Kerk in Coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd

Nu de coronamaatregelen daadwerkelijk, en zelfs ruimerdan verwacht, zijn versoepeld, overheerst de dankbaarheid dat er weer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen.  Met psalm 68 geven we hier woorden aan: Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.

 

Periode juni 2020, diensten met maximaal 30 personen

Deze periode ligt inmiddels bijna achter ons, en daarin zijn verdere voorbereidingen getroffen en plannen uitgewerkt voor de diensten vanaf 1 juli.  De uitwerking verschilt enigszins tussen de diensten in de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Over de praktische invulling in de Nieuwe Kerk (wijk 1 oost) is reeds de nodige informatie gepubliceerd. Dit bericht geeft informatie over de diensten van de wijken 2-noord en 3-zuid in de Oude Kerk.

 

Periode juli en augustus 2020

Met ingang van 5 juli worden er voorlopig 2 diensten per zondag gehouden in de Oude Kerk, op de tijden zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Voorlopig wordt gestart met maximaal 100 aanwezigen. Hoewel er geen maximum meer gesteld is aan het aantal bezoekers, moeten de plannen hierop nog worden aangepast. Zodra dit geregeld is, zal het aantal kunnen worden opgeschaald.

 

Reserveren

Voor het bijwonen van de diensten in de Oude Kerk kunt u plaatsen reserveren via de homepage van de website www.hghg.nl.  Als u niet over internet beschikt kunt u uw reservering telefonisch doorgeven aan de wijkscriba. De telefoonnummers vindt u onder de wijkberichten.

Drie belangrijke aandachtspunten:

1. Uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen.
2. U kunt alleen reserveren voor de diensten van de wijk waarvan u lid bent.
3. Houdt er bij het reserveren rekening mee dat u 1 dienst per 4 weken kunt bijwonen. Dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te kunnen reserveren.

 

Belangrijke punten uit het gebruiksplan

Voor de goede orde in het gebruik van de Oude Kerk is een gebruiksplan opgesteld. Enkele belangrijke punten uit dit plan:

Alleen de hoofdingang aan de Peulenstaat en de ingang aan het Kerkplein worden gebruikt als in- en uitgangen.
Bij de ingang vindt controle plaats van uw reservering, en wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
Het gebruik van de toiletten is tot een absoluut minimum beperkt.
Gemeentezang is voorlopig niet mogelijk.
Houdt ook voor en na de diensten rekening met de “1,5 meter regel”. Samenscholing rondom de kerk is niet toegestaan.
De diensten worden opgenomen en uitgezonden met beeld en geluid via internet. Het is mogelijk dat aanwezigen in beeld komen.
Het volledige protocol is te vinden op de website van de gemeente.

 

Periode na 1 september

Voor deze periode worden de plannen verder uitgewerkt en wordt u later op de hoogte gesteld.

 

Tenslotte

Allen gezegende diensten toegewenst. Jan Pieter Teeuw, scriba AK.

kerkblad 75-48, 49

“Waar woont u? (n.a.v. Johannes 1: 39)

____________________________________________________

Wat zoekt u”’, vraag Jezus aan twee van zijn discipelen. Zij ontwijken deze vraag met een andere vraag: “Rabbi, waar woont U?”’ Hij antwoordt: “Kom en zie!” (vgl. 47.) En ze komen en zien waar Jezus woont.

Dat woordje ‘wonen’ wordt ook vertaald met ‘verblijven’. Het is opmerkelijk hoe vaak dat woord voorkomt in het Evangelie van Johannes. Het heeft vaak een diepere betekenis. Als de volgelingen zien waar Jezus woont, lezen we verder dan ook geen bijzonderheden daarover. Het gaat blijkbaar niet zozeer om het woonadres, maar om de vraag waar Hij thuis is. Het Evangelie van Johannes laat het ons zien, zodat we komen en zien waar Jezus woont, en geloven. In het Evangelie wordt het steeds duidelijker waar de ware verblijfplaats van Jezus is.

Jezus blijft (of ‘woont’) in de liefde van de Vader. Dat is de eeuwige liefde tussen de Vader en de Zoon in de gemeenschap van de Heilige Geest. Hij blijft in die liefde. Hoe? Hij zegt in Johannes 4: 34: “Mijn voedsel is dat Ik de wil doe van Hem Die Mij gezonden heeft en Zijn werk volbreng.” Hij is de Zoon, “Die in de schoot van de Vader is” (Johannes 1: 18). Als de Zoon van God verblijft Hij in de liefde van de Vader en de Vader blijft in Hem! Het is goed om de vraag aan jezelf te stellen. ‘Waar woon ik?’ Wat is mijn diepste ‘thuis’ van waaruit ik dagelijks vertrek en leef?

De Heere Jezus maakt ons duidelijk dat wie in Hem gelooft, in Zijn liefde mag verblijven. Hij zegt in Johannes15: 9: “Zoals de Vader mij liefgehad heeft, heb ook Ik u liefgehad; blijf in mijn liefde.“ Dat is de liefde tot in de dood van het kruis. Tot verzoening van onze zonden en als weg door de dood heen naar het leven van de opstanding. Dit is liefde om ons van zonde en schuld, dood en duivel te bevrijden. Die is liefde die verlangt om ons in diezelfde liefde op te nemen. Johannes laat ons zien hoe je daarin mag delen.

Je mag verblijven in Zijn liefde door gelovig je schuldige bestaan voor Hem neer te leggen. Vertrouwend dat het waar is dat de Vader ons Zijn Zoon gegeven heeft tot verzoening van onze zonden. En dat de Zoon van God Zijn leven heeft overgegeven aan het kruis om ons ervan te verlossen. Hij kwam niet om te oordelen, maar om te behouden (Johannes 3: 17-18; 12: 47).

Geloven is ‘amen’ zeggen op het volbrachte werk van Christus en zijn liefde voortdurend op te nemen in je hart. Zo blijf je in Hem, zoals Jezus zegt: “Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven, en Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. (…) Wie Mijn vlees eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik in hem.” (Johannes 6: 54,56). Dat woordje ‘blijven’ is hier hetzelfde woord als ‘wonen’.

De laatste stap die Johannes zet, is dat we verbonden met de Heere Jezus ook delen in de liefde van de Vader. Wie Christus heeft gezien en geloofd heeft in Zijn grenzeloze zondaarsliefde, heeft de Vader gezien (Johannes 14: 9). “Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.” (Johannes 14: 23). En Jezus zelf is het die voor ons een plaats bereidt in het Vaderhuis door de weg van Zijn lijden en sterven. Niet alleen Hij blijft in de liefde van de Vader, maar door Hem mogen ook wij ‘wonen’ in de liefde van de Vader.

Dit is ook waar Jezus om gebeden heeft in het hogepriesterlijk gebed. Hij bad voor al zijn volgelingen: “opdat zij allen één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt. (…) Ik in hen, en U in Mij, opdat zij volmaakt één zijn (…) En Ik heb hun Uw Naam bekendgemaakt, en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee U Mij hebt liefgehad in hen is, en Ik in hen.” (Johannes 17)

Johannes wijst ons waar een christen mag wonen: in de liefde van God (zie 1 Johannes15-16). Ons vertrekpunt voor elke dag. Deze rijkdom is met geen woorden te bevatten, ze gaat de kennis te boven (Efeze 3: 19). In stilte bidden we om de Heilige Geest die ons in dit geheimenis laat delen.

Waar woont u?

ds. P. van de Voorde

___________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 juni

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de Stichting de Ondergrondse Kerk (SDOK). Geloven in Jezus Christus heeft hoe dan ook gevolgen. Overal en altijd. Wereldwijd worden om dat geloof christenen achtergesteld, gevangengezet, mishandeld of vermoord. SDOK gelooft in de eenheid van het lichaam van Christus. Als christenen in Nederland zijn we verantwoordelijk voor onze vervolgde broeders en zusters die lijden vanwege Zijn Naam. SDOK steunt vervolgde christenen en geeft hen de hulp die zij nodig hebben. Ook moedigen we deze christenen aan om trouw te blijven in hun geloof. Met regelmaat hebben christenen te maken met mishandelingen en fysiek geweld. SDOK geeft medische hulp wanneer nodig. Soms komen christenen vanwege hun geloof in de gevangenis. Vaak lukt het hun gezin niet om rond te komen. SDOK steunt deze gezinnen financieel. Soms moeten christenen onderduiken vanwege bedreigingen vanuit hun directe omgeving. SDOK zorgt in samenwerking met partnerorganisaties voor veilige plaatsen en pastorale zorg voor deze broeders en zusters. De diaconie wil de SDOK graag ondersteunen en naast de collecte ook uw gebed van harte aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 28 juni

De diaconale collecte is bestemd voor Stichting Chris en Timon. Stichting Chris biedt kinderen en jongeren een luisterend oor, bemoediging en advies via onder meer chat en e-coaching. Op deze wijze stellen zij hen in staat problemen op verschillende gebieden te bespreken met één van de vele vrijwilligers, om zo een helpende hand toe te steken op momenten waarop zij het nodig hebben. Daarnaast verzorgt Stichting Chris trainingen, voorlichtingen en coaching op maat, op basis van deskundigheid op het gebied van (pastorale) zorg en preventie. Voor jonge mensen, maar ook voor hun opvoeders. Stichting Chris is gefundeerd op de grondslag van de Bijbel als Gods geïnspireerde en onfeilbaar gezaghebbende Woord.

Timon richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en hun gezin. Ze helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij hebben ze aandacht voor diversiteit.

Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar  ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. De collecte wordt van harte bij u aanbevolen, ook in uw voorbede.

Jeugdrubriek

Hoi jongens en meiden,

Zondag 21 juni zou de laatste keer zondagsschool zijn. Maar dit seizoen is zo anders gelopen dan iedereen dacht. Vanaf zondag 15 maart komen we al niet meer bij elkaar i.v.m. corona. We hebben jullie zo gemist, en ook  het zingen met elkaar en het met elkaar nadenken over een Bijbelgedeelte.

Als het goed is hebben jullie rond het Pinksterfeest allemaal een presentje van ons ontvangen. Naast een ballon, pen en een ‘Kind en Evangelie’ zat daar een kweekset in met twee bonen. In een mooi boekje daarbij leerden jullie wat het ontkiemen en groeien van die bonen te maken heeft met het werk van de Heilige Geest. We hopen dat jullie het allemaal begrepen hebben, en dat jullie boontjes gaan groeien! Nog even, en de grote zomer-vakantie breekt aan. We wensen jullie een heel fijne vakantietijd. En we hopen jullie na die tijd toch weer allemaal te zien in De Parel om met elkaar bezig te zijn met Gods Woord.

Een hartelijke groet van alle juffen en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl; Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

In de morgendienst gaat ds. M.W. Westerink uit Langerak voor. Als studievrienden trokken we al met elkaar op. Het is fijn om ook eens met elkaar te ruilen. Zodoende hoop ik zondagmorgen op de Langerakse kansel te staan.

De avonddienst is een leerdienst. We lezen zondag 24 van de Heidelbergse Catechismus. Het gaat daar over de betekenis van de goede werken. Goede werken maken een mens niet zalig, maar het geloof in de Heere Jezus Christus gaat wel gepaard met goede werken. Genade krijgt handen en voeten in je leven.

Zondagmorgen 28 juni verwachten wij onze oud-predikant, ds. T.C. Guijt. Het zal een bijzondere ervaring zijn om in de huidige omstandigheden voor te gaan in de gemeente die hij jaren achtereen heeft mogen dienen met het Woord.

In de avonddienst op deze zondag gaan we verder met de prekenserie over Judas. We lezen de verzen 8 tot en met 16. Ter voorbereiding kunt u naast dit gedeelte ook 2 Petrus 2 lezen. Dat is een hoofdstuk waar dezelfde dingen aan de orde komen. Waarschijnlijk heeft Petrus deze brief geschreven nadat de brief van Judas is geschreven.

Huwelijk

Donderdag 2 juli is een vreugdevolle dag voor Koen Schouten en Elianne de Jong, want dan hopen ze in het huwelijk te treden! In de ochtend wordt hun huwelijk burgerlijk voltrokken door de burgemeester. ’s Middags komen ze naar de Nieuwe Kerk waar om 14.00 uur een huwelijksdienst begint waarin ik zelf hoop voor te gaan.

U en jij bent van harte uitgenodigd om online deze dienst mee te beleven! We wensen Koen en Elianne, samen met hun ouders en de wederzijdse families een prachtige dag toe! Op de kaart schrijven zij de woorden: “Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig, Zijn trouw van generatie op generatie”. Van de trouw van God mogen jullie het samen verwachten en kunnen jullie het verwachten, elke dag van het huwelijksleven! Levend van Zijn trouw komt er heel veel ruimte vrij om ook elkaar trouw te zijn in liefde! 

Belijdenisdienst

Zo de Heere het geeft, hopen op zondagmorgen 12 juli drie gemeenteleden belijdenis van het geloof af te leggen.

  1. Anne-Wil de Koeijer-Nieuwenhuize
  2. Thomas Kraaijeveld
  3. Sandra Kraaijeveld- de Jong

De aannemingsavond is op 25 juni om 20.00 uur in de pastorie aan de Vinkeweer. Laten we de catechisanten omringen met onze gebeden en hartelijk met hen meeleven!

Gelezen

Goede werken maken niet een goede man, maar een goede man doet goede werken (…) De werken maken de gelovige niet, noch ook de rechtvaardige. Maar het geloof, gelijk het de gelovige en de rechtvaardige maakt, zo levert het ook de goede werken op. (Maarten Luther 1483-1546)

Tenslotte

Het duurt nu niet lang meer voor we met een deel van de gemeente weer samen kunnen komen in de eredienst. Ik kijk er naar uit om u en jou weer te ontmoeten in de zondagse diensten!

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Op weg naar zondag 5 juli

Vanaf 1 juli 2020 mogen 100 mensen aanwezig zijn in de kerkdiensten. Door de kerkenraad is het protocol opgesteld volgens de richtlijnen van de rijksoverheid en de adviezen die de PKN heeft opgesteld. Dat betekent dat er allerlei beperkingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. Als gemeente weten we ons in de eerste plaats afhankelijk van de leiding en trouwe zorg van de Heere. Hij is het Die Zijn gemeente draagt. Dit troost en bemoedigd ons om straks als gemeente weer samen te komen in de kerkdiensten, waar Zijn Woord wordt gehoord. Dan zijn we tevens verwonderd over de weldaden Die de Heere ons geeft. Het zijn de goedertierenheden van de Heere. Dan verootmoedigen we ons en vragen we eerbiedig om de hulp en leiding van de Heilige Geest.

Momenteel worden de laatste voorbereidingen getroffen voor de kerkdiensten vanaf 5 juli. Er is een protocol opgesteld en een plattegrond met alle beschikbare zitplaatsen. In de Nieuwe Kerk worden de zitplaatsen voorzien van stikkers met een zitplaatsnummer en de looproutes worden middels pijlen aangegeven. Ook wordt in de looppaden de anderhalve meter aangegeven. De gebruikelijke desinfecteerpompjes zijn aangeschaft en de laatste hand wordt gelegd aan de vaste opstelling van de camera’s, zodat voortaan de kerkdiensten altijd online zijn te volgen.

Als u zich nog niet hebt opgegeven voor de diensten vanaf 5 juli, dan is dat nog mogelijk. Komende week zullen de wijkouderlingen nog een laatste check uitvoeren, waarna de zitplaatsen verdeeld zullen worden en er enkele vaste groepen ontstaan. Hierin zal zoveel als mogelijk de wijksecties worden gevolgd. Wanneer u nog twijfelt of u vanaf 5 juli naar de kerk wilt komen, dan horen wij dit ook graag. Het is geen enkel probleem om op een later moment ingedeeld te worden. Dat betekent dat de samenstelling van de vaste groepen soms gewijzigd kunnen worden.

Het protocol en de plattegrond van de Nieuwe Kerk zal op de website geplaatst worden. Daarnaast zullen alle gemeenteleden het protocol en de plattegrond van de Nieuwe Kerk thuis bezorgd krijgen. Als u zich heeft opgegeven voor de kerkdiensten vanaf zondag 5 juli, is daarbij ook de informatie gevoegd in welke groep u bent ingedeeld en wat uw zitplaats is. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met uw wijkouderling.

Het is de wens van de kerkenraad dat alle voorbereidingen gezegend worden, zodat we straks weer samenkomen in de dienst. Zodat Zijn Naam groot gemaakt zal worden. Dat dit alles mag bijdragen aan de opbouw van Zijn gemeente en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘De Heilige Geest is geen scepticus en hetgeen Hij in onze harten schrijft zijn geen twijfels of meningen, maar stellige zekerheden, zekerder dan waarneming en het leven zelf.’ (Maarten Luther 1483-1546)

Bidden en danken

We danken dat na een lange periode van droogte er ook weer regen mocht vallen.

Bid voor de kerk in Algerije want die komt steeds meer onder druk te staan. Bid dat gesloten kerken hun deuren weer mogen openen. Vraag ook dat kerkleiders gezegend worden met wijsheid om hun gemeente te leiden. (Gebedskalender Open Doors)

Ook in Rwanda heeft de lockdown het dagelijks leven van veel mensen geraakt. Dank dat de kerk op verschillende plekken voedselpakketten heeft kunnen uitdelen. Bid in het bijzonder ook voor alle predikanten die – nu de kerkdiensten niet gehouden mogen worden – ook vaak geen inkomsten hebben. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende uren tijdens het meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van harte wensen we alle zieken kracht en sterkte toe. Dat in het geloof opgezien zal worden tot de Heere, Die alle noden kent en ons met Zijn Woord nodigt: “Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juist tijdstip.” (Hebreeën 4: 16)

Gelezen/gehoord

‘Wij moeten uit de Schrift leren wat de beste manier van leven, de edelste manier van lijden en  de nuttigste manier van sterven is.’

Tenslotte

Gods werk gaat door. En dan vooral in de verkondiging en voortgang van de prediking van het Woord. Van dàt Woord moeten en mogen we het hebben. Wees en blijf daarom trouw in het luisteren naar de zondagse erediensten. Een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 20 juni 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 22 juni 2020

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

 Zaterdag 27 juni 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 29 juni 2020

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

_______________________________________________

Varia

Digitale collecte Woord en Daad

Vanwege het coronavirus hebben we dit jaar geen huis aan huis collecte kunnen lopen in Hardinxveld-Giessendam. Daarom willen de comitéleden van deze regio van Woord en Daad u vragen om een digitale bijdrage te leveren aan het project om jongeren in Burkina Faso aan een baan te helpen. Uw bijdrage kunt u overmaken op NL42RABO0395066913 o.v.v. Woord en Daad collecte Hardinxveld.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 

Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

 Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt 26 juni, 10 juli, 24 juli, 7 augustus, 21 augustus. 

 

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

 

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

 

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

 

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

 

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

 

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

 

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

 

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

 

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 21 juni 2020

BOVEN-HARDINXVELD

 09.30 uur   ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconaal Maatschappelijk werk (DMW)

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 72: 11

avonddienst: Psalm 132: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – HC 23

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. M.W. Westerink, Langerak

18.00 uur   ds. W.J. Westland – HC 24

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – DSOK

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Quotum

__________________________________________________________________________________________________

 Zondag 28 juni 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. H. Liefting, Gouda

 Collecten

1. Eredienst

2. Wycliffe Bijbelvertalers

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 42: 1

avonddienst: Psalm 16: 6

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. T.C. Guijt, Katwijk

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Chris, Timon

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!

Het was altijd al zo, maar de laatste tijd hebben we wel in het bijzonder geleerd dat plannen maken echt onder voorbehoud is.

Toch verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten onder dat voorbehoud door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!

Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad.
Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit op de website aangepast kan worden.

Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website (vooral onder Verenigingen!) moet worden aangepast, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz.

Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl !

Kerkblad 75-47

Leidt de Heilige Geest ons leven?

“Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken.”
 (Spreuken 3: 5,6)

_______________________________________________

Heb je je wel eens afgevraagd hoe je op bepaalde gedachten komt…? Soms zijn er omstandigheden die nieuwe ideeën in je oproepen. Je hoort of leest iets wat je niet loslaat, in gedachten blijf je ermee bezig. Anderzijds zijn er volop zaken waarover je nauwelijks nadenkt, je doet gewoon wat je van plan was. Het grootse deel van ons dagelijks leven verloopt daardoor volgens min of meer vaste patronen. Maar op sommige momenten in ons leven zijn er situaties, waarbij we het gevoel hebben op een te kruispunt staan. Welke keuze maak je dan die verantwoord zal zijn?
Als je gewend bent om je leven in te richten vanuit je christelijke geloofsovertuiging, dan zal o.a. bovenstaande bijbeltekst richtinggevend kunnen zijn. Bovendien ken je de tien geboden en zijn er brieven in het Nieuwe Testament met allerlei aanwijzingen, die richtinggevend zijn voor je gedrag als gelovige. Maar die geven niet altijd duidelijkheid in zulke twijfelmomenten.
Dan kan de vraag boven komen of dat, wat je van plan bent, een idee is van jezelf of heeft God je die gedachte ingegeven? Natuurlijk mogen we in ons persoonlijk gebed zulke vragen aan God voorleggen, maar ook dat leidt niet altijd tot gewenste duidelijkheid.
Vooral bij beslissingen, die misschien wel van belang zijn voor de richting in je leven, zou je graag een bevestiging hebben van ‘hoger Hand’. Denk bv. aan partnerkeuze, keuze voor een bepaalde studierichting of een nieuwe functie, een andere woonplaats ed.
We hebben pas weer het Pinksterfeest herdacht, de komst van de Heilige Geest. Als het goed is, weten we dat de Heilige Geest vooral belangrijk is voor ons geloofsleven. Dit wordt op allerlei manieren onder woorden gebracht in de Bijbel en de verschillende belijdenisgeschriften.
De omschrijving in het doopformulier geeft hiervan een goede samenvatting:
‘Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijks vernieuwing van ons leven.’
Op grond hiervan mogen we overtuigd zijn van de zekerheid van de genade die de Heere Jezus voor ons verwierf. Ook met het oog op onze levensheiliging mogen we alles van de Heilige Geest verwachten.
Maar, ondanks deze beloofde aanwezigheid van de Heilige Geest in ons leven, zitten we soms toch met de hierboven beschreven twijfels. Maar waarom dan?
Is het misschien een gebrek aan vertrouwen, dat Hij je paden recht zal maken? Dat wordt in bovenstaande tekst toch beloofd! Of steunen we nog te veel op eigen inzicht? Misschien wachten we in zulke situaties wel te veel op een bijzondere ervaring?
Wat ook de oorzaak is van onze twijfels, meestal realiseren we ons niet dat we ook in de tijd, die achter ons ligt, geleid werden door de Heilige Geest, vaak onopvallend. Deze heeft allerlei mogelijkheden om gelovigen tot goede beslissingen te brengen. Hij kent ons door en door, ook de twijfels over onze keuzes. Hij weet hoe we daarmee kunnen worstelen en vaak wijst Hij wegen op ongedachte manieren. Bijvoorbeeld door ontmoetingen met andere gelovigen, die je goede raad geven. Soms leveren bepaalde gebeurtenissen een bijdrage aan je inzicht, soms krijg je de weg gewezen door iets wat je hoort in een preek of gaan je ogen open voor een aansprekende bijbeltekst. Het kan echter ook iets alledaags zijn, gewoon door wat je las of hoorde via de media. Dit soort dingen schrijven we niet zo snel toe aan de Heilige Geest, maar zo zet Hij je wel op het goede spoor. Hoe we ook geleid worden, het gaat niet buiten ons om, we behouden daarbij onze eigen verantwoordelijkheid. Terugkijkend op beslissingen die je indertijd nam (na de nodige twijfel), maken soms duidelijk hoe Hij je paden recht heeft gemaakt, zoals beloofd is in bovenstaande tekst. Dat leidt tot blijde verwondering en dankbaarheid.

‘Laat Hem besturen, waken,
‘t is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat ge u verwond’ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.’ (UAM 210: 3)

Piet den Breejen

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Alle volken GZB
Alle Volken is een magazine van de GZB dat vier keer per jaar wordt uitgegeven.Via het magazine Alle Volken deelt de GZB verhalen van mensen, die ieder in hun eigen omgeving, in woorden en daden het Evangelie delen. Verhalen die inspireren en bemoedigen. Zo krijgt u een inkijkje in Gods wereldwijde kerk.
Normaal gesproken kunt u dit magazine uit de kerk meenemen, maar tijdens deze periode kunt u de nieuwe editie ophalen op één van de volgende adressen:
Marianne van Milligen, Nieuweweg 158
Kees Pille, Peulenstraat 192
Anja Hoek, Schapedrift 32

Wegwijzer biedt hulp
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?
Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar het ziekenhuis, enz.

Kerkdiensten in coronatijd
Door de kerkenraden worden voorbereidingen getroffen om invulling te geven aan kerkdiensten met meerdere aanwezigen nu de versoepelingen van de coronamaatregelen verder worden doorgevoerd. Door de algemene kerkenraad is hiervoor een kader opgesteld waarmee de wijkkerkenraden de verdere plannen uitwerken en samen met het College van Kerkrentmeesters protocollen opstellen voor het gebruik en de inrichting van de kerkelijke gebouwen.
Er zijn hiervoor twee commissies ingesteld. Eén voor wijkgemeente 1-oost, voor het uitwerken van de diensten in de Nieuwe Kerk en het vormgeven van het ‘uitnodigingsbeleid’.
De andere is een gezamenlijke commissie van wijkgemeente 2-noord en 3-zuid, voor het uitwerken van de diensten in de Oude Kerk en De Parel. Het streven is om na de zomervakantie voor elke wijk twee diensten per zondag te kunnen beleggen, waarbij de wijken 2-noord en 3-zuid roulerend van de Oude Kerk en De Parel gebruik zouden kunnen maken. Dit om zoveel mogelijk mensen met enige regelmaat de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen.
Om dit mogelijk te maken vraagt de overheid van ons om zeer gedetailleerde plannen en protocollen op te stellen en volledig transparant te maken wie op welk moment een dienst bijwoont.

Periode juni 2020
diensten met maximaal 30 personen
Voor deze periode is besloten dat er geen diensten met meerdere aanwezigen worden gehouden. Deze periode wordt mogelijk wel gebruikt om kleinschalig de op te stellen plannen en protocollen in de praktijk te toetsen.

Periode juli en augustus 2020
diensten met maximaal 100 personen
Voor deze periode is besloten kerkdiensten te gaan houden die in overeenstemming zijn met richtlijnen van de overheid en de aanbevelingen van de PKN. Hierbij de nadrukkelijke opgave om niet de grenzen op te zoeken van wat mag, maar na te denken over wat veilig kan. Ook op de eigen verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid wordt hierbij een beroep gedaan.

Periode vanaf september 2020
Hoewel voor deze periode nog geen concrete maatregelen bekend zijn, moeten we er sterk rekening mee houden dat we voor langere tijd de ‘1,5 meter maatregel’ in acht moeten nemen. Dit betekent dat we mogelijk zelfs tot medio 2021 met zeer beperkte aantallen gebruik kunnen maken van de kerkelijke gebouwen. Daarom moeten de nu te maken plannen en protocollen ook toekomstgericht zijn. De precieze aantallen die in deze periode in de kerkgebouwen kunnen, worden nader onderzocht.

Samenzang in de diensten
Op het punt van het wel of niet samen mogen zingen in de diensten lopen de adviezen en meningen sterk uiteen en wordt dit voorlopig nog sterk ontraden door de PKN. Op dit punt zal de actuele stand van zaken per zondag worden bekeken.

Uitnodigingsbeleid
Omdat het aantal aanwezigen in de kerk beperkt is, wordt door de wijkkerkenraden een systeem uitgewerkt waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zich aan te melden voor het bijwonen van diensten. Op basis hiervan wordt dan een indeling gemaakt. Om dit nog enigszins overzichtelijk te houden kan alleen voor diensten van de wijkgemeente waarvan u/jij lid bent worden aangemeld.

Communicatie
Omdat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, zullen we naast de kerkbode ook actuele informatie rondom de diensten gaan publiceren op de website. Houdt deze berichtgeving goed in de gaten. Mocht u niet over een internetverbinding beschikken, laat u zich dan informeren door een gemeentelid, uw wijkouderling of wijkscriba.

Tenslotte
Het is onmogelijk om in het bestek van dit artikel alle overwegingen en achtergronden van de gemaakte keuzes weer te geven. In vervolgberichten zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. We willen u erop wijzen dat de genoemde voornemens kunnen wijzigen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.
We zijn dankbaar dat er op deze, hoewel beperkte, wijze nu invulling kan worden gegeven aan dit deel van het gemeente-zijn. Het uitzenden van de diensten met beeld en geluid blijft via de bestaande kanalen gewoon doorgaan, en mag een aanmoediging zijn om met elkaar verbonden te blijven. Inmiddels is besloten om deze uitzendingen te continueren en daar een blijvend karakter aan te geven. Dat betekent dat in de kerkelijke gebouwen voorzieningen worden getroffen met een vaste opstelling en een permanent camerasysteem , zodat alle kerkdiensten voortaan live zijn te volgen. Ook vanaf deze plaats willen we alle vrijwilligers die zich hiervoor, en alles hieromheen, inzetten heel hartelijk danken. Daarnaast danken wij u als gehele gemeente voor uw betrokkenheid en omzien naar elkaar. In Christus verbonden.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 14 juni 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn gemiddeld vier op de tien inwoners analfabeet. Radio en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, het zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Kroonjaarbezoeken
Vanuit de diaconie is het de goede gewoonte om een kroonjaarbezoek af te leggen, wanneer gemeenteleden van 75 jaar en ouder een kroonjaar mogen vieren. Helaas is op dit moment vanwege alle maatregelen een fysiek bezoek nog niet mogelijk. Ondanks dat er nu sprake is van enige versoepeling hebben we als diaconie besloten om fysieke bezoeken uit te stellen tot na 1 september. Hierbij volgen we het advies en de richtlijnen van de verschillende verzorgingshuizen. Mocht u desondanks contact willen hebben met de diaconie om welke reden dan ook, neem dan contact op met uw wijkdiaken of met WegWijzer (telefoonnummer 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98).

Woonruimte gezocht
Geachte heer/mevrouw. Met enige spoed, vanaf 14 juli (mag ook eerder) ben ik op zoek naar (zelfstandige) woonruimte (huur) in (regio) Dordrecht. Er speelt het een en ander op medisch gebied (geen corona), daarom is alle hulp erg welkom. Ik ben begeleider bij De Hoop, sport normaal gesproken veel, studeer in deeltijd HBO Sociaal Werk en ik ben een netjes en rustig persoon. Met vriendelijke groet, Anne (contactgegevens zijn bekend bij de diaconie).

Werkvakantie uitgesteld
Vanwege de coronacrisis is de werkvakantie naar Roemenië – bij leven en welzijn – een jaar opgeschoven. Naast de gezondheidsrisico’s werd ook de verstrekking van bouwvergunningen voor het Sociaal Diaconaal Centrum zodanig vertraagd dat aanstaande augustus niet kan worden gestart. De financiële middelen die binnen onze gemeente met acties reeds werden verzameld blijven beschikbaar voor dit mooie project.

Zending

Bericht van Lea van der Riet-Luiten
Een aantal weken terug hebben we een oproep gedaan om mensen in Zuid-Afrika te helpen die tijdens de lockdown geen inkomsten hebben. Ik dacht: ‘wat zou het mooi zijn als we € 4000,- bij elkaar zouden kunnen krijgen om ze te helpen’. Later kreeg ik twijfels en vroeg ik me af of dat niet een te groot bedrag was. God overtrof mijn verwachtingen. Mensen reageerden spontaan op deze oproep, deelden het bericht met andere mensen en wat blijkt… er is nu al meer dan € 17.000,- binnengekomen! Zo bijzonder en ik wil iedereen heel hartelijk dank zeggen die hieraan bijgedragen heeft. Intussen hebben we al ongeveer 680 grote voedselpakketten en maaltijden uitgedeeld. Mensen reageren verrast en blij en zijn enorm dankbaar. Niet alleen Macassar, maar ook andere gemeenschappen zoals Chris Nissenpark, Nomzamo en Strand worden voorzien van eten. De komende maand/twee maanden gaan we door met het uitdelen van voedselpakketten. Gelukkig is er goed nieuws dat de lockdownregels iets versoepeld worden. De grote meerderheid mag weer beginnen met werken. De oudere mensen en de mensen met een onderliggende ziekte (zoals diabetes, HIV) worden afgeraden om te werken. Ondanks de versoepeling van de maatregels stijgt het aantal mensen, die besmet zijn met het virus, gestaag. We hopen en bidden dat het aantal besmettingen (vooral in de townships) beperkt blijft!
Bij deze wil ik iedereen ook heel hartelijk bedanken die de actie met de gerbera’s ondersteund hebben. Wat een prachtig bedrag is er opgehaald! Hometeam en iedereen die er aan bijgedragen heeft: heel hartelijk dank! Daardoor kunnen we o.a. ook weer boekjes en traktaatjes samen met voedselpakketten meegeven. Helaas zal het nog even duren voordat we met Bijbelclubs kunnen beginnen maar we proberen de kinderen te bereiken via een wekelijkse video met een Bijbelse boodschap en hebben we al aan een aantal kinderen Bijbelstudieboekjes gegeven die ze zelf kunnen doorwerken.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Komende zondagmorgen hoop ik in de dienst voor te gaan. Ik wil dan starten met een nieuwe prekenserie. Tot aan mijn vakantie wil ik in drie of vier diensten met u uit de brief van Judas lezen. Dat is een scherpe brief. Tegelijkertijd ook een brief vol bemoediging. We lezen in de morgendienst Judas 1:1-7.

Pastoraat
In onze gebeden denken we ook aan weduwen en weduwnaars. Dat u op momenten van stilte, herinnering en gemis uw toevlucht mag zoeken bij de Heere. De dichter van Psalm 56 zegt: “U hebt mijn omzwervingen geteld; doe mijn tranen in Uw kruik. Staan zij niet in Uw register?” (Psalm 56: 9)

Diploma
Ook vanaf deze plaats een hartelijke felicitatie voor de jongeren die hun diploma zullen ontvangen! “Loof de HEERE, mijn ziel, en vergeet niet een van Zijn weldaden!” (Psalm 103: 2) Voor na de zomer een goede start op je nieuwe opleiding toegewenst!

Kerkdiensten vanaf 5 juli
Zoals bekend, is het mogelijk om vanaf zondag 5 juli weer kerkdiensten te beleggen met 100 personen – zie ook het artikel van de Algemene Kerkenraad bij de centrale berichten.

Door de wijkkerkenraad is een protocol opgesteld en wordt nagedacht over de wijze waarop we de gemeenteleden uitnodigen in de dienst. Het is mogelijk om de Nieuwe Kerk te vullen met 100 personen, met inachtneming van de 1,5 meter-richtlijn. Dat betekent dat de zitplaatsen waar één, twee en meerdere leden uit hetzelfde gezin kunnen zitten aangegeven wordt middels stikkers.
Hierin volgt de kerkenraad de richtlijnen van de rijksoverheid en de adviezen die de PKN heeft opgesteld.

De beschikbare ruimte in een kerkgebouw is leidend in de keuze van uitnodigen. Zo zijn er verschillende beperkingen in de Nieuwe Kerk, waardoor vooraf een keuze gemaakt moet worden om ieder op de juiste plaats in te delen. De mogelijkheid van variëren is zeer beperkt. Om te komen tot een effectieve invulling van 100 personen heeft de kerkenraad gekozen voor onderstaand uitnodigingsbeleid:
‘Ieder die de kerkdiensten vanaf 5 juli wil volgen, geeft zich op bij de kerkenraad. Op grond van deze opgave worden de plaatsen in de Nieuwe Kerk zo effectief mogelijk ingedeeld. Zo ontstaan er enkele (2 of 3) vaste groepen. Ieder die zich heeft opgegeven, wordt ingedeeld in een vaste groep en krijgt een vaste gereserveerde plaats. Per dienst wordt in de kerkbode (en op de website) aangegeven welke groep uitgenodigd wordt voor de dienst. Dit kan een morgen- of avonddienst zijn.’

Mensen die 70 jaar of ouder zijn, en alle anderen die in een risicogroep vallen, willen we vragen om zelf een weloverwogen besluit te nemen of zij aan de kerkdienst willen deelnemen.

Graag ontvangen we uiterlijk vrijdag 19 juni van elke pastorale eenheid (echtpaar/gezin/alleen wonende) een opgave of u met ingang van 5 juli de kerkdiensten in de Nieuwe Kerk wilt volgen en met hoeveel personen dit zal zijn. De mogelijkheden voor gezinnen zijn beperkt. Als uw gezin gesplitst kan worden in bijvoorbeeld twee groepjes, dan kan dit soms beter uitpakken bij het indelen in de kerk. Er zijn namelijk meer 2-persoons plaatsen beschikbaar, dan plaatsen waar hele gezinnen kunnen zitten. Als voorbeeld: enkele gezinnen met 6 personen kunnen in het middenschip een plaats krijgen, terwijl een gezin met 4 personen beter in tweeën gesplitst kan worden. Kunt u bij uw opgave aangeven of uw gezin gesplitst kan worden? Op grond van de opgave wordt ieder ingedeeld in een vaste groep en wordt een vaste plaats gereserveerd. Vervolgens wordt u hierover geïnformeerd. Wanneer u nog twijfelt of u vanaf 5 juli naar de kerk wilt komen, dan horen wij dit ook graag. Het is geen enkel probleem om op een later moment ingedeeld te worden. Dat betekent dat de samenstelling van de vaste groepen soms gewijzigd kunnen worden.
U kunt uw opgave doen via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl Ook kunt u uw opgave (telefonisch of schriftelijk) doorgeven aan de wijkouderling. Vermeld duidelijk bij uw opgave wie u aanmeldt (graag alle namen van de gezinsleden vermelden) en uw huisadres. Na inventarisatie van de opgaven zullen we de indeling maken. Hierover zal de kerkenraad u informeren, zodat bekend is in welke groep u bent ingedeeld en welke zitplaats u hebt gekregen.

Bent u ingedeeld in een groep en op de bewuste zondag heeft u milde klachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? En/of heeft u plotseling verlies van reuk of smaak? Blijf dan thuis, kom niet naar de kerk.

We zien uit naar het moment om weer met de gehele gemeente samen te komen. Dit is helaas nog niet mogelijk. We hopen vanaf 5 juli op bovenstaande wijze toch een start te kunnen maken. Daaraan zijn allerhande beperkingen verbonden. Denk bijvoorbeeld aan het zingen tijdens de dienst. Zingen lijkt een grote bron van besmetting te zijn. Momenteel lopen er verschillende onderzoeken. We wachten de uitslag van deze onderzoeken af voordat er een definitief besluit genomen zal worden over het al dan niet zingen in de kerkdienst vanaf 5 juli.
de kerkenraad

Gelezen
Ds. L. Kievit (1918-1990) die in de naoorlogse jaren in Putten heeft gestaan, vertelt over een ontmoeting die hij had met een vrouw die de bediening van het Woord van jongs af in haar voorbede gedragen had en daar ook rijk door gezegend is geworden. Ze zei: ‘dominee, ‘k heb een dochter, die was getrouwd en haar man is weggevoerd. Mijn huis kwam onder het geschutsvuur te liggen en ik heb vier dagen in de kelder doorgebracht. Ik heb gebeden en gezegd: Heere, ik hoop dat die jongen terugkomt, maar als ’t niet zo mocht zijn… Ik hoop dat we er levend uitkomen, maar als ’t niet zo mocht zijn… Maar één ding, Heere God, neem de levende bediening van Uw Woord niet weg uit onze gemeente!’ Toen zei die vrouw: ‘M’n schoonzoon is niet teruggekomen. M’n huis is verwoest, maar God heeft mijn gebed verhoord. Hij heeft de bediening niet weggenomen uit onze gemeente!’.

Tenslotte
Het doet ons erg goed dat er zoveel gemeenteleden met ons meeleven bij alle zorgen die er zijn rond onze (schoon)vader. Dank voor uw warmte en betrokkenheid, vooral voor uw gebed! Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen!

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Kerkdiensten in coronatijd
De kerkenraden bereiden zich voor op het houden van kerkdiensten met meerdere aanwezigen in juli. Hierover leest u meer onder de centrale berichten.

Wijkgroepen
Onderling contact in de gemeente
Door de richtlijnen van de overheid om verspreiding van het Corona virus tegen te gaan zijn bijna alle gezamenlijke activiteiten binnen onze kerkelijke gemeente tot stilstand gekomen. Hierdoor zijn de mogelijkheden om contact te hebben met andere gemeenteleden sterk verminderd. We merken dat iedereen dit steeds meer begint te missen, omdat je met de activiteiten elkaar kon zien en spreken. In een aantal wijkgroepen is het onderlinge contact behouden gebleven of opgepakt met een groepsapp of mailgroep. Dat is nog niet overal het geval geweest.
Nu we als maatschappij en dus ook als kerken weer meer mogelijkheden krijgen, is het goed om na te denken wat de kleinere verbanden van wijkgroepen hierin kunnen betekenen. Het ziet er immers naar uit, dat het nog wel even zal duren voordat we weer als gehele gemeente mogen samenkomen.

Hoe zijn de wijkgroepen georganiseerd?
Onze wijkgemeente is opgedeeld in tien delen (wijken) met elk ca. 50 adressen. Bij elk deel hoort een wijkouderling. Iedere wijk is opgedeeld in ongeveer drie wijkgroepen en bij iedere wijkgroep hoort een wijkgroepcoördinator. De omvang van iedere wijkgroep verschilt, maar gemiddeld zijn dit 50 gemeenteleden.
De beperkte omvang van een wijkgroep maakt het mogelijk om op bescheiden manier en rekening houdend met de richtlijnen van de overheid weer activiteiten op te pakken. We denken hierbij eerst aan dingen die het onderlinge contact versterken, bijvoorbeeld een keer samen buiten koffiedrinken, of een eenvoudige maaltijd gebruiken waar iedereen iets voor meeneemt. Ook kan een keer samen worden doorgesproken over de preek in de kerkdienst die werd uitgezonden. Er zijn vast nog meer goede ideeën, die willen we graag ophalen!
Wat we vragen:
Als jij een goed idee hebt om iets met de wijkgroep te organiseren, geef dit dan door aan de wijkouderling of je wijkgroepcoördinator. We vormen sámen een gemeente. Met elkaar kunnen we kijken wat mogelijk is. Voor een aantal wijkgroepen is er nog geen wijkgroepcoördinator. De wijkouderling vertelt graag meer over deze taak, die in de meeste wijkgroepen vaak door mensen samen wordt verricht.

namens de Commissie Wijkgroepen,
Philip de Rover, ouderling gemeenteopbouw

Verantwoording
Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat
‘Het is de gewone weg dat de Heilige Geest gegeven en ontvangen wordt door de bediening van het Woord en van de sacramenten, en door het ijverig onderzoeken en overdenken van de hemelse leer.’

Zacharias Ursinus (1534-1583)

Bidden en danken

  • We danken voor de scholieren van onze gemeente, die vorige week het bericht mochten ontvangen, dat zij geslaagd zijn en we bidden voor die scholieren die een herexamen moeten doen, alsmede voor die scholieren die de teleurstelling moesten verwerken, dat ze gezakt zijn.
  • Twee jaar. Zo lang zaten veertig christenen in Pakistan onschuldig vast. Ze werden beschuldigd van betrokkenheid bij het lynchen van twee moslims. Nu zijn ze toch eindelijk vrijgelaten, maar het herstel van de emotionele en fysieke schade kost tijd. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
  • In Ethiopië is de GZB betrokken bij medische zorg in een van de armste regio’s van het land. Bid voor de kliniek die openblijft voor noodgevallen en die voorlichting geeft over Covid-19. Bid voor bescherming voor de staf en de bevolking. Bid dat Ethiopië gespaard mag blijven voor een grote uitbraak. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie a.s. zondag, thuis gezegende uren tijdens het meekijken en/of -luisteren naar de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
We leven mee met allen die gezondheidsklachten hebben, die met eenzaamheid kampen, tobben met vermoeidheid of zwakte. Al die zorgen en pijn mogen we bij onszelf onder ogen zien. We hoeven haar niet weg te duwen door te zeggen dat anderen het erger hebben dan wijzelf. Augustinus heeft zich veel met het lijden beziggehouden. In zijn boek ‘Belijdenissen’ schrijft hij geregeld over het lijden dat hemzelf trof. Volgens Augustinus gaat het erom dat wij bij alle lijden in het leven van anderen en onszelf ertoe komen om onszelf niet af te vragen ‘Waarom treft het mij?’, maar om te leven bij de vraag: ‘Waarom treft het mij niet?’ Dat is een diepzinnige gedachte. Het is door het geloof in Christus dat we deze vraag oprecht en ongedwongen kunnen stellen. Hebben we Hem in het oog dan gaan we in het lijden niet ten onder. Dan beseffen we dat Christus ons uit onze grootste nood heeft verlost: die nood is de nood van zonden en schuld. Als we dat mogen geloven, kunnen we ons verwonderen over de uitnemende goedheid van de Heere. Dat zien op Jezus wensen we allen toe!

Giften
Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 20,- voor de GZB en een gift van € 20,- evenredig te verdelen voor de kerk en online uitzendkosten. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor het orgelfonds.

Examens
We feliciteren de jongeren die voor hun examen geslaagd zijn. Wanneer de uitslag negatief was, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.
Gelezen/gehoord
‘Wees nooit bang om een onbekende toekomst te leggen in de handen van een bekende God.’

Tenslotte
Achter de schermen wordt hard gewerkt een plan op te zetten om bij de kerkdiensten fysiek aanwezig te kunnen zijn. Hoe we dit het beste kunnen doen, is nog niet bekend. Aan alle plannen zitten voor- en nadelen. We bidden om de leiding van de Heilige Geest ook in deze dingen. Namens de kerkenraad wensen we u voor komende zondag gezegende kijk- en/of luisterdiensten toe.

 

P.C. Bakker

 

____________________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

____________________________________________________

Colofon

Redactie:

Ds. Breuchem, tel.61 30 79

jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

Fam Tromp, Kemphaan 5, 3371JW, tel. 63 11 99 abonnementen@hghg.n

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata kerkblad. Hierbij de data waarop het kerkblad de komende maanden niet verschijnt: 26 juni, 10 en, 24 juli, 7 en 21 augustus

Raamposter Pinksteren

 

 

Erediensten

Zondag 14 juni 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. J.J. ten Brinke, Oud-Beijerland

Collecten
1. Pastoraat
2. Op weg met de ander & Dovenpastoraat
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 71: 17
avonddienst: Psalm 119: 69

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord, dr. M. Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland
18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten
Morgendienst:
1. Diaconie – Algemene collecte
2. Eigen gemeente – eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kerk in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd

Door de kerkenraden worden voorbereidingen getroffen om invulling te geven aan kerkdiensten met meerdere aanwezigen nu de versoepelingen van de coronamaatregelen verder worden doorgevoerd. Door de algemene kerkenraad is hiervoor een kader opgesteld waarmee de wijkkerkenraden de verdere plannen uitwerken en samen met het College van Kerkrentmeesters protocollen opstellen voor het gebruik en de inrichting van de kerkelijke gebouwen.

Er zijn hiervoor twee commissies ingesteld. Eén voor wijkgemeente 1-oost, voor het uitwerken van de diensten in de Nieuwe Kerk en het vormgeven van het “uitnodigingsbeleid”.

De andere is een gezamenlijke commissie van wijkgemeente 2-noord en 3-zuid, voor het uitwerken van de diensten in de Oude Kerk en De Parel. Het streven is om na de zomervakantie voor elke wijk twee diensten per zondag te kunnen beleggen, waarbij de wijken 2-noord en 3-zuid roulerend van de Oude Kerk en De Parel gebruik zouden kunnen maken. Dit om zoveel mogelijk mensen met enige regelmaat de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen.

Om dit mogelijk te maken vraagt de overheid van ons om zeer gedetailleerde plannen en protocollen op te stellen en volledig transparant te maken wie op welk moment een dienst bijwoont.

Periode juni 2020, diensten met maximaal 30 personen

Voor deze periode is besloten dat er geen diensten met meerdere aanwezigen worden gehouden. Deze periode wordt mogelijk wel gebruikt om kleinschalig de op te stellen plannen en protocollen in de praktijk te toetsen. 

Periode juli en augustus 2020, diensten met maximaal 100 personen

Voor deze periode is besloten kerkdiensten te gaan houden die in overeenstemming zijn met richtlijnen van de overheid en de aanbevelingen van de PKN. Hierbij de nadrukkelijke opgave om niet de grenzen op te zoeken van wat mag, maar na te denken over wat veilig kan. Ook op de eigen verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid wordt hierbij een beroep gedaan.

Periode vanaf september 2020

Hoewel voor deze periode nog geen concrete maatregelen bekend zijn, moeten we er sterk rekening mee houden dat we voor langere tijd de “1,5 meter maatregel” in acht moeten nemen.  Dit betekent dat we mogelijk zelfs tot medio 2021 met zeer beperkte aantallen gebruik kunnen maken van de kerkelijke gebouwen. Daarom moeten de nu te maken plannen en protocollen ook toekomstgericht zijn. De precieze aantallen die in deze periode in de kerkgebouwen kunnen, worden nader onderzocht.

Samenzang in de diensten

Op het punt van het wel of niet samen mogen zingen in de diensten lopen de adviezen en meningen sterk uiteen en wordt dit voorlopig nog sterk ontraden door de PKN. Op dit punt zal de actuele stand van zaken per zondag worden bekeken.

Uitnodigingsbeleid

Omdat het aantal aanwezigen in de kerk beperkt is, wordt door de wijkkerkenraden een systeem uitgewerkt waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zich aan te melden voor het bijwonen van diensten. Op basis hiervan wordt dan een indeling gemaakt. Om dit nog enigszins overzichtelijk te houden kan alleen voor diensten worden aangemeld van de wijkgemeente waarvan u/jij lid bent. 

Communicatie

Omdat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, zullen we naast de kerkbode ook actuele informatie rondom de diensten gaan publiceren op de website. Houdt deze berichtgeving goed in de gaten. Mocht u niet over een internetverbinding beschikken, laat u zich dan informeren door een gemeentelid, uw wijkouderling of wijkscriba.

Tenslotte

Het is onmogelijk om in het bestek van dit artikel alle overwegingen en achtergronden van de gemaakte keuzes weer te geven. In vervolgberichten zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.  We willen u erop wijzen dat de genoemde voornemens kunnen wijzigen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

We zijn dankbaar dat er op  deze, hoewel beperkte, wijze nu invulling kan worden gegeven aan dit deel van het gemeente-zijn. Het uitzenden van de diensten met beeld en geluid blijft  via de bestaande kanalen gewoon doorgaan, en mag een aanmoediging zijn om met elkaar verbonden te blijven. Inmiddels is besloten om deze uitzendingen te continueren en daar een blijvend karakter aan te geven. Dat betekent dat in de kerkelijke gebouwen voorzieningen worden getroffen met een vaste opstelling en een permanent camerasysteem , zodat alle kerkdiensten voortaan live zijn te volgen. Ook vanaf deze plaats willen we alle vrijwilligers die zich hiervoor, en alles hieromheen, inzetten heel hartelijk danken. Daarnaast danken wij u als gehele gemeente voor uw betrokkenheid en omzien naar elkaar. In Christus verbonden. Jan Pieter Teeuw, Scriba AK