Openingsweekend 2020!


Kerkblad 76-8

Verootmoediging

“De offers voor God zijn een verbroken geest; Een verbrijzeld en verslagen hart zult U, o God, niet verachten.”  (Psalm 51: 19b)

____________________________________________________

Ouderen onder ons, die vertrouwd zijn met de Statenvertaling zullen dit woord wel kennen maar de jongeren waarschijnlijk wat minder. Ook in de prediking wordt de term verootmoediging minder gebruikt dan voorheen. In de Herziene Statenvertaling komt het weinig voor. In allerlei vertalingen wordt, zich verootmoedigen, vaak omschreven als zich vernederen voor God, verbrijzeld zijn van hart, vasten en geween, evenals het dragen van een rouwgewaad (‘in zak en as’).

Het woord verootmoedigen is afgeleid van ootmoed en dat is het tegenovergestelde van hoogmoed. Wat dat inhoud weten we allemaal. Ootmoed houdt dus in dat je jezelf juist klein acht voor God. Dat je fout bent geweest t.o.v. van Hem of je naaste. Het heeft te maken met schuldbelijdenis en berouw en de erkenning van Gods recht op je leven.

Als je in de Bijbel nagaat wie zich voor God verootmoedigen kom je dit vaak tegen bij mensen die zich op een bepaald moment diep bewust zijn van hun zonden en tekorten.

David brengt in een aantal Psalmen zijn verootmoediging onder woorden, de meest bekende is wel Psalm 51. Ook van Job lezen we dat hij zich voor God verootmoedigt. Zelfs Achab, de meest goddeloze koning van Israël, vernederde zich op een kritiek moment voor God. Een soortgelijke reactie lezen we van koning Manasse nadat hij tot inkeer is gekomen.

De gevolgen van verootmoediging zijn per persoon verschillend, daarvan is voor ons het nodige te leren. Mensen die God persoonlijk kennen, zoals David, zijn zich er bij hun verootmoediging van bewust dat God hen genadig wil zijn. Zij geloven dat Hij hun omstandigheden ten goede wil veranderen en durven dat ook te vragen in hun gebed.

Als we echter letten op de verootmoediging van Achab, blijkt dat Hij daar toe komt als gevolg van het oordeel wat Elia hem aanzegt. Misschien wil hij dat ontlopen maar hij gaat gewoon op de oude voet door met afgoderij. Ondanks dat, reageert God toch op zijn vernedering, door het oordeel voor hem persoonlijk uit te stellen. Koning Manasse maakte het zo erg met de afgoderij, dat God hem voor straf als gevangene naar Babel liet brengen. Daar komt hij tot bekering en vernedert hij zich diep voor de Heere. Ook voor hem is God genadig, Hij brengt hem terug in Jeruzalem en daar gaat Manasse, de afgoderij die hij eerst had bevorderd, nu uitroeien. Hij begrijpt dat verootmoediging voor God, niet alleen bij woorden moet blijven. Echte verootmoediging moet leiden tot bekering, die tot uiting komt in je levenswijze. Daartoe hebben profeten en apostelen dikwijls opgeroepen.

Bij het lezen van de Bijbel kan het voor iemand duidelijk worden dat zijn of haar manier van leven niet overeenkomt met wat God van hen vraagt. Dat zien bijvoorbeeld bij koning Josia. Nadat hij opdracht had gegeven om de tempel te restaureren, wordt daar het oude wetboek gevonden, waarschijnlijk Deuteronomium.

Als dat aan Josia wordt voorgelezen, realiseert hij zich, hoever hij en het volk zijn afgedwaald van Gods goede geboden. Ook hij verootmoedigt zich voor de Heere en zorgt daarna voor een totale ommekeer van het godsdienstige leven in Juda. Alles wat met de afgoden te maken had laat hij opruimen. Dan vernieuwt hij het verbond met God en het volk en viert met hen het Pascha.

Het merkwaardige bij deze voorbeelden is, dat we bij deze mensen die zich voor God verootmoedigen, niets lezen over het brengen van offers. God had die wel voorgeschreven, als men schuldig was. David is er in Psalm 51 al van overtuigd dat oprechte verootmoediging voor God belangrijker is dan offer (zie boven).

Ook wij als nieuwtestamentisch gelovigen kunnen onze zonden niet afdoen met het idee, ‘Jezus is het offer voor onze zonden, dus dat zit wel goed’. Als we het daarbij laten zonder onze zonden te belijden, is dat niet de weg die de apostelen ons wijzen. Op verschillende plaatsen in de nieuwtestamentische brieven worden we vermaand om ons bewust te zijn van onze zonden en die voor God te belijden (o.a. 1 Johannes 1: 9). Natuurlijk mogen dan ook een beroep op het volbrachte werk van onze Heer en Heiland. Verootmoediging blijft ook voor overtuigde gelovigen een geestelijke noodzaak.

         Heer, ik kom tot U,

         Hoor naar mijn gebed

         Vergeef mijn zonden nu

         en reinig mijn hart.         Op Toonhoogte 243: 1

P. den Breejen

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/ Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. De hulp wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

 Gemeente in coronatijd

De commissie die zich buigt over de mogelijkheden met betrekking tot de diensten in Oude Kerk in deze Corona tijd is voornemens het gebruiksplan aan te passen per 30 augustus aanstaande. Hieronder volgen de belangrijkste wijzigingen.

Aantal bezoekers per dienst

Het aantal bezoekers per dienst  zal in de Oude Kerk worden verhoogd van 140 naar 200 per dienst. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de galerijen.

Kinderoppas

Ook zal per 30 augustus de kinderoppas weer gaan opstarten. Het is de bedoeling dat de ouders de kinderen afgeven in de jeugdzaal via de achteringang aan het  Kerkplein en ze daar later ook weer afhalen. De overige bezoekers wordt gevraagd gebruik te gaan maken van de zijingang aan de Kerkwegzijde. De B oppas zal voorlopig nog niet verzorgd gaan worden in de Oude Kerk.

Bezinningsavond Heilig Avondmaal

Op 13 september hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren, daaraan voorafgaand wordt op donderdag 10 september de bezinningsavond gehouden die te reserveren is onder de diensten van Wijk Zuid. Deze bezinningsavond zal worden gehouden in de Oude Kerk.

Reserveringen

Zoals eerder aangegeven, worden er vanaf 1 september in de wijken 2-Noord en 3-Zuid meer diensten georganiseerd, zowel in de Oude Kerk als in De Parel. Daarom zullen er voortaan op de site nog maar twee diensten van elke wijk worden getoond om te reserveren. Het blijft zo dat alleen de diensten van de eigen wijk kunnen worden geboekt.

Zingen

Het college van kerkrentmeesters heeft opdracht gegeven te onderzoeken of het mogelijk is te zingen in de verschillende gebouwen die gebruikt worden door onze gemeente. Als eerste is onderzocht wat de mogelijkheden in de Oude Kerk zijn. Nader onderzoek naar de Nieuwe Kerk en De Parel zal de komende weken plaatsvinden.

Tot slot

Het aangepaste gebruiksplan voor zowel de Oude Kerk als De Parel zijn te vinden op de website.

We zijn verheugd en dankbaar dat we binnen de richtlijnen van het RIVM en de PKN toch op deze manier meer vorm kunnen geven aan de oorspronkelijke erediensten.

Doopvont en avondmaalstel

Door de Algemene Kerkenraad is besloten om in de Oude en Nieuwe Kerk de mogelijkheid te bieden om permanent het doopvont en eventueel ook het avondmaalstel te plaatsen in het liturgisch centrum. De kerkrentmeesters hebben hiervoor replica doopschalen aangeschaft, zodat deze permanent kunnen blijven staan. Bij een doopbediening zullen de originele doopschalen worden gebruikt. De verdere uitwerking hiervan wordt door de wijkkerkenraden ingevuld en op korte termijn zal er hiervan e.e.a. zichtbaar zijn.

 Gebruik emailadressen @hghg.nl

Recent is de automatisering van de gemeente overgegaan naar Office 365. Dit biedt een aantal belangrijke voordelen in het kader van de privacyregelgeving en toekomstige ontwikkelingen. In eerste instantie heeft dit gevolgen voor alle gebruikers van @hghg.nl emailadressen. Een ieder is hierover persoonlijk geïnformeerd. Iedereen die contacten onderhoudt via deze adressen wordt dringend verzocht geen privémailadressen van ambtsdragers of medewer-kers te gebruiken, maar de adressen te gebruiken zoals die staan vermeld op de website www.hghg.nl/informatie. Voor verdere informatie kunt u tevens de genoemde website raadplegen.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed

Zaterdag 5 september willen we de jeugdzaal van de Oude Kerk weer open stellen voor een uur van gebed. Sinds maart jl. hebben we dit maandelijks gebedsuur moeten missen terwijl juist het gebed zo belangrijk is.

In De Waarheidsvriend van de afgelopen weken konden we lezen hoe belangrijk gebedsbijeenkomsten voor de gemeente zijn. Daarom roepen we jongeren en ouderen op om mee te doen. We beginnen om 19.00 uur en zullen de vereiste maatregelen van ontsmetten en voldoende afstand houden in acht nemen. Ook gebedspunten kun-nen weer worden aangereikt. Dat kan door te mailen naar: pille.cihg@solconmail.nl. Bellen kan ook: 0184-61 40 67.

Geplande activiteiten voor het nieuwe seizoen:  doorgeven alsjeblieft!

Alle planning in deze tijd is onder voorbehoud, meer dan we ooit tevoren beseften. Inmiddels is door een aantal belanghebbenden gereageerd. Mocht dat voor uw club, vereniging, commissie, kerkenraad e.d. nog niet zijn gebeurd, dan hierbij het vriendelijke verzoek dat alsnog te doen!

De opgave wordt in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad.

Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan ook snel door zodat dit zo veel mogelijk aangepast kan worden. Geef hierbij aan wie organiseert, waar, wat, welke datum/data en op welke tijd(en), en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: waar van toepassing kan ook doorgegeven worden hoe de beschrijving op de website (vooral onder Verenigingen!) moet worden aangepast, denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 30 augustus 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouder-initiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor 5 tot 8 logees. Vanuit de regio komen de verschillende logees regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken zij dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar doen ze allerlei activiteiten zoals helpen met koken etc. Ook voor hun ouders/verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark mogen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie vanuit de overheid verstrekt, en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! Wilt u dit werk en de zorg die verleent wordt aan mensen met een beperking meenemen in uw gebed?

College van kerkrentmeesters

 We kunnen melden dat het revalideren voorspoedig verloopt. Mw. Witte maakt het goed!

De restauratie verloopt volgens plan. Binnenkort zal een begin worden gemaakt met het terugplaatsen van de eerste onderdelen; de windladen, magazijnbalg en schepbalgen. Daarna volgt al het pijpwerk en zal gestart worden met het intoneren van alle registers. Dan zal blijken of mw. Witte weer voldoende longinhoud heeft en weer haar heldere en zuivere stem kan laten horen.

Ze zal verrast zijn dat haar thuisfront een behoorlijke opknapbeurt heeft ondergaan. Het bruine schrootjes plafond van de orgelgalerij is vervangen door een strak, wit plafond met nieuwe dimbare spots. Verder zal er voor haar nog een nieuw tapijt worden gelegd…

Ook zal ze blij zijn voortaan gezelschap te hebben van het videoteam dat definitief naast het orgel gestationeerd is. Een stukje mantelzorg op haar leeftijd zullen we maar zeggen.

 Het benodigde bedrag voor de restauratie is intussen ontvangen. Het CvK en de Orgelcommissie zijn daarvoor erg blij en dankbaar. Dank zij uw vrijgevigheid en betrokkenheid is de restauratie volledig mogelijk gemaakt.

Het muziekgezelschap Vox Humana, bestaande uit o.a. een aantal leden van onze gemeente, wil op 12 september een uitvoering geven. Zij willen de opbrengst bestemmen voor de orgelrestauratie (denk aan kosten voor de ingebruikname, uit brengen van een ‘glossy’ e.d. of toekomstig onderhoudspotje). In verband met de geldende coronamaatregelen zijn we nog aan het afstemmen wat wel en niet kan. We houden u hiervan op de hoogte. Als voorproefje heeft Vox Humana wat stukken opgenomen welke te beluisteren zijn via kanaal 1 van HGHG en ook via link op hghg.nl/orgel.

college van Kerkrentmeesters en de Orgelcommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

 Doopdienst

Zondagmorgen 23 augustus werd de Heilige Doop bediend aan Pieter Jacob Cornelis (Daniël) den Haan, zoon van Peter en Nikki den Haan, . Als persoonlijke tekst kreeg hij Jesaja 55: 6 mee. In de dienst luisterden we naar de geschiedenis uit Daniël 1, onder het thema: de keus van Daniël.

Pastoraat

Laten we in onze gebeden denken aan die gemeenteleden die worstelen met depressie of psychische klachten. Ook voor hen die hen lief zijn is dat niet eenvoudig. De Heere geve hen van dag tot dag Zijn ondersteuning. ‘Troost allen die in nood en smart, tot U verheffen ’t angstig hart’. (Morgenzang: 7)

 Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de zending en € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik voor de kerk € 50,- Vriendelijk bedankt!

Gelezen (n.a.v. Daniël 1)

‘Daniël was geliefd bij de overste van de kamerlingen, zoals Jozef geliefd was bij de gevangenbewaarder. Daniël volharde nog altijd in zijn godsdienst. Zij mochten zijn naam dan wel veranderd hebben, maar zijn aard veranderen konden zij niet. Hoe zij hem ook wilden noemen, hij behield toch de geest van een Israëliet.’ Mattew Henry (1662-1714)

Tenslotte

We kijken als gezin fijn terug op een ontspannen vakantie in Hoge Hexel. Dank aan hen die het werk in de gemeente intussen door lieten gaan! Vorige week was ik een middag aanwezig bij de studieweek voor theologiestudenten. Ieder jaar organiseert de Gereformeerde Bond een studieweek waarin theologiestudenten toegerust worden in de gereformeerde theologie. Dit jaar was het thema: Verzoening. Die middag hield prof. dr. M.J. Kater een lezing over het belangrijke thema: ‘Verzoening in de prediking’ . Geweldig bemoedigend vond ik het om te zien dat er ook weer een nieuwe groep studenten is die zich voorbereidt op het ambt van predikant. De Heere gaat door met Zijn werk! Laat ons gebed ook zijn of de Heere onder ons jonge mensen wil roepen tot Zijn dienst. Om bezig te zijn als dominee of in het werk van zending en evangelisatie of waar ook in Zijn koninkrijk! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,                                       

ds. W.J. Westland

Bijwonen kerkdiensten zondag 30 augustus:

Morgendienst: Groep A uitgenodigd

Avonddienst:   Groep B uitgenodigd

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 Onze zieken

Voor alle zieken, thuis en in instellingen, bidden we de zegen van onze Heere toe.

En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39: 8.)

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 30 augustus zal de heilige doop worden bediend aan vier kinderen van de gemeente:

Deze doopdienst zal worden geleid door ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein.

Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. De resterende plaatsen zijn opengesteld voor de overige gemeenteleden.

Beroepingswerk

Zondagmorgen 23 augustus is een hoorcommissie op pad geweest, om formeel een predikant te ‘horen’. Maandag 31 augustus zal in een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad verslag worden gedaan van de bevindingen en een beslissing genomen worden of er een beroep kan volgen. We houden u op de hoogte.

Als kerkenraad verlangen we sterk naar een nieuwe predikant, die de herdersstaf van onze wijkgemeente weer op kan nemen. We zien dit als een zaak van gebed. Bidt u met ons mee?

Catechese

Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar mensen die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18-groepen. Meldt u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54.

We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer te kunnen hervatten.

Kerkdiensten

Voor de wijzigingen met betrekking tot de kerkdiensten in De Parel en de Oude kerk en voor beide wijken gelden, verwijzen wij u naar de Algemene Berichten.

Graag zien we jonge gezinnen ook weer in de kerk. Daarom zal er in de morgendiensten weer kinderoppas zijn voor de jongste groep. Dat is ook mogelijk in De Parel.

In De Parel zijn een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Maar gezinnen mogen bij elkaar zitten en juist als zij ook de morgendiensten in De Parel bezoeken, kunnen we de beschikbare zitplaatsen daar optimaal benutten. Daarom zullen de morgendiensten die we vanaf 6 september in De Parel gaan beleggen speciaal voor gezinnen zijn met kinderen in de basisschoolleeftijd. Deze gezinnen hebben voorrang bij het inschrijven. Wij verzoeken hen, uiterlijk vrijdag voor de betreffende zondag, in te schrijven. De overige gemeenteleden kunnen dan, voor zover er nog plaats is, op de zaterdag voor de betreffende zondag tot 18.00 uur inschrijven.

De eerste avonddienst in De Parel is zondagavond 30 augustus. Voor deze dienst zijn speciaal onze 16+ jongeren uitgenodigd.

Reserveringen

Het inschrijven voor alle diensten blijft wijk gebonden en in het vervolg kan alleen nog maar ingeschreven worden voor de diensten van de eerstkomende zondag.

Tot en met zaterdag 29 augustus 18.00 uur kan ingeschreven worden voor de diensten van zondag 30 augustus. Dit betreft de doopdienst van zondagmorgen in de Oude Kerk en indien er nog plaats is, voor de Pareldienst van 18.00 uur.

Vanaf zaterdagavond 29 aug. kan worden ingeschreven voor de diensten van zondag 6 september. De avonddienst in de Oude Kerk is voor alle gemeenteleden. De morgendienst in De Parel is dus in eerste instantie bestemd voor gezinnen met kinderen van de basisschoolleeftijd. Voor zover er dan nog plaats is, kunnen de overige gemeenteleden hiervoor zaterdag 5 september t/m 18.00 uur inschrijven.

Citaat

Als er veel verborgen omgang met God is, zal uw ziel opbloeien zoals het gras na een regenbui; wanneer er weinig omgang is, staat alles stil, u zult uw ziel nauwelijks in leven kunnen houden. J.C. Ryle (1816-1900)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente, dat wijsheid en zorgvuldigheid vraagt van de beroepingscommissie en de kerkenraad.

Bid voor de medewerkers van Open Doors die in het veld werken voor de vervolgde kerk. Zij staan vaak onder grote druk, hun werk is gevaarlijk en ze voelen zich soms eenzaam en onzeker. (Gebedskalender Open Doors)

Musalaha is een organisatie in Israël die zich inzet voor verzoening tussen Joden en Palestijnen met diverse etnische en religieuze achtergronden. Zij baseren zich daarbij op Bijbelse principes van verzoening. Bid dat door de jongerenweekenden die ze organiseren er meer weder-zijds begrip komt en dat deelnemers in de toekomst willen bijdragen aan vrede in het land. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag, gezegende diensten in de kerk, De Parel of tijdens het thuis, via de techniek, meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Broeder de A. Hek ontving tijdens het huisbezoek een bedrag van € 20,- voor de eredienst

Gelezen

Als u nog (vakantie) tijd overhebt breng een deel daarvan dan door op uw knieën.

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 30 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 31 augustus

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Varia

Open Monumentendag in de Trinitatiskapel

Zaterdagmiddag 12 september 2020 wordt een instrumentaal concert gegeven in de mooie Trinitatiskapel (Lutherse Kerk) te Dordrecht. Het concert wordt verzorgd door organist en pianist Johan den Hoedt, en dwarsfluitiste Jeanette Jelier-den Hoedt. Jeanette en Johan hebben veel affiniteit met kamermuziek. Ze concerteren als muzikaal broer en zus duo regelmatig met elkaar. Johan woont ook sinds zomer 2016 in Dordrecht. Hij is verbonden als organist aan de Hervormde gemeente ‘De Wijnstok’ te Dubbeldam. Zijn opleiding heeft hij gevolgd bij de legendarische organist Arie J. Keijzer aan het Rotterdam Conservatorium. Op dit moment studeert Johan orgel bij Cor Ardesch. Hij is veelvuldig actief als concertorganist en begeleider van koren en artiesten.

Jeanette Jelier-den Hoedt studeerde dwarsfluit bij diverse docenten. Ze speelt regelmatig bij koren en treedt ook als duo op met haar broer Johan den Hoedt. Ook maakte ze twee cd ‘s met haar broer.

De akoestisch mooie ruimte is uitermate geschikt voor instrumentale muziek en u kunt deze middag genieten van solo’s en samenspel van de musici op dwarsfluit orgel en piano. De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. De kerk is ook goed per fiets te bereiken. De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten. Voor meer info:www.johandenhoedt-musicus.nl U kunt zich aanmelden via Johan Bregman 06 45 15 21 91 of per email via caroladenhoedt@gmail.com. Van harte welkom!

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt  Deo Volente, zo God het wil.

 

Erediensten

Zondag 30 augustus 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. J.C. Schuurman, Capelle aan den IJssel

Morgendienst: groep 1 – straatnaam A t/m G

Avonddienst: groep 4 – straatnaam R t/m Z (incl. Rivierdijk 111-515)

Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Evangelisatiecommissie

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 Kinderoppas: Anita Alblas, Daniëlle Bikker en

Meta Klop (reserve)

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 66: 10

avonddienst: Psalm 8: 1

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. C.N. van Dis, Nieuwegein – bediening Heilige doop

18.00 uur   wijk 3 Zuid, W.C. Meeuwse, Sliedrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur   ds. W.J. Westland

 DE PAREL

18.00 uur   wijk 2 Noord, dhr. A. de Rover, Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Ark

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

De Parel:           1. Eredienst

                        2. De Parel

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giesssendam-Neder-Hardinxveld

 Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08 o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Pareldienst 30 augustus

Kerkblad 76-6, 7

En had de liefde niet…

1 Korinthe 12: 31-13: 3

____________________________________________________

In de gemeente van Korinthe had men verscheidene gaven ontvangen. De Heilige Geest deelde aan de één deze en aan de ander weer een andere gave uit, zo blijkt uit hoofdstuk 12. Maar helaas misbruikten ze deze gaven. Men vergat, dat elke goede gave van de Vader der lichten afkomt. Wat men ontvangen had, gebruikte men om er eigen eer mee te behalen. Het was de hoogmoed, die met eigen gaven pronkte. Anderen, die de bijzondere gaven misten, werden jaloers. Zo was er veel wrijving en strijd.

Natuurlijk veracht Paulus de gaven niet, want die zijn het werk van de Heilige Geest. De Korintiërs mogen ook naar die gaven staan, als ze dan maar nadrukkelijk bedenken, dat het gaven zijn. ‘Pas op, dat je er niet wat mee wórdt’, wil de apostel zeggen. Trouwens, de gemeente is net een menselijk lichaam: Niemand is meer dan de ander want een oog en een hoofd kunnen niet tot de andere leden zeggen: ‘Ik heb je niet nodig.’

Paulus schrijft aan het einde van hoofdstuk 12 en aan het begin van hoofdstuk 13: “Streef dus naar de beste genadegaven. En ik wijs u een weg die dit alles nog overtreft. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cimbaal zijn geworden. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik al het geloof hebben zodat ik bergen zou verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets.”

 Zo worden de gaven van 1 Korinthe 12 in hoofdstuk 13 in perspectief gezet. Er is een weg, die nog belangrijker is: de liefde. Alleen de liefde geeft waarde aan de gaven. Wie de liefde heeft, heeft alles; wie de liefde mist, mist alles. Het is daarom voluit bijbels om te zeggen dat niet de verschillende gaven van de Geest ons redden, maar slechts de gave van de Geest Zelf. Als Hij in ons komt wonen, worden we opnieuw geboren tot een levende hoop en ontvangen we een nieuw leven. Dan wordt Zijn liefde in ons leven uitgestort!

De Heere heeft alle gaven. Hij bezit alles! Hij kan de hemel en de aarde maken in een mum van tijd, uit niets. Hij kan in zes dagen tijd mensen en dieren maken en een hele aardbol prachtig inrichten. God kan de geschiedenis leiden in het groot en in het klein. Hij onderhoudt en regeert alle dingen….

Hij heeft alle gaven! Maar draai het eens om! Als Hij de liefde niet had, als dat van Hem zou gelden en had de liefde niet. Wat dan? Wel alle gaven in uitnemendheid maar niet de liefde. Waar zouden we dan blijven. Waar zou dan deze aarde zijn? Het zou een hel op aarde zijn! Ik zou me geen raad weten, ik zou alleen maar bang voor Hem zijn, ja, als Hij de liefde niet had… Dan was er geen evangelie, dan stond er geen kribbe in Bethlehem, geen kruis op Golgotha. Ja, dan was het voor u en mij voor eeuwig voorbij geweest. Dan was alles voor niets en alles verloren! En had de liefde niet…

Maar gelukkig is niets minder waar. Het hele Oude Testament getuigt van Zijn vertrapte liefde. Het begon al in het Paradijs, het gebeurde bij de torenbouw van Babel, het ging fout met het nakomelingen van Noach. God moest ingrijpen en riep Abraham. Het ging via Egypte naar het beloofde land maar het ging weer mis, het eindigde uiteindelijk in de ballingschap. Ten laatste stuurde Hij Zijn Zoon. Lieten we die leven? Ook niet, we spijkerden Hem aan het kruis. De Zoon van zijn eeuwige liefde. Ja, als u wil weten wat liefde is, kom dan maar mee naar een plek buiten Jeruzalem. Buiten de legerplaats op een kleine verhoging in het land. 2000 jaar terug stond daar een kruis en daar hing Hij. Hij, die de liefde wél had. Daar zien wij: liefde strekt de armen uit, liefde steekt de handen uit. De liefde zoekt zichzelf niet. Daar vinden wij liefde, daar vinden wij in Jezus Christus de combinatie van de gaven van 1 Korinthe 12 en de liefde van 1 Korinthe 13. Niet om Zijn gaven te misbruiken want elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. Alles komt van boven, van de andere kant! Hij kwam om Zijn leven te geven en zijn bloed te storten voor zondaren die vanuit zichzelf hem niet zoeken. Die niet lief zijn en vanuit zichzelf niet lief hebben. Niet omdat Hij de mensen lief vond, ook niet omdat Hij ze lief vindt maar omdat Hij mensen lief had en lief heeft. Dát is het verschil tussen Gods liefde en onze lievigheid. Het is het verschil tussen de Kerk en de wereld, geloof en ongeloof, lief vinden en liefhebben.

Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.” (1 Johannes 4: 9)

J. Egas

Algemene berichten

HGJB-tiplijn voor jeugdleiders

Ben jij tienerleider, jeugdouderling, kinderwerker of catecheet? En kan je wel wat tips gebruiken voor jouw jeugdwerk? Meld je dan nu gratis aan voor de tiplijn van de HGJB. Vanaf september ontvang je eens in de twee weken een kort WhatsApp-bericht met professionele jeugdwerktips. Ook krijg je de mogelijkheid om informatie over de nieuwste events te delen in jouw jeugdgroepsapp. Meld je aan op HGJB.nl/inspiratie.

Dankdag: Dank God in alles!

Hoe kun je God danken, ook als niet alles fijn en goed is om je heen? In Handelingen 27:14-44 laat Paulus zien dat het kan. Terwijl hij als gevangene op weg is naar Rome, belandt het schip in een zware storm. Toch neemt hij op dat heen en weer slingerende schip de tijd om te eten en de Heere danken voor wat Hij geeft.

Dit gedeelte vormt dan ook de basis voor de HGJB-Dankdagmap 2020, vanuit het thema ‘Dank God in alles!’. Lees meer over de map op HGJB.nl/bid-dankdagmap.

Uw gebed is belangrijk

De HGJB zet zich in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

  • Gebed voor voldoende vrijwilligers. Dat er mensen gevonden worden die een identificatie-figuur in het geloof willen zijn voor kinderen en jongeren uit de gemeente.
  • Gebed voor kinderen, tieners, jongeren die de overstap maken naar een andere klas, school, niveau. Dat ze zich gedragen weten door God. Dat er mensen zijn die hen hierin zien en begeleiden.
  • Gebed voor de Vakantie Bijbel Weken die deze zomer (in andere vorm) draaien. Bid voor de voorbereidingen en dat veel kinderen geraakt mogen worden door het geloof.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Programma openingsweekend 2020

Inmiddels is het programma voor het openingsweekend op hoofdlijnen bekend! Zoals u zult begrijpen, is het helaas niet mogelijk om alle activiteiten als vanouds te laten plaatsvinden. Daar hebben wij het programma op aangepast, uiteraard volgens de huidige richtlijnen van de overheid.

Vrijdagavond 18 september

Een dropping met GPS puzzeltocht voor jeugd van 12 t/m 16 jaar.

Zaterdag 19 september

Een activiteit voor de kinderen van groep 1 t/m 4 (onderbouw).

Een activiteit voor de kinderen van groep 5 t/m 8 (bovenbouw).

Een fietstocht waarbij gekozen kan worden uit drie

verschillende routes en een starttijd tussen 10.00 en 13.00 uur, eventueel inclusief lunchpakketje.

Zondag 20 september

Een (digitale) themadienst in de ochtend in de drie wijkgemeenten.

Een openluchtbijeenkomst in de middag voor jeugd t/m 30 jaar met een spreker.

Meer inhoudelijke informatie zullen wij via de flyer, de website en Facebook met u delen. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op via openingsweekend@hghg.nl.

N.B.: Als de richtlijnen van de overheid (in beperkende zin) worden aangepast, zullen wij met elkaar bespreken wat dat voor invloed heeft op het programma.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 23 augustus 2020

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Iedereen heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken alle bewoners samen met elkaar op. Zo is er elke zondagavond een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”

Het gastopvangproject van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvangproject in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

 Ontmoetingsavonden uitgesteld

Vanwege alle beperkende maatregelen hebben we helaas moeten besluiten om de Ontmoetingsavonden voorlopig uit te stellen. Doordat we als ouderen behoren bij de risicogroep, en de geldende richtlijnen op dit moment tijdens de voorbereidingen van de Ontmoetingsavonden lastig te hanteren zijn, is het niet verstandig om nu bij elkaar te komen. Hierdoor zullen de avonden in september, oktober en november vervallen. We hopen te zijner tijd in december weer bij elkaar te kunnen komen. We hopen op uw begrip hiervoor. Laten we in de tussentijd oog (of ‘oor’ via een telefoontje) hebben voor elkaar, en God vragen om ons bij te staan in deze verwarrende en soms eenzame tijd. Mocht u vragen hebben over bovenstaande dan kunt u contact opnemen met dhr. Dick Dekker (tel. 78 53 10).

Zending

Zendingscollecte

De eerste collecte op zondag 16 augustus is een  medische zendings-collecte voor het werk van de GZB in Centraal-Azië.

Een christelijke organisatie zorgt al ruim tien jaar voor daklozen in een land in Centraal-Azië. Naast dagopvang krijgen zo’n 70-100 daklozen drie dagen per week een warme maaltijd, medische zorg en eventueel een knipbeurt. Om ook iets te doen voor de vele daklozen die op straat sterven is er onlangs een hospice gebouwd. In dit hospice is plaats voor vijf of zes daklozen die terminaal zijn. Zo krijgen deze kwetsbare mensen goede zorg voor een waardig levenseinde.

U kunt dit werk steunen door gebed en uw bijdrage in de collecte.

Bericht van de zendingsorganisatie iTeams NL

Beste achterban van Amy/ betrokkenen bij het werk van Amy de Jong,

Een hartelijke groet vanuit International Teams Nederland! Als zendingsorganisatie hebben we verschillende werkers uitgezonden en mogen we ook met Amy optrekken. Binnen Afrika en Europa mogen we steeds meer een plaats innemen. Het motto van iTeams NL is: ‘Voor de verandering’. We zien mensen en hun omgeving veranderen door Gods liefde en kracht.

We hebben Amy leren kennen als een dappere vrouw die een groot hart heeft voor God en mensen. We hebben haar verlangen, maar ook haar vaardigheden gezien die geweldig goed kunnen worden ingezet binnen Uganda, waar de nood zo groot is. Na haar opgedane ervaring in Uganda, ligt er een mooi plan klaar waarin zij kwetsbare mensen mag dienen, en gerechtigheid mag brengen op plaatsen waar zoveel armoede en gebrokenheid heerst.

In de Bijbel zien we voortdurend dat Jezus oog heeft voor de armen en kwetsbaren. We hebben gemerkt dat dit ook de motivatie is waarom Amy grote stappen zet en een nieuw avontuur mag aangaan. Zij doet dit vanuit haar fijne thuisgemeente, maar wat nog belangrijker is: zij weet zichzelf afhankelijk van onze machtige God.

Dit is ook waarom we u willen aanmoedigen om achter dit werk te staan. Wilt u in Amy investeren? Om heel concreet het koninkrijk van God te zien groeien, en op deze manier kunt u heel direct iets voor uw verre naaste betekenen. We hopen op uw ondersteuning, want u bent deel van het mooie werk dat God gaat doen door Amy heen. Alvast hartelijk dank en Gods rijke zegen.

Arjen Verboom (coördinator homefront)

iTeams NL (zie www.iteams.nl)

Jeugdrubriek

 Startdiensten kamp kerngroepen

Voor de tieners van 12 tot 15.

In de week van 24 tot 28 augustus gaan we op kamp met de tieners van onze gemeente. Om deze week te starten organiseren we op zondag 23 augustus twee ‘startdiensten’. Hiervoor willen we naast de tieners die meegaan op kamp ook de andere tieners van onze gemeente uitnodigen. De diensten zullen in het teken staan van het weekthema waarin we Jozef volgen. Beide diensten worden gehouden in De Parel op de volgende tijden:

Zondag 23 augustus 09.30 uur: tieners uit klas 3 & 4

Zondag 23 augustus  18.00 uur: tieners uit klas 1 & 2

Alle tieners in deze leeftijd zijnvan harte uitgenodigd.

Tot dan?!

Bericht ontbinding JV Ichthus

Na de vraag over het voortbestaan van Jeugdvereniging Ichthus aan alle leden voorgelegd te hebben is besloten om de vereniging per 1 juli 2020 op te heffen en te ontbinden. Voor velen van jullie zal de JV wel bekend zijn, aangezien deze al sinds 14 maart 1975 bestaat (toen samengevoegd uit de meisjesvereniging ‘Eén ding is nodig’ en de jongelingsverenging ‘Ichthus’). Aan het tijdperk JV Ichthus is nu een einde gekomen. We hopen dat er in de toekomst plekken zullen zijn en nieuwe plekken zullen ontstaan waar we, als jongeren van de gemeente, bij elkaar kunnen komen, elkaar kunnen leren kennen en met elkaar op zoek kunnen gaan naar God.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Bediening heilige doop

Zondag 23 augustus hopen Peter en Nikki den Haan hun zoontje Daniel te laten dopen. Wij wensen de doopouders veel wijsheid en afhankelijkheid van onze Grote Schepper om hun kind te mogen opvoeden in de naam van Jezus.

Ter bemoediging enkele woorden die ik ergens tegenkwam:

     Vader nu we hier bij het doopvont staan,

     Wilt u een verbond met Daniel aangaan.

     We vragen of u ons de wijsheid wilt geven,

     Hoe wij als ouders Daniel mogen voorleven.

 

     Als ouder hebben we een taak gekregen,

     Dit kunnen wij alleen als u het zegent.

     Wij willen dit leven, In u handen leggen.

     Vanaf nu heeft u het voor het zeggen.

Peter en Nikki, wij wensen jullie samen met jullie familie een gezegende doopdienst.

Bijwonen kerkdiensten

Zondag 9 augustus:

Morgendienst: Groep A uitgenodigd

Avonddienst: Groep B uitgenodigd

Zondag 16 augustus:

Morgendienst: Groep C uitgenodigd

Avonddienst: Groep A uitgenodigd

Tenslotte

Verder is er weinig te melden, we vragen uw voorbede voor de ramp die in Libanon heeft plaats gevonden.

Laten we hopen en bidden dat dit weer niet leidt tot een revolutie of een burgeroorlog.

Laten we danken voor het feit dat wij nog steeds in dit land met elkaar in vrede mogen wonen.

We denken ook aan de ouderen die met deze hitte verlangen naar wat verkoeling .

Wilt u, o God, op tijd weer koelte en regen geven.

Veel gemeente leden zijn nog op vakantie of komen weer terug. Een ieder een gezegende tijd toegewenst .

Namens de kerkenraad,

Leen Klop

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor hen die grote zorgen hebben om het coronavirus dat de kop weer opsteekt, en voor hen die psychisch of chronisch ziek zijn. We wensen u allen Gods troostende nabijheid toe. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Bediening Heilige Doop

Er zal na lange tijd weer een doopdienst gehouden worden in de morgendienst van zondag 30 augustus, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. C.N. van Dis uit Nieuwegein. Inmiddels hebben zich vier ouderparen gemeld om hun kind in deze dienst te laten dopen. Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders gelegenheid krijgen zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan er vanuit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Zoals reeds eerder geschreven, heeft er enige tijd geleden een informatief gesprek plaatsgevonden met een predikant, wat mogelijk zou leiden tot het uitbrengen van een beroep. In dit gesprek liet de predikant ons weten, dat hij zoekend is of God van hem vraagt dat hij toerustingspredikant wordt voor een landelijke organisatie of dat God hem juist een plaatselijke gemeente wil laten dienen. Hij was hier in ieder geval nog niet over uit. Het was een open en eerlijk gesprek en het werd wederzijds als positief ervaren. Afgesproken is dat na de vakantieperiode van deze predikant, zondagmorgen 23 augustus een hoorcommissie op pad gaat, om deze predikant formeel te ‘horen’. Als er niets in tegen komt, zal dan op maandag 31 augustus in een gezamenlijke vergadering van de wijkkerkenraad en de algemene kerkenraad verslag worden gedaan van de bevindingen en mogelijk een beslissing genomen worden of er een beroep kan volgen. We houden u op de hoogte.

De kerkenraad verlangt sterk naar een nieuwe predikant, die de herdersstaf van onze wijkgemeente weer op zich kan nemen. We zien dit als een zaak van gebed. Bidt u met ons mee?

 Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens huisbezoek voor € 22,50 aan collectebonnen voor de eredienst en voor € 5,- aan collectebonnen voor het verjaardagsfonds. Hartelijk dank voor uw gaven!

Catechese

Het catecheseseizoen verliep voor iedereen anders dan gepland en was opeens ten einde. Inmiddels worden alle regelzaken voor het nieuwe seizoen opgestart. We zijn nog op zoek naar mensen die als mentor van een groep tieners mee willen helpen op de woensdagavonden, voor zowel de 12-15- als de 16-18-groepen. Meldt u aan bij jeugdouderling.noord@hghg.nl / 06-12 50 83 54.

We hopen na het openingsweekend de activiteiten weer te kunnen hervatten.

Kerkdiensten

Vanaf 1 september zullen er ook weer diensten in De Parel gehouden worden. Niet alleen de Pareldiensten, zoals we die gewend waren, maar nu iedere zondag een ochtend en een avonddienst, die afwisselend onder verantwoording van wijk 3 Zuid of wijk 2 Noord staan. In principe is het zo, dat het oorspronkelijke rooster voor de Oude Kerk, met de vroege morgendienst (aanvang 9.30 uur) en de avonddienst voor de Oude Kerk (aanvang 18.00 uur) gehandhaafd blijft. De tweede morgendienst (aanvang 10.45 uur) en de extra avonddienst (aanvang 18.00 uur) zullen dan onder verantwoording van de andere wijk in De Parel plaats vinden.

Op 18 augustus komt de AK-commissie voor kerkdiensten in de Oude Kerk en De Parel bij elkaar. Dan zullen de laatste puntjes op de i worden gezet voor de kerkdiensten vanaf 1 september a.s. Wel kunnen we vast de volgende informatie verstrekken:

In principe willen we als wijk 2 Noord de morgendiensten in De Parel zoveel mogelijk gezinsdiensten laten zijn met o.a. kinderen van de basisschool, zodat de ruimte in De Parel ook zoveel mogelijk benut kan worden. In het reserveringssysteem zullen we daarom ook verzoeken dat deze gezinnen zich uiterlijk vrijdag willen aanmelden, waarna op zaterdag ook andere gemeenteleden zich voor deze diensten kunnen inschrijven. Over de avonddiensten in De Parel verwijzen we naar het artikel van de commissie Pareldiensten.

We willen voor de morgendiensten in de Oude Kerk en in De Parel ook weer de kinderoppas en de bijbelklas verzorgen. Hiervoor zal het rooster van hen die daarbij dienst doen nog samengesteld worden.

Zondag 13 september hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Dit zal niet kunnen, zoals we dat gewend zijn. De basis zal daarom zijn, zoals we dat al een paar jaar gewend zijn tijdens de diensten op witte donderdag. Iedereen blijft dan in de banken zitten, terwijl het brood en de wijn bij de gemeenteleden gebracht zullen worden. Voor deze dienst zullen wij vragen, dat alleen die gemeenteleden zich hiervoor inschrijven, die ook het voornemen hebben om aan het Heilig Avondmaal deel te nemen.

Diezelfde avond zal in De Parel een belijdenisdienst plaatsvinden (zie hieronder).

Verdere informatie zal in het volgende kerkblad worden gepubliceerd en zo nodig afgekondigd worden tijdens de kerkdienst.

Belijdenis

Een tweetal jongeren van onze gemeente heeft in het afgelopen seizoen bij onze consulent, ds. E. van Rooijen, belijdeniscatechese gevolgd. Zij hebben inmiddels ook aangegeven in het midden van de gemeente belijdenis van hun geloof te willen doen. Het gaat om Gerben de Ruiter, Buitendams 432, 3371 BV en Stefan de Haas, Emmastraat 24, 3373 AG. De aannemingsavond is op 4 september a.s., terwijl de belijdenis zal plaatsvinden in een dienst op zondagavond 13 september in De Parel zal en waarin onze consulent ds. E. van Rooijen voor zal gaan. We zijn blij dat er toch de mogelijkheid is dat dit in het midden van de gemeente kan worden gedaan en bevelen Gerben en Stefan aan in de voorbede van de gemeente.

Pareldiensten beginnen weer!

Zondagavond 30 augustus zal er om 18.00 uur na lange tijd weer een Pareldienst plaats vinden in zaal D van De Parel. De voorganger in deze eredienst is de heer Arie de Rover uit ons eigen dorp en voor velen geen onbekende.

Het thema is: ‘Het nieuwe normaal’ en als de basis voor de preek is het Bijbelgedeelte Romeinen 11: 33-12: 2 gekozen.

In deze dienst zal de band ‘Kingdom’ de muzikale begeleiding verzorgen. Na de dienst zijn er weer ministry teams aanwezig om in een aparte ruimte mee door te praten en/of mee te bidden, uiteraard op gepaste afstand

In De Parel zijn de zalen net als in de beide kerkgebouwen deze zomer voorzien van camera’s en daardoor is de dienst voor het eerst digitaal te volgen via de livestream op de website.

We mogen momenteel in alle kerkelijke gebouwen een beperkt aantal bezoekers uitnodigen en dat geldt dus ook voor De Parel. We hebben nagedacht hoe we met het uitnodigen van doelgroepen om kunnen gaan, zodat die in de zaal de dienst live kunnen bijwonen. De diensten blijven sowieso bestemd voor de hele gemeente en dus ook voor de kijkers thuis. Hier moeten we wel wat ervaring mee opdoen en dit zal per dienst worden gecommuniceerd. Dat geldt ook als er een bijzondere dienst is waar ook gasten bij zullen zijn.

We bevinden ons inmiddels al vijf maanden in een bijzondere situatie en zeker de jongeren missen het onderlinge contact in en na de kerkdiensten. En wij missen hen!!

De groep 12-15 jaar zal gedurende de gemeentebrede kampweek elkaar ontmoeten en een eigen kampdienst hebben.

Voor de dienst van 30 augustus hebben we daarom besloten om de zaal voor de groep jongeren in wijk Noord van 16-29 jaar open te stellen. Dit zijn dus de Follow-Me Next groepen, Alpha groepen en andere jongerenbijbelstudiegroepen en je moet je vooraf aanmelden uiterlijk maandag 24 augustus via je (kern)groepleider of contactpersoon die je hier ook nog voor zal uitnodigen. Er zijn 80 zitplaatsen beschikbaar. Mochten er nog plaatsen over zijn dan wordt de reservering van de website daarvoor op 25 augustus open gezet, waarbij degenen uit de doelgroep en daarna de dertigers voorrang hebben.

De Algemene Kerkenraad heeft besloten om per 1 september De Parel te gaan gebruiken voor de late morgendienst en voor een extra avonddienst volgens het reeds bestaande preekrooster.

Door de extra avonddiensten willen we meer gemeenteleden de kans geven een dienst bij te wonen. De Commissie Pareldiensten is gevraagd deze vijf extra diensten in te gaan vullen naast de zes reeds geplande Pareldiensten, zodat alle avonddiensten in De Parel een zelfde opzet hebben. Dat is met het team besproken en iedereen van organisatie, techniek, muziek en catering was meteen bereid om dit mee te gaan invullen.

Dat is een extra belasting voor de muzikanten die ook in de morgendiensten hun bijdrage leveren. We zijn dankbaar dat ze dit willen doen en weten ons als gemeente rijk gezegend met zoveel muzikaal talent. Of er na de dienst ruimte is om elkaar te ontmoeten en wat te drinken moeten we nog uitwerken, maar dit wordt per avond meegedeeld.

Iedereen is weer van harte welkom om live of via de livestream erbij te zijn! Het is een mooie gelegenheid om iemand die niet (meer) gewend is een kerkdienst te bezoeken thuis uit te nodigen en mee te laten kijken.

De data voor de Pareldiensten in september zijn: 13-9 (Belijdenisdienst), 20-9 (reguliere Pareldienst) en 27-9 (jongeren 12+ dienst). Door een verspringen in het preekrooster dus drie zondagen achter elkaar. Verdere info wordt per dienst gegeven.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘De liefde die de Heere Christus de gelovigen toedraagt maakt dat zij zichzelf aan Hem en Zijn dienst overgeven.’ Willem Teellinck 1579-1629

Bidden en danken

We bidden voor de grote nood in Libanon, na de mega- explosie in Beiroet, die een groot deel van deze stad heeft vernietigd.

Op Sulawesi werd een christelijke vrouwenconferentie georganiseerd. De conferentie ging over onderwerpen als geloof, huwelijk en de rol van vrouwen in de samenleving. Bid dat de vrouwen die hier aanwezig waren de Heere God beter hebben leren kennen. (Gebedskalender Open Doors)

Corona heeft ook in Rwanda veel impact. Tijdens de lockdown werden kerken gesloten en voor veel christenen was het niet mogelijk om een dienst mee te beleven. Bid dat de kerk van betekenis kan zijn voor mensen die het zwaar hebben. Bid voor de GZB-werkers Caroline en Rik Mager en Marleen en Martin ‘t Hart: dat ze niet ontmoedigd raken en tot zegen kunnen zijn voor de mensen om hen heen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie de komende zondagen, gezegende diensten in de kerk of tijdens het thuis meekijken en/of -luisteren naar de erediensten. We wensen iedereen een fijne vakantie thuis of in een andere plaats.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 10,- voor het orgelfonds.

Verjaardag

Op 18 augustus zal onze predikant zijn 45e verjaardag vieren. Vanaf deze plaats feliciteren wij hem met deze gedenkdag en wensen hem de nabijheid van de Heere toe in het nieuwe levensjaar, zowel in het ambtelijke werk als in het persoonlijke. We bidden dat in de verkondiging van het Woord, maar ook in pastoraat en catechese, zijn hart een goed woord zal voortbrengen over de Koning van de Kerk. Dat kan alleen als God met Zijn Geest in de studeerkamer zicht geeft op de heilgeheimen van het Woord. Dan zal onze broeder Zijn Naam in herinnering roepen bij alle generaties.

Huwelijk

Dinsdag 25 augustus zal de huwelijksdienst van Martin en Corlinde Imminkhuizen-Pille plaatsvinden in de Oude Kerk om 14.15 uur. Deze dienst zal geleid worden door ds. A. Vastenhoud uit Dinteloord. In de kerkbode van 8 mei hebben we de wens al meegegeven of God met hen mee zal gaan. Dit zal nu ook in de dienst zichtbaar en hoorbaar worden. Hoewel Martin en Corlinde lid zijn van de Hervormde gemeente te Ede, gaf de kerkenraad daar toestemming dat onder onze verantwoordelijkheid deze dienst plaatsvindt. 

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.15 uur             jongensclub Wegwijs –  De Parel

Maandag

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Colofon

 Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 16 augustus 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

Morgendienst: groep 4 – straatnaam R t/m Z (incl. Rivierdijk 111-515)

Avonddienst: groep 1 – straatnaam A t/m G

Collecten

1. Pastoraat

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Morgenzang: 1

avonddienst:   Psalm 148: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. L.P.J. van Bruggen, Westkapelle

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland

18.00 uur   prop. A van Kralingen, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst:   1. GZB

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. GZB

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

 

Zondag 23 augustus 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem

18.00 uur   ds. J. de Jong, Dirksland

Morgendienst: groep 3 – straatnaam P t/m R (incl. Rivierdijk 1-110)

Avonddienst: groep 2 – straatnaam H t/m N

Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Diaconie

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 1

avonddienst:   Avondzang: 4

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid, ds. H. Roseboom, Kesteren

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. G.J. Roest, Huizen

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland – bediening Heilige doop

18.00 uur   ds. H.J Lam, Werkendam

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Zilt

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

Maandag 24 augustus

DE PAREL

11.00 uur   wijk 2 Noord, ds. C.M. Baan, Nieuwpoort –

Huwelijksinzegening Anton van Andel en Marion den Butter

Dinsdag 25 augustus 2020

OUDE KERK

14.15 uur   ds. A. Vastenhoud, Dinteloord – Huwelijksinzegening Martin en Corlinde Imminkhuizen-Pille

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

21 augustus verschijnt het kerkblad niet