75-1, 2 19 juli 2019

Discipelschap – Principe 4 van 7 – Met het Koninkrijk

“Genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.” (Lukas 10: 9)

_______________________________________________

Discipelschap heeft, naast wie je bent, ook alles te maken met doen wat Jezus van je vraagt, zelfs als dit haaks staat op wat je er soms zelf van vindt. Dat Jezus je met vrede op pad stuurt past natuurlijk helemaal bij Hem, Hij draagt immers ook de Naam Vredevorst. Hij kwam om Gods vrede te brengen, dus dat jij en ik daarmee de wereld worden ingestuurd en zo mogen leren groeien in discipelschap is logisch. En dat het niet in de eerste plaats moet gaan om je inkomsten is ook wel logisch, als je bedenkt dat het Koninkrijk van God gefundeerd is op genade. Toch stopt het bij deze zaken niet. Jezus zegt namelijk ook nog dat we de opdracht krijgen om te vertellen dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen. En dat is niet alleen een opdracht van woorden, maar ook van daden die dat bevestigen.

Stel je voor dat je bij iemand komt die zijn leven lang niet heeft kunnen lopen. Wat zal hij straks in de hemel ervaren? Het eerste dat hij zal ervaren is dat hij kan lopen. Onbegrijpelijk, hoe de hemel straks voor ons zal zijn. Ooit zei ik eens bij een familie waar ik op rouwbezoek kwam om een rouwdienst voor te bereiden en bij de kist met de overledene stond: ‘Eigenlijk wel heel apart dat wij mensen met hun bril op begraven, want als Jezus terugkomt kijken de mensen die we met hun bril op begraven hebben, straks verdwaasd om zich heen en kunnen niets zien omdat hun ogen dan genezen zijn en hun bril in de weg zit.’ Dat klinkt als humor, maar besef je dat dit de realiteit straks is als je in Jezus gelooft?

Als Jezus dan zegt dat de discipelen moeten gaan vertellen dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen, is het dan vreemd dat Jezus daarbij ook de opdracht geeft om de zieken te genezen? Nee, natuurlijk is dat niet vreemd, want als er een wonder van genezing gebeurt, is het Koninkrijk van God ineens zichtbaar aanwezig. Het zijn tekenen van de toekomende tijd. Als Jezus ons de opdracht geeft om het Koninkrijk van God aan te kondigen, stuurt Hij ons daarom dus tegelijk ook weg met de tekenen van het Koninkrijk. Die opdracht voor de 70 discipelen om de zieken te genezen is daardoor niet iets onmogelijks, maar het is Gods kracht door hen heen waardoor zichtbaar is, dat het werkelijk waar is, dat het Koninkrijk van God dichtbij is gekomen.

Ik durf dan ook met volle overtuiging tegen je te zeggen: ‘Ga op pad met de vrede van God en genees de zieken.’ Niet omdat dit spectaculair is, maar omdat Jezus deze opdracht geeft. Dit is niet een onmogelijke opdracht die de discipelen moeten uitvoeren, maar het is een opdracht waar de kracht van God door de discipelen heen zal stromen. Jezus zegt niet dat iedereen zal genezen, het enige waar wij ons druk over moeten maken is dat we gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus met het geloof dat als Hij het van ons vraagt, Hij Zijn werk door ons heen kan doen.

Dat betekent niet dat we niet met twee woorden moeten spreken, alsof de hemel nu al compleet in de volle realiteit op aarde aanwezig zal zijn. We leven in een gebroken wereld, waarin we soms iets mogen zien van dat wat straks volkomen werkelijkheid zal zijn. Jezus heeft alles betaald. Maak het niet moeilijker of spannender dan het is. Jezus leert ons gewoon om op zieken de handen te leggen. Als we zo met de zieken bidden, mogen we vertrouwen en geloven dat waar Jezus iets wil laten zien van het Koninkrijk, Hij dat zal doen. Ik zeg vaak: Jezus heeft de genezing al verdiend, alleen is het aan Hem of Hij dat nu, of in een proces, of straks bij de hemelpoort zal geven. Het is net als met verzoening: Jezus heeft je verzoening verdiend en je al geschonken, maar je zondigt nog wel, omdat de hemel nog geen volledige realiteit is.

Zo is het ook met ziekte: Jezus heeft de genezing verdiend, maar we moeten nog steeds dealen met de gebrokenheid.

De enige verantwoordelijkheid is dat wij nu gelovend gehoorzaam zijn, opdat het Koninkrijk ook echt zichtbaar dichtbij kan komen, zodat velen zullen geloven. Want de woorden van het Evangelie gaan vergezeld met de tekenen van het Koninkrijk.

Theo de Koning

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Ook in vakantietijd is bidden nodig. Daarom is de jeugdzaal van de Oude Kerk op zaterdag 20 juli weer open om in gebed te gaan en onze God te danken voor Zijn zegeningen in het afgelopen seizoen. Zondag aan zondag is Zijn Woord verkondigd en ook door de week was er volop gelegenheid om met anderen in alle vrijheid de Bijbel te openen en voluit te zingen van Zijn grote daden. Nu dragen we in het bijzonder het Evangelisatiewerk op dat op campings en met kinderkampen plaats vindt. Allen die dit werk doen kunnen niet zonder ons gebed om Zijn zegen. Ook bidden we voor hen die thuis blijven. Doet u en jij mee? Van harte welkom. Aanvang 19.00 uur.

Kinder bootcamp – openingsweekend 2019

Zaterdagmiddag 21 september is het zover. Om 14.00 uur start de bootcamp voor kinderen van 6 tot 12 jaar in het Westwijkpark! We organiseren een gezellige middag met sportieve spellen. Doe jij ook mee? Geef je dan nu al op door een mailtje sturen naar: kinderprogramma@hghg.nl. Wil je naast je naam ook je leeftijd erbij vermelden? Je wordt ingedeeld in een team Laat in je mail weten bij wie je eventueel ingedeeld wilt worden. We vinden het leuk als jij erbij bent en kijken uit naar een gezellige middag!

 Serve the Village

Zaterdag 28 september 2019, tussen 9.00 en 12.30 steken gemeenteleden van een aantal kerken in Hardinxeld-Giessendam weer hun handen uit de mouwen. Tuinen worden opgeknapt; in verschillende huizen worden klussen uitgevoerd en in verzorgingstehuizen worden ouderen extra in de watten gelegd. De kerken gaan het dorp in om te dienen! De werkzaamheden vinden plaats i.s.m. de gemeente Hardinxveld-Giessendam, Servanda en woningstichting Fien Wonen. Deze klussen worden voorbereid en begeleid door wijkbeheerders, sociale werkers en contactpersonen uit de kerken. We starten om 08.45. Om 12.30 beëindigen we de actiemorgen met een eenvoudige lunch.

Wil je ook meedoen? Geef je dan op bij Leen van der Giessen, tel 06-10 70 68 79, mail: leenencorien@hetnet.nl

 Activiteitenkalender: geef de informatie door!!

Voor het nieuwe seizoen hebben we van diverse kanten gegevens gekregen maar er ontbreekt nog altijd veel informatie over de activiteiten van clubs, verenigingen, kerkenraden enz. We krijgen graag door wie iets organiseert, waar, wat en op welke tijden, en noem, waar dat van belang kan zijn ook contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten. 

Bij regelmatig terugkerende activiteiten: eerste en laatste datum voor het seizoen, frequentie, en vermeldt ook de uitzonderingen (dus welke data evt. uitvallen).

NB: Kijk ook naar de algemene gegevens van je club/organisatie op de website! Vaak moet ook de beschrijving op de website aangepast worden. Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het nieuwe programma, enz. Geef dat ook aan ons door! Uw berichten zijn welkom op het e-mailadres activiteiten@hghg.nl

Nieuwe opzet van het jeugdwerk

In januari 2019 zijn we met de tieners uit groep acht gestart in de nieuwe opzet voor het jeugdwerk (Meer informatie over de nieuwe opzet van het jeugdwerk? Scan de QR code of kijk op www.hghg.nl). Deze tieners zijn ingedeeld in kerngroepen en zo zijn we in het afgelopen half jaar bij elkaar gekomen. Ook zijn alle kerngroepjes verschillende keren bij elkaar geweest op activiteitenavonden die werden georganiseerd door de activiteitencommissie. De afgelopen maand hebben we met alle betrokkenen teruggekeken op dit eerste half jaar. We hebben geconcludeerd dat we tevreden en dankbaar mogen zijn voor het eerste half jaar in de nieuwe opzet. Alle tieners uit deze leeftijdsgroep waren betrokken bij een kerngroepje. Verder hebben we ook enkele aandachtspunten bespro-ken, waar we de komende periode aan willen werken.

Daarom willen we komend winterseizoen de nieuwe opzet verder uitbreiden. Dit betekent dat alle tieners t/m de leeftijd van 15 jaar (klas 3) in kerngroepjes zullen starten. Vrijdag 20 september willen we tijdens het openings-weekend starten met alle tieners van 12-15 jaar. Alle tieners die in de leeftijdsgroepen vallen van de kerngroepen ontvangen nog een persoonlijke uitnodiging met daarin nog een korte uitleg. De tieners die nu in Groep D van de Jongens en Meisjesclub zitten worden uitgenodigd op de Tussenclub.

Dit heeft ook tot gevolg dat de Jongens- en Meisjesclub volgend seizoen niet meer verder zullen gaan. Voor ons als gemeente doet dit ook wel een beetje pijn, zoveel jongeren en ouderen onder ons hebben goede herinneringen aan de Jongens- en Meisjesclub. Op deze plaats willen we ook iedereen bedanken die zich ingezet hebben voor de Jongens- en Meisjesclub. De meeste leidinggevenden hebben inmiddels hun plek in de nieuwe opzet ingenomen. Er zijn in het nieuwe model vijf verschillende rollen:

  • Kerngroepleiding die met een groepje van 8 tot 10 tieners optrekt.
  • Activiteitencommissie die avonden organiseert voor tieners en het voortouw neemt in het organiseren van de kampweek.
  • Gemeenteleden die iets willen delen van hun leven met God en in het gemeente zijn.
  • 2Serve (jeugddiaconaatscommissie) organiseert
  • diaconale activiteiten voor en met de tieners.
  • Leiding die samen met de kerngroepleiding invulling geeft aan de gesprekken tijdens catechese. (Wijk 2 Noord)

Tot slot willen we nog benadrukken dat de kampweek in zomer gewoon blijft bestaan. Ook de tieners uit de kerngroepjes van groep 8 nemer gaan dit jaar mee.

de jeugdambtsdragers

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 21 juli 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van het kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en/of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?

Diaconale collecte zondag 28 juli 2019

De diaconale collecte tijdens deze zondag is bestemd voor Stichting Christenen voor Israël, voor het project Judea en Samaria. De Bijbel vertelt dat God ooit Zijn volk zal terughalen uit de verstrooiing en het zal verzamelen op de bergen van Israël, ook de tien ‘verloren stammen’. Wij leven in de tijd waarin dat gebeurt. Een groot deel van de wereld ziet de streek Judea en Samaria echter als het hart van een toekomstige Palestijnse staat, waarin geen ruimte meer zal zijn voor Joden en vooruitlopend op die staat, worden Judea en Samaria meestal aangeduid als de ‘bezette gebieden’ en worden de Joodse bewoners ‘kolonisten’ genoemd. Stichting Christenen voor Israël geeft vanuit het project ondersteuning aan beveiliging rondom scholen en in dorpen die regelmatig te maken hebben met terreur. Het leven in nederzettingen is niet eenvoudig. Daarom wordt hulp aangeboden aan jongeren die dagelijks te maken hebben met angst. Er wordt gezorgd voor ontspanning, een warme maaltijd of psychologische begeleiding. Met deze steun wil Christenen voor Israël zeggen: wij laten jullie niet in de steek en wij versterken jullie aanwezigheid in het beloofde land. De diaconie wil het werk van Christenen voor Israël, en het project Judea en Samaria, graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Jeugdrubriek

Christelijke kindertheater

Vind jij het leuk om te acteren en heb je altijd al mee willen doen aan een theatervoorstelling? Dan zijn we op zoek naar jou!

Leeftijd:            7-10 jaar oud

Oefenavonden: 25 september en 2, 9, 16 & 30 oktober van 18.45-20.00 uur

Speeldatum:     2 november

Inschrijfgeld:     € 10,- per kind

Lijkt het jou leuk om mee te doen aan de eerste voorstelling ‘DICHTERBIJ’? Dan kun je vanaf 19 juli mailen naar ckthardinxveld@outlook.com om je aan te melden. Wees er snel bij, want er zijn 25 rollen!

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de zomervakantie vindt op maandag 29 juli en op 5, 12 en 19 augustus geen verkoop van collectebonnen en muntrollen plaats. De verkoop op vrijdagavond gaat wel door.

Buitenlandse munten

Aan het begin van de zomervakantie willen we uw aandacht vragen voor het volgende. Het collectegeld wordt op het Kerkelijk Bureau geteld met een geldtelmachine. Deze machine sorteert de munten op grootte, maar is helaas niet zo secuur dat het buitenlandse munten eruit haalt. Daarom willen wij u dringend vragen geen buitenlandse munten en andere muntjes in de collectezak te doen, anders dan euromunten. Ook komt het regelmatig voor dat munten aan elkaar geplakt zijn. Hierdoor loopt de machine vast. We willen u daarom vragen geen munten aan elkaar te plakken.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

 Overzicht collecten, giften en bijdragen kerkradio t/m 2e kwartaal 2019

Alle bedragen x € 1

Omschrijving

Ontvangen

Begroot

Saldo

Collecten in kerkdiensten

90.530

85.000

5.530

Giften

4.667

3.000

1.667

Overige collecten

5.391

5.000

391

Erfenissen en legaten

 

1.500

-1.500

Totaal

100.588

94.500

6.088

Met dankbaarheid vermelden we dat de opbrengsten hoger zijn dan begroot.

In het overzicht van het eerste kwartaal was een erfenis verantwoord. Deze is, na overleg met de accountant, opgenomen in het jaaroverzicht van 2018.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het tweede kwartaal 2019 is € 247.328 ontvangen (ruim 77% van het begrote bedrag van € 320.000 / ruim 73% van het toegezegde bedrag van € 336.986). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit ook zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen.

Verschillende gemeenteleden maken gebruik van automatische overschrijving van de vrijwillige bijdrage. Niet iedereen heeft het rekeningnummer nog aangepast. Wilt u dit a.u.b. zo spoedig mogelijk doen. Het nieuwe rekeningnummer van de vrijwillige bijdrage is: NL46 RABO 0373 7197 60 (dit ter vervanging van NL87 FVLB 0227 1117 29).

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl;

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden bezig met behandelingen. We bidden dat de Heere er Zijn zegen over geeft. We denken in deze zomerperiode aan gemeenteleden voor wie het stil wordt, mensen die alleen zijn en eenzaamheid ervaren. De vaste bezoeken van familieleden vallen weg omdat het vakantietijd is. We wensen u toe, dat wanneer de stilte op u afkomt, dat de Heere God u niet loslaat. Maar dat Hij meegaat als een schaduw aan uw rechterhand (Psalm 121: 5)

 Belijdeniscatechisatie

Nu er een periode van vakantie aanbreekt is er ook goede gelegenheid voor bezinning. Daarom wil ik graag de belijdeniscatechisatie onder de aandacht brengen bij jong en ouder. Een seizoen lang denken we intensief na over thema’s als God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, Heilige Doop, Heilig Avondmaal, navolging, de strijd van het geloof. Wat is het mooi als de belijdenis-catechisatie mag uitmonden in een persoonlijk en hartelijk ja-woord. Is de Schepper en de God van je doop dat niet meer dan waard? Denk er eens over na! De belijdenis-catechisatie wordt op donderdagavond om 20.00 uur gegeven in de pastorie.  

 Bezoek classispredikant

Wellicht herinnert u zich nog dat er in het verleden om de zoveel jaar visitatie was in de gemeente. Tegenwoordig is dit anders geregeld. De visitatiecommissie treedt op wanneer problemen zich voordoen in de gemeente. Daarnaast krijgen de gemeenten één keer in de vier jaar bezoek van de classispredikant. Ds. G. van Meijeren heeft een begin gemaakt met het bezoeken van de gemeenten die bij classis Zuid-Holland Zuid horen. Op woensdag 10 juli heeft ds. G. van Meijeren zodoende een bezoek gebracht aan onze wijkgemeente. ’s Middags was er een ontmoeting in de pastorie. ’s Avonds was hij aanwezig op de kerkenraadsvergadering. We zien terug op een goede ontmoeting. Laten we als gemeente het werk van de classis, de classispredikant en de synode ook meenemen in onze gebeden.

 Giften

Br. G. Boer ontving € 5,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- ter vrije bestemming. Voor de kerk ontving ik drie keer € 20,- en € 10,-. Vriendelijk bedankt!

 Gelezen

‘Mijn theologie in vier woorden: Jezus stierf voor mij’. C.H. Spurgeon 1834-1892

Vakantie

Met het verschijnen van dit kerkblad is mijn vakantie ingegaan. Donderdag 15 augustus hoop ik mijn werk in de gemeente weer op te pakken. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met uw wijkouderling. We zijn dankbaar dat ds. W. Arkeraats wil waarnemen indien nodig.

Tenslotte

Dankbaar kijk ik terug op het achterliggende seizoen. We kregen als gemeente veel zegeningen uit Gods hand. In de diensten volgden we het leven van Simson, lazen we het evangelie van Markus en mochten we luisteren naar het onderwijs uit de kleine Johannesbrieven en ontdekten zo ook telkens weer nieuwe dingen in de Schrift. De doop werd van tijd tot tijd bediend. Er was de belijdenisdienst waarin zeven jongeren mochten getuigen van het geloof in de Heere. Er waren tal van mooie geestelijke gesprekken met jong en oud. Zo laat de HEERE zien dat Hij doorgaat met Zijn werk ook onder ons. Daar kunnen we Hem alleen maar ootmoedig voor danken. Het is fijn dat de wijkgemeente ook regelmatig nieuwe leden mag verwelkomen. Ik merk dat er gastvrijheid is en onderlinge verbondenheid in wijk Oost. Het koffiedrinken van zondagmorgen 7 juli liet iets zien van die verbondenheid. Een stukje betrokkenheid op nieuwe gemeenteleden, maar ook wanneer gemeenteleden het moeilijk hebben of hoogtepunten beleven. Een kaart, een telefoontje, een bezoekje, een uitnodiging voor een kopje koffie, het doet zo goed. Die verbondenheid is ook heel Bijbels. Op allerlei manieren wordt in de Bijbel de onderlinge liefde, gastvrijheid en zorg voor elkaar onderstreept. Betrokkenheid, juist omdat de Heere zelf op ons betrokken is en ons aan elkaar geeft. Daarom zijn dit dingen om blijvend in het oog te houden. 

Veel gemeenteleden zullen in de komende tijd er op uit trekken. Ik wens u en jou een fijne tijd en hoop dat ieder behouden terug mag komen. Laat de vakantietijd juist een periode zijn om ook (extra) rust te zoeken bij de HEERE. En vergeet op uw vakantieadres de lokale Protestantse kerk niet. Er zijn, juist ook in de landen om ons heen, veel kleine gemeenten. Het is vaak een bemoediging voor hen en voor uzelf een verrijking om een kerkdienst in de plaatselijke kerk mee te maken. Ook al vormt de taal nogal eens een barrière, er zijn meestal wel herkenningspunten te vinden waardoor ook een stuk éénheid beleefd mag worden in de Heere. Van ons gezin een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen onze zieken op aan de Heere. Juist ook in deze vakantieperiode waarin vele gemeenteleden tijdelijk ons dorp verlaten, kan het moeilijk zijn voor mensen die al lange tijd aan huis of bed gekluisterd zijn. Laten we hen bij de troon van de Heere brengen, en waar mogelijk een bezoekje brengen of een andere blijk van medeleven schenken.

Bediening heilige doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 augustus. In deze dienst gaat voor ds. P. Vermaat uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn contactgegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Zaterdag 6 juli jl. kregen wij van ds. Dubbelman het bericht, dat hij niet de vrijmoedigheid heeft gekregen om het beroep, dat onze gemeente op hem had uitgebracht, aan te nemen. Hij schreef ons dat het een goede ervaring was om op zondagavond 23 juni jl. in ons midden te zijn. Hij ervoer een broederschap met de kerkenraad en een goed contact met de gemeente. Dat gold ook voor de ontmoeting twee dagen later. Pas de laatste dagen voor de beslissing is heel langzaam voor hen duidelijk geworden, dat hun weg niet naar onze gemeente werd geleid, zodat de roeping uit onze gemeente niet werd bevestigd.

De kerkenraad zal de komende vakantieperiode zich nader oriënteren hoe zij het beroepingswerk verder zal oppakken. Hiervoor zal de lijst met ingediende namen uit de gemeente worden gebruikt. Wij vragen u als gemeente hierin biddend om uw kerkenraad heen te staan.

Verantwoording

Ds. Van Rooijen ontving tijdens bezoek € 20,- bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Kinderlied

Tijdens de vakantieperiode is er ’s morgens, afwisselend met wijk Zuid, één morgendienst.

Het lied voor zondag 28 juli is Op Toonhoogte (OTH) 564 ‘Zie de zon, zie de maan.’

Vakantie

In deze berichten is het woord vakantie al verschillende malen gebruikt. Vandaag, 19 juli hebben de basisscholen hun deuren voorlopig gesloten gedaan voor de zomervakantie. Veel van onze gemeenteleden zullen in deze periode uitzwermen naar verschillende streken om daar, ieder op zijn eigen wijze, te recreëren. Even aan andere dingen denken en op een andere manier bezig zijn. We bidden dat het voor allen een goede tijd mag zijn en dat ook iedereen weer uitgerust en gezond thuis mag komen. Ook in de vakantietijd mag iedere zondag het Woord klinken. Soms is er de gelegenheid op een plaatselijke gemeente te bezoeken. Ook is er tegenwoordig de mogelijkheid om via internet de diensten thuis te blijven beluisteren. De tegenwoordige techniek biedt ons wat dat betreft ook vele mogelijkheden. Hoe we ook bezig zijn in de komende periode, laten we in ieder geval onze blik ook gericht houden op ons Schepper, die iedere dag zijn liefdevolle blik op ons gericht houdt.

Citaat

‘Als de klok luidt, wordt iedereen verwacht in de school van God’. (Johannes Calvijn)

Bidden en danken

Wilt u aan het einde van dit schooljaar bidden en danken voor het onderwijzend personeel op de Christelijke (basis)scholen. 

Iraakse vluchtelingenkampen zitten nog overvol. Sommige bewoners leven al jaren lang in tenten en caravans. Sommige kinderen kennen geen andere omgeving dan het kamp, omdat ze er geboren zijn. Bid om een gelegenheid om snel naar huis te kunnen. (Gebedskalender Open Doors)

Kinder- en tienerkampen zijn mooie middelen om de jeugd met het Evangelie bekend te maken, hen op te laten ademen in een positieve omgeving en hen te helpen groeien in wie ze mogen zijn. Bid voor goede kamp-ontmoetingen! (Gebedskalender GZB)

We bidden voor de ouderen die niet meer met vakantie kunnen gaan en zich eenzaam voelen als familieleden weg zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u een fijne vakantie en zegenrijke diensten in ons dorp of elders.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl; Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Allen die thuis ziek zijn, soms al zo lang, bevelen we Gods nabijheid toe. “Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23)

Giften

Ouderling H. Wijnja ontving € 10,- voor de eredienst. Ds. P. van de Voorde ontving € 20,- en € 5,- ter vrije bestemming.

Genoteerd

We zijn niet verlost van de zonde, maar wel van het oordeel van de zonde en de macht en heerschappij van de zonde.

Tenslotte

De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. De komende weken zullen we gezichten missen in de kerkdiensten vanwege het vakantie houden buiten ons dorp/land. Waar de reis ook heengaat, we bidden om een weerzien van elkaar. Veel ouderen zien tegen deze tijd op, omdat (klein)kinderen op vakantie gaan en er dan een tijdje geen aanloop is. Laten we ook beseffen dat op vakantie gaan geen recht is, daar er ook zijn die o.a. financieel dit niet (meer) kunnen of dat de gezondheid het niet meer toelaat. We wensen de jongeren die recreatie- en evangelisatiewerk gaan doen veel wijsheid en Gods zegen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 19 juli

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert,   ds. P. van de Voorde

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 20 juli

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

19.00 uur             Gebedskring – jeugdzaal Oude kerk

Maandag 22 juli

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Donderdag 25 juli

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, br. A. de Hek

Vrijdag 26 juli

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, De Bron

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

 Zaterdag 27 juli

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Donderdag 1 augustus

18.30-19.15 uur   weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

Vrijdag 2 augustus

19.00-19.45 uur   weeksluiting Tiendwaert, ds. E. van Rooijenboven

19.00-20.00 uur   verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 3 augustus

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

____________________________________________________

Varia

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt 2 augustus en is een nummer voor DRIE weken. Daarna verschijnt het kerkblad weer wekelijks. 

 

Erediensten

Zondag 21 juli 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur   wijk 2 Noord, ds. J.H. Reijm, Hillegersberg

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. J.M. Molenaar, Ede

18.00 uur   ds. J.A. Kunz, Katwijk aan Zee

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Jeanine Koesveld, Julia Veldman, Hanneke Struijk

Groep B: Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Maaike Schild, Annelie Egas, Heidi Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 6

avonddienst: Psalm 29: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur   ds. A. Vastenhoud, Dinteloord

 Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. DMW – diaconaal maatschappelijk werk

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Renske de Knegt, Judith Breugem

Kerkauto

beide diensten: dhr. A. van den Bout, tel. 61 81 37

_____________________________________________________________

Zondag 28 juli 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord, ds. L. Hoftijzer, Rijswijk

18.00 uur   wijk 3 Zuidprop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. A. Vastenhout, Dinteloord

18.00 uur   ds. A. Baas, Bodegraven

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Christenen voor Israël

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Joram van Houwelingen

Groep B: Marit Bom, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk:

09.30 uur: Mirande Batenburg, Loïs de Jong, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 150: 1

avonddienst: Psalm 140: 13

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur   ds. J.W. van Bart, Harderwijk

18.00 uur   ds. T.W. van Bennekom, Goes

 Collecten

1. eigen gemeente – pastoraat

2. diaconie

Uitgangscollecte: onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Sandra Baks, Mette Klop, Nel Sterrenburg,

Bram de Groot

Kerkauto

beide diensten: dhr. F. van der Meijden, tel. 61 64 43