76-43,44

Gedachten over de schepping

(n.a.v. Gen.1: 26-31 & Rom. 8: 18-25)

(Mattheüs 18:1)

____________________________________­­­________________

In deze tijd van het jaar mogen we ons verwonderen over de kracht en pracht van de schepping. Na de winterperiode komt alles weer tot leven en bloei. Het lokt velen naar buiten om van de lentepracht te genieten. Het doet ons goed en bezorgt ons nieuwe kracht.

Onbewust ervaren we hier een opmerkelijk verschil tussen de schepping en wie wij zijn als mens. Dat lezen we in de scheppingsverhalen. Hoewel God ons schiep uit het stof der aarde, schiep Hij ons naar Zijn beeld en gelijkenis (1: 26); Hij blies zijn levensadem in ons (2: 7). Dat betekent dat we in relatie staan tot die schepping, en tegelijk anders zijn. We zijn in staat om in relatie tot de schepping, tot elkaar en tot God te leven en daarop te reflecteren.

God gaf Adam en Eva vervolgens het voorrecht om in liefde tot Hem zorg te dragen voor Zijn schepping. “Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.” (Gen.1: 28) Daarmee is gezegd dat de schepping niet ons eigendom is, maar Gòds schepping. Dat ervaar je in de ontmoeting met de schoonheid in de schepping. Ze is anders dan ik, en tegelijk sta ik in relatie tot haar om er zorg voor te dragen uit liefde voor God, de Bron van leven en liefde.

Wat heeft de zonde hier veel kapot gemaakt. Gevoed door de leugen van satan zag Eva dat ‘die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden en at.’ (Gen.3:6) Daarmee maakte ze de schepping los van de Schepper om die tot haar eigendom te maken. We weten inmiddels waar dat toe leidt. We respecteren het anders-zijn van de schepping niet meer als Gòds creatie. We gebruiken haar om maximaal tegemoet te komen aan onze begeerte en idealen (vgl. Openb.17-18). Momenteel ligt de aarde te zweten, uitgeput door egoïsme en consumptiedrang. Ze komt niet tot haar doel. Daarmee is de schepping aan de zinloosheid onderworpen. Wat krijgen Paulus woorden zo bijzondere betekenis: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen.” (Rom. 8: 20)

Paulus schrijft uiteraard verder! Hij leeft immers, net als wij, na de opstanding van Jezus Christus. Hij stond op als begin van de nieuwe schepping. In Hem schuilt het herstel voor deze gevallen schepping. Die is weliswaar aan de zinloosheid onderworpen, maar ‘in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.’ (vs.22). Nu zucht de schepping, en ook wij die geloven. Het is barensnood, wachtend op de geboorte van de nieuwe morgen die gloort in de belofte van het Evangelie van Pasen. Christus zal Zijn schepping vernieuwen. (Openb.21:5) Ze zal vol zijn van Gods heerlijkheid. Allen die hun hoop op Christus stellen, zullen daarop straks met Hem leven en regeren. (Openb.20:6; 22:5) Genietend op Zijn vernieuwde schepping, in liefde tot Hem.

Dit perspectief geeft een christelijk fundament onder onze bezinning op rentmeesterschap en duurzaamheid. Ook dat is geloof en het raakt de grote en kleine keuzes die we maken om te consuminderen, tevreden te zijn met wat we hebben, zorgvuldiger om te gaan met ons afval, enz.. Nee, we zullen de wereld er niet mee redden. Maar het mag wel een uiting zijn van ons geloof. We respecteren de schepping in haar anders-zijn: als schepping van Gòd. Onze liefde voor de (gevallen) schepping die zucht, mag een uiting zijn van onze liefde tot haar en onze Schepper.

Ondertussen zuchten wij mee met de gevallen schepping, verlangend naar de dag dat alle dingen nieuw zullen worden. De machten van het kwaad, moeite en tranen zullen daar niet zijn. Wel ongekende vrijheid en eindeloze vreugde in de aanwezigheid van onze Schepper. Die toekomst wenkt ons vanuit de verte. We zullen weer Beelddrager zijn van God, door onze Heer Jezus Christus. In die hoop worden we zalig. (Rom. 8: 24-25)

ds. P. van de Voorde

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Rommelmarkt

Zoals u weet is het door de huidige omstandigheden van belang om sociaal contact te beperken en te voorkomen dat mensen in groepen bijeen komen. Daarom hebben we voor de tweede keer de moeilijke beslissing genomen om de rommelmarkt te annuleren. Als commissie hadden we nog de hoop om de datum te verzetten naar juni, maar ook dat is niet haalbaar. We gaan geen alternatieve activiteiten organiseren en hopen volgend jaar weer een ‘gewone’ rommelmarkt te kunnen organiseren. We hopen op uw begrip voor het genomen besluit.

De rommelmarktcommissie,

Giessendam / Neder Hardinxveld

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 2 mei 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die in de uithoeken van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en via communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook op uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

Diaconale collecte zondag 9 mei 2021

Zondag 9 mei wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan vluchtelingen in Centraal-Afrika. Het jaar 2020 was zeer onrustig voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn gevlucht. Steeds laait het geweld weer op. Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer bijna 200 doden gevallen. Honderden mensen raakten gewond. Meer dan 40.000 mensen vluchtten voor het geweld van lokale milities. Mensen rouwen. Ze zijn alles kwijt. Een partner van de GZB steunt opgevangen vluchtelingen. Om één familie te helpen -met maïs en bonen en een bijdrage voor levensonderhoud- is € 32,- nodig. Daarnaast helpt de partner mensen terug te keren naar hun dorp. Vaak moeten ze helemaal opnieuw beginnen. Om te kunnen opstarten ontvangen zij een pakket met tentzeil, een schoffel en zaaigoed. Hiervoor is € 30,- nodig. De diaconie wil de noodhulp in Centraal-Afrika graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Jeugdwerk

Beste ouders en kinderen die betrokken zijn bij 

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’,

Als bestuur van de zondagsschool hebben we overlegd of we weer kunnen beginnen. De kinderen die naar de zondagsschool komen zitten op verschillende scholen en in verschillende klassen. Daarom lijkt het ons op dit moment niet verantwoord om opnieuw te starten.

We vinden het erg moeilijk om deze beslissing te nemen, maar hebben geen andere keus. We hopen en bidden, dat we D.v. in het nieuwe seizoen weer met de kinderen samen kunnen komen rondom Gods Woord.

We hopen u hiermee duidelijkheid te brengen omtrent de zondagsschool. Wij wensen u allen Gods nabijheid en Zegen in deze moeilijke tijd.

Met een hartelijke groet,  

het bestuur van de zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Doopdienst

Met grote dankbaarheid zien we terug op de doopdienst van afgelopen zondagmiddag waarin drie kinderen het teken en zegel van Gods genadeverbond mochten ontvangen. God kwam met Zijn belofte naar hen toe. Dat is een geweldig wonder! In de verkondiging ging het over de geschiedenis van Filippus en de kamerling. Handelingen 8: 38 en 39 vormde het tekstgedeelte voor de verkondiging.

Catechisatie

Nu het voor onze jongeren vakantie is geworden zijn de gewone catechisaties afgerond. Er is nog wel een afsluitingsavond. Deze is op dinsdag 27 mei om 19.30 uur in De Parel. Mw. G. de Koeijer zal een presentatie verzorgen over het werk van Stichting de Ondergrondse Kerk. Zij zal het vertellen over wat geloven voor jongeren in andere delen van de wereld betekent. Alle jongeren zijn van harte welkom!

Vakantie

Van maandag 3 mei tot zaterdag 10 mei heb ik vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, br. J. Poortvliet. 

Gelezen

‘Het kruis van Jezus leek het einde van de liefde te zijn, maar het was juist het grote resultaat van de liefde en het begin van het heil voor allen die tot Hem komen, omdat zij altijd bij Hem zullen zijn.’

Corrie ten Boom (1892-1983)

Tenslotte

In de verkondiging gaan we verder met de serie over Elisa. Zondagmorgen in De Parel en zondagavond in de Nieuwe Kerk gaat het over 2 Koningen 6:8-23. De stad waar Elisa met zijn knecht verblijft wordt omsingeld door Syriërs. De knecht is bang voor wat er gaat gebeuren. Elisa zegt echter: ‘Zij die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn’ (vers 16). Als de ogen van de knecht opengaan dan ziet hij dat de berg vol is met paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Laten we bidden om gezegende diensten! 

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Afscheid en bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondagavond hebben we, in een dienst waarin onze consulent ds. van Rooijen voorging, afscheid genomen van Jan Willem Loeve als jeugddiaken. Jan Willem was door de algemene kerkenraad gekozen en benoemd tot jeugddiaken, een ambt ten behoeve van de gehele gemeente, maar was toegevoegd aan onze wijkkerkenraad, omdat hij ook lid is van onze wijkgemeente. Met veel enthousiasme heeft hij zich op die mooie taak gestort. Na de geboorte van Marijne werd duidelijk dat het gezin ook recht had op meer aandacht, wat hem uiteindelijk tot de beslissing bracht om het stokje uit handen te geven. Vanaf hier wil ook onze wijkkerkenraad hem hartelijk bedanken voor zijn inbreng.

In dezelfde dienst mocht Willem Burggraaf als de opvolger van Jan Willem worden bevestigd. Willem behoort tot onze wijkgemeente en zal net als zijn voorganger toegevoegd lid zijn van onze wijkkerkenraad. We heten hem van harte welkom en wensen hem veel zegen toe onder de jeugd van onze gemeente. Hij liet ons weten, dat hij er naar uit ziet om, met name, jongeren enthousiast te maken om vanuit de inspirerende liefde van Jezus onze naaste te dienen. We heten Willem van harte welkom en wensen hem Gods onmisbare zegen toe op zijn nieuwe taak binnen de gemeente. Zoals beloofd vermelden we de adressen van beide broeders: Willem Burggraaf, Emmastraat 22, 3373 AG en Jan Willem Loeve, Buitendams 355, 3371 BG.

Beleidskader wijk 2 Noord

In de afgelopen weken is verder gewerkt aan het beleid van de wijkkerkenraad in de komende vier jaar. Bij het vorige beleid ‘Samen onderweg naar het Vaderhuis’ werkten we hierbij met een zgn. ‘beleidsplan’. Hierin stond vastomlijnd beschreven hoe we de komende tijd zouden gaan werken. De afgelopen periode heeft ons (niet alleen door Corona) geleerd, hoe beperkt voorspelbaar een beleidsperiode is. Daarom willen we in de komende vier jaar gaan werken met een ‘beleidskader’.

Een kader geeft vooral op hoofdlijnen weer, waaraan de komende periode aandacht zal worden besteed. De manier waarop en wat er dan wordt gedaan is meer open. Het is de wens en een stellig voornemen van de kerkenraad om bij het invullen van de verschillende hoofdlijnen de gemeenteleden actief te betrekken. In plaats van met een vastomlijnd plan te gaan werken met een beleidskader, sluiten we aan bij de werkwijze van de landelijke PKN. Ook daar is gekozen voor een beleidskader.

We hopen en bidden dat een nieuwe predikant sámen met de breedte van onze kerkelijke wijkgemeente verder invulling zal kunnen geven aan de hoofdlijnen. Zoals eerder vermeld besteden we hierbij aandacht aan de persoonlijke geloofsrelatie met God, de onderlinge band als gelovigen in de wijkgemeente en de relatie van onze geloofsgemeenschap met de wereld om ons heen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van zondagavond 2 mei. De voorganger is ds. Hans Schaap, PKN predikant-pionier in Rotterdam-IJsselmonde. Het thema is ‘In de ban van het kruis’. Pas ná Pasen valt het kwartje bij Jezus’ leerlingen en gaan ze beseffen wat er met Jezus’ kruisdood en zijn opstanding is gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat zij gaandeweg ‘in de ban van het kruis’ raken. Jezus’ overwinning aan het kruis en met Pasen wordt het fundament waar ze zelf uit leven en wordt de boodschap waarmee ze de wereld in trekken.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Er is een ministry team aanwezig, maar deze is ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar.

Wil je erbij zijn, dan moet je je opgeven via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend is om naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 16 mei met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal digitaal gehouden worden op donderdag 6 mei 2021, aanvang 20.00 uur.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

‘U moet goed bedenken dat Gods leidingen met u uw absolute volmaaktheid ten doel hebben; en er is geen macht ter wereld (uitgezonderd uzelf) die Hem dat kan beletten.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor de kinderen en het onderwijzend personeel van onze basisscholen, die twee weken vakantie hebben. De afgelopen weken zijn er op diverse basisscholen in ons dorp corona-uitbraken geweest, met alle gevolgen van dien.

Wereldwijd zetten honderden mensen zich dagelijks in voor onze vervolgde broers en zussen. Sommigen in het veld, anderen vanachter een computer. Dank de Here God voor alle mensen die zo’n hart hebben voor de vervolgde kerk. (Gebedskalender Open Doors)

Door de oorlog in Jemen zijn veel Jemenieten gevlucht naar buurlanden. Het werk van de GZB richt zich op Jemenieten in Egypte. Bid dat ze daar als vluchteling in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de komende zondagen en op Hemelvaartsdag in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 250,- en een gift van € 50,-. Beide voor de kerk.

Gelezen/gehoord

‘God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.’

Tenslotte

Een week van vakantie ligt voor ons. Vandaar ook dat de kerkbode volgende week niet zal verschijnen. Een week waarin Bevrijdingsdag valt. De week daarna gedenken we de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. Hij, Die heengagaan is om plaats te bereiden: ‘opdat zelfs ´t wederhorig kroost altijd bij U zou wonen.’ (Ps. 68: 9, berijmd).

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 10 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

4 mei-concert

Al jarenlang organiseert Jan Peter Teeuw een zangavond op dodenherdenking (4 mei) vanuit de Ichthuskerk in Ridderkerk. Nu koor- en samenzang nog steeds niet mogelijk is, is er dit jaar een instrumentaal alternatief dat op 4 mei uitgezonden zal worden.

Panfluitist Corné van der Giessen en pianist Jan Peter Teeuw spelen op dinsdag 4 mei vanaf 21:00 een programma met vaderlandse muziek, klassieke werken en muziek die gerelateerd is aan dodenherdenking en bevrijdingsdag. Tussen de muziek door zal Theo Rietveld, al jarenlang de vaste spreker tijdens de zangavonden, enkele toepasselijke gedichten voordragen.

De uitzending is te bekijken op het YouTube-kanaal van Jan Peter (www.youtube.com/user/janpeterteeuw). Het volledige programma staat in de omschrijving van de video, evenals de link naar een Tikkie en een bankrekeningnummer voor de (digitale) collecte. Evenals de voorgaande jaren is ook dit keer de collecte, na aftrek van de onkosten, bestemd voor de actie ‘Hoop voor kinderen’. Kijkt u mee? 

GZB-Pinkstercampagne: 

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren

De GZB nodigt u en jou uit om mee te doen met een van de activiteiten onder het thema: ‘Houd het vuur brandend’. Samen met de wereldkerk zijn we op weg naar Pinksteren. Het vuur van het geloof moet aangewakkerd en doorgegeven worden. Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden, te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld.

Online GZB-event:

Op zaterdagavond 15 mei organiseert de GZB een onlinereis door de wereldkerk. Het vuur wordt vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event (start 20.00 uur). Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. 

Challenge ‘Youth on Fire’

Zaterdagmiddag 15 mei start (via een livestream) de challenge ‘Youth on Fire’. Door middel van verschillende opdrachten worden kinderen en jongeren uitgenodigd ‘om het vuur brandend’ te houden. ’s Avonds volgt de uitslag tijdens een mini-concert met Marcel Zimmer (19.15-19.45 uur).

Bidden en Bijbellezen met de wereldkerk

In de week voor Pinksteren biedt de GZB, materiaal aan om persoonlijk en in kleine groepjes (verbonden met de wereldkerk) de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Op woensdagavond 19 mei bent u van harte welkom voor een online gebedsbijeenkomst met enkele gasten uit de wereldkerk.

Kleurwedstrijd

Voor de kinderen is er een prachtige kleurplaat beschikbaar om in te kleuren. De kleurplaat is te downloaden via de website van de GZB. Print de kleurplaat uit, kleur hem mooi in en stuur hem op naar de GZB. De kinderen met de mooiste kleurplaat krijgen een verrassing! 

Ga voor meer informatie van de activiteiten naar de website van de GZB (www.gzb.nl).

Fietstocht

De fietstocht die normaal gehouden werd op Hemelvaartsdag, is dit jaar verplaatst naar tweede Pinksterdag. De opbrengst van de fietstocht zal voor de GZB zijn, onder het thema ‘Houd het vuur brandend’. Meer informatie volgt nog. 

Vacatures GZB

Is er ook bij u, bij jou het verlangen om elders in deze wereld van betekenis te zijn? Ben je flexibel, avontuurlijk en bereid om te leren? En wil je je talenten graag inzetten in Gods wereldwijde kerk? De GZB gaat graag met je in gesprek!

Momenteel zijn er onder andere de volgende vacatures:

Docent voor een theologische opleiding in Colombia

Bibliotheekmedewerker aan een Bijbelschool in Albanië

Missionair gemeenteopbouwwerker in Albanië

Leerkrachten kinderen zendingswerkers

Sociaal werker bij een opvanghuis voor vrouwen in Centraal-Azië

Communicatieprofessional voor een theologische opleiding in Kroatië

Gemeentestichter/evangelist voor Thailand

Kijk voor meer info en een overzicht van alle vacatures op www.gzb.nl/vacatures. 

Dabar zoekt nog 90 jongeren deze zomer!

Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van anderen op een camping in Nederland? Dan is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past. Dabar wordt op campings gedaan waarbij veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die weinig liefde thuis krijgen, tieners die op zoek zijn naar echte aandacht etc.. Door het doen van Dabar kun je echt het verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een hele toffe tijd met je team en je groeit in geloof. Een Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8 jongeren ( leeftijd van 17 t/m 25 jaar). Je kunt een of twee aaneengesloten weken Dabar doen. Op diverse campings zijn nog teams leeg. Pak je kans en schrijf je snel in op www.izb.nl/dabar. Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar! Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=l5hrSmk7fDM&t=12s wat jongeren zeggen over hun Dabar ervaringen.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Vrijdag 2 mei 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. G.F. Willemsen, Veenendaal (groep B1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Anouk de Bruin

De Parel: Janine de Bruin, Dayenne Maasland

Nieuwe Kerk: Inge-Ruth de Jong, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 19: 4

avonddienst: Psalm 48: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Kinderoppas

Els van den Bout, Adriënne Bikker, Saskia Meerkerk (reserve)

Collecten

1. Kerkcentrum

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Zondag 9 mei 2021

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. H. Rosboom, Kesteren

18.00 uur wijk 2 Noord, Prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J. Prins, Ede (groep C1)

18.00 uur ds. M. Kreuk, Oude-Tonge (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

18.00 uur   
wijk 3 Zuid, ds. T.J. Korten, 

Boven-Hardinxveld

Collecten

Morgendienst 1. Diaconaal Maatschappelijk Werk

2. Quotum

Avonddienst 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeenten – Ouotum

Kinderoppas

Oude kerk: Lenny Egas, Julia Veldman

De Parel: Nienke Burggraaf, Lieke Koudstaal

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Willemijn Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 48:6

avonddienst: Psalm 24:5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. H. Russcher, Veenendaal

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Daniëlle Bikker, Aafke Ouwerkerk (reserve)

Collecten

1. De Buitenhof

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

GIESSENDAM / NEDERHARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord,  Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland  (groep B1)

Collecten

morgendienst 1. Eredienst

2. Eredienst Pastoraal Werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Gerrie de Ruiter, Josephine van den Bos

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Britt de Bruin

Voorzang (beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 24: 4

BOVEN- HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas

Marlies van den Bout, Judith Breugem, Marieke Ritmeester (reserve)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Rommelmarkt 2021

Hier een berichtje van de rommelmarktcommissie. Zoals u weet is het door de huidige omstandigheden van belang om sociaal contact te beperken en te voorkomen dat mensen in groepen bijeen komen.

Daarom hebben we voor de 2e keer de moeilijke beslissing genomen om de rommelmarkt te annuleren. Als commissie hadden we nog de hoop om de datum te verzetten naar juni, maar ook dat is niet haalbaar.

We gaan geen alternatieve activiteiten organiseren en hopen DV volgend jaar weer een “gewone”rommelmarkt te kunnen organiseren.

We hopen op uw begrip voor het genomen besluit.

 

De rommelmarktcommissie,

Giessendam/Neder Hardinxveld

Pareldienst 2 mei

76-42

Driemaal: scheepsrecht

“Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.”

(Johannes 21: 14)

____________________________________­­­________________

Blijkbaar heeft de evangelist Johannes de tel bijgehouden. Het aantal keer dat Jezus na Zijn opstaan aan Zijn leerlingen is verschenen, heeft hij goed geadministreerd. In het slothoofdstuk van zijn evangelie telt hij de derde keer. En dat ‘scheepsrecht’, dat hebben wij ervan gemaakt.

Toch vindt deze ontmoeting plaats aan de waterkant, bij de schepen, die aan wal getrokken zijn. Daarbij zijn de discipelen, voor wat een aantal van hen betreft, achter Petrus aangegaan en in de boot gestapt om te gaan vissen. Een te vergeefse uitruk trouwens, totdat een onbekende Man vanaf het strand de opdracht geeft het net over de andere boeg te gooien.

Zo gezegd, zo gedaan. De vangst?: niet te weinig: 3x3x17. Blijkbaar wil Jezus’ woord nog steeds gehoord èn gehoorzaamd worden en blijkbaar werkt Jezus’ woord wonderen! Om nooit te vergeten!

Van die grote vangst gaat gegeten worden. Er is genoeg voor iedereen. Niet hoeft er met spanning naar Jezus gekeken te worden zoals bij de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen. Gaat dit genoeg worden voor wel zo’n 5000 man? Het is geen vraag voor hen. Het spannendste komt immers nog…

De derde keer is het nu, dat de Heere Jezus Zich openbaarde aan Zijn discipelen. Voor wat het evangelie van Johannes betreft, zeggen we er dan bij. Bij de voorgaande ontmoetingen was het met name Thomas, die gemist wordt en de keer erop dat Thomas gevist en gevangen wordt. Deze keer, de derde keer, is het Petrus, die aan de tand gevoeld gaat worden.Tot drie keer toe, zelfs…

Drie keer een vraag van de Opgestane aan Zijn opstandige discipel. Wonderlijk!

Drie maal een vraag aan hem, die in elk geval zichzelf en zijn eigen hachje enorm lief had. Herkenbaar!

Drie keer een vraag aan hem, die uiteindelijk -naar buiten-bijbelse overlevering- zijn dienen met de dood moet bekopen, inderdaad: uit liefde tot Zijn Meester. En that ’s the question!:

Hebt u Mij meer lief dan dezen?

Hebt u Mij lief?

Houdt u van Mij?

Nou is het niet zo moeilijk om vlotweg en voor de vuist weg een antwoord te geven op deze vragen. Ja, natuurlijk geloven we! Maar misschien klinkt het bij herhaling wel irritant wanneer deze vraag van de Hartenkenner bij uitstek naar je hartelijke relatie tot Hem klinkt in de kring van medeleerlingen. En ook hier is die drie keer niet voor niets. Immers juist dat herhaalde positieve antwoord, dat haast gesmeerd aan je lippen ontloopt, dat brengt best wat te weeg. Niet voor niets moet Petrus na de derde keer dat de vraag gesteld wordt, huilen. Zijn antwoord, dat hij van de Meester houdt, komt pas nadat hij heeft gezegd: “U weet alle dingen…”

Ja, zeg dàt…! U weet alle dingen. Dat Petrus van Hem houdt, maar ook wat daar een aantal weken geleden heeft plaatsgevonden. Tot drie maal toe:

“Hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet.

Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt.”

Dat alles bracht het kraaien van de haan te weeg en ook verdriet en huilen bij Petrus.

Loochenen…., ontkennen…, niet er voor uitkomen. Zeggen, dat er niks is tussen jou en Hem.

Kun je dat maken? Blijkbaar. Lettend op je eigen veiligheid.

Kun je dat maken? Nee! De Heere Jezus alleen kan dat máken. Juist door die schijnbaar eenvoudige vragen in veelvoud te stellen met verschillende bewoordingen. Daardoor wordt me de spiegel voorgehouden.

Mijn Jezus, ik houd van U, zo klinkt een mooi lied. Maar wanneer dan? En hoe dan? En was dat er bij voortduur? In voor- en tegenspoed? Was dat er met de wind in de rug, of ook bij de wind van voren? Ja, of nee zeggen is zo gauw gebeurd. Maar nu serieus: het is wèl Jézus, Die het je vraagt: Heb je Mij lief!?

C.D. Zonnenberg

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Gemeente in coronatijd

In de achterliggende periode hebben we opnieuw meerdere persconferenties gehoord, waarin telkens de boodschap klonk dat er geen ruimte is voor versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. De situatie is te ernstig en te onzeker. Velen hebben dit inmiddels ook aan den lijve ondervonden. Maar ook de economische, sociale en maatschappelijke gevolgen zijn groot. Stappenplannen, met perspectief voor de komende tijd, blijken mensenwerk en moeten steeds weer worden bijgesteld. Perspectief komt dan ook niet van beneden, maar van Boven.

Wel is het goed om met verwachting te blijven kijken naar de toekomst, en ook na te denken over welke mogelijkheden er zijn, juist ook als er versoepelingen komen. Om hier richting aan te geven is er in overleg met de overheid een routekaart voor kerken opgesteld die voor verschillende risiconiveaus richtlijnen geeft. Binnen de gemeente hebben we afgesproken deze routekaart als leidraad te gebruiken voor mogelijke vervolgstappen. Dit betekent dat we hier verantwoord mee willen omgaan, maar dat niet alle details precies voor onze situatie toepasbaar zijn.

Overeenkomstig de routekaart bevinden we ons nu nog in het hoogste risiconiveau, en kunnen er nog geen echte aanpassingen worden gedaan aan de geldende maatregelen. Zodra de situatie het toelaat, zullen als eerste verruimingen in het aantal kerkgangers per dienst en wat de samenzang betreft te verwachten zijn. Inmiddels blijkt ook dat voor bestuurlijke vergaderingen, zoals kerkenraden en colleges, niet alle onderwerpen zich lenen voor digitale vergaderingen. Incidenteel zullen daarom wel weer fysieke vergaderingen worden gehouden, met in achtneming van de basisregels. De routekaart geeft hiervoor ook de benodigde ruimte.

Voor jeugd- en kringwerk blijven de mogelijkheden tot fysiek samenkomen echter nog zeer beperkt. Ook voor de zondagsschool zijn de risico’s nog te groot, omdat hier veel kinderen van verschillende bassischolen bij elkaar komen. Om toch met elkaar verbonden te blijven, worden er diverse digitale mogelijkheden aangeboden en wordt er gezocht naar kleinschalige buitenactiviteiten, nu het weer dit vaker toelaat. Ook de jongerenbijeenkomst ‘Rejoice’ is een voorbeeld van het zoeken naar mogelijkheden.

Hopelijk wordt binnen enkele weken duidelijk of het mogelijk is om bijvoorbeeld als Bijbelkring of catechisatie-groep een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Als hiervoor ideeën bestaan, laat dit gerust weten aan uw kerkenraad, zodat we gezamenlijk naar mogelijkheden kunnen zoeken.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

HGHG online / videoteam

Gebruik van de socials

Het is zichtbaar dat we als gemeente op digitaal gebied steeds nadrukkelijker aanwezig zijn op de diverse media. Toch is daarbij enige structuur wel nodig. We zijn als videoteam dankbaar voor alles wat rond de kerkdiensten gebeurt qua uitzendingen. Tegelijk is er op de socials van de gemeente ook heel veel activiteit. We gebruiken ze (bijv. Facebook en Instagram) om informatie te delen. Zo hopen we iedereen te bereiken waar dat nodig is.

Het is het goed om nog even de afspraken onder de aandacht te brengen. Als ergens een bericht voor op onze socials geplaatst moet worden, moet er in de eerste plaats een relatie zijn met onze gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat de tekst en eventueel een afbeelding of foto wordt aangeleverd. Het is dus niet standaard dat als ergens een aankondiging over in de kerkbode staat, dit ook op de socials verschijnt. Berichten voor de socials kun je met tekst en afbeeldingen sturen naar videoteam@hghg.nl

Aanvraag uitzending trouw- en rouwdiensten

en andere extra uitzendingen

Wat we ook graag onder de aandacht brengen, zijn de aanvragen voor trouw- en rouwdiensten die via de stream uitgezonden moeten worden. De intentie is om hier altijd in de kunnen faciliteren. Daarvoor is er gezocht naar teamleden die ook overdag beschikbaar kunnen zijn. De afstemming hiervoor is belangrijk. Aanvragen voor trouw- en rouwdiensten, maar ook andere extra uitzendingen op onze kanalen, worden op allerlei manieren aangevraagd. Daardoor gaan soms allerlei mensen aan het werk en is de aansturing en de bemensing nu vaak erg onoverzichtelijk. Daarom: Is er een uitzending van een trouw- of rouwdienst of een andere extra uitzending nodig, dan moet deze vanaf nu aangevraagd worden door een mail te sturen naar videoteam@hghg.nl. Vandaaruit wordt een en ander gecoördineerd.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 25 april 2021

De diaconale collecte is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Vechten slaven voor hun vrijheid, dan worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor hun eerste levensbehoeften, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken wordt een persoonlijk nazorgplan gemaakt. De diaconie ondersteunt de aanpak van slavernij en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 april en maandag 2 mei.

Zending

Nieuws vanuit Zuid-Afrika

Wat een zegen om ons tweede zoontje te mogen verwelkomen. Yoël is op 18 maart geboren en nu alweer een maand oud. Hij is een gezonde baby, groeit goed en slaapt veel. Op zijn geboortekaartje hebben we Jesaja 44: 3 gezet: ‘Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge’. We zijn dankbaar voor Gods belofte dat hij Zijn Geest uitgiet op de volgende generatie. Niet alleen op onze kinderen maar ook de kinderen die we bereiken met de Bijbelclubs. Layberine is zo’n voorbeeld waarvan we zien dat God in haar hart werkt. Ze kwam als kind bij onze Bijbelclubs, elke week trouw en dat voor tenminste tien jaar. Ze is nu klaar met de middelbare school en momenteel bezig met de cursus ‘kinderevangelisatie’, om op haar beurt kinderen te bereiken met Gods Woord. Zo bemoedigend!

We bidden dat veel meer kinderen aangeraakt zullen worden en hun hart aan Jezus zullen geven.

Momenteel ben ik nog met zwangerschapsverlof, maar gelukkig kunnen alle Bijbelclubs doorgaan en kan ik alle zorg en aandacht aan Yoël (en Yochanan) geven. Voor Yochanan was het even wennen om niet meer alle aandacht van papa en mama te krijgen. Gelukkig gaat dat nu heel goed en is hij superlief voor zijn nieuwe broertje. Dank voor alle lieve berichtjes, kaartjes en meeleven. Het doet altijd goed om berichtjes uit Hardinxveld te krijgen.

We hebben nog steeds plannen om op verlof naar Nederland te gaan. Inmiddels zijn we bezig om paspoorten te regelen voor onze kinderen. Zodra dit geregeld is, kunnen we tickets boeken. We denken zelf aan september of wellicht december, zodat Werner meer verlof kan krijgen van zijn werk. We zien er in ieder geval naar uit om na drie jaar weer Nederland te bezoeken!

Bericht van Amy

Hallo gemeenteleden, Rondom de uitgestelde uitzenddienst en de latere vertrekdatum naar Uganda, bij dezen wat vragen en antwoorden.

Hoe gaat het met je?

Goed! Ik voel me lichamelijk prima en heb geen klachten.

Moet ik me zorgen maken wat betreft je medische situatie?

Voor nu niet. We weten nog bijna niets, dus er is ook nog niets om ons zorgen over te maken. Ik ben blij en dankbaar dat ze er verder hier in Nederland naar kunnen kijken op 28 april. Dan ga ik naar een gespecialiseerde arts.

Had je dit gedeeld met iedereen als je niet in het proces van weggaan had gezeten?

Nee, dan had ik het alleen met familie en nabije vrienden gedeeld en eerst afgewacht tot 28 april. Maar omdat de uitzenddienst al gepland stond op 18 april en het vertrek eind april, moest er in dit stadium al gecommuniceerd worden. Dat voelt best kwetsbaar, want het gaat dan ineens een gehele kerkelijke gemeente en achterban aan.

Wil je verder nog iets delen rondom wat er medisch aan de hand is?

Nee, liever niet. Ik probeer zo open mogelijk te zijn via alle kanalen, maar niet elk detail hoeft gedeeld te worden denk ik. Er zijn nog veel dingen onbekend en onzeker in dit stadium, dus ik wil liever eerst afwachten. Ik hoop op begrip daarvoor.

De uitzenddienst stond eerst gepland op 18 april, Is er al een nieuwe datum voor de uitzenddienst?

Nee, de kerkenraad wil eerst afwachten hoe het medische proces gaat verlopen. Na 28 april gaan we met elkaar kijken naar een nieuwe datum.

‘Van uitstel komt afstel’. Ga je nog wel naar Uganda?

Jazeker! Er is geen sprake van afstel. ‘Hij die roept is getrouw en zal het ook doen.’

Wanneer hoop je naar Uganda te vertrekken?

‘Zo snel mogelijk’, mijn hoop is dat dat alsnog in mei of juni is. Het is afwachten.

Ik zie er onwijs naar uit om naar Uganda te vertrekken, maar alles op Zijn tijd!

Lieve groet, Amy

P.s. Heel onverwacht en heel spontaan heb ik afgelopen zondag toch nog een soort ‘uitzenddienst’ gehad tijdens de Pareldienst. Ik zat daar vanwege de spreker die vanuit zijn gemeente ook een donatie heeft gedaan en me graag wilde ontmoeten. Ik vond het heel bijzonder en heel bemoedigend! Dat dit gebeurt op de dag dat ik eigenlijk m’n uitzenddienst zou hebben, ervaar ik als een grote bemoediging van God! Dank aan allen die mee gebeden en mee gezegend hebben!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

De dichter van Psalm 10 zegt: “U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft (..) U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan”. (Psalm 10: 14 en 17)

Gelezen

‘Wanneer ik op mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij al mijn zonden voor, zal ik hem gelijk geven. Maar ik zal in geloof de hand leggen op mijn voorhoofd, daar waar het water van de doop is gesprenkeld, en de engelen zullen mij dragen tot in de schoot van Abraham’

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

Met een hartelijke groet voor u en jou,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Ook andere zieken, thuis en in instellingen, bidden we de zegen van onze Heere toe. “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39 :8)

Reserveringen

Zondagmorgen 25 april is de dienst in De Parel. We geven ook dan eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid om t/m vrijdag 23 april te reserveren. Daarna staat de inschrijving open voor overige gemeenteleden.

Bevestiging en afscheid ambtsdrager

In de avonddienst van a.s. zondag zal broeder Willem Burggraaf bevestigd worden in het ambt van jeugddiaken. In deze dienst nemen we afscheid van broeder Jan-Willem Loeve. We bevelen beide broeders en hun gezinnen aan in uw voorbede.

Pareldienst

Zondagavond 2 mei is de volgende Pareldienst. Voorganger is ds. Hans Schaap, PKN predikant-pionier in Rotterdam-IJsselmonde.

Thema is ‘In de ban van het kruis’. Pas ná Pasen valt het kwartje bij Jezus’ leerlingen en gaan ze beseffen wat er met Jezus’ kruisdood en zijn opstanding is gebeurd. Gaandeweg raken zij ‘in de ban van het kruis’. Jezus’ overwinning aan het kruis en met Pasen wordt het fundament waar ze uit leven en de boodschap waarmee ze de wereld in trekken.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Er is in de zaal een ministry-team aanwezig, dat ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar is.

Reserveren doe je via MEEVIEREN.nl. Er is een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan! Gebruik hiervoor de flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 16 mei met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor het verjaringsfonds en € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Citaat

‘Wil je zondag zegen ontvangen, dan dien je daar vanaf maandag om te bidden.’

dr. M.J. Kater (1962)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente.

Bid voor hen die er alleen voor staan in de opvoeding van hun kinderen. Bid om wijsheid en de Heilige Geest zodat zij een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen in hun relatie met de Here Jezus. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de gemeente in Kombinat (Albanië) waar de familie Duits bij betrokken is. Bijna twee jaar na de zware aardbeving -waarbij ook hun kerkgebouw zwaar is beschadigd- is er nog geen definitief kerkgebouw gevonden. Bid om wijsheid voor het leiderschap van deze gemeente in het nemen van beslissingen en het zoeken naar mogelijkheden voor een vervangend kerkgebouw. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Maar alles komt in een ander perspectief te staan. Daarom juicht David het bijna uit: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien.” Zij die in dit geloof leven, kunnen en mogen ook in dit geloof sterven.

Consistorievergadering

Vorige week maandag hebben we als ouderlingen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het pastoraat besproken. In dit overleg kwam ook het belang van het pastorale aanspreekpunt ter sprake. Graag brengen we nogmaals onder de aandacht dat de wijkouderling het aanspreekpunt is bij pastorale vragen, ziekte of zorg, De wijkouderling zal -indien nodig en in overleg- de predikant hiervan op de hoogte stellen en eventueel het bezoekwerk afstemmen. Bij pastoraat rondom geboorte, huwelijk of overlijden kan direct contact worden opgenomen met de predikant. We vertrouwen dat dit de pastorale betrokkenheid en de afstemming van het bezoekwerk ten goede komt.

Gelezen/gehoord

‘Het echte doel van pastoraat is niet het wegnemen van het lijden, maar geestelijke groei door het lijden heen.’

Tenslotte

Op 27 april hoopt koning Willem-Alexander zijn 54e verjaardag te vieren. Vanuit de media weten we dat er al heel wat te doen is geweest over een nieuw gemaakt koningslied. Wij hebben ons Wilhelmus en dat zal ook dit jaar vanuit de christelijke gemeente klinken. Zo drukken wij onze verbondenheid uit met ons koningshuis en met de Koning der koningen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Elke zondag- en woensdagavond

20.45 uur
Digitaal contact HGHG – zie website hghg.nl 

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 25 april 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. (groep A1) ds. W.J.Westland

15.30 uur
ds. W.J. Westland, bediening
Heilige doop

18.00 uur
ds. (groep A2) ds. J.P. Nap, Hoevelaken

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord, L.P.J. van Bruggen, Westkapelle

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. F. Hoek, Schoonhoven

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IJM (bestrijding slavernij)

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2.Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Judith Meerkerk, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Tien geboden: 2

avonddienst: Psalm 118: 13

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur
ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan de IJssel

18.00 uur
ds. J.C. Breugem

Kinderoppas

Annelies Boot, Janieke Alblas, Marije Leeuwestein (reserve)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad dat op 30 april verschijnt is een dubbelnummer, 8 mei verschijnt het kerkblad niet.

 

Rejoice 25 april

Gemeente in Coronatijd

In de achterliggende periode hebben we opnieuw meerdere persconferenties gehoord, waarin telkens de boodschap klonk dat er geen ruimte is voor versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. De situatie is te ernstig en te onzeker. Velen hebben dit inmiddels ook aan den lijve ondervonden. Maar ook de economische, sociale en maatschappelijke gevolgen zijn groot. Stappenplannen, met perspectief voor de komende tijd, blijken mensenwerk, en moeten steeds weer worden bijgesteld. Perspectief komt dan ook niet van beneden, maar van Boven.

 

Wel is het goed om met verwachting te blijven kijken naar de toekomst, en ook na te denken over welke mogelijkheden er zijn, juist ook als er versoepelingen komen. Om hier richting aan te geven is er in overleg met de overheid een routekaart voor kerken opgesteld die voor verschillende risiconiveaus richtlijnen geeft. Binnen de gemeente hebben we afgesproken deze routekaart als leidraad te gebruiken voor mogelijke vervolgstappen. Dit betekent dat we hier verantwoordelijk mee willen omgaan, maar dat niet alle details precies voor onze situatie toepasbaar zijn.

 

Overeenkomstig de routekaart bevinden we ons nu nog in het hoogste risiconiveau, en kunnen er nog geen echte aanpassingen worden gedaan aan de geldende maatregelen. Zodra de situatie het toelaat zullen als eerste verruimingen in het aantal kerkgangers per dienst en de samenzang te verwachten zijn. Inmiddels blijkt ook dat voor bestuurlijke vergaderingen, zoals kerkenraden en colleges, niet alle onderwerpen zich lenen voor digitale vergaderingen. Incidenteel zullen daarom wel weer fysieke vergaderingen worden gehouden, met in achtneming van de basisregels. De routekaart geeft hiervoor ook de benodigde ruimte.

 

Voor jeugd- en kringwerk blijven de mogelijkheden tot fysiek samenkomen echter nog zeer beperkt. Ook voor de zondagsschool zijn de risico’s nog te groot, omdat hier veel kinderen van verschillende bassischolen bij elkaar komen. Om toch met elkaar verbonden te blijven, worden er diverse digitale mogelijkheden aangeboden en wordt er gezocht naar kleinschalige buitenactiviteiten, nu het weer dit vaker toelaat. Ook de jongerenbijeenkomst “Rejoice” is een voorbeeld van het zoeken naar mogelijkheden.

Hopelijk wordt binnen enkele weken duidelijk of het mogelijk is om bijvoorbeeld als Bijbelkring of catechisatiegroep een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Als hiervoor ideeën bestaan, laat dit gerust weten aan uw kerkenraad, zodat we gezamenlijk naar een mogelijkheid kunnen zoeken.

 

​​​​​​​​​Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Emmaüswandeling

Emmaüswandeling

 

Doel:​​ Samen een stukje met elkaar op lopen in deze tijd van Corona.

Wanneer:​ Elke dinsdagavond (weer of geen weer)

Waar:​​ Plein Oude kerk

Wie:​​ Voor iedereen

Start: Emmaüswandeling​​Tussen 19:15 en 19:30 uur

Hoe lang: ​Dat bepaal je zelf als je maar voor  avondklokthuis bent

 

We verzamelen bij oude kerk en je maakt zelf een groepje van twee mensen om samen stukje lopen.  Je kan gelijk starten en bepaal samen lengte en route. Al lopend kan je van alles bespreken, denk aan impact corona, hoe het met je gaat en kan je ook luisteren naar de ander.  We zullen ook een doos met gespreksvragen gereed zetten bij deur jeugdzaal oude kerk waar je vraag uit kan halen.  Graag vraag weer na afloop weer terug in de doos.  PS: houd wel voldoende afstand!

Voor vragen: Adriaan van Schoonhoven – acvanschoonhoven@hetnet.nl

76-41

Betrokken bij de bouw

“Laten wij toch naar de Jordaan gaan
en ieder daarvandaan een boomstam nemen,
en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen” 
(2 Kon. 6:2a)

 

Het gebeurt niet zo vaak dat er ergens een kerk gebouwd wordt. Echter, wie een kerk wil kopen kan zelfs kiezen. Kerkmeubilair kun je via internet eenvoudig krijgen. Tal van kerken worden verkocht of afgebroken. Bijzonder dus als er juist een kerk gebouwd wordt. Zo opvallend is ook de bouw van het profetencentrum in de tijd van Elisa.

Geestelijke bloei
Geestelijk is het donker. Veel mensen in het Tienstammenrijk dienen Baäl. Maar het is in die tijd dat aan de profeet Elisa het voorstel voor nieuwbouw wordt gedaan. In het land zijn verschillende profetenscholen. Dat zijn gemeenschappen waar jonge mannen onderwijs ontvangen over de God van Israël. Het zijn plaatsen waar Hij van harte wordt gediend en verheerlijkt. Één van die scholen is toe aan een nieuw centrum. Niet omdat het oude verouderd is, maar omdat het uit zijn jasje gegroeid is. Er zijn tegenwoordig zoveel leerling-profeten dat de ruimte te krap is. Bijzonder als je daarover nadenkt. In een donkere tijd met goddeloze koningen op de troon en allerlei religieuze centra waar de afgoden aanbeden en verheerlijkt worden, komt er nieuwbouw voor een kerkelijk centrum. De Heere had al tegen Elia gezegd: ‘Je denkt wel dat je de enige bent, maar Ik zal er nog zevenduizend overlaten die de knie voor Baäl niet buigen’ (1 Kon. 19: 18). De HEERE maakt Zijn woord meer dan waar. 

Is dat niet hoopgevend voor onze tijd? Zien we om ons heen niet dat christenen meer en meer tot de marge gaan behoren? We zijn steeds meer eenlingen in de samenleving. En wat gebeurt er ook binnen de kerk wel? Inwendig zijn gemeenteleden soms al afgehaakt. Toch is dit tijdsgewricht op zichzelf geen blokkade voor de Geest, al geeft deze tijd ons wel te denken. De Heere gaat door met Zijn werk. Pinksteren is het in het hart van een jongere of oudere. Er zijn vandaag kerken die bloeien. Wat is het geheim daarvan? Daar is natuurlijk veel over te zeggen. Maar werkelijke bloei is daar waar God mensen erbij haalt, en ze door het geloof gaan leven van het verzoenend werk van de Heere Jezus en er liefde opbloeit voor Zijn dienst. Als dat gebeurt, is dat niets minder dan een wonder.

Samen bouwen
In het voorstel dat Elisa gedaan wordt, klinkt door dat het samenwerken is. Woorden als ‘wij’, ‘ieder’ en ‘ons’ maken dat duidelijk. “Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken”. Ook aan Elisa wordt gevraagd om mee te gaan. Ieder wordt bij de bouw betrokken. Je ziet het zomaar voor je, daar bij de oever van de Jordaan. De één kapt de bomen. Een ander zaagt de stukken hout. Een derde begint met de bouw. Echt een verbindende activiteit met een goede sfeer. Laat zo de gemeente ook gebouwd worden. Veel verschillende gaven deelt de Heere daarvoor uit (zie Rom. 12:4-8, 1 Kor. 12 en 14). Wat is er mooier om samen bezig te zijn in het Koninkrijk van God met hoofd, hart en handen. Wat kunt ù betekenen bij deze bouw? Houdt dat u biddend bezig? En hoe kun je tijdens de bouw maximaal gericht zijn op de ander?

Een wonder 
Tijdens de bouw gebeurt er iets vervelends. Iemand die dichtbij de Jordaan bezig is met hakken verliest het blad van zijn bijl. Het ijzer valt in het water. En de bijl is niet eens van hemzelf. De man roept het uit tegen Elisa: ‘Ach mijn heer, het was nog wel geleend’. Het inkomen van deze bouwers was geen vetpot. En een bijl was wel wat meer waard dan in onze tijd. Duur gereedschap van een ander dat in één keer weg is. Wat doet Elisa? Hij zegt in ieder geval niet: ‘Wat kan ik er aan doen?! Ik ben alleen voor de geestelijke zaken!’. Nee, hij pakt een mes, snijdt een stuk hout af en gooit het naar de plaats waar de bijl in het water is gevallen. Tegen de wet van de zwaartekracht in komt de ijzeren bijl bovendrijven. Het is niets minder dan een wonder! Al meerdere wonderen heeft Elisa in Gods kracht gedaan. Het valt op dat daar regelmatig wonderen bij zijn die gebeuren in het gewone leven van elke dag. Dit is zo’n wonder. God voorziet om Jezus’ wil eveneens in het gewone. Wat kunnen we biddend veel van de Heere verwachten voor het leven van alledag met zijn moeilijkheden.

Via Elisa zorgt de Heere tijdens de bouw van dit profetenhuis. Daar zit een rijke les in voor de opbouw van Gods gemeente. Wat kun je daarin tegen beperktheden en eigen zwakheden aanlopen. Wat nu? Hoe moet ik dit oplossen? Je ziet alleen maar onmogelijkheden. Soms benaderen we het dan alsof het alleen òns project is. Hier leren wij om veel van God te verwachten voor de gemeente en de kerk, voor evangelisatie en zendingswerk. Hij zorgt voor de bouw van Zijn koninkrijk, op een wonderlijke manier. 

Hij doet dat in het groot en in het klein. Hij geeft opening waar voor ons idee alles dicht zit. Hij geeft wat nodig is, waar wij lege handen hebben. Meer dan eens laat de Heere zien hoe betrokken Hij is en een uitkomst geeft die wij niet hebben kunnen bedenken. Daarom: bouwen èn bidden! Verantwoordelijk en vol vertrouwen.

Want Uw is ’t Koninkrijk, o Heer’,

Uw is de kracht, Uw is al d’ eer.

U, die ons helpen wilt en kunt,

Die in Uw Zoon verhoring gunt,

Die door Uw Geest ons troost en leidt,

U zij de lof in eeuwigheid!

(Gebed des Heeren: 9)

ds. W.J. Westland

 

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. 

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven

Afscheid en bevestiging jeugddiaken

Met dankbaarheid maakt de Algemene Kerkenraad bekend dat broeder J.W. (Willem) Burggraaf zijn benoeming tot jeugddiaken heeft aangenomen. Wij wensen hem, samen met zijn gezin, Gods zegen toe in het ambt. Broeder Burggraaf wordt verbonden aan de kerkenraad van wijk 2-Noord. Zijn bevestiging vindt plaats in de avonddienst van 25 april in de Oude Kerk. In deze dienst zullen we tevens afscheid nemen van broeder J.W. (Jan-Willem) Loeve, als vertrekkend jeugddiaken. We bevelen beide broeders, met hun gezinnen, aan in uw voorbede.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Emmaüswandeling

Doel: Samen een stukje met elkaar oplopen in deze tijd van Corona. 

Wanneer: elke dinsdagavond (weer of geen weer)

Waar: plein Oude kerk

Wie: voor iedereen

Start: tussen 19:15 en 19:30 uur

Hoe lang: dat bepaal je zelf als je maar voor de avondklok thuis bent

Je maakt zelf een groepje van twee mensen om samen een stukje te lopen. Je kunt gelijk starten en bepaalt samen lengte en route. Al lopend kun je van alles bespreken -denk aan impact corona, hoe het met je gaat- en kun je ook luisteren naar de ander. We zullen ook een doos met gespreksvragen gereed zetten bij de deur van de jeugdzaal van de oude kerk waar je een vraag uit kunt halen. Graag de vraag na afloop weer terug in de doos.

P.s.: houd wel voldoende afstand!

Voor vragen: Adriaan van Schoonhoven

acvanschoonhoven@hetnet.nl

Digitaal contact

De geslaagde zoom-activiteit van de 40-dagentijd is op verzoek gemeentebreed voortgezet. De link staat op de voorpagina van de website van HGHG rechtsonder het reserveren voor de diensten onderaan het rijtje “aanvullende videos”. Door op de link te klikken kom je eenvoudig in de zoom-meeting. Iedereen kan deelnemen: via een mobiel, IPAD, laptop of PC. Het is een mooie manier om nieuwkomers kennis te laten maken met andere gemeenteleden en / of elkaar gewoon beter te leren kennen. Ook eenzame of aan huis gebonden gemeenteleden kunnen we zo ontmoeten en bemoedigen. Reacties kunnen naar digitaal@hghg.nl en je kunt hier ook voor vragen terecht.

Commissie Digitaal contact

 

DIACONIE

Bankrekeningnummer diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  18 april 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de nood in Zuid-Soedan, via Red een Kind. Voor kinderen in de regio Baggari in Zuid-Soedan was de situatie al uitzichtloos. Door corona is dat alleen maar erger geworden. De coronacrisis is de zóveelste ramp die hen treft na oorlog, droogte en honger. Red een Kind werkt sinds 2019 in de regio Baggari. Met programma’s op het gebied van voedsel, onderwijs en kinderbescherming wil zij duizenden families weer hoop bieden. Red een Kind zet alles op alles om de meest kwetsbare huishoudens in Baggari ook in deze crisistijd te ondersteunen, maar kan vanwege de gevolgen van de coronapandemie met haar bestaande programma’s op dit moment niet genoeg betekenen. Er is méér nodig om kinderen en hun families nu te redden van de honger en straks te helpen opnieuw zelfredzaam te worden. Helpt u mee gezinnen in Baggari de coronacrisis te overleven? Met bijvoorbeeld 30 euro kan Red een Kind drie arme gezinnen een voedselpakket met meel, bonen zout en olie geven. Graag willen wij als diaconie de noodhulp in Zuid-Soedan ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecten en giften 1e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

We zijn dankbaar dat velen in het afgelopen jaar hun weg hebben gevonden in het geven aan de collecten. Dit kan op verschillende manieren:

– Via het scannen van de QR-code

– Door het over te maken naar NL46 RABO 0373 7195 66 (graag o.v.v. “Collecte”, dit scheelt aanzienlijk in de administratieve afhandeling)

– Door collectebonnen in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau te doen (elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur, met uitzondering van vakanties, kunnen collectebonnen gekocht worden op het Kerkelijk Bureau).

Toch blijven de collecten achter bij de begroting. Schiet het geven aan de collecten er misschien bij in door het niet fysiek samenkomen?

We hopen dat u bij wilt blijven dragen aan de collecten, zodat het College van Kerkrentmeesters aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Vrijwillige bijdragen

In het eerste kwartaal van 2021 is € 223.390 ontvangen. Dat is bijna 64% van het begrote bedrag (€ 350.000) en 59% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). We zijn dankbaar dat de toezeggingen ruim boven de begroting zijn. Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

De kerkrentmeesters

 

ZENDING

Uitzenddienst uitgesteld

De uitzenddienst met Amy de Jong die volgende week zondagmiddag 18 april zou plaats vinden gaat niet door omdat haar vertrek naar Uganda om medische redenen is uitgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt. Wij bidden voor Amy in deze onzekere tijd.

Amy bericht:

Lieve gemeenteleden,

We hebben goed nieuws met u te delen, namelijk dat ik een ‘go’ van ITeams NL hebben ontvangen! Daar ben ik ontzettend blij mee en dankbaar voor. Naar dit moment hebben we afgelopen maanden toegeleefd met elkaar, en nu is het eindelijk zo ver: Groen licht om naar Uganda te vertrekken!

Ook het maandelijks financieel support blijft groeien, dank daarvoor! Op het moment van schrijven staat de teller op 70%!

Tegelijkertijd heb ik een teleurstelling te verwerken. Ik kan nog niet naar Uganda vertrekken vanwege lopende medische onderzoeken. Het is niet ernstig, maar vereist wel verdere aandacht. Het is fijn dat deze aandacht nu gegeven kan worden in Nederland, maar helaas moet ik nog even geduld hebben aangaande m’n vertrek naar Uganda.

Ik mag verder wandelen op het water, aan Zijn hand. Alles op Zijn tijd.

Lieve groet en in Hem verbonden,

Amy

P.s. Ik heb echt ontzettend genoten van de Paastassenactie en van HGHG Maakt Muziek! Ik ben onwijs dankbaar voor de betrokkenheid vanuit de gemeente. Dat is bijzonder en hartverwarmend! Hartelijk dank aan Bakkerij Klootwijk en aan iedereen die een paastas besteld heeft! Hartelijk dank aan het videoteam, de muzikanten en iedereen die betrokken is geweest! Ontzettend mooi om zo met elkaar verbonden te zijn in deze tijd!

JEUGDRUBRIEK

Examens

Na een bijzondere voorbereiding op jullie examens komt de tijd van de examens er aan. De praktijkexamens gaan dit jaar niet door, de theorie-examens wel. Ben jij je nu aan het voorbereiden op de examens, dan laten we graag even van ons horen. Doe je dit jaar examen of weet je iemand uit de gemeente die examen doet, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met het adres erbij.

Doorgeven kan aan:

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl

0614375784

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl 

0612508354

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl

0627228251

Alvast bedankt en heel veel succes bij de voorbereidingen en het maken van de examens.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Online-uitzending 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er opnieuw een online opname vanuit de wijkgemeente uitgezonden worden. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat er in 2021 christelijke gemeenten zijn, is het werk van de Heilige Geest! We zouden het fijn vinden om bij deze opnames de wijkgemeente te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan zang, Bijbellezen, gedicht, en / of anderszins. Van diverse opnames maken we een mooi geheel van zo’n 30 minuten. Het zou fijn zijn als verschillende gemeenteleden (jong en oud) willen meedoen. App, bel 06-22787179 of mail naar erika.de.jong@icloud.com voor opgave of meer informatie.

De Kerkenraad

Hartelijk dank

Rond mijn verjaardag van afgelopen 3 april mocht ik verschillende kaarten, e-mails en telefoontjes ontvangen met felicitaties uit Hardinxveld – Giessendam. Dit heeft mij erg goed gedaan. Graag wil ik ieder daarvoor hartelijk bedanken.

ds. T.C. Guijt

Pastoraat

We leven mee met anderen die een moeilijk ziekteproces kennen. Ook degenen die naast hen staan, bidden we geduld, moed en wijsheid toe. “Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten” (Psalm 31: 19 ber.)

Bijbelkring

De laatste Bijbelkring van dit seizoen is woensdagavond 21 april. Deze avond wordt gehouden in de Nieuwe Kerk. U en jij zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. We beginnen om 20.00 uur. Aan de beurt is het laatste hoofdstuk van het boekje. Daarbij hoort Exodus 40. Dit gedeelte gaat over de bouw van de tabernakel. Daarmee krijgt het woord ‘eredienst’ in de titel van het boekje echt een gezicht. We hopen en bidden op een gezegende avond met elkaar.

Gelezen

“Onderschat niet hoeveel de macht van God kan doen in jouw leven door middel van de Bijbel. De stem van de Heere kan zelfs onze krachtigste tegenstand breken, onze wanhoop bezweren, ons van schuld bevrijden en ons naar Hem toe leiden.”

Tim Keller

Tenslotte

We denken aan Amy de Jong. Zondagmiddag zou zij uitgezonden worden naar Uganda. Dat dit niet door kan gaan is echt een teleurstelling. We hopen van harte dat deze dienst over niet al te lange tijd alsnog gehouden zal worden en dat ze dan in Uganda aan de slag mag gaan in het Koninkrijk van God. We leggen het in Gods handen.

In de komende tijd wil ik de prekenserie over Elisa vervolgen. We zijn toegekomen aan 2 Koningen 6. Vandaar dat er in dit kerkblad alvast een meditatie staat over 2 Koningen 6:2a. Maar eerst is er zondagavond een leerdienst over bekering. Bekering is een woord dat vaak klinkt, maar wat is het precies? Het is mooi dat deze leerdienst zo kort na Pasen valt. Want in de bekering gaat het ook om de opstanding van de nieuwe mens en dat is onmiskenbaar verbonden met de opstanding van de Heere Jezus. We lezen in de dienst zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. U en jou een leerzame dienst toegewenst!

Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds.W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, 

scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor alle zieken in onze gemeente. Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!’ (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Reserveringen

Tijdens de doopdienst zijn alle plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van beide doopouders. 

Zondagmorgen 25 april a.s. is er in de Parel weer een dienst, waarbij we eerst de gezinnen een plaats willen geven. Vanaf zaterdag 24 april kunnen dan overige gemeenteleden nog inschrijven.

Pareldienst

Op zondagavond 18 april is er een Pareldienst, waarin voorgaat ds. Louis Krüger, verbonden als binnenvaartpastor aan de Koningskerk in Rotterdam.

Het thema is “Kwade machten om ons heen”. Vanuit diverse Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament wordt dit verder uitgewerkt.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect.

Er is in de zaal weer een ministry-team aanwezig; dit team is ook 24/7 bereikbaar via ministry@hghg.nl

Als je er in de Parel bij wilt zijn, moet je je opgeven via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 2 mei met ds. Hans Schaap.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk tweemaal € 20,-. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Citaat

Na de dood begint iets nieuws. Daarover heeft geen macht van de dodenwereld ook maar iets te zeggen.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor de gemeenteleden die dreigen af te haken. Dat we in liefde naar hen omzien en hen zo mogelijk betrekken bij het gemeenteleven.

Nog herstellend van de oorlog, kreeg Syrië een grote klap van de coronacrisis. Bid dat ook dit land vaccins krijgt. Bid om bescherming van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel. Velen van hen zijn al gestorven, bid dat de anderen op wonderlijke wijze door de Here God beschermd worden. (Gebedskalender Open Doors)

Cuba bevindt zich in de diepste economische crisis in dertig jaar. In het hele land zijn grote voedseltekorten, veel winkels zijn leeg en Cubanen staan uren in de rij voor levensmiddelen. Zoals bij elke crisis worden de kwetsbare mensen in de samenleving het hardst getroffen. Bid voor hen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl, 

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn vele zorgen en noden in de gemeente. Mensen in het ziekenhuis, verpleeghuis, mensen die in isolatie moeten zitten. Daarnaast zijn er vele andere vormen van ziekte, ook psychisch. We zien dat we leven in een gebroken wereld. 

Ondanks alle zorg en verdriet en pijn is één ding zeker: de Heere regeert en Zijn weg is de beste, ook al begrijpen we die vaak niet. Het gaat altijd goed als op de bodem van ons hart leeft wat Paulus zegt in Filipp.1:21: Want het leven is…….Christus.

Gift

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 10 voor de kerk.

Terugblik

In de avonddienst van Eerste Paasdag mochten 5 personen uit onze wijk belijdenis van het geloof afleggen. Onze predikant preekte over Johannes 20: 24-31.

Gemeente zijn: ‘Moderators’ gezocht

Verbonden zijn met elkaar kan op veel verschillende manieren. In deze kerkbode leest u over de mogelijkheid samen te wandelen. Zondagmiddag j.l. is een groep jongeren rond Gods woord bijeen geweest. Een initiatief met een prachtnaam Rejoice: Wees blij. Een aantal jongeren uit onze wijkgemeente vormt op dit moment ook een WhatsAppgroep waarin ze samen een Bijbelleesrooster volgen. Over het gelezen Schriftgedeelte kan in de appgroep gedeeld, gevraagd, bemoedigd en geantwoord worden. We zijn op zoek naar ‘moderators’, mannen of vrouwen, jong tot oud, die als groepsbeheerders met een groepje mensen een Bijbelleesrooster willen volgen om ook op die manier verbonden te zijn rond het Woord van onze God. Het zal gaan om een rooster dat twee tot drie maanden loopt. Daarna kan het groepje weer worden opgeheven. Bent u geen type om groepsbeheerder te zijn maar lijkt het u of jou toch fijn om van zo’n groep deel uit te maken, reageer dan ook naar ouderling303@hghg.nl. U kunt zich ook melden bij uw sectieouderling. We horen graag.

L.H.Y. Eskes / L.T. Veldman

Gelezen / gehoord

God wil een zelfverzekerd bouwen op eigen capaciteiten ontmoedigen, geloofsvertrouwen aanleren en de hantering van een hemelse wapenrusting stimuleren.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

ACTIVITEITENAGENDA

= De Parel, kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 17 april 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek (ingang: kb)

Maandag 19 april 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

Zondag 18 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds.L.W. de Haan, Genderen

Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds.E. van Wijk, Sprang-Capelle (rb)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. (groep C1) ds.M.A. Kuijt, Wijk en Aalburg

18.00 uur ds. (groep C2) ds.W.J.Westland

Heid.Cat. Zondag 33

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid prop.A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur wijk 2 Noord ds.L. Krüger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Red een Kind, Zuid – Soedan

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Oude Kerk:

09.30 uur Joyce Versluis, Juliët Boon 

Nieuwe Kerk:

09.30 uur Miranda Batenburg, Madeleine van Milligen

De Parel:

10.45 uur Loïs Veldman, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 22 

avonddienst: Psalm16: 6

 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

Rejoice 11 april

R E J O I C E

ZONDAG 11 APRIL is de eerste samenkomst georganiseerd door het rejoice-team voor jongvolwassenen!

11 april komt Tim Veldman spreken over het thema ‘The Servant King’.

Om 14.00 beginnen we, maar vanaf 13.45 zijn jullie welkom in de oude kerk waar je verwelkomd zult worden door ons team. Het zal ongeveer een uur duren. Na afloop is er nog ruimte voor gesprek en/of gebed.

Vind jij het gezellig om aan te sluiten? Meld je aan door op de onderstaande link te klikken: https://meevieren.nl/hghg-wijkzuid/
Kies > Samenkomst Rejoice

Pareldienst 18 april 2021