Kerkblad 75-41

Ik ben de HEERE, uw heelmeester

De HEERE zal alle ziekte van u weren en geen van de verschrikkelijke kwalen van Egypte, die u hebt leren kennen, zal Hij u opleggen, maar Hij zal ze geven aan allen die u haten.  (Deuteronomium 7: 15)

____________________________________________________

De corona-pandemie waarin we wereldwijd terecht zijn gekomen is voor ons allen een volledig nieuwe ervaring. Afgezien van de vermoedelijke natuurlijke oorzaken zijn er allerlei andere gedachten over het hoe en waarom van deze ingrijpende situatie. Via ingezonden stukken of speciale artikelen in kranten en tijdschriften worden allerlei meningen gegeven. Het gaat dan om een geestelijke duiding van wat ons nu wereldwijd overkomt.

Sommigen zien het als een waarschuwing tegen de hoogmoed van de moderne mensheid om duidelijk te maken dat we niet alles in eigen hand hebben. Of anders gezegd, een les in afhankelijkheid van God, zoals de apostel Jacobus ons voorhoudt  (Jacobus 4: 13-15).

Anderen denken aan een straf van God, zoals de profeten in het OT vaak aankondigden als Israël van Gods goede geboden afdwaalde. Ook zijn er die het ervaren als een teken van de eindtijd, een aanwijzing dat Jezus spoedig terug zal komen. Hoe het ook zij, er wordt nagedacht over de geestelijke kant van deze pandemie en dat is goed. Ook eertijds leidden ingrijpende gebeurtenissen zoals bijvoorbeeld de Spaanse griep, de twee wereldoorlogen, de crisistijd, en dergelijke tot soortgelijke gedachten. Daar gaan we hier nu niet verder op in.

Wat we wel goed voor ogen moeten houden, is dat God niet uit is op ons ongeluk. Integendeel, God wil het goede voor de mensen die Hij schiep, ondanks de zondeval. Soms, kan Hij moeite en verdriet gebruiken om ons te waarschuwen, maar voor alles heeft God ons zijn heilzame wetten en voorschriften gegeven. We kennen natuurlijk allemaal de Tien Geboden en de samenvatting ervan. Wie echter een beetje thuis is in de Bijbel weet dat in de boeken Exodus t/m Deuteronomium veel voorschriften staan, waarin de Tien Geboden verder worden uitgewerkt voor allerlei terreinen van het leven.

Er zijn voorschriften over de verhouding tussen God en zijn volk Israël, zoals de regelingen van de priesterdienst, de offers en de feesten. Burgerlijke voorschriften over de verhouding tussen mensen onderling. Daarnaast zijn er ook allerlei richtlijnen met het oog op de gezondheid van mensen. Dat is heel bijzonder omdat in die tijd daarover nog weinig bekend was. God bekommerde zich dus niet alleen over het geestelijk welzijn van Israël maar ook om hun lichamelijk welzijn. Dit komt vooral tot uiting in de regels die Hij geeft over rein en onrein. Begrippen waarmee wij juist nu in aanraking komen, zoals besmetting, isolatie, afstand houden, hygiëne enz. komen daarbij reeds ter sprake. Wel met andere woorden, want in de tijd waarin Israël zijn richtlijnen ontving (± 3400 jaar geleden), waren onze begrippen nog niet in gebruik.

Iemand die gezond was, werd in deze regels rein genoemd. Zodra er echter lichamelijk verschijnselen waren die konden wijzen op een infectie, dan werd je onrein. Er zijn dan voorschriften om weer rein te worden. Zelfs als er maar een kleine kans was op besmetting, werd je als onrein aangemerkt, soms maar voor één dag. Was iemand langer onrein dan golden allerlei regels waarin hygiëne (wassingen) en isolatie (afzondering) en dergelijke een rol speelden. Daarnaast gaf God ook richtlijnen over rein en onrein voedsel en over reine en onreine dieren om ook daardoor ziekten te voorkomen.*

Kortom, allerlei zaken waarvan onze huidige wetenschap zich nu bedient om epidemieën en dergelijke te voorkomen, schreef God al voor aan Israël. Als zij zich aan Zijn wetten en regels hielden, waren ze dus beschermd, zoals Hij in bovenstaande tekst beloofde.

Wij, die niet tot Zijn volk behoorden, hebben eeuwen nodig gehad om deze dingen te ontdekken. Maar God

heeft vanaf het begin Zijn volk Israël beschermd, zodat eenmaal de beloofde Messias kon komen. Door Hem maakte God Zijn belofte aan Abraham waar, dat in hem alle geslachten der aarde gezegend zouden worden.

In die zegen mogen nu wereldwijd allen delen die zich, ondanks hun zonden, door het geloof geborgen weten in het volbrachte werk van onze HEERE en Heiland, Jezus Christus.

     Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,

     Hoeveel het zij, genadig wil vergeven;

     Uw krankheên kent en liefderijk geneest;

     Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,

     Met goedheid en barmhartigheên u kronen;

     Die in den nood uw redder is geweest. (Psalm 103: 2)

Piet den Breejen

*NB. deze zaken worden uitgebreid beschreven door Ben Hobrink in zijn boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’

______________________________­­­­_________________

ALGEMENE BERICHTEN

 Zending verbindt

Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel! De GZB lanceerde onlangs een nieuw initiatief: Zendingsmaatje! Zendingsmaatje geeft de mogelijkheid om heel concreet het zendingswerk te steunen en met zendingswerkers mee te leven. Kijk voor meer informatie en om u aan te melden op www.zendingsmaatje.nl.

Op zendingsmaatje.nl vertellen o.a. Laurens Jan en Lourina Vogelaar over hun roeping:

‘Stel je voor… je leeft in een land waar moslims en christenen niet altijd in harmonie met elkaar samenleven. Waar de overheid het niet op prijs stelt, als er actief wordt geëvangeliseerd. Hoe zou jij gehoor geven aan de oproep van Jezus om te getuigen?

Het is ons verlangen dat iedereen Jezus leert kennen, ook de christenen in Indonesië verlangen daarnaar. Wij willen hen daarbij helpen door een toerustingsprogramma te ontwikkelen. Wat zou het geweldig zijn als christenen in Indonesië het licht van Christus zouden verspreiden. Deelt u dat verlangen? Doet u mee? Niet iedereen kan zendingswerker worden, zendingsmaatje wel!’

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

Centrale berichten

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het winterseizoen 2019/2020. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90RABO0373719744 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder Hardinxveld inz. Jeugdcommissie onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2019-2020’.

Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48 70 44 73 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Examenjaar

Voor ons allemaal loopt dit jaar heel anders dan we verwacht hadden. Maar voor jullie helemaal. Dit jaar maken jullie onverwacht geen examens! Misschien een opluchting voor je! Terwijl anderen het jammer vinden. Sommige van jullie zijn nog druk bezig om het examenjaar af te ronden, anderen zijn zo goed als klaar. Ook tijdens deze bijzondere periode willen we aan jullie denken. Zit jij dit jaar in het examenjaar of weet je iemand uit de gemeente die in het examenjaar zit, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met het adres erbij.

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl / 06 14 37 57 84

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06 12 50 83 54

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl / 06 27 22 82 51

Alvast bedankt en veel succes bij de afronding van dit jaar!

Bibliotheek: boeken uitzoeken!

Een aantal oudere boeken verdwijnt uit de collectie van onze bibliotheek in De Parel. Het is een vrij breed assortiment met nogal wat kinder- en jeugdboeken, maar natuurlijk ook heel wat romans, boeken over bezinnende onderwerpen, geschiedenis, enz. U kunt uit die (meerdere honderden) boeken een keuze maken! U zult begrijpen dat we in deze tijd geen kijkuren organiseren. We werken daarom op afspraak. Neem hiervoor contact op met Jan Boxman, tel.61 50 76, e-mail janboxman@tele2.nl

HGHG online – videoteam

De afgelopen weken is hard gewerkt door het videoteam en dat kan iedereen zien die regelmatig het YouTubekanaal van onze gemeente bezoekt. Dat de kerkdiensten uit beide kerken te zien zijn op YouTube, zullen de meesten wel weten. Iets wat verbindend zou zijn is, dat als je inschakelt op de dienst via YouTube, je even gedag zegt in de chat. Op die manier begroeten we elkaar, zoals we normaal ook op zondag doen. En als de dienst afgelopen is en je YouTube weer verlaat, doe het dan nog een keer ter bemoediging.

Toch merken we als videoteam dat nog lang niet iedereen weet hoeveel extra filmpjes er te zien zijn op het kanaal. Aan de hand van weekthema’s hebben we een lijn aangebracht in dat wat we online zetten en waar we ook de social media bij gebruiken. We hopen op deze manier dat de moeilijke tijd die we doormaken, ons als gemeente toch blijft verbinden. Elke maandag introduceren we met een filmpje het weekthema. Dit wordt op dinsdag gevolgd door een creatieve invulling op Facebook (https://www.facebook.com/HGHG.nl) en Instagram (https://www.instagram.com/hghg.nl). De dinsdag gebruiken we ook om regelmatig een interview online te zetten. Woensdagavond komt de Bemoedigingsavond online en op donderdagavond vind je een muziekvideo online door talenten uit de gemeente. Vrijdag sluiten we het thema af via social media. De zaterdag staat de komende tijd in het teken van de dakrenovatie van de Oude Kerk. Door dronebeelden en gedetailleerde video’s kun je het proces op het dak van week tot week volgen.

Het YouTube kanaal en de diensten in de Oude Kerk kun je snel vinden via http://kanaal1.hghg.nl en via http://kanaal2.hghg.nl worden ook de diensten uit de Nieuwe Kerk uitgezonden.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 26 april 2020

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij sinds de 19e eeuw niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Er is niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Wanneer slaven vechten voor hun vrijheid, worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij wereldwijd aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor de eerste levensbehoeften van de bevrijde slachtoffers, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken ze een persoonlijk nazorgplan. De diaconie wil deze aanpak van slavernij graag ondersteunen en beveelt de collecte van harte bij u aan.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

Twee gastvoorgangers verkondigden afgelopen zondag het Woord van God. In de morgendienst sprak onze oud-predikant ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen over de lof op God de Trooster. Daarbij ging het om Gods hart en Gods hulp. Het tekstgedeelte was 2 Korinthe 1: 3 en 4.

Ds. A.N. van de Wind uit Bruchem/Kerkwijk sprak in de avonddienst vanuit Johannes 21 over een vraag over Johannes, een opdracht voor Petrus en een gerucht onder de broeders.

Toen ik later de diensten terugkeek trof het mij dat we de diensten thuis zo goed kunnen volgen. Prachtig om ook het zingen zo te horen. Vanaf deze plaats hartelijk dank aan die gemeenteleden die zich achter de schermen inzetten voor deze videoverbinding, daar gaat ongemerkt soms nog heel wat tijd in zitten. Mooi om te merken dat er steeds ook weer verbeteringen komen!

Onze zieken

Er zijn gemeenteleden die familieleden hebben die geveld zijn door het coronavirus. De Heere ontferme zich over hen! Dat in alles ervaren mag worden dat God de Vader een trooster is die troost in al onze verdrukking. (2 Korinthe 1: 3 en 4)

Gelezen

‘En zij werden indachtig aan Zijn woorden. Dat is waar ook. Hij doet welhaast Uw heilzon dagen. De derde dag. Doden worden levend. Zo lang niet aan gedacht en nu indachtig geworden. Dat is uit Christus. Dat is de vrucht van Zijn opstanding; de woorden, die Hij sprak staan op, ze zijn springlevend. Wat een wonder na zoveel onachtzaamheid, en daarom zoveel bekommering en ontbering.’ (L. Kievit 1918-1990)

…tot zondag

In de morgendienst preek ik in de Oude Kerk, terwijl ik ’s avonds in de Nieuwe Kerk het Woord hoop te bedienen. Het was goed om afgelopen zondag naar Lelystad af te reizen. Schitterend was het om de verschillende kleuren van de tulpen te zien, terwijl de zon breeduit zijn stralen liet vallen. Prachtig die blauwe lucht boven Markermeer en IJsselmeer. Op deze zondag waren polder en stad op hun mooist. Het is ook weer goed om deze zondag in eigen dorp te zijn. In de verkondiging gaan we verder met Lukas 24. We kijken deze keer naar het tweede paneel dat Lukas ons te zien geeft. Dat is de geschiedenis van de mannen die op weg zijn naar Emmaüs. Ik denk er sterk over om me te richten op de woorden van vers 29: “Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald”. Heb een goede voorbereiding op de diensten. Met hartelijke groet,                             

ds. W.J. Westland

Heilig Avondmaal

Zondag 17 mei zou het Heilig Avondmaal bediend worden in onze wijkgemeente. Vanwege de maatregelen m.b.t. het coronavirus kan deze avondmaalsbediening geen doorgang vinden. Dat is verdrietig omdat het Avondmaal een instelling van de Heere Jezus is waar we met gepaste orde en eerbied gehoor aan hebben te geven. We missen ook de onderlinge verbondenheid. Verbondenheid die juist in de viering van brood en wijn tot uitdrukking komt. Laten we bidden dat we spoedig weer als gemeente kunnen samenkomen en dat het Heilig Avondmaal ook weer in goede orde gevierd kan worden.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

 Citaat

‘Het kruis van Christus dat Zijn discipelen vrijwillig en gehoorzaam moeten opnemen, is een grotere ergernis voor de wereld dan het kruis waaraan Hij genageld was.’ (William Bates 1625-1699)

Bidden en danken

Heer, we mogen vertrouwen op Uw naam, die is “Ik zal er zijn.” Daarom komen we tot U, en bidden U, voor die momenten van eenzaamheid, waarin de stilte beklemt, de leegte ons overvalt en we een naaste missen. Die momenten dat we de aanwezigheid van mensen, van U, ontberen. We bidden U: blijf ons juist dan nabij. Houd ons vast, in die momenten van verlatenheid. Amen.

Samenkomen in een huiskerk in Iran is niet zonder risico. Toch zijn er christenen die in het geheim samenkomen om de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Bid om bescherming.  (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de christenen in Tsjechië, dat ze na dertig jaar van democratie, vrijheid en welvaart, zich niet met het juk van moderne slavernij laten belasten (Galaten 5:1). Bid dat de kerken de ware vrijheid in Christus uitdragen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie a.s. zondag thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Door de coronacrisis kunnen familieleden hun geliefden niet bezoeken. Een schrijnende situatie die meerderen treft. Ook gemeenteleden die alleen thuis zijn, of wel samen, maar onder zorgvolle omstandigheden. Hoe ingrijpend zijn de consequenties van allerlei maatregelen. Laten we allemaal ons netwerk nagaan en ons afvragen wie we per post of per telefoon of op welke toegestane manier dan ook onze betrokkenheid tonen. Om zo elkaars lasten biddend te dragen.

Koningsdag

Op 27 april viert onze koning Willem-Alexander zijn 53e verjaardag. In verbondenheid met het koningshuis zal het Wilhelmus klinken. Een van zijn voorvaderen, Willem van Oranje, terecht de ‘Vader van het vaderland’ genoemd, zei in de dagen van tegenslag het volgende: ‘Ik neem mijn toevlucht tot Gods ontferming. Alleen in Gods genade bestaat mijn heil.’ We bidden dat onze koning zo het koningschap mag uitoefenen tot zegen van ons volk.

Heilig Avondmaal

We zijn dankbaar dat de diensten kunnen worden uitgezonden, zelfs ook met beeld. Tegelijk: het is echt een noodoplossing die beperkingen met zich meebrengt, met name wat betreft de bediening van de sacramenten. Hoewel het moderamen van de Protestantse Kerk een richtlijn heeft gepubliceerd om via digitale middelen het Avondmaal te bedienen, is de kerkenraad van mening dat dit niet passend is. Er is een reële samenkomst van de gemeente nodig voor de bediening waarin het brood en de wijn gedeeld wordt. Omdat die samenkomst er niet is, zitten we nu met een pijnlijk gemis, dat niet praktisch op te lossen is. Laten we deze pijn maar toelaten en doorleven. Daarom zal de geplande bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 17 mei niet doorgaan. God geve dat op Zijn tijd de sacramenten weer in het midden van de gemeente zullen worden bediend.

Gelezen/gehoord

‘Laten wij acht slaan op Gods voorzienigheid: Hij, Die het bloed van Zijn enige Zoon heeft gestort om Zijn kerk in stand te houden, zal niets doen dan wat strekt tot Zijn eer en bescherming van Zijn gemeente.’ (Willem van Oranje)

Tenslotte

Er is niets nieuws onder de zon. De kerk heeft door de eeuwen heen te maken gehad met besmettelijke ziekten. Ziende op de geschiedenis van de kerk zien wij toch ook Gods hand in de huidige coronacrisis? Zeker we moeten voorzichtig zijn met al te concrete duidingen. Maar met het leerboek van onze kerk blijven we belijden met zondag 10 van de Heidelberger Catechismus over Gods Vaderlijke hand en ons optrekkend aan zondag 1 van het leerboek vervolgen we ons leven en bidden we: “Geef ons Uw heil, en red door Uwe hand, uit vrije gunst, het zuchtend vaderland.” (Psalm 85: 2). Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

_______________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad

Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 22 mei (na Hemelvaarts-dag), 5 juni (na tweede Pinksterdag), 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus 

Erediensten

Zondag 26 april 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Pastoraat

2. Stichting Schreeuw om leven

3. onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app – zie bericht kerkrentmeesters

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 62: 1

avonddienst: Psalm 24: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.M. van Meijeren, Zeist

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Bijl, Waddinxveen

18.00 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – IJM

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

 Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

Bijbelverhaal voor de kinderen

Klik op onderstaand plaatje om een bijbelverhaal voor de kinderen te zien en te luisteren.

 

 

Kerkblad 75-39,40

Verrast door Pasen

“Zij nu vonden de steen afgewenteld van het graf.”

Lukas 22: 61a

____________________________________________________

Wanneer ga je vroeg weg? Wanneer je vroeg weg moet omdat je op je werk wordt verwacht of omdat je graag een vroege wandeling of een grote toertocht wil maken. Maar soms ben je vroeg in de veren omdat je het op bed eenvoudigweg niet uit kunt houden. Er is iets wat je bezig houdt. Zou het zo niet zijn met die vrouwen die op weg gaan naar het graf? Vrijdagavond hebben ze gezien hoe de Heere Jezus stierf aan het kruis. Ze waren erbij toen Jozef van Arimathea het dode lichaam van de Heere Jezus van het kruis haalde en in zijn nieuwe graf neerlegde. En toen ze thuisgekomen waren, gingen ze nog vlug aan de slag. Specerijen en mirre maakten ze klaar. Heerlijk ruikende zalf om het lichaam van de Heere Jezus te verzorgen. Het werd eerst sabbat, maar als de sabbat voorbij zou zijn, dan zouden ze naar het graf van de Heere Jezus gaan om zijn lichaam te verzorgen en Hem zo hun liefde en eer te bewijzen. Deze vrouwen hadden Hem ook zo hartelijk lief. Allemaal op hun eigen manier hadden ze Hem leren kennen. De één, Maria, via haar zoons die door Hem geroepen waren en als discipel Hem hadden gevolgd. Maria uit Magdala had Hem op bijzondere wijze leren kennen toen Jezus haar verloste van de demonen. En waarschijnlijk is Jezus ook bij Johanna de vrouw van Herodes’ rentenier heel persoonlijk het leven binnen gekomen doordat ze beter werd van een ziekte (Luk. 8: 2). In ieder geval waren deze vrouwen al bij de Heere Jezus toen Hij Galilea doorkruiste. Uit liefde dienden ze Hem met hun gaven. Nu komt hun liefde opnieuw voor de dag. De Heere Jezus is weliswaar gestorven. Maar wat zij nog kunnen doen, dat zullen ze doen. Zijn lichaam balsemen en zo verzorgen. Voor hun liefde is niet veel te kostbaar. Deze vrouwen geven te denken, vindt u niet? Wat is Jezus u waard? Hoe uit u uw liefde voor Hem? Is het u uit het hart gegrepen wat de dichter van Psalm 73 zingt? ‘‘k Zal (..) U al mijn liefde waardig schatten, wijl Gij mijn rechterhand woudt vatten!’ (Psalm 73: 13 berijmd). Want U bent mijn heil, mijn hoogst geluk, mijn houvast!

Toch wordt het schema van de vrouwen helemaal doorbroken. Want meer dan hun liefde is wat de Heere Jezus aan de dag legt. En dat licht op als de vrouwen de graftuin binnenkomen. Die grote zware steen die vrijdag voor de ingang van het graf was geplaatst ligt aan de kant. De vrouwen zijn er vroeg bij deze morgen, maar Hij die de slaap van de dood heeft geslapen is hen voor! Hij is deze morgen de eerste, Hij is de Eersteling! Wanneer de vrouwen in de graftuin komen dan is het gebeuren voor hen een verborgenheid, maar het is al Pasen geworden. Zonder dat zij daar iets aan konden toedoen of afdoen is dit voor hen gedaan. Zodra de morgen van die derde dag aanbrak heeft de Heere Jezus het kleed van de dood van zich afgelegd en is Hij opgestaan. Niemand weet precies hoe dat gegaan is. Maar de steen die afgewenteld is vormt het stille bewijs. Als die steen kon spreken vertelde hij het feit van Pasen. Jezus heeft het graf opengebroken. Hij is niet meer in de dood, Hij leeft! Dat laat zien dat Hij die de eerste is, groter is dan de liefde van deze vrouwen. Hij is machtiger, grootser, rijker en liefelijker dan deze vrouwen voor mogelijk houden. Hij heeft aan het vloekhout zijn leven afgelegd. Hij heeft het oordeel over de zonde gedragen. Hij heeft de gevolgen van de zonde voor Zijn rekening genomen. Om op die manier eeuwig leven te geven aan ieder die het van Hem verwacht, die Hem liefheeft. Die heerlijke boodschap gaat ook aan ons vooraf, breekt onze werkelijkheid genadig open, geeft heil en hoop! Juist ook in deze tijd nu ziekte en dood rondwaart. We voelen ons zo machteloos. Wat kunnen wij eigenlijk? Voordat wij ter wereld kwamen, was Hij al opgestaan. Zijn opstanding is een beslissend keerpunt, roept een halt toe aan de macht van zonde en dood! Door Zijn opstanding is er voor u leven met Hem, volmaakt en eeuwig! Let op de steen die aan de kant ligt!

Wanneer de vrouwen het open graf zien zijn ze van slag. De Heere Jezus had er meerdere keren over gesproken met zijn discipelen: “Ik moet lijden en sterven. Maar ik zal ook weer opstaan”. Deze vrouwen die Jezus volgen moeten dat meegekregen hebben. Ze hebben dat niet doorgrond en nu de steen van het graf is gerold begint hen eveneens geen lampje te branden. Durf je het hen kwalijk te nemen? Wat hier gebeurd is, is zoiets groots, wie zou dat peilen? De Opgestane zelf zorgt door Zijn boodschapper dat ze terecht komen bij Zijn woorden. Zo valt het bij hen op zijn plaats. Ze ontdekken het: Hij leeft, Hij heeft het zelf gezegd. Door de kracht van de Heilige Geest schrijft de Opgestane het Paasevangelie in ons hart: Ik leef en u zult leven! Door het geloof ontdek ik het: Zijn liefde is sterker dan de dood! Verrast door Pasen, verrukt over de Opgestane en vervuld van het eeuwige leven, zeg ik allen dat Hij verrezen is!

ds. W.J. Westland

 

Algemene berichten

HGJB biedt materiaal voor thuis
Ineens zitten we allemaal thuis. De lessen gaan niet meer door en ook de kerk is gesloten. Hoe mooi zou het zijn, als er thuis onderwijs uit de Bijbel wordt gegeven. Om daarbij te helpen, biedt de HGJB online materialen aan voor de komende weken. Zo kunnen ouders met jonge kinderen aan de slag met bijbelverhalen dankzij de gezinsmomenten of de bijbelse werkbladen. Ook is er een speciaal paasprogramma voor hen. Voor de tieners en jongeren biedt de HGJB online catecheselessen, een speciaal voor deze weken geschreven bijbelleesrooster en extra afleveringen van de tienerpodcast Jongeren Onderweg Naar God (JONG). Bekijk ons speciaal aanbod op HGJB.nl.

Wat vind jij van onze tienerevents?
Ben jij tienerleider? Neem dan een paar minuten de tijd om onze enquête in te vullen! Vertel hierin meer over jouw clubavond en denk met ons mee over toffe evenementen. Ga naar HGJB.nl/enquete-tienerleiders en vul de enquête in. We hebben ook een enquête voor de tieners. Stuur de link HGJB.nl/tienerenquete door naar de tieners van jouw club, vereniging of catechese.

Doe jij mee met Dabarwerk, komende zomer?
Wat doe jij komende zomer? Een misplaatste vraag, midden in de coronacrisis. Wie denkt er nu aan de vakantie, terwijl we dagelijks de slachtoffers van de ramp tellen?
Toch wagen we het erop. Want als het lukt om de virus-uitbraak binnen enkele maanden te bedwingen, willen we met het evangelie present zijn op de campings in ons land.
Ieder jaar trekken honderden jongeren er op uit om als vrijwilligers van Dabar één of twee weken het evangelie van Jezus Christus te delen met campinggasten. Ze verzorgen programma’s voor kinderen, tieners en volwassenen. Een combinatie van sport en spel en missionair werk.
De zomer van 2020 zal naar verwachting sowieso een bijzonder karakter hebben, met de crisis nog op het netvlies. De ramp raakt aan alle zekerheden van het bestaan en roept levensvragen wakker. Waar leef je voor? Wat heeft werkelijk waarde, als je gezondheid wordt bedreigd?
Grijp de uitdaging aan en meld je aan om samen met leeftijdgenoten te getuigen van de hoop van het evangelie. Dit kan via de website www.izb.nl/dabar

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.
WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

Voorbede en afkondigingen
Recent is met de wijkscriba’s gesproken over de praktijk rondom de voorbede en de afkondigingen in de erediensten. Elke scriba worstelt ermee om aan het grote aantal verzoeken dat op hen afkomt zo goed mogelijk invulling te geven. Dit is verre van gemakkelijk, zeker als de informatie hen pas op het laatste moment bereikt. Dit kan soms tot teleurstellingen leiden. Om hieraan meer structuur te geven zijn er een aantal richtlijnen opgesteld:
De afkondigingen voorafgaand aan de erediensten worden tot een minimum beperkt, en zijn alleen bedoeld voor kerkordelijke berichten, zoals verkiezingen en beroepingswerk, en wijkgebonden (familie)berichten.
Berichten die in de kerkbode (kunnen) staan worden niet in de afkondigingen opgenomen.
Informatie over uitdelen van flyers e.d. of activiteiten direct na de diensten moet tijdig bij de wijkscriba bekend zijn.
Gegevens voor de afkondigingen dienen uiterlijk op donderdag voor de betreffende zondag bij de wijkscriba binnen te zijn. De wijkscriba behoudt zich het recht voor om hierin keuzes te maken.
Graag willen we een beroep doen op alle commissies en verenigingen om met bovengenoemde richtlijnen rekening te houden en communicatie zoveel mogelijk buiten de afkondigingen te houden.
Ten aanzien van het aandragen van voorbede- en dankpunten kunt u te allen tijde bij de predikant of scriba van uw wijk terecht. Commissies en verenigingen willen we attenderen op de commissie ‘Voorbede’ die in de gemeente actief is. Gebedspunten kunnen worden ingediend via voorbede@hghg.nl. Deze commissie komt maandelijks bij elkaar om een voorstel te doen voor de voorbeden, waarbij oog is voor zowel de kerkelijke activiteiten als ook de noden in de wereld. Onder het kopje ‘Diaconie’ van de website leest u hier meer over. Veel onderdelen van het doorlopende gemeentewerk kunnen ook daarin een plaats krijgen, zodat deze commissie hierin de scriba’s gericht kan adviseren.
De voorbede én de dankzegging in de eredienst zijn een belangrijk en wezenlijk onderdeel van het gemeenteleven, waarvoor ook geldt dat het niet gaat om de veelheid van woorden… want uw Vader weet wat u nodig hebt, voordat u tot Hem bidt (Matt. 6).
Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Uur van gebed
Zaterdag 18 april staat er Uur van gebed op het rooster. In overeenstemming met de genomen maatregelen is het niet verstandig om in de jeugdzaal samen te komen. Toch is gebed voor gemeente en maatschappij juist nu zo nodig. Daarom nodigen wij u allen uit om thuis in gebed te gaan op deze zaterdagavond, tussen 19.00 en 20.00 uur. Dat kan wanneer u alleen bent of met meerderen om zo ook samen gemeente te zijn. Daarbij geven wij u de volgende aanwijzingen:
1. Lezen Hooglied 8: 8-14 en Openbaring 22: 17-21. Overdenk of bespreek het kort met elkaar of lees de overdenking uit het GZB dagboekje.
2. Ga in gebed, waarbij de volgende gebedspunten kunnen helpen:
• God is de Almachtige en Heer over ons leven en deze wereld. Hij is Overwinnaar. Onze Opgestane Heiland.
• Dank voor alle zegeningen die we dagelijks ontvangen.
• Wij erkennen onze afhankelijkheid en belijden onze zonden.
• Bidden voor de vele zieken die vrezen voor hun leven.
• Danken voor de verpleegkundigen, artsen en verzorgenden en bidden om kracht om het vol te kunnen houden.
• Bidden voor allen die leiding geven in de regering en onze kerk.
• Bidden voor zoveel andere zieken die het moeilijk hebben.
• Bidden voor een spoedige beëindiging van de verspreiding van het virus wereldwijd.
• Bidden voor de zendingswerkers, vervolgde kerk en Israël. Gebruik zo mogelijk de gebedskalender van GZB en Open Doors.
• Overige gebedspunten die u kunt aanvullen.
• We besluiten met het Onze Vader.

Kees Pille
pille.cihg@solconmail.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Omzien naar elkaar
Als diaconie zien we in deze tijd schijnbaar tegengestelde ontwikkelingen in onze gemeente plaatsvinden. Terwijl de zondagse samenkomsten achterwege moeten blijven en we de gemeenschap onder elkaar niet fysiek kunnen ervaren, is er een spontane beweging op gang gekomen waarin we meer nog dan gewoonlijk aandacht hebben voor elkaar. Vooral ouderen en kwetsbare doelgroepen worden door gemeenteleden opgebeld, of hen wordt een kaartje gestuurd om daarmee aan te geven dat ze niet vergeten worden. Als diaconie zijn we daar dankbaar en verwonderd over. Steeds weer blijkt dat dit bijzonder wordt gewaardeerd. We vragen u daarom om dit de komende tijd zeker te blijven doen.
Toch wordt misschien niet iedereen gezien en zien wij nu wel gemeenteleden over het hoofd. Ervaart u dat? En heeft u bijvoorbeeld behoefte aan een gesprekje? Dan horen wij dat graag van u! Daarnaast kan de tijd die voor ons ligt in financiële of materiële zin veel impact hebben. Ook als u dergelijke hulpvragen heeft (voor uzelf of voor anderen) horen we graag of we als diaconie wat voor u kunnen doen. U kunt altijd even bellen naar iemand van WegWijzer 06-12 56 89 98 / 61 72 50 of contact opnemen met een (wijk)diaken.

Diaconale collecte zondag 19 april 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Friedensstimme. Stichting Friedensstimme staat al 40 jaar voor ondersteuning van christenen in de voormalige Sovjet-Unie bij hun evangelisatie- en zendingsactiviteiten. Friedensstimme helpt Russische evangelisten door de kosten voor levensonderhoud van meer dan 100 evangelisten en hun gezinnen voor haar rekening te nemen. Friedensstimme zendt zelf geen Nederlandse christenen uit, maar wordt door Russische gemeenten ingeschakeld. Graag willen wij als diaconie dit werk onder evangelisten ondersteunen, zodat evangelisatie in Rusland mogelijk blijft. Mogen wij ook op uw gebed en financiële bijdrage rekenen zodat Friedensstimme door kan gaan met dit werk?

Verjaringsfonds tweede kwartaal
Het doel van het verjaringsfonds voor het tweede kwartaal 2020 is voor het project van Red een Kind ‘Onderwijs brengt kinderen tot bloei’. Red een Kind gelooft dat ieder kind een uniek geschenk van God is, en daarom niet bestemd is om in armoede te leven. Dat botst met de werkelijkheid: we zien miljoenen kinderen opgroeien in extreme armoede.Dat willen we veranderen. Onderwijs is de sleutel tot ontwikkeling. Maar alleen als dat onderwijs goed is. Daarom trainen we ouders en leraren om de scholen te leiden, goed les te kunnen geven, en aandacht te hebben voor de meest kwetsbare kinderen. Dorpsbewoners leren de overheid om steun te vragen en op haar verantwoordelijkheid te wijzen als het gaat om onderwijs. Kinderen leren wat hun rechten zijn en worden uitgedaagd om actief mee te doen in de klas. Zo komen kinderen tot bloei en krijgen zij de kans om hun talenten te ontwikkelen.

 

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften eerste kwartaal 2020

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen Begroting Saldo
Collecten in kerkdiensten 36.330 45.000 -8.670
Giften (excl. voor orgel) 500 1.250 -750
Overige collecten 2.864 2.750 114
Erfenissen en legaten   750 -750
Totaal 39.694 49.750 -10.056

De collecten in de kerkdiensten blijven achter bij de begroting. Dit komt voornamelijk doordat 15, 22 en 29 maart geen kerkdiensten zijn gehouden. We hopen dat u uw bijdrage aan de collecten wilt overmaken naar NL46 RABO 0373 7195 66, zoals vermeld in het kerkblad van vorige week, zodat het college van kerkrentmeesters aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Ook de giften blijven achter. Dit komt voornamelijk doordat er geen huisbezoeken worden afgelegd.

Vrijwillige bijdragen

In het eerste kwartaal van 2020 is € 175.912,- ontvangen. Dat is ruim 54% van het begrote bedrag (€ 325.000,-) en ruim 50% van het toegezegde bedrag (€ 349.918,-). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het
toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.
We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen,
zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.
Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Zending

Collecte Eerste paasdag ochtenddienst
De eerste collecte in de ochtenddienst op eerste paasdag is voor de IZB en dan specifiek voor het Dabarwerk.
Ieder jaar zendt Daar meer dan 400 jongeren uit naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je geeft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug. Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het Evangelie, geeft een boost aan je geloof.’ Een Dabar-vrijwillger woont en werkt dan samen met 6-8 teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseren ze een afwisselend recreatieprogramma en delen ze het geloof met kinderen, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die hem (nog) niet kennen.

Nieuws uit Zuid-Afrika
Wie had kunnen denken dat zo’n klein virus de hele wereld in zijn greep houdt… Ook in Zuid-Afrika ontkomen we er niet aan en zitten we sinds een week in lock-down. Met andere woorden: iedereen thuis en alleen naar de winkel om je noodzakelijke boodschappen te doen. Dat betekent dus ook dat ik helaas voorlopig geen Bijbelclubs kan houden. Gelukkig heb ik toestemming gekregen om mensen te bezoeken, deel ik eten uit en help ik waar ik kan. Er zijn namelijk heel wat mensen die geen salaris krijgen in deze drie weken van lockdown.
Eén van onze grootste zorgen is dat het coronavirus ook in de townships komt waar huisjes dicht op elkaar staan. Het is vrijwel onmogelijk om goede afstand van elkaar te houden. Helaas hebben we gehoord dat de eerste besmettingen nu ook in één van de grootste townships (Khayelitsha) geconstateerd zijn. En dan te beseffen dat hier ontzettend veel mensen zijn die al HIV en/of TBC hebben en zo ontzettend kwetsbaar zijn… We bidden dat de lockdown zal helpen en dat de verspreiding van het virus niet verder zal gaan.

Bij onze laatste Bijbelclub zongen we dit lied:
‘Moenie bang wees nie, Ek is by jou.
Moenie bang wees nie, Ek bly by jou.
Moenie bang wees nie, Ek ken jou naam.
Ek gaan orals met jou saam.’

Afgelopen kwartaal stond in het teken van Abraham, Izak en Jakob en Gods belofte dat in Abraham alle volken van de aarde gezegend zijn (met de komst van onze Messias!). We hebben het kwartaal afgesloten met een mooie objectles over: ‘hoe kun je zelf een licht in deze wereld zijn?’ Dat kan alleen als we dicht bij de Bron leven. Dat laat de plasma bowl ons zien. Een gewone lamp geeft geen licht tenzij hij in contact staat met de plasma bowl (op de foto demonsteren kinderen hoe het werkt). Zo werkt het ook in het leven van een gelovige. We kunnen pas Gods licht laten schijnen als we dicht bij Hem leven.
Wat was ik geschrokken toen ik hoorde dat er brand was in Beverly Hills, de wijk waar ik werk en waar heel veel van onze Bijbelclubkinderen wonen. Gelukkig geen gewonden, wel drie huisjes van licht tot zeer ernstig beschadigd. Gelukkig kon o.a. het Dienst-centrum van onze kerk in Zuid-Afrika helpen met nieuwe spullen. Dankbaar dat we met zoveel andere mensen elkaar kunnen helpen in tijden van nood!

Update Amy in Uganda
… Want ik ben thuis! En dat is iets eerder dan verwacht. Ik zou eigenlijk 2 mei terug naar Nederland komen, maar de coronacrisis bracht daar verandering in. De verwachting was dat het vliegverkeer compleet stil zou komen te liggen, wat zou betekenen dat ik ‘vast’ zou komen te zitten in Uganda, als ik niet besloot om snel naar Nederland te vertrekken. Na diverse gesprekken en gebed heb ik dus toch besloten om terug naar Nederland te keren, mede ook vanwege een zorgelijke situatie in onze familie. Woensdag 18 maart, boekte ik m’n ticket voor maandag 22 maart. Het werd nog wel even heel spannend of ik 22 maart wel zou kunnen vliegen, toen de president zaterdagavond afkondigde dat hij zondagavond de grenzen helemaal zou sluiten, wat dus zou betekenen dat de vlucht van maandag niet door zou gaan. Gelukkig heeft de Nederlandse ambassade er alles aan gedaan om die vlucht toch nog doorgang te laten vinden, en dat is gelukt! Wat was ik blij toen ik zondagmiddag dat bericht van de ambassade ontving!
Ik hoorde ook dat die zondag voor me is gebeden in beide kerken; Dankjulliewel daarvoor! Hoe heerlijk is het om te weten dat er een gemeente biddend achter me staat! En God heeft verhoord, want diezelfde middag kreeg ik bericht dat de vlucht van maandag toch doorging – alle eer aan God!

In deze periode ben ik me extra bewust geworden van de zegeningen, zorg en zekerheid die ons Nederland biedt. Er is hier een regering die een economie draaiende probeert te houden, die salarissen op probeert te vangen, die een goede gezondheidszorg probeert te garanderen, die gestrande landgenoten wereldwijd probeert terug naar huis te halen… Dat is niet zo vanzelfsprekend… Ik heb een Uganda achter gelaten waar dit alles niet aan de orde is. Uganda zit in een tijdelijke lockdown, wat betekent dat mensen niet mogen werken en dat het leven daar gedeeltelijk stil ligt. Familie en vrienden proberen te overleven, want in Uganda betekent geen werk = geen eten. Dat vind ik heftig.. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de beperkte gezondheidszorg, de vluchtelingenkampen, geen stromend drinkwater, geen goede hygiëne, dichtbevolkte sloppenwijken… Ik hou m’n hart vast.
Vorige week heb ik m’n hart maar laten spreken en via Social Media gevraagd of mensen iets van hun financiële zegeningen wilden delen om zo de mensen in Uganda tot zegen te kunnen en willen zijn. De giften, gebeden en reacties daarop waren overweldigend, ook vanuit de gemeente! Binnen 24 uur was er meer dan € 500,- opgehaald! Dank daarvoor. Heel, heel hartelijk dank dat u uw hart heeft laten spreken en tot zegen wil zijn!
Ik bid u van harte God’s onmisbare zegen toe in deze tijd. Weet dat God zegt: “Wees niet bevreesd, want Ik ben met u, wees niet verschrikt, want Ik ben uw God. Ik sterk u, ook help Ik u, ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” (Jesaja 41: 10)
Liefdevolle, dankbare groet en in Hem verbonden,

Amy

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…
In de verkondiging hoorden we over het kleed van de Heere Jezus dat verdobbeld werd (Lukas 23: 34b). ‘In het nieuw gestoken’, was het thema voor de verkondiging. De Heere Jezus liet zich ontkleden om ons te bekleden met de klederen van het heil. Zijn waardigheid werd Hem ontnomen om ons te sieren met Zijn heerlijkheid. Met het kleed van de Heere Jezus worden wij een dienaar en leren om de ander te kleden, te voeden, gastvrij te ontvangen en te bezoeken. En de Heere Jezus zegt: “Voor zover u dit aan één van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan” (Matth. 25: 40).
We hebben afscheid genomen van br. J. Broer. We zijn dankbaar voor alles wat hij in die 12 ambtsjaren heeft mogen betekenen. Br. A. van der Vlies werd bevestigd en kreeg de woorden mee uit 1 Samuel 12: 24. “Vrees alleen de HEERE en dien Hem trouw met uw hele hart, want zie welke grote dingen Hij bij u gedaan heeft”.
Het was een goede ervaring om twee zondagavonden achterheen eens aan de andere kant te zitten en de kerkdienst thuis vanaf de bank met vrouw en kinderen mee te beleven. Het is thuis een extra opgave om kinderen bij de dienst te betrekken. Vandaar dat ik in de komende tijd ook regelmatig wat luistervragen bij de preek zal voegen. Afgelopen zondagmorgen ben ik daarmee begonnen. De luistervragen kun je vinden op de website. Ik hoop en bid dat dit ook de gesprekken in de gezinnen zal bevorderen.

Pastoraat
Veel ouderen die in zorgcentra verblijven hebben het niet gemakkelijk. Persoonlijk contact met dierbaren is er niet. Wat kan het dan ook ontzettend stil zijn. We bidden hen de hulp en de kracht van de Heere toe. Dat geldt niet minder voor hen die besmet zijn met het virus, hun huis niet uit kunnen komen of alleen op een afdeling in het ziekenhuis verblijven. God ontferme zich over hen die op een IC liggen. Onze gedachten gaan ook uit naar hen die dierbaren moeten missen omdat ze door het coronavirus ontvallen zijn. Dat zij allen mogen ervaren: ‘Hij is nabij de ziel die tot Hem zucht, Hij troost het hart, dat schreiend tot Hem vlucht.’ (Psalm 145: 6 ber.)

Catechisaties
De laatste weken hadden we via de app regelmatig contact. Allerlei thema’s passeerden de revue. Het was fijn om jullie reacties te lezen. Dankbaar denk ik ook terug aan jullie betrokkenheid tijdens de reguliere catechisaties. Nu Pasen aanbreekt ronden we het catechisatieseizoen af. Na de zomer hopen we weer verder te gaan.

Goede Vrijdag en Pasen
Nu allerlei bijeenkomsten afgelast zijn is het extra belangrijk om in de gezinnen en ook persoonlijk met het sterven en opstaan van de Heere Jezus bezig te zijn. Maar hoe doe je dat dan precies? De website www.kerkengezin.online is een platform waar u en jij heel wat mogelijkheden kunt vinden om hier mee bezig te zijn. Van harte aanbevolen!

Gelezen
‘Pasen is het feest van de morgenstond der eeuwigheid.’

O. Noordmans (1871-1956)

Hartelijk dank
Rond mijn verjaardag van afgelopen 3 april mocht ik veel kaarten, e-mails en telefoontjes ontvangen met felicitaties vanuit Hardinxveld-Giessendam. Dit heeft mij erg goed gedaan. Graag wil ik ieder daarvoor hartelijk danken.

ds. T.C. Guijt

Tenslotte
In de dienst op Goede Vrijdag lezen we Lukas 23: 44-56. Ik hoop u en jou het Woord te verkondigen vanuit vers 49: “En al Zijn bekenden stonden op een afstand, ook de vrouwen die Hem samen gevolgd waren van Galilea, en zagen dit aan”. Op Paasmorgen zal het Paasevangelie klinken vanuit Lukas 24: 6 “Hij is hier niet, maar Hij is opgewekt. Herinner u hoe Hij tot u gesproken heeft, toen Hij nog in Galilea was”. Het wordt Pasen wanneer de woorden van de Heere Jezus tot leven komen! Fijne Paasdagen toegewenst!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken
Door alle aandacht voor het coronavirus zouden we bijna vergeten dat er ook mensen zijn die lijden aan andere ziekten, en daarvoor behandelingen ondergaan.
Er zijn ook mensen die juist nu last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Een ieder die het betreft mag weten dat de Heere u ziet in al uw noden. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” (Matth. 11: 28).

Bediening Heilige Doop
Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Witte Donderdag
Gisteren was het ‘Witte Donderdag’. Onze Heiland stelde op de dag voor Zijn sterven het Heilig Avondmaal in. Als gemeente zijn we nu al weer een aantal jaren gewend om op de avond, voorafgaande aan de Goede vrijdag, in de lijn van de instelling door Jezus zelf, met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Dankbaar zijn we, dat we dit gisteren, ondanks alle omstandigheden, al was het vanaf afstand, maar daarom niet minder waardevol, toch live mee te maken.

Goede Vrijdag
Vandaag, op de Goede Vrijdag, mogen we ook weer vanaf afstand, maar toch als gemeente met elkaar verbonden, samen terugdenken aan het offer dat Jezus bracht op Golgotha, voor onze zonden.

Stille Zaterdag
De dag tussen Goede Vrijdag en Pasen noemen we Stille Zaterdag. Meestal gaat het gewone leven door en worden we niet zo stil gezet op de zaterdag voor Pasen. Misschien toch goed, om op deze zaterdag, midden in de coronacrisis, een moment de stilte te zoeken. Terugdenkend aan Zijn lijden en vol verwachting uitzien naar de dag van morgen.

Pasen
Dan komt de zondag. Dan mogen we het Paasfeest vieren, ook dit weer onder bijzondere omstandigheden, maar in de wetenschap, dat Jezus de dood heeft overwonnen. Het graf kon Hem niet vasthouden. Hij is ons allen voorgegaan. Ook hen die nu te maken hebben met ernstige ziekte, misschien zelfs corona. Hij leeft en wij mogen leven, eeuwig leven door Hem. Pasen: Jezus is Overwinnaar!
We wensen u en jullie gezegende diensten in de huiskamer!

Verkiezingen
In verband met de ontstane situatie rondom het coronavirus is besloten om nadere stappen om te komen tot de vervulling van de vacatures van één ouderling en één diaken voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Plaatselijke Regeling wijkgemeente 2, Noord
In haar vergadering van 2 maart heeft onze wijkkerkenraad het concept van haar nieuwe Plaatselijke Regeling (PR) vastgesteld. Deze nieuwe regeling was nodig vanwege diverse aanpassingen in de kerkorde en een logisch gevolg op het vaststellen van een nieuwe PR voor de Algemene Kerkenraad. Eén van de belangrijkste wijzigingen is, dat de termijn van vijf dagen om bezwaar te maken tegen de verkiezingsprocedure van een predikant, niet meer alleen afhankelijk is van de verschijningsdatum van het kerkblad. Dit wordt nu na de eerste bekendmaking, hetzij in het kerkblad, hetzij vanaf de kansel. Hierdoor wordt onnodige vertraging in het laatste deel van het beroepingsproces voorkomen. Verder zijn er een aantal, voornamelijk praktische, wijzigingen doorgevoerd en is de PR geheel in lijn gebracht met de kerkorde en de PR van de Algemene Kerkenraad.
Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van wijkgemeente 2 Noord in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze nieuwe PR. Het concept van de PR is in te zien op de website hghg.nl en staat onder Informatie, wijkgemeente 2 Noord. Tevens ligt de concept-regeling op afspraak ook ter inzage bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14 (06-20 44 40 31). Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 24 april 2020 indienen bij de scriba van onze WK (scriba.noord@hghg.nl)

Beroepingswerk
Op dit moment is het ook stil rondom het beroepingswerk. De beroepingscommissie had alweer aardig wat voorwerk gedaan en dit met de wijkkerkenraad, welke op 2 maart bij elkaar was, overlegd. Er zou gepoogd worden om met een predikant een informatief gesprek aan te gaan en toen kwamen de maatregelen rondom het coronavirus. In alle verlegenheid, die dit met zich meebracht, is er wel contact geweest met deze predikant. Vanwege de genoemde maatregelen is in goed overleg met deze predikant besloten om e.e.a. wat uit te stellen, totdat we hopelijk weer in normale omstandigheden verder kunnen gaan met dit proces.

Citaat
‘Welke serieuze waarheid kan de Schrift nog verborgen houden nu de zegels zijn verbroken, de steen is weggerold van het graf, en het grootste geheim openbaar is geworden, namelijk dat Gods Zoon mens is geworden?’

Maarten Luther (1483-1546)

Bidden en danken

  • Heere God, geef me rust en vertrouwen, opdat ik me niet mee laat slepen door angst en paniek. Geef me wijsheid, opdat ik het goede doe en het dwaze laat.En geef me liefde, opdat ik oog en oor heb voor mijn medemens en bereid ben te helpen waar nodig. Irene van der Meulen (PKN)
  • Binnenkort is het Pasen. Een feest van nieuw leven. Maar voor de kerk in Sri Lanka is het ook een pijnlijk en verdrietig moment. Tijdens het paasfeest van 2019 gingen er in drie kerken bommen af. Tientallen christenen kwamen om het leven. Bidt u mee voor de christenen in Sri Lanka? (Gebedskalender Open Doors)
  • Vandaag is het Goede Vrijdag. Bid dat veel mensen in Malawi de ware betekenis van het offer van Jezus persoonlijk mogen kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie thuis gezegende uren tijdens het meekijken en -luisteren naar de diensten op Goede Vrijdag en de Paasdagen. De Heer is waarlijk opgestaan!
‘Omdat Hij leeft, ben ik niet bang voor morgen.
Omdat Hij leeft, mijn angst is weg.
Omdat ik weet, Hij heeft de toekomst.
En het leven is het leven waard omdat Hij leeft.’

(OTH 127)

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Bij ziekenhuisopnames is het extra pijnlijk dat dierbaren geen fysiek contact mogen hebben i.v.m. besmettingsgevaar. Geen hand kan er vastgehouden worden van hem of haar waar je al zolang mee bent verbonden. Je wordt van elkaar losgemaakt en kunt alleen op afstand meeleven. We denken ook aan hen voor wie bezoek brengen en/of ontvangen niet mogelijk is. Er is veel eenzaamheid. We bidden om de kracht om op Christus te blijven zien, zoals Psalm 16: 8: ”Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.” Schuilend bij Christus is mijn leven geborgen in Hem, hoe het het leven ook loopt.

Openbare geloofsbelijdenis
De gesprekken van onze belijdeniscatechisanten met onze predikant hebben plaats gevonden. Helaas moest de aannemingsavond geannuleerd worden en zodoende ook de belijdenisdienst die aanstaande zondagavond gepland stond. Beide data zijn nu wel afgesproken voor na de zomervakantie. Maar iets belangrijks waar je naar uit hebt gezien en wat dan niet door kan gaan, is teleurstellend. De Heere zij onze belijdeniscatechisanten nabij.

Gelezen/gehoord
‘Wij zijn verlost, maar ‘t heeft Zijn bloed gekost.’

Tenslotte
Normaal gesproken zijn de kerkbodeberichten van de hand van de scriba, maar voor deze Paaseditie neem ik het Ziekenbericht en het Tenslotte over. Met elkaar mogen we Pasen vieren. We gedenken de kruisiging, de dood en de opstanding van onze Heere, Jezus Christus. Gedenken vraagt om een aandachtig hart, zodat Zijn lijden, sterven en opstaan mijn hart en leven zal doordringen. Aandacht is lastig in een tijd die beheerst wordt door onrust en zorgen. Dat onrustige hart leggen we maar in de handen van de Heilige Geest, de Trooster. Hij stilt de innerlijke verwarring en vrees. Hij richt ons harten op de liefde van de Gekruisigde en de kracht en de hoop van de Opgestane Christus, Zoon van God. Jezus Christus heeft de zonde, wereld en duivel overwonnen en zijn Koninkrijk komt. Het geloof in Hem maakt ons tot pelgrims. Juist in deze verontrustende crisis en alles wat er nog volgt, mogen we weten dat we onderweg zijn naar Zijn (toe)komst. Wie zich aandachtig en gelovig wendt tot deze Heiland, mag het horen bij een open graf: ‘U is een beter lot bereid, uw Heilzon is aan ’t dagen.’ (Ps. 68: 6 ber.) Alleen met Hem, gaan we de goede kant op! We bidden voor hen die tijdens de Paasdagen werken, in het bijzonder in de zorg of andere vormen van dienstverlening. We bidden dagelijks voor u en jullie, nu we in deze moeilijke tijden elkaar minder zien en Gods Geest en ontferming zo nodig hebben. Dank voor uw gebeden voor ons en voor elkaar als broeders en zusters.
Allen gezegende Paasdagen toegewenst! In Christus verbonden,

ds. P. van de Voorde

____________________________________________________

* Hij leeft! *

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81 adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van 10 april is een dubbelnummer, dus voor twee weken.

 

Erediensten

Vrijdag 10 april – Goede Vrijdag

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 68: 17
avonddienst: Psalm 69: 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein

NIEUWE KERK
18.00 uur ds. W.J. Westland

Collecten
Morgendienst: 1. Eredienst – Groot onderhoud 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. HGJB

 


Zondag 12 april – Eerste paasdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. Joh. van Eijsden, Driebruggen

Collecten
1. Pastoraat
2. Stichting Draagt elkanders lasten
3. onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 21: 4
avonddienst: Psalm 42: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord,ds. J. Holtslag,
Giessen-Nieuwkerk
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W. J. Westland
18.00 uur ds. J. Belder, Harskamp

Collecten
Morgendienst:
1. Diaconie – IZB Dabarwerk
2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst:
1. Eigen gemeente – eredienst
2. Pastoraal werk

 


Maandag 13 april – Tweede paasdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten
1. Eredienst
2. Evangelisatiecommissie
3. onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 118: 14

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt,
Woudenberg

Collecten
Morgendienst: 1. Fonds algemene kerkenraad 2. Eigen gemeente – eredienst

 


Zondag 19 april
09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs, Veenendaal
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Kerkrentmeesterlijk beheer
2. Kerkcentrum
3. Plaatselijke diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 9: 11
avonddienst: Psalm 84: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 3 Noord, ds. W.G. Teeuwissen,
Veenendaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
18.00 uur ds. J.W. Hooydonk, Kockengen

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – algemene collecte 2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Pastoraal werk

 

Hulp nodig?

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

 Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

 Contactgegevens:

06-12568998 

0184-617250   

email: wegwijzer@hghg.nl

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Beneden Hardinxveld

Connect april 2020

Er is weer een nieuwe Connect. In deze editie:

  • Hillianne van Wijngaarden ‘in the picture’
  • Kaartjes voor eenzame ouderen
  • Projectmiddag HGJB
  • Jachtseizoen

Klik hier voor de PDF

 

#Pasen2020

Het landelijke initiatief ‘de berenjacht’ is een groot succes. Met de Paasroute willen we Nederland nu veranderen in een land van hoop en overwinning.

Mensen zetten massaal knuffelberen achter hun raam om zo een heuse ‘berenroute’ te creëren. Aan kinderen de taak om tijdens hun tocht zoveel mogelijk beren te spotten. Dit is natuurlijk leuk, maar wat zou het mooi zijn als komende week de kinderen ook op ontdektocht naar het Paasverhaal kunnen gaan. Dat de kinderen/gezinnen/mensen in hun voorraam iets laten zien dat aan kinderen of mensen duidelijk maakt wat de boodschap van Pasen is, namelijk dat de dood overwonnen is en Jezus leeft!

Gebruik je creativiteit om anderen duidelijk te maken dat we het feest van JEZUS opstanding niet voor onszelf willen houden, maar dat iedereen Hem nodig heeft! Hoe je het doet, maakt niet uit, schilder, verf, handletter, knutsel of bedenk wat anders zoals een rebus, woordzoeker of iets dergelijks en help mee om Het goede nieuws verder te vertellen!

Deel jouw bijdrage op sociale media en gebruik daarbij #Pasen2020

Hierbij een link om de slinger ‘Jezus leeft’ te downloaden: slinger ‘Jezus leeft’  

Kijk hier de promotievideo:

Overlijden

Op vrijdag 3 april j.l. is in de leeftijd van 91 jaar overleden, de heer Pieter Dirk Smit, laatst gewoond hebbend aan Buitendams 34c. De dienst van Woord en Gebed, gevolgd door de begrafenis zullen woensdag 8 april in besloten kring plaatsvinden. Uw condoleance mag u achterlaten op www.rouwbericht.nl of sturen aan het correspondentieadres Parallelweg 35,  3371 GB Hardinxveld-Giessendam.

Kerkblad 75-38

Aangezien

“En de Heere keerde Zich om en keek Petrus aan.”

Lukas 22: 61a

____________________________________________________

Denk niet: ‘zie je wel, echt Petrus weer, hij was toch gewaarschuwd…?’ Wie van ons zou Petrus zover volgen, tot in het spreekwoordelijke hol van de leeuw? Vol overtuiging was Petrus bereid om Jezus te volgen tot in de gevangenis en de dood. Hij was daar, in die bange nacht. Na zijn vlucht uit Gethsémané, was hij toch weer gekomen. De liefde voor Zijn Heiland trok hem onweerstaanbaar. Petrus’ bereidheid verdient geen afkeuring, maar navolging. Hij is een voorbeeld van geloofsmoed. Helaas ook van geloofsoverschatting.

Ik vermoed dat Petrus wel oppaste om niet herkend te worden. Voorzichtig zocht hij een plekje op de achtergrond om toch bij zijn Heere te zijn. Op mensen was Petrus wel bedacht, maar niet op Satan. Zou hij de waarschuwing van Jezus nu wel of niet begrepen hebben? Of vergeten door alle gebeurtenissen. Zo kan dat gaan in uw leven. Dat je toch niet bedacht bent op echte gevaar: Satan. Hij zit nooit stil en heeft veel geduld. Hij wacht zijn moment wel af en slaat dan onverbiddelijk toe. Als een brullende leeuw of engel des lichts. Dan blijkt van onze moed en bereidheid niet zoveel over te blijven. We zingen met het Gebed des HEEREN ‘wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot;’

Wij zijn toch zwak… net als Petrus. Drie keer verloochent hij zijn Heiland. Het floept eruit: ‘Nee, ik ken Hem niet;’ Met krachttermen probeert hij zich te redden. Te laat… Petrus moet deze vreselijke les leren. In eigen geloofskracht, met eigen moed en eigen bereidheid redt hij het niet om staande te blijven en Jezus te volgen.

Wie voelt zich nog beter dan Petrus? Hoe gemakkelijk en snel gebeurt het ons… dat we de Heiland verloochenen door te zwijgen in plaats van te spreken? Wat laten we zien door onze daden op school, tijdens ons werk of in onze woonomgeving? Zien ze op de sociale media – in het hol van de leeuw – aan je dat je de Heere Jezus volgt? Of ben je alleen maar jezelf aan het showen om likes te scoren? Verloochenen gaat ons gemakkelijk af. We kiezen van nature voor onszelf en zijn slaafs bang voor mensen en voor de boze. Wat zullen ze van mij vinden?

Misschien kwam het nooit tot belijdenis doen. Of je deed het alleen maar om de waarheid te ondertekenen. Maar nooit vanuit verbondenheid met Jezus. Niet belijden is hetzelfde als verloochenen. Ik ben ooit diep geraakt door deze geschiedenis. Als jongere zat ik ergens achteraan in de Nieuwe Kerk van Delft. De predikant preekte over deze geschiedenis en keek mij al prekend eens aan. Het was alsof de Heere mij aankeek en er brak iets in me.

Het is de genadige liefde en trouw van de Heere Jezus die ervoor zorgde dat het geloof van Petrus niet ophield door de duivel. Ruw en hard werd Petrus drie keer heen en weer gesmeten op zijn zeef. Het is alleen aan Jezus te danken dat de discipel niet als Judas eindigde. Jezus heeft in Zijn lijden oog voor Zijn discipelen van toen en nu. Onvoorstelbaar! Terwijl Hij als gevangene in een rechteloos proces wordt afgetuigd – menselijk gezegd heb je dan je handen meer dan vol aan jezelf – draait Hij Zich van Zijn ‘rechters’ af om Petrus op te zoeken.

Een blik van Jezus is genoeg. In Jezus’ oog zien we Gods hart. Dat zegt meer dan 1000 woorden. Ontdekkend en troostend. De Redder van zondaren is ook de Voleinder van het geloof (Hebreeën 12: 1). Hij laat de Zijnen nooit los. Daarom zal Petrus’ geloof niet ophouden. Wat een ontdekking en troost voor iedereen die zich in Petrus herkent en beseft ‘ik red het niet’. Jezus heeft niet alleen voor u gebeden, maar Hij keert Zich ook naar je om.

Ook nu zoekt Hij door deze woorden uw blik. Kunt u die nog weerstaan? Dat maakt het verschil of je als Judas je wegdraait en eindigt – of als Petrus tot inkeer komt. Wat er dan in Petrus’ ziel omgaat, is onuitsprekelijk. Het is de pijn van liefde – die je zo gekwetst en beschadigd hebt – dat je wel van aarde zou willen verdwijnen. In Bachs Mattheus Passion klinkt dan hartverscheurend: ‘Erbarme dich…’ Het is het besef: Zijn liefde laat me ook nu niet los.

Van die liefde moeten we en mogen we het hebben. Liefde die blijft liefhebben, ondanks alles wat gebeurt. Liefde die via het kruis en door het graf ook deze zonde verzoend.

J.C. Breugem

Algemene berichten

 Op ontdekkingstocht

Een heel nieuwe pagina in het kerkblad: .Kinderpagina Kerkbode 3 April 2020.pdf Jullie zien al regelmatig een Connect in de kerkbode. Connect wordt gemaakt vanuit Beneden-Hardinxveld. Vanaf nu – voor de komende periode – een kinderpagina die gemaakt wordt door een aantal enthousiaste meiden uit beide gemeenten. Vanuit Boven-Hardinxveld door Laura Verschoor en Daniëlle Vogel, vanuit Beneden-Hardinxveld door Anne Haak en Thirza de Kock. Deze teams nemen de invulling van de kinderpagina afwisselend voor hun rekening. De opmaak wordt verzorgd door Ada van Wijnen. Een aantal dagen geleden zijn ze met groot enthousiasme aan de slag gegaan, enorm gaaf om te zien. We hopen dat kinderen uit beide gemeenten er van genieten. Bij het brainstormen kwam deze naam eruit:

‘Op ontdekkings-tocht’

Kinderen bevinden zich in een fase waarin ze van alles ontdekken… Ook in de Bijbel en over de Heere God valt zoveel te ontdekken en te leren. Op de pagina vind je verschillende categorieën. Allerlei instrumenten die een ontdekkingsreiziger gebruikt. Een kompas, een landkaart, een verrekijker. Ga je mee op zoek?

Kaartje sturen?

Zoals u weet zijn door de maatregelen i.v.m. het Coronavirus ook de bewoners van de Buitenhof geraakt. De dagbestedingslocaties zijn dicht en dus krijgen de bewoners dit in de Buitenhof aangeboden, waar ze nu dus volledig verblijven. Sinds vorige week zijn de maatregelen aangescherpt en mogen ze ook geen bezoek meer ontvangen. Er wordt gelukkig veel gebruik gemaakt van de techniek d.m.v. videobellen. Daarnaast worden de kerkdiensten gevolgd via de livestream op HGHG.nl

Wat de bewoners fijn vinden is het ontvangen van post in de vorm van een kaartje vanuit de gemeente. We willen u vragen of u hen dan ook eens een kaartje wilt sturen. Dit kan gewoon aan: De bewoners van Buitenhof, Buitendams 326, 3371 BS Hardinxveld-Giessendam. Wilt u hen, de ouders en het personeel ook gedenken in uw gebed.

Werken in De Parel

Aangezien samenkomsten tot 1 juni niet meer mogen, heeft zalencentrum De Parel nu tien zalen ter beschikking. Dit biedt mogelijkheden voor bedrijven om deze zalen te gaan gebruiken als werkruimten met de verplichte afstand van 1,5 meter tussen elkaar. Voor velen is thuis werken niet echt optimaal, of bestaat de behoefte om met een klein groepje met elkaar te werken. Daarom zijn de zalen vanaf nu ter beschikking als werkruimten.

Wat is er mogelijk?

Het is vanaf heden voor bedrijven mogelijk om per dag een zaalruimte te huren vanaf € 85,- per dag (tussen 9.00-17.00 uur). Dit is inclusief onbeperkt koffie, thee en water. Hierbij geldt wel een schoonmaaktoeslag van € 20,- per dag. Wij zorgen er dan voor dat de zalen dagelijks schoon gemaakt worden. Ook staat er ontsmettingsmiddel klaar. Het is gezien de noodzakelijke afstand tot elkaar mogelijk om met maximaal drie personen per zaal te werken, op eigen apparatuur. Voorwaarde is wel dat de huurders geen ziekteverschijnselen hebben, zoveel mogelijk in hun eigen zaal blijven en minimaal 1,5 meter afstand tot de andere aanwezigen houden. Let op: er worden geen lunches of andere catering verstrekt. Heeft uw organisatie belangstelling, neem dan contact op met Lia Schouten an De Parel via info@deparel.nl of 61 25 70 om de wensen en mogelijkheden te bespreken

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

 Hulp nodig en geen mensen in uw omge-ving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

 Christelijke Volksbibliotheek, Corona-sluiting

Ditmaal helaas geen bericht over onze openingstijden. De situatie rond het corona-virus heeft geleid tot het besluit dat de bibliotheek tot nader bericht met ingang van 28 maart voorlopig gesloten is. Via het kerkblad en de nieuwtjes op de website www.hghg.nl hopen we u t.z.t. door te geven wanneer u weer op de zaterdagmiddag bij ons terecht kunt! Contact: Leen van Wingerden, tel. 0184-67 04 14, e-mail leen.van.wingerden@online.nl

Vieringen in de Stille Week vervallen

Wegens het coronavirus kunnen de vieringen in de Stille Week niet doorgaan. Onder de berichten van wijk-gemeente 2 Noord vindt u een bericht over de avondmaals-dienst van 9 april 2020. Wij wensen iedereen een goede en gezegende voorbereiding op Goede Vrijdag en Pasen.

 Open Door schrijf- en gebedsmorgen

De schrijf-en gebedsmorgen van Open Doors Women for Women van 3 april gaat helaas niet door wegens de huidige omstandigheden. Gelukkig kunnen we ook met onze vervolgde zusters meeleven zonder daadwerkelijk bij elkaar te komen. Daarom wil ik u vragen om de komende tijd thuis te bidden voor een aantal vervolgde zussen. Hun verhalen zijn bij mij op te vragen per mail (gerlindederover@hotmail.com). Mocht u geen mail hebben, maar wel willen bidden, dan doe ik de verhalen geprint bij u door de bus (06-29 22 25 10). Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 5 april 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte.

Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die in de uitersten van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en communicatie-middelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

Reis naar Lesbos voorlopig uitgesteld

Lieve gemeenteleden. Enige tijd geleden heeft u informatie ontvangen over de spaaractie ten behoeve van de vluchtelingen in Lesbos. Van velen van u mochten wij een gift ontvangen, waarvoor onze hartelijke dank. Helaas is het vanwege de Corona maatregelen voor ons niet mogelijk om in april naar Lesbos te gaan. Wij zijn ernstig bezorgd over de situatie in de vluchtelingenkampen, waar 20.000 mensen dicht op elkaar leven in zeer slechte hygiënische omstandigheden. Een Corona uitbraak in de kampen zal een ramp betekenen, vooral nu alle hulpverleners het eiland hebben moeten verlaten. Op dit moment onderzoeken wij de mogelijkheden om later in het jaar alsnog te gaan, uiteraard afhankelijk van hoe de situatie dan is. Uw giften bewaren wij op een aparte rekening, zodat wij deze t.z.t. kunnen meenemen en besteden waar de nood het hoogst is. Wij houden u op de hoogte! Mocht u vragen hebben, dan zijn wij natuurlijk bereid om deze te beantwoorden. Met hartelijke groet, Ellen Rietveld-Smeets en Tine Rietveld (06-54 23 27 91)

Videoteam

In deze spannende tijd is het fijn om met elkaar in verbinding te blijven. Hiervoor is een videoteam gevormd dat dagelijks leuke video’s en foto’s deelt voor 16+. Iedere week staat een thema centraal.  Met deze korte video’s of foto’s willen we met elkaar nadenken over een thema. Het is opgebouwd per dag. Zo staat de maandag in het teken van de intro met een Bijbelgedeelte en dinsdag is er een muzikale invulling van het thema. Op donderdag gaan we praktisch aan de slag met een opdracht en vrijdag is de afsluiting van het thema waarin we jullie eventuele vragen beantwoorden.

De woensdag staat in het teken van een uitzending door een predikant/kerkelijk werker. Deze uitzending is voornamelijk gericht op de ouderen, maar ook dit is voor iedereen mooi om te beluisteren! Voor de kinderen wordt op woensdag (en bij veel aanbod ook op zaterdag) de Bijbelverhalen challenge online gezet. Vind ons online: YouTube: http://kanaal1.hghg.nl,Instagram: hghg, Facebook: HGHG. Groeten,

het videoteam

College van kerkrentmeesters

Collecten

Bij aanvang van de maatregelen tegen de verspreiding van het Corona virus namen Kerkrentmeesters en Diakenen zich voor dat er na hervatting van de reguliere diensten zal worden gecollecteerd om zodoende de collectedoelen gedurende deze periode alsnog van middelen te voorzien. Nu deze maatregelen een langere periode aanhouden is besloten om de collecten ook in de onlinediensten een plaats te geven.

Hiermee geven we de inzameling van de gaven weer een plaats in de eredienst en komen we hiermee ook tegemoet aan de behoefte hieraan die binnen de gemeente leeft.

Met ingang van aankomende zondag zullen de collectedoelen worden afgekondigd en zullen deze een plaats krijgen in de voorbede. Uw bijdrage voor de genoemde doelen kunt u overmaken naar onderstaande rekeningnummers. Om onnodige administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken vragen wij om uw bijdrage direct naar het juiste rekeningnummer over te maken:

Kerkrentmeesterlijk beheer

Bestemming collecte: Eigen gemeente/ Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08, o.v.v. collecte en de bestemming

Zending

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20, o.v.v. collecte en (eventueel) de bestemming

Deze rekeningnummers zullen ook bij de link naar de ‘live dienst’ op de website worden vermeld.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Van zondag…

‘Jezus voor Herodes’, dat was het thema van afgelopen zondagmorgen. We hoorden over een zwijgende Jezus. Zijn zwijgen voor Herodes was een oordeel. Tegelijkertijd brengt dat de vraag met zich mee: Hoe serieus nemen wij Zijn spreken? In de aanvechting lijkt het er ook weleens op dat Jezus zwijgt. Vanuit de geschiedenis van de Kananese vrouw werd duidelijk dat de aanhouder wint. Wanneer je met de nood van je leven bij Hem wegschuilt dan zal Hij vroeg of laat spreken. Het maakt dus nogal uit wat je van Hem verwacht.

In de avonddienst preekte ds. J.M. Molenaar uit Ede over de intocht in Jeruzalem. Waar doe je je jas voor uit? Laat de roep Hosanna (red toch) ons uit het hart gegrepen zijn.

Pastoraat

In deze tijd grijpt het coronavirus om zich heen. Al is het een poosje in ons land. We horen nu ook dat mensen die we kennen het virus hebben. Daarmee komt het heel dichtbij. We bidden om Gods ontferming in deze tijd. We vragen om genezing voor mensen die het virus hebben, om troost voor mensen die een geliefde verliezen als gevolg van het virus en om kracht voor hen die in de zorg hun werk hebben.

“Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal. Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft” (Psalm 121: 2)

 Dank

Ds. W. Arkeraats heeft de laatste jaren steeds als achterwacht gediend. In de vakantietijd konden we altijd een beroep op hem doen. Afgelopen zomervakantie leidde hij nog een begrafenis vanuit onze wijk. Nu heeft hij aangegeven hiermee te gaan stoppen. Wel zal hij nog voorgaan in erediensten. Ook vanaf deze plaats willen we ds. Arkeraats heel hartelijk danken voor het werk dat hij in liefde voor God en Zijn gemeente heeft mogen doen! We wensen hem, samen met zijn vrouw, de genade van onze God toe! De kerkenraad is bezig om iemand te zoeken die dit stukje werk kan oppakken.

Oostwijzer

Onlangs hebben alle leden van wijk Oost een nieuwe Oostwijzer gekregen. De vorige keer hebben we ook een stapel Oostwijzers in de Nieuwe Kerk gelegd voor andere belangstellenden. Omdat dit nu niet mogelijk is en we nog wel Oostwijzers overhebben, willen we de vraag uitzetten of andere gemeenteleden hier misschien belangstelling voor hebben. Als u belangstelling hebt voor uzelf of voor iemand anders dan kunt u dit doorgeven via oostwijzerhghg@gmail.com. Dan zorgt de redactie dat u een exemplaar krijgt.

 Gelezen

Het eerste woord dat aan het kruis in de onuitsprekelijke pijn uit de mond van de Heere Jezus kwam, was: Vader. Wat een liefde, wat een geloof, wat een gehoorzaamheid om ‘Vader’ te zeggen, als God al onze zonden op Hem werpt, Zijn handen en voeten laat doorboren.’’

Ds. H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

 …tot zondag

In de morgendienst wordt br. A. van der Vlies, Baijensweer 7, 3371 PA, bevestigd als diaken. In deze dienst nemen we afscheid van diaken J. Broer, Heijmansweer 8, 3371 RJ. Bewust noteer ik hun adressen erbij. Nu er geen handen gegeven kunnen worden is het mooi om mee te leven door middel van een kaart of een berichtje.

We wensen beide broeders met hun gezinnen een gezegende dienst toe! We lezen in deze dienst opnieuw in Lukas 23. Na gehoord te hebben over Herodes en Simon van Cyrene komen we nu op Golgotha terecht. Aan de voet van het kruis worden de kleren van de Heere Jezus verdobbeld (Lukas 23: 34b). We lezen in deze dienst Lukas 23: 33-43. Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken  aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” (Psalm 46: 2)

Bediening Heilige Doop

Vanwege de aangescherpte maatregelen van de overheid d.d. 23 maart zijn de doopdiensten vervallen tot 1 juni. De eerste reguliere doopdienst is gepland op 28 juni, afhankelijk van de situatie. Degenen die toch op korte termijn hun kind willen laten dopen kunnen contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Stille Week

We gaan a.s. zondag de Stille Week in. Een week van verstilling. Stil worden om iets te proeven van wat de Heere voor ons heeft gedaan. Onvoorstelbaar! Helaas zijn er door de omstandigheden geen vieringen op maandag, dinsdag en woensdag in de Oude Kerk. In de stilte mogen we het lijden en sterven van de Heere Jezus overdenken.
Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53: 5)

Brief moderamen PKN

De Stille Week en het Paasfeest kondigen zich aan. Wat is het pijnlijk dat we juist in deze tijd niet bij elkaar kunnen komen. De online kerkdiensten bieden een (beperkt) alternatief. 

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen. Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag of op de Paasmorgen viert de gemeente van Christus het Heilig Avondmaal. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen zijn genadebrood. De viering van het Avondmaal kan op deze dagen niet gemist worden. Hoe zouden we dit in tijden van corona, zeker ook in de Stille Week, toch kunnen vieren?

Als landelijke kerk zien wij mogelijkheden om in deze bijzondere tijd het Avondmaal te vieren.

In het kerkgebouw kunt u met een klein gezelschap van bijvoorbeeld drie mensen het Avondmaal vieren. De gemeenteleden thuis vieren online de dienst mee. Concreet door na de woordverkondiging mee te bidden met de voorganger als deze bidt om de Geest over de gaven van brood en wijn. In dit gebed wordt de levende Heer gevraagd zelf aanwezig te zijn in de tekens van brood en wijn. Ziende op de tekenen van brood en wijn vieren wij de gemeenschap met de gekruisigde en opgestane Heer en de verbondenheid met elkaar. Het is goed om ook thuis van te voren brood en wijn als zichtbare tekens van het lichaam en bloed van Christus klaar te zetten. U kunt brood en wijn ook daadwerkelijk nuttigen, wanneer de verbondenheid met Christus daardoor voor u reëler wordt.

De kerkenraad bepaalt hoe vaak en op welke wijze het Avondmaal wordt gevierd. Wij nodigen kerkenraden uit om in deze situatie hierover na te denken en vervolgens gemeenteleden op de hoogte te stellen van de wijze waarop u het Avondmaal wilt vieren. Het is belangrijk om hierin zorgvuldig te zijn, zodat gemeenteleden zich goed op deze viering kunnen voorbereiden.

Wij wijzen gemeenteleden ook op de mogelijkheid om, als u thuis alleen bent, één of twee anderen uit te nodigen om samen met u de online Avondmaalsdienst mee te vieren. Mits de gepaste afstand van anderhalve meter in acht genomen wordt en niemand gezondheidsklachten heeft.

Op weg naar Pasen gedenken wij de gekruisigde en verrezen Heer, die bij ons is tot aan het einde der tijden. Na zijn verrijzenis toont Hij steeds opnieuw zijn wonden! De Lijdende is de Opgestane en de Opgestane is de Lijdende. In het verdriet van deze tijd is Hij aanwezig. Hij deelt ons leven en lijden. Ook met onze ziekten is Hij vertrouwd (Jesaja 53). Hij is ons leven!

Van harte wensen wij u gezegende vieringen op weg naar Pasen. In Christus verbonden, namens het moderamen,

ds. Marco Batenburg (preses) en ds. René de Reuver (scriba)

Avondmaalsdienst donderdag 9 april

Naar aanleiding van de brief van het moderamen van de PKN heeft wijkkerkenraad 2 Noord samen met haar consulent ds. Van Rooijen verkend op welke manier ook wij het zichtbare teken van brood en wijn een plek kunnen geven in onze online-diensten. Hierbij hebben we ook gebruik gemaakt van een blog van prof. dr. Maarten Wisse, die werkzaam is bij de Protestantse Theologische Universiteit: https://www.geloven.nu/2020/03/avondmaal-vieren-tijdens-de.html

Nu de vieringen in de Stille Week niet door kunnen gaan, willen we wél de reeds geplande kerkdienst op Witte Donderdag 9 april laten plaatsvinden. Net als de diensten op zondag zal dit met een zo klein mogelijke samenstelling van de kerkenraad zijn en met muzikale ondersteuning door twee musici. Onze consulent ds. E. van Rooijen uit Noordeloos zal in de dienst op donderdagavond 9 april, aanvang 19.30 uur, het Avondmaal bedienen. Dit zal op aangepaste manier gebeuren: De zichtbaarheid voor u als gemeentelid thuis staat centraal en gewenste afstand in de kerk wordt in acht genomen.

De Avondmaalsdienst van 9 april zien wij als mogelijkheid, om in deze tijd waarin de gemeenschap zo bedreigd wordt, toch een stukje van de tafelgemeenschap in de gemeente plaats te laten vinden. U heeft de mogelijkheid om thuis zelf mee te eten en te drinken. Zo kan de verbinding met de gemeente (al is het op afstand) worden ervaren. Bovendien is de zichtbaarheid van brood en wijn die verwijzen naar het gebroken lichaam en het bloed van Jezus Christus een bevestiging dat God juist in moeilijke tijden met ons verbonden is.

We zien uit naar een gezegende dienst op donderdag 9 april en zijn dankbaar voor de technische middelen en technische gemeenteleden, die ‘verbondenheid op afstand’ in deze tijd mogelijk maken!Via de website www.hghg.nl kunt u meekijken en -luisteren met onze diensten.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Verkiezingen

Dhr. Job van Eck heeft helaas bedankt voor zijn verkiezing tot het ambt van ouderling. De Heere geve rust op deze beslissing.

Wegens de situatie rondom het coronavirus is besloten om nadere stappen om te komen tot de vervulling van de vacatures van één ouderling en één diaken voor onbepaalde tijd uit te stellen. 

Citaat

‘De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.’ John Bunyan (1628-1688)

Bidden en danken

Heere God, het is stil op straat. Een kwaad virus waart als een spook rond over Uw wereld en wij weten niet hoe en wat en hoelang.

Richt onze ogen op U en op Uw Zoon Jezus Christus, die kwam om mensen te redden. Schenk ons Uw goede Geest om te vertrouwen op een nieuwe morgen. Trouwe God, bevrijd ons van zorgen en kom spoedig! Amen. (Hans Tissink)

Christenen in China hebben te maken met strengere controle door de overheid. De overheid houdt kerken in de gaten en brengt nauwkeurig in kaart wie wat doet. Bid voor voorgangers en kerkleiders die door deze vorm van vervolging weinig ruimte hebben om het evangelie te delen. (Gebedskalender Open Doors)

In 2020 en 2021 worden 20 evangelisten opgeleid om in West-Ethiopië te evangeliseren en nieuwe kerken te planten. Bid voor hun opleiding en voor zegen op hun werk. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie thuis gezegende kijk- en/of luisterdiensten op de zevende lijdenszondag en op Witte Donderdag.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met allen die ziek zijn, sommigen (mogelijk) als gevolg van het coronavirus. Er is volgens mij geen huis waar niet gesproken wordt over een bekende (of dat een familielid, kennis of verre naaste is) waar de verschijnselen van het virus zijn geconstateerd. We wensen hen allemaal van harte Gods zegen toe. We hopen en bidden dat de Heere Zijn bewarende hand om ons allen heen legt. Soms duurt een beproeving langer dan voorzien. Dan wil Gods ons geduld en gehoorzaamheid leren. Dankbaar zijn we dat al onze gemeenteleden die in het buitenland verkeerden terug konden komen. 

Geboorte

Donderdag 26 maart zag Nora Angelie het levenslicht. Ze is de dochter van Robert en Henriëtte van Eekelen. Eén van de betekenissen van de doopnamen die haar ouders haar hebben gegeven is: God is mijn Licht. We wensen de ouders Gods zegen toe in de opvoeding van hun eersteling. Dat Nora zo mag opgroeien dat ze later zal zeggen: “Op U ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent U mijn God.” (Psalm 22: 11)

Leerdienst

Zondagavond 15 maart stond op het rooster dat er gepreekt zou worden over de H.C. zondag 21. Het was de eerste zondag dat we op een bijzondere manier bij elkaar waren. Vanwege de nood van de tijd besloot ds. Westland zijn preek aan te passen en te preken over 1 Petrus. 5: 7, met in gedachten om in de avonddienst van zondag 29 maart te preken over zondag 21. Omdat er nogal wat geschoven wordt met de voorgangers van de erediensten, ging afgelopen zondag onze eigen predikant voor. Vanwege deze verschuiving is de preek over H.C. zondag 21 vervallen. De preek is al wel gehouden in de Nieuwe Kerk op zondag 1 maart. U kunt hem dus nog beluisteren.

Gelezen/gehoord

‘In alle nood moet men zich wenden tot de beste Arts, dat is God, en tot het bloed van de Zoon van God als het krachtigste medicijn.’

Tenslotte

De laatste lijdenszondag zien we tegemoet. Ook deze zondag ligt in de handen van de HEERE. Zo gaan we naar Goede Vrijdag om te gedenken de lijdende en stervende Zaligmaker. Zijn dood is immers ons leven, omdat Hij de Opstanding en het Leven is. De Heere zegene ons in het meebeleven van de diensten thuis. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

____________________________________________________

Varia

 

Colofon 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99, abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81 adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

 Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur: kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van 10 april is een dubbelnummer, dus voor twee weken. 

 

Erediensten

Zondag 5 april 2020, zevende lijdenszondag

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   dr. P. Veerman, Katwijk aan Zee

Collecten

1. Pastoraat

2. Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK)

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 11

avonddienst: Psalm 32: 1

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3, Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur   wijk 2, Noord, ds. J.W. Sparrenboom, Sliedrecht

 NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland -bevestiging ambtsdrager

18.00 uur   ds. A. Snoek, Kesteren

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – MAF

2. Eigen gemeente – Eredienst –

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

____________________________________

Donderdag 9 april 2020

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

19.30 uur   wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos – Bediening Heilig Avondmaal

____________________________________

 Vrijdag 10 april, Goede vrijdag

 BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. A. van Zetten, Bruchem

19.30 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 68: 17

avonddienst: Psalm 69: 2

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

 OUDE KERK

09.30 uur   ds. P. van de Voorde

19.30 uur   wijk 2, Noord, ds. P. Vermaat, Veenendaal

NIEUWE KERK

19.30 uur   ds. W.J. Westland

Collecten

Morgendienst:   1. Eigen gemeente  – groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. HGJB