Pareldienst 7-3-21

Mevr. P.M. van der Meijden – Van Houwelingen

Hieronder de link naar de livestream van de rouwdienst van a.s. donderdag, voorafgaand aan de begrafenis van mevr. P.M. van der Meijden – Van Houwelingen: www.drechtstreek.nl

76-33, 34

Maria zalig?!

“Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.”

(Lukas 11: 27, 28)

____________________________________­­­________________

In de Rooms Katholieke traditie is veel aandacht voor Maria, de moeder van de Heere. In gebeden wordt Maria aangeroepen met als doel dat zij bij God voorbede zal doen. Op tal van pelgrimsplaatsen richten mensen zich speciaal tot Maria. Zij heeft immers een bijzonder positie als moeder van Jezus. Als reactie belicht de Protestantse traditie de persoon van Maria niet of nauwelijks. Een boek over Maria vanuit de gereformeerde hoek verschijnt niet vaak. Hoe zit dat eigenlijk met die positie van Maria? Is zij extra belangrijk?

Wanneer de Heere Jezus aan het preken is over het gebed en over onreine geesten, dan roept ineens een mevrouw: ‘Zalig is de schoot die U gedragen heeft’. Echt gelukkig is uw moeder, maakt ze met zoveel woorden duidelijk tegenover de Heere Jezus. Waarom zegt ze dat? Daar zit een gedachte in die we in het Oude Testament ook wel tegenkomen. Namelijk dat de betekenis van het kind, het geluk en de vreugde is van de moeder. Met de zaligspreking van moeder Maria laat deze onbekende vrouw blijken wat ze van Christus vindt. Ze geeft hoog van Hem op en tegelijkertijd prijst ze daarmee Zijn moeder.

Is Maria als moeder van de Heiland inderdaad bevoorrecht? Absoluut, ze staat met haar neus op de grote daden van God. Dat brengt haar persoonlijk ontzettend veel. Als de engel Gabriël zegt dat ze moeder wordt van de Heere Jezus, dan geeft hij ook aan dat ze begenadigd is door God. Ze is uitgekozen om moeder van de Messias te zijn. Ze krijgt ook de genade om dat te zijn. Wat dat betreft heeft ze echt een bijzondere positie. Toch is daarmee niet alles gezegd.

Wanneer de Heere Jezus de vrouw heeft gehoord, dan zegt Hij gevat: ‘Je hebt gelijk, maar veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren in hun hart’. ‘Mevrouw, als u Mijn woorden hoort en doet, dan bent u nog zaliger’. Die zin stemt tot nadenken. Zalig ben je dus als je Zijn woorden hoort en bewaart. Zalig worden verbinden wij nog weleens met de eindbestemming. Zalig worden is dan naar de hemel gaan en bij God komen om Hem eeuwig groot te maken. Maar zaligheid is niet alleen iets voor straks. Nu al in dit leven maakt God mensen hoogst gelukkig. Hoe dan? Door Zijn Woord te horen en te bewaren. Dat wil zeggen dat je Zijn Woord volop serieus neemt. Het niet zomaar aanhoort, maar het hoort om er geen woord van te missen. Het werkwoord ‘bewaren’ heeft te maken met ‘bewaken’. Heel concreet betekent dat, dat je over de woorden van de Heere mediteert, ze voortdurend in je gedachte laat opkomen, ze herkauwt en Zijn woorden ook in praktijk brengt. Dat betekent dat je daadwerkelijk begint bij Zijn woorden en niet bij je eigen gedachten. Welke plaats heeft de verkondiging en ook het persoonlijk Bijbellezen in uw leven? Heb je dat weleens, dat je de Bijbel nog even open laat liggen en dat je voor je uit staart omdat je diep in gedachten verzonken bent vanwege Zijn Woord? Of dat je er met een ander over doorspreekt? Zijn woorden horen en bewaren is niet iets dat vanzelf gaat. Daar moeten we ons toe zetten. Of beter: daar spoort de Geest ons toe aan. De Geest zorgt dat Gods Woord gehoord en geloofd wordt. Daarom is het gebed om de Geest echt belangrijk als de Bijbel opengaat.

Waar we de woorden van de Heere horen en bewaren, daar komt Hij zelf naar ons toe, Hij die het vleesgeworden Woord is, de Heere Jezus Christus. We krijgen deel aan Zijn genade en vergeving en leren Hem na te volgen. Zijn woorden horen en doen, dat betekent dat Hij ons leven is en dat ons leven vrucht draagt voor de grote Landman. Zo komt de Heere God aan Zijn eer en wij komen tot ons doel! Dat geeft je duizend maal meer dan alle geluk van de wereld!

En Maria? Weet u wat zo wonderlijk is? In de Kerstgeschiedenis lezen we hoe Maria de woorden van de herders over het Kind bewaarde in haar hart (Lukas 2: 19). En later als de twaalfjarige Jezus haar onderwijs heeft gegeven dan staat het er nog een keer: “Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart” (Lukas 2: 51). Zo is Maria echt een voorbeeld. Een voorbeeld van iemand die ons al luisterend brengt bij de Christus van de Schriften. Tot Wie zouden we anders heengaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven! Zalig is dat!

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Samen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen

De lockdown duurt voort. Er is al bijna een jaar voorbij dat we voor het laatst met elkaar in een volle kerk zaten. Waar we eerst elkaar iedere week en misschien wel meerdere keren ontmoetten, is het nu al maanden stil en kijken we vanachter het scherm de diensten. Misschien mis je ook wel de diensten, de ontmoeting, het contact met de gemeente. En misschien vind je het geloven zonder gemeente ook best lastig.

Afgelopen woensdag (17 februari) startte de veertigdagentijd. Veertig dagen waarin we mogen toeleven naar Pasen. Hoe mooi is het als we dit als gemeente samen kunnen doen?

We hebben daarom gezocht naar een manier waarop dat mogelijk is! Iedere dag tijdens de veertigdagentijd zullen we van 21.00 – 21.15 uur in Zoom een kort moment hebben. Je kunt inschakelen en meedoen met een korte viering door middel van een Zoom-meeting. We luisteren naar een lied, lezen een gedeelte uit de Bijbel en we bidden. Steeds wordt het moment geleid door een ander gemeentelid. Via de chat kunnen gebedspunten aangedragen worden die diegene mee zal nemen in het gebed. De vieringen duren maximaal een kwartier.

Op de zondagen doen we het moment wat langer om daarin ook wat meer ruimte te nemen voor ontmoeting. Van 21.00 – 21.15 uur houden we een korte viering en daarna is er ruimte om te blijven om elkaar online te ontmoeten.

Op deze manier kunnen we als gemeente samen leven naar Pasen. Doe je mee? Vraag dan via pasen@hghg.nl de link aan voor de Zoommeeting. Deze link zal ook via de social media-kanalen bekendgemaakt worden.

Is er plaats over in je huis en hart?

Voor een jongen van 11 jaar zijn we op zoek naar een gezin / jongere(n) / oudere of ouder stel waar hij na schooltijd tot en met het avondeten of in het weekend een dagdeel zou kunnen komen. Hij houdt erg van bord- en kaartspelletjes, buitenspelen, lezen, techniek en geschiedenis.

Ben jij de persoon of zijn jullie het gezin die tijdelijk iets kunnen betekenen voor deze jongen?

Of sta je / staan jullie open voor soortgelijke hulpvragen in de toekomst? Laat het weten. Neem voor meer informatie contact op met Emelia van de Voorde: 06-13 38 26 49 / kruispunt@hghg.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 21 februari 2021

De collecte van deze zondag is bestemd voor kindertehuis Jemima in Israël. In dit tehuis nabij Bethlehem worden Arabische verstandelijk- en meervoudig-gehandicapte kinderen opgevangen, die nergens anders hulp krijgen. Deze kinderen worden soms gezien als een straf van Allah. In deze overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een christelijk thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Ongeveer 90 kinderen zitten in de permanente- of in de dagopvang. Financiële steun van elders is noodzakelijk om dit werk voort te kunnen zetten. Via de website www.jemima.nl is er veel te lezen en te zien over deze stichting en haar werkzaamheden. Als diaconie willen we deze stichting blijvend ondersteunen. Mogen wij op uw gebed en bijdrage rekenen?

Diaconale collecte zondag 28 februari 2021

De collecte voor deze zondag is bestemd voor Project 10 27: diaconale en pastorale hulp voor migranten. Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want het Evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel migranten hebben al zorgen en problemen in hun leven. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus. Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen doordat ze hun werk kwijtraken of vanwege illegaliteit. Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken, zinvol werk te vinden en hen te ondersteunen om getuige van Jezus te zijn. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus. De diaconie wil dit werk onder migranten graag steunen en van harte bij u aanbevelen.

 

Zending

Bericht van Amy

Beste gemeenteleden, inmiddels gaan de voorbereidingen gestaag verder en komt het afscheid in zicht. In maart zal Amy haar werkzaamheden in Nederland in de gehandicaptenzorg afronden, zodat ze in april naar Uganda kan vertrekken. Het is een tijd van vreugdevol vooruitkijken naar wat komen gaat, maar ook een tijd van afscheid nemen met gemengde gevoelens. God is erbij.

Amy en wij als ThuisFrontTeam zijn op dit moment bezig met dingen zoals de uitzenddienst voorbereiden, verzekeringen en financiën regelen, voorbereidingen treffen voor de eerste periode in Uganda, afscheid nemen, en acties organiseren. Wat betreft dat laatste; zien we u bij de Hamburgeractie op zaterdag 20 februari? Bestellen kan tot zaterdag ochtend 10.00 uur. Met vriendelijke groet,

het TFT van Amy in Uganda

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Onze aandacht gaat ook uit naar gemeenteleden die thuis zijn, maar wel gezondheidsproblemen hebben. We leven mee met oudere gemeenteleden. Een aantal van hen is alleen en zeker nu met de avondklok kunnen de avonden dan bijzonder lang en stil zijn. Laat Psalm 139 u tot troost zijn. De dichter belijdt: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.” (Psalm 139: 2 en 3)

Bijbelkring

Woensdagavond 3 maart is er weer Bijbelkring. Ook deze keer betreft het een digitale uitzending. Deze begint om 19.30 uur. We gaan het hebben over Exodus 19. Daarbij hoort hoofdstuk 6 uit het boekje. Tot uiterlijk maandagavond kunt u de antwoorden op de vragen weer inzenden per mail of via de brievenbus van de pastorie aan de Vinkeweer.

Met u kijk ik weer uit naar een mooie avond!

Kring Geloofsopvoeding

Nu we niet samen kunnen komen, is het zeker zo mooi dat we in deze lijdenstijd als gezinnen samen bezig zijn met het project ‘Samen op weg naar het kruis’. Iedere dag staat een bijbelgedeelte centraal dat in het gezin besproken kan worden. Daarnaast zijn er veel creatieve verwerkingen waardoor je in het gezin aan de slag kunt met de verschillende thema’s die aan de orde komen. Het is fijn om zo als gezin toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. We hadden wat dat betreft in de viering van het Heilig Avond wel een bijzondere start afgelopen zondag!

Gift

Voor het project met de IPad ontving mw. M. Molendijk- van Bemmel een gift van € 10,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Zij (de Samaritaanse vrouw) vervult alleen het werk van een bazuin of klok om tot Christus te nodigen.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte

Dankbaar ben ik voor de avondmaalsviering van afgelopen zondag. Wat een zegen dat in deze tijd met zoveel beperkingen toch de sacramenten bediend worden. Echt een voorrecht dat de Heere ons bij brood en wijn wilde wijzen op wie Hij is. Dat er genade en vergeving is voor de grootste van de zondaren. Wat een kracht ligt er in het bloed van dit Lam!

Komende zondagavond is er weer een leerdienst. Zondag 32 uit de Heidelbergse Catechismus staat centraal. De vraag wordt gesteld: Als we alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? We hopen er over na te denken met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Intussen staat zondag 31 nog uit. Deze zondag hoopt ds. Van de Voorde over een poosje te bepreken.

Zondagmorgen 28 februari gaan we weer verder met de stof over Maria. Het lijden en sterven van de Heere Jezus werpt zijn schaduw ook op haar leven. Simeon heeft daarover geprofeteerd. “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan”. Over die woorden uit Lukas 2 hopen wij dan na te denken. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Heilig Avondmaal

Wij danken dat we bij het Heilig Avondmaal in de kerk of thuis de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 7 maart in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor dr. H. de Leede uit Amersfoort.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 22 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Is het echter op die datum nog niet mogelijk, om kerkgangers te ontvangen in de kerk, dan zal de eerstvolgende doopdienst worden gehouden op zondag18 april.

Zang in de diensten in coronatijd

Enige tijd geleden heeft het moderamen van onze synode een dringend advies laten uitgaan, om het zingen tijdens de kerkdiensten achterwege te laten en hiervoor alternatieven te zoeken. In onze diensten wordt er momenteel veelal teruggegrepen op liederen, die opgenomen zijn tijdens eerdere diensten in de periode vanaf de afgelopen zomervakantie t/m begin januari. We laten hierin een stuk herkenbaarheid zien naar de gemeente, hetgeen ook gewaardeerd wordt. Momenteel zitten we echter midden in de lijdenstijd. Liederen die daarover gaan, zijn nog niet opgenomen. Nu zijn er inmiddels ook wat opnamen gemaakt door enkele leden van de gemeente, die ook meedoen in de muziekgroepen, zoals die sinds het begin van de coronatijd fungeren. Deze opnamen zullen we ook gebruiken en aan hen is gevraagd, om de komende weken daarmee door te gaan. Daar gaat heel veel tijd van deze gemeenteleden in zitten, maar zij doen dit graag en wij zijn er blij mee, dat op zo’n manier de lofzang in onze diensten tijdens coronatijd gaande gehouden kan worden.

Veertigdagentijd

Afgelopen woensdag 17 februari is de veertigdagentijd begonnen. Veertig dagen waarin we mogen toeleven naar Pasen. Bij een aantal gemeenteleden uit het gebedsteam is het initiatief ontstaan om, juist nu de lockdown voortduurt en er zo weinig mogelijkheden zijn, elkaar te ontmoeten, toch zoveel mogelijk gemeentebreed in de veertigdagentijd toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het artikel hierover, elders in dit kerkblad.

Tijdelijke vervanging jongerenwerker

We kregen bericht dat onze jongerenwerker Arin Klein door ziekte de komende tijd haar werk niet kan doen. Dat vinden we erg jammer. We bidden haar herstel toe en hopen dat dit voorspoedig zal verlopen. Intussen is er contact geweest met Corine Zonnenberg die de taak voor de catechisatie tijdelijk zal overnemen. We zullen dit werk in de gemeente ook met digitale hulpmiddelen weer oppakken. We wensen haar Gods zegen bij deze taak.

Pareldiensten

A.s. zondagavond is er de Pareldienst. Voorganger is ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem-Zoelmond. Op deze tweede lijdenszondag is het thema ‘Hoe verspil jíj je leven?’

Vanuit Johannes 12 staan we stil bij de zalving van de Heere Jezus door Maria en de reacties die dit vanuit alle kanten oproept.

Wil je een gesprek of een gebed dan kun je dit vragen via ministry@hghg.nl zodat er iemand van het ministryteam contact met je opneemt. Dat mag altijd en is dus niet alleen tot tijdens de dienst beperkt!

De eerstvolgende Pareldienst is op 7 maart met ds. Lennart Hoftijzer uit Rijswijk (NB).

commissie Pareldiensten

Citaat

‘Voor het bestaan van het eeuwige is er maar één bewijs: het geloof erin.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

  • We danken dat we in deze crisistijd het Heilig Avondmaal mochten vieren. Dat we als lichaam van Christus verbonden mogen zijn met elkaar en samen met Christus als het hoofd van Zijn kerk.
  • Bid voor Noord-Korea. Voor zijn overheid, zijn inwoners en de christenen die er wonen. Zij allen hebben het nodig dat de Here God ingrijpt in de huidige situatie waarin Noord-Korea zich nu bevindt. (Gebedskalender Open Doors)
  • In Slowakije wonen Hongaarstalige christenen die samen de Hongaarse Kerk in Slowakije vormen (ruim 200 kerken). Bid dat de nieuw gekozen kerkleiding kansen ziet om de deur open te zetten voor iedereen in Slowakije die God nog niet kent. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de tweede en derde lijdenszondag gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere sterke ook anderen in onze gemeente die te maken hebben met de gevolgen van coronabesmetting. “Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten.” (Psalm 31: 19 berijmd.)

Giften

Ouderling De Hek ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de eredienst.

Overkomst

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk zijn naar onze gemeente overgekomen het echtpaar Van Barneveld – Toet met hun zoons Joost en Joël als dooplid, wonend aan de Binnendams 88. Dat de verkondiging van Zijn Woord in onze gemeente jullie verder mag doen toenemen in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hartelijk welkom.

Doopzitting

Donderdag 4 maart wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg,nl

Gelezen/gehoord

‘Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet-christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.’

Tenslotte

Afgelopen zondag werd de dood van de Heere verkondigd in de viering van het Heilig Avondmaal. Dankbaar zien we terug op een goed verloop van alle vieringen van deze dag. Voor veel jongeren en jongens en meisjes breekt een week van vakantie aan. Een intensieve schoolperiode, met voor velen alleen online lessen, ligt achter jullie. Laat je scherm komende week ook vakantie houden en probeer te genieten van andere dingen die de Heere ons geeft.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 22 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Maandag 1 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Woensdag 3 maart

19.30 uur Bijbelkring wijk Oost – digitaal

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 21 februari 2021 – Tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. L Wüllschleger, Harderwijk

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf (groep C1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep C2) – HC 32

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. T.J. Korten, Boven – Hardinxveld

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. L.J. van Lingen, Beusichem – Zoelmond

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Jemima

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk:

09:30 uur: Emma Brieffies

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Inge-Ruth de Jong, Loïs de Jong

De Parel:

10:45 uur: Joyce Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 68: 17

avonddienst: Psalm 146: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur ds. L.W. den Boer, Goedereede

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Daniëlle Bikker, Aleida Groeneveld (reserve)

Collecten

1. Kosten beelduitzending

2. Pastoraat

3. Diaconie

Donderdag 25 februari

15.30 uur ds. J.C. Breugem

Trouwdienst Jaco van den Bout en Louise Roobol

Zondag 28 februari 2021 – Derde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats, Hardinxveld – Giessendam

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. A. Snoek, Kesteren (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E de Mots, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – project 10 27

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk:

09:30 uur: Jorieke de Vries

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Judith Meerkerk, Heidi Verdoold

De Parel:

10:45 uur: Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 9: 1

avonddienst: Psalm 86: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Judith Breugem, Marlene Groeneveld (reserve)

Collecten

1. HGJB

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Pasen

Samen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen

De Lockdown duurt voort en er is al bijna een jaar voorbij dat we voor het laatst met elkaar in een volle kerk zaten. Waar we eerst elkaar iedere week en misschien wel meerdere keren ontmoette is het nu al maanden stil en kijken we vanachter het scherm de diensten. Misschien mis je ook wel de diensten, de ontmoeting, het contact met de gemeente. En  misschien vind je het geloven zonder gemeente ook best lastig.

 

Aankomende woensdag (17 februari) start de veertig-dagen tijd. Veertig dagen waarin we mogen toeleven naar Pasen. Hoe mooi zou het zijn als we dit als gemeente toch samen kunnen doen?

 

We hebben daarom gezocht naar een manier waarop dat toch mogelijk is! Iedere dag tijdens de veertigdagen tijd zullen we van 21.00-21.15 in zoom een kort moment hebben. Je kunt inschakelen en meedoen met een korte viering door middel van een Zoommeeting. We luisteren naar een lied, lezen een gedeelte uit de Bijbel en we bidden. Steeds wordt het moment geleid door een ander gemeentelid. Via de chat kunnen gebedspunten aangedragen worden die diegene mee zal nemen in het gebed. De vieringen duren maximaal een kwartier.

 

Op de zondagen doen we het moment wat langer om daarin ook wat meer ruimte te nemen voor ontmoeting. Van 21.00-21.15 houden we een korte viering en daarna is er ruimte om te blijven om elkaar online te ontmoeten.

 

Op deze manier kunnen we als gemeente samenleven naar Pasen. Doe je mee? Klik dan elke dag van de 40-dagentijd vanaf 20:50 uur op deze link om deel te namen aan de Zoommeeting:

Start ZOOM-meeting.

Pareldienst 21-2-21

76-32

Zegenrijke zelfkennnis

“Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei: Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.”

(Lucas 5: 8)

____________________________________­­­________________

Simon maakt opnieuw kennis met Jezus’ macht. Na de genezing van zijn schoonmoeder (Lukas 4: 38-39) bezorgt Jezus hem op klaarlichte dag een buitengewone vangst. Geen visser die het destijds in zijn hoofd haalde om dán zijn netten uit te werpen. Maar Jezus heeft het roer van Simons schip in handen en deelt de opdrachten uit. Dan moet het maar, “omdat U het zegt…” De netten scheuren echter. Het bootje van Simon en dat van zijn haastig erbij gehaalde collega’s is tot zinkens toe gevuld…

Jezus toont Zijn goddelijke macht en Simon kan niet anders dan door de knieën gaan en voor Jezus neervallen: ‘Heere, ga weg van mij want ik ben een zondig mens.’ Vreemd, dat zeg je toch niet tegen Jezus: ‘ga weg…?’ Of kunt u het wel begrijpen, omdat u net zoals Simon beseft Wie bij u aan boord stapte? Jezus. Simon spreekt Hem nu aan als ‘Heere.’
Het is de kern van de geloofsbelijdenis geworden. Later schrijft Paulus: “als u met uw mond de Heere Jezus belijdt… zult u zalig worden.” Jezus laat door dit wonder Zijn Goddelijke macht aan Simon zien. Soms kan dat je gebeuren. Niet gebeden, niet verwacht, maar toch gekregen en ontvangen: genezing van uw ziekte, toch die baan, je kleinkind kwam tot geloof…

Het besef kan ons overvallen dat een machtige hand ons onverdiend zegent. Net als Simon besef je Wie Hij is, Die aan boord stapte van je levenscheepje en het roer in handen nam en je naar de diepten liet afsteken… Door Hem gaat u beseffen wie u bent. Het verschil is tastbaar. Meer dan u of Simon verdragen kan. God zo heilig, groot en goed. En ik…? “Heere, ga weg van mij, ik ben een zondig mens.”

Wat deed Simon dan verkeerd? Misschien vraagt u dit ook voor u zelf af. Laten we eerst kijken naar Simon. Verwachtte hij misschien te weinig van de Heere Jezus. Vast wel, de Heere Jezus kunnen we moeilijk overschatten. Maar het echte probleem zit dieper.
Simon ervaart de vervreemding. De afstand, de scheiding die er is tussen hem en God. Het is niet meer zoals het was (en zoals het moet zijn). Door de zonde is er veel stuk gegaan. Ook de relatie met God. Adam en Eva kropen weg voor God, nadat ze geluisterd hadden naar de duivel. Daarom zijn God en mens vervreemd van elkaar. Geen vertrouwen, maar angst.

Nu is Jezus aan boord van Simons scheepje gekomen. Hij wil(de) dat ook bij u doen, om het roer in handen te nemen en u door Zijn aanwezigheid te laten ervaren wie u bent: een zondig mens, die niet opgewassen is tegen de nabijheid van God. Een hele ontdekking! Onze wereld draait om. Nu is het niet “blijf bij mij of geef mij, want ik ben een goed mens…”, maar “ga weg van mij, want ik ben een zondig mens.” Wat een genade om dát te ontdekken en zo de waarde van de Heere Jezus te zien.

Voor zondaren ging Jezus de weg van het kruis. Als komende zondag de lijdenstijd begint, komt dat vast terug. De menigte schreeuwde ‘weg met Hem’ en ‘kruisig Hem…’ Zo werd Hij door mensen èn door God verworpen. Aan het kruis zien wij de climax van de vervreemding. De Vader keert Zich tegen de Zoon, omdat Hij ons in Hem ziet: zondige mensenkinderen…

Die Jezus is aan boord gekomen bij Simon. Hij wil(de) dat ook bij u doen, zodat wij als Simon gaan zien en beseffen Wie Jezus is en wie we zelf zijn. Dan valt er in Gods nabijheid te leven en worden we zelfs als vissers in dienst genomen om mensen, medezondaren te vangen. Gered om te redden.

Veelzeggend is het, dat Simon hier al Petrus genoemd wordt. De man van de rotsvaste belijdenis. Blijkbaar kan Simon juist nu door Jezus gebruikt worden en dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God. Op deze Petra zal Christus Zijn gemeente bouwen.
De Heere kan ons alleen gebruiken als we onszelf hebben leren kennen. Gods kracht wordt immers in zwakte volbracht. Daarom: Petrus die zichzelf als Simon kent, of Paulus met een doorn in zijn vlees, of… Voorbeelden genoeg. Persoon voor persoon geknakte mensen. Van je zelf kan je het moeilijk verwachten. Al zwoeg je de hele nacht, je vangt niets. Maar heerlijk, zegenrijk, genadig, als de Heere Jezus het mag doen door ons. Laat het maar aan Hem over, dan komt het wel goed met de vangst: ‘u zult mensen vangen!’

J.C. van Beugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgde christenen
De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie ‘Plant een Bijbel’ wil HVC vervolgde christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?
Hoe werkt het?
U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Via www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken. De bestelde potgrond kan op zaterdag 20 maart 2021 van 10.00 tot 14.00 uur worden afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.
Actie van HVC
Stichting HVC helpt vervolgde christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

In Hardinxveld kan de potgrond opgehaald worden bij Kooz Kozijn B.V., Wiedhaak 1, 20 maart 2021 van 10.00 tot 14.00 uur.Van harte aanbevolen!

Oliebollenactie 2020
Er was het afgelopen jaar veel anders dan normaal, maar de oliebollen en appelbeignets die op 31 december zijn rondgebracht waren vertrouwd lekker! Deze keer werden de traditionele Oudjaarsdag-lekkernijen niet in een kraam verkocht, maar netjes op afstand aan huis bezorgd. De opbrengst is inmiddels bekend en bedraagt € 2125,-. We willen iedereen die aan de Oliebollenactie heeft bijgedragen, zowel alle vrijwilligers als de eters, hartelijk bedanken namens de actiegroep van World Servants (Arjen, Marit en Bart Lakerveld en Mirthe Geldof, samen met enkele anderen uit Ameide). Deze actiegroep hoopt dit jaar naar Zambia te gaan om daar klaslokalen te bouwen. Wanneer er een klaslokaal gebouwd is, is de overheid verplicht om daar getrainde leraren te plaatsen. Heeft u de Oliebollenactie gemist? U kunt de actiegroep alsnog steunen door middel van een gift via www.worldservants.nl/ameide.
Via deze weg willen we ook onze excuses aanbieden wanneer uw bestelling niet naar verwachting werd geleverd. Op de dag zelf werd duidelijk dat sommige bestellingen geen doorgang hadden gevonden vanwege een onduidelijkheid in het bestelformulier waardoor niet op ‘submit’ (insturen) was geklikt. Nogmaals excuses hiervoor.
de Oliebollencommissie

Gemeente in coronatijd
Nu de overheid de lockdown opnieuw heeft verlengd, zullen tenminste tot en met 2 maart 2021 de bestaande maatregelen van kracht blijven. Ook voor de gemaakte afspraken binnen de gemeente betekent dit, dat er geen ruimte kan worden gevonden om hierin aanpassingen te doen. De situatie rondom het coronavirus blijft onverminderd zorgelijk en onzeker.
Zoals ook in de hele maatschappij te merken is, lijken de gevolgen van de maatregelen ook steeds meer een grote maatschappelijke en sociale impact te hebben. Onzekerheid, moedeloosheid, onbegrip en zelfs verzet steken de kop op. Het duurt nu al zo lang en er lijkt nauwelijks perspectief te zijn. Een kleine aanpassing van de maatregelen voor de één, levert zomaar tientallen vragen op voor de ander. Je kunt er door in verwarring raken.
Dit gaat ook de kerkelijke gemeente niet voorbij. Overal merk je de worsteling over wat er wel niet kan. Het opvolgen van maatregelen en richtlijnen leidt tot verschillende afwegingen en inzichten. Eenduidige oplossingen voor alle situaties zijn er niet. Het lijkt wellicht tegenstrijdig om bijvoorbeeld dringend te adviseren kerkdiensten digitaal te volgen, terwijl ook de mogelijkheid wordt geboden om diensten fysiek bij te wonen. Toch tekent dit juist de verlegenheid waarmee we, met een beroep op ieders verantwoordelijkheid, ruimte willen geven aan de mogelijkheden die de wijkkerkenraden zien. Laat het ons echter niet verwarren alsof ons iets vreemds overkomt. Ondanks alle omstandigheden gaat de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten door. Laten we dan onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. In dankbaarheid.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uur van gebed
Zoals gebruikelijk aan de vooravond van het Heilig Avondmaal is er zaterdag 13 februari uur van gebed. Evenals vorige keer kunnen we niet samenkomen. Graag nodigen we een ieder uit om thuis in gebed te gaan tussen 19:00 en 20:00 uur om ook zo in gebed met en voor elkaar verbonden te zijn. Volgens het GZB rooster lezen we Lukas 11:33-36. Ter overdenking kunt u de korte meditatie lezen in ‘Een handvol koren’. U kunt uzelf of elkaar wanneer u samen bent de vraag stellen: ‘Wat u raakt in dit gedeelte?’ ‘Wat wil de Heere ons hier zeggen?’ Vragen, juist ook in verband met de viering van het Heilig Avondmaal.
Gods zegen toegewenst.

Kees Pille

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 14 februari 2021
De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is bestemd voor Project 1027: zomerplezier voor kinderen in Libanon en Syrië. In Libanon en Syrië kampen veel families met financiële problemen vanwege de onstabiele politieke situatie en hoge werkloosheid. In de zomervakantie is het daarom voor veel ouders niet mogelijk hun kinderen mee te laten doen aan leuke activiteiten of om uitjes te betalen. Om hier iets aan te doen organiseert de Armeense Kerk op zes verschillende plaatsen in Libanon én Syrië gedurende een aantal weken in de zomer vakantiebijbelclubs voor alle kinderen uit de omgeving rond de kerk. Vaak wordt een schoolgebouw in de nabije omgeving voor dit doel gebruikt. Het programma dat aangeboden wordt is gericht op de fysische, sociale en geestelijke ontwikkeling van de kinderen. Meer dan 1.000 kinderen doen mee aan de vakantiebijbelclubs. Naast sport, spel en ééns in de week een leuk uitje, horen de kinderen ook Bijbelverhalen en leren ze nieuwe liedjes aan. Het verhaal van Harout en Maria, broer en zus. Zij zijn gevlucht uit Syrië en wonen nu in Libanon. Ze brengen het grootste deel van hun tijd op straat door, bezig om te overleven. Door een vriendje werden ze uitgenodigd om mee te doen aan de zomeractiviteiten van de kerk. Ze zijn drie weken geweest. Ze hebben nieuwe vrienden gemaakt, plekken bezocht die ze niet eerder hebben gezien en hebben zich voorgenomen helden te zijn in hun omgeving, net als de helden uit de Bijbel. Graag willen wij als diaconie dit project ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

Verjaringsfonds
De opbrengst voor het verjaringsfonds van het 4e kwartaal van 2020 is totaal € 1147,50. Dit is bestemd voor Project 2017 ‘Nueva Esperanza’ in Lima. We danken u allen voor uw bijdrage!

Zending

Actie Kerkbalans 2021
Het College van Kerkrentmeesters maakt met grote dankbaarheid bekend dat er dit jaar een bedrag van bijna € 375.000,- is toegezegd voor de vrijwillige bijdrage. Wij danken u als gemeente voor de toezeggingen, zodat ook in dit nieuwe jaar de middelen kunnen worden aangewend om het Woord te laten verkondigen, de sacramenten te laten bedienen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de (kerk)gebouwen te onderhouden.
In de begroting voor 2021 is een bedrag van € 350.000,- opgenomen, gebaseerd op de toezeggingen die in 2020 waren gedaan. Wij zijn dankbaar dat er meer is toegezegd dan was begroot en dat de gemeente gehoor heeft gegeven aan de oproep om (daar waar mogelijk) een hogere toezegging te doen, zodat inkomsten en uitgaven meer in balans komen. Het College dankt alle medewerkers die de afgelopen weken op pad zijn geweest om de enveloppen te bezorgen en weer op te halen. Tevens danken we de coördinatoren van de drie wijken voor al het werk dat zij hebben verzet.
In dit alles weten wij ons afhankelijk van de Heere God en wij zijn bovenal Hem dankbaar dat Hij ons dit schenkt.

Vervangen plafonds Oude Kerk
In de jaren zestig van de vorige eeuw zijn in ons kerkgebouw een aantal plafonds aangebracht. Onder andere de 6 plafonds bij de twee trapopgangen links en rechts van de hoofdentree aan de Peulenstraat bestonden tot voor kort uit zachtboard. Met betrekking tot de brandveiligheid zijn deze plafonds inmiddels verwijderd en vervangen door gipsplatenplafonds. Gipsplaten hebben een hogere brandwerendheid. Tevens is de elektrische installatie die zich boven deze plafonds bevindt gemoderniseerd. De plafonds worden de komende weken nog wit gesausd. We zijn dan weer “toekomst-proof”. Prachtig dat alle werkzaamheden uitgevoerd zijn door vrijwilligers van onze gemeente!

Jubileum: 200 jaar!
Ook in het voorportaal van de hoofdentree aan de Peulenstraat bevond zich een plafond van zachtboard. Dit materiaal is inmiddels verwijderd. Het was de bedoeling dat ook hier een strak gipsplatenplafond zou worden aangebracht. Nadat het zachtboard was verwijderd kwamen er vier mooie originele zware houten balken tevoorschijn, met daarop een houten vloer van brede houten vloerdelen. Vorige week hebben we besloten de oude houten balken in ere te herstellen, kaal te maken en opnieuw te schilderen in een monumentale kleur. De plaatselijke Stichting Dorpsbehoud is om advies gevraagd met betrekking tot een verantwoorde kleurstelling voor vloer en balken. Omdat de vloerdelen behoorlijk beschadigd zijn en voor een deel vermolmd, gaan we deze vervangen door een nieuwe houten zoldering in oude stijl. Als klap-op-de-vuurpijl proberen we ook de stuclagen die door de jaren heen zijn aangebracht op de muren van het voorportaal, af te bikken. Het streven is om wanden en plafond richting originele bouwstijl terug te brengen. De toren is per slot van rekening niet voor niets een dit jaar exact 200 jaar oud Rijksmonument!

Zending

Verantwoording zendingscommissie tweede halfjaar 2020
2020 ligt alweer een poosje achter ons en daarom willen we u weer informeren over de besteding van de giften die de zendingscommissie heeft ontvangen voor de wereldwijde kerk. In de afgelopen maanden ontvingen we de volgende bedragen:
Juli €3.108,90
Augustus €2.876,99
September €3.386,75
Oktober €2.729,06
November €4.504,30
December €6.198,52
Van deze giften worden onder andere de drie werkers die werken onder daklozen in Centraal-Azië ondersteund. De voorbereidingen voor het hospice gaan stap voor stap verder, maar ondertussen gaat het contact met en oprechte aandacht voor de daklozen onverminderd door. Op deze manier proberen ze iets van Jezus’ liefde aan deze mensen te laten zien.
Naast dit doel, wordt bijvoorbeeld ook Amy de Jong ondersteund, die dit voorjaar vanuit onze gemeente naar Uganda uitgezonden hoopt te worden.
Daarnaast is er een aantal keer voor de zending gecollecteerd. Op 16 augustus werd de medische zending ondersteund met € 1646,- aan giften voor het hospice in Centraal-Azië.
18 oktober was de Morgenlandzending-collecte, de jaarlijkse collecte voor het nabije oosten. Doel dit jaar was Aleppo in Syrië waar de GZB de Armeense kerk ondersteunt. De opbrengst hiervan was € 4326.
Op 13 december was de collecte voor Het Pand in Groningen, via de IZB. Hiervoor werd € 3756 gegeven.
Verder ontvingen we een gift van € 2000,- van Ora et Labora voor het werk van Gerlinde, Riek en Peter.
Als we dit zo op een rijtje zetten zien we allemaal bedragen om stil van te worden. We danken God voor uw vrijgevigheid. We vragen u vriendelijk om de zendingswerkers ook vooral in uw gebed te noemen, want dit is onmisbaar! Hartelijk dank voor uw gebed en giften.

Zendingscollecte 7 maart
De zendingscollecte van 7 maart voor het stichten van nieuwe gemeenten in Nepal.
Het leven in de Himalaya is zwaar en er is nauwelijks toegang tot onderwijs en medische zorg. Een groot deel van de bevolking bevindt zich in een vicieuze cirkel van armoede en werkloosheid. Er is geen stabiele regering en het land wordt regelmatig getroffen door natuurrampen. Het hindoeïsme en boeddhisme is in de gemeenschap en in de cultuur van de bewoners van de bergdorpen normaal en miljoenen mensen zijn onbekend met het Evangelie. Christenen vormen maar een kleine minderheid (3%). Daarom wil de organisatie ‘Himalayan Outreach Mission’ (HOM) de mensen bereiken met het bevrijdende evangelie.
HOM is momenteel actief in 8 districten in de Himalaya’s. Er zijn ongeveer 40 gemeenten en 30 lokale medewerkers (pastors / evangelisten). Een deel van deze gemeenten heeft een eigen kerkgebouw(tje), sommigen hebben huis-bijeenkomsten. Elke gemeente evangeliseert in omliggende dorpen. Zo gaat het werk door van dorp naar dorp. Bij kerkplanting en -toerusting komt het nodige kijken: bijbeltrainingen, Bijbels en zangbundels, diaconaal werk, kerkhuur, aanschaf van land en de bouw van kerkjes, inrichting, zondagsschoolmateriaal, etc.. De kleine nog jonge gemeenten hebben zelf meestal beperkte financiële mogelijkheden. Extra steun is meer dan welkom. De GZB draagt hier graag aan bij.
Met uw bijdrage investeert u in de groei van de kerk in Nepal.

Met vriendelijke groet,
Thamar de Jong
Namens het TFT van Amy in Uganda

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Heilig Avondmaal
In de afgelopen week hebben we ons mogen voorbereiding op de bediening van het Heilig Avondmaal. We werden opgeroepen ons te verootmoedigen en ons te onderzoeken. Geen onderzoek waarin we op zoek gaan naar een volmaakt geloof of volmaakte zondekennis. Maar een onderzoek of we geloven dat de Heere ook voor ons Zijn Zoon heeft willen zenden. Tegelijk mag er ook vol verwachting uitgezien worden naar de Meester Die ons roept. Hij die zondaren rechtvaardigt om niet, omdat Zijn Zoon voor de zonden heeft betaald op Golgotha.
Komende zondag zullen er weer drie diensten worden gehouden. Voor deze diensten worden de avondmaalsgangers uitgenodigd. Voor gezinnen met kinderen geldt dat als beide ouders deelnemen aan het Heilig Avondmaal, u uiteraard uw kinderen kunt meenemen naar de kerk. U bent ook van harte welkom wanneer u aarzelt om aan te gaan. De morgendienst is de dienst van bediening Heilig Avondmaal. Hiervoor wordt groep B uitgenodigd. De middag- en avonddienst staan in het teken van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. Voor deze diensten zijn respectievelijk groep C en A uitgenodigd. Tijdens de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Mocht het voor gemeenteleden uit groep A niet haalbaar zijn om de avonddienst bij te wonen vanwege jonge kinderen, dan is er mogelijkheid om aan te melden bij groep B of C. Graag geven we onderstaande nog ter bemoediging mee voor komende zondag: ‘Want wanneer wij merken dat ons geloof onvolmaakt is en we merken dat ons geweten onzuiver is en ons beschuldigt van vele zonden, moet ons dat niet verhinderen onszelf te presenteren aan de heilige tafel van de Heere. De voorwaarde daarbij is dat wij, die zwakheid in ons hart ervaren, zonder huichelarij en ongeveinsd onze hoop vestigen op de verlossing door Jezus Christus en begeren te leven volgens het richtsnoer van het evangelie.’ (Één met Christus, Johannes Calvijn, uitgeverij Brevier). Allen een goede en gezegende zondag toegewenst!

de Kerkenraad

Ter overweging
Zie Deze, Die met zondaars aangezeten
hen zelfs nog met een vriend’lijk oog aanschouwt,
Die met hen omgaat en met hen wil eten,
Die met hen spreekt en hen Zijn Woord ontvouwt!
De farizeeërs kunnen ’t niet verstaan,
ja meer, ze ergeren zichzelf eraan!

Zie Deze, Die de tafel toe wil schikken
en arme zondaars nodigt tot Zijn dis,
Die door het sacrament hen wil verkwikken
en zegt: “Doe dit tot Mijn gedachtenis!”
Hij ziet de Zijnen in hun nood en leed
En roept hen vriend’lijk toe: “Staat op en eet!”

Als hulp’loos Kind werd Hij op aard’ geboren.
Hij kwam als het beloofde Zaad der vrouw,
opdat Hij vele zondaars, diep verloren,
opnieuw in Gods gemeenschap brengen zou.
Hij heeft voor hen in Gods gericht gestaan
en als hun Borg Gods wet volmaakt voldaan.

Hij zoekt hen op, hoe ver ook afgeweken,
door Woord en Geest vernieuwt Hij hun gemoed.
Hij doet hen met hun zondig leven breken
en schenkt hun de verzoening in Zijn bloed.
Hij richt de tafel toe in de woestijn,
opdat de weg hun niet teveel zou zijn.

Zie, Deze is met zondaars aangezeten,
Hij viert met hen Zijn Heilig Avondmaal.
Hij doet hen van de spijs gelovig eten
en sterkt hen door Zijn liefdevol onthaal.
Hoe zullen ze het wonder ooit verstaan,
dat Koning Jezus met hèn om wil gaan?
Christien de Priester

Tenslotte
Dankbaar kijk ik terug op de uitzending van de Bijbelkring. Ondanks dat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten was de betrokkenheid groot. Het begon met de antwoorden die mij van tevoren toegestuurd werden waarin verschillende gemeenteleden ook een persoonlijke noot meegaven. Mooi om te merken dat onderling het contact gezocht werd. Wat een zegen, om onder deze omstandigheden, zo samen met het Woord bezig te zijn.
Het was goed om via Teams zondagavond twintigers te ontmoeten. Bijzonder dat we op deze manier konden doorspreken over de preek en konden uitwisselen wat ons op dit ogenblik bezighoudt.
Terwijl ik de wijkberichten klaarmaak zie ik buiten een witte wereld. Het doet me denken aan de woorden van Psalm 51. “Was mij, dan zal ik witter zijn dan sneeuw. Doe mij de vreugde en de blijdschap horen” (Psalm 51: 9,10). Dat is een gebed dat zeker zo toepasselijk is op weg naar de avondmaalszondag! We lezen in de diensten verder uit Johannes 4, de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. U en jou een gezegende zondag toegewenst!
Hartelijke groet,

 

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Bediening Heilige Doop
De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 7 maart in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor dr. H. de Leede uit Amersfoort.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 22 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal a.s. zondag 14 februari plaatsvinden, uitsluitend met de voorganger en de broeders van de dienstdoende kerkenraad, terwijl de gemeente in de gelegenheid is om deze dienst thuis online mee te vieren. We willen de Avondmaalsviering niet overslaan en naar Zijn opdracht, ook al is dit thuis, Zijn dood gedenken. Afgelopen zondag ontdekten we, dat de viering thuis heel oude papieren heeft. Bij de instelling van het Pascha, de voorloper van het Heilig Avondmaal, moest iedere Israëliet in zijn eigen huis het Pascha vieren en als er meer was, dan zij op konden, dan moesten ze de buurman uitnodigen, om dit samen met hem te vieren. Zo hebben wij ook de mogelijkheid om een alleenstaand gemeentelid tijdens deze viering thuis uit te nodigen. Één persoon, niet meer is het advies van onze overheid, daar willen we ons aan houden, om iets van de gemeenschap te ervaren die we ook online, samen met de gemeente mogen hebben. Natuurlijk zien we uit naar de tijd, dat we het Heilig Avondmaal weer samen met de gemeente in een volle kerk kunnen vieren, maar momenteel achten we het beter om voorzichtigheid te betrachten. Daarom nodigen we u van harte uit, om geheel vrijblijvend, dit thuis mee te vieren. We wensen u een gezegende viering van het Heilig Avondmaal.

Pareldiensten
Zondagavond 21 februari zal er weer een Pareldienst worden gehouden. De voorganger is ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem – Zoelmond. Op deze tweede lijdenszondag is het thema ‘Hoe verspil jíj je leven?’. Vanuit Johannes 12 staan we stil bij de zalving van de Heere Jezus door Maria en de reacties die dit vanuit alle kanten oproept.
De band Expect verzorgt een deel van de muzikale invulling aangevuld met andere muzikanten.
Wil je een gesprek of een gebed dan kun je dit vragen via ministry@hghg.nl zodat er iemand van het ministry-team contact met je opneemt. Dat mag altijd en is dus niet alleen voor tijdens de diens beperkt!
De eerstvolgende Pareldienst is op 7 maart met ds. Lennart Hoftijzer uit Rijswijk (NB).
Commissie Pareldiensten

Citaat
‘De christen belijdt dat hij zijn tijden uit de hand van God ontvangt. Daarom zegt hij niet dat hij altijd in verzoeking verkeert en steeds beproefd wordt, maar hij bidt in de tijd van bewaring dat God de tijd van verzoeking niet over hem wil doen komen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We bidden voor alle kerken in Nederland; dat de opbrengsten van collecten en vrijwillige bijdragen voldoende ruimte bieden om het Woord te verkondigen, het evangelie te verbreiden en samen gemeente te zijn.
Vanwege de coronacrisis zijn sinds maart 2020 alle onderwijsinstellingen in Bangladesh gesloten. Hierdoor lopen kinderen een grote onderwijsachterstand op. Bid dat – nu 2021 alweer een paar weken oud is – de scholen snel weer open gaan. (Gebedskalender Open Doors)
We bidden voor de christenen in Israël. Bid dat politieke of godsdienstige opvattingen echte ontmoetingen met anderen niet in de weg staan. Bid dat er oprechte interesse zal zijn in de persoon ongeacht achtergrond, en dat er openingen mogen ontstaan voor het Evangelie van Jezus, de Messias. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou op deze eerste lijdenszondag gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
Voor zover wij weten verblijven er geen mensen uit onze wijkgemeente in het ziekenhuis. Door de coronacrisis zijn er wel gemeenteleden die uitzien naar een behandeling voor hun ziekte, maar die uitgesteld wordt. Zo wordt hun geduld op de proef gesteld, wat niet altijd meevalt. Soms duurt deze beproeving langer dan voorzien. Dan wil God ons geduld en gehoorzaamheid leren. Calvijn schrijft in een van zijn brieven: ‘Ik meen dat God het lijden gebruikt om hen te leren gehoorzamen. Want als alle dingen gebeurden zoals zij wel wilden, zouden ze niet beseffen wat het betekent God te volgen. Zo hebben wij gelegenheid beter te leren wat het Evangelie waard is, als er verder in deze wereld nergens meer rust en kalmte voor ons zijn te vinden. In voorspoed merken wij niet zo sterk wat die hulp en kracht vermogen om ons te ondersteunen als wanneer wij het moeilijk hebben. Dat komt ons misschien vreemd voor, maar God, die helderder ziet dan wij, weet het best wat nuttig is voor ons.’

Bijbelstudiekring
Donderdag 18 februari staat er weer een Bijbelstudiekring gepland om 19.30 uur. In verband met de huidige maatregelen zal er geen fysieke bijeenkomst zijn en houden we deze kring live via ons HGHG Youtube kanaal 1. We bereiden hoofdstuk 7 voor: Gods genadegave (n.a.v. Rom. 6: 1-23) Heeft u naar aanleiding van dit hoofdstuk vragen voor de vragenbespreking, dan kunt u deze sturen naar fam.geluk@solcon.nl of predikant.zuid@hghg.nl of schriftelijk door de brievenbus van de pastorie. Tijdens de vragenbespreking kunt u ook live vragen stellen via de live-chat van Youtube. Vreugde toegewenst in de voorbereiding.

Catechese
Naast de oudste groepen zullen ook de jongste groepen overgaan op catechese via Teams. We beseffen dat dit niet optimaal is, maar om het contact met onze jongeren te behouden en om een stukje onderwijs vorm te geven, is dit momenteel de beste weg. In de catechesemail zullen we u als ouders daar verder over informeren. Graag nodigen we de jongeren uit. Weet je welkom!

Voorzang
Zondag 14 februari breekt de lijdenstijd aan. Een periode waarin we het lijden van de Heere Jezus overdenken, om zo bewust toe te leven naar het wonder van Pasen. In de diensten van onze wijkgemeente zullen we als voorzang liederen putten uit de bundel Weerklank. Een stenciltje is steeds bij de ingang van de kerk en De Parel te vinden.

Gelezen/gehoord
‘Wij horen het Evangelie opdat wij ons hart zullen richten op een ander leven en op een ander bestaan, dat nog geen realiteit is, maar zeker komen zal.’

Tenslotte
Afgelopen zondagmorgen hebben we allemaal de sneeuw gezien, die in de nacht vers op ‘t aardrijk nederviel. Aan het witte sneeuwdek moeten de ogen dan wennen, in eerste instantie doen ze een beetje zeer. Bij u kwam misschien ook wel in Psalm 51 in gedachten. Er is iets dat witter is dan sneeuw. Het bloed van Jezus Christus dat wast en reinigt van alle zonden. In de tekenen die aanstaande zondag naast de Woordverkondiging weer gezien mogen worden, worden we versterkt, zodat de ware rust herboren wordt. Namens de kerkenraad een gezegende Avondmaalszondag toegewenst,

 

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 15 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 14 februari 2021 – Eerste lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H. van Wingerden, Rijssen – viering Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G. Scheuders, Wierden – dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B) – viering Heilig Avondmaal
15.30 uur ds. W.J. Westland (groep C) – voortzetting viering Heilig Avondmaal
18.00 uur ds. W.J. Westland (groep A) – voortzetting viering Heilig Avondmaal

DE PAREL
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – dankzegging heilig Avondmaal

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen
2. Eigen gemeente – Quotum
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Ouotum

Kinderoppas
Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Gerlinde Poortvliet, Juliëtte Poortvliet

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht
18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC zondag 4

Kinderoppas
Marije Leeuwestein, Adriënne Bikker, Renske Egas (reserve)

Collecten
1. Diaconie
2. Eredienst
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

Het aanstaande kerkblad van 19 februari is een dubbelnummer in verband met de voorjaarsvakantie. Het eerstvolgende nummer verschijnt op 5 maart.

Gemeente in Coronatijd

 

Nu de overheid de lock-down opnieuw heeft verlengd, zullen tenminste tot en met 2 maart 2021 de bestaande maatregelen van kracht blijven. Ook voor de gemaakte afspraken binnen de gemeente betekent dit, dat er geen ruimte kan worden gevonden om hierin aanpassingen te doen. De situatie rondom het coronavirus blijft onverminderd zorgelijk en onzeker.

Zoals het ook in de hele maatschappij te merken is, lijken de gevolgen van de maatregelen ook steeds meer een grote maatschappelijke en sociale impact te hebben. Onzekerheid, moedeloosheid, onbegrip en zelfs verzet steken de kop op. Want het duurt nu al zo lang en er lijkt nauwelijks perspectief te zijn. Een kleine aanpassing van de maatregelen voor de één, levert zomaar tientallen vragen op voor de ander. Je kunt er door in verwarring raken.

Dit gaat ook de kerkelijke gemeente niet voorbij. Overal merk je de worsteling over wat er wel niet kan. Het opvolgen van maatregelen en richtlijnen leidt tot verschillende afwegingen en inzichten. Eenduidige oplossingen voor alle situaties zijn er niet. Het lijkt wellicht tegenstrijdig om bijvoorbeeld dringend te adviseren  kerkdiensten digitaal te volgen, terwijl ook de mogelijkheid wordt geboden om diensten fysiek bij te wonen. Toch tekent dit juist de verlegenheid waarmee we, met een beroep op ieders verantwoordelijkheid, ruimte willen geven aan de mogelijkheden die de wijkkerkenraden zien.  Laat het ons echter niet verwarren alsof ons iets vreemds overkomt. Ondanks alle omstandigheden gaat de verkondiging van het evangelie en de bediening van de sacramenten door. Laten we dan onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is, aan de rechterhand van Zijn hemelse Vader. In dankbaarheid.

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, scriba AK

76-31

Zó is Hij!

“Ik ben innerlijk met ontferming bewogen.”

(Markus 6: 32)

____________________________________­­­________________

Elke dag komt het over ons heen: die niet aflatende stroom van berichten over nood, ziekte en eenzaamheid. De nood ver weg: verwoeste steden, stromen vluchtelingen. Of dichterbij: verdriet om een overlijden, een ernstige ziekte, verbroken verhoudingen. We noemen deze aarde soms ‘een tranendal’ en daarmee is niets te veel gezegd. Bij tijden is het zoveel, dat je het niet in je op kunt nemen – en dan is er ineens die foto van dat bange kind – met grote schrikogen.
Ja, we weten wel, waar al die ellende zijn oorzaak vindt. Het was zo goed op deze aarde, toen God alles had geschapen. Geen ziekte, geen nood, geen dood en geen verdriet. Maar de vijand, die geen enkel gevoel van medelijden had, sleepte met duivelse vreugde de mens mee de afgrond in.

Wat horen we te midden van die ellende? Ontroerende woorden: “Ik ben innerlijk met ontferming bewogen.”. Woorden van de Heiland, als Hij een grote groep mensen voor zich ziet, die er ellendig aan toe zijn. Ze hebben geen eten, ze hebben met allerlei ziektes te maken en komen daarmee tot Hem. Dit alles raakt Hem diep in het hart. Het roept gevoelens van ontferming op.
Intussen moeten we niet denken, dat we bij de Heiland alleen zoetige taal zouden vinden. Hij kon ook uiterst scherpe taal bezigen. Hij ontmoette mensen, ook vrome mensen, die in hun oude leven wilden volharden, die niet van genade wilden leven. Dan sprak de Heere over de eeuwige verlorenheid, de poel, die brandt van vuur en sulfer. Ernstig en scherp. Ontdekkend, zouden wij zeggen.

Deze zelfde Heiland is intussen vol ontferming, als Hij mensen ziet, die in nood zijn. Ze komen naar Hem toe, zoals schapen naar de herder toe komen hollen. Hij ziet hen en zegt als het ware tegen Zijn discipelen: ‘Kijk eens!’ Ja, daar kwamen ze. Ze waren allemaal ziek. Of ze brachten een zieke mee. Ze waren blind. Of kreupel. Of….
Een aangrijpend gezicht. Blinden, die tastend rondliepen. Stommen, die niet eens konden vrágen. Verlamde en kreupele mensen, die wat voortstrompelden of zelfs gedragen moesten worden. Mensen, die door demonische machten opgejaagd werden en die angstig en soms agressief rondliepen. Ze krioelden door elkaar heen.

Wij hebben weer ándere ziekten. Ziekten ‘van de moderne tijd’, zouden we kunnen zeggen. Maar ten diepste is het dezelfde nood. En dit alles gaat gepaard met een ontzaglijke eenzaamheid, omdat tallozen ‘schapen zonder herder’ zijn, geen weet hebbend van de grote Herder der schapen.

Toch kan er een vraag in ons hart opkomen. Lijkt het niet, dat al die mensen alleen met hun uiterlijke nood tot de Heere komen? Je leest er eigenlijk niets van, dat ze met hun zóndenood tot Jezus vluchten. Dat lijkt maar oppervlakkig. Het gaat toch om het voornaamste: dat je in Christus geborgen bent? Als je van een verlamming of een andere ziekte genezen wordt, maar je komt niet tot geloof, dan sta je uiteindelijk tóch voor eeuwig alleen!

Daar is heel wat over te zeggen. Laten we toch maar eerst de troostrijke kant ervan zien. Misschien kampt u met een weg van grote zorg. Dan zien we, dat er niets op tegen is, om daarmee tot de Heere te vluchten. Daar komt bij, dat een weg van beproeving zóveel kan vergen, dat je bijna of helemaal geen oog hebt voor de Heere.
Maar dan lezen we niet, dat de Heere Jezus zegt: ‘Ze willen alleen maar gezond worden. Láát maar!’ Nee, Zijn hart is vol ontferming. Hij geneest hen.
Maar daar laat de Heere het niet bij. Na Zijn genezend handelen gaat Hij onderwijs geven. ‘Hij leerde hun veel dingen’. Hij wees de mensen de weg naar de vrede, naar de enige troost in leven en sterven. Daarbij bedenken we, dat de Zaligmaker straks alleen maar bittere vijandschap zou tegenkomen en elke vorm van ontferming zou gaan missen. Maar daardoor zou Hij ook echt Záligmaker kunnen zijn.
Bij de Heiland vinden we geen valse tegenstelling, maar in Hem zien we, wat ons leer- en liedboek zo prachtig en diepgaand samenvat: ‘Wat is uw enige troost in leven en sterven? Deze, dat ik naar lichaam en ziel het eigendom van mijn getrouwe Zaligmaker’ ben. Hebben we deze vraag leren beantwoorden? Dan kan het gezongen worden:

Loof Hem, die u, al wat gij hebt misdreven,
hoeveel het zij, genadig wil vergeven;
uw ziekten kent en liefderijk geneest;
Die van ‘t verderf uw leven wil verschonen,
met goedheid en barmhartigheên u kronen;
Die in de nood uw redder is geweest.

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Bezinningsavond Heilig Avondmaal
De bezinningsavond van donderdag 11 februari a.s. kunt u uitsluitend online volgen via de livestream van De Parel, kanaal 3. De aanvang is 20.00 uur.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 7 februari 2021
Deze collecte is bestemd voor een project van Kerk in Actie ‘Beter bestand tegen het water’ in Bangladesh. In Bangladesh is het water zowel vriend als vijand. Cyclonen veroorzaken regelmatig overstromingen. Die maken het land zeer vruchtbaar, maar vormen ook een gevaar voor de inwoners. Door klimaatverandering nemen cyclonen in kracht en aantal toe. Met steun van Kerk in Actie helpen Bengaalse organisaties de bevolking zo veilig mogelijk te leven in dit waterrijke en vruchtbare land. Bewoners worden getraind in klimaatbestendige landbouw. Bij een ramp wordt noodhulp verleend. Kwetsbare gezinnen krijgen geld voor voedsel, maar ook nieuw landbouwgereedschap en zaden van gewassen die tegen zout water kunnen om hun bestaan weer op te bouwen. Zo probeert Kerk in Actie samen met partners in Bangladesh te voorkomen dat nieuwe overstromingen weer op een ramp uitlopen. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en bevelen de collecte van harte bij u aan.

Collecteverantwoording
Onderstaand de diaconale collecteopbrengsten die we als college in het 4e kwartaal van 2020 mocht ontvangen. Deze opbrengsten zijn nagenoeg alle via giften naar ons overgemaakt, aangezien het fysiek collecteren tijdens erediensten momenteel niet plaatsvindt.
04/10: € 2.262,25 voor Christenen voor Israël
11/10: € 4.708,96 voor Voedselhulp Namibië (via Project 1027)
25/10: € 3.154,71 voor algemene diaconale doelen
04/11: € 2.057,35 (dankdag) voor Gevangenenzorg NL
08/11: € 3.204,55 voor transportkosten Dorcas Voedselactie
15/11: € 2.092,15 voor de GZB project Nepal: geloof tussen tempels
22/11: € 2.179,35 voor Stichting De Hoop
29/11: € 3.138,35 voor Gevangenenzorg Nederland
06/12: € 2.919,80 (Heilig Avondmaal) bestemd voor Christenen in Pakistan (via de SDOK)
20/12: € 3.762,39 voor algemene diaconale doelen
27/12: € 3.666,45 voor een project van Tear in Kenia
Hartelijk dank voor alle ontvangen gaven en giften!

 

Zending

Spaar postzegels en kaarten voor het zendingswerk
Ruim dertig jaar heeft u postzegels en kaarten voor de GZB in kunnen leveren bij. Wijnja. We willen hen hiervoor heel hartelijk danken. Per 1 januari 2021 heeft Marianne van Milligen deze taak van dhr. en mw Wijnja overgenomen. U kunt voortaan de postzegels en kaarten brengen naar Marianne van Milligen (Nieuweweg 158).
GZB en Kerk in Actie sparen postzegels en kaarten. Ieder jaar levert dat wel zo’n € 30.000 op door het te verkopen aan handelaren. De moeite waard dus!
Onze gemeente werkt hier ook aan mee.
Bent u nog niet bekend met deze actie, maar wilt u wel graag meedoen? Dan willen we u graag uitleggen hoe het werkt:
Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postzegels van ansichtkaarten.
Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.
Ook welkom zijn geboortekaartjes, zelfgemaakte kaarten en kaarten van mondschilderingen, Anton Pieck, Unicef en Stichting Kinderpostzegels in alle maten en vormen.
Wilt u hier meer over weten? Neem dan even contact op met: Marianne van Milligen of kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.

Update Centraal Azië
De afgelopen tijd was Centraal-Azië regelmatig in het nieuws. Oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië, politieke onrust en rellen elders*, een president die een gigantisch gouden beeld van zijn hond liet maken. Het lijkt bijna alsof het coronavirus weinig invloed heeft in deze regio. Het tegendeel is waar; de pandemie heeft een domino-effect op veel mensen en kerken. Centraal-Azië heeft uw gebed hard nodig!

Wij zijn deelgenoot
Onze gemeente is deelgenoot met een GZB project in deze regio. Hier zetten Peter en Riek en Gerlinde zich in om een huis op te zetten waar palliatieve zorg zal worden verleend. In de afgelopen periode hebben we als zendingscommissie enkele updates ontvangen van de werkers ter plaatste. Hier volgt een kleine impressie van wat daar gebeurt.
Ondanks dat er veel geduld wordt opgeëist door CoVid-19, vordert de aankleding van dit huis gestaag maar zeker. Met geld en goederen is qua inrichting bijna alles aanwezig om begin dit jaar open te gaan. Daarnaast zijn eind vorig jaar de eerste trainingen van het personeel van start gegaan, hiervoor zijn vier verpleegkundigen aangenomen uit de regio. Tijdens deze trainingen was het mooi om van gedachten te wisselen hoe er wordt aangekeken tegen palliatieve zorg en hoe er kan worden omgegaan met een eerlijk gesprek omtrent de laatste fase van het leven. Gemerkt werd dat dit cultureel gezien heel anders ligt dan in Nederland.
Naast het opstarten van dit Huis, blijft omkijken naar de naaste in de buurt een belangrijk iets. Zo vertelt Peter dat hij vaak een dakloze man tegen komt die op zijn vaste plek zit te bedelen. Nu is geld geven soms een slecht idee omdat er net zo makkelijk drank van wordt gekocht in plaats van iets voedzaams. Daarom is voorzichtigheid geboden. Aangezien de dakloze ‘bananen man’ niet de indruk wekt altijd helder te zijn, wordt geld niet gegeven. Om toch iets te doen wordt altijd iets van een gepelde banaan gegeven die hij dan direct kan opeten. De banaan wordt gepeld gegeven zodat deze niet meer omgeruild kan worden voor drank.
Een ander voorbeeld is een recente gift vanuit Nederland om schoenen en warme kleding te kopen voor de daklozen. Dit is in de winter erg noodzakelijk want er zijn genoeg koude voeten te kleden. Ook hier is echter wijsheid geboden om schoenen en kleding te kiezen die geschikt zijn en niet direct worden doorverkocht voor een habbekrats om de drankvoorraad aan te vullen. Dit soort giften zijn zeer welkom en in samenspraak met de maatschappelijk werkers ter plaatse wordt naar passende manieren gezocht om deze giften tot het juiste doel te laten komen.
Dit is maar een greep uit de verhalen uit de nieuwsbrieven. Hopelijk geeft het wat inzicht in het leven in centraal Azië en het mooie werk dat wordt gedaan. Het blijft onverminderd gelden dat gebed nodig is.

Gebed is nodig
Bid voor de mensen in Centraal-Azië die lijden onder armoede, werkloosheid en huiselijk geweld. Dank ook voor de hulp die kerken kunnen bieden en dat er steeds meer mensen open staan voor het christelijk geloof.
Bid voor alle voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe energie.
Bid voor Peter, Riek en Gerlinde* die zich inzetten voor het opzetten van een huis voor daklozen. Bid dat de laatste voorbereidingen voorspoedig verlopen en dat het begin 2021 geopend kan worden.
Dank voor verlenging van 6de werkververgunningen voor Peter, Riek en Gerlinde.
Dank dat de dagbesteding weer open is voor maaltijden en medische zorg.
* Vanwege de veiligheid ontbreken achternamen, datums en specifieke beschrijvingen.

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Pastoraat
We leven mee met gemeenteleden die met een langdurig ziekteproces te maken hebben. Juist als mensen zelf niet meer bidden kunnen, is het een zegen als er een biddende gemeente is. Zoals ook Petrus in de gevangenis omringd werd door de gebeden van de gemeente. “Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt; maar door de gemeente werd voortdurend voor hem tot God gebeden.” (Handelingen 12: 5)

Belijdenisdienst
Komende zondagmorgen hoopt een gemeentelid belijdenis van het geloof af te leggen. Dankbaar zijn we dat in dit seizoen de belijdeniscatechisatie door mocht gaan en dat de Heere nog weer een belijdend lid aan Zijn gemeente toevoegt.

Heilig Avondmaal
In de dienst van zondagavond lezen we het eerste gedeelte van het formulier van het Heilig Avondmaal. Daarmee bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Zo God het geeft, staat op zondag 14 februari de tafel aangericht. Opnieuw zijn er dan drie diensten. We hopen het avondmaal te vieren op gelijke wijze als de vorige keer. ’s Morgens om 09.30 uur worden de avondmaalgangers van groep B verwacht. In de middagdienst zijn de avondmaalgangers van groep C welkom. Voor de avonddienst nodigen we de avondmaalgangers van groep A uit. Wanneer u aarzelt om aan te gaan, schroom niet om naar de kerk te komen. Juist door het Woord trekt de Heere naar Zijn tafel. Afgelopen zondag hebben we gehoord dat Petrus over het water kon wandelen toen hij gefocust was op het Woord van de Heere Jezus. Wanneer we ons voorbereiden op het Heilig Avondmaal moeten we maar letten op de stem van de Heere Jezus. Hij roept: ‘Kom!’ Hij is de grote Koning die bij machte is om onze blokkades uit de weg te ruimen. In Zijn goedheid wil hij zondige en kleine mensen voeden met Zichzelf. Er is kracht, wonderbare kracht, in het bloed van het Lam.

Gift
Voor de Nieuwe Kerk ontving ik € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Ware liefde zal door vuur en water heengaan om tot Christus te komen. Zij die het voordeel willen hebben van Christus als Zaligmaker, moeten door het geloof tot Hem komen.’

Mattew Henry (1662-1714)

Tenslotte
In de morgendienst hoop ik te preken uit Mattheus 12: 46-50. Maria komt naar de Heere Jezus. En de menigte wijst Hem er op. Niet de familieband maar de geestelijke band stelt de Heere Jezus dan centraal. Hoe komt die geestelijke band tot uiting? We hopen het te ontdekken. De avonddienst is de voorbereidingsdienst op het Heilig Avondmaal. Ik ben voornemens om rond het Heilig Avondmaal te preken uit Johannes 4. We horen dan dat de Heere Jezus door Samaria moet gaan. Wat is de reden daarvan en wat heeft dat ons te zeggen? Laten we met verwachting toeleven naar de zondag en met het oog op de diensten elkaar ook opdragen in de gebeden. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Ik roep U aan, omdat U mij verhoort, o God; neig Uw oor tot mij, luister naar mijn woorden.” (Psalm 17: 6)

Ben je een Petrus…
… dat was de oplossing van de puzzel, die zondagmorgen in de preek in de Parel verstopt zat. Ik had één fout gemaakt. Een keer een ‘g’ gezegd, en dat moest een ‘e’ zijn. Hopelijk ben je er toch uit gekomen, uit de oplossing. Maareh… ook uit het antwoord op die vraag: Ben je een Petrus?
Daar kun je namelijk ‘ja’ op antwoorden, en dan denk je aan alle mooie dingen uit het leven van Petrus. Bijvoorbeeld dat hij steeds zo dicht bij Jezus mocht zijn, zelfs een paar keer samen met Johannes en Jacobus met de Heere Jezus mee, en de rest van de discipelen moest thuis blijven. Of toen hij belijdenis deed: ‘U bent de Christus!’ Maar Petrus twijfelde ook, toen hij op het water liep; Petrus heeft ook gezegd: ‘Ik ken Hem niet’; Petrus wist het wel eens beter dan Jezus, dacht hij. Petrus, ach, net een mens als jij en ik.
De les? Stel je steeds weer die vraag: Ben je een Petrus? En blijf heel dicht bij de Heiland!

ds. C.D. Zonnenberg

Voorbereiding Heilig Avondmaal
De viering van het Heilig Avondmaal zal, voor zover we dat nu kunnen voorzien, plaatsvinden op zondag 14 februari in de kerk uitsluitend met de voorganger en de broeders van de dienstdoende kerkenraad, terwijl de gemeente in de gelegenheid is om deze dienst thuis online mee te vieren. We willen de Heilig Avondmaalsviering niet overslaan en naar Zijn opdracht, ook al is dit thuis, Zijn dood gedenken. We nodigen u van harte uit, om geheel vrijblijvend, dit thuis mee te vieren. We wensen u a.s. zondag en de week die hierop volgt een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 11 februari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Citaat
‘Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.’

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken
We danken voor het christelijk onderwijs in ons dorp. We bidden om wijsheid voor het onderwijzend personeel dat door Covid-19 een zware tijd doormaakt. Gelijktijdig danken we dat maandag de kinderen van de basisschool weer naar school mogen. Zowel voor de kinderen als de ouders betekent dit, dat er een gedeelte van het normale schoolleven weer terugkomt.
Bid voor onze broers en zussen in Oezbekistan, met name voor christenen met een moslimachtergrond. Zij komen bijeen in illegale huiskerken. Bid om bescherming en moed. (Gebedskalender Open Doors)
De economische situatie in Zimbabwe was toch al dramatisch, maar nu is het land ook nog in lockdown. Het gezondheidssysteem is zeer zwak. Bid voor de bevolking van Zimbabwe en om wijsheid voor de regering. Bid dat de Geest partnerkerken van de GZB creativiteit geeft om hun werk – ondanks alle beperkingen – voort te zetten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek en een goede voorbereiding op het Heilig Avondmaal.

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Avondmaalsdiensten
Aanstaande maandag zullen zowel de morgen- als avonddienst van zondag 14 februari op de website verschijnen. In beide diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Net als de vorige keer zullen, wanneer zowel de morgen- als avonddienst is volgeboekt, nieuwe korte dienst(en) worden opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Alle diensten vinden plaats in De Parel. De morgendienst zal niet om 10.45 uur beginnen maar om 09.30 uur.

Gelezen/gehoord
‘In het gebed is het beter een hart zonder woorden te hebben, dan woorden zonder een hart.’

Tenslotte
Aanstaande zondagavond zal de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal worden gehouden. Op het preekrooster stond dat zowel in de morgen- als de avonddienst onze predikant zou voorgaan. Omdat onze predikant ten gevolge van de besmetting weer krachten op moet doen, was het niet verstandig om twee keer op deze zondag voor te gaan. Voor de morgendienst is vervanging geregeld. De voorbereidingspreek wordt daarom verschoven naar de avonddienst. Namens de kerkenraad een goede voorbereidingsweek toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 8 februari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Woensdag 10 februari
20.00 uur Wijkavond Oost – De Parel

Donderdag 11 februari
20.00 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal via livestream

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 7 februari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede – voorbereiding Heilig Avondmaal
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde voorbereiding Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1) – openbare belijdenis van het geloof
18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2) – voorbereiding Heilig Avondmaal

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. B.J.W. Ouwehand, Andel

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in Actie: Bangladesh
2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas
De Parel – 10.45 uur: Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 81: 12
avonddienst: Psalm 103: 2

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur ds. J.P. Kromhout van der Meer, Groot-Ammers

Kinderoppas
Manuela de Koning, Janieke Alblas, Janette Egas (reserve)

Collecten
1. Kerkenraadswerk
2. Pastoraat
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.