensen samen komen. ‘Voor de winkel moet wel even een vertaalbriefje mee. Het Russisch is best nog lastig hoewel ze zeker vorderingen maken. Nog ruim een maand en dan is de taalstudie voorbij.’
Als Gerlinde met de social workers van de daklozenopvang een jonge vrouw ontmoet dan blijkt de vrouw ziek en verslaafd te zijn. Eigenlijk moet zij naar de afkickkliniek maar ze nemen haar mee naar het ziekenhuis. Ze heeft antibiotica nodig maar moet dan volgende week terugkomen. Na grote inzet van de daklozenopvangarts kan dan toch direct met de kuur worden gestart. Mensen die dakloos zijn kunnen iedere dinsdag, donderdag en zaterdag komen eten in het dagcentrum. Veelal is het brood en thee. Op feestdagen kan het ook warme Plov maaltijd zijn. Rijst dat de mensen hier lekker vinden. De daklozen vinden hier warmte, voedsel en meer dan dat. Er wordt muziek gemaakt en er wordt met hen gezongen. Aan het eind krijgt iedereen fruit mee: een appel en mandarijn. Fruit is hier duur en kunnen ze veelal niet betalen.
Intussen wordt volop gewerkt aan de vergunning om het hospice te kunnen openen. Aan alles kun je merken dat een hospice nieuw voor hen is. Als je in het gebouw rondloopt krijg je zin om aan de slag te gaan. Het ontbreekt alleen nog aan patiënten en personeel. En intussen moet er voor de mensen die zorg nodig hebben nog een andere oplossing worden gezocht.
Iedere vrijdagavond komen ze als team bij elkaar. Ze eten dan samen, bidden samen (in vijf talen) en bespreken allerlei vragen waar ze mee te maken hebben. Zo konden ze uitleg geven over de palliatieve zorg. Een keer kwam een arts vertellen over de gezondheidszorg voor daklozen. Daar is weinig aandacht voor. Er was een vrouw die te horen kreeg dat er geen behandeling meer mogelijk was. Maar toen haar zoon 100 dollar neerlegde was er plotseling behandeling mogelijk en is de vrouw behandeld en genezen. Dit soort voorbeelden maken het lastig om erachter te komen wat nu werkelijk de diagnose en prognose is. Riek, Peter en Gerlinde vragen om gebed dat de registratie voor het hospice snel mag rondkomen en dat goed lokaal personeel zal worden gevonden om op te leiden tot palliatief verpleegkundigen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
Toen ik zondagmorgen naar de Nieuwe Kerk liep, luidde de klok. Toen ik het hoorde moest ik denken aan een oude traditie waarbij de klok geluid wordt als het Onze Vader wordt gebeden. Waarom zou je zoiets doen? Zeker vroeger, in een tijd zonder moderne communicatiemiddelen, ging het er daarbij om dat de mensen in het dorp, die thuis waren, zouden weten dat op dat moment in de kerk het Onze Vader gebeden werd. Het klokgelui was een stimulans om thuis mee te bidden. Zo mag in deze tijd dan toch het klokgelui klinken. Dat klokgelui vertelt dat er toch een kerkdienst belegd wordt. Het mag een stimulans zijn om thuis mee te zingen, te bidden en te luisteren!
In de morgendienst kreeg Simon Schild de tekstwoorden uit Jesaja 55: 3a mee. In de verkondiging hoorden we over Simon die het kruis achter de Heere Jezus droeg (Lukas 23: 26). Het is een plaatje van het christenleven. Een christen heeft te maken met lijden. Van buiten en binnen komt er zoveel in tegen het volgen van de Heere Jezus. Daar is ten diepste geen ruimte voor. In het geloof leer je ook met Christus te sterven, maar dan ook met Hem op te staan tot een nieuw leven. Voor Simon van Cyrene was het kruisdragen het begin van een keerpunt in zijn leven. Hij kreeg de Heere Jezus lief en zijn kinderen eveneens.

Pastoraat
Vanwege het coronavirus zijn er tal van zorgen. De één zit in over zijn gezondheid of de gezondheid van dierbaren. Een ander maakt zich zorgen over zijn bedrijf. Hoe zal het financieel allemaal gaan? Er komt momenteel veel af op gemeenteleden die een baan in de zorg hebben. Wanneer de discipelen in grote storm verkeren op het meer van Galilea, dan komt de Heere Jezus zelf naar hen toe en zegt: “Heb goede moed, Ik ben het; wees niet bevreesd” (Markus 6: 50). Kijkend naar de Heere Jezus hebben we gegronde redenen om in alle omstandigheden moed te houden. We hoeven ons niet te laten leiden door angst, maar we mogen ons laten vullen met vertrouwen op God!

Bijbelkring
Woensdag 1 april zouden we de zevende Bijbelkring hebben van dit seizoen. Het is mijn voornemen om vanuit de Nieuwe Kerk een inleiding te houden over het gedeelte dat aan de beurt is, Nehemia 13. Deze inleiding wordt dan uitgezonden via kerktelefoon en internet. Aan alle deelnemers van de Bijbelkring wil ik vragen om de bijbehorende vragen te maken en via de mail (predikant.oost@hghg.nl) mij toe te sturen voor dinsdagavond 31 maart. Dan zal ik in de tweede helft van de uitzending deze vragen bespreken aan de hand van uw antwoorden. Aan de beurt is hoofdstuk 7 ‘Hoe ga je om met terugval?’. De uitzending is vanaf 20.30 uur.

Catechese
Zolang het catecheseseizoen duurt stuur ik wekelijks een inhoudelijke app naar onze jongeren met één of meerdere vragen. Ik vind het mooi om te zien dat onze jongeren daar zo op reageren. We blijven verbonden!

E-mailadres
We hebben al veel emailadressen binnen. Maar hierbij nog een oproep om per gezin minimaal één emailadres door te geven, zodat we u in deze periode via de email kunnen bereiken, mocht dat nodig zijn. Wilt u daarom een email sturen naar nkpkn2020@gmail.com met vermelding van uw naam?

Gelezen
‘Nu reis ik getroost onder ‘t heiligend kruis naar ‘t erfgoed hierboven, naar ‘t Vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door d’ aardse woestijn. “Gestorven voor mij!” zal mijn zwanenzang zijn.’

Robert Murray McCheyne (1813-1843)

….tot zondag
Afgelopen maandag hebben we gehoord dat de maatregelen zijn aangescherpt. Dat heeft ook gevolgen voor het beleggen van de diensten. We blijven de diensten uitzenden vanuit de Nieuwe Kerk. Maar in de kerk zal er zo’n klein mogelijke afvaardiging van de kerkenraad aanwezig zijn. Dat betekent dat alleen een predikant, ouderling en diaken dienst zullen doen. Daarnaast zijn ook de organist en de technicus aanwezig. We hopen dat op die manier dan toch de diensten voortgang zullen vinden. Het is intussen niet niks nu we ook weten dat het een periode gaat duren. Het is een vreemd idee dat ook de feestdagen niet in de kerk gevierd zullen worden. Ondanks alles zijn we dankbaar voor middelen van de techniek en mensen die de gaven hebben om de technische mogelijkheden te realiseren. Wat een zegen dat vooralsnog dan toch de dienst van het Woord en van de gebeden door kan gaan.
Zondagmorgen hoop ik in de Nieuwe Kerk de preek te houden over Jezus voor Herodes (Lukas 23: 8-12). Herodes is blij Jezus te zien, heeft veel vragen, maar Jezus zwijgt. Waarom zwijgt hij? En wat betekent de vriendschap die ontstaat tussen Pilatus en Herodes? We hopen het te ontdekken. Met een hartelijke groet aan jong en ouder,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor hen die grote zorgen hebben om het corona-virus, psychisch- of chronisch ziek zijn. We wensen hen allen Gods troostende nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Kinderlied
Het kinderlied van zondag a.s. is Op Toonhoogte (OTH) 497 ‘God kent jou vanaf het begin’.

Verkiezingen
Als dit kerkblad verschijnt, zal de beslissing van Job van Eck, Gieser Wildeman 15, 3371 NG, op zijn verkiezing tot het ambt van ouderling bekend zijn.

Citaat
‘Het staat vast, dat je niets kunt eisen maar alles mag vragen.’ Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

 • Heere, ontferm U, over de mensen die ernstig ziek zijn en eenzaam en alleen, omdat ze hun naasten niet mogen besmetten.
  Ontferm U over de mensen, die hun geliefde niet mogen bezoeken in hun stervensuur.
  Ontferm U over de mensen in de zorg, de artsen en de verpleging, die misschien binnenkort moeten beslissen hoe beperkte middelen ingezet worden.
  Heere, ontferm U over onze angst om onze dierbaren, om onszelf.
  Ontferm U over onze zorgen over werk dat stil komt te liggen, over opdrachten die niet doorgaan, over financiële gevolgen voor ons huishouden.
  Geef ons moed en rust, dat ons leven in uw hand is, dat we geborgen zijn in U, omdat we dat altijd al waren. Amen. (ds. T. de Haan, website PKN)
 • Veel christenen in Burkina Faso die getroffen zijn door de aanvallen, kampen met angst, onzekerheid, trauma en verdriet. Bid dat de Heere God hen herstelt en nieuwe hoop geeft. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor de voorgangers in Centraal Azië die hun werk onder grote druk moeten doen. Bid voor volharding en eenheid, maar ook voor gezondheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

We wensen u en jullie thuis gezegende kijk- en/of luisterdiensten op de zesde lijdenszondag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7

tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover ons bekend liggen er geen gemeenteleden in het ziekenhuis. Zeer zeker zijn er wel zorgen. Vooral nu, rondom de gezondheidscrisis waarin ook ons land zit. Toch is er voor alles een vastgestelde tijd, en een tijd voor elk voornemen onder de hemel. Wie zorg hierover heeft, doet er verstandig aan niet te veel op internet rond te surfen en niet de hele dag het nieuws tot zich te nemen en verder zijn gezonde verstand te gebruiken. Zonder overigens iets van de ernst van de situatie af te doen. Salomo schrijft: “Alles heeft zijn tijd en beloop.” Daarom: Hoop op God, sla ‘t oog naar boven.

Vanuit de pastorie
Inmiddels is al veel nieuws gepasseerd over de coronacrisis. Velen zijn besmet of zullen besmet worden. En wij allen worden direct of indirect geraakt door de gevolgen ervan. Het trekt zíjn spoor in ons persoonlijke leven, in gezinnen, families, de gezondheidszorg, bedrijven en ons gemeenteleven. Moeilijk is ook om met de onzekerheid om te gaan. Niemand kan zeggen hoelang dit gaat duren. Die prangende vraag – ‘Hoelang?’ – kennen we overigens ook vanuit de Psalmen (13: 2,3; 79: 5; 90: 13; 102). De oplossing ligt dan niet in het antwoord: ‘Zolang!’ De Psalmen nemen ons mee op de weg van het vertrouwen op God (13: 6). Zijn goedertierenheid (verbondsliefde) en trouw vormen ons houvast in tijden van vreugde, verlating en sterven. En het vertrouwen op Gods altijd aanwezige liefde en trouw opent de bron van troost. Waar wij de grip verliezen, houdt Hij je vast! Ondertussen bidden we om Gods ontferming voor elkaar, voor hen die op welke manier dan ook getroffen worden door de crisis. Vanzelfsprekend is die ontferming niet. De Veertigdagentijd herinnert ons eraan dat deze wereld de Zoon van God heeft gekruisigd en aan de zonde van hoogmoed; dat we Hem in tijden van welvaart zo gemakkelijk konden vergeten. Toch wilde Hij op Zijn lijdensweg volharden tot in de verlatenheid aan het kruis. Dat is verbondsliefde en trouw! Aanstaande zondag mogen we daar weer bij stilstaan vanuit Psalm 22, in het bijzonder de verzen 2 en 3. Lees de Psalm gerust alvast een keer door. Laten we ook bidden om groei in vertrouwen, juist door de diepte heen. Goede diensten toegewenst en ontvang een hartelijke groet vanuit de pastorie.

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord
‘Leed wordt verzacht met het oog op de komende Vorst van Pasen.’

Tenslotte
Komende zondag mogen we weer kijken en/of luisteren naar de erediensten. Niet optimaal want we zien en horen elkaar niet als gemeente. Maar de diensten zijn goed te volgen met beeld en/of geluid. Zo nodigen we u uit om ook de komende zondag weer rondom het Woord te zitten. Niemand verhindert ons dat. Wat een voorrecht.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

 

De diensten zijn digitaal, via kerktelefoon of kerkradio te beluisteren.

Zondag 29 maart – Zesde lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. J.A. de Kruijf

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen
• College van kerkrentmeesters Boven-Hardinxveld
NL94RABO03250 60 592
• Diaconie Boven-Hardinxveld
NL59RABO03250 18 154

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 92: 1
avonddienst: Psalm 6: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M.C. Batenburg, Gouda
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. J.M. Molenaar, Ede

Bibliotheek in De Parel gesloten

In verband met de situatie rond het corona-virus en de maatregelen van de regering in verband hiermee is de bibliotheek in De Parel tot nader bericht gesloten.

 

Connect maart 2020

Klik op de afbeelding om de Connect te openen

 

Overlijden

Op woensdag 18 maart j.l. is in de leeftijd van bijna 98 overleden de heer Pieter Adrianus van Noordenne, laatst gewoond hebbend in Zorgcentrum “Pedaja”, afdeling “Diamant”. De rouwdienst en begrafenis zullen maandag 23 maart, vanwege de maatschappelijke omstandigheden, in besloten kring plaatsvinden. Uw condoleances aan de familie kunt u schriftelijk of per mail overbrengen. Het postadres is: G. van Noordenne, Troelstrastraat 53, 3371 VJ Hardinxveld-Giessendam; het emailadres is: dingenaderuijter@hotmail.com.

Kerkblad 75-36

Vrijheid in de woestijn

 “Daarna kwamen Mozes en Aäron en zeiden tegen de farao: Zo zegt de HEERE, de God van Israël: Laat Mijn volk gaan om voor Mij een feest te vieren in de woestijn.”  (Exodus 5: 1)

____________________________________________________

Bestemming vrijheid (2/7)

Je bent niet bedoeld om een slaaf te zijn, maar je bent bedoeld om vrij te zijn, zo eindigden we de vorige keer in deze serie. Het zou kunnen dat je denkt dat als je van elke vorm van slavernij verlost bent in je leven, het leven dan een soort hemel op aarde is. Maar dan moet ik je wel teleurstellen, vrees ik. Je bent wel verlost van het verleden, maar het is geen aards paradijs. Als je door Jezus bent vrijgekocht en je leert steeds meer dat je mag leven vanuit Zijn identiteit, ervaar je ook steeds meer dat het nog lang niet volmaakt is. Dat klopt, want je bent ook nog niet in het Beloofde land.

Toen Israël eindelijk uit Egypte mocht vertrekken van de farao, waren ze nog lang niet in het beloofde land, maar de slavernij stopte wel. Ze hoefden niet langer stenen te bakken en steden te bouwen. Ze zijn dan dus wel onder de slavernij vandaan. Maar als je leest hoe vaak Israël, onderweg naar het beloofde land boos is, als het niet gaat zoals ze willen, dan leggen ze zichzelf verslavende gedachten op waardoor ze zelfs terugverlangen naar de slavernij van Egypte.

Israël mocht vertrekken uit Egypte, nadat de farao na de tiende plaag murw geslagen was door God. God moest zover gaan dat Hij de dood in Egypte moest laten binnenkomen. En Israël kwam vrij door het leven. Dat zijn misschien vreemde woorden, vrijkomen door het leven, maar zo is het wel. Israël moest bloed op de deurposten van hun huizen strijken, zodat de dood aan hen voorbij zou gaan. De Bijbel leert ons dat in het bloed het leven zit. Eigenlijk streek Israël door de dood van een lam, het leven aan de deurpost. Waar de vijand radeloos was door de dood, werd Israël gered door het leven.

Dat is nu precies wat Jezus voor ons deed. Jezus overwon de vijand op Zijn eigen terrein in het graf. Satan werd radeloos van het leven op het terrein van de dood. Het bloed van Jezus was het leven voor ons. Waar het bloed van Jezus over ons leven is, is het Lam gestorven en heeft Hij het leven gestreken op de deurposten van ons hart. En toen wist satan dat hij het verloren had en dat de macht van zonde, dood en gebrokenheid aan stukken was, voor iedereen die dat gelooft en het bloed van Jezus accepteert en gelooft.

Dan zou je zeggen: ‘Dat is mooi, want dan zijn we vrij en is het goed.’ Ten dele wel, maar we zijn nog niet in het Beloofde land. Mozes gaat naar de farao en deelt hem mee dat de Heere wil dat Zijn volk in de woestijn een feest gaat vieren voor Hem. Dit is het bevel van God Zelf. Mozes vraagt niet aan de farao: ‘Zou u alstublieft het volk willen laten gaan?’ Hij deelt het namens God mee. Farao heeft geen recht op dit volk, zoals satan geen recht heeft op de gelovige! En waar moet het volk dan heen? Naar de woestijn. Mozes zegt niet dat God wil dat het volk feest gaat vieren in het beloofde land, maar ze moeten feestvieren in de woestijn.

Laten we eerlijk zijn, de woestijn is niet bepaald de meest idyllische plaats die je kunt bedenken en op het paradijs lijkt het al helemaal niet. Toch was de woestijn de plaats waar Israël de vrijheid terugkreeg en tegelijk was de woestijn ook de plaats waar ze doorheen moesten om in het beloofde land te komen. De woestijn als plaats van vrijheid, plaats om feest te vieren voor God en de plaats waar de weg lag naar het beloofde land.

Als je vrijkomt van de slavernij in je leven, als je de kracht van het bloed van Jezus kent, die het Leven is, dan kom je in de woestijn terecht. De woestijn als het beeld van je leven zolang je nog niet in het Beloofde land bent. Dat is niet volmaakt, dat is soms nog een zware tocht, vol ontberingen en strijd, maar ondanks dat is er wel vrijheid van de slavernij en mag de toekomst je leven gaan bepalen en niet het verleden. In de woestijn van het leven, ligt wel de vraag of je de slavernij echt wilt loslaten. Je zou onrecht doen aan het bloed van Jezus als je wel in Hem gelooft, maar toch de slavernijen in je leven blijft koesteren. Dan blijf je ondermaats christen en niet waar je voor bedoeld bent in je leven. Vier daarom het feest voor God, juist in de woestijn waar het nog niet volmaakt is.

Theo de Koning

Algemene berichten

Verschijningsdata kerkblad

Voor allen die berichten aanleveren voor het kerkblad, hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt:

17 april (na tweede Paasdag),

22 mei (na Hemelvaartsdag),

5 juni (na tweede Pinksterdag),

26 juni, 10 juli, 24juli, 7 augustus en 21 augustus

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uitzending kerkdiensten

Het ziet ernaar uit dat de bijzondere situatie waarin we ons bevinden, waarin we als gemeente niet daadwerkelijk kunnen samenkomen in de kerkgebouwen, nog wat langer gaat duren.  Daarom is besloten om vanaf a.s. zondag uit de Oude en de Nieuwe Kerk één morgen- en één avonddienst uit te zenden. Elke morgendienst vangt aan om 09.30 uur. De avonddiensten om 18.00 uur. Dit voor de periode zolang als het nodig is.

Wij zijn ons ervan bewust dat er gemeenteleden zijn die niet de mogelijkheid hebben om de diensten mee te maken omdat zij geen kerkradio of internet hebben. Wij roepen u er toe op om deze mensen in het oog te houden en als het mogelijk is van middelen te voorzien om alsnog de diensten te kunnen beluisteren. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het uitlenen van een tablet of smartphone om op zondag of later in de week een dienst te kunnen beluisteren.

Op de woensdagavonden zullen er extra uitzendingen zijn voor de kerkradio en internet. Deze beginnen om 19.30 uur en worden verzorgd door onze kerkelijk werker en de predikanten.

Wij hopen hiermee de onderlinge verbondenheid, met de beschikbare middelen, zo goed mogelijk te ondersteunen. Werp al uw zorgen op God, want Hij zorgt voor u.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod is voor iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

Contactgegevens:

06-12 56 89 98

0184-61 72 50

wegwijzer@hghg.nl

www.hghg.nl

 

Rommelmarkt

De Rommelmarktcommissie heeft besloten wegens het coronavirus de rommelmarkt dit jaar niet te laten plaatsvinden. Veel voorbereidingen met een groot aantal medewerkers vinden plaats in de periode die door het RIVM als risicovol wordt genoemd. En omdat ook de situatie na 31 maart nog onzeker is hebben wij dit besluit genomen. Bij deze vervallen alle activiteiten: ophaalavonden, brengzaterdagen, lotenverkoop enz.Wij hopen op uw begrip.         

de Rommelmarktcommissie

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

Wegens het vervallen van de kerkdiensten is er t/m vrijdag 27 maart geen verkoop van collectebonnen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagmorgen 22 maart zou de doop bediend worden aan Simon Schild. Vanwege de maatregelen rond het coronavirus gaat dat niet door. Op dit moment valt nog niet te overzien wanneer deze doopdienst wel plaats zal vinden. We hopen spoedig! Ik hoop in de morgendienst te preken over de ontmoeting van de Heere Jezus met Herodes (Lukas 23: 8-12).

In de avonddienst verwachten wij ds. J.P. Nap, emeritus-predikant uit Hoevelaken. Dankbaar zijn we voor de digitale mogelijkheden. Ik hoop toch dat er iets van de gemeenschap der heiligen beleefd zal worden in deze tijd, vooral dat de eenheid met de Heere bemerkt zal worden door de prediking van het Woord.

 Pastoraat

In deze tijd denken we aan hen die besmet zijn door het virus. We denken aan oudere, zieke en kwetsbare gemeenteleden. Er zijn ook gemeenteleden die alleen zijn. Laten wij, nu velen niet op bezoek komen, hen niet vergeten. Bel hen eens op. In alle omstandigheden vestigen wij het oog op God!

     ‘k Sla d’ ogen naar ’t gebergte heen,

     vanwaar ik dag en nacht,

     des Hoogsten bijstand wacht.

     Mijn hulp is van de HEER’ alleen.

                           (Psalm 121: 1 berijmd) 

Belijdenis van het geloof

Met dankbaarheid maken we bekend dat binnenkort drie gemeenteleden belijdenis van het geloof afleggen:

 • Adriana Willemina Cornelia (Anne-Wil) de Koeijer-van Nieuwenhuize
 • Thomas Kraaijeveld
 • Adriana (Sandra) Kraaijeveld-de Jong

Vanwege alle maatregelen rondom het coronavirus is de belijdenisdienst uitgesteld. We hopen dat deze dienst kan plaatsvinden op 1e Pinksterdag. Laten we in ieder geval met onze belijdeniscatechisanten meeleven.

Gift

Br. G. Boer ontving tijdens ouderenbezoek € 5,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Als een oude trein die veel te hard is gaan rijden.

Komen we piepend en krakend, langzaam tot stilstand.

 

Onzekerheid treft ons in de economie, in gezondheid.

De wereld is ziek. En daarmee ons land.

 

De mens regelt en organiseert probeert zelfs het ritme van de tijd

te controleren maar een virus leert we zijn zo gestrand.

 

Misschien kunnen we deze weken nog vaker op Jezus zien.

Meer stille tijd en omzien naar elkaar wetend onze tijden zijn in Gods hand.

                                                                      L. Heuvelman

Tenslotte

Al met al is het een tijd vol verwarring. Het was fijn dat zondag de diensten toch doorgang konden vinden. Al was het een vreemd gezicht in een bijna lege Oude Kerk. Het Woord mocht klinken: “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor U” (1 Petrus 5: 7). Daar kunnen we het mee doen, ook in de komende periode. Laten we daaruit leven en ons vertrouwen stellen op de levende God!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer.

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Corona

De scriba van onze landelijke kerk, schrijft op de website van de PKN, dat het coronavirus ons kerk-zijn in het hart raakt. Na alle voorzichtige maatregelen waar we voor het eerst tijdens de doopdienst op 8 maart j.l. mee te maken kregen, werd donderdag 12 maart duidelijk dat ook kerkdiensten en andere activiteiten de komende tijd niet meer gehouden kunnen worden. Zondag j.l. werd duidelijk dat nog meer maatregelen nodig geacht werden en mogelijk is dit het einde nog niet.

Afgelopen zondagmorgen is er vanuit onze wijk, op een zo sober mogelijke wijze, digitaal een opgenomen preek van ds. L. Wüllschleger ten gehore gebracht. Komende zondag zal daar mogelijk op een andere wijze vorm aan worden gegeven.

In deze tijd denken we vooral aan de meest kwetsbare groepen uit onze gemeente. We houden ons aan de richtlijnen van de overheid, zodat het pastoraat aan gemeenteleden van boven de 70 jaar niet kan worden uitgevoerd. In crisissituaties willen wij u vragen contact op te nemen met uw wijkouderling of scriba.

Laten we ook proberen naar elkaar om te zien. Daar waar persoonlijk contact niet mogelijk is, kan er wel telefonisch contact opgenomen worden. Een kaartje door de brievenbus is ook een teken dat er aan de ander gedacht wordt.

Zelf vroeg ik me af wat het woordje ‘corona’ nu eigenlijk betekent. Al snel vond ik dat dit ‘een krans van licht rond de zon is, die men kan zien tijdens een volledige zonsverduistering’. Als ik dit lees, dan denk ik aan Hem, Die zegt: “Ik ben het Licht der Wereld”. Laten we ons daarom juist in deze periode, die lijkt op een periode van verduistering, met allerlei noodzakelijke beperkende maatregelen, richten op dat Licht. Hij zal ook in deze tijd voor ons zorgen, in al onze behoeften voorzien en ons voorgaan en wij mogen Zijn navolgers zijn. Uiteindelijk mogen we weten dat Jezus overwinnaar zal zijn!

Onze zieken

We denken aan de gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Verkiezingen

We kregen bericht van Mark Meerkerk, Schapedrift 74, 3371 JJ, dat hij zijn benoeming tot diaken niet kon aanvaarden. De Heere geve rust op deze beslissing.

Tijdens de verkiezing van dinsdag 17 maart j.l. is …………… verkozen tot het ambt van ouderling. Aan hem is gevraagd uiterlijk vrijdag 27 maart a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het een positieve beslissing mag worden en wensen hem Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeder en ook de niet verkozen broeder dragen in uw gebed?

 Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarigenbezoek € 10,- voor de diaconie. Ds. Van Rooijen ontving op huisbezoek een gift van € 30,- t.b.v. het Lesbos-project. Hartelijk dank voor uw gaven!

Tieners en kinderen

De meesten weten waarschijnlijk de middelen en mogelijkheden wel te vinden om, tijdens deze weken invulling te geven aan kerkdiensten en geloof samen met tieners en kinderen. Voor wie nog op zoek is hierbij een greep uit de vele online en offline mogelijkheden:

 • Boek van Corine Zonnenberg: Ik ben een BIJBEL ontdekker
 • Matthijs Vlaardingerbroek plaatst de komende tijd iedere vrijdag een online programma op zijn website: https://creatiefkinderwerk.nl en Facebookpagina https://www.facebook.com/onlinekinderprogramma/
 • Pod cast van HGJB Jong
 • Via JOP: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/werkvormen/
 • EO Beam
 • De site van: https://www.debijbel.nl/bijbelbasics

Mocht u/jij klem lopen door de ontstane situatie waarin de scholen zijn gesloten neem dan gerust contact op. We vormen met elkaar één lichaam dus laten we juist ook nu voor elkaar klaar staan.

Erik van de Wetering – jeugdouderling.noord@hghg.nl

Citaat

Ik roep Hem aan in gebed. Vaak zou Zijn antwoord kunnen zijn, en vaak, denk ik, is Zijn antwoord: Maar je bent al uren bezig mij te ontwijken.(C.S. Lewis 1898-1963)

Bidden en danken

 • We bidden voor allen die besmet zijn door het coronavirus en voor alle zorgverleners in ziekenhuizen die onder grote druk hun werk moeten doen.
 • Gelovigen in Bhutan die meedoen aan trainingen, moeten soms lang reizen over slechte wegen om bij de trainingslocatie aan te komen. Bid dat de Heere God de deelnemers en trainers beschermt. (Gebedskalender Open Doors)
 • Bid voor zegen op het werk met en voor de jonge, groeiende gemeenten in Nepal. Bid dat nog veel meer Nepalezen God mogen vinden tussen de duizenden hindoeïstische en boeddhistische tempels. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie gezegende luisterdiensten op de vijfde lijdenszondag. De Geest van God is niet aan tijd of plaats gebonden.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7

tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Zij, die voor een operatie staan, verkeren in spanning of de operatie wel zal plaatsvinden. De prioriteit gaat toch uit naar de behandeling van mensen die besmet zijn met het Coronavirus. Laten we bidden om wijsheid en kracht voor al het medisch personeel. Verschillende maatregelen worden ook getroffen met betrekking tot bezoek aan zorginstellingen. We roepen de gemeente op om in deze periode om te zien naar elkaar en met name contact met ouderen te onderhouden. Dit kan bijvoorbeeld door het sturen van een kaartje of telefonisch. Vanuit de kerkenraad zullen in principe geen reguliere bezoeken worden gebracht aan gemeenteleden boven de 70 jaar omdat zij een kwetsbare groep zijn in het oplopen van het Coronavirus. Dit geldt natuurlijk niet voor crisissituaties. Neem dan gerust contact op met uw wijkouderling of met de scriba.

Zondagmorgen 8 en 15 maart

Zondagmorgen 8 maart had niemand van ons gedacht dat zondagmorgen 15 maart geen kerkgang mogelijk zou zijn. Wat is er veel gebeurd in één week tijd. Zondag 8 maart begonnen we in een goedgevulde kerk de dienst met het zingen van Psalm 80: 9. In de morgendienst van Zondag 15 maart waren 19 personen aanwezig. Zo weinig aanwezigen is in de geschiedenis van onze gemeente niet voorgekomen. Ik las dat op 1 februari 1953, de zondag van de watersnoodramp, tijdens de morgendienst van 9.00 uur 22 mensen aanwezig waren en voor de tweede dienst van 10.45 uur niemand kwam opdagen. Zondag 15 maart was de slotzang Psalm 107: 7. Twee psalmen die niet bij toeval werden opgegeven. Want we leven in een tijd van afval en ellende. Hoe beleeft u dat? Ik las in een preek van ds. J.J. van Oosterzee (1817-1882) die hij hield in 1853 toen de cholera uitbrak:

‘Of zullen we u dan onvoorwaardelijk opwekken tot moed en vertrouwen en aan allen zonder onderscheid het woord van de dichter uit Psalm 91 herhalen: “U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.” O, onschatbaar is zo’n moed, maar …. het wordt óvermoed als er geen ware óótmoed aan voorafgegaan is.’

Ik eindig hier maar met citeren. De preek is te vinden op http://tiny.cc/r8j9kz en stond hertaald in het RD van zaterdag 14 maart. Vul voor het woord ‘cholera’ het woord ‘corona’ in en de preek zou zo weer gehouden kunnen worden. Hoe zullen we door deze crisis heen komen? Een verkeerde vraag! De vraag is aan u, jou en mij: Ben je bereid om God te ontmoeten?

Voorzang

De kerkenraad heeft besloten om de komende zondagen, zolang de eredienst zonder bezoekers wordt gehouden, het nieuwtestamentische lied te laten vervallen. Veel gemeenteleden zijn niet in het bezit van de liederenbundel Weerklank en kunnen dan thuis niet meezingen. Afgelopen zondagavond hebben we ook de voorzang veranderd, omdat blijkt dat sommige liederen door een kleine groep moeilijk te zingen zijn.

Gelezen/gehoord

De Heere in de hemel regeert; de corona heerst niet, maar dient.

Tenslotte

Dankbaar zijn we voor de mensen in onze gemeente die druk bezig geweest om de diensten in de huiskamers te laten zien en klinken. Er wordt door hen nog gezocht naar verbeteringen voor de komende zondag. Namens de kerkenraad voor u en jullie een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Donderdag 12 maart

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

____________________________________________________

Varia

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in Oosterbeek biedt aan mensen, jong en ouder, een paar weken rust en liefdevolle aandacht. De diaconaal werkers zijn daarbij van grote betekenis. Lieke, die dit jaar een zogenaamde ‘dia’ is zegt: ‘Ik wist niet goed wat ik wilde studeren en ik ben graag van betekenis voor anderen. Verder wilde ik mezelf ontwikkelen, maar niet door alleen met mezelf bezig te zijn. Je leert juist van anderen. De contacten die ik hier heb zijn heel erg vormend. Ik kan een tussenjaar in de Herberg iedere jongere aanraden. Het is fijn om hier te zijn en je krijgt veel waardering.’ www.pdcdeherberg.nl Wil je ook iets betekenen voor anderen, maar niet zo lang? Kijk dan op onze site voor vakantiewerk.

Op weg met de ander

Extra bericht van Moederkring Op weg met de ander. De geplande moedermorgen op 31 maart a.s. gaat niet door, vanwege de maatregelen het Corona virus. We hopen dat we op een later tijdstip het onderwerp:  ‘Je kind wordt 18, wat moet je allemaal regelen’, alsnog aan de orde kunnen stellen. Hebt u nog vragen, dan kunt u altijd contact opnemen met: Lies van Vliet (tel.078.61 57 058) of Marjan Rietveld (tel. 078.61 56 596)

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40,predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Erediensten

 

De diensten zijn digitaal, via kerktelefoon of kerkradio te beluisteren.

Zondag 22 maart 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. G.M. van Meijeren, Hoevelaken

 Collecten

1. Eredienst

2. Plaatselijk jeugdwerk

Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 30: 8

avonddienst: Psalm 85: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. E Versluis, Sint-Annaland

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.J. Roest, Huizen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   ds. J.P. Nap, Hoevelaken

Psalm 25: 15
Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net.

Verkozen in het ambt wijk Noord

Tijdens de verkiezing van dinsdag 17 maart j.l. is  Job van Eck, Giesser Wildeman 15, 3371 NG, verkozen tot het ambt van ouderling.

Aan hem is gevraagd uiterlijk vrijdag 27 maart a.s. zijn beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het een positieve beslissing mag worden en wensen hem Gods nabijheid toe.

Rommelmarkt afgelast

Besluit Rommelmarktcommissie m.b.t. coronavirus

Als commissie hebben we besloten de rommelmarkt

dit jaar niet te laten plaatsvinden. Veel voorbereidingen

met en groot aantal medewerkers vinden plaats in de

periode die door het RIVM als risicovol wordt genoemd.

En ook omdat de situatie na 31 maart  nog onzeker is hebben

wij dit besluit genomen. Bij deze vervallen alle activiteiten:

ophaalavonden , brengzaterdagen, lotenverkoop enz.

Wij hopen op uw begrip.

 

KERKDIENSTEN GEANNULEERD

De kerkenraad heeft besloten om de kerkdiensten voor de komende zondagen tot en met 31 maart, naar aanleiding van de ontwikkelingen rondom het coronavirus en de richtlijnen die door de overheid zijn afgekondigd, niet door te laten gaan. Wel zal er op de reguliere tijdstippen een uitzending zijn van een kerkdienst die door de dienstdoende wijkkerkenraad wordt ingevuld. Ook zullen in deze uitzendingen actuele afkondigen worden gedaan. Deze uitzendingen zijn te beluisteren via onze website.

De Pareldienst van a.s. zondagavond gaat ook niet door. Hiervoor zal geen uitzending in de plaats komen.

In lijn met de afgekondigde maatregelen betreffende het onderwijs gaan de catechisaties en de zondagsschool tot nader order gewoon door.

De verkiezingsvergadering van wijk 2-noord, 17 maart 2020 gaat wel door, tussen 19.30 uur en 20.00 uur kan er doorlopend gestemd worden door uw stembiljet in te leveren in de Parel.

Alle overige kerkelijke bijeenkomsten worden tot nader order geannuleerd.

Voor overige vragen of informatie kunt u contact opnemen met de wijkscriba van uw wijk.

Wij vragen uw gebed, en vertrouwen erop dat God ons hierin nabij is.

 

Lees hier het volledige bericht dat tevens als inlegvel bij de kerkbode van 13-03-2020 is toegevoegd.

 

Kerkblad 75-35

Eén Herder, één kudde

“En de discipelen verlieten Hem en vluchten allen.”

(Markus 14: 50)

____________________________________________________

Wonderlijk was het, toen Jezus hen riep: “Volg Mij!” Ze konden en wilden niet anders dan Hem volgen. Niet voor even. Drie jaar volgden ze Hem, luisterden ze naar Hem, piekerden ze over de betekenis van zijn woorden, verwonderden ze zich over zijn Persoon en zijn tekenen.
Na verloop van tijd zei Petrus het in een onderling gesprek: “U bent de Christus.” (8: 29). De andere stemden toe. Dat Jezus daarna gelijk zijn lijden en sterven aankondigde, kwam raadselachtig over. Stuitend zelfs, vond Petrus (8: 32).

Zo trokken ze samen op, de discipelen met Jezus. Met elkaar op het meer waar Jezus storm en zee de baas was. Ze stonden er omheen als Jezus de meest vileine satanische geesten uitdreef, mensen genas van hun kwellingen en kwalen, zonden vergaf en schuldigen ruimte gaf voor een nieuw leven. Hun band met Jezus was hecht en vertrouwelijk, maar tegelijk vervuld met een mysterie; ze konden nooit vat op Hem krijgen.

Bezorgd hebben ze de toenemende spanning waargenomen tussen Jezus en de Farizeeën en Schriftgeleerden. Ongeremd en met vlijmscherpe woorden fileerde hij hun geslepen vroomheid en hypocrisie. Dit kon nooit lang goed gaan, moeten ze hebben gedacht… En Jezus bevestigde die gedachten ook openlijk aan het laatste Avondmaal. De Herder zal geslagen en de schapen uiteengedreven worden (14:27). Dat laatste was te veel gezegd, volgens Petrus en de rest: “Al moest ik met U sterven, ik zal U beslist niet verloochenen! En evenzo spraken zij ook allen.” Maar hoe anders was het in de hof, toen Judas en de horde met zwaarden stokken om Hem en hen heen stonden. Ze verlieten Hem en vluchtten allen (14: 50). Johannes hield het wat langer vol (14: 51-52) en Petrus sloot de rij en verloochende Hem ten laatste (14: 72). Pijnlijk voor hen, maar niet minder voor Hem.
Drie jaar trok Jezus samen met zijn discipelen op. Hij trok hen achter Zich aan met zijn woorden, wijsheid en de wonderlijk kracht van zijn geduld en liefde. Nu zijn ze weggevlucht uit angst en zelfbehoud en valt Hij alleen in de handen van zondaren. Dat zijn vrienden Hem verlaten, is deel van Zijn lijden. Hij had ze lief! Hij heeft tot op deze dag allen lief die Hij door de kracht van Zijn woord naar zich toetrekt. Of dat nu Petrus is of u/jij… Maar als het erop aankomt, vluchten wij allen. Op het beslissende moment moet Jezus het alleen doen. En Hij deed dat ook, alsof Hij de woorden van Petrus omdraait: “Al moest ik ook voor u sterven, ik zal jullie beslist niet verloochenen.” Want dat was de wil van de Vader en de Zijne.

Wonderlijk is het wel. Waar we door onze angst en drang tot zelfbehoud uiteengedreven worden, brengt Hij ons ook weer bijeen. Ook nu. Juist nu we in deze boetetijd onze schuld inleven en hoezeer we het lijden schuwen als het erop aankomt, maar ook leren vertrouwen op de bodemloze trouw van onze Heiland. Hij vluchtte niet bij ons vandaan, maar nam onze zonden en zwakheid mee tot aan het kruis. Door het geloof mogen we het zien en zeggen: ‘Nooit was Hij van ons gescheiden en daarom wij niet van Hem.’ Daarom zeggen we met Paulus: “Niets zal ons scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.” (Rom. 8: 39). Verwoorden schiet hier tekort, verwondering blijft over. In de stilte van ons bange hart. In Zijn aanwezigheid in Woord en sacrament. Zo brengt Hij uiteengedreven schapen weer bijeen en wordt het één kudde en één Herder, de Opgestane!

ds. P. van de Voorde

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Algemene berichten

Paas Praise
Vrijdag 27 maart staan om 19.00 uur de deuren van de Oude Kerk in de Peulenstraat open. Om 19.30 uur begint daar een mooie paaszangavond met het thema ‘De steen is weg!’ Door middel van het voorlezen van stukjes uit de Bijbel, afwisselend met bijpassende liederen, gaan wij met elkaar op weg naar het graf dat niet meer dicht is maar open, omdat Jezus is opgestaan en Hij alles voor ons heeft betaald. Gospelkoor “We Believe” o.l.v. Jirre Stoutjesdijk hoopt een aantal prachtige paasliederen te zingen voor u en jou. Er is veel ruimte voor samenzang. Joren IJzerman zal een korte meditatie houden over het thema van de avond. Tot slot zal er een collecte worden gehouden t.b.v. de onkosten. Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te zingen en te luisteren. Wat is er mooier om dit in de Lijdenstijd samen te doen? Het is echt een avond voor jong en oud. Daarom nog een extra uitnodiging voor de jongeren! Kom allemaal en neem je vrienden en vriendinnen mee want Jezus kwam ook voor jullie. Tot dan.

Jongerenkoor Glory
Zaterdag 28 maart zingt Christelijk Jongerenkoor Glory uit Hardinxveld-Giessendam in de sfeervolle Trinitatiskapel. Het koor staat onder de bezielende leiding van dirigent Mark Brandwijk. Het koor wordt begeleid door het smaakmakende duo Virtuoso (Mark Brandwijk, piano en Reinier Korver, orgel) en violiste Alisa van Dijk. Duo Virtuoso en Alisa van Dijk verzorgen ook diverse instrumentale solo’s. Het koor zingt een mooi programma passend bij het kerkelijk jaar. De bekende Neerlandicus C. Bregman hoopt gedichten en passende Bijbelgedeelten met als thema Pasen voor te dragen. Tevens verzorgt hij de opening en sluiting van deze avond. De aanvang is 20.00 uur. De deur is open om 19.30 uur. De toegang is gratis, wel is er een collecte na afloop van het concert voor de onkosten. Na afloop is er een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje. Parkeren kan voor een voordelig tarief in de parkeergarage aan de Visstraat slechts 100 meter van de kerk. Het adres van de kerk is Vriesestraat 22 te Dordrecht. Van harte welkom!

Moederkring OP WEG MET DE ANDER
Datum: dinsdag 31 maart 2020, tijd: 09.45 uur, welkom vanaf 09.30 uur. Afronding: ca 11.30 uur, locatie: Zaal Bovendijks, Grote Kerk Papendrecht, Kerkbuurt 80.
Omschrijving: ‘Je kind wordt 18 jaar. Wat moet je regelen?’
Er verandert veel als je kind (met een beperking) 18 jaar gaat worden. Het is goed om daar op tijd over na te denken en zaken te gaan regelen. Een consulente van de vereniging Helpende Handen zal deze morgen hierover informatie geven en vragen beantwoorden. Alle moeders met een kind met een beperking van harte uitgenodigd.
Ook als u onze kring op eerdere morgens niet heeft bezocht, maar wel geïnteresseerd bent vanwege dit onderwerp schuif deze morgen gewoon aan. Het geeft u ook geen verplichting om aan de volgende bijeenkomsten deel te nemen.
Wil je eerst meer informatie over deze morgens? Bel dan:
Lies van Vliet 078-615 70 58 of Marjan Rietveld 078-615 65 96. We hopen op een fijne bijeenkomst.

Centrale berichten

Coronavirus en kerkelijke praktijk
Het zal niemand zijn ontgaan dat het nieuwe Coronavirus ook in Nederland voor veel opschudding zorgt. Het aantal besmettingen neemt toe waarbij er onder de risicogroepen zelfs slachtoffers vallen. De kerkenraden hebben afgesproken om ten aanzien van het nemen van voorzorgsmaatregelen de richtlijnen van de PKN, die gebaseerd zijn op informatie van het RIVM, te volgen. Dit kan in de praktijk tot situaties leiden die afwijken van de gewone gang van zaken. Hiervoor vragen wij uw begrip. De wijkkerkenraden zullen u hiervan op de hoogte houden. Hoewel we in deze dingen onze verantwoordelijkheid mogen nemen, hopen en bidden wij dat God ons behoedt en spaart voor de gevolgen van deze uitbraak.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Vrouwenmorgen

Eerste ophaalavond rommelmarkt
Dinsdag 17 maart is de eerste ophaalavond van spullen voor de 53e rommelmarkt die op zaterdag 18 april gehouden zal worden in en om De Parel. U kunt de spullen zelf brengen op zaterdag 14, 21, 28 maart en 4 april tussen 09.30 en 11.00 uur en op de ophaalavonden tussen 19.30 en 21.30 uur. De ophaalavonden vinden plaats op dinsdag 17, 24, 31 maart en 7 april. Het adres van de opslagloods is Rivierdijk 827, dit is op het terrein van de voormalige IJzergieterij.
Wie spullen heeft voor de rommelmarkt kan dit opgeven via het e-mailadres: rommelmarkt@hghg.nl Graag adres vermelden en om wat voor spullen het gaat. U kunt ook bellen naar fam. Visser, tel: 06-30 24 16 45. Zowel grote spullen als meubels, kleine kasten, tafels en fietsen enz. en kleinere spullen als kleding, huisraad, speelgoed en boeken zijn welkom. Wij halen geen grote wandmeubelen, orgels en oude tv.’s meer op.

Een nieuw donorregister
Door verschillende gemeenteleden is mij gevraagd om wat te schrijven over het nieuwe donorregister. Vanwege de toegemeten ruimte doe ik dat met enkele pennenstreken.
Wat is er aan de hand?
Per 1 juli 2020 gaat de nieuwe donorwet in. Dat betekent dat er een nieuw donorregister komt. In dat register kan men aangeven of men weefsel of organen na het overlijden wil afstaan. Ook kan er aangegeven worden welke organen gedoneerd mogen worden. Een belangrijke factor voor het aanvaarden van deze wet is dat veel mensen hun keuze niet bekend maken. Hoewel er bij deze wet belangrijke kritische vragen te stellen zijn, worden we op deze manier wel aangespoord om een keuze te maken.

Waarom zou je kiezen voor orgaandonatie?
God heeft Zijn liefde laten spreken in de Heere Jezus. Hij gaf zich over in de dood om mensen met God te verzoenen. De weg van Jezus is uniek, maar de weg achter de Heere Jezus is een weg van liefde voor God en liefde voor de medemens. Deze liefde heeft in de Bijbel de kleur van zelfverloochening. In het geven van organen komt de naastenliefde tot uitdrukking.
Het lichaam van God gekregen is iets kostbaars. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wanneer wij sterven, betekent dat niet dat het lichaam en de zorg ervoor er niet meer toe doen. Toch lezen wij in de Bijbel over het balsemen van Jacob en Jozef (Gen. 50: 2 en 26). Bij het balsemen werden er ook organen uit het lichaam gehaald. We lezen daarover geen afkeuring in de Bijbel.
Als een goed rentmeester hebben wij voor ons lichaam te zorgen. Het geven van organen komt niet in mindering op rentmeesterschap, maar brengt rentmeesterschap juist tot uitdrukking wanneer wij wel bewust anderen daarmee van dienst zijn.
Kun je organen ontvangen wanneer je deze zelf niet wilt afstaan? Past dat bij woorden uit de Bijbel: “Alles dan wat u wilt, dat de mensen u doen, doet u hun ook zo” (Matth. 7: 12)?

Waarom zou je niet kiezen voor orgaandonatie?
Het lichaam is door God geschapen, ook na overlijden doet het er toe hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Wordt het lichaam nog wel respectvol behandelt wanneer mijn organen verwijderd worden?
Wat doe ik mijn naaste familieleden aan, op het moment dat ze al verdrietig zijn vanwege mijn overlijden? Het betekent nogal wat voor het afscheid dat zij nemen. Zijn zij ook voldoende voorbereid op deze realiteit?
Een mens is gestorven wanneer de ziel het lichaam verlaten heeft. In veel gevallen is dat vast te stellen doordat de polsslag weggevallen is en er geen ademhaling meer is. Bij alle ontwikkeling op medisch gebied zijn die criteria niet voldoende. Een belangrijk criteria is daarom geworden of er nog activiteit is in de hersenstam. Maar is dit criterium principieel juist?
God maakt ieder uniek. Hij geeft een unieke persoonlijkheid en een uniek lichaam. Past daar wel bij dat organen gegeven worden aan een ander met mogelijke (persoonlijkheids) veranderingen die dat met zich meebrengt voor de ontvanger van het orgaan.

Hoe maak je voor Gods aangezicht de juiste afweging?
Wij lezen in de Bijbel niet over orgaandonatie. Dat maakt het lastig om een keuze hierin te maken. Tegelijkertijd zal niet iedere christen dezelfde keuzes maken. Paulus wijst er in Romeinen 14 op dat christenen in sommige zaken verschillend kiezen. In deze geldt ook dat er argumenten vóór én tegen zijn. Wie meer advies in deze wil kan ook de website van de NPV raadplegen. Belangrijk is dat wij in dit alles wandelen voor Gods aangezicht. En dat wij onze motieven eerlijk in de weg van het gebed overwegen en ons daadwerkelijk laten leiden door wat de Heere zegt in Zijn woord over het lichaam, leven en dood, liefde etc. Onze keuzes mogen nooit zorgen voor een knoop in de relatie met de Heere God. Een goede keuze wordt gemaakt op zo’n manier dat er vrede met God is en dat we de dingen ook blijvend met Hem kunnen bespreken.
Deze nieuwe donorwet bepaalt ons bewust bij ons levenseinde. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat velen de vraag donor te willen zijn onbeantwoord hebben gelaten omdat ze liever niet met deze laatste dingen bezig zijn. In de Bijbel worden we opgeroepen om te bedenken dat wij mensen van de dag zijn (zie bijv. Psalm 90). Laten we geestelijk ons voorbereiden op het einde en de levenskeus voor de Heere Jezus maken. Wat ben je zalig als je gewassen bent in Zijn bloed, dan heb je de toekomst! Laten we op aarde de dingen regelen die geregeld moeten worden. We kunnen daarbij veel leren van Jozef. Van hem krijgen we het geloofsvoorbeeld dat hij door het geloof opdracht heeft gegeven in verband met zijn gebeente (Hebr. 11: 22).

ds. W.J. Westland

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 15 maart 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Ontmoeting. Vastgelopen mensen worden door Stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij vrijwilligers en medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, kunnen zij een luisterend oor of praktische begeleiding bieden. Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ontmoetingen. Graag willen wij als diaconie ook dit diaconale werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 19 maart
De laatste ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 19 maart in De Parel. De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur. We beginnen met een meditatie verzorgd door ds. P. van de Voorde, waarna we een korte pauze hebben. Na de pauze zal er een dia lezing zijn door dhr. Leijsen met als thema ‘Onderwijs vroeger en nu’. Hierin wordt de geschiedenis van het lager onderwijs behandeld in woord, beeld en filmpjes met nadruk op de laatste 100 jaar. Op een onderhoudende wijze wordt de geschiedenis van het christelijk onderwijs behandeld, waarbij het ‘feest van herkenning’ bij de toehoorders een centrale rol speelt. Dhr. Leijsen is een gepensioneerd onderwijzer, die 40 jaar in het christelijk lager en basisonderwijs werkzaam is geweest als onderwijzer en directeur op verschillende scholen. We zien met elkaar uit naar een mooie, gezellige avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom! Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92).

Zending

Hulptranssport naar Bosnië
Zaterdag 15 februari werden drie vrachtwagens geladen met meubels, kleding, fietsen, rollators enz. om op pad te gaan naar Bosnië. Het weer is prachtig en na een morgen hard doorwerken zijn de vrachtwagens ’s middags vol en klaar om op pad te gaan. De eerste vrachtauto vertrekt zaterdagmiddag, de tweede zondagavond en de derde maandagochtend vroeg. Wij reizen er met een busje en auto achteraan. Wij zijn met acht personen en vier vrachtwagenchauffeurs. De reis verloopt voorspoedig en dinsdag aan het begin van de avond ontmoeten we elkaar op de plaats van bestemmng. Dankbaar dat we veilig zijn aangekomen. Woensdag worden de vrachtwagens gelost onder leiding van dominee Danko. We ontmoeten daar een dominee met een groot hart voor de hulpbehoevende en arme medemens. We brengen een bezoek aan het verslaafden centrum dat onder zijn leiding tot stand is gekomen, en zijn er erg van onder de indruk. Een soort gaarkeuken is bij de kerk opgezet waar vijf dagen in de week een maaltijd wordt gekookt voor ongeveer 150 mensen. We bezoeken gezinnen die we kunnen helpen d.m.v. een tas met boodschappen die we daar gekocht hebben in de supermarkt. Wat een armoede is er onder de bevolking en nauwelijks toekomstperspectief, heel triest. We brengen ook een bezoekje aan een Nederlandse vrouw die in de 20 jaar dat zij daar woont al 57 kinderen onder haar dak heeft gehad en die zij met liefde heeft opgevoed. Nu zijn er nog acht kinderen in haar huis waaronder een baby van, toen negen dagen oud. Wat is ze blij met de spullen die we voor haar hebben meegenomen, zodat zij het ook weer uit kan delen op de school waar de kinderen les krijgen. Kinderen wordt daar gevraagd om een paar velletjes kopieerpapier van huis mee te nemen omdat de school het niet heeft. Hier kunnen wij ons dus helemaal niets bij voorstellen. Wij beseffen niet half hoe goed wij het hebben. Ook komen we op een schooltje waar al spullen uit Nederland staan, mooi om te zien. Een school waar 20 jaar terug nog 400 leerlingen op zaten en nu nog 90. Mensen trekken weg uit het land om ergens anders een toekomst op te gaan bouwen, heel jammer maar wel begrijpelijk. We zien veel gastvrijheid en ook een mooie natuur. Maar het is er ook vies met veel afval langs de wegen. We hebben het goed met elkaar en hebben ook plezier. Het is mooi om dit zo met elkaar te beleven. Na een indrukwekkende week zijn we allemaal maandag 24 februari weer veilig thuis. Tienduizend redenen tot dankbaarheid. Laten we de mensen in Bosnië en het werk van dominee Danko niet vergeten en dit in ons gebed meenemen!!

 

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring Dorcas
Dinsdagmorgen 17 maart zijn alle vrouwen om 09.15 uur welkom in De Parel. Het thema van de 9de Bijbelstudie is: Vasthouden aan het Woord (2 Tim. 3: 1-4:5, Vrouw februarinummer). Ingrid Veldman zal de inleiding verzorgen. Pieternel Korevaar en Corrie de Keizer passen op de kinderen. We hopen jullie te ontmoeten!
Hartelijke groet van de stuurgroep

Woensdagochtend-Bijbelkring
Woensdag 18 februari komt de Woensdagochtend-Bijbelkring om 09.30 uur weer bijeen in De Parel. We behandelen dan Johannes 20: 1-18. Weet je welkom.

Bijbelgesprekskring
Donderdag 19 maart is de Bijbelgesprekskring te gast bij de familie Pille. Kees Pille zal de inleiding houden over 1 Samuel 11 en 12.
De avond begint om 20.00 uur. Welkom!

College van kerkrentmeesters

Schoonmaak Oude Kerk
Veel vrijwilligers houden in het voorjaar rekening met het schoonmaken van de Oude Kerk.
Dit jaar willen we de schoonmaak echter verplaatsen i.v.m. de orgelrestauratie en andere werkzaamheden die dit jaar ook op de planning staan. Het vervangen van de dakpannen op het noordelijke dakvlak, herstel voegwerk en ook het vervangen van het plafond boven de orgelgalerij kunnen stof/vuil geven. Het lijkt ons daarom niet zinvol om voorafgaand aan deze werkzaamheden de grote schoonmaak in te plannen.
Als alles volgens planning verloopt worden deze werkzaamheden medio juli afgerond. Het lijkt ons daarom verstandig om de grote schoonmaak te verplaatsen naar het najaar. Wij vertrouwen er op dat we ook dan op uw medewerking kunnen rekenen.
het College van Kerkrentmeesters

Onderhoudswerk daken van de Nieuwe Kerk
Het College van Kerkrentmeesters is voornemens om de daken van de Nieuwe Kerk een onderhoudsbeurt te geven. Één en ander vloeit voort uit een bouwkundige inspectie die we in 2018 door Bureau Lakerveld hebben laten doen voor beide kerkgebouwen. Uit deze inspectie is een meerjarenonderhoudsplanning en -begroting samengesteld voor de komende tien jaar. Afgelopen maanden zijn plannen gemaakt en kosten in kaart gebracht. Inmiddels hebben we opdracht verstrekt om onderhoud uit te voeren aan diverse daken.

Wat is in hoofdlijnen de bedoeling?
Circa 30 jaar geleden is er zowel links als rechts van de hoofdentree aan de voorzijde van de kerk een aanbouw geplaatst. Deze aanbouwen hebben allebei een flauw hellend dakvlak. We gaan het lood en de zinken kilgoten van deze beide dakvlakken vervangen of herstellen. Ook gaan we een waterkerende laag onder de dakpannen aanbrengen zodat opstuwend regenwater wat onder de dakpannen komt zich niet achter de gootbetimmering ophoopt, maar alsnog in de goten terecht komt
Op de daken boven de galerij en de bovenzaal zijn diverse nokvorsten gescheurd of liggen los. Dit zijn speciale “ballonvorsten”. Om inwatering te voorkomen gaan we alle nokvorsten verwijderen, kapotte vorsten vervangen en losse nokvorsten weer opnieuw in de specie vastleggen
Tussen de daken van de kerkzaal en de aanbouwen bevinden zich zogeheten kilgoten. Aan weerszijden van deze kilgoten zijn gezaagde pannen aangebracht. Een aantal pannen is verdwenen; een aantal is gescheurd en een aantal ligt los. We gaan al deze dakpannen weer opnieuw aanbrengen en met de schuinte van de kilgoot mee paszagen en vastleggen
De schoorsteen is aan onderhoud toe. Om te voorkomen dat we met periodiek terugkerende kosten te maken krijgen (nieuw lood, voegwerk, bovenplaat opnieuw metselen, impregneren enz.) hebben we besloten de schoorsteen te slopen, het dakbeschot aan te helen, dakpannen aan te brengen en een standaard rookgasafvoer te plaatsen.
We willen begin april starten met de hierboven genoemde werkzaamheden. Eind april / begin mei hopen we alles voor elkaar te hebben. Het is de bedoeling dat de erediensten in ons kerkgebouw ongehinderd doorgang kunnen vinden. Moeten er tijdelijke maatregelen getroffen worden, dan zullen we dat doen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Kring Geloofsopvoeding
Voor de vierde keer dit seizoen hopen we woensdag 18 maart bijeen te komen. We starten om 20.00 uur in de Nieuwe Kerk. Het thema van de avond is: Gastvrijheid in het gezin. Het thema zal ingeleid worden door Lijnie en Maaike. We zien uit naar een leerzame avond met mooie onderlinge gesprekken.

Oostwijzer
Zondagmorgen wordt de tweede Oostwijzer uitgedeeld. Voor elk gezin is er een exemplaar beschikbaar. Alle gemeenteleden die niet meer naar de kerk kunnen komen, ontvangen thuis een exemplaar. Mochten we u vergeten zijn, neemt u dan gerust even contact op met Cora Westland.
Als redactie hebben we ook een emailadres: oostwijzerhghg@gmail.com. Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? We horen het graag!

Doopdienst
Zondagmorgen 22 maart zal de Heilige Doop bediend worden. Een goed moment voor ons allen om de herinnering aan onze doop levendig te maken door persoonlijk na te gaan welke beloften God precies gedaan heeft. Zij die Gods verbond en woorden als hun schatten gadeslaan proeven de goedheid, de genade en de liefde van God.

Gift
Br. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Want al is het dan zo dat wij met onze gedachten in verschillende richtingen getrokken worden, daarom worden we nog niet meteen losgerukt van het geloof; al worden wij dan alle kanten op geslingerd in de branding van het ongeloof, daarom verzinken wij nog niet in de afgrond ervan, en al worden wij geslagen, daarom worden wij nog niet uit onze standplaats verdreven.’
Johannes Calvijn

Tenslotte
Zondagavond hoop ik de in Oude Kerk vraag en antwoord 54 van de Heidelbergse Catechismus te behandelen. Zondag 21 bevat dusdanig veel stof dat ik een keuze heb gemaakt om alleen dit antwoord aan de orde te stellen. We lezen daarbij uit Johannes 10:11-18 en 24-30. U en jou een gezegende zondag toegewenst! Met een hartelijke groet, ook van mijn vrouw,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Verkiezingen
Bij de verschijning van dit kerkblad zal de beslissing van Mark Meerkerk, Schapedrift 74, 3371 JJ op zijn verkiezing tot diaken bekend zijn.
Voor de vacature van ouderling zal er een verkiezingsvergadering worden gehouden, die zal plaatsvinden op dinsdag 17 maart a.s. in De Parel, aanvang 19.30 uur. De ingediende namen van de te verkiezen broeders zijn:
Job (J.) van Eck, Gieser Wildeman 15, 3371 NG;
Leo (L.) Vogel, Thorbeckstraat 54, 3371 VH.
We hopen en bidden dat de beide vacatures vervuld mogen worden.

Pareldiensten
De internetuitzending van de laatste Pareldienst van 16 februari werkte niet door een technisch probleem dat inmiddels verholpen is. Gelukkig had onze geluidsman zelf een opname gemaakt en die is nu bij uitzending gemist op de site gezet. De preek ging over het al dan niet hebben van een relatie en hoe we daarmee omgaan. Dit n.a.v. het thema ‘Verliefd zijn. En dan?’ en is zeker het terugluisteren waard!

Zondagavond 15 maart zal weer een Pareldienst plaats vinden waarin ds. Bart de Bruin uit Middelburg voorgaat en het thema is: ‘Lost and found’ oftewel ‘verloren en gevonden’. Daarbij lezen we uit Lukas 19: 1-10, waar het gaat over Jezus en Zacheüs. Daar ging de preek afgelopen zondagavond ook over, maar de insteek zal anders zijn. Van harte welkom iedereen!

Zondagmiddag/avond 26 april is er – na het succes van vorig jaar – opnieuw een programma in de tent aan de Sluisweg rond de Koningsdagactiviteiten, waarbij een aantal kerken (waaronder onze Hervormde Gemeente) samenwerken. De Pareldienst van die datum is daardoor verschoven naar 10 mei, zodat er nu twee Pareldiensten kort na elkaar zijn. De data voor de volgende Pareldiensten zijn: 10 mei, 24 mei en 21 juni.
de Commissie Pareldiensten

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied
In de bijbelklas gaat het op zondag 15 maart over ‘De schepping, dag 4 en 5’ Het lied dat we zingen is Op Toonhoogte (OTH) 481 ‘Blij, blij m’n hartje is zo blij’.

Citaat
‘Benader je God niet als eindpunt maar als een weg, niet als doel maar als een middel, dan benader je Hem helemaal niet.’ C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken
We bidden voor hen die zich zorgen maken over het zich verspreidende coronavirus en voor alle zorgverleners in ziekenhuizen en GGD’s die hier dagelijks mee te maken hebben.
De kerk in Kenia heeft een beperkte capaciteit om moslimbekeerlingen te onderwijzen. Wijsheid en leiderschap is nodig. Open Doors ondersteunt de kerk in Kenia en leidt kerkleiders op. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
Morgen, 14 maart, is de jaarlijkse GZB-dag in Barneveld, een dag vol met inspirerende verhalen uit Gods wereldwijde kerk. Bid dat het de bezoekers bemoedigt in hun geloof en dat het hun betrokkenheid bij het zendingswerk vergroot. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie gezegende diensten op de vierde lijdenszondag.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Belijdenis van het geloof
De komende tijd staan de gesprekken gepland die onze predikant met de belijdeniscatechisanten zal voeren. Zowel voor predikant als catechisant erg intensief. Dat kan alleen goed gaan als we de Heere God heiligen in ons hart (1 Petrus 3: 15).

Opvoedkringen
Ouders zijn verantwoordelijk voor de geloofsopvoeding van hun kind(eren) thuis. Maar hoe doen we dat als ouders eigenlijk? Daarover gaan we als ouders met elkaar in gesprek, om van elkaar te leren en ervaringen te delen. De laatste avond van dit seizoen hopen we op de volgende data en plaatsen bij elkaar te komen. Ook als je nog nooit geweest bent, weet je van harte welkom!

Leeftijd Hoofdstuk Datum+tijd Locatie
0-3 jaar H7: jonge kinderen in de gemeente 19-03-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur)
4-7 jaar H6: vieren in je gezin 26-03-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur)
8-11 jaar H5: Delen en dienen 02-04-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur)
12-16 jaar H6: Christen in de wereld 16-04-2020 20.00-22.00 (Inloop vanaf 19.45 uur) De Parel

Voor meer informatie: eric.arma@gmail.com.

Gelezen/gehoord
‘Jezus Christus kan: onze vrees in geloof, onze bezorgdheid in verwondering, ons tobben in aanbidding veranderen.’

Tenslotte
We gaan de vierde lijdenszondag al weer tegemoet. Dat de dienst der verzoening ons maar meer en weer doet verwonderen dat Gods toorn ons niet heeft verstoten, maar Zijn eigen Zoon wel. Tot verzoening van onze zonden en voldoening aan Zijn Vader.
Namens de kerkenraad gezegende diensten toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

= De Parel, kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 13 maart
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, dhr. W. Smit
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
Tijd onbekend WG1 Activiteit 12-16
Tijd onbekend Schaatsen 15+ JV/TC

Zaterdag 14 maart
14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 16 maart
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Dinsdag 17 maart
19.00-20.00 uur Catechese Luister naar de Goede Herder – Jeugdzaal Oude kerk
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora –

Woensdag 18 maart
09.30 uur Woensdagochtend Bijbelkring –
18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – De Parel
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel
20.00 uur Kring geloofsopvoeding WG1 – NK

Donderdag 19 maart
18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem
19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt – De Parel
19.00 uur Ontmoetingsavond Diaconie – De Parel
20.00 uur Bijbelgesprekskring – Peulenstraat 192
20.00 uur WG1 Belijdeniscatechese – Vinkeweer 3
20.00 uur Opvoedkring 0-3 jaar WG 3 Zuid

Vrijdag 20 maart
19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. C. Melissant
19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb
19.30 uur JV Ichtus – De Parel
20.00 uur Tussenclub – De Parel

_______________________________________________

Varia

Concert mannenkoor Ichthus
Op zaterdag 18 april hoopt het Christelijk Sliedrechts Mannenkoor Ichthus een concert te geven in de Maranathakerk in Werkendam.
Dit ruim 180 leden tellend koor, onder leiding van Martin Zonnenberg, staat bekend om de donkerbruine klank.
Er wordt zowel fluisterzacht als uitbundig gezongen. Het repertoire bestaat uit bekende en onbekende muziekstukken.
Vanwege het 30-jarig bestaan worden er extra concerten gegeven in ons eigen land maar ook o.a. in Engeland.
Bij het koor is men van mening dat, zeker in dit lustrumjaar, de concerten makkelijk toegankelijk moeten zijn. Daarom zijn de toegangsprijzen bewust laag gehouden.
Meer informatie op de website van het Koor: www.mannenkoor-ichthus.nl

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 15 maart – Vierde lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Kerkcentrum
Uitgangscollecte: plaatselijke diaconie

Kinderoppas
Corine Ritmeester, Nienke de Groot, Mauro Verschoor

Kerkauto
beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 143: 10
avonddienst: Psalm 22: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.00 uur wijk 2 Noord, ds. D. Ph. C. Looijen,
Amersfoort
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. L. Hoftijzer, Rijnsburg
voorzang: Weerklank 141: 3,4
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC 24
voorzang: Weerklank 438:1,2,3

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. J.C. Schuurman, Capelle a/d IJssel
18.00 uur ds. A. J. van den Herik, Moerkapelle

DE PAREL
18.00 uur ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Pastoraal werk

Kinderoppas
Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk Groep B: Lydia Zonnenberg, Elsa Visser
10.45 uur: Groep A: Loïs Veldman, Deborah Bijkerk
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Gera Ritmeester, Methilde de Ruiter, Joël Quist

 

Woensdag 11 maart, Biddag voor gewas en arbeid

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Els van den Bout, Heleen Verschoor, Adriënne Bikker

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 98: 4

avonddienst: Psalm 89:7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur gezamenlijke dienst, ds. P. van de Voorde

19.30 uur wijk 2 Noord, ds. Chr. van Andel, A’dam

NIEUWE KERK

19.30 uur ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Bake for life

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep B: Helga de Gier, Joyce Versluis, Gerlinde Poortvliet

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Corona maatregelen

Donderdagmiddag 12 maart heeft de overheid verregaande maatregelen afgekondigd tijdens de persconferentie van premier Rutte, minister Bruins en RIVM-directeur Van Dissel. Naar aanleiding daarvan komen vragen van gemeenteleden over de gevolgen voor onze gemeente.

Vanavond vergadert het moderamen van de Algemene Kerkenraad. In deze vergadering zal gesproken worden over de vanmiddag door de overheid afgekondigde maatregelen. Het ligt voor de hand dat daarover ook besluiten genomen worden.

Vrijdagmorgen 13 maart zult u verder geïnformeerd worden over de gevolgen voor ons gemeenteleven via de website.

Wij vragen uw gebed!