Kerkblad 75-7

Verwachten en hopen

 “Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem en ik hoop op Zijn Woord. Mijn ziel wacht op de Heere, meer dan de wachters op de morgen, wachters op de morgen.’’  (Psalm 130: 5 en 6)

_______________________________________________

Wat kan een nacht lang duren. Als je niet kunt slapen of als je wakker moet blijven. Iemand die waakt bij een ernstig zieke, of een soldaat die op wacht staat. Dat laatste beeld gebruikt de dichter van Psalm 130. ‘s Avonds werd de poort van de stad gesloten en hield men bij de poort de wacht. Wachters die al een hele poos gewaakt hadden zagen uit naar de morgen. Het eerste licht van de morgen werd met vreugde begroet.

Weet u wat in dit voorbeeld zo treffend is? Er is zekerheid in dat verwachten. De wachters weten zeker: de morgen komt. Het kan wel lang duren, maar het daglicht komt. In Psalm 130 horen we donkere tonen: “Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, HEERE, wie zal bestaan?” Maar we horen ook hoe de dichter zich vastklemt aan de Heere. Op hoop tegen hoop doet hij een appèl op Gods vergevende liefde: “Maar bij U is vergeving”. Dat was zijn enige houvast. Vanwege het offer van Christus is er vergeving en ook verwachting!  Dat is geen loze verwachting. Hij verwacht de HEERE. Dat woord HEERE is hier met vijf hoofdletters geschreven en dat betekent: Ik ben die Ik ben. De God van het verbond. Hij is in Israël steeds een Helper is geweest. Daarom is er die sterke verwachting. De wachters bij de poort van de stad wisten dat ze niet tevergeefs wachten: de morgen zál komen. Maar méér nog wist de dichter dat de Heere zál komen en helpen. “Hij laat niet los wat Zijn hand begon.”

Ieder mens heeft zo zijn eigen verwachting in dit leven. Wij stellen onze verwachting vaak op dingen die voorbij gaan. Je gezondheid en kracht geven het een keer op. Geld en goed kun je niet meenemen. Een fatsoenlijk leven kan je niet redden. Er is er maar Eén van wie we echte hulp kunnen verwachten. Dat is de HEERE Zelf. Hoe leest u deze meditatie? Zonder verwachting? Wat heeft de Heere daar een verdriet van. Hij wil u zo graag vervullen met Zijn genade. Zodat u mag ervaren dat uw verwachting niet de bodem wordt ingeslagen. Daarom zie op Hem! “HEERE, wees mij arme zondaar genadig.” De Heilige Geest leert je om het echt van Hem te verwachten. Nee niet: ik wacht het maar af. Maar een actief verwachten. Zoals het in deze tekst staat: “Mijn ziel verwacht, en ik hoop op Zijn Woord’’. Als het gaat om de hoop wordt in de Bijbel vaak het voorbeeld van het anker gebruikt. Als een schip in nood is wordt het anker uitgeworpen om houvast te vinden in de vaste rotsgrond. Zo mag het nu ook zijn in het geloofsleven: als het levensschip heen en weer wordt geslingerd en dreigt weg te zinken in de golven van aanvechting en strijd, dan wordt het anker uitgeworpen in de vaste grond van Gods Woord. “Ik hoop op Zijn Woord”. Hier staat in het Hebreeuws het woord Dabar dat woord en daad betekent. En dat heeft twee kanten: Belofte en bedreiging. De Heere doet wat Hij belooft, maar Hij voert ook Zijn bedreigingen uit. Dat roept ons tot bekering. Zonder Hem kunnen we niet leven en sterven. Maar vertrouwend op Zijn Woord komen we met de Heere niet teleurgesteld uit. Dat bleek al in de komst van de Heere Jezus. Toen werden de beloften van het Oude Testament vervuld. In het lijden is de Heere Jezus de Borg die de schuld op zich neemt. Hij verwerft genade voor mensen die Gods beloften eigenlijk niet waard zijn. Daarom, zie op de Heere Jezus en hoop op Zijn Woord. Je mag de vinger leggen bij Gods belofte: Heere hier staat het toch: “Ik ben het Brood van het Leven. Wie tot Mij komt zal beslist geen honger hebben’’ (Joh. 6: 35). En U hebt het zelf gezegd: “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden’’ (Matth. 5: 6). Heere, ik heb het niet verdiend, maar wilt U het doen om Jezus’ wil. Wie zo aan Zijn voeten terechtkomt die zal ervaren dat de Heere Zijn Woord waar maakt. Op de vleugels van de hoop wordt u opgetild uit de diepte. U mag ontdekken dat Christus een volkomen Zaligmaker is. U mag vrede ervaren die alle verstand te boven gaat. U mag rusten aan het Vaderhart van God. Zo wordt het geloof versterkt. Is dan alle verwachting vervuld? Nee, want al mag u zoveel goede uren met de HEERE ervaren, u moet toch het leven met zijn strijd en aanvechting weer in. Dan kan het gebeuren dat alles weer uit je handen wordt geslagen. Dan gaat het wéér om verwachten en hopen. Maar er is uitzicht in het leven. De gemeente van Christus is een verwachtende gemeente. Want Hij heeft het beloofd: “Zie ik kom spoedig’’ (Openb. 22: 12). En Hij maakt Zijn Woord waar.

ds. W. Westland sr. (Sliedrecht)

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar) – tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98 – Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gezamenlijke maaltijd – openingsweekend 2019

Na alle activiteiten op vrijdagavond en zaterdag overdag, is er ook dit jaar weer een aansluitend gezamenlijk diner in De Parel van 17.30 tot 19.30 uur voor alle leeftijden (aanmelden graag via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl).

Heb jij dieetwensen? Vergeet dit dan niet door te geven bij de aanmelding.

Diaconie

Diaconale collecte zondag 1 september 2019

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Buitenhof aan Buitendams. Mensen met een verstandelijke en/of meervoudige handicap kunnen hier zelfstandig wonen in een eigen appartement met 24-uurs begeleiding in een veilige en vertrouwde omgeving. Identiteit, eigen regie, een veilige omgeving en zorg op maat zijn hierbij van groot belang. Naast begeleid zelfstandig wonen biedt Buitenhof ook een vorm van dagbesteding en stageplaatsen voor arbeidstoeleiding vanuit het Speciaal onderwijs aan. Hierdoor is Wonen, Werken Leren mogelijk. Naast professionele zorgverlening is ook de inzet van mantelzorgers en de vele vrijwilligers onmisbaar. Om deze zorg en dit werk te blijven aanbieden, is naast gebed ook financiële ondersteuning nodig. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavonden seizoen 2019-2020

Er is wat gewijzigd in het programma, daarom voor u nogmaals het overzicht van de geplande Ontmoetingsavonden voor het komende winterseizoen:

Datum:

Onderwerp:

19 september

Joodse feesten en gebruiken

24 oktober

Natuur in Israël (nieuwe serie)

21 november

Ramen met een boodschap

19 december

Kerstviering met broodmaaltijd

23 januari

Het werk van de Lepra zending

20 februari

Stichting SIMAV Molens

19 maart

De geschiedenis van het onderwijs

Iedereen in onze gemeente van rond de 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

Zending

Wie heeft God gemaakt?’ ‘Hoe kan God uit drie personen bestaan?’ Zomaar twee vragen die de afgelopen weken gesteld zijn door groep 5 kinderen van Beaumontschool. Een half uur in de week mag ik deze kinderen Bijbelonderwijs geven. En ze komen soms met pittige vragen. Het zegt veel dat, wat ze horen hen niet loslaat, maar er verder over willen nadenken.

Naast het geven van de Bijbelclubs hebben we in de afgelopen weken ook een vrouwenochtend georganiseerd. Speciaal voor moeders van Bijbelclubkinderen. Het was altijd al een wens van mijn hart geweest om iets voor ouders te organiseren. Kinderen hebben het nodig dat ze het Evangelie horen, maar ouders niet minder. Er kwamen heel wat ouders opdagen en met elkaar hebben we erover nagedacht wat de Heere Jezus voor ons aan het kruis gedaan heeft en hoe we gered kunnen worden. Daarna een mooie informatieve boodschap hoe kinderen op te voeden in een digitale wereld. De ochtend werd afgesloten met een creatieve workshop waar ouders een houten bordje konden maken: ‘Ek en my huis ons sal die Here dien’.

Intussen ben ik bezig om het kinderevangelisatiewerk tijdelijk af te ronden en over te dragen in verband met de komst van ons baby’tje in september. We zien uit en we zijn dankbaar dat tot zover alles goed gaat. Na de kraamperiode zal ik mijn werkzaamheden wat betreft kinderevangelisatiewerk weer langzaam oppakken. Gelukkig zijn er mogelijkheden om de verzorging van onze baby en het kinderwerk te combineren en zullen we kijken naar een goede balans hierin.

Lea van der Riet-Luiten

Lieve gemeenteleden,

De zendingstraining op Cornerstone is afgerond, de vakantie is over, ik ben weer hard aan het werk, probeer zoveel mogelijk mensen te zien, ben bezig met settelen in Hardinxveld en ik ben me aan het voorbereiden voor een reis naar Uganda! Dat is mijn leven op dit moment in een notendop (:

Op zaterdag 13 juli vond de diploma-uitreiking plaats. Het was een prachtige dienst! Ik mocht mijn certificaat in ontvangst nemen en kreeg een Bijbeltekst mee uit Klaagliederen 3: 22-23 “Genadig is de Heer: wij zijn nog in leven! Zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. – Veelvuldig blijkt Uw trouw!”

Het thema van de dienst was ‘God is trouw’ en wat een waarheid is dat! Terugkijkend op twee jaar Cornerstone kan ik daar met hart en ziel ‘Amen’ op zeggen – dat is waar en zeker! En diezelfde trouwe God zal ook mee gaan de toekomst in.

Ook las u dat ik me aan het voorbereiden ben op een reis naar Uganda. Van 2 tot 30 september hoop ik daar weer naartoe te gaan en ik zie er naar uit! Ik hoop vrienden weer te zien en twee bruiloften bij te wonen. Tegelijkertijd zal het ook dubbele gevoelens met zich mee brengen om daar weer te zijn. Het is immers niet allemaal gegaan zoals verwacht en gepland. Daarom zal het ook een tijd van reflectie zijn van het verleden, en voor de toekomst. Ik ga verder met gesprekken voor eventueel toekomstig zendingswerk in Uganda, maar wil tegelijkertijd ook open staan voor een andere weg, stel dat God duidelijk deuren sluit voor nu.

Wat betreft de toekomst ligt alles nog open. Ik kan nog niets met zekerheid communiceren. Het is nog steeds een zoektocht samen met God, met het ThuisFrontTeam, met zendingsorganisaties en met de kerk. Een proces wat overigens niet vreemd is in de zendingswereld. Stap voor stap, aan mijn Vaders trouwe hand.

‘Wat de toekomst brenge moge,
Mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig kalme moed!’

Hartelijke groet en in Hem verbonden,
Amy de Jong

Ps. Wilt u de nieuwsbrief met uitgebreider nieuws ontvangen? Stuur dan een bericht naar seekserveshare@outlook.com.

Kring- en verenigingswerk

Beste clubleden en ouders/verzorgers,

We hopen dat jullie een goede vakantie hebben gehad, thuis of ergens in Nederland of een ander land!

Een paar van jullie zijn nog op vakantie, maar we beginnen

donderdag 5 september weer met de clubavonden van ‘t Lichtpunt op de bekende plaats en tijd: De Parel, benedenzaal, van 19.00-20.30 uur.

Wij hopen jullie daar allemaal weer te zien op 5 september!

Tot ziens,de leiding van ‘t Lichtpunt

Uitnodiging

Al de oud-leden van vrouwenvereniging ‘Ons genoegen’, al mijn familie, vrienden en bekenden zijn hartelijk welkom op 4 september na 19.00 uur in De Parel. U bent allen hartelijk welkom! Ik hoop dat u allen komt.

J.P. Dankers-van ’t Verlaat, tel.  61 20 37

Ora et Labora

Vrouwenvereniging Ora et Labora hoopt haar eerste verenigingsavond weer te houden op aanstaande dinsdag 3 september. Aanvang 19.30 uur in De Parel. Hartelijke groet,

Ellen Bakker

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Van zondag…

In de dienst van zondagavond werden we vanuit zondag 17 van de Catechismus bepaald bij de opstanding van de Heere Jezus. We ontdekten dat de opstanding een feit is waar redelijke dingen over te zeggen zijn. Tegelijkertijd is er meer nodig dan de erkenning van het feit dat Jezus is opgestaan. Het gaat er om dat we een band met Hem hebben en dat we vanuit die relatie met de Heere Jezus de opstanding op waarde schatten. We zagen hoe door de opstanding de Heere ons deel geeft aan de gerechtigheid. Gerechtigheid die we niet zelf tot stand hoeven brengen. Jezus Christus is onze gerechtigheid. Wie bij Hem hoort sterft met Hem en staat ook op tot een nieuw leven (Romeinen 6: 1-14). De opstandingskracht van Christus zorgt ervoor dat we dat nieuwe leven ook daadwerkelijk gaan leven, ondanks de gebrokenheid die er is. Wat ook in de dienst naar voren kwam was de hoop die ligt in de opstanding. De Heere Jezus is de eersteling (1 Korinthe 15: 23). Straks dan zullen ook zij volgen die in de Heere Jezus geloven. De dood is dan verslonden en het leven dat vol is van vrede, gerechtigheid en vreugde breekt dan aan.

Verkiezingen

Aan het einde van dit jaar zijn diaken J. Broer en diaken D.W. de Jong aftredend en niet meer herkiesbaar, omdat zij de maximale termijn als ambtsdrager hebben gediend. Aftredend, maar wel herkiesbaar zijn diaken P. de Keizer, Parallelweg 37 en de ouderlingen J. Egas, Schapedrift 61, H.W.G. Kant, Nieuweweg 72, J. Poortvliet, Zijlweer 1 en K. Ruitenberg, Sluisweg 108. Ouderling-kerkrentmeester A. de Jong, Parallelweg 139 is ook aftredend. Hij heeft zich echter niet meer herkiesbaar gesteld. We vinden het jammer dat br. De Jong deze beslissing heeft moeten nemen, maar respecteren uiteraard zijn keuze hierin. We zijn dankbaar voor al het werk dat br. De Jong in de afgelopen jaren heeft mogen doen in onze gemeente. De vacature van voormalig ouderling F. de Wit staat nog open. Deze wijk wordt momenteel waargenomen door ouderling P. de Keizer.

De kerkenraad acht het van groot belang dat er voldoende tijd en ruimte is om te werken aan de ontwikkeling van onze wijkgemeente en samen met de andere wijken aan de gemeente in haar geheel. Om aan het vele werk goede aandacht te blijven schenken is het de wens van de kerkenraad dat in de openstaande vacatures voorzien mag worden, zodat we gezamenlijk de gemeente mogen dienen in afhankelijkheid van de Heere.   

De belijdende leden van onze wijkgemeente worden daarom uitgenodigd om namen in te dienen van mannelijke belijdende leden voor 1 vacature ouderling, 2 vacatures diaken en 1 vacature ouderling-kerkrentmeester. Voor de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld is het indienen van namen  wel mogelijk, maar niet noodzakelijk. De kerkenraad plaatst deze broeders al op de verkiezingslijst.

Mocht er voor de openstaande vacatures elk één naam ingediend worden, zodat er evenveel vacatures als kandidaten zijn, dan zal de kerkenraad deze kandidaten benoemen, samen met de broeders die zich herkiesbaar hebben gesteld. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend dan dat er vacatures zijn, dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 30 september in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Elke lijst dient ondertekend te zijn, bij voorkeur door ten minste 10 lidmaten uit onze wijk. Uiterlijk tot maandag 16 september 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijkgemeente, ouderling J. Poortvliet, Zijlweer 1.

Laten we als gemeente bidden of de Heere mensen wil geven die Hem willen dienen in het ambt en of Hij op die manier de gemeente verder op wil bouwen. Voor ieder van ons is het ook een moment om de vraag te stellen: wat mag ik betekenen in Gods Koninkrijk? Laten we ook daar met de Heere over spreken in de weg van het gebed. Werken in Zijn wijngaard vraagt veel tijd en inspanning, maar als de Heere daarvoor de kracht en genade wil geven, geeft dat veel dankbaarheid en vreugde.

de kerkenraad

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor het verjaringsfonds en € 15,- voor de kerk. Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doelen. Zelf ontving ik  € 50,- voor de kerk en twee keer een gift van € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Stelt u zich Christus’ opstanding voor als een voorbeeld en een patroon. Hij stond in de morgenstond op. Gewen u er aan om met de gedachten aan Christus’ opstanding te ontwaken. Laat ieder ontwaken stimuleren ook met Christus op te staan tot een nieuw leven.’

W. à Brakel (1635-1711)

…tot zondag

In de dienst van zondagmorgen lezen we verder in Habakuk 1. Het gaat om de verzen 12 tot en met hoofdstuk 2: 1. De Heere heeft aangekondigd dat de Babyloniërs komen en zullen optreden vanwege het onrecht en de zonde in Jeruzalem. Habakuk worstelt met deze verhoring van zijn gebed. Laten we bidden om gezegende diensten en met veel verwachting er naar toe leven.

Na de zondag gaan ook de scholen weer beginnen. We wensen onze kinderen en jongeren de nodige energie om weer te starten. Ik hoop ook dat jullie er weer een beetje zin in hebben. De meeste docenten zullen hun voorbereidingen getroffen hebben, maar na het weekend begint het dan toch echt, sterkte en vreugde daarbij! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Laten we met de zieken meeleven en biddend om hen heen staan. Verder zijn de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. “Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Verkiezing van ambtsdragers, najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zal een aantal broeders uit de kerkenraad van wijkgemeente 2 Noord, volgens de regels van de Kerkorde, aftredend zijn.

Aftredend en niet herkiesbaar zijn: ouderling Henk Cornegé, diaken Hugo van de Wetering en ouderling-kerkrentmeester Martin de Ruiter.

Aftredend en herkiesbaar zijn: ouderling Cees van Andel, ouderling Piet de Groot, ouderling Jos van de Minkelis, ouderling Cees Peursem en diaken Peter Slingerland.

Indien de aftredende en herkiesbare broeders opnieuw verkozen worden, zal er per saldo moeten worden gezocht naar kandidaten voor de vacatures van 1 ouderling, 1 diaken en 1 ouderling-kerkrentmeester.

De leden van wijkgemeente Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor het ambt van ouderling, diaken of ouderling-kerkrentmeester. Bij het indienen van kandidaten dient te worden aangegeven voor welk ambt iemand wordt aanbevolen. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 16 september om 18.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14.

Wanneer meer kandidaten dan vacatures voor een bepaald ambt zijn dan wordt er op maandag 30 september, een verkiezingsvergadering gehouden. Deze wordt gehouden in De Parel en start om 19.30 uur precies. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed? Dan mogen we er op vertrouwen dat God de juiste mensen bereid zal maken om dit belangrijke, maar ook mooie werk in de gemeente te doen.

Kinderlied

Het verhaal in de bijbelklas gaat over Nehemia. Het lied voor zondag 1 september is Op Toonhoogte (OTH) 462 ‘Al ligt de hele stad aan stukken’.

Pareldienst

Zondagavond 8 september zal om 18.00 uur de eerste Pareldienst van dit nieuwe seizoen plaats vinden in zaal D van De Parel.

We zullen nu voor het eerst live te beluisteren zijn via onze website www.hghg.nl en de diensten kunnen vanaf dan ook worden teruggeluisterd

De voorganger in deze eredienst is ds. Dirk Meijvogel uit Harderwijk. Ds. Meijvogel is vanuit de PKN verantwoordelijk voor het binnenvaart pastoraat voor de Oostelijke helft van Nederland en voor Duitsland. Hij werkt (gedeeltelijk) vanuit de Kerk in de Ruhr die in Duisburg staat. De werkgroep Pastoraat Binnenvaart van de Protestantse Kerk in Nederland verzorgt samen met twee predikanten, ds. Dirk Meijvogel en ds. Louis Krüger en tientallen vrijwilligers het pastoraat aan de opvarenden van de Nederlandse binnenvaartvloot (zie www.binnenvaartpastoraat.nl voor meer info).

Het thema is ‘Het zal nooit meer zijn zoals het was’ en dit wordt behandelt vanuit Genesis 3 en Openbaring 21.

Deze dienst is het de beurt aan de band Expect om de muzikale begeleiding te verzorgen. Na de dienst staat koffie, thee en fris klaar en is er weer volop gelegenheid om na te praten en elkaar te ontmoeten. Ook zijn er weer ministry teams aanwezig om mee door te praten en/of om met te bidden. 

De deuren gaan om 17.30 uur open en om 17.45 uur start weer het voorprogramma met prachtige muziek en natuurbeelden. Van jong tot oud: iedereen is weer van harte welkom!

De overige data voor de Pareldiensten van de tweede helft van dit jaar zijn 6 oktober, 3 november en 1 december.

de Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Hoe dichter wij bij God zijn, hoe minder de aantrekkingskracht en afleiding van de wereld vat op ons zullen hebben.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Bidden en danken

  • We bidden voor het onderwijzend personeel, nu de scholen volgende week weer gaan beginnen en voor het godsdienstonderwijs op de openbare scholen.
  • De politieke situatie in Soedan is erg onstabiel. Veel Soedanezen gingen de afgelopen maanden de straat op om te protesteren. Hoewel de president in reactie hierop is afgetreden, is de rust nog lang niet teruggekeerd. Bid voor de Soedanese bevolking en in het bijzonder voor de christenen. (Gebedskalender Open Doors)
  • Bid voor het mooie Thailand. Christenen zijn hier een minderheid, de meeste Thai zijn boeddhist. Dat is voor christenen niet gemakkelijk, bid daarom voor hen.(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De vakanties zijn weer voorbij, zondag zijn er weer twee morgendiensten. De kerkenraad wenst u gezegende diensten.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan de zieken thuis met de mantelzorgers en aan hen die elders verpleegd worden. We denken ook aan hen die kuren moeten ondergaan, waarvan het spannend is of deze aanslaan en geen vervelende bijwerkingen geven. Laten we hen met onze gebed omringen. “Welzalig is hij/zij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft, die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God.“ (Psalm 146: 5)

Verkiezingen najaar 2019

Aan het einde van dit kalenderjaar zijn in onze wijkkerkenraad verschillende broeders aftredend. De stand van zaken is als volgt. Van de ouderlingen zijn aftredend: J.W.S. Arkeraats, A. de Hek en H. Wijnja. Broeder Arkeraats en  broeder Wijnja stellen zich niet herkiesbaar en broeder De Hek stelt zich herkiesbaar voor 2 jaar. Van de diakenen zijn aftredend: G.C. Cluistra, M.M. Corbijn en A. W. Trapman. Broeder Trapman en broeder Corbijn  stellen zich niet herkiesbaar. Van de ouderling-kerkrentmeesters zijn zowel A. Kazen als R. Vlot aftredend. Broeder R. Vlot is volgens de kerkelijke termijnen niet herkiesbaar. Daar hij tot 2022 afgevaardigde is naar de Generale Synode, heeft de kerkenraad besloten zijn ambtstermijn te verlengen  tot het einde van het lidmaatschap van de Generale Synode. In ordinantie 3-7-3 van onze kerkorde wordt deze mogelijkheid geboden. Leden van onze wijk worden opgeroepen tot het indienen van namen van hen die geschikt geacht worden. Zoals hierboven toegelicht zijn minimaal 2 namen nodig voor ouderling en 2 namen voor diaken. Uw schriftelijke voordracht ( uit het mannelijk deel van de belijdende leden van wijk 3/Zuid) dient ondertekend te zijn door minimaal 10 leden en uiterlijk maandag 16 september 2019 om 18.00 uur ingeleverd te zijn bij de scriba, P.C. Bakker. Plompencamp 7. Noemt u bij het indienen duidelijk voor welk ambt u de namen indient? Als u graag een naam of namen wilt indienen, maar niet in de gelegenheid bent deze door voldoende andere leden te laten ondertekenen, kan het toch zinvol zijn deze in te dienen. Uwe voordracht heeft dan het karakter van een aanbeveling. De kerkenraad kan besluiten, maar is daartoe niet verplicht, de namen op de kieslijst te plaatsen. Indien uiteindelijk meer namen ingediend worden dan nodig, zal op 30 september om 19.30 uur in de Oude Kerk een verkiezingsvergadering gehouden worden. Alleen belijdende leden zijn stemgerechtigde leden. Het indienen van namen of medeondertekenen is overigens wel mogelijk voor niet- belijdende leden. De kerkenraad hoopt dat de voortgang van het gemeentewerk, nu met name het kerkenraadswerk, een zaak van uw gebed zal zijn. We hopen en bidden dat we januari 2020 weer met een voltallige broederkring het werk mogen voortzetten.

Belijdeniscatechese

Iedere zondag mag het Evangelie klinken en spreekt God tot ons en werkt Hij door Zijn Geest in ons (Romeinen 10: 8) Laten Zijn woorden je niet los en verlang je naar verdieping, graag breng ik de belijdeniscatechese onder uw/jouw aandacht. Samen mogen we leren wat het betekent om in geloof Zijn roepstem te beantwoorden en Zijn Naam te belijden. De eerste avond staat gepland op woensdagavond 25 september om 20.00 uur Graag vooraf opgeven (0184 61 18 13 of predikant.zuid@hghg.nl) Wellicht zijn er die twijfelen, wees welkom en doe gerust een keer mee.

Gelezen/gehoord

‘De oude mens gebruikt God om de aarde te genieten, terwijl de nieuwe mens de aarde gebruikt om God te genieten.’

Tenslotte

Wij danken broeder Vlot voor het waarnemen van het scribaat in de weken dat wij met vakantie waren. Op maandag 2 september is ook de vakantie van onze predikant voorbij. We danken broeder Verkaik voor het waarnemen in deze tijd. Zo is aan de vakantieperiode weer een eind gekomen. Voor alle kinderen, jongelui en leerkrachten begint het ‘gewone’ leven weer. Ook voor het werk in de kerk worden weer de nodige voorbereidingen getroffen voor catechese en allerlei kringwerk. Laten we in alle werkzaamheden in Gods Koninkrijk het gebed niet vergeten. ‘Zie op ons neder in genâ, opdat ons werk voorspoedig ga.’

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

 kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 30 augustus

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, Ned. Ger. kerk

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Zaterdag 31 augustus

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Dinsdag 3 september

19.30-21.30 uur Zendingsvereniging Ora et Labora –

Donderdag 5 september

19.00-20.30 uur ‘t Lichtpunt –     De Parel

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja, dhr. T.J.D. de Koning

Vrijdag 6 september

19.00-19.45 uur weeksluiting Tiendwaert, ds. W.J. Karels

19.00-20.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

____________________________________________________

Algemene berichten

Mannenkoor Asaf zoekt nieuwe leden

Chr. Streekmannenkoor Asaf start 6 september met de repetities en houdt vrijdag 13 september een open repetitie. Mannen uit de regio die van zingen houden nodigen wij uit om eens een kijkje te komen nemen bij dit streekmannenkoor. Ook ná 13 september bent u van harte welkom!

U hoeft geen geoefend zanger te zijn en auditie doen is niet nodig.

De repetities zijn elke vrijdag van 19.30 tot 21.15 uur in de Kerk met de Beelden, Peulenstraat 167 te Hardinxveld-Giessendam.

Meer informatie over het koor kunt u vinden op internet: asaf-hardinxveld.nl

_______________________________________________

Varia

Het Groot Nederlands Klassiek Koor 2 van start in heel Nederland!

Het Groot Klassiek Koor- en orkest o.l.v. Martin Zonnenberg startte afgelopen jaar met 500 zangers uit heel Nederland met highlights uit de klassieke muziek. Het slotconcert van dit koor vind plaats op zaterdag 7 september in de Doelen van Rotterdam, Samen met mannenkoren uit Waddinxveen en Nijkerk o.l.v. Martin Mans. Kaarten voor dit concert zijn te koop via de website www.dedoelen.nl. De zeer bekende jong soliste Sterre van Boxtel werkt ook hieraan mee. Na dit groots slotconcert wordt het Groot Nederlands Klassiek 2 geïntroduceerd. Het concept is eenvoudig en mooi: In nagenoeg elke provincie van Nederland (van Zeeland/Limburg tot Groningen/Friesland) kunnen klassieke zangliefhebbers zich opgeven om te studeren. Vanaf januari 2020 starten de repetities (4 repetities en 1 generale repetitie centraal). Het repertoirs omvat: Mozart (Te Deum KV 141), Mendelssohn, J. S> Bach, G. F. Händel, S. Wesley, J. Rutter, Gjeilo, Goodall e.a.  Naast deze repetities o.l.v. beroepsdirigenten wordt er ook enige thuisstudie verwacht. Als lid van het koor ontvangt u daarom ook oefenbestanden en een muziekmap. De concerten vinden plaats in  heel Nederland, waaronder het hoofdconcert in de Doelen van Rotterdam, en de overige concerten in diverse kathedralen in andere provincies van Nederland. Het totaalkoor staat o.l.v. Martin Zonnenberg, Joost van Belzen en Peter Wildeman begeleiden op vleugel en orgel. Daarnaast verleent ‘The Dutch Orchestra’ haar medewerking en de jonge Sterre van Boxtel: sopraan.  Het Groot Nederlands Klassiek Koor is een alle leeftijden, gemengd koor. Lid worden kan vanaf 15 jaar. Opgeven kan vanaf heden via de website www.klassiekkoor.nl. Hartelijk welkom!

 

Colofon

Redactie:

Ds. Breugem, tel. 61 30 79, jcbreugem@solcon.nl, Kerkplein 2

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl,  Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl, Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. A. Verschoor, tel 06-51 43 88 81

adriaanverschoor@live.nl, Rivierdijk 28

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 september 2019

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

10.45 uur wijk 2 Noord, dr. H.A. Post, Veenendaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Scheele Goedhart, Zeist

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

18.00 uur ds. M. van de Ruitenbeek, Wilnis

Collecten

Morgendienst: 1. diaconie – algemene collecte 2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.00 uur: Groep A: Talitha Bijkerk, Janine de Bruin, Groep B: Annette Teeuw

10.45 uur: Groep A: Petroesjka Paans, Anne-Lynn de Jong Groep B: Ellen Leenman, Leandra de Jong

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Methilde de Ruiter, Rhodé Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 136: 5

avonddienst: Psalm 89: 19

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – welkomstdienst kinder- en tienerweek

18.00 uur dr. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee

Collecten

1. eigen gemeente – kerkrentmeesterlijk beheer

2. evangelisatiecommissie

Uitgangscollecte: zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marlies aan de Wiel, Arinda van den Bergh, Anna Klop

Kerkauto

beide diensten: dhr. E. Terlouw, tel. 61 15 71

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.