Pareldienst 6 december

Kerkblad 76-21

Oprecht gelovig, maar toch….

“Zij waren beiden rechtvaardig voor God en wandelden onberispelijk volgens alle geboden en verordeningen van de Heere.”

(Lukas 1: 6)

____________________________________­­­________________

In de adventstijd denken we vaak na over de tijd die voorafging aan de geboorte van Jezus. Het evangelie van Lukas begint met de geschiedenis van de aankondiging van de geboorte van Johannes, de zoon van Zacharias en Elisabeth. Zacharias was priester en had daardoor taken in de offerdienst. Omdat er veel priesters waren, was er voor de bijzondere taken een lotingssysteem. Eén van die taken was het brengen van het dagelijks reukoffer. De oude priester Zacharias was nu aan de beurt.

Het reukoffer-altaar stond in de tempel in het Heilige. Dagelijks werd hierop reukwerk geofferd. Het volk dat buiten stond, was dan in gebed. De opstijgende dampen van het reukwerk vormde het symbool van die opstijgende gebeden, zoals dit gezegd wordt in Ps 141: 2. Na het brengen van het reukoffer, ging de priester naar buiten en zegende het wachtende volk.

Maar deze keer gaat het anders. Als Zacharias bezig is met het offer, verschijnt er plotseling een engel naast het altaar. Als priester wist hij waarschijnlijk van vroegere verschijningen van engelen, die een goddelijke boodschap brachten. Ook deze engel heeft een boodschap en het is meteen een belofte: “Wees niet bevreesd, Zacharias, je gebed is verhoord”. Je zal maar zo’n rechtstreekse bevestiging ontvangen! Dit is toch een onvoorstelbare ervaring. Geen wonder dat Zacharias schrikt en hij hoeft niet lang te wachten om welk gebed het gaat: “Uw vrouw Elizabeth zal u een zoon baren en u zult hem de naam Johannes geven”.

Aansluitend zegt de engel een aantal dingen over deze zoon. Hij zal tot blijdschap en vreugde voor velen zijn. Daarbij geeft hij een overzicht van de taken die deze zoon van Godswege zal gaan vervullen.

Maar van blij zijn is bij Zacharias geen sprake. Hij reageert vol ongeloof op deze hemelse boodschap: “Hoe zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is op hoge leeftijd gekomen”. Dit kan toch niet waar zijn, oude mensen krijgen toch geen kinderen! Dat moet die engel eerst maar eens uitleggen.

Op dit moment staat zijn menselijke logica zijn geloof in de weg. Waar is nu je geloof Zacharias? Je bent toch een serieuze gelovige, zoals in de tekst hierboven wordt aangegeven? Weet je dan niet dat bij God alle dingen mogelijk zijn, je kent toch de schriften van het oude testament?

De engel reageert min of meer verontwaardigd en meteen wordt Zacharias met stomheid geslagen. Dat is het teken dat de belofte van God bevestigt en het is ook de straf voor zijn ongeloof.

Misschien verwonderen we ons over deze geschiedenis. Waarom zo’n ingrijpende straf als teken, waarom geloofde Zacharias als overtuigd gelovige de engel dan niet….?

Och, we moeten maar niet te hard oordelen over dit ongeloof van Zacharias. Is het niet heel herkenbaar? Wanneer staat onze menselijke logica ons geloof in de weg? Wij hebben via de bijbel toch ook allerlei beloften ontvangen, geloven we die dan wel? Ik noem er paar:

“Wie geloofd zal hebben en gedoopt zijn, zal zalig worden.” (Mark 16: 16). “Want zo lief heeft God wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.” (Joh 3: 16). “Dit is het werk van God: dat u gelooft in Hem die Die Mij gezonden heeft.” (Joh 6: 29). “Als wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.” (1Joh 1: 9). “En dit is de belofte die Hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven.” (1Joh 2: 25)

Ja maar, zult u zeggen, die beloften krijg je niet persoonlijk, die worden in het algemeen gezegd, die zijn toch niet voor iedereen bedoeld. Nee, niet voor iedereen, maar wel voor een ieder die gelooft. En als we gedoopt zijn, hebben we Gods beloften zelfs op naam gekregen! Laat alle ja-maar-argumenten dan los, en gelooft zijn heil en troostrijk Woord, verhardt u niet maar laat u leiden.

‘Leer mij in geloof te leven,

Heer, mijn hart aan U te geven,

rusten op geen ander woord

dan vanuit Uw Woord gehoord.

Leer mij steeds op u te bouwen,

door uw Geest U te vertrouwen,

elke dag de weg te gaan

achter Jezus Christus aan.’ UAM 245: 1

P. den Breejen

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Bezinningsbijeenkomst.

Zondag 6 december staan de tafels opnieuw gereed om het Heilig Avondmaal te vieren.

Donderdag 3 december, komen we samen voor een bezinningsavond. Zoals reeds eerder vermeld zullen de locatie van de bezinningsavonden, de Parel of Nieuwe Kerk, rouleren.

De bezinning wordt deze keer gehouden in de Parel en begint om 20.00 uur waaraan vooraf koffie of thee wordt geschonken. Een ieder is van harte uitgenodigd om met elkaar stil te worden voor onze Genadige God.

Om te gedenken

Nu het kerkelijk jaar 2019-2020 voorbij is, vermelden we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen, en op Eeuwigheidszondag in de avonddiensten werden herdacht. Ieder sterven is een roepstem die tot ons komt.

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.” (Psalm 103: 15-18)

17 november

Heiltje Horden-van Dijk

90 jaar

27 november

Adriana Vesely-Stout

71 jaar

12 december

Aagje Adriana van Veen-Poortvliet

51 jaar

19 december

Paulus Boon

79 jaar

3 januari

Metje Lidia Advocaat-de Rover

88 jaar

8 januari

Hermanus de Ruiter

84 jaar

13 januari

Jan de Hek

86 jaar

21 januari

Clazina Walraven-de Boon

80 jaar

1 februari

Marinus de Jong

89 jaar

4 februari

Jan Vlot

97 jaar

15 februari

Geert Corporaal

81 jaar

24 februari

Leendert Huibert de Ruiter

73 jaar

13 maart

Jan Stam

96 jaar

18 maart

Pieter Adrianus van Noordenne

97 jaar

3 april

Pieter Dirk Smit

91 jaar

3 april

Cornelis de Ruiter

89 jaar

9 april

Maria Korstiana de Wit-van der Waal

71 jaar

3 mei

Aartje Trapman-Verspuij

72 jaar

6 mei

Jansje de Vries-Graveland

75 jaar

8 juni

Arina Jacoba Versteeg-Muilwijk

76 jaar

11 augustus

Pietertje Smit-Klop

97 jaar

12 augustus

Cornelia Aartje de Ruijter-de Ruijter

94 jaar

14 augustus

Janna Kramer-Dankers

89 jaar

5 september

Eimert Teunis van den Heuvel

86 jaar

5 september

Everdina Nederveen-Bosson

79 jaar

13 oktober

Lucas Sluimer

82 jaar

18 oktober

Neeltje Hagenaar-van Wijngaarden

88 jaar

24 oktober

Bastiana Maria Redelijkheid-Koorevaar

90 jaar

5 november

Antonie Adrianus van Andel

88 jaar

18 november

Elizabeth Geertruida de Keizer-Joppe

87 jaar

Commissie Kerk en Israël.

Als kerk belijden we dat we ‘onopgeefbaar’ verbonden zijn met Israël. Jezus is de Messias voor Israël en de volken. Zonder Hem zijn we vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte (Efeze 2: 12).

De commissie Kerk en Israël organiseerde twee à drie maal per jaar een avond in De Parel. Op deze avonden werd de Bijbel geopend om van daaruit toerusting te geven aan de plaats van Israël en hun plaats in het heilsplan van God. Helaas is het nu niet mogelijk om een avond te organiseren in verband met de Coronacrisis. De commissie vindt dit jammer en wil door artikelen en/of aanbevelingen voor boeken u attenderen op de grote plaats van Israël nu en in de toekomst. We zullen dit doen op de website HGHG en in het kerkblad. Aan het begin van de adventsweken zal er een artikel verschijnen op de website van drs. J. van Barneveld met als thema ‘Van Bethlehem naar Jeruzalem’. Draag Israël in uw voorbede.

Benoeming jeugddiaken

In de AK-vergadering van maandag 23 november is in de vacature van jeugddiaken, ingaande begin 2021, verkozen broeder J. Egas.

Afgesproken is dat hij uiterlijk vrijdag 4 december a.s. zijn beslissing kenbaar zal maken. Wij wensen hem Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook zijn gezin. Wilt u voor hen bidden?

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Zondag 29 november 2020

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Een vrijwilligersorganisatie die er wil zijn voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: “Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen” (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod van Gevangenenzorg. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van Herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en/of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen, en vragen daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

‘Een kilo liefde’

Vorige week heeft u in de kerkbode kunnen lezen over de actie ‘een kilo liefde’. Omdat we dit jaar alles zo veilig mogelijk willen houden voor iedereen vragen we om uw gift. Geen boodschappenbriefje dit jaar maar een financiële bijdrage. Zo kunnen we zelf de pakketten samenstellen en toch Kilo’s liefde uitdelen. Wilt u ook meebidden voor hen die misschien wel juist dit jaar een kilo liefde zo hard nodig heeft? U kunt uw gift overmaken op NL15 RABO 0395 0015 36
ovv ‘een kilo liefde’. Alvast heel hartelijk dank,

Commissie ‘een kilo liefde’

College van kerkrentmeesters

Actie Solidariteitskas 2020

Een dezer dagen ontvangen alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor deelname aan de Solidariteitskas. Er wordt, net als andere jaren een beroep op onze solidariteit gedaan, voor wat betreft pastoraat dat niet door plaatselijke gemeenten wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld pastoraat voor doven, studenten, koopvaardij en binnenvaart. Daarnaast steunen we andere PKN-gemeenten die in financiële problemen dreigen te raken.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas. De resterende
€ 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

We bevelen het solidair-zijn met onze geloofsgenoten van harte bij u aan. Heeft u als belijdend lid op 30 november deze brief nog niet ontvangen, wilt u dit dan laten weten via het Kerkelijk Bureau, tel 0184-61 10 36 (maandag-/ donderdag-/ vrijdagmorgen) of per mail via kerkelijkbureau@hghg.nl, zodat u toch mee kunt doen met deze actie?

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas of u kunt gebruik maken van onderstaande QR-code:

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

Het College van Kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie

Maandagavond 30 november is er Kring voor Eenvoudige Bijbelstudie. De nieuwe vorm van dit seizoen is ons ondertussen iets meer eigen geworden en we laten ons verrassen door God, Daniël en elkaar. Er is natuurlijk nog gewoon ruimte om bij deze kring aan te sluiten. Schroom vooral niet en wees welkom. We beginnen om 20.00 uur in De Parel.

Zending

Beste gemeenteleden,

Allereerst willen Derrick en ik u heel hartelijk danken voor uw gebed en medeleven! Zoals sommigen van jullie weten, waren we bezig met de visumaanvraag van Derrick, mijn Ugandese vriend en dat was best spannend. Met heel veel dankbaarheid kunnen we u vertellen dat hij z’n visum heeft gekregen en dat hij nu in Nederland is! Hij blijft hier tot begin januari, en we zien erg uit naar een goede, gezegende tijd samen!

Verder willen we u vragen om gebed voor Uganda. Vorige week was het erg onrustig vanwege de aankomende verkiezingen in januari. Toen de tegenstander van de huidige president werd opgepakt tijdens één van zijn campagnes, veranderde diverse grote steden razendsnel in oorlogsgebied. Diverse mensen zijn doodgeschoten en velen waren gewond. De mensen zijn teleurgesteld in het leiderschap van de huidige president. Bidden jullie mee voor blijvende vrede, en dat Uganda betere leiders krijgt?

Hartelijke groet en nogmaals bedankt, Derrick & Amy

Helaas kan Amy niet fysiek haar verhaal delen in deze tijd van Corona. Daarom hebben we wat bedacht; een Livestream! Kijkt u mee op woensdag 2 december om 20.00 uur via het youtube kanaal van HGHG?

Amy zal dan wat vertellen over haar toekomst in Uganda en beantwoord uw vragen! Ook zal er iemand zijn van het ThuisFrontTeam en van de Zendingscommissie, en daarnaast zal ook Derrick aanschuiven. Heeft u een vraag voor één van hen? Stel die dan! U kunt uw vraag stellen via info@amyinuganda.com, via 06-14 76 43 80, of
via Instagram/Facebook van HGHG of van Amy of van Special Joy.

Het ThuisFrontTeam van Amy druk bezig met het opzetten van acties. Op 18 december zal er een oliebollenactie zijn bij Het Bakhuis. Hierover volgt later meer informatie.

Daarnaast willen we de zegelactie van Albert Heijn nog een keer bij u onder de aandacht brengen. Eind van dit jaar stopt Albert Heijn met de papieren koopzegels. Heeft u nog koopzegels over en wilt u die doneren voor het werk in Uganda? Lever ze dan in op Peulenstraat 155. Inmiddels hebben we al bijna twee boekjes vol en daar willen we u hartelijk voor bedanken!

Hartelijke groet, het ThuisFrontTeam 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Onze aandacht gaat uit naar allen die zich alleen weten. Wat kan stilte een mens beklemmen. Dat we in omstandigheden van moeite en verdriet ons tot God wenden. Zoals de dichter van Psalm 38: “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij”. (Psalm 38: 22)

Heilig Avondmaal

We hopen als gemeente op zondag 6 december het Heilig Avondmaal te vieren. In de Nieuwe Kerk doen wij dat op gelijke wijze als de vorige keer. Er zijn drie diensten waarin het Heilig Avondmaal wordt bediend. Voor deze diensten worden de gemeenteleden uitgenodigd die gewend zijn om aan het Heilig Avondmaal te gaan (met allen die bij hen horen). U bent ook van harte welkom wanneer u aarzelt om aan te gaan. In de morgendienst om 9.30 uur worden de avondmaalgangers uit groep C uitgenodigd. In de middagdienst om 15.30 uur zijn avondmaalgangsers uit groep A aan de beurt. En voor de avonddienst om 18.00 uur verwachten wij de avondmaalgangers uit groep B. De morgendienst is de gebruikelijke dienst van bediening Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst is de dienst van voortzetting en dankzegging op het Heilig Avondmaal. De middag- en avonddienst zullen dezelfde inhoud hebben. Daarom zal er ook maar één keer worden uitgezonden. Dit betreft dan de middagdienst. We hopen met elkaar op een zegenrijke avondmaalszondag tot versterking van het geloofsleven!

Gift

Voor de kerk ontving ik een gift van € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. In de komende tijd wil ik met u in de diensten Maria, de moeder van de Heere, volgen. Als we op haar letten, dan staan we ook heel dicht op de grote daden van God. En daar gaat het vooral om. In de dienst van voorbereiding op het Heilig Avondmaal lezen we Lukas 1: 26-38. We horen er, in het bijzonder, over de bijzondere groet van de engel. In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor. Deze dienst was niet ingeroosterd als leerdienst. Het is ook wel eens fijn om vrije stof te kunnen bepreken in de Nieuwe Kerk. U en jou een goede en zegenrijke zondag gewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle zieken en anderen die zorgen hebben om hun gezondheid, psychische of chronische klachten hebben, wensen we Gods nabijheid toe. Schroom niet om het aan te geven, wanneer we als gemeente voorbede kunnen doen, of wanneer bezoek gewenst is. We willen graag naar elkaar omzien en hebben daarvoor ieders oplettendheid nodig! De contactgegevens staan boven de wijkberichten.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God!” Psalm 31: 15.

Enkele wijzigingen in de liturgie

In de vergadering van 2 maart j.l. heeft de wijkkerkenraad besloten om enkele wijzigingen in de liturgie door te voeren. Omdat het de voorkeur heeft, om hiermee samen op te trekken met wijkgemeente 3 Zuid, is er overleg gevoerd met de wijkkerkenraad van wijkgemeente 3 Zuid. Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd, dat met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar, dat op de Eerste adventszondag (zondag 29 november) begint de volgende wijzigingen door te voeren:

1. De gemeente wordt verzocht, voor zover dit mogelijk is, aansluitend aan de afkondigingen, bij de voorzang te gaan staan en te blijven staan totdat de voorganger votum en groet heeft uitgesproken.

2. De aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, zal in het vervolg vooraf gaan aan de voorzang. De gemeente wordt dan verzocht om te gaan staan, waarna de afkondiging van overlijden zal plaatsvinden, waarna aansluitend, i.p.v. de reguliere voorzang, een bijpassende psalm of lied zal worden gezongen. Daarna blijft de gemeente staan totdat votum en groet is uitgesproken.

Wij verwijzen hierbij ook naar het artikel onder de wijkberichten van wijk 3 Zuid.

Als wijkgemeente 2 Noord, zullen we met ingang van de eerste adventszondag ook de voorzang weer gaan oppakken, die vanaf het begin van de coronatijd tijdelijk achterwege is gebleven. Dit is gedaan, omdat we als gemeente niet mochten zingen. Daar we hebben geconstateerd, dat bijna geen enkel kind van onze wijkgemeente de zondagsschool bezoekt, zullen we als voorzang ook niet meer de zondagsschoolpsalm gebruiken, maar een combinatie van de ‘Psalm van de maand’ vanuit de scholen (praktisch zou dat dan op de op de laatste zondagmorgen van de maand gebeuren) en de overige liederen in te vullen door de predikant die voorgaat. In de advents- en lijdenstijd (incl. Pasen en Kerst) zullen dan bijpassende liederen genomen worden uit de bundel Op Toonhoogte.

Reserveringen

Voor de morgendienst van 29 november willen we de gezinnen eerst weer in de gelegenheid stellen om te reserveren voor die dienst. Vanaf zaterdagmorgen 28 november staat de inschrijving ook open voor de andere leden. Vanaf zaterdagavond kunt u inschrijven voor de diensten van zondag 6 december. Vanwege het beperkte aan plaatsen, wordt u voor de morgendienst vriendelijk verzocht alleen u in te schrijven als u het voornemen heeft deel te nemen aan de viering van het Heilig Avondmaal.

Voorbereiding Heilig Avondmaal

De viering van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden tijdens de morgendienst van 6 december. Helaas ziet het er naar uit, dat het aantal kerkgangers die we in de kerk mogen begroeten, niet meer zal zijn dan 30 personen. Dat zouden we heel graag anders zien. Echter welke andere vorm we ook bedenken, we zouden alle gemeenteleden die gewend zijn het Heilig Avondmaal te vieren in de kerk geen plaats kunnen geven. Wij willen ons ook houden aan de gegeven richtlijnen in coronatijd. Daarom zullen we de viering van het HA weer doen als in september van dit jaar. Een aantal in de kerk, terwijl we de leden die thuis de dienst meemaken van harte uitnodigen om ook nu weer, geheel vrijblijvend, samen met de gemeente in de kerk, online het Heilig Avondmaal mee te vieren.

Om toch fysiek verbonden te zijn met andere gemeenteleden roepen wij u op, om ook een paar gemeenteleden bij u thuis uit te nodigen. Het mogen er op dit moment 3 zijn. Dus een ander stel en dan ook nog iemand die alleen staat. De week van voorbereiding is ook een mooi moment om dit te regelen en af te spreken.

We wensen u a.s. zondag en de week die hierop volgt een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Verkiezingen

Er bestaat in de wijkkerkenraad nog één vacature voor een ouderling. Deze zouden we ook graag vervuld zien. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het vervullen van deze vacature. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 30 november a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot. Wanneer er meerdere kandidaten zijn dan wordt er op maandag 14 december a.s. een verkiezingsvergadering gehouden.

Catechese in Coronatijd

Ook voor de catecheseavonden hebben we gezocht naar een verantwoordelijke invulling van de avonden met betrekking tot de Corona richtlijnen.

Voor de Follow Me groepen betekent dit dat we het gewone rooster blijven volgen. We beginnen de avonden alleen niet met z’n allen in één ruimte, maar we starten in twee verschillende ruimtes die met elkaar verbonden zijn via de laptops en beamer.

Voor de Follow Me Next groepen hebben we de groep gesplitst. Afgelopen woensdag waren de twee nieuwe groepen (VO Leerjaar 5) aan de beurt. En hun volgende avond is 9 december. De reeds bestaande groepen zijn 2 + 16 december aan de beurt. We hopen dat vanaf 13 januari de richtlijnen weer zijn bijgesteld en de groepen van FMN weer samen kunnen optrekken. Mocht dit nog niet het geval zijn dan zal 13 januari de beurt zijn van de twee FMN groepen die dit seizoen gestart zijn.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens bezoek aan een kroonjarige € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Pareldienst 6 december

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 december.

In deze dienst gaat voor ds. Bert-Jan Mouw uit Aalburg. Het thema is ‘Hij komt, Hij komt’. De band Kingdom zal de muziek verzorgen.

We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar drie personen mag uitnodigen kun je nu met een (kern)groep een dienst bijwonen. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen, want er zijn regelmatig meer inschrijvingen dan plaatsen. De volgende Pareldienst is op 20 december en dat is een Kerstpraise o.l.v de band Quest.

de Commissie Pareldiensten

Kerst kinderkoor

Hoi kids, Hou je van zingen en lijkt het je leuk om mee te doen met het Kerst kinderkoor (tot 13 jaar), geef je dan op!

Evenals de vorige keren willen we ook nu weer op Eerste kerstdag, met een kinderkoor gaan zingen in de kerk, in dit geval in De Parel. We zullen vooraf drie keer met elkaar oefenen in De Parel, op woensdagmiddag 9, 16 en 23 december van 15:30-16:30 uur. Reserveer ze in je agenda. Uiteraard houden we ons aan de maatregelen omtrent corona.

Je kunt je opgeven vóór 5 december bij: Marjolein de Haas of Brenda de Groot. Ken je een vriendje of vriendinnetje die ook graag mee zou willen zingen of heb je nog tips voor kerstliedjes die je graag zou willen zingen of andere vragen, dan kun je ook bij ons terecht. We kijken er naar uit!

Citaat

‘Zonder mijn toedoen ben ik geboren, zonder mijn toedoen word ik zalig!’ H.F. Kohlbrugge (1803 – 1875)

Bidden en danken

We danken voor de hulpverleners van de Stichting de Hoop en gelijktijdig bidden we dat er weer voldoende financiële middelen zullen zijn om hun werk mogelijk te maken. We bidden voor degenen die afhankelijk zijn van deze hulp en soms in uitzichtloze omstandigheden verkeren.

Pastor Jorge is al twaalf jaar betrokken bij het opvanghuis in Colombia. Een van zijn taken, samen met de andere stafleden, is het aannemen van nieuwe kinderen en tieners. Bid om Gods leiding en wijsheid zodat de kinderen die het hardst een veilige plek nodig hebben daar mogen wonen. (Gebedskalender Open Doors)

De wereldwijde coronacrisis heeft ook Cuba geraakt. Voedselprijzen zijn sterk gestegen en sommige producten zijn bijna niet verkrijgbaar. Bid voor de Cubanen voor wie het steeds lastiger is om elke dag aan voedsel en medicijnen te komen. Bid om hoop en vertrouwen op God in deze onzekere tijd. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie op de eerste adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Giften

Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op huisbezoek een gift van € 15,- ter vrije bestemming.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. Helaas moesten we de doopouders verzoeken maar een beperkt aantal familieleden uit te nodigen om hiervan getuige te zijn. Zij hadden hiervoor alle begrip en we verwachten dat de gemeente dat ook heeft.

Liturgie

In de vergadering van 15 juni 2020 heeft de wijkkerkenraad besloten om enkele wijzigingen in de liturgie door te voeren. Omdat het de voorkeur heeft, om hiermee samen op te trekken met wijkgemeente 2 Noord, is er overleg gevoerd met de wijkkerkenraad van wijkgemeente 2 Noord. Uiteindelijk heeft dit er in geresulteerd, dat met ingang van het nieuwe kerkelijke jaar, dat op de eerste adventszondag (29 november) begint, de volgende wijzigingen door te voeren:

1. De gemeente wordt verzocht, voor zover dit mogelijk is, aansluitend aan de afkondigingen, bij de voorzang te gaan staan en te blijven staan totdat de voorganger votum en groet heeft uitgesproken.

2. De aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit eigen wijkgemeente, zal in het vervolg vooraf gaan aan de voorzang. De gemeente wordt dan verzocht te gaan staan, waarna aansluitend een bijpassende psalm zal worden gezongen. Daarna blijft de gemeente staan totdat votum en groet is uitgesproken.

Wij verwijzen hierbij ook naar het artikel onder de wijkberichten van wijk 2 Noord.

Voorzang

De komende adventszondagen en met kerstfeest zingen we in de diensten van onze wijkgemeente als voorzang een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank. Een stencil is steeds bij de ingang te vinden.

Avondmaalsdiensten

Maandag 30 november zullen zowel de morgen- als avonddienst van zondag 6 december op de website verschijnen. Wanneer deze diensten ‘volgeboekt’ zijn, zal er (een) nieuwe dienst(en) worden opengezet. Deze diensten vinden plaats in De Parel. Van te voren weten we niet hoeveel diensten er nodig zijn. We kunnen er vier plannen. Maar als alle diensten ‘volgeboekt’ zijn en u wilt zich toch nog aanmelden, kunt u zich per telefoon of mail tot de scriba wenden. Hij zal dan proberen om tot een oplossing te komen.

Gelezen/gehoord

De doop is een goddelijke handdruk, een hemelse kus. Daarmee geeft de Heere uitdrukking van Zijn liefde.

Tenslotte

Aanstaande zondag begint Advent. Een voorbereiding van vier weken op Kerstfeest 2020. En we gaan ook een week van voorbereiding in, voor de bediening van het Heilig Avondmaal. Eigenlijk is heel ons leven een voorbereiding op de komst van onze Heere Jezus Christus. Want bij alle onzekerheid die er in een mensenleven is, is het zeker dat Hij komt. De dichter van psalm 98 ziet daar met verheuging naar uit. U/jij ook?

Namens de kerkenraad een goede voorbereidingstijd toegewenst

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 27 november

19.30-22.00 uur                  Het broodhuis –  De Parel

Zaterdag 28 november

14.00-15.30 uur                  openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 30 november

20.00 uur                             Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Zondag 29 november

14.15 uur                               Zondagsschool –  De Parel

                                               WG 1, 20+ groep- huisadres leiders

Maandag 30 november

10.00-12.00 uur                  verkoop collectebonnen – kb 

Donderdag 3 december

20.00 uur                             Bezinning Heilig Avondmaal –  De Parel

Vrijdag 4 december

20.00 uur                             Tussenclub De Brug

Varia

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 29 november 2020, Eerste advent

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C. Breugem – voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal

Morgendienst: Groep 3 (straatnaam P t/m R, incl. Rivierdijk 1-110)

Avonddienst: Groep 4 (straatnaam S t/m Z, incl. Rivierdijk 111 – 515)

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Judith Breugem, Sandra Baks (reserve)

Collecten

1. Eredienst

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 139: 1

avonddienst: Psalm 85: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3, Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

                   (Weerklank 108: 1, 2 en 5)

18.00 uur wijk 2, Noord, ds. J. Holtslag, Giessenburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)

18.00 uur ds. P. van de Voorde (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord, ds. P.G.I. van den Berg,
                   Asperen – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, prop. L. Solleveld,
                   ‘s Gravenzande (Weerklank 109: 1, 5 en 7)

Collecten

Morgendienst: 1. Morgenlandzending

                            2. Onderwijs/toerusting Kerkenraad

Avonddienst:   1. Morgenlandzending

                           2. Plaatselijk Kerkelijk werk

Oppas

09.30 uur: Groep A: Denise de Bruin, Liesbeth Boer

10.45 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Sarah de Kock

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg

                           2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:   1. Eigen gemeente – Eredienst

                           2. Eigen gemeente – Verenigingswerk eigen gemeente

Oppas

Oude kerk:      9.30 uur A1: Jorieke de Vries; A2 Julia Veldman

                          10.45 uur  A1: Simone Meerkerk; A2: Joram van Houwelingen

Nieuwe kerk: 9.30 uur C1:Remona Muilwijk, Heidi Verdoold

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-20

Waar kom je vandaan?

“Daarna keerde hijzelf terug en ging voor zijn heer staan. Elisa zei toen tegen hem: Waar kom je vandaan, Gehazi? Hij zei: Uw dienaar is niet hierheen of daarheen gegaan.” (2 Koningen 5: 27)

____________________________________­­­________________

Er zijn van die vragen die leggen onmiddellijk de vinger op de zere plek. Neem nu deze vraag: ‘Waar kom je vandaan?’ Het is de confronterende vraag die de profeet Elisa aan zijn knecht Gehazi stelt. Waarom stelt hij deze vraag?

Generaal Naäman is nog maar even vertrokken naar Syrië. Wat is hij blij dat hij zijn melaatsheid kwijt is. Al het goud en zilver en de feestelijke kleding dat hij meegenomen heeft wil hij aan Eliza geven om zijn dankbaarheid te tonen. Maar Eliza neemt het niet aan. Waarom niet? Omdat de eer en de dank niet aan Eliza toekomt maar aan Zijn God. En door dit alles heen leert Naäman ook hoe deze God van Israël is. Dat Hij niet een God is die zich laat omkopen, maar dat Hij een God van genade is! Door Gods genade is Naäman verlost van zijn melaatsheid!

Gehazi maakt die les bijna ongedaan. Hij kan maar moeilijk begrijpen dat zijn heer de geschenken niet aanneemt van deze Syriër. In zijn ogen zijn, zo gezegd, de geldtekens af te lezen. Zo vlug als hij kan rent hij achter Naäman aan. Naäman ziet hem komen, gaat zijn wagen af, stapt op hem toe en zegt: ‘Is alles goed?’ Gehazi heeft zijn verhaal klaar. ‘Mijn heer heeft mij gestuurd omdat er twee leerling-profeten op bezoek zijn, maar hij heeft niets om ze te geven. Geef ze toch een talent zilver en twee stel gewaden’. Al is het niet niks wat Gehazi vraagt, het is weinig vergeleken met alles wat Naäman mee had genomen uit Syrië (vers 5). Naäman is blij dat hij wat terug kan doen en geeft het dubbele aan zilver. Bovendien stuurt hij nog twee knechten mee die het zilver en de kledingstukken dragen. Als de koning te rijk keert Gehazi terug. Hij moet alleen nog zien dat het allemaal keurig opgeborgen wordt en zijn heer Elisa niets in de gaten heeft.

‘Waar kom je vandaan, Gehazi?’ Het is een vraag om door de grond te zakken. De Heere heeft zijn profeet precies laten zien waar Gehazi mee bezig is geweest. Hij weet van zijn bedrog, van zijn hebzucht en eerzucht. Dat hij in zijn hoofd zijn plannen al klaar had. Niet langer een knecht, maar een heer die het met olijfbomen en wijngaarden, schapen en koeien goed voor elkaar heeft. Eliza weet het en kijkt niet weg maar stelt het aan de orde: ‘Waar kom je vandaan Gehazi?’ Hoe zal hij reageren? Hoe reageren wij als onze zonden benoemd worden door een gedeelte uit de Bijbel, de prediking of in een gesprek? Is het niet uiterst herkenbaar wat Gehazi doet? Hij gaat verder op de weg van leugen en bedrog. ‘Ik ben nergens geweest’. Wanneer we eenmaal het pad van de leugen zijn ingeslagen, dan is het uitspreken van een volgende leugen zo gedaan. Wanneer we één hobbel nemen, deinzen we er niet voor terug om dat volgende hobbeltje ook nog maar te nemen. Wie wil graag zijn gezicht verliezen? Zou het niet je eer te na zijn om toch toe te geven dat je fout zit? Dat het klopt wat die ander zegt, wat God zegt? Zijn wij niet in staat om heel veel zonde te doen als ons eergevoel in het geding is?

Maar wat brengt het Gehazi? Naäman de Syriër, die zijn melaatsheid kwijtraakte en moest leren leven van genade, gaat Gehazi voor. Want hij die als knecht van de profeet Eliza zoveel gezien had van Gods genadige wondermacht (vgl. 2 Koningen 4: 36-37). Hij die groot en rijk wilde zijn, wordt nu melaats en zijn familie deelt in de straf. Ze moeten nu als onreinen in afzondering leven. Is God Hem later genadig geweest? We komen Gehazi nog weer tegen in hoofdstuk 8. Kennelijk is zijn melaatsheid dan verdwenen, want hij kan voor de koning verschijnen. Intussen vonkt in de straf die hij krijgt het oordeel van God over de zonde. Wie het vege lijf wil redden via de route van leugen en bedrog zit op een doodlopende weg.

Waar kom je vandaan? Die vraag roept om eerlijkheid voor Gods aangezicht. Je hoogmoed en je trots, je eerzucht en je hebzucht, leg het af bij het kruis van Golgotha. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En van deze Christus leer ik ook om niet in de hoogte te leven maar in de laagte, niet groot te zijn maar klein, niet de weg van een koning te zoeken maar die van een knecht. Zijn stem roept mij toe: “Wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.” (Lukas 9: 24)

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze laatste zondag voor advent, die ook wel Eeuwigheidszondag genoemd wordt, zullen we in de avonddiensten de overleden gemeenteleden van het achterliggende jaar herdenken. Voor deze diensten zijn in het bijzonder de nabestaanden uitgenodigd. Zij die zich hiervoor hebben aangemeld, krijgen een plaats toegewezen. Hierdoor kan het zijn, dat er wat minder plaatsen beschikbaar zijn voor het bijwonen van de diensten. Laten we als gemeente ook hierin met elkaar meeleven.                            

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Berichten via social media

Niet alleen wordt u op de hoogte gehouden via het kerkblad, we hebben ook een social media account voor de kerk. Hier komt het laatste nieuws voorbij over activiteiten en andere belangrijke mededelingen. De berichten worden geplaatst op aanvraag. Wilt u uw stuk tekst dat geplaatst wordt in de kerkbode ook op de sociale media geplaatst hebben? Dan kunt u een mailtje sturen naar videoteam@hghg.nl met daarin de tekst die geplaatst moet worden en op welke datum u dat het liefst gedaan wilt hebben. Eventueel kunt u een passende foto meesturen die erbij geplaatst wordt. Houdt er wel rekening mee dat er een maximaal aantal woorden zijn bij een bericht, dus probeer het beknopt te houden graag zien we uw berichten voorbijkomen om verder te delen met de gemeente!

Met ontslag….

Mw. Witte weer thuis na revalidatie. We zijn blij dat het revalidatieproces van bijna elf maanden er bijna op zit. Mw. Witte is weer zo goed als hersteld en zal haar vertrouwde plekje op de orgelgalerij weer innemen. Van tijd tot tijd klinken daar intussen voorzichtig weer haar eerste tonen. We hadden gehoopt dat mw. Witte rond 21 november haar stemgeluid weer in volle glorie zou laten horen… dan is het nl. haar 145e verjaardag! Dit is helaas nèt iets te snel voor haar. Haar arts vond het verstandig haar iets meer tijd voor herstel te geven…

De orgelbouwer heeft intussen de orgelkast al weer goed gevuld. Op dit moment is begonnen met het terugplaatsen van de ca. 1150 pijpen. Gelijktijdig wordt gestart met het intoneren van het orgel, dit is een nauwkeurig werk, want dit bepaald tenslotte het geluid dat we gaan horen.

Het nieuwe pijpwerk komt iets later uit de fabriek dan

gepland en ook vergen de pijpen van de Trompet meer aandacht. De orgelbouwer krijgt daarom wat meer tijd hiervoor. De overdracht hopen we op zaterdag 12-12-2020 te laten plaatsvinden. Helaas zal dit niet kunnen in de vorm die we de afgelopen zomer hadden bedacht. Door alle hernieuwde coronamaatregelen worden we weer-houden om dit ‘groots’ te vieren. Het zal daarom met een beperkt aantal personen plaatsvinden. We denken nog na over een manier hoe u de ingebruikname wel mee kan beleven (informatie hierover volgt t.z.t.) Zodra het mogelijk is zal op een later tijdstip een feestelijk moment geboden worden voor gemeenteleden en belangstellen-den om het gerestaureerde orgel van dichtbij te kunnen bekijken en te beluisteren. (ook hierover later meer informatie)

Cadeautip!

We werken momenteel aan het samenstellen van een glossy over de geschiedenis en de restauratie van het orgel. Deze glossy van ca. 60 pagina’s zal voor iedereen te koop zijn voor een bedrag van € 4,95. Heeft u hiervoor belangstelling dan kunt u alvast voor intekenen. Via mailadres glossy@hghg.nl kunt u opgeven hoeveel exemplaren u graag wilt reserveren.

de kerkrentmeesters en orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 22 november 2020

De diaconale collecte is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. De missie van De Hoop is het uitvoeren van de Bijbelse opdracht in Spreuken 24: 11 (SV): “Red degenen, die ter dood gegrepen zijn, want zij wankelen ter doding, zo gij u onthoudt.” (of: ‘áls je ze niet redt…’). Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen etc.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is en gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijd-behandeling, en tevens zijn verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze stichting ondersteunen bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

 Actie ‘Een kilo liefde’

Ook dit jaar willen we de actie een kilo liefde’ weer houden. Nog steeds zijn er mensen die elke maand de eindjes aan elkaar moeten knopen om financieel rond te komen. Nu de feestdagen er aan komen willen we die mensen helpen en kilo’s liefde brengen. Dit doen we door heel praktisch een boodschappenpakket te maken en te geven. Normaal krijgt u in de kerk een briefje en kunt u boodschappen daarvoor inleveren. Maar omdat we dit jaar alles zo veilig mogelijk willen houden voor iedereen vragen we dit jaar om uw gift. Met uw gift kunnen we de actie ook dit jaar door laten gaan. We zullen dan zelf de pakketten samenstellen. Doet u mee? U kunt uw gift overmaken op NL15RABO0395001536 ovv ‘een kilo liefde’. Alvast heel hartelijk dank.

commissie ‘een kilo liefde’

Kring- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 26 november komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. De inleiding gaat over 1 Samuel 19 en 20 en wordt verzorgd door Dick Klein. De avond begint om 20.00 uur. Welkom

Bijbelstudiekring

Donderdag 26 november zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk elkaar te ontmoeten, eventueel met de nodige aanpassingen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens deze avond willen we stil te staan bij hoofdstuk 3: Gods oordeel n.a.v. Romeinen 2-3: 20. Wees welkom!

Ora et labora

U heeft dit jaar vast de verkoopdag van ‘Ora et Labora’ gemist! Om begrijpelijke redenen kon deze helaas geen doorgang vinden. Maar… gelukkig is er toch een mogelijkheid om het werk van zending en evangelisatie via onze vereniging te steunen.

We hebben het volgende te koop:

 • Walnoten
 • Eigengemaakte appelmoes (zonder suiker, maar wél erg lekker)
 • Gebreide sokken
 • Zelfgemaakte wenskaarten (ook kerstkaarten) en (kerst)postzegels van Woord & Daad
 • Kleine creatieve cadeautjes voor de decembermaand
 • Op bestelling: huisgemaakte kruidkoek (met of zonder walnoten), appelkaneelcake, amandelcake, marmercake en boterkoek

U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met Geertje Kalis, tel. 61 36 01. Na overleg met haar kunt u op een verantwoorde manier ‘winkelen’.

We hebben ook aan de poppenmoedertjes gedacht: Corrie van de Minkelis heeft weer een uitgebreide collectie poppenkleren klaar liggen! Hiervoor kunt u contact opnemen met Corrie, tel. 61 45 11.

Ontmoetingsavonden diaconie

We hebben goed nieuws over de Ontmoetingsavonden. Natuurlijk kunnen we de avonden niet op de normale manier laten doorgaan, maar we willen ons niet te snel uit het veld laten slaan. Zeker omdat de Ontmoetingsavond met Kerst natuurlijk al in zicht komt. Het goede nieuws is dat we voor de avond van 26 november een digitale uitzending gaan maken, die via kanaal 1 te zien is en die ook te beluisteren zal zijn via de kerkradio. Zet dus de avond van donderdagavond 26 november vast in uw agenda. We starten deze uitzending om 19.30 uur. Het thema zal zijn: ‘Bemoedigd met de psalmen’

Voor de Kerstmiddag/avond hebben we ook heel goed nieuws. We gaan een digitale uitzending maken èn we gaan er voor zorgen dat de Kerstmaaltijd ook door kan gaan. Dat dit niet in de Parel kan, is natuurlijk te begrijpen, maar we gaan voor de Kerstmiddag en avond zorgen dat u het eten aan huis bezorgd krijgt. En voor degenen die niet via internet kunnen meeluisteren en -kijken, gaan we proberen dat er iemand langs kan komen, zodat u toch de uitzending kunt bekijken. Voor de Ontmoetingsavond van Kerst zal later een mogelijkheid komen om u voor op te geven. Deze middag/avond zal op 17 december zijn. Met hartelijke groet,

Theo de Koning, Kerkelijk werker

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl;
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Ons meeleven gaat uit naar allen die zorgen kennen vanwege het coronavirus. Er zijn er die ziek zijn of bezorgd zijn om familieleden die in de risicogroep zitten. Anderen kennen zorgen vanwege de economische impact die het virus heeft. Laten we onze zorgen wentelen op de Heere om het bij Hem kwijt te raken. We mogen ons daarbij optillen aan de belofte van God: Werp uw zorg op de HEERE, en Hij zal u onderhouden”. (Psalm 50: 23)

Doopdienst

We leven toe naar de doopdienst van Anna en Loïs de Hee. Deze vindt komende zondag plaats om 16.00 uur in de Nieuwe Kerk. In deze dienst vervolgen we de serie over Eliza. We horen hoe Naäman naar hem toe gaat. Elisa geeft hem de opdracht om zich zeven keer te wassen in de Jordaan. Wat heeft deze geschiedenis met de doop te maken? We hopen het te ontdekken. De schriftlezing is 2 Koningen 5: 9-19. Het was mijn voornemen om in de doopdienst op 15 november het eerste gedeelte van dit hoofdstuk te bepreken, maar deze dienst laat nog even op zich wachten en dat zal dan voorlopig de laatste dienst zijn waarin het gaat over het leven van Eliza. Voor komende zondagmiddag wensen we Jan en Dineke met hun kinderen een mooie en gezegende dienst toe!

Eeuwigheidszondag

De komende zondag zou je op de kerkelijke kalender kunnen aanstippen als oudejaarsdag. In ieder geval een zondag die ons bepaald bij de eeuwigheid. De namen van gemeenteleden die ons ontvielen worden voorgelezen. De indringende vraag die naar ons allemaal toekomt is: Waar gaat mijn levensreis naar toe? Hoor intussen ook de genadeklokken die uitnodigen om tot de Heere Jezus te komen. Die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven! Zo mag er ook het uitzien zijn naar Zijn grote dag! Over dat uitzien gaat het ook in de verkondiging. “Maar wij ver-wachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont”.(2 Petrus 3:13)

 Gelezen

Gelukkig leven is blij zijn met U, in U en om U.’ Augustinus (354-430)

Tenslotte

Verrast was ik door de hoeveelheid kaartjes die op mijn  verjaardag door de brievenhuis werden gedaan en de appjes en mailtjes die binnenkwamen. Dank voor die blijken van meeleven! Niet snel zal ik deze 34e verjaardag in quarantaine vergeten. Maar vooral zijn we erg dankbaar voor wat God ons heeft gegeven in het achterliggende jaar in de gemeente, in het gezin en ook persoonlijk. Als bijzondere zegen ervaren we het dat vader Westland nog bij ons is, al is hij ernstig ziek. We zien het als een geschenk dat hij deze tijd nog krijgt. Intussen is de quarantaine weer voorbij. Ook al kon veel weer in de gemeente vanuit huis doorgaan, ik zie er naar uit om u en jou zondag ook weer voor te gaan en de jongeren te ontmoeten op catechisatie! Met een hartelijke groet, ook van Cora, Lydia, David en Juda,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid in coronatijd en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!”, Psalm 4: 7. Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! ‘In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.’

Reserveringen

De dienst in De Parel op zondagavond 22 november staat inmiddels open voor alle gemeenteleden. We hebben dan beide zalen in gebruik, zodat we in totaal 60 personen kunnen toelaten. Voor zondagmorgen 29 november is er in De Parel weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 28 november staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Schroom niet u zelf op te geven. Ook als u ziet dat het maximum al bereikt is. Soms blijkt er toch nog plaats te zijn.

Eeuwigheidszondag

Zondag 22 november is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. In de avonddienst gedenken wij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Een emotioneel, maar ook een vertroostend en bemoedigend moment voor de families die in het afgelopen jaar afscheid moesten nemen van een geliefde, waar we tijdens deze diens als gemeente om heen mogen zitten en staan. In deze dienst gaat voor onze kerkelijk werker Theo de Koning, die het afgelopen jaar verschillende begrafenissen heeft geleid. Het thema van de dienst is ‘enkele reis’.

Verkiezingen

We zijn dankbaar dat broeder Arie de Wit zijn verkiezing tot diaken in onze wijkgemeente heeft mogen aanvaarden.

Er bestaat dan nog één vacature voor een ouderling. Deze zouden we ook graag vervuld zien. Daarom worden de belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het vervullen van deze vacature. Wordt een broeder door minimaal tien leden ingediend, dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 30 november a.s. om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten zijn wordt op maandag 14 december a.s. een verkiezings-vergadering gehouden.

Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens bezoekwerk een gift van € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Vaak vergeten we dat God wel eens oneindig veel barmhartiger zou kunnen zijn dan wij zijn voor onszelf. Het probleem is dat we er niet in slagen dat te geloven, omdat we denken dat we zo’n liefdevolle blik op ons leven niet waard zijn. Maar ondanks onszelf is er in God een grote ruimte waarin wij aanvaard zijn.’ Renée van Riessen (1954), hoogleraar christelijke filosofie

Bidden en danken

 • We bidden voor christenen in Nepal. Ze vormen een minderheid te midden van een sterk hindoeïstisch land. Dat christenen standvastig mogen blijven en vanuit Gods Woord hun licht mogen laten schijnen in hun omgeving.
 • We zijn dankbaar dat we op nieuwe, andere manieren gelovigen in Centraal-Azië mogen bemoedigen. Hoewel veel landen en culturen in de regio nog zijn ingesteld op het lezen van boeken, biedt de online wereld mooie kansen. Bid voor de lokale medewerkers die in de afgelopen maanden noodgedwongen op andere manieren gelovigen mochten helpen. (Gebedskalender Open Doors)
 • Al eeuwenlang wordt in synagogen elke sabbat een gedeelte uit de Thora en uit de Profeten gelezen. Bid dat de gedeelten van vandaag door Gods Geest gebruikt worden om de Heere Jezus bekend te maken aan velen die Hem nog niet kennen, in Israël en daarbuiten.  (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl;
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken kracht en sterkte toe. Ook zij die verliezen hebben geleden en rouwen om een geliefde wensen we Gods troostende nabijheid toe.

Giften

Diaken J. de Jong ontving een gift van € 10,- voor het orgel. Op bezoek ontving ouderling A. de Hek een gift van € 20,- voor de eredienst.

Eeuwigheidszondag

Aanstaande zondagavond zullen 29 namen worden genoemd van hen die ons in het afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen door de dood. Daarvan zijn er twaalf die bij onze wijkgemeente behoorden. Veel nabestaanden hebben te kennen gegeven deze dienst bij te willen wonen. Helaas moesten we bij sommigen, in goed overleg, beperkingen opleggen voor het aantal waarmee zij wilden komen.

Verbonden gemeente zijn

Eerder berichtten wij u dat de kerkenraad zoekt naar manieren om de verbinding te blijven zoeken in deze tijd. In het beleidsplan van onze wijk staat dat we de onderlinge ontmoeting van gemeenteleden willen stimuleren en faciliteren. Juist in deze tijd van individualisme en verbrokkeling in de kerk zien we het belang in van een hechte onderlinge band. Wat is het uitvoeren van dit beleid juist nu moeilijk. Echter… er bereikten ons berichten van (jonge) mensen die best graag op zondag naar een ander/ouder gemeentelid zouden willen gaan om samen de kerkdienst online te volgen. Er zijn waarschijnlijk ook gemeenteleden die de diensten alleen of met z’n tweeën volgen maar het eigenlijk best fijn zouden vinden om dat samen met ander(en) te doen. Dit kan prima, op gepaste afstand en met inachtneming van de huidige maatregelen. Mocht jij of u in contact willen komen met iemand die je uitnodigt om samen thuis de dienst te beluisteren, of wil je graag iemand thuis uitnodigen, stuur dan een mailtje naar ouderling L.T. Veldman (ouderling303@hghg.nl). Bellen of appen mag ook naar 06 25 00 18 42. Wat zou het mooi zijn om samen naar Zijn Woord te kunnen luisteren en de gemeenschap zo te zoeken.

Heilig Avondmaal

Nu we beland zijn in de tweede golf van corona-besmettingen en het onzeker is wanneer we weer samen kunnen komen in de kerk zoals we gewend waren, heeft de kerkenraad nagedacht over hoe het Heilig Avondmaal te vieren. In deze onzekere tijd groeit de behoefte om gesterkt te worden in het geloof. Dat doet de Heere wekelijks onder de verkondiging van het Woord, maar daarbij heeft Hij ook het Avondmaal ingesteld. De opdracht van de Heere Jezus luidt: “Doe dat tot Mijn gedachtenis.” Voor 6 december staat er weer een avondmaalsviering op het rooster waar maximaal 30 mensen bij aanwezig kunnen zijn. Zoals eerder verwoord, vinden wij dat een reële samenkomst van de gemeente nodig is voor de bediening van het Heilig Avondmaal, waarin het brood en de wijn gedeeld en ontvangen wordt. Daarom willen we niemand uitsluiten door het aantal Avondmaalgangers te beperken. Vandaar zal op 6 december in de morgendienst het Woord worden bediend en het Avondmaal worden gevierd. Deze dienst begint om 10.45 uur. Na afloop van deze dienst zal een volgende groep van 30 personen in de dienst worden uitgenodigd. In deze korte dienst zal het Avondmaal worden bediend. Na deze dienst zal een volgende groep van 30 personen in de dienst worden uitgenodigd. En dit zal zich herhalen totdat iedereen die wenst deel te nemen is geweest – op een groep van 30 na. De laatste groep zal ‘s avonds in de Oude Kerk worden genodigd, waarna de tafel zal worden gesloten en in de preek nabetrachting zal worden gehouden. Op de ingelaste kerkenraadsvergadering begonnen wij met het lezen van Psalm 122. Het laatste vers verwoordde ons verlangen: “Omwille van het huis van de HEERE, onze God, zal ik het goede voor u zoeken.” Het is in deze tijd zoeken naar alternatieve mogelijkheden die passend zijn, al mag daar verschillend over worden gedacht. We vertrouwen als kerkenraad dat we in deze crisis, waarvan we niet weten hoelang deze nog duurt, op deze wijze het Avondmaal mogen vieren tot Zijn eer en tot onze troost.

Gelezen/gehoord

Wij behoeven de toekomst niet te vrezen, want lichtend boven de geschiedenis van ons eigen leven en boven de historie van ons volk en die van alle volken staat het ontzagwekkende woord, dat tegelijk zo troostvol is: DE HEERE REGEERT.

Tenslotte

Aanstaande zondag de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Wat een bewogen kerkelijk jaar ligt er achter ons. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omge-komen zijn, dat Zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

 

Vrijdag 20 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

 Zaterdag 21 november

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 22 november

14.15-15.00 uur   Zondagsschool –  De Parel

Maandag 23 november

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 24 november

20.00 uur             Thuiskring II -Jeugdzaal OK

Woensdag 25 november

19.30uur              Mannenvereniging –  De Parel

Donderdag 26 november

20.00 uur             Bijbelgesprekskring – Jeugdzaal OK

20.00 uur             WG 3 Zuid Bijbelkring –  De Parel

Vrijdag 27 november

19.30-22.00 uur   Het Broodhuis –  De Parel

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

 

Zondag 22 november 2020 – Eeuwigheidszondag

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur   ds. P. van der Kraan, Arnemuiden

Kinderoppas

Renske Egas, Daniëlle Bikker, Anita Alblas (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. De Herberg

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm    6: 9

avonddienst: Psalm   102: 1, 2

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, prop. A.P. Cammeraat, Gouda

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. ds. A. Goedvree, Uddel (groep B1)

16.00 uur   ds. W.J. Westland – doopdienst

18.00 uur   ds. W.J. Westland (groep B2)

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P.J. Krijgsman, Ridderkerk

18.00 uur   wijk 2 Noord, T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – De Hoop

2. Eigen gemeente – Beheerskosten

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

9.00 uur: A1 Hester Klop, A2 Julia van Herwaarden

10.45uur: A1 Monica Buijk, A2 Ingemarit Maasland

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Pareldienst 22 november

Kerkblad 76-19

Geen mens

‘Ik heb geen mens…’ Johannes 5: 7a

____________________________________________________

Wat een ellende en eenzaamheid klinkt er in zijn antwoord. De man heeft niemand. Misschien heeft u geen familie of bekenden meer en herkent u zich in zijn antwoord. Juist nu in deze tijd omdat maatregelen contacten moeten beperken.

Hoegenaamd niemand die zich om hem bekommerde. Barmhartigheid is in Bethesda niet te vinden. Hier is het ieder voor zich, om de ander maar voor te zijn als het water in beweging komt. Het kan onze ervaring zijn tussen de mensen: Ik heb geen mens… Het maakt je zó eenzaam. Als we goed luisteren is het eigenlijk geen antwoord, maar een klacht of verwijt. Zo verbitterd kan je zijn, dat je ook goedbedoeld meeleven van je afweert. Laat me maar… Geen wonder zegt u, na 38 jaar uitzichtloosheid. Bijna een mensenleven lang onder het dak van barmhartigheid zonder dat je er iets van merkt. De man heeft nog gelijk ook, trouwens… Want zo is het toch? Geen mens kan hem of ons helpen. We moeten het niet van humane barmhartigheid verwachten. Dan raak je vroeg of laat teleurgesteld en misschien zelfs verbitterd. Maar, zou hij het wel van Hogerhand hebben verwacht? Het lijkt er niet op als hij de eerste de beste Mens die hem wel ziet dit verwijt in het gezicht slingert. Deze man is het toonbeeld van de uitzichtloosheid van een leven waarin het zicht op God ontbreekt. Je dagen maar slijten en vroeg of laat tot de conclusie komen dat je alleen ervoor staat. Is er in deze harde wereld, het waarin als het er op aankomt – ieder voor zich is – wel een God? Niemand die bij mij kwam in mijn twijfel en mijn vragen hoorde. Zo kan je gelaten wachten op wat er niet komen gaat. Wat lijkt uw leven dan op die man. Geen mens, maar ook geen God.

Maar nu verschijnt er boven de man een gezicht. Jezus ziet hem, kijkt hem aan en vraagt op de man af: wilt u beter worden? Kan Ik, mag Ik u helpen…? Dat klinkt vreemd, maar Jezus doet dat door ons als mens te benaderen en niet als slachtoffer. We zijn geen slachtoffers, die gelaten kunnen berusten. God benadert ons als verantwoordelijke mensen. Voor anderen net zo goed als voor onszelf. Wij zijn God niet kwijtgeraakt, maar we hebben ons losgemaakt van God. Abrupt als Adam, of langzaamaan. Wij zijn vervreemd van God. Daarom is deze wereld hard en kunnen we onder haar dak geen echte barmhartigheid verwachten. Ook al zijn we omringd door velen. Toch kan als het eropaan geen mens ons helpen. Daar is een ander voor nodig. Iemand die ons van Godswege opzoekt en laat zien wat barmhartigheid is.  Dat zien wij in Jezus. Hij geeft gezicht aan Gods barmhartigheid. Intens bewogen met mensen die door niemand geholpen kunnen worden.

Daarom gaat Jezus op de feestdag niet eerst naar het huis van Zijn Vader. Maar Hij buigt af naar Bethesda. Om daar de barmhartigheid terug te brengen. Zo Zoon, zo Vader. Alleen dat al is zo bijzonder. Jezus laat tussen al die mensen die daar liggen Gods barmhartigheid schitteren. Jezus stapt doelbewust op deze verlamde af en Hij ziet hem liggen. Jezus ziet hem. Ja, dat alleen al! Want als Jezus iemand ziet, dan wordt u ook echt gezien én gekend. Hij kent die voor ons naamloze mens en weet van zijn 38 voorbij gesleten jaren.

Maar Jezus ziet en kent u dan ook…! En houdt Hij bij u stil en vraagt door het Woord op de man, vrouw af: wilt u gezond worden?  Mag Ik u helpen, zodat er voor u barmhartigheid geschied… van Godswege… Want weet u, Jezus moest niet voor niets in Jeruzalem zijn. Niet alleen om feest te vieren, maar vooral om alle ellende Zichzelf aan te trekken. Straks is het daar: ‘Zie de Mens!’ Straks gebeurt het daar: Mijn God, Mijn God waarom verlaat U Mij?’ Zo wordt Hij van God en mens verlaten, opdat wij nimmermeer van God verlaten zouden worden. Het wordt Zijn dood. Maar zo neemt Jezus de oorzaak van alle ellende weg. Dát is barmhartigheid! U heeft dan niet een mens, maar wordt gezien en gekend door dé Mens. God zocht u door Jezus op.

En dan…? Pak uw ligmatje op en wandel. Net zoals de verlamde man. En óf Hij ons benadert als verantwoordelijke mensen. Dat is geloven! Doen wat Jezus zegt. Ja, dan ben je echt beter. Je hebt meer dan een mens – in dit leven. Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn?

J.C. Breugem

Algemene berichten

Opbrengst huis-aan-huiscollecte Stichting De Ark

 De 18e huis-aan-huis collecte heeft het mooie bedrag van € 4.703,07 opgebracht. Dit jaar mochten we, mede door de bijzondere omstandigheden rondom corona, ook diverse giften op onze rekening ontvangen. Alle gevers hartelijk dank! Deze mooie opbrengst was mogelijk dankzij onze coördinatoren, blokhoofden en de ruim 100 collectanten: enorm bedankt voor jullie inzet voor en tijdens de collecteweek! Collectant gemist? Maak uw gift over op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 t.n.v. Stichting De Ark.

Onze stichting is bij de Belastingdienst geregistreerd als ANBI. Ook kunt u donateur worden. Mail de penningmeester: penningmeester@stichtingdeark.nl

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woonachtig is in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Schuldbelijdenis en verootmoediging

In de diensten van zondag 15 november willen we als gemeente invulling geven aan schuldbelijdenis en verootmoediging over de nalatigheid van de kerken om op te komen voor de bedreigde Joodse gemeenschap in ons land tijdens de holocaust. Hiervoor is ons door een werkgroep uit verschillende kerken een inleiding en schuldbelijdenis aangereikt. In overleg met de wijken is besloten dat deze schuldbelijdenis in de morgendienst in de Oude Kerk, namens de gehele gemeente, door de preses van de AK wordt uitgesproken. In de morgendienst in de Nieuwe Kerk en de avonddienst in de Oude Kerk (wijken 1-Oost en 2-Noord) zal er, in verbondenheid met de gehele gemeente, woorden van verootmoediging worden uitgesproken in en rond de gebeden. In het doen van deze schuldbelijdenis erkennen we tevens dat er ook in de genoemde periode veel goeds is gedaan voor de Joodse gemeenschap door leden van de kerk. Ook in onze gemeente zijn daar voorbeelden van te noemen. Voor de één herkenbaarder dan voor de ander. Schuld belijden is echter niet vrijblijvend. Het roept ons allen op tot verootmoediging en het gebed dat wij in deze tijd recht zullen doen aan Israël als volk van God. Israël heeft de eeuwen door met antisemitisme te maken gehad, waaraan ook christenen zich schuldig hebben gemaakt. Onderstaand geven wij de aangereikte inleiding op de schuldbelijdenis weer:

In de afgelopen week werd herdacht dat in Duitsland in 1938 de Kristallnacht plaatsvond. Het was de nacht waarin het streven van de Nazi’s om het Joodse volk in Europa te vernietigen levensgroot zichtbaar werd. Veertien honderd synagogen werden in brand gestoken; duizenden winkels van Joodse eigenaren vernield. Ook ons land kreeg met die vernietiging te maken toen we in 1940 door de Duitse legers bezet werden en de anti-Joodse maatregelen ook hier van kracht werden.

Inmiddels ligt die periode van de Tweede Wereldoorlog ver achter ons. We vieren dit jaar dat we alweer 75 jaar in vrijheid leven. Dat we nu aandacht vragen voor die periode uit het verleden heeft te maken met de overwegend afstandelijke houding die de kerken in die tijd aannamen tegenover het grote lijden dat over de Joodse gemeenschap in ons land kwam.

In de afgelopen tijd klonken er verschillende stemmen in onze samenleving, onder andere van de regering en de Nederlandse Spoorwegen, die uiting gaven aan de verbintenis tussen heden en verleden. Stemmen die erkenden dat de Joodse gemeenschap aan haar lot is overgelaten toen de vervolging losbarstte en de vernietiging zich aandiende. Ook de koning erkende dat het hem niet loslaat dat zijn overgrootmoeder te weinig deed vanuit Londen om op te roepen tot hulp aan de Joden in Nederland.

Deze stemmen uit de samenleving stellen ons een vraag: ‘Kerken, hebt u gedaan wat in uw vermogen lag om Joodse medeburgers te beschermen in het uur van het dodelijke gevaar?’ Deze ernstige vraag hebben de kerken zich al vaker gesteld. Maar nog nooit kwam het tot een gezamenlijk gedragen belijdenis van schuld uitgesproken voor het aangezicht van God.

We weten dat de kerken tijdens de Tweede Wereldoorlog op bepaalde momenten stelling hebben genomen tegenover de barbaarse maatregelen van de bezetter; en ook dat er christenen zijn opgestaan om bescherming te bieden aan Joodse medeburgers in nood. Maar in grote lijnen was er een neutrale houding. Er werd ook geen verband gelegd tussen de vernietiging van het Joodse volk en de plek die dit volk ontving in de geschiedenis van Gods heil (Romeinen 9:1-5). Dit is een duistere erfenis die de kerken met zich meedragen en die mede een verhindering is geworden voor het licht van het evangelie om helder in onze samenleving te schijnen.

Het past de kerken om nu gezamenlijk tegenover God schuld te belijden voor haar passieve houding bij de deportatie van het Joodse volksdeel in onze samenleving. We mogen eraan denken dat bij een oprechte erkenning van schuld zich door Godsbelofte van vergeving een nieuwe weg opent. In het gaan van een nieuwe weg moet duidelijk worden dat de kerken daadwerkelijk afstand hebben genomen van een schuldig verleden.

            Jan Pieter Teeuw, scriba AK

College van kerkrentmeesters

Begroting College van Kerkrentmeesters 2021

 

Begroting 2021

Begroting 2020

Werkelijk 2019

BATEN:

     

Opbrengsten onroerende zaken

23.800

23.800

17.247

Opbr. uit rente, dividenden en beleggingen

3.030

4.550

4.708

Opbrengsten levend geld

575.150

622.700

613.405

Door te zenden collecten en giften

72.000

68.000

78.364

Opbrengsten uit subsidies en bijdragen

1.175

3.750

14.455

       

Totaal baten

675.155

722.800

728.179

       

LASTEN:

     

Kosten kerkelijke gebou-wen excl. afschrijvingen

113.825

333.350

78.763

Kosten overige eigendommen en inventarissen

46.540

45.500

48.723

Afschrijvingen

43.24

37.500

39.848

Pastoraat resp. diaconaal pastoraat

358.659

357.820

296.112

Lasten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten

33.750

30.100

26.700

Verplichtingen/bijdragen andere organen

29.150

28.650

28.577

Salarissen en vergoedingen

34.741

30.475

17.575

Kosten beheer, administratie en archief

42.960

46.750

41.820

Rentelasten/bankkosten

2.810

4.500

4.253

Afdrachten door te zenden collecten en giften

72.000

68.000

71.412

       

Totaal lasten

777.680

982.645

653.783

       

Incidentele baten en lasten

2.525

3.250

-15.514

       

Resultaat Verslagjaar

-100.000

-256.595

58.882

       

Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen

160.000

3.961

       

Resultaat College van Kerkrentmeesters

-100.000

-96.595

62.843

       

Resultaat ‘De Parel’

-29.020

-23.682

       

Mutatie bestemmingsreserves/-fondsen

-160.000

-3.961

       

Totaal resultaat (mutatie eigen vermogen)

-129.020

-256.595

35.200

Voor 2021 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel.

Een samenvatting ziet u in het bovenstaand overzicht. Zoals u ziet is het helaas niet gelukt om een sluitende begroting voor te leggen. Het voornemen is dan ook om een deel van de reserves in het komende jaar aan te spreken. Daarnaast doen wij in biddend vertrouwen een beroep op de gemeente om voor een deel in dit tekort te voorzien. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op maandag 23 november a.s. U wordt in de gelegenheid gesteld om de begroting in te zien van maandag 16 november t/m zaterdag 21 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl. Uw vragen kunt u (bij voorkeur) ook per mail indienen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Begroting College van Diakenen 2021

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte begroting 2021 van de Diaconie. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige begroting ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, telefoonnummer 06-22402382.

Inzage in de begroting is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak, in de periode van 16 november t/m 20 november 2020. Deze begroting is opgesteld in het besef dat we ook voor wat betreft de financiële zaken afhankelijk zijn van de Heere God. We vragen u of u het werk van de diaconie wilt steunen in uw gebeden en met uw gaven.                            

het college van diakenen

alle bedragen in euro’s

Begroting

2021

Begroting

2020

Jaar

rekening

2019

Opbrengsten en Baten

     

Opbrengsten onroerende zaken

             6.600

          6.600

4.075

Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen

                 450

          2.680

                 381

Opbrengsten uit fondsen

30.000

20.000

39.270

Opbrengsten levend geld

35.000

34.500

36.107

Door te zenden collecten en giften

           67.000

       67.000

74.354

Totaal baten

139.050

 130.780

154.187

       

Uitgaven en kosten

     

Kosten overige eigendommen en inventarissen

 4.200

         2.000

8.390

Verplichtingen en bijdragen aan andere organen

         4.435

            6.285

8.176

Kosten beheer, administratie en archief

            5.400

            6.200

4.082

Rentelasten en bankkosten

            1.100

          1.000

934

Diaconaal werk plaatselijk

          18.500

       21.500

19.127

Diaconaal werk landelijk

30.000      

       55.000

27.821

Diaconaal werk

wereldwijd

        155.000

     233.000

154.618

Afdrachten door te zenden collecten

          67.000

       67.000

77.207

Totaal lasten

285.635        

     391.985

300.355

       

Saldo resultaat

-146.585

-261.205

-146.168

       

Incidentele baten en lasten

–  

–  

174.016

Mutaties bestemmingsreserves en -fondsen

 119.000

235.000

-62.466

       

Resultaat ten laste van de reserves

-27.585

-26.205

-34.618

         

Diaconale collecte zondag 15 november 2020

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor een project van de GZB in Nepal. Eigen schuld! Zo wordt er in het hindoeïstische Nepal gekeken naar mensen met een handicap. Het is de straf voor slechte daden in een vorig leven. De kerk in Nepal wil een ander geluid laten horen en oog hebben voor deze kwetsbare mensen. De kerk in Nepal is een van de snelst groeiende in de wereld. In 1950 woonden er nauwelijks christenen in dit land, nu zijn dat er ruim een miljoen. Wel zijn de gemeenten vaak maar klein en kwetsbaar te midden van de sterke hindoeïstische cultuur en tradities. De overheid heeft dit jaar strengere wetten ingevoerd die evangelisatie en bekering verbieden. Het is voor de kerk in Nepal een spannende tijd. Hoewel de gemeenten klein zijn, ze stralen iets uit! De liefde van God leert christenen anders naar mensen te kijken, bijvoorbeeld naar gehandicapten. Juist voor mensen met een handicap is er extra aandacht, want 10% van de Nepalezen heeft hiermee te maken. Zij tellen niet echt mee en worden uitgesloten. Via dit project helpt de GZB organisaties die zich inzetten voor kansarme groepen in de Nepalese samenleving, zoals gehandicapten of mensen met lepra. Samen met u en de Nepalese kerken wil de GZB de komende jaren werken aan nieuwe gemeenten waar iedereen welkom is, waar mensen groeien in geloof en waar oog is voor de meest kwetsbaren in de samenleving. Mogen we rekenen op uw bijdrage maar vooral ook uw gebed?

Zending

 Word ook Zendingsmaatje en raak persoonlijk betrokken bij zending!

Zoals u waarschijnlijk weet, ondersteunen wij als gemeente drie zendingswerkers, die het Evangelie van Gods liefde uitdragen in landen, waar dit niet toegestaan is. Dit worden ook wel ‘Gesloten landen’ genoemd. Omdat het, voor de voortgang van hun werk, gevaarlijk is om hun namen te noemen in digitale uitingen, noemen wij hen dan ook ‘Werker in gesloten land’. Zij hebben uw betrokkenheid en gebed keihard nodig! En om hun werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Mogen wij daarom een beroep op u doen?

U kunt nu uw persoonlijke betrokkenheid op het zendingswerk gestalte geven door Zendingsmaatje te worden van de werkers die wij ondersteunen. Vult u daartoe het digitale aanmeldingsformulier in op www.zendingsmaatje.nl Kies bij uw aanmelding vervolgens voor ‘Zendingsmaatje Algemeen’ en de GZB zal er dan voor zorgdragen dat u Zendingsmaatje wordt van de ‘Werker in gesloten land’ U kunt ook een papieren flyer met aanmeldingsformulier ophalen bij Marianne van Milligen (Nieuweweg 158), Kees Pille (Peulenstraat 192) of de uitgang van de kerk. De aanmeldingsformulieren mogen ingeleverd worden bij Marianne of Kees. Heel hartelijk dank voor uw persoonlijke bijdrage aan het zendingswerk!

Een vriendelijke groet van uw Zendingscommissie.

Zendingsmaatje Amy

Beste gemeenteleden, Zoals jullie afgelopen week in de kerkbode konden lezen hoopt Amy de Jong in april 2021 voor langere tijd te vertrekken naar Uganda voor zendingswerk. Ze gaat daar werken met mensen met een beperking en hun families, en ondersteunen bieden bij de opbouw van de Ugandese kerk. Ze zal gaan werken onder de naam ‘Special Joy’. Amy zal officieel worden uitgezonden door onze gemeente.

De zendingscommissie schrijft dat u Zendingsmaatje kunt worden van onze zendingswerkers in ‘gesloten landen’. Daar willen we als ThuisFrontTeam van Amy graag bij aansluiten, want u kunt ook een soortgelijk ‘Zendingsmaatje’ van Amy worden! ‘Financieel mee delen’ noemen we dat.

Amy heeft uw betrokkenheid en gebed hard nodig! En om haar werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Amy is volledig afhankelijk van giften. Mogen wij daarom een beroep op u doen en u vragen om financieel met ons mee te delen? U kunt meedelen voor een bedrag van bijv. € 20,- per maand. Zo draagt u zorg voor Amy om een deel van de boodschappen te kunnen betalen of een stukje van de huur. Uiteraard bent u vrij om zelf een bedrag in te vullen. Deel met vreugde uw gaven. 

U kunt uw automatische incasso zelf in orde maken door uw maandelijkse bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer:

– Iteams NL86 RABO 0356 0009 23 ovv IA-UA de Jong

Amy’s financiën worden volledig beheerd en verantwoord door de Zendingsorganisatie International Teams NL. Heeft u hier vragen over? U mag altijd een mail sturen naar financien@iteams.nl of info@amyinuganda.com. 

Alvast heel hartelijk bedankt & een hartelijke groet,

ThuisFrontTeam – Amy in Uganda en uw zendingscommissie

Evangelisatie

 Evangelisatie – missionaire dienst (2)

Afgelopen zondag ging het in de Oude Kerk over gebed. Misschien wel het belangrijkste middel in deze coronatijd nu we niet in andere vormen elkaar kunnen ontmoeten. Het gebed is niet alleen belangrijk voor ons als gemeenteleden maar zoals we zondag hoorden, ook voor de mensen om ons heen. En wat verwachten we er van? Van het gebed mogen we grote dingen verwachten in de machtige naam van Jezus Christus. Daarom roepen wij u op om drie ongelovige buren te adopteren in uw gebed en hen uw liefde te laten zien met een kaartje, telefoontje of een uitnodiging voor de koffie. Mee kijken met een kerkdienst kan natuurlijk ook. Denkt u mee in mogelijkheden en doet u in geloof en met verwachting mee? Twijfelt u/jij nog? bekijk dan de film ‘missionaire dienst – 8 november’ op hghg.nl, kanaal 1.

Jeugdrubriek

Stroopwafelactie op de zondagsschool voor juf Lea!

Juf Lea van der Riet-Luiten werkt tussen de arme kinderen in Zuid-Afrika en verspreidt zo het Licht van het Evangelie. Er komen veel kinderen op de clubs, ze leren daar veel over de Bijbel en over geloven in de Heere Jezus; zo leren ze de Heere Jezus steeds meer kennen. Juf Lea vertelt dat ze verlangen om steeds meer te leren en ze hoort van hen dat ze hun hart aan de Heere Jezus willen geven. Voor dit mooie en belangrijke werk gaan de kinderen van de zondagsschool nu geld ophalen.

Afgelopen zondag hebben de kinderen op de zondags-school een bestellijst en nieuwsbrief ontvangen. Via deze lijst kunt u inschrijven op het kopen van stroopwafels. De kinderen vragen dit aan hun familie en bekenden. Eén pakje kost € 2,50 en drie pakjes € 7,-.

Doen u en jullie mee? De bestellijsten moeten, incl. het geld, op zondag 22 november weer ingeleverd worden, de week daarna worden de stroopwafels dan geleverd.

Als je verhinderd bent, kun je de lijst ook inleveren vóór 23 november bij meester Ronald de Jong, Groot Veldsweer 28 of bij Nellie Wijnja, Brooshooftstraat 74 (hometeam Lea Luiten). Alvast heel hartelijk bedankt namens juf Lea van der Riet-Luiten!

 Zondagsschool

Wegens corona zult u dit jaar geen brief in de bus krijgen voor de kerstcollecte voor de zondagsschool. Dit jaar slaan we een keertje over. Wilt u toch onze zondagsschool steunen om het kerstfeest voor de kinderen te kunnen realiseren, dan kunt u uw gift overmaken op nummer: NL65RABO0373719612. Alvast hartelijk dank!

Personeel van de zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Postzegelactie Woord en Daad

Graag willen we u op deze wijze bekend maken met een postzegelactie van de stichting ‘Woord en Daad’, u welbekend . De opbrengst van deze actie is ten behoeve van Kind-slaven in Haïti voor een nieuw thuis.  Postzegels met prachtige afbeeldingen zoals van Vincent van Gogh, molens, bekende gebouwen, bloemen e.d. Een velletje van tien stuks kost u € 9,10. Daarvan gaat € 4,- naar de stichting ‘Woord en Daad’. Ook hebben we Kerstzegels die € 8,20 per velletje van tien kosten (oude prijs). De postzegels kunt u gewoon volgend jaar blijven gebruiken. Doet u mee? U kunt ze bestellen bij: Mw. Schenau, Buitendams 52, tel: 0184-63 11 39.

 Kinderclub

Helaas heeft leiding de moeten besluiten dat door de huidige omstandigheden m.b.t. corona het niet mogelijk is om kinderclub te houden. Omdat groep 8 in december afscheid zou nemen van de kinderclub, krijgen deze clubleden nog een leuk presentje door de brievenbus. We hopen in september 2021 weer helemaal te kunnen starten met de groep 7 en 8. De uitnodiging hiervoor zullen t.z.t. worden verstuurd.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Gelezen

‘Hoe vaak wordt een woord, dat wij in liefde laten vallen, in liefde opgenomen, waar het veel vrucht voortbrengt. Zaaien wij dan overal. Wie weet waar God Zijn wasdom op geeft.’  Isaac da Costa (1798-1860)

 Tenslotte

Terwijl ik bezig ben met de dooppreek voor aanstaande zondag, komt mijn vrouw mijn studeerkamer binnen met het bericht dat zij positief getest is. Gelukkig zijn haar klachten erg mild, maar er is wel een streep gekomen door onze plannen en die van de kinderen. Zondagmiddag zal de doopdienst van Arie (Aaron) Kraaijeveld dan ook niet plaatsvinden. Ik zie er met de doopouders naar uit om dit spoedig wel mee te mogen maken. In de morgendienst zal ds. T.J. Korten voorgaan. Zo staat hij ook nu weer paraat als achterwacht, fijn! Een hartelijke groet van alle vijf,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn in onze wijkgemeente veel gemeenteleden die kampen met ziekte. “God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden”. (Psalm 46: 2). Denk aan de zieken, de eenzamen en hen die in rouw zijn. Bid voor hen!

Kinderen t/m 12 jaar wel of niet opgeven bij reserveringen

Bij het begin van het verlagen naar 30 bezoekers in de kerk, was het advies van de PKN niet duidelijk, hoe we om moesten gaan met de kinderen. Wij hebben toen gemeend, dat kinderen t/m 12 jaar (basisschool) hierin niet meetelden. Daarom hebben we ook aangegeven, dat bij de opgave in ‘meevieren’ deze kinderen niet meegenomen moesten worden. Inmiddels heeft de PKN op haar website hierover meer duidelijkheid gegeven. Het getal van 30 is inclusief kinderen. Dit betekent dat vanaf nu ook de kinderen t/m 12 jaar opgegeven moeten worden in het programma ‘meevieren’, dat gekoppeld is aan onze website www.hghg.nl.

Reserveringen

Zondagmorgen 15 november, wordt in De Parel een dienst gehouden voor mensen met een beperking. Uiteraard staat deze dienst in eerste instantie open voor deze gemeenteleden met hun begeleiders. Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 13 november per mail aan scriba.noord@hghg.nl aan te melden, onder vermelding met hoeveel personen zij bij deze dienst aanwezig hopen te zijn. Op de websitepagina ‘meevieren’ kunt u zich vast aanmelden. Zaterdagmorgen wordt hierin het aantal mensen, waarvoor dan nog plaats is aangepast en volgen automatisch de uitnodigingen aan hen voor wie er nog plaats is.

Pareldienst 22 november

De volgende Pareldienst is op zondagavond 22 november. Het is dan ‘Eeuwigheidszondag’. Dit is op de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We staan dan stil bij allen die dit kerkelijk jaar zijn overleden. We sluiten daarmee het kerkelijk jaar af en gaan met de adventstijd het nieuwe kerkelijk jaar in.

In deze dienst gaat voor onze kerkelijk werker Theo de Koning uit Nieuw-Lekkerland. Het thema is ‘enkele reis’ en de band Expect zal de muziek verzorgen. We hebben beide zalen in gebruik, zodat we totaal 60 personen mogen toelaten. Waar je thuis maar twee personen mag uitnodigen kun je nu als familie samen gedenken. De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld, maar allereerst worden daarbij de nabestaanden uitgenodigd. Reserveren kan vanaf zaterdagavond 14 november. U wordt eerst op de wachtlijst geplaatst. Op woensdag 18 november wordt bekeken hoeveel plaatsen er nog over zijn. Voor zover mogelijk schrijft het programma dan automatisch eerst degenen aan, die op de wachtlijst zijn geplaatst, waarna het net zo werkt als anders. Houdt hiervoor onze website goed in de gaten qua resterend aantal plaatsen.

De volgende Pareldienst is op 6 december waarin ds. A.J. Mouw uit Aalburg hoopt voor te gaan.

de commissie Pareldiensten

Verkiezingen

Wanneer dit kerkblad verschijnt zal de beslissing van broeder Arie de Wit,  tot het ambt van diaken, bekend zijn. Wij hopen en bidden dat het een positief besluit mag zijn.

 Verantwoording

Onze consulent, ds. E. van Rooijen, ontving tijdens één van zijn bezoeken een gift van € 50,- voor het verjaringsfonds. Hartelijke dank voor uw gift!

Citaat

Zaait de Heere het zaad van zegeningen, laat dan dankbaarheid de vrucht zijn die wij Hem toebrengen.’ Thomas Watson (1620-1686)

Bidden en danken

We bidden voor de wetenschappers die hun kennis inzetten voor het welzijn van de mensheid, juist nu er zoveel van hen wordt verwacht en er gezocht naar een goed vaccin tegen COVID-19.

In India grijpt het coronavirus om zich heen. Veel mensen zijn hun werk kwijtgeraakt door de lockdown. Vooral arme gezinnen zijn het slachtoffer. Bid de Here God om verlichting en hulp voor de slachtoffers. (Gebedskalender Open Doors)

Bid u mee voor de kleine, jonge kerken in Albanië? Ze willen graag meer leren over thema’s als discipelschap, diaconaat en jeugdwerk. Daarom is dit jaar een zogenoemd Focustraject met twaalf gemeenten gestart, waarbij dit soort thema’s aan de orde komen. Wilt u bidden om zegen op dit werk, zodat christenen groeien in geloof? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van meerdere gemeenteleden weten we dat ze in quarantaine verblijven vanwege een besmetting met Covid-19. We hopen dat zij snel mogen herstellen en geen schade van hun besmetting door het virus zullen overhouden. Misschien bent u of jij ook zo bevreesd wat ons allemaal nog te wachten staat. Daar is maar één remedie voor: “En u, bekeer u tot uw God. Houd u aan goedertierenheid en recht, zie voortdurend uit naar uw God.” (Hosea 12: 7). Ja, uitzien naar Zijn komst. Daar zingt Psalm 70 ook van: “Uw komst is ‘t, die mijn heil volmaakt.”

Giften

Ouderling P.C. Bakker ontving op bezoek een gift van € 50,- voor de eredienst. Ouderling W. Huisman ontving op verjaardag bezoek een gift van € 20,- voor Gevangenenzorg Nederland.

 Gelezen/gehoord

Een goede preek is niet als een knuppel die op de wil van de toehoorders inbeukt maar als een zwaard dat diep in het hart van de toehoorders snijdt.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 14 november

14.00- 15.30 uur  Openstelling Chr volksbibliotheek –                           De Parel

19.00 uur             Gebedskring jeugdzaal OK

Zondag 15 november

14.15 uur             Zondagsschool

 Dinsdag 17 november

9.15-11.15 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas –  De Parel

Donderdag 19 november

20.00 uur             WG1 kring Geloofsopvoeding NK

Vrijdag 20 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug –  De Parel

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20, jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil. 

Instrumentaal concert in de Trinitatiskapel Dordrecht

Zaterdagmiddag 28 november 2020 wordt er een instrumentaal concert gehouden in de mooie Trinitatiskapel (Lutherse Kerk) te Dordrecht. Het concert wordt verzorgd door organist Gerben Mourik en Alisa van Dijk, viool en zang. De musici verzorgen een aansprekend en afwisselend programma. U hoort werken van Hertel, Reinecke, Gounod en Alisa zint het mooi ‘Pie Jesu’ van Fauré, en Gerben Mourik hoopt ook te improviseren.

Gerben Mourik is stadsorganist van Oudewater, internationaal concertorganist en heeft een aantal prijzen gewonnen op improvisatieconcoursen. Hij heeft diverse cd ’s op zijn naam staan en promoot o.a. het werk van de bekende Dordtse organist Arie J. Keijzer.

Alisa van Dijk heeft viool, zang en muziekpedagogiek gestudeerd aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Naast uitvoerend musicus is Alisa als docente verbonden aan Leerorkest Drechtsteden en heeft zij een privé lespraktijk in Dordrecht.

De akoestisch mooie ruimte van de Trinitatiskapel is uitermate geschikt voor instrumentale muziek. U kunt deze middag genieten van solo’s en samenspel van de musici. De kerk bevindt zich aan de Vriesestraat 22 te Dordrecht. U kunt voor een voordelig tarief parkeren in de nabijgelegen parkeergarage aan de Visstraat. Ook is de kerk makkelijk per fiets te bereiken. De aanvang van het concert is 15.30 uur. De toegang is gratis wel is er een collecte voor de onkosten en de musici.

In verband met de coronacrisis dient u zich aan te melden via Alisa van Dijk per tel: 06-13 99 48 97 of per email via alisa.van.dijk@gmail.com. We mogen hopelijk 30 gasten ontvangen. Mocht het niet mogen van de overheid kan het concert gevolgd worden via het FB account van Alisa. Van harte welkom!

Rekeningnummers collecte doelen

 Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Erediensten

Zondag 15 november

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur   ds. J.C. Breugem

 Kinderoppas

Janette Egas, Adriënne Bikker, Marijke Vogel (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Plaatselijk jeugdwerk

3. Diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 32:5

avonddienst: Psalm 126:1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. T.J. Korten, Boven Hardinxveld

18.00 uur   ds. C.H. Hoogendoorn, Lelystad

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 2 Noord, ds. L. Wüllschleger, Wijk bij Duurstede – aangepaste dienst voor mensen met een beperking

18.00 uur   wijk  3 Zuid, ds. L.M. Jongejan, Ede

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Landelijk diaconaat

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: A1 Jeanine Koes

A2 Wietse de Jong

De Parel

10.45 uur: A1 Jacobien Kraaijeveld

A2 Menthe van Houwelingen

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Britt de Bruin

_________________________________________________

NIEUWE KERK

Vrijdag 20 november

14.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging huwelijk Annerie Poortvliet en Arie Pronk

 

Kerkblad 76-18

Niets of alles

“Wij hebben niets de wereld ingedragen, het is duidelijk dat wij ook niets daaruit kunnen wegdragen”

(1 Timotheus 6: 7).

___________________________________________________

Het brengt wél vreugde met zich mee, dat pasgeboren kindje. Vreugde voor de ouders, die verwachtingsvol naar de dag hebben uitgezien, waarop ze hun kindje in de armen kunnen nemen. En soms voor de broertjes en zusjes – en de grootouders. Vreugde, soms gepaard met zorg, als de gedachten uitgaan naar de wereld, waarin dat jongetje of meisje zal opgroeien: vol van dreiging, kwaad en zonde. Tóch wel vreugde; zo staat het tenminste doorgaans op het geboortekaartje. Méér brengt dat kindje echter niet mee. Geen rijkdom, geen bezit. Niets. Het heeft alleen van alles nódig: de moedermelk, de schone kleertjes, de warme wieg. En zo blijft het voorlopig. Er is geen enkel verschil tussen de baby van rijke ouders en het kindje, dat in een armoedige omgeving geboren wordt. Beiden hebben hetzelfde nodig. Beiden zullen sterven, als ze aan hun lot worden overgelaten.

Wij brengen niets mee; dat is wáár. Toch heeft dit woord een donkere ondergrond. Eigenlijk brengen we wel dégelijk iets mee: dat is ons zondige bestaan. Dat erven we van onze ouders lang voordat we maar énig bezit van hen kunnen erven. Maar die erfenis maakt ons niet rijk. Die is er de oorzaak van, dat we in nameloze armoede ter wereld komen. Maar wonderlijk: zo hoeft het niet te blijven. Er is een rijke gave voorhanden: de vreze des Heeren. Die gave is rijk en die máákt rijk. Niet naar de maatstaven van deze wereld overigens. Maar wel naar de overtuiging van hen, die door het geloof de Heere liefhebben. Die zijn zó rijk. Ze hebben de vrede in het hart en hun vreugde in de Heere. Dat hebben ze allemaal gekrégen. Niet meegebracht bij de geboorte en niet verdiend. Maar gekregen. 

Dan wil je zeker toch wel graag weten, door wie dit alles wordt uitgedeeld. Wel, dat kunnen we vertellen: je moet bij de Heere Jezus zijn. Maar Hij werd toch óók als een Kind, zonder bezit, geboren? Anders is een kribbe in een stal toch niet je wieg? Dat zal waar zijn; maar bij Zijn geboorte bracht Hij een rijke schat mee: de roeping van de hemelse Vader, om zondaren zalig te maken. Om rijk te worden ben je bij Hem daarom aan het goede adres.Daarom worden we ertoe opgewekt, deze rijkdom te zoeken. De weg daarheen is een weg van belijdenis van schuld, van je geestelijke failliet en de bede om de rijke gave van het geloof. En dit alles is ‘om niet’ te verkrijgen.

Intussen stempelt dit wel onze gang door dit leven. Voor Paulus zijn de woorden, die we overdenken, geen abstracte werkelijkheid. Ze zijn helemaal verankerd in het dagelijks leven. Laten we maar luisteren naar wat hij zegt: ‘Als we voedsel en kleding hebben, zullen we daarmee tevreden zijn’. Heel praktisch en heel nuchter. Je hoeft niet naar bittere armoede en ontbering te verlangen. Je mag bidden om je dagelijkse brood. ‘Maar’, zegt Paulus dan -en hij heeft recht van spreken- ‘als je dat uit Gods hand krijgt, wees er dan tevreden mee. Mopper niet over wat je niet hebt en jaag niet achter alles aan, wat het leven biedt’.

Dat overdenken we in deze week van ‘dankdag’. Laten we niet volstaan met ‘tevreden te zijn met wat we hebben’, maar laten we in diepe verwondering overdenken, hoe groot het wonder is, dat we dit alles nog hébben. Hoe velen op deze aarde missen immers zélfs voedsel en kleding – en ze hebben ook nog eens geen dak boven het hoofd, om over een goede medische zorg maar te zwijgen. Paulus belicht het ook nog van een ándere kant. Je kunt achter alles aanjagen, maar het is duidelijk, dat je niets kunt wegdragen. We laten álles achter, als we sterven gaan. En als het leven in deze wereld, zonder God, het enige was wat je had, sta je in het sterven voor eeuwig met lege handen. We dragen niets deze wereld uit. Alles laten we achter. Dat is wáár. En tóch! Nu blijkt het tóch mogelijk te zijn, als een rijk mens deze wereld te verlaten. Als we Christus in ons leven als onze Zaligmaker leerden kennen, dragen we een schat mee, die nooit meer van ons zal worden afgenomen. Die wordt niet achtergelaten, maar door de dood en het graf heen meegedragen tot in het eeuwige leven. Wat wél in het graf wordt achtergelaten, is dat zondige bestaan, dat zo dikwijls tot een zware last is geweest.

Kijken we ons leven er eens op na: zijn we tevreden met wat we hebben en zijn we rijk met wij ontvangen?

ds. W. Arkeraats

Algemene berichten

Oliebollenactie  Zaterdag 21 november

In deze onzekere coronatijd kan Stichting Ontmoeting uw hulp beter gebruiken dan ooit. Bedrijven, kerken, scholen en comités kunnen nu veel minder giften geven en bijna geen acties organiseren. Terwijl er juist nú meer geld nodig is!

Helpt u mee om gemiste inkomsten voor Stichting Ontmoeting te compenseren? Bestel dan heerlijke oliebollen van

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Bestelformulier

U kunt dit formulier op een van de onderstaande adressen in de brievenbus doen. Telefonisch bestellen kan ook, of per email: info@bakhuishardinxveld.nl. We zien uw bestelling graag voor woensdag 18 november tegemoet.

 • Ik bestel ………. zakken met 10 oliebollen (met krenten en rozijnen) € 8,- per zak
 • Ik bestel ………. zakken met 5 oliebollen (zonder vulling) € 4,- per zak

Naam:…………………………………………………….……

Adres:……………………………………………………….…

Telefoonnummer: ……………………………………………

Bent u slecht ter been, of ziet u het niet zitten om de deur uit te gaan? Dan bezorgen we ze graag bij u.

Bezorgen* ja/nee (doorstrepen wat niet van toepassing is)

Ophalen kan van 9.00-12.00 uur op een van onderstaande adressen:

O Werkendam, fam. Verschoor, Vissersdijk 53a, tel. 0183-505167

O Hardinxveld, Het Bakhuis, Peulenstraat 153, tel. 06-57576156

O Sliedrecht, fam. Stuij, Kerkbuurt 175

Graag aankruisen waar u de oliebollen op komt halen; graag gepast en contant betalen bij ophalen en bezorgen; Extra giften zijn van harte welkom!!

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jongerenprijs voor sociale coöperatie StekUp

StekUp, de sociale coöperatie die is ontstaan vanuit de missionaire pioniersplek CrossCulture Nieuwegein (IZB), heeft de Jongerenprijs 2020, gewonnen. 27 projecten dongen mee om de 10.000 euro die er viel te winnen.

Kerk en Wereld, een fonds van de Protestantse Kerk, daagt jongeren (12-35 jaar) en jongerenorganisaties elk jaar uit om hun dromen om te zetten in plannen en mee te doen aan de Jongerenprijs. ‘De uitverkiezing was een enorme verrassing’, zegt Theo Vreugdenhil, missionair pionier. Samen met Maarten Atsma is hij de drijvende kracht achter het initiatief, waar inmiddels tientallen vrijwilligers bij betrokken zijn. Dit is de gedachte achter StekUp: Migranten die net in Nederland komen wonen, zitten dikwijls vol ervaring, dromen en plannen met betrekking tot een eigen bedrijf. Maar dat is in Nederland ingewikkeld, helemaal als je een taalachterstand hebt en nog geen sociaal netwerk hebt. Daarom zijn Theo en Maarten vanuit de interculturele pioniersplek Cross Culture Nieuwegein de sociale coöperatie StekUP begonnen. ‘Met elkaar slaan we de handen ineen om te gaan ondernemen en een inkomen te gaan verwerven vanuit een ieders eigen talent; we verbinden ons aan elkaar en versterken elkaar. Door onder de paraplu van een sociale coöperatie te ondernemen, behouden leden hun uitkering, zijn er deskundigen beschikbaar als coach, en worden zaken als administratie, inkoop en huisvesting collectief georganiseerd. Inmiddels heeft de coöperatie al 6 leden aan het werk geholpen, in verschillende sectoren: horeca, administratief en huishoudelijk werk.’ Zie ook www.stekup.nl

Tegelijk kwetsbaar en onoverwinnelijk

‘Dankbaar ben ik, dat ik een herstart heb gekregen. Met de ervaring van corona sta ik nu anders in het leven. Ik zie de betrekkelijk

heid van veel dingen, waar ik me voorheen druk om maakte, de waan van de dag. Wat heeft echt waarde, als je beseft hoe kwetsbaar je bent, als er een virus uit China kan komen overwaaien, waar je zomaar aan kunt overlijden?’

Dat zegt ds. André van der Graaf uit Heerde in het kerstnummer van ECHO, een uitgave van de IZB. André werd tijdens de eerste coronagolf besmet met het virus en belandde als gevolg daarvan enkele keren in het ziekenhuis. Er waren momenten waarop hij dacht dat zijn laatste uur nabij was. ‘Ik heb een herstart mogen maken’ vertelt hij. Maanden na dato is hij nog aan het revalideren. Toch is hij hoopvol. ‘Met Kerst vieren we de geboorte van Jezus, het Licht der wereld. Zijn licht wordt nooit meer door de duisternis overwonnen. Met Pasen stond Hij op uit de dood. Als je in Hem gelooft, hoef je voor niets of niemand meer bang te zijn. Want ik ben kwetsbaar en tegelijk onoverwinnelijk, dankzij Hem. Die ervaring is eigenlijk te groot voor woorden. Daar denk ik aan, als ik straks voor de Kerstdagen de kaarsen aansteek en de lichtjes ophang.’ Kijk voor het hele interview (en voor het bestellen van uitdeelexemplaren van ECHO) op www.izb.nl/echo

Schrijf een kerstlied in hedendaagse taal

‘Ziet, die ’t goed is, dat zo zoet is, wordt verstoten, wordt veracht.’ Prachtig van inhoud, maar lastig verstaanbaar, dit kerstlied. Veel kerstliederen zijn al minstens een eeuw oud. Waarom maken we geen liederen over de geboorte van Jezus Christus in hedendaagse taal? Meer toegankelijk en begrijpelijk. Vanuit die gedachte heeft Ark Mission het initiatief genomen voor ‘een nieuwe tekst voor een oud lied’. Een schrijfwedstrijd, waarbij mensen worden uitgedaagd om een nieuwe tekst te maken op het bekende lied ‘Komt, verwondert u hier, mensen’. Tot 23 november a.s. kunnen inzendingen worden gestuurd naar nieuwetekst@arkmission.nl. Een deskundige jury velt het oordeel. De winnaar, én het winnende lied, worden rond 15 december bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op arkmission.nl/nieuwetekst.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Evangelisatie

Zondag 8 november is het weer ‘missionaire zondag’ in onze gemeente. Het thema van deze zondag is ‘Het gebed’. Stelt u voor zich zelf wel eens de vraag: hoe bid ik, geloof ik, waar ik om bid. Hoe ga ik om met de teleurstellingen als mijn gebed niet verhoord wordt.b

In de morgendiensten van 8 november zal hier speciaal aandacht aan worden gegeven. Ook zal er met klem aandacht worden besteed aan mensen die niet, of niet meer in God geloven. De evangelisatiecommissie hoopt en bidt we dat deze ‘missionaire’ boodschap duidelijk mag klinken. Door omstandigheden zal er in wijk oost zondag niet over worden gepreekt, maar op de derde adventzondag. Tegen die tijd zullen we dit nog een keer in de kerkbode vermelden.

Uur van gebed

Zolang het mogelijk is willen we doorgaan met het maandelijkse uur van gebed. Naast het gebed in de zondagse erediensten is het van groot belang om in de gebeden niet te verslappen. Daarom komen we zaterdag 14 november weer bij elkaar. Op de dag van de Mars voor het leven en een week na de Open Doors dag op 7 november. Wat is het belangrijk om met elkaar te bidden voor de kerk in de verdrukking. Wat hebben zij er veel voor over om in kleine kring, soms met gevaar voor eigen leven, in gebed te gaan. En wij? 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk op gepaste afstand. We vragen je om bij binnenkomst een mondkapje te dragen, de handen te ontsmetten en je naam te noteren.

Voedselbank

Ook dit jaar organiseert onze plaatselijke voedselbank weer een inzamelingsactie van Douwe Egberts punten voor koffie. Doet u ook weer mee? U kunt uw DE-punten in leveren in de daarvoor bestemde dozen.  Die staan in de Parel en in de bibliotheek aan de Pietersweer. Ook kunt u uw punten afgeven bij een van de vrijwilligers van de voedselbank. Hartelijk dank.

 Een nieuw donorregister

Vorige week kregen veel mensen die zich niet hebben laten registreren een brief in huis waarmee aangespoord werd om een keus te maken. In maart jl. schreef ik op verzoek in het kerkblad een artikel over donorregistratie. Iemand vroeg mij om dat artikel nogmaals te publiceren nu deze brief gekomen is.

    Wat is er aan de hand?

Per 1 juli 2020 is de nieuwe donorwet ingegaan. Dat betekent dat er een nieuw donorregister is. In dat register kan men aangeven of men weefsel of organen na het overlijden wil afstaan. Ook kan aangegeven worden welke organen gedoneerd mogen worden. Een belangrijke factor voor het aanvaarden van deze wet is dat veel mensen hun keuze niet bekend maken. Hoewel er bij deze wet belangrijke kritische vragen te stellen zijn, worden we op deze manier wel aangespoord om een keuze te maken. Laten we ons realiseren dat geen keuze ook een keuze is, een keuze die dan, via deze wet, door de overheid wordt gemaakt.

    Waarom zou je kiezen voor orgaandonatie?

 1. God heeft Zijn liefde laten spreken in de Heere Jezus. Hij gaf zich over in de dood om mensen met God te verzoenen. De weg van Jezus is uniek, maar de weg achter de Heere Jezus is een weg van liefde voor God en liefde voor de medemens. Deze liefde heeft in de Bijbel de kleur van zelfverloochening. In het geven van organen komt de naastenliefde tot uitdrukking.
 2. Het lichaam van God gekregen is iets kostbaars. Ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Wanneer wij sterven, betekent dat niet dat het lichaam en de zorg ervoor er niet meer toe doen. Toch lezen wij in de Bijbel over het balsemen van Jacob en Jozef (Gen. 50: 2 en 26). Bij het balsemen werden er ook organen uit het lichaam gehaald. We lezen daarover geen afkeuring in de Bijbel.
 3. Als een goed rentmeester hebben wij voor ons lichaam te zorgen. Het geven van organen komt niet in mindering op rentmeesterschap, maar brengt rentmeesterschap juist tot uitdrukking wanneer wij wel bewust anderen daarmee van dienst zijn.
 4. Kun je organen ontvangen wanneer je deze zelf niet wilt afstaan? Past dat bij woorden uit de Bijbel: “Alles dan wat u wilt, dat de mensen u doen, doet u hun ook zo” (Matth. 7: 12)?

    Waarom zou je niet kiezen voor orgaandonatie?

 1. Het lichaam is door God geschapen, ook na overlijden doet het er toe hoe er met het lichaam wordt omgegaan. Wordt het lichaam nog wel respectvol behandelt wanneer mijn organen verwijderd worden?
 2. Wat doe ik mijn naaste familieleden aan, op het moment dat ze al verdrietig zijn vanwege mijn overlijden? Het betekent nogal wat voor het afscheid dat zij nemen. Zijn zij ook voldoende voorbereid op deze realiteit?
 3. Een mens is gestorven wanneer de ziel het lichaam verlaten heeft. In veel gevallen is dat vast te stellen doordat de polsslag weggevallen is en er geen ademhaling meer is. Bij alle ontwikkeling op medisch gebied zijn die criteria niet voldoende. Een belangrijk criteria is daarom geworden of er nog activiteit is in de hersenstam. Maar is dit criterium principieel juist?
 4. God maakt ieder uniek. Hij geeft een unieke persoonlijkheid en een uniek lichaam. Past daar wel bij dat organen gegeven worden aan een ander met mogelijke (persoonlijkheids) veranderingen die dat met zich meebrengt voor de ontvanger van het orgaan.

    Hoe maak je voor Gods aangezicht de juiste afweging?

Wij lezen in de Bijbel niet over orgaandonatie. Dat maakt het lastig om een keuze hierin te maken. Tegelijkertijd zal niet iedere christen dezelfde keuzes maken. Paulus wijst er in Romeinen 14 op dat christenen in sommige zaken verschillend kiezen. In deze geldt ook dat er argumenten vóór én tegen zijn. Wie meer advies in deze wil kan ook de website van de NPV raadplegen. Belangrijk is dat wij in dit alles wandelen voor Gods aangezicht. En dat wij onze motieven eerlijk in de weg van het gebed overwegen en ons daadwerkelijk laten leiden door wat de Heere zegt in Zijn woord over het lichaam, leven en dood, liefde etc. Onze keuzes mogen nooit zorgen voor een knoop in de relatie met de Heere God. Een goede keuze wordt gemaakt op zo’n manier dat er vrede met God is en dat we de dingen ook blijvend met Hem kunnen bespreken.

Deze nieuwe donorwet bepaalt ons bewust bij ons levenseinde. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat velen de vraag donor te willen zijn onbeantwoord hebben gelaten omdat ze liever niet met deze laatste dingen bezig zijn. In de Bijbel worden we opgeroepen om te bedenken dat wij mensen van de dag zijn (zie bijv. Psalm 90). Laten we geestelijk ons voorbereiden op het einde en de levenskeus voor de Heere Jezus maken. Wat ben je zalig als je gewassen bent in Zijn bloed, dan heb je de toekomst! Laten we op aarde de dingen regelen die geregeld moeten worden. We kunnen daarbij veel leren van Jozef. Van hem krijgen we het geloofsvoorbeeld dat hij door het geloof opdracht heeft gegeven in verband met zijn gebeente (Hebr. 11: 22).

ds. W.J. Westland

Orgel voor De Parel

Enige weken geleden stond er een oproep in de kerkbode of iemand nog een orgel had staan dat in De Parel gebruikt zou kunnen worden. Daar hebben twee gemeenteleden op gereageerd. Hartelijk dank daarvoor. Inmiddels is er op één aanbod ingegaan en dat orgel staat inmiddels in zaal D. Het orgel klinkt prachtig en is geschikt voor een grote zaal. Helaas was bij de online diensten afgelopen zondag de afstemming met de zang niet optimaal waardoor de klank van het orgel nog niet tot zijn recht kwam. We hopen dat voor de komende weken te verbeteren. Ter zijner tijd zal er een filmpje geplaatst worden op de site van de kerk waarop het orgel te zien en te horen zal zijn.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 8 november

De diaconale collecte is bestemd voor de Dorcas Voedselactie. De allerarmsten in Oost-Europa gaan een zware winter tegemoet. Leven in de kou, niet weten of je morgen te eten hebt. Sneeuw zorgt ervoor dat ze opgesloten zitten in hun eigen huis. Soms zien ze wekenlang helemaal niemand. Een voedselpakket helpt dan enorm. Maar vanwege alle maatregelen kunnen we in Nederland helaas dit jaar geen voedselpakketten inzamelen. Maar we geven niet op. Dorcas koopt daarom dit keer de producten in de landen zelf in. U kunt ons helpen de voedselpakketten te vullen. Helpt u mee? Kijk op www.dorcasvoedselactie.nl of op hghg.nl hoe u kunt doneren. U kunt uw gift ook overmaken naar de diaconie. Met uw bijdrage wil Dorcas 25.000 voedselpakketten samenstellen en uitdelen aan de allerarmsten in landen als Albanië, Moldavië, Oekraïne en Roemenië. Doet u dit jaar ook weer mee?

Zending

Bericht over Amy

Over een half jaartje hopen wij Amy uit te zwaaien naar het zendingsveld in Uganda! Ondanks dat de grenzen open zijn, is deze tijd nodig voor alle voorbereidingen die er bij komen kijken zoals verzekeringen regelen, website up to date houden, begroting maken, financiële achterban opbouwen, gesprekken met de kerk, nieuwsbrieven schrijven, etc. Achter de schermen wordt hier hard aan gewerkt. Bovendien zijn er in februari verkiezingen in Uganda en dat zou weleens nationale onrust kunnen geven. Het advies is om dit af te wachten. April lijkt de juiste tijd, Zijn tijd.

Special Joy

Amy’s hart is in één zin samen te vatten: ‘een Vreugdevolle bediening (zending), voor Speciale mensen (mensen met een beperking), gefundeerd in de Liefde Zelf’. Ten diepste is het God’s hart! Zefanja 3: 17 en 19.

Samen met International Teams, de ondersteunende zendingsorganisatie van Amy, heeft zij de volgende vier pijlers bedacht die de leidraad gaan vormen voor haar werk onder mensen met een beperking in Uganda:

 1. De speciale vreugde die God voor speciale mensen heeft. (God)
 2. De speciale vreugde en acceptatie die speciale mensen mogen vinden in zichzelf, door de relatie met God en Jezus’ volbrachte werk. (Ikzelf)
 3. De speciale vreugde die speciale mensen mogen delen in hun omgeving (Naasten)
 4. De speciale vreugde die speciale mensen toevoegen in de wereldwijde Kerk als onderdeel van het Lichaam van Christus (Wereld) Een hartelijke groet en de zegen van God.

namens het TFT-team van Amy

Krng- en verenigingswerk

Bijbelgesprekskring

Donderdag 12 november komt de Bijbelgesprekskring bijeen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Jan Sterrenburg zal de inleiding houden over 1 Samuel 17 en 18. Aanvang 20.00 uur. Welkom!

Woensdagmorgen Bijbelkring

Gezien het nog steeds toenemende risico van besmetting met het Coronavirus zijn alle bijeenkomsten van de Woensdagmorgen Bijbelkring voor dit jaar afgelast. We hopen dat we woensdag 13 januari 2021 de bijeenkomsten weer kunnen hervatten.

Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

De morgendienst wordt geleid door ds. C.H. Buitink uit Klaaswaal. In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor. Dit zal een leerdienst zijn waarin het vanuit Heidelbergse Catechismus zondag 28 gaat over de betekenis van het Heilig Avondmaal. Het gaat in deze zondag om de vereniging met Christus in het avondmaal. Eveneens maakt deze zondag duidelijk dat de Heere Jezus zelf het avondmaal heeft ingesteld. Het is mooi dat deze leerdienst snel volgt op de leerdienst over de doop. Wat een rijkdom om als gemeente zo stil te staan bij de betekenis van de sacramenten.

 Bijbelkring

Woensdag 11 november is de derde kringavond. We komen weer samen in De Parel. We lezen met elkaar Exodus 3 en het derde hoofdstuk van het boekje is aan de beurt. De Heere God roept Mozes en maakt Zijn naam bekend. Mozes moet weer terug naar Egypte. Na een tijd van opleiding komt er nu een tijd dat de Heere Hem een belangrijke taak geeft in Zijn dienst. De avond begint om 20.00 uur. Ook als u nog niet geweest bent, van harte welkom!

Doopdiensten

Zondagmiddag 15 november vindt om 16.00 uur de doopdienst plaats van Aaron Kraaijeveld. In de middagdienst van zondag 22 november worden Anna en Loïs de Heer, gedoopt. In deze diensten zijn de doopouders met hun gasten aanwezig. Als gemeentelid kunt u de dienst online meebeleven. Om 18.00 uur is er dan weer een dienst waarin een klein deel van de gemeente wordt uitgenodigd. Laten we biddend om de doopouders heen staan. De doopdienst is trouwens ook een mooie gelegenheid om via een kaart uw en jouw meeleven kenbaar te maken aan de doopouders.

Gift

Br. P. de Keizer en br. G. Boer ontvingen op huisbezoek € 25,- voor kerkelijke doeleinden. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Bidden moet regelmatig, volhardend, vastberaden en aanhoudend gebeuren, tenminste eenmaal per dag, of we er nu voor in de stemming zijn of niet’. (Tim Keller)

Tenslotte

Natte dagen en gekleurde bladeren vertellen ons dat het echt herfst is. In de natuur zie je hoe doodsheid zijn intrede doet. Als God het geeft wordt het straks weer lente en komt de schepping tot leven. Zo is het ook in het geestelijk leven. Wat een doodsheid is er door de zonde gekomen. En onze oude natuur doden is iets waar we mee bezig blijven tot onze laatste snik. Maar Goddank is er om Jezus’ wil ook nieuw leven. Christus wekt door Zijn opstandingskracht tot leven. In de doop wordt het uitgebeeld en in het geloof is het werkelijkheid: Hij leeft en ik met Hem! U en jou een goede zondag toegewenst! Een hartelijke groet, ook van ons gezin,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Reserveringen

Bij de Pareldienst op zondagavond 8 november, worden twee kerkzalen gebruikt. Dit betekent, dat 60 mensen hiervoor zich kunnen inschrijven. Ook de jongeren die deze dienst willen bezoeken, dienen zich hiervoor in te schrijven. Misschien dat de ouders hen hierop kunnen attenderen. Zondagmorgen 15 november, wordt in De Parel een dienst gehouden voor mensen met een beperking. Uiteraard staat deze dienst in eerste instantie open voor deze gemeenteleden met hun begeleiders. Zij dienen zich uiterlijk vrijdag 13 november per mail aan scriba@hghg.nl aan te melden, onder vermelding met hoeveel personen zij bij deze dienst aanwezig hopen te zijn. De reservering voor de overige gemeenteleden zal daarna worden opengesteld, voor zover er dan nog plaats is.

Verkiezingen

Nu de beide verkozen broeders voor de vacature van één ouderling en van één diaken hebben bedankt, lijkt het er op dat we in een impasse raken. Het moet toch mogelijk zijn, dat in zo’n grote wijkgemeente de vacatures die er zijn opgevuld kunnen worden.

We zijn te rade gegaan bij de ondersteunende dienst van de PKN. Zij wezen ons op de toelichting van de kerkorde, waarin voor de situatie waarin wij ons bevinden kortweg de volgende mogelijkheid, wordt genoemd: ‘Wanneer een verkozene zijn roeping tot het ambt niet aanvaard, moet een nieuwe stemming plaatsvinden. Er hoeft niet om aanbevelingen te worden gevraagd. Het gaat immers om dezelfde verkiezingsronde. De kerkenraad moet daarbij degenen die door tien stemgerechtigden waren aanbevolen en niet verkozen zijn, op de verkiezingslijst plaatsen. Als er dan slechts één kandidaat is, kan de kerkenraad deze verkozen verklaren.’ Tijdens de laatste verkiezing waren er twee kandidaten voor de vacature van diaken aanbevolen, ieder door tien stemgerechtigden. Arie de Wit had 37 van de 82 uitgebrachte stemmen. Meerdere kandidaten waren er niet. Daarom heeft de kerkenraad hem tijdens haar vergadering van 2 november j.l. verkozen verklaard voor het ambt van diaken. Hij is hiervan afgelopen week op de hoogte gebracht en hem is verzocht zijn beslissing uiterlijk donderdag 12 november kenbaar te maken. We bidden dat Arie deze roepstem mag verstaan en wensen hem Gods nabijheid toe bij zijn overwegingen.

M.b.t. de nog openstaande vacature van ouderling komen we t.z.t. terug.

Beroepingswerk

Het beroepingswerk lijkt stil te liggen. Niets is echter minder waar. De beroepingscommissie is bezig zich te oriënteren en mogelijke stappen voor te bereiden. Dit vraagt tijd en niet minder zorgvuldigheid. Wilt u dit werk dragen in uw gebed?

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 12 november a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat

Als wij in de tuin van Gods Woord wandelen en de zoetigheid zuigen uit de bloemen der beloften, zullen we nooit lust hebben van ‘de verboden vrucht’ te plukken. Chrysostomus 347-407

Bidden en danken

We danken dat de tijd van quarantaine voor de bewoners van De Buitenhof er weer op zit en dat alle bewoners er goed doorheen zijn gekomen en er vooralsnog geen nieuwe besmettingen meer zijn vastgesteld.

 • Wilt u bidden voor alle medewerkers van de opvang-huizen? Zij hebben een groot hart voor de tieners en zijn elke dag druk. (Gebedskalender Open Doors)
 • Een team van zendingswerkers uit verschillende landen organiseert in Thailand in de stad Mahasarakham allerlei activiteiten om met mensen het Evangelie te delen. Ze zijn een samenwerking gestart met een lokale kerk. Bid voor bescherming van deze samenwerking en bid voor vrucht op het werk wat samen wordt gedaan. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij wensen alle zieken van harte Gods helende nabijheid.

Giften

Ouderling M. de Bruin ontving op bezoeken € 20,- aan collectebonnen ter vrije bestemming en € 10,- aan collectebonnen voor de actie ‘verspreiding voedselpakketten’.

Doopzitting

Donderdag 19 november wordt doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (0184-61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Gelezen/gehoord

‘Het geloof is een lege bedelaarszak, daar moet de schat van Christus’ gerechtigheid in.’

Tenslotte

De jaarlijkse dankdag ligt weer achter ons. Anders dan we gewend zijn. Hopelijk zegt u dit ook elke zondagavond: ’De rustdag is weer voorbij, maar anders dan we gewend zijn.’ Ondanks alle aanpassingen gaat de Heere door met Zijn werk. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

  kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 6 november

20.00 uur             Tussenclub De Brug,  De Parel

Woensdag 11 november

9.30-11.30 uur     Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

20.00 uur             WG 1 Bijbelkring,  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging,  De Parel

Donderdag 12 november

20.00-22.15 uur   WG 3 Opvoedkring,  De Parel

20.00 uur             Bijbelgesprekskring, jeugdzaal OK

Vrijdag 13 november

19.30-21.30      Het Broodhuis,  De Parel

____________________________________________________

Varia

UITNODIGING

Webinar ‘Autisme, geloven en kerk’

Donderdag 26 november 2020 organiseert Platform Autisme in de kerk een webinar ‘Autisme, geloven en kerk’.

Tijdens dit webinar zal prof. dr. Hanneke Schaap-Jonker, rector Kennisinstituut christelijke GGZ en bijzonder hoogleraar klinische godsdienstpsychologie Vrije Universiteit een lezing verzorgen.

Prof. Hanneke Schaap zal het thema toespitsen op de voorstelling die mensen zich maken van God. Het beeld dat christenen zich vormen, wordt bepaald door wat zij in de Bijbel over God lezen, in preken over Hem horen en hoe zij Hem in hun persoonlijk leven ervaren. Maar ook ervaringen met mensen en de manier waarop het brein werkt, spelen erin mee. Wat betekent dit voor mensen met autisme en hun voorstelling van God? Zij hebben immers vaak moeite met verbeelding?

Na de lezing vertellen twee ervaringsdeskundigen iets over de invloed die autisme heeft op de manier waarop zij het geloof in het dagelijks leven en in de kerk beleven. Aanmelden kan via www.eleos.nl/autismeindekerk. Deelname aan het webinar is gratis. Het webinar start om 19.30 uur en duurt tot 21.00 uur.

Organisatie

In Platform Autisme in de kerk participeren Dit Koningskind, Helpende Handen, Eleos en Op weg met de ander. Het Platform is in 2008 opgericht en heeft sindsdien diverse bijeenkomsten georganiseerd en verschillende brochures uitgegeven.

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

(Zie QR code rechts)

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

(zie QR code links)

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

Erediensten

Zondag 8 november 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur    ds. J.C. de Groot, Dordrecht

18.00 uur   ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Janieke Alblas, Heleen Verschoor (reserve)

 Collecten

1. Kerkrentmeesterlijk beheer

2. Diaconie

3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 79: 4

avonddienst: Psalm 60: 7

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. P. Vroegindeweij, Lexmond

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. E. van Wijk, Sprang-Capelle

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. C.H. Buitink, Klaaswaal

18.00 uur   ds. P. van de Voorde, HC 28

 DE PAREL

10.45 uur   wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. L. Kruger, Rotterdam

 Kinderoppas

OK, groep A1 Petroesjka Paans, groep A2 Rosalie de Jong

De Parel: groep A1 Lenny Egas, groep A2 Sanna de Jong

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Dorcas

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Bibliotheek is zaterdag open

De bibliotheek blijft open!

Voor inleveren en afhalen van boeken blijft de bibliotheek in De Parel open.
Zaterdagmiddag, 14.00-15.30 uur, via de hoofdingang:
• Bij binnenkomst handen ontsmetten
• Trap af, dam rechtsom
• In de hal beneden boeken inleveren
• Boeken kiezen via de aangegeven route
• In de hal boeken laten inschrijven en betalen

Dankdag 4 november 2020

Hier vind u het gezinsdagboek tbv dankdag 2020. Klik ook op de kleurplaten of de puzzelpagina’s om ze zelf te printen.