Pareldienst 5 september

77-08

 Waar ben je?

“En de HEERE God riep Adam en zei tegen hem:
Waar bent u?”             

(n.a.v. Genesis 3: 9)

____________________________________­­­________________

In de kinder- en jongerenweek ging het over thema contact: ‘Hallo, contact?!’ God zoekt contact met ons mensen.

Als je dat op je laat inwerken is dat heel bijzonder. Echt een wonder. De HEERE zoekt contact… Wat erg en verdrietig dat Híj contact moet zoeken. Er was geen verbinding meer! 

Adam en Eva waren weggelopen. Weggekropen in de bosjes om zich uit pure schaamte en ellende voor God te verstoppen.

Het lijkt erop dat wij vandaag die schaamte voorbij zijn. Zitten we er nog wel mee, dat we geen verbinding hebben? Of missen we die niet eens?

Of we er nu wel of niet mee zitten… Gòd zoekt contact. Zo is Hij. Hij kan en wil niet zonder de mens die Hij geschapen heeft. Wat een onvoorstelbare liefde. Wat bijzonder dat de Heilige Geest hier al de Bijbelschrijver inspireerde om de Naam van God te noemen: en de HEERE God riep Adam… Terwijl de mens ontrouw werd en vreemd ging, blijft de HEERE trouw aan Zichzelf en aan de mens Die Hij geschapen had.

Onze belijdenis drukt dat op een ongeëvenaarde manier uit: ‘Wij geloven dat onze goede God, door Zijn wonderlijke wijsheid en goedheid, ziende dat zich de mens alzo in den lichamelijke en geestelijke dood geworpen en geheel ellendig gemaakt had, Zichzelf begeven heeft om hem te zoeken, toen hij al bevende voor Hem vluchtte, en heeft hem getroost, belovende hem Zijn Zoon te geven…’(NGB17)

Ja, zo is onze God. Hij laat het er niet bij. De HEERE wil niet dat Adam en Eva sterven door de noodlottige gevolgen van hun eigen keuze.

Zo is het nog. De vraag van toen, echoot ook vandaag door. In de verkondiging, dé roepstem van de levende God… maar ook onderstreept en ondersteund door zoveel andere roepstemmen. Tot en met de microfoon van het lijden als we onbereikbaar blijven, zoals C.S. Lewis het uitdrukte.

En eerlijk is eerlijk. Dat is wel aan de orde. We zijn niet anders of beter dan Israël: ‘Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd, Israël is tegenover Mij onwillig geweest (Psalm 81:12). Dát het wel tot een antwoord komt, heeft alles te maken met de volhardende liefde van God. De kracht van Zijn stem. Jezus zegt: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De tijd komt en is nu dat de doden de stem van de Zoon van God zullen horen, en dat wie hem horen, zullen leven. (Johannes 5: 25)

Dan ga je luisteren. Zelfs als je niet wilde, want je kan niet anders. De Heilige Geest zorgt voor de verbinding. Hij leert ons luisteren en Gods stem verstaan. Hij legt het antwoord ons in mond en hart: ‘Abba, Vader U behoor ik toe.’ Dat is echt Thuiskomen.

Ja, nu valt de verbinding nog al eens weg. Zijn we door onze zonden ‘onbereikbaar’ zodat Gods signalen niet doorkomen. Maar de HEERE gaat door. Hij roept onvermoeibaar de mens naar Zich toe.

De vraag van toen, ‘Adam waar bent u?’ is echt zo’n vraag die ook vandaag aan het denken zet. Je kunt hem op allerlei manieren lezen.

Waar ben je? De HEERE God is de mens kwijt. Waar ben je nou? Hallo, contact?! Maar ook wáár ben je? Waar heb je je verborgen voor de Alwetende? Hij, Die Adam en Eva in hun angst en schaamte wel ziet, ook al hebben ze zich verstopt in de bosjes. De HEERE kijkt er dwars doorheen en roept ze toch bij Zich.

Voert het te ver, als we voorzichtig de vraag verder invullen? Mens, waar ben je nu mee bezig? Je bent door je ongehoorzaamheid een weg ingeslagen die alleen maar leidt tot angst, schaamte, dood en verderf. Het opent een wereld vol ellende, waar distels en dorens welig tieren en je openkrassen. Een wereld vol moeite en pijn.

Ja, de HEERE God stelt de vragen. Vragen die er toe doen en de schuldvraag van het vele lijden en alle ellende op de juiste plek neerleggen. Mens, waar ben je mee bezig? Welke gevolgen hebben onze keuzes en ons gedrag voor Gods schepping? Wat doen we Hem en elkaar aan?

Dan is het ook een genadige vraag, die een doodschuldige mens terecht brengt! Hallo, contact?! Want de HEERE God roept Adam tot Zich. Hij laat de mens niet aan zijn zelfgekozen lot over. Waar de HEERE God spreekt en ons tot Zich roept, wordt de verbinding hersteld en de mens gevonden. Jezus zegt: Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11: 28).

ds. J.C. Breugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Planning voor het nieuwe seizoen – !! nog altijd niet compleet

Intussen hebben we een aardige lijst van geplande activiteiten voor het nieuwe seizoen. Toch ontbreekt er nog veel. Daarom vragen we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. na te gaan of ze hun planning voor het nieuwe seizoen al hebben doorgegeven. Zo niet: graag zo spoedig mogelijk doorgeven naar e-mailadres: activiteiten@hghg.nl  !

Geef daarbij op wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld de contactgegevens voor bijzondere activiteiten.

Controleer ook of de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel klopt en geef bij wijzigingen de gewenste tekst door.

NB: Ieder blijft zèlf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties!

Openingsweekend zondag 19 september

Themadienst in de kerken

Een (digitale) themadienst in beide kerken om 09.30 uur. Na de diensten is er de mogelijkheid tot koffiedrinken in en rondom De Parel. Tot dan!

Openluchtbijeenkomst

Om 15.00 uur is de jeugd t/m 30 jaar van harte welkom voor een openluchtbijeenkomst. De spreker is Martijn van der Veer (bekend van Dagelijkse Broodkruimels) en na afloop is er nog een hapje en drankje. Locatie: Natuurgebied Giessenzoom. Bij NuBuiten ga je het ‘Pelgrimspad’ op en daar staan bordjes richting de juiste plaats.

Begeleiders gezocht: Nerflanderpad

Voor de (onderbouw) kinderactiviteit tijdens het openingsweekend (zaterdagmiddag 18 september a.s.) worden nog begeleiders gezocht voor het avontuur van het Nerflanderpad! Lijkt het u of jou leuk om te helpen? Meld je dan aan via kinderprogramma@hghg.nl 

College van kerkrentmeesters

Stand van zaken groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk

In het kerkbodebericht van 2 juli hebben we u geïnformeerd met betrekking tot de stand-van-zaken van het onderhoud aan de Oude Kerk. Toen waren het dak en de goten al vervangen. Inmiddels zijn ook de hardhouten louvre-roosters in de dakkapellen weer up-to-date. Voor wat betreft de werkzaamheden aan de gevel hebben we de afgelopen weken grote stappen gemaakt. Tijdens de bouwvakvakantie is er vanaf de bovenste twee steigerslagen nieuw voegwerk aangebracht in de gemetselde gevel. Voorafgaand hieraan zijn er vele kapotte en gescheurde stenen uitgehakt en vervangen. Ook zijn er hardstenen waterslagen in de steunberen aangebracht op diverse niveaus.

De komende twee weken wordt er vanaf de onderste twee steigerslagen gevoegd. Daarna gaan we de stalen raamkozijnen aanpakken: gescheurde beglazing wordt vervangen; achter de preekstoel komt gekleurd glas.

Het is de bedoeling dat we in de laatste twee weken van september de raamkozijnen schilderen, de hemelwaterafvoeren vervangen en de gevel impregneren.

Daarna kan de steiger worden gedemonteerd. We zijn dan echter nog niet klaar. Als de weersomstandigheden het toelaten richten we ons -na het verwijderen van de steiger- op reparatie en schilderwerk van de gestukadoorde gevelplint.

Al-met-al is het weer een hele klus, echter: we hebben de afgelopen maanden opnieuw de betrokkenheid van de gemeente gemerkt; daar zijn we dankbaar voor!

Monitoren

Door de AK is al enige jaren geleden besloten om het tonen van beeld mogelijk te maken in de Oude Kerk. Afgelopen tijd heeft het College van Kerkrentmeesters besloten op welke wijze daaraan invulling wordt gegeven. De komende weken zal gewerkt worden aan het plaatsen van vier monitoren, twee op de galerijfronten en twee op de grote ramen naast de preekstoel.

de kerkrentmeesters

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 29 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting De Ark. Stichting De Ark in Hardinxveld-Giessendam is opgericht als een ouderinitiatief en biedt logeerzorg aan mensen met een lichamelijke, verstandelijke en / of meervoudige beperking. Het logeerhuis aan de Vinkeweer is geschikt voor 5 tot 8 logees. Vanuit de regio komt men regelmatig een weekend logeren. Al vele jaren maken onze mensen met een beperking dankbaar gebruik van de mogelijkheden die hier worden geboden. In De Ark hebben de logees het prima naar hun zin en met elkaar hebben ze allerlei activiteiten zoals bijvoorbeeld het meehelpen met het klaarmaken van het eten. Ook voor hun ouders / verzorgers is het fijn dat de logees een weekend in De Ark kunnen verblijven, zodat zij even ontlast worden van de vaak zware taak die het verzorgen met zich mee brengt. De laatste jaren wordt steeds minder subsidie vanuit de overheid verstrekt, en zijn giften van kerken en uit de samenleving noodzakelijk om het logeerhuis in stand te houden. De diaconale collecte voor Stichting De Ark wordt dan ook van harte bij u aanbevolen! Wilt u dit werk èn de zorg die verleend wordt aan mensen met een beperking, meenemen in uw gebed?

Ontmoetingsavonden 2021-2022

Alvast voor in uw agenda: hierbij het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen. Dit alles uiteraard onder voorbehoud en Deo volente:

Donderdag 16 september: een diaserie over Onze Waddeneilanden

Donderdag 21 oktober: een dialezing over Stichting Kom Over en Help

Donderdag 18 november: een diaserie ‘Wandelen langs de rand van de Noordpool’

Donderdag 16 december: Kerstviering met broodmaaltijd

Donderdag 20 januari: een diaserie over Pakistan

Donderdag 17 februari: een dialezing over kinderboekenschrijver W.G. van der Hulst

Donderdag 24 maart: een diapresentatie over Natuurparken in Amerika

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden: hartelijk welkom!

ZENDING

Lea van der Riet-Luiten bericht:

Het is winter in Zuid-Afrika en dat is hier in huis goed te merken. We hadden allemaal een flinke griep te pakken. Yochanan, ons zoontje van bijna 2 jaar, had een week terug ook nog eens de mond-, hand- en voetziekte opgelopen. Dat zorgde voor heel wat ongemak en pijn. Gelukkig is hij dit weer bijna te boven en hopelijk blijft hij nu ook gezond. Verder gaat het hier goed met ons! We mogen weer Bijbelclubs geven nadat de ergste piek van de derde golf voorbij is. Twee weken terug kon ik weer met de eerste Bijbelclub in Strand beginnen (zie foto). Erg fijn dat er gelijk zoveel kinderen waren. Bij zo’n eerste keer beginnen we weer met een basisles en vertellen we wat het Evangelie inhoudt en hoe kinderen tot geloof kunnen komen. In de loop van het kwartaal zullen we vooral over ‘gebed’ praten en behandelen we de lessenreeks over ‘Jozef’. Mooie en leerzame verhalen! Door corona kunnen we heel wat minder kinderen bereiken dan we gewend waren. Zo zijn scholen er nog niet klaar voor om ons te ontvangen vanwege beperkte lesuren. Gebed voor meer Bijbelclubs (ook op scholen) zou heel fijn zijn!

Amy bericht:

Beste gemeenteleden,

Inmiddels voelt het alsof ik al langere tijd in Oeganda ben; er is alweer zoveel gebeurd.

In een notendop zal ik jullie de belangrijkste zaken vertellen, maar hou ook zeker de nieuwsbrief in de gaten die begin september komt. Daarin staat alles veel uitgebreider!

Mijn reis en aankomst verliepen goed en voorspoedig, hier zijn we erg dankbaar voor. Zeker omdat het door Covid natuurlijk best nog even spannend was, zo last-minute.

Eigelijk ben ik direct begonnen met het inrichten van mijn appartementje, wat een zegen om zo’n mooi plekje voor jezelf te hebben op een beveiligd terrein. Alles was netjes geverfd, natuurlijk niet helemaal zoals ik het zelf zou doen, maar goed genoeg! Meubels zoeken en dergelijke gaat allemaal niet zo gemakkelijk als in Nederland, maar inmiddels kan ik wel zeggen dat het meeste van mijn huisraad compleet is. Dit voelt als een enorme rust.

Het was erg fijn om het land, de cultuur en mensen weer te ervaren. Het voelt toch wel echt als thuiskomen.

Inmiddels zijn de Ugandese lessen ook gestart. Dit is leuk, maar ook pittig. Zo’n andere taal leren, ik ben nog op zoek om dit echt goed gestructureerd aan te pakken met het leren & tijd hiervoor inplannen, maar met veel oefenen met de mensen hier en gewoon doen, kom ik al een heel eind.

De lockdown in Uganda was net na mijn aankomst weer enorm streng geworden. Hierdoor zaten heel veel mensen voor meer dan 6 weken thuis: zonder werk en in grote armoede. De kleine reserves die mensen hadden zijn al tijdens de eerste lockdown opgemaakt en veel mensen zaten zonder eten. Schrijnend om te zien. Gelukkig konden wij, samen met mensen uit de kerk hier, een goede vriend, Derrick & veel mensen uit Nederland redelijk snel een voedselactie op touw zetten. En wat was de zegen ruim! Bijzonder om te zien en zo goed om te kunnen delen aan de mensen die het zo hard nodig hadden.

Op alle voedselpakketten hadden we een sticker geplakt met de logo’s van de organisaties die meehielpen en de Bijbeltekst uit 1 Joh. 4;19 ‘Wij hebben lief, omdat Hij ons eerst lief had’.

De afgelopen twee weken waren helaas erg zwaar. Ik kreeg een bacteriële infectie, die met medicatie maar moeilijk te bestrijden was. Na veel ziekenhuisbezoeken en moeilijke dagen lijkt het inmiddels wat beter te gaan.

-Willen jullie mee bidden voor een voorspoedig en volledig herstel voor Amy?-

En alvast een save the date! Op 25 september zal er een samenzangavond worden gehouden t.b.v. Special Joy! Verdere informatie volgt via de kerkbode, maar houdt hem alvast vrij in jullie agenda.

Een ieder Gods zegen toegewenst. Met vriendelijke groet,

Amy & haar ThuisFrontTeam

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Zondagavond 29 augustus is er weer een leerdienst. Door een wijziging in het rooster van de leerdiensten heeft ds. P. van de Voorde het vierde gebod al bepreekt. Zondagavond hoop ik het derde gebod aan de orde te stellen. Daarbij horen de zondagen 36 en 37 uit de Heidelbergse Catechismus. De focus ligt daarbij op zondag 36.

Laten wij bidden om gezegende diensten voor elkaar en voor ons persoonlijk. “Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken” (Ef. 5:1 9).

Pastoraat

In onze gebeden dragen we al onze zieken aan de HEERE op. Sommigen zijn al lange tijd ziek en worden soms steeds weer geconfronteerd met teleurstellingen, lichamelijke gebreken die zich aandienen. Wat is de weg vaak zwaar, ook voor degenen die naast hen staan. Juist in het geloofsleven kunnen de omstandigheden zoveel strijd met zich meebrengen. In Klaagliederen bidt Jeremia: Denk aan mijn ellende en mijn ontheemding (…) Mijn ziel denkt er onophoudelijk aan, zij buigt zich neer in mij. Dit zal ik ter harte nemen, daarom zal ik hopen. Het is de goedertierenheid van de HEERE dat wij niet omgekomen zijn, dat zijn barmhartigheid niet opgehouden is! Nieuw zijn ze elke morgen; groot is Uw trouw.” (Klaagl. 3:19-22)

Ambtsjubileum

Onze oud-predikant en gemeentelid ds. W. Arkeraats werd op 1 september 1971 bevestigd in zijn eerste gemeente Zegveld. Dat betekent dat hij binnenkort 50 jaar predikant hoopt te zijn. We feliciteren hem en zijn vrouw daar van harte mee. Van 1981 tot en met 1993 heeft hij onze gemeente mogen dienen als gemeentepredikant. En sinds zijn emeritaat in 2008 heeft hij onze gemeente ook op allerlei manieren mogen dienen. In onze wijk ging hij voor in de diensten en was hij in vakantietijd verschillende jaren achterwacht en deed begrafenissen. In getrouwheid en met de liefde van zijn hart mocht hij al die jaren bezig zijn in de wijngaard. We zijn de Heere dankbaar voor wat Hij al die jaren aan hem heeft geschonken en in hem ook aan ons. De Heere zij hem en zijn vrouw nabij en goed, ook bij het ouder worden. Dat zij mogen leven van de belofte: “In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen, zij zullen fris en groen zijn om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is” (Psalm 92:15)

Verkiezingen

Aan het einde van dit jaar zijn onderstaande broeders aftredend:

• Diaken J. Lemson, Poolster 18

• Ouderling P. de Keizer, Groot Veldsweer 141

• Ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, Heijmansweer 7

Broeder J. Lemson heeft aangegeven dat hij zich niet meer herkiesbaar stelt. De broeders P. de Keizer en

A.J. Versluis hebben zich voor een nieuwe periode herkiesbaar gesteld. Naast bovenstaande doet zich de situatie voor dat over  twee jaar, meerdere broeders hun periode hebben uitgediend en niet meer herkiesbaar zijn. Daardoor kan de situatie ontstaan dat meer dan de helft van de kerkenraad aftredend zal zijn. De kerkenraad acht het van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om te werken aan de ontwikkeling en continuering van onze wijkgemeente. Dat betekent dat de kerkenraad twee extra vacatures voor ouderling openstelt. Dit betreft vooralsnog een tijdelijke uitbreiding van de kerkenraad. Om aan het vele werk goede aandacht te blijven schenken, is het de wens van de kerkenraad dat in bovenstaande vacatures voorzien zal worden. Daarom organiseert de kerkenraad verkiezingen voor ambtsdragers in onze wijkgemeente. De kerkenraad nodigt de belijdende leden van onze wijkgemeente uit om namen in te dienen voor 2 vacatures ouderling en 1 vacature diaken. Kandidaten voor deze vacatures dienen belijdend lid te zijn van de wijkgemeente. Aangezien ouderling P. de Keizer en ouderling kerkrentmeester A.J. Versluis zich herkiesbaar hebben gesteld is het indienen van namen voor deze vacatures wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. De kerkenraad plaatst deze broeders al op de verkiezingslijst.

Mocht voor de openstaande vacatures elk één naam worden ingediend, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan kan de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 20 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 13 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

We bidden of de Heere broeders wil roepen in Zijn dienst. Ambtsbroeders die de roepstem van de Heere volgen en in gehoorzaamheid de weg willen gaan die de Heere hen wijst. Het werk in de gemeente vraagt tijd en inspanning. Als de Heere daarvoor de kracht en genade schenkt, geeft dat veel dankbaarheid en vreugde.

Koffiedrinken

Door een misverstand kan het koffiedrinken op zondagmorgen 29 augustus niet doorgaan. Dat is jammer. Het is fijn en goed om elkaar na de diensten ook te ontmoeten. We hopen daarom dat het koffiedrinken verderop in het najaar wel mogelijk is.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 15,50 voor de kerk. Zelf ontving ik € 15,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen (bij de preek van zondagmorgen)

“Een christen is tegelijk een zondaar en een heilige, want wat onze persoon aangaat, zijn wij in zonden, en in onze eigen naam zijn wij zondaars; maar Christus brengt ons een andere naam, die heet vergeving der zonden, dat om Zijnentwil de zonden kwijtgescholden en vergeven worden. Zo is het dan beide waar: zonde is er, want de oude Adam is nog niet gestorven, en er is geen zonde, want

God wil ze om Christus’ wil niet zien”.

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

We kijken als gezin terug op een heerlijke vakantie in Noordwolde, een plaats op het grensvlak van Friesland en Drenthe en waar de provinciegrens met Overijssel ook niet ver is. Het was een goede tijd van rust in een prachtige omgeving en op een mooi park waar onze kinderen het met elkaar ook goed naar hun zin hadden.

Volgende week gaan de schooldeuren weer open. Dat betekent in de gezinnen weer even schakelen.

We hopen dat kinderen en jongeren er zin in hebben om naar school te gaan. Allen die werkzaam zijn in het onderwijs wensen wij wijsheid en vreugde toe.

Met een hartelijke groet uit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We denken aan gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. Allen Gods troostvolle nabijheid toegewenst.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop

In de gezinsdienst van zondag 29 augustus zal in De Parel de heilige doop worden bediend. Deze doopdienst zal worden geleid door ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. De resterende plaatsen zijn opengesteld voor de overige gemeenteleden.

Kinderoppas

Vanaf 5 september is er in de ochtenddiensten in de Oude Kerk weer B-oppas beschikbaar.

Catechese, mentoren gezocht!

Op woensdag 29 september beginnen de catechese-avonden van het nieuwe seizoen weer. We zijn nog op zoek naar 2 mentoren, die samen met een groepje tieners om de week na de inleiding met hen in gesprek willen over het onderwerp. Als mentor ben je om de week van 19.00 uur tot ongeveer 20.30 uur in de jeugdzaal.

Meld je aan via jeugdouderling.noord@hghg.nl

Reserveringen

Afgelopen zondagmorgen waren er meer aanmeldingen, dan dat er plaats was. Achteraf bleek, dat ca. 20 personen hun gereserveerde plaats niet innamen, zonder dat dit tevoren was gemeld. Dat is jammer! Als u onverhoeds niet kunt, wilt u zich dan afmelden? Dat kan t/m zaterdag 18.00 uur via de mail die u bij aanmelding van info@meevieren.nl hebt ontvangen door op de link te klikken. Na zaterdag 18.00 uur kunt u een mail sturen aan scriba.noord@hghg.nl

Zondagmorgen 29 augustus is er een doopdienst. Dan zijn plaatsen gereserveerd voor familie en vrienden van de doopouders. Ook zien we weer graag de gezinnen met kinderen, maar uiteraard ook de oudere gemeenteleden tijdens deze doopdienst.

Zondagavond komt de hele groep, die op kamp is geweest, gezamenlijk naar de kerk. Voor hen is dan de hele galerij aan de Kerkwegkant gereserveerd.

Verkiezing van ambtsdragers najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel en diaken Dick Klein.

Aftredend en herkiesbaar zijn: de ouderlingen Matthijs van den Bos, Remko den Breejen en Gert-Jan Klop, de ouderling-preses Wim Hoogendoorn, de diakenen Kees Broekhuizen en Bas de Jong en de ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover.

Ook is er een vacature voor een ouderling ontstaan, door de benoeming van ouderling Wim Hoogendoorn tot ouderling-preses, waarvan wij u al eerder op de hoogte stelden.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 2 ouderlingen en 1 diaken.

De leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling of diaken. Indien leden dit wenselijk achten, kunnen zij ook namen indienen voor het ambt van ouderling-kerkrentmeester en ouderling-preses. Bij het indienen van kandidaten dient er te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Alleen bij de ambtsdragers met een bijzondere opdracht, zoals hier de ouderling-preses, is de kerkenraad, conform ordinantie 3-6-2,3 niet gebonden aan de aanbevelingen van stemgerechtigde leden.

Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 20 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer er meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn, wordt er op maandag 4 oktober, een verkiezingsvergadering gehouden in de Oude Kerk, die start om 19.30 uur precies. Als wijkgemeente loopt dit traject precies een week later dan bij de andere twee wijkgemeenten. Dit komt voor onze wijkgemeente wat beter uit.

Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we erop vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Gastvrouwen / gastheren gezocht

Het is zondag, de klok in de kerktoren luidt. We zijn welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is volop ruimte voor! We hopen als kerkenraad dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom heten en bij eventuele vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u / jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. (In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.)

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk driemaal een gift van € 20,- voor de kerk. Ouderling Milan Maurer kreeg tijdens een verjaardagsbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

Op zondagavond 5 september is er een Pareldienst met als thema ‘Voel je vrij’. Br. Hans Borghuis uit Veenendaal zal de dienst leiden en de muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl!

Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Of nodig deze thuis bij je uit. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl.

Door de bevestiging van ds. Dubbelman op zondag 26 september vervalt de Pareldienst die voor die avond gepland stond.

De volgende Pareldienst is op zondagavond 10 oktober met ds. Bert-Jan Mouw.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘God was en is wat Zijn Naam betekent, en dat zal Hij voor altijd blijven.’

John Owen (1616 – 1683)

Bidden en danken

  • We bidden voor de gezinnen met gezinsleden die anders begaafd zijn en die soms veel zorg nodig hebben wat ook heel zwaar kan zijn voor de overige leden.
  • Door het sluimerende gevaar kwamen veel Kameroense christenen niet toe aan het bewerken en inzaaien van hun land. In het laatste kwartaal van 2020 konden partners van Open Doors meer dan driehonderd gezinnen helpen met noodhulppakketten. Bid dat er een einde komt aan het geweld. (Gebedskalender Open Doors)
  • Veel vakantiegangers gaan op zondag naar een plaatselijke kerkdienst. Zeker voor kleine gemeenten in bijvoorbeeld Frankrijk en Tsjechië is het leuk en bemoedigend om bezoek te ontvangen. Dank God dat we ons binnen Gods wereldwijde kerk met elkaar verbonden mogen weten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou komende zondag gezegende diensten in De Parel, de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Als God mij vertroost, is het kruis niet te zwaar
dan heb ik geen vrees in het bangste gevaar
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht
dan zing ik mijn psalmen in de duistere nacht.

Verkiezingen najaar 2021

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn in onze wijkkerkenraad verschillende broeders aftredend. De stand van zaken is als volgt. Van de ouderlingen zijn aftredend: P.C. Bakker, A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman. Broeder P.C. Bakker is volgens de kerkelijke termijnen niet herkiesbaar. De andere broeders stellen zich herkiesbaar. Van de diakenen zijn aftredend: C.M. Don en J. de Jong. Broeder C.M. Don stelt zich niet herkiesbaar. Van de ouderling – kerkrentmeesters is broeder R. Vlot aftredend en niet herkiesbaar omdat zijn kerkelijke termijn er op zit. Leden van onze wijkgemeente worden opgeroepen tot het indienen van namen van hen die geschikt geacht worden. Vanwege een vacature die er nog is voor het ambt van ouderling zijn er minimaal 2 namen voor ouderling, 1 naam voor diaken en 1 naam voor ouderling – kerkrentmeester nodig. Uw schriftelijke voordracht (uit het mannelijk deel van de belijdende leden van wijk 3 Zuid) dient ondertekend te zijn door minimaal 10 leden en uiterlijk maandag 13 september om 18.00 uur ingeleverd te zijn bij de scriba, P.C. Bakker, Plompencamp 7. Noemt u bij het indienen van de namen duidelijk voor welk ambt u de naam indient. Als u graag een naam  of namen wilt indienen, maar niet in de gelegenheid bent deze door voldoende andere leden te laten ondertekenen, kan het toch zinvol zijn deze in te dienen. Uw voordracht heeft dan het karakter van een aanbeveling. De kerkenraad kan besluiten, maar is daartoe niet verplicht, de namen op de kieslijst te plaatsen. Indien uiteindelijk meer namen ingediend worden dan nodig, zal op 27 september om 19.30 uur in de Oude Kerk een verkiezingsvergadering worden gehouden. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigd. Het indienen van namen of medeondertekenen is overigens wel mogelijk voor niet-belijdende leden. De kerkenraad hoopt dat de voortgang van het gemeentewerk, nu met name het kerkenraadswerk, een zaak van uw gebed zal zijn. We hopen en bidden dat we in januari 2022 weer met een voltallige broederkring het werk kunnen voortzetten.

Opvoedkringen seizoen 2021-2022

De opvoedkringen van wijk Zuid nodigen jullie weer van harte uit om mee te gaan draaien! Hebben jullie kinderen en is het oudste kind in de leeftijd 0-3 dan kun je op 7 september 2021 voor het eerst of opnieuw bijeenkomen met ouders met kinderen in dezelfde leeftijdscategorie. Valt jullie oudste kind in een van de  andere leeftijdscategorieën en willen jullie ook graag aanhaken? Stuur dan een appje of een mailtje naar Arma Don: eric.arma@gmail.com of 06-40 05 82 90. Dan zorgen we dat je betrokken wordt bij de datumprikker voor de data van dit nieuwe seizoen. De avonden zijn weer van 20.00 (inloop vanaf 19.45)-22.00 uur in De Parel. Per avond behandelen we een thema passend bij de leeftijdscategorie. Voor meer informatie: www.hghg.nl/verenigingen-kringen/opvoedkringen/.

Gelezen / gehoord

‘Door altijd verbonden te zijn ontnemen we onszelf de mogelijkheid tot ons zelf in te keren.’

Tenslotte

Aan de vakantieperiode is weer een eind gekomen. Op maandag 30 augustus is ook de vakantie van onze predikant voorbij. We danken broeder Verkaik voor het waarnemen van het pastoraat in de vakantieperiode. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten begint het ‘gewone’ leven weer. Ook voor het werk in de kerk worden de nodige voorbereidingen getroffen. Laten we in alle werkzaamheden in Gods Koninkrijk het gebed niet vergeten. ‘Zie op ons neder in genâ, opdat ons werk voorspoedig ga.’

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek- 

Maandag 30 augustus 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 2 september 2021

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja: br. T.J.D.de Koning

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 29 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Bijl, Papendrecht

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. J.J. ten Brinke, Oud Beijerland (groep 1)

18.00 uur
ds.W.J.Westland, Heid.Cat. Zondag 36, (groep 2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord ds. M.C. Batenburg, Gouda – bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J. Muller, Bleskensgraaf

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting De Ark

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas 

Oude Kerk: Jeanine Koesveld; Sanna de Jong

Nieuwe Kerk: Wieneke Meerkerk; Rebekka Schild; Heidi Verdoold

De Parel: Thirza de Kock; Julia van Herwaarden

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 1

avonddienst: Avondzang: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst

18.00 uur ds. A. Goedvree, Hoevelaken (groep B)

Collecten

1. Evangelisatiecommissie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

Kinderoppas

Renske de Knegt, Esther Groeneveld, Renske Egas (reserve) 

 


College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

 

77-06,07

 Als het donker is……

 “Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.” 

(Jesaja 50: 10)

____________________________________­­­________________

 Om maar met de deur in huis te vallen: we kunnen deze woorden zó maar verkeerd begrijpen. ‘Wie is er onder u, die de Heere vreest?’ Een beperking dus. Als ik me niet bij die mensen kan of durf rekenen, dan kan ik niets met die mooie woorden. Dan keer je je teleurgesteld of ontmoedigd af. Niet voor mij!

Of zullen we iets anders ‘opluisteren’ uit deze tekst? Graag. En zo komen we tot de ontdekking, dat de profeet juist een pastoraal en bemoedigend woord heeft voor mensen, die het moeilijk hebben. Hij kent hen: ‘Mensen, die de Heere liefhebben en luisteren naar de stem van Zijn Knecht’. Bij ‘die Knecht’ mogen we denken aan de Heere Jezus, van wie Jesaja -als de evangelist van het Oude Testament- zo heerlijk spreekt.

Je zou denken, dat die mensen altijd blij zijn, altijd lopen te zingen. Ze vrezen God immers en dan is het toch altijd goed? Maar het blijkt heel ánders te zijn. Ook zij, die de Heere vrezen, lopen soms in ‘duisternissen’. Dat is eigenlijk geen goed Nederlands woord, maar in het Hebreeuws wel. Om aan te geven, hoe diep die duisternis is. Er is geen straaltje licht. En het is voor Jesaja niet alleen de duisternis van de nacht. Een zandstorm of een geweldige zwerm sprinkhanen konden ook zomaar het licht van de zon afschermen. Of de rook van een brand, van geweldige bosbranden, zoals in Siberië.

Dat is een angstige ervaring. Je kunt de weg niet vinden en alles ziet er zo anders uit. Een boom kan zo maar op een dreigende man lijken. En dan ga je allerlei dingen ‘uitvergroten’. Misschien weet u ervan, als er ziekte is of psychische nood of andere zorgen, die diepe sporen kunnen trekken.

Maar dat is niet het enige, wat Jesaja noemt. Hij spreekt de mensen aan, die in Babel, in de ballingschap verblijven. Waarom waren ze weggevoerd? Dat was toch vanwege hun zonde? Dáárdoor is het zo donker geworden in het leven. En óók als je de Heere vreest, kun je gaan in ‘duisternissen’ van aanvechting, strijd en maar niet te overwinnen zonden.

En dat juist in Bábel, de lichtstad. Daar gonsde het leven dag en nacht. Maar die stad kende ook een andere kant: het nachtleven, de misdaad, de diepe eenzaamheid. In dat felle licht kan het óók aardedonker zijn.

‘Hóór eens’, zegt Jesaja: ‘als je dat meemaakt, moet je op de Naam van God vertrouwen’. Roep dan maar: ‘Heere, help!’ En we weten het: bij de Naam van God mogen we denken aan de Heere Jezus. In Hem openbaart God zich als de God, die hoort. Als je weg door het donker gaat; als de zonde je benauwt en de vorst der duisternis je op een dwaalweg wil brengen; als zorg en verdriet het leven verduisteren.

’t Mocht wat’, zo kan de vijand smalen. ‘Iemand die zelf in de duisternis was, midden op de dag nog wel. Toen kwam Hij óók niet verder dan een ‘waarom’. Wát een misvatting! Juist doordat de Knecht des Heeren in de duisternis was, weet Hij, wat het is, om dat mee te maken. Maar méér nog: daardoor heeft Hij de vorst der duisternis overwonnen en de macht van de zonde gebroken. 

Daarom kan Jesaja zeggen: ‘Vertrouw op Hem’. Of anders gezegd: laat je door Hem leiden, wetend, dat Hij de goede weg wijst, ook al gaat deze soms door duistere dalen. Hij weet, wat Hij doet. Je kunt op Hem áán.

Laten we nog even terugkeren naar het begin. Je zou kunnen denken, dat Jesaja zich beperkt tot degenen, die de Heere vrezen. In werkelijkheid heeft hij het hele volk op het oog, niet alleen met een pastoraal woord, maar ook met een indringend appèl.

Een bewogen oproep, gericht aan hen, die de Heere niet vrezen. Als je zó leeft, ga je echt in de duisternis, om uiteindelijk te komen op de plaats, waar het eeuwig nacht is. En daar is niets en niemand, om op te steunen.

“Wie is er, die de Heere vreest?” Steun dan op Hem, die gezegd heeft: ‘Ik ben het Licht der wereld’. Hij is onmisbaar, want straks komt de diepe nacht van het sterven. Maar als Hij meegaat, door de donkere poort van de dood, is er een ingaan in het nieuwe Jeruzalem. Daar is geen nacht en dus óók geen duisternis, maar een wandelen in het licht van Zijn aanschijn.

“Wie is er, die de Heere vreest?” Hoort u erbij?

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed 

Zaterdag 14 augustus is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat gebeurt er veel in een maand. En wat is er veel om voor te bidden. Maar wat is er ook veel om te danken! Wat er ook verandert, onze God blijft Dezelfde! Op Hem kunnen we aan en bij Hem kunnen we altijd terecht! Bid en dank jij mee? Van harte welkom!

Openingsweekend zaterdag 18 september

  • Nerflanderpad

Ga jij mee met Wout op pad door Nerflanderdorp? Overal zijn dozen en ballen te zien. Iedereen is op jacht. Waarom? Ontdek dit met ons mee tijdens het openingsweekend. Met onze ‘knapzak’ en Nerflandermuts beleef jij het avontuur van Wout. Ben jij tussen de 4 en 8 jaar (onderbouw, groep 1 t/m 4), geef je dan nu op en ga met ons mee! Graag zelf uw kind(eren) op locatie brengen. Het avontuur start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Locatie: terrein In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). Aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

  • Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg

Kinderen van groep 5 t/m 8 (bovenbouw) worden om 14.00 uur verwacht in de griend bij In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). Er is een mooi programma in elkaar gezet om daar lekker actief bezig te zijn! Het programma duurt tot ongeveer 16.00/17.00 uur. Geef je op via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Voor de ouders die hun kind(eren) wegbrengen (en ophalen) is er tijdens de kinderactiviteiten ook een gezellige plek voor ontmoeting ingericht. Wees welkom! Er staat wat lekkers voor u klaar.

  • Fietstocht

Een fietstocht waarbij gekozen kan worden uit twee verschillende afstanden (circa 35 of 50 km). Om de deelnemers zo verspreid mogelijk te laten vertrekken kan er tussen 10.00 en 13.00 uur gestart worden met de tocht. Startpunt is bij De Parel, daar ontvang je de routes en staat er voor elke deelnemer een lunchpakketje klaar. Beide routes passeren het rustpunt in Spijk. Bij fikse regenbuien gaat de fietstocht niet door. Aanmelden kan via het afknipstrookje of via fietspuzzeltocht@hghg.nl.

  • Maaltijd

Na alle activiteiten op vrijdagavond en zaterdag overdag, is er ook dit jaar weer een aansluitend gezamenlijk diner in en rondom De Parel van 17.30 tot 19.30 uur voor alle leeftijden (aanmelden via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl).

 

Kruispunt organiseert een thema-avond over ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s

Mensen die homoseksueel (anders geaard) zijn, zijn er ook in onze gemeente. Dat plaatst ons voor belangrijke vragen. We willen er voor hem of haar zijn! Tevens willen we trouw zijn aan Gods Woord. Dat kan ons zomaar in een spanningsvolle positie plaatsen. Hoe doe je zowel recht aan Gods heiligheid als aan Zijn barmhartigheid?

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. Zij willen deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Datum: donderdag 23 september 2021

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: De Parel,

Aanmelden: Niet nodig

Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Meer informatie?

Emelia van de Voorde 06-13 38 26 49 / kruispunt@hghg.nl

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 22 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Ieder heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken de bewoners samen met elkaar op. Elke zondagavond is er een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”. Het gastopvang-project van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvang-project in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

 

ZENDING

Democratische Republiek Congo: Ondersteuning christelijk ziekenhuis in Itendey 

Zondag 15 augustus zal de eerste collecte bestemd zijn voor de GZB, met als specifiek doel het ziekenhuis in Congo. Het ziekenhuis in Itendey is tijdens de oorlog erg in verval geraakt en wordt nu herbouwd. De GZB wil helpen bij het verbeteren van de zorg en de aanschaf van apparatuur. De patiënten die het ziekenhuis bezoeken, komen vooral uit de lagere sociaaleconomische klasse. Er zijn ernstige sociale en medische problemen, zoals armoede, verslaving, ondervoeding, HIV en tuberculose en instabiele gezinnen. Mede dankzij onze steun kan het ziekenhuis goede zorg en behandeling bieden. Het ziekenhuis in Itendey is ook een missionair ziekenhuis. Het doel is om een goed getuigenis te geven van het Evangelie in woord en daad. Wilt u het werk van de GZB gedenken in uw gaven en gebeden?

de Zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen, ook zij die thuis verblijven met ziekte en zorgen, Gods vertroostende nabijheid toe: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam” Jesaja 51: 15

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- en € 30- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gave.

Koffiedrinken

Als het mogelijk is willen we zondagmorgen 29 augustus na de morgendienst met elkaar koffiedrinken in De Parel. Het is even afwachten of dit doorgang kan vinden. Definitieve informatie volgt later.

Tenslotte

Voor komende zondag goede en gezegende diensten toegewenst.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken

We denken in onze gebeden ook aan de niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover mogelijk, willen we iedereen de gelegenheid geven om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Omdat we nog steeds een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen, door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid geven om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen ook leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Gastvrouwen/gastheren gezocht

Het is zondag, de klok luidt. We zijn weer welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is weer ruimte voor! De kerkenraad hoopt dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom willen heten en bij vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u/jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.

Verantwoording

Onze consulent ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Als de verhouding met God functioneert, worden de verhoudingen tot onszelf, de medemens en de wereld genormaliseerd.’ 

prof. dr. W. van Vlastuin (1963)

Bidden en danken

We bidden voor de gemeenteleden die voor een korte of langere tijd met vakantie in het buitenland zijn.

Open Doors roept christenen wereldwijd op om naast hun Indiase broeders en zusters te staan. Wilt u bidden om een zegen op alle (gebeds)campagnes die in diverse landen zijn opgezet? (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de zorgelijke coronasituatie in Noord-Afrika. Voor de bevolking, de overvolle ziekenhuizen, het medisch personeel en de vele mensen die rouwen om overleden geliefden. Bid voor de regering, dat ze het goede voor hun land en de bevolking op het oog hebben bij het besturen en keuzes maken. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ook denken we aan andere gemeenteleden die ziek zijn, revalideren en/of onderzoeken moeten ondergaan of op de uitslag daarvan wachten. Laten we in alle dingen, voor- en tegenspoed, opzien naar de Heere. Petrus begint zijn eerste brief met een lofzang: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.” Een lofprijzing waarmee de Joden steeds weer beginnen. Ook als de situatie helemaal niet lovenswaardig is. God is het waard. Laten we daarop letten. 

Giften

Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Verjaardag

Op 18 augustus zal onze predikant zijn 46e verjaardag vieren. Vanaf deze plaats feliciteren wij hem met deze gedenkdag en wensen hem de nabijheid van de Heere toe in het nieuwe levensjaar, zowel in het ambtelijke als in het persoonlijke leven. In Psalm 46 is vers 8 identiek aan vers 12. Achter beide verzen staat het woordje ‘Sela’, dat onder andere refrein betekent. Deze verzen moeten dus nog eens gelezen worden. We schrijven de tekst (gewijzigd) nu eenmaal op en bidden dat onze predikant dit dagelijks te herhalen: “De HEERE van de legermachten is met mij; de God van Jakob is voor mij een veilige vesting.”

Gelezen/gehoord

‘Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen dekens zo warm als de verzekerdheid van Christus liefde.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 14 augustus

19.00 uur Gebedskring – Jeugdzaal Oude kerk

Maandag 16 augustus

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 17 augustus

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 19 augustus

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

Maandag 23 augustus

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 24 augustus

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 26 augustus

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, Ger. kerk ‘De Bron’

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 15 augustus 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Rijssen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. T.W. Bennekom, Goes (groep 1)

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. GZB – ziekenhuis Itendey 

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. GZB – ziekenhuis Itendey 

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Lenny Egas, Deborah Bijkerk

Nieuwe Kerk: Marianne en Madeleine van Milligen, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 99: 8

avonddienst: Psalm 91: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur prof. dr. A. de Reuver, Waddinxveen (groep A)

18.00 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep B)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Meta Klop, Judith Breugem, Jolanda de Bruin (reserve)

 

Zondag 22 augustus 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 3 Zuid, E. de Mots, Ridderkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep 1)

18.00 uur ds. J.H. Lammers, Nijkerk (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Zilt 

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Willemijn van Hof, Rosalie de Jong

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Rhodé Quist, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 130: 3

avonddienst: Psalm 27: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop (groep B)

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas (groep A)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Guusje de Bruin, Janette Egas (reserve)

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad:

27 augustus,

3 en 10 september

 

77-04,05

Luisterend bidden 

Kracht van gebed (4/7)

“Toen riep de HEERE Samuel opnieuw, voor de derde keer, en hij stond op, ging naar Eli en zei: Zie, hier ben ik, want u hebt mij geroepen. Toen begreep Eli dat de HEERE de jongen riep.”                  

(1 Samuel 3: 8)

____________________________________­­­________________

Wat doe je eigenlijk als je bidt? Op zichzelf niet een erg moeilijk vraag, toch? Je spreekt met God, je deelt je hart met Hem en je vraagt wat je nodig hebt, belijd je zonden en zo kunnen we er nog wel iets aan toe voegen. Toch wil ik even met je naar het punt waar het in het gebed gaat over een ‘gesprek’. Krijgt God bij jou de kans om antwoord te geven? Laat me het even uitleggen.

Stel je voor dat je een zoon hebt die bij je aanklopt met een vraag. Hij loopt ergens tegenaan en heeft hulp of advies nodig. Vervolgens heeft hij zijn vraag gesteld of zijn probleem uitgelegd, maar voordat jij kunt reageren is hij al opgestaan en weggelopen. Je hebt niet eens het advies of het antwoord kunnen geven waar hij naar op zoek was. Met welk gevoel blijf jij dan achter? Ik denk dat ik het antwoord wel kan geven: Je voelt je helemaal niet serieus genomen en ergens doet het ook pijn dat je je tobbende zoon zo weer ziet weglopen. Maar hij nam de tijd niet om naar je te luisteren.

Ik ben soms bang dat onze gebeden zo eenzijdig zijn geworden, dat wij wel praten en vragen, maar is er nog ruimte voor Gods antwoord? Met andere woorden: Versta jij ook Gods stem en luister je ook wat Hij je wil zeggen? De eerste vraag die je dan misschien hebt is de vraag: ‘Hoe doe je dat dan?’ Toch is die vraag misschien een stap te ver. Het begint bij de vraag of jij gelooft dat God tegen je wil spreken. In de tijd van Samuël zie je iets gebeuren, waarvan ik soms bang ben dat dit in onze tijd ook een groot probleem is. Samuël hoort zijn naam roepen en gaat drie keer naar Eli toe. En pas bij de derde keer bedenkt Eli dat het misschien God wel eens zou kunnen zijn die Samuël roept. En Samuël, opgevoed in de tempel, had van Eli nooit geleerd dat God ook tot hem kon spreken. En als God dan spreekt, beseft Samuël het niet en ook Eli was kennelijk niet (meer) gewend om de stem van God te horen. Heeft God nooit gesproken? In die tijd bijna niet meer of helemaal niet. “Het Woord van de Heere was schaars in die dagen” (1 Sam. 1:1) Mede ook omdat God heel vaak werd genegeerd. 

Geloof jij dat God ook tegen jou wil spreken en antwoord wil geven op je vragen, op je worstelingen en alles waar je Hem bij nodig hebt? Niet dat dit altijd direct duidelijkheid zal geven, want het leven met God is ook een avontuur waarbij je echt tijd nodig hebt om Zijn stem te leren verstaan. Als je de Bijbel leest ontdek je dat God op zoveel manieren spreekt. Bij Samuël met een duidelijke stem, terwijl Paulus het helemaal niet zo eenvoudig vond om de weg te vinden. Als Paulus zoekt naar de juiste route van zijn zendingsreis gaan er juist eerst allemaal deuren dicht. Er staat dan alleen maar dat de Geest het hun verhinderde om het Woord in Asia te spreken (Handelingen 16: 6) en daarna lukt het ook niet om verder te reizen. Vroeger dacht ik dat een ‘nee’ van God een veroordeling was dat ik iets fout deed.

God zegt soms ook gewoon ‘nee’ omdat het gewoonweg niet Zijn plan is. Dan doe je het niet gelijk fout, maar dan geeft Hij alleen antwoord, niets meer en niets minder. Uiteindelijk spreekt God bij Paulus dan door een visioen, net zoals al eerder ook bij Petrus. Petrus kreeg een visioen van een laken met allemaal dieren dat hij echt nog niet kon plaatsen. Soms geeft God je indrukken, overtuigingen, een beeld of een gedachte, die je niet direct kunt plaatsen. Het enige dat je dan hoeft te doen is om dat wat je in de stilte tijdens je gebed aan indrukken ontvangt gewoon op te schrijven tot het moment dat het ineens duidelijk wordt en je het ook nog eens kunt toetsen.

Het geheim van luisterend bidden is stilte. Durf jij stilte toe te laten in je tijd van gebed zodat God tot je kan spreken. Welke gedachten heb je in dat moment van stilte, nadat je God ergens om vroeg? Niet dat dit altijd klopt, soms zitten ook je eigen gedachten er nog tussen, maar leg dat dan ook eens voor God neer. En als je zo spreekt met God, zul je steeds meer ontdekken op welke manier Hij tot je spreekt. En weet je waarom God zo wil spreken met je? Omdat Hij een God is van relatie. Hij zoekt de ontmoeting met jou omdat Hij je wil leiden, de weg wil wijzen en je in Zijn plan wil laten meebewegen. Wees stil en luister eens wat vaker.

Theo de Koning

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

 

Uur van gebed

In afwijking van de gemeentekalender is het uur van gebed in augustus en september een week opgeschoven naar zaterdag 14 augustus en 11 september.

Nieuwe Alpha Cursus van start!

Wie nodig jij uit?

Dinsdagavond 21 september 2021 gaat er in Hardinxveld-Giessendam weer een Alpha Cursus van start. Deze cursus wordt georganiseerd door een interkerkelijk team, waarin via de Evangelisatiecommissie ook onze Hervormde Gemeente is vertegenwoordigd. 

Alpha Cursus is een plek waar je samen met anderen het christelijk geloof kunt ontdekken. Op een laagdrempelige manier ga je samen in gesprek over de grote vragen in het leven. Elke Alpha-bijeenkomst bestaat uit drie belangrijke ingrediënten: eten, een inleiding en een gesprek. Dat ziet er zo uit:

Eten: Alpha is gericht op relaties. Samen eten biedt de ruimte om ongedwongen aan relaties te bouwen en elkaar beter te leren kennen. Elke Alpha-bijeenkomst (10 in totaal) start met een maaltijd.

Inleiding: elke week is er een inspirerende inleiding die deelnemers helpt om de basis van het christelijk geloof te ontdekken.

Gesprek: na de inleiding is er tijd voor onderling gesprek in de kleine groepen. Hier kunnen deelnemers hun gedachten en vragen delen.

De meerderheid van de Alpha-deelnemers is persoonlijk uitgenodigd door iemand die ze kennen.

Wie zou u kunnen uitnodigen voor de Alpha? Denk daar eens over na en bid ervoor.

Er zijn uitnodigingen en folders beschikbaar, vraag deze kosteloos bij ons aan (zie hieronder voor de contactgegevens).

De volgende Alpha start op dinsdag 21 september 2021, van 19.00 tot 22.00 uur. De cursus wordt gegeven in Deelcafé De Buurman (Peulenstraat 159) 

Van harte welkom om zelf te komen en/of iemand mee te nemen! De eerste bijeenkomst van Alpha is bedoeld om vrijblijvend te kijken of Alpha iets is voor jou en/of degene die je uitnodigt.

(In verband met de maaltijd is het wel fijn als je vooraf doorgeeft dat je aanwezig hoopt te zijn.) 

Voor het aanmelden, bij vragen of voor meer informatie en verhalen van Alpha-deelnemers ga naar www.alpha-cursus.nl of neem contact met ons op.

Namens het interkerkelijke Alpha team,

Marco Kraaijeveld

(tel. 0184 61 66 91 / alphahardinxveld@gmail.com)

Openingsweekend vrijdagavond 17 september

Levend tafelvoetbal & andere leuke spellen

De avond voor de tieners! Ben jij tussen de 12 en 18 jaar? Dan ben je om 18.30 uur van harte welkom op de sportieve avond waar we – naast levend tafelvoetbal – een aantal leuke en uitdagende spellen hebben. We hebben ook nog een verrassing en die zie je als je komt… uiteraard zorgen wij voor iets te eten en te drinken. Eindtijd is 22.30 uur en locatie: terrein Nu Buiten (adres Giessenzoom 15 in Hardinxveld). Je kunt je opgeven via jouw kerngroepleider of stuur een appje naar Kees Blokland, 06–53 54 20 35.

Commissie Kerk en Israël

Al jaren was het gebruikelijk om rond de datum van de Israëlzondag (de periode van de najaarsfeesten in Israël o.a. het Loofhuttenfeest) een bijeenkomst te organiseren in De Parel met een spreker. Gezien de huidige omstandigheden met corona heeft de commissie besloten dit jaar geen bijeenkomst(en) te organiseren.

De Bijbelleraar, Lance Lambert, een bekende Messiasbelijdende Jood, heeft een boek geschreven ‘Israël is uniek’. Een gedeelte uit hoofdstuk 2 van dit boek is geplaatst op de website HGHG. De titel van hoofdstuk 2 is ‘Zijn land’. In Ezechiël 20: 6 noemt God het land Israël dat Hij voor Zijn volk uitzocht ‘een sieraad onder de landen’. Ook spreekt God over ‘Mijn land’. We bevelen dit artikel aan om te lezen. Het boek is ook nog te koop via internet.

De commissie is blij met de HGHG app. De voorbereidingen zijn in gang gezet om een eigen appgroep te openen van de commissie ‘Kerk en Israël’. Wij zullen er regelmatig artikelen plaatsen en hopen dat er veel gemeenteleden zullen aansluiten bij de groep.

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen 

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 1 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg. Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven geroepen. De Herberg wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, Bijbelbesprekingen, aandacht van stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis, op het landgoed De Pietersberg in Oosterbeek, is geen therapeutisch centrum, maar een plaats om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te (her)vinden. De gasten zijn afkomstig uit de breedte van christelijk Nederland. Voor velen is De Herberg van waardevolle en inspirerende betekenis geweest. Ook vanuit onze gemeente is er al lange tijd nauwe verbondenheid geweest. De diaconie wil het werk van De Herberg blijven ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 8 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Project 10 27 en via hen voor het werk onder arme mensen in Egypte. In Egypte, en met name op het platteland, komt veel armoede voor. De politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben de situatie alleen maar verder verslechterd. BLESS, het diaconale programma van de Koptisch Orthodoxe Kerk, probeert waar mogelijk te helpen. BLESS werkt in samenwerking met de GZB in twee dorpjes in het noordoosten van Egypte: El Marg El Sharkia and Ezbat Galila. De armoede in beide dorpen veroorzaakt verschillende problemen zoals ongeletterdheid, werkloosheid en gebrek aan riolering, kraanwater en goede gezondheidszorg. Vrouwen worden vaak veel zwaarder getroffen door armoede dan mannen, ook in de meest arme gebieden. BLESS wil deze vrouwen ondersteunen en in hun kracht zetten. Met behulp van kleine leningen en trainingen probeert BLESS de vrouwen te helpen om in hun eigen inkomen te voorzien. Op die manier worden ze economisch zelfstandig. De diaconie wil dit project in Egypte graag ondersteunen, en bevelen deze collecteen uw gebed van harte bij u aan.

 

College van kerkrentmeesters

Overzicht collecten en giften t/m 2e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten in kerkdiensten

71.968

85.000

-13.032

Giften

6.894

3.000

3.894

Overige collecten

3.826

4.250

-424

Erfenissen en legaten

 

1.000

-1.000

Totaal

82.688

93.250

-10.562

We zijn dankbaar dat we het afgelopen kwartaal weer vele bijdragen mochten ontvangen. Hartelijk dank daarvoor.Helaas blijven de collecte opbrengsten achter bij de begroting. Misschien heeft u ongemerkt minder gegeven dan onder ‘normale’ omstandigheden? Wilt u dan overwegen of u dat (indien mogelijk) in een eenmalige bijdrage wilt compenseren? We willen u ook wijzen op de mogelijkheid collecten over te maken via de HGHG app.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal van 2021 is € 294.417 ontvangen. Dat is ruim 84% van het begrote bedrag (€ 350.000) en bijna 78% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Jaarthema winterseizoen

Het is nog onduidelijk welke mogelijkheden er zijn, maar voor het komende winterseizoen willen we met elkaar nadenken over jaarthema ‘Volharding.’ Hierin volgen we het jaarthema van de Gereformeerde Bond. Afgelopen seizoen was het helaas niet mogelijk om een wijkavond te organiseren. Wellicht is dat in het komend winterseizoen wel mogelijk. Samen willen we dan ontdekken hoe cruciaal een notie als ‘volharding’ is, hoe we volharden kunnen in de pijlers van de christelijke gemeente: de leer van de apostelen, de gemeenschap, de breking van het brood en in de gebeden. Een datum voor een wijkavond kunnen we nog niet doorgeven. Daarover later meer.

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 12,- aan collectebonnen voor br. Henk Hazendonk en € 40, voor de kerk. Hartelijk dank voor deze gave.

Kerkdiensten

Gezien de hoge besmettingscijfers blijft alertheid geboden bij het uitnodigen van mensen voor de kerkdiensten. Daarnaast houden we ook in de vakantieperiode de beschikbare plaatsen in de kerk graag bezet. Daarvoor vragen we, of u in de vakantieperiode uw afwezigheid wilt doorgeven. Er zal steeds worden gekeken of gemeenteleden extra uitgenodigd kunnen worden, zodat alle beschikbare plaatsen bezet kunnen worden.

Tenslotte

Een lagedrukgebied in Zuid-Limburg en een virus dat wereldwijd rondwaard geven beide aan hoe kwetsbaar wij zijn. Wij leven op een aarde die door onze zondeval wordt gekenmerkt als een geschonden schepping. In onze kwetsbaarheid ervaren we dat we buiten het paradijs leven. Dat wij van God zijn afgevallen. In het spreken over God en over de mens is het goed om de juiste toon aan te slaan. Sinds de zondeval is de mens een ‘kind des toorns’. Zo moeten we allereerst over de mens spreken. Niet als iemand die vanuit de schepping al het beeld van Christus draagt, maar een zondaar die het beeld van God mist en wedergeboren moet worden. De volkomen verzoening is tot stand gebracht, maar zolang we niet door een levend geloof ingeplant zijn in Christus rust Gods toorn op ons. Het is een wonder dat God in Zijn oneindige goedheid omziet naar deze gevallen mens. Hierover schrijft Paulus kernachtig in de brief aan de Romeinen. Pas nadat Paulus vanuit de schepping en vanuit de wet over Gods toorn en oordeel heeft gesproken, komt het verzoeningswerk van Christus ter sprake. Als God niet omziet naar ons mensen zijn we reddeloos verloren. In alle kwetsbaarheid ontfermt God zich over zwakke nietige schepselen. Hij omringt ons met Zijn zorg. We zijn gezegend met de middelen en mogelijkheden die we ontvangen uit Zijn hand. Dat betreft heel concreet de hulpverlening en de medische zorg rondom overstromingen en ziekten. Maar de Heere geeft ons ook Zijn Woord van redding en behoud. Want Zijn zorg wil verder gaan dan alleen onze aardse noden. In alle rampen en noden die ons overkomen horen we Zijn voetstappen klinken. Dat spoort ons aan om ons heil te zoeken bij Hem. In het bloed van Christus is het Leven te vinden. We zien uit naar de zondagse erediensten om daarin Zijn roepstem te horen. Daar klinkt het appelwoord om je te bekeren en je leven aan Hem toe te vertrouwen. Daar zingen we met de woorden van psalm 91: ‘Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de schaduw van de Almachtige. Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op Wie ik vertrouw!’

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijkgemeente 2 Noord en wijkgemeente 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Maar omdat we nog steeds slechts een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid te bieden om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen de leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Citaat

‘Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden’. 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

We bidden voor de spoedige vorming van een nieuwe regering. Dat ook in de onderhandelingen Gods wil mag worden gerespecteerd en gehuldigd.

Bid voor de vele lokale partners van Open Doors in India die onvermoeibaar vervolgde christenen bezoeken en bemoedigen. (Gebedskalender Open Doors)

Ook Colombia is hard geraakt door de COVID-pandemie. Het heeft grote impact op de economie en geeft sociale- en politieke onrust. Na een periode van veel protesten, is het nu relatief rustig. Bid dat de gesprekken die op gang zijn gekomen, mogen leiden tot eenheid en rust in het land. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Inmiddels zitten we volop in de vakantietijd. Laten we de mensen thuis, in het bijzonder die onder behandeling zijn, de chronisch zieken, de eenzame mensen en hen die met psychische zorgen kampen, niet vergeten. Voor hen is dit vaak een periode van extra eenzaamheid en zorgen. Goede tijd gewenst voor hen die met vakantie gaan; maar ook de thuisblijvers wensen we hetzelfde. Of u nu weggaat of thuisblijft, Hij wil erbij zijn. Ga met God!

De kerkenraad wenst ieder de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Seniorenbezoekbroeder W. de Nijs ontving een gift van € 10,- voor de kerk. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 20,- en van € 10,- voor de kerk. Ds. P. van de Voorde ontving € 50,- voor de kerk. Alle gevers/geefsters hartelijk dank.

Gelezen/gehoord

‘De oude Adam is een machtig goede zwemmer. Die gaat niet zomaar kopje onder, maar spartelt nog een leven lang tegen.’

Tenslotte

We zitten in vakantietijd. Mooi als we van momenten van rust en ontspanning kunnen genieten, al zullen we door de corona-pandemie ook deze zomer met beperkingen te maken kunnen hebben. In een woordenboek wordt vakantie omschreven als ‘een meerdaagse periode waarin een persoon zijn gewoonlijke dagelijkse activiteiten staakt; hij of zij gaat tijdelijk niet naar school, studie of werk.’ Het woord vakantie is afgeleid van het Latijnse woord ‘vacantia’, dat staat voor vrij zijn van verplichtingen: vrije tijd. Voor iedereen hopen we dat het een periode van ontspanning en bezinning mag zijn. Eén ding is zeker; waar je ook verblijft, God is niet aan tijd en plaats gebonden: Ga met Hem. Namens de kerkenraad,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 31 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 2 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 3 augustus 2021

19.15-19.30 uur

Emmaüswandeling – verzamelen achter de Oude kerk

Zaterdag 7 augustus 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 9 augustus 2021

10.00-12.00 uur geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 10 augustus 2021

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, prop. A.N. Kleijn, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.A. Termaat, Leerdam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde (groep 1) 

18.00 uur ds. J.A.A. Geerts, Zalk (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – De Herberg

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk: Janine de Bruin, Liesbeth den Boer

Nieuwe kerk: Wieneke Meerkerk, Barbera Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 133: 3

avonddienst: Psalm 126: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur prop. L. Solleveld, ’s Gravenzande (groep A)

18.00 uur ds. G.R. Mauritz, Randwijk (groep B)

Collecten

1. Kerkcentrum de Boomgaard

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Carola Klop, Adriënne Bikker, Anne Breugem (reserve) 

Vrijdag 6 augustus 

OUDE KERK

14.00 uur
ds. E. van Rooijen, Noordeloos – bevestiging huwelijk Jan-Rens Faasse en Anneleen van der Lingen

Zondag 8 augustus 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, prop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.P. Emaus, Urk (groep 1) 

18.00 uur ds. H. Liefting, Gouda (groep 2) 

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 24-7, Egypte

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk: A1 Nienke Burggraaf, A2 Natasja Hofland

Nieuwe kerk: Marianne en Madeleine van Milligen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 10

avonddienst: Psalm 122: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. M. Baan, Veenendaal (groep B)

18.00 uur   ds. H. Roseboom, Kesteren (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Angela Kloosterman, Daniëlle Bikker, Hilde Breugem (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad

tot en met augustus:

13 en 27 augustus 

 

]]]