76-12

Goed om te horen

Toen kwam de HEERE en bleef daar staan; en Hij riep zoals de andere keren: Samuel, Samuel! En Samuel zei: Spreek, want Uw dienaar luistert.” (1 Samuel 3: 10)

____________________________________________________

Op veel plaatsen begint het onderwijs seizoen in de kerk weer. Het is belangrijk om daarbij stil te staan. Dit jaar doen we dat door de geschiedenis van Samuël in de tabernakel. Hij leert daar Gods stem kennen.

De HEERE neemt daarbij het initiatief. We lezen: “Toen kwam de HEERE…” In deze ‘gewone’ opmerking schuilt al een wonder. De HEERE wíl Zijn stem laten horen. Hij wíl met Samuël communiceren.

De HEERE laat Zich kennen als een sprekende God. Al vanaf het begin. Hij spreekt met Adam in de hof. Na de zondeval stopt dat niet, al wordt het wel anders. De HEERE roept Adam tevoorschijn uit zijn schuilplaats en zegt: ‘Adam, waar ben je…’ Indrukwekkend. God stopt niet met spreken.

Daarom kunnen wij ook Zijn stem horen. En hoe…! “Nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft Hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon.” (Hebreeën 1: 1)

De HEERE komt naar Samuël toe. Maar de jongen is ook ergens. Waar? Hij is ‘daar’ te vinden. In de Tabernakel. God kan overal spreken. Dat doet Hij zeker ook. Maar op deze plaats spreekt Hij zeker. Beloofd is beloofd. Toen in de Tabernakel, vandaag de dag in de gemeente van Christus. Als je de stem van de HEERE wil horen, moet je daar wezen.

Hoe kwam Samuël daar trouwens? Hij was door zijn moeder Hanna daar gebracht. Zij wilde dat haar jongen – die ze van God ontvangen – had de HEERE zou dienen. Wilt u dat ook, met uw kind(eren)? Breng ze dan op de plaats waar de Heere gediend wordt en waar Hij spreekt.

Brengen is veel meer dan even afleveren bij de club of naar de catechese sturen! Je brengt ze er met een verlangen, biddend en betrokken dat ze daar de HEERE leren dienen. Niet alleen een ‘taak’ voor moeders zoals Hanna, maar indien mogelijk voor beide ouders. In de evangeliën lezen we “En ze brachten kinderen bij Hem, opdat Hij hen zou aanraken.” (Markus 10: 13a). Dat is toch je verlangen?

Samuël pakt het niet in één keer op. De HEERE moet hem vaker aanspreken. “Hij riep zoals de andere keren.” Waarom is één keer niet genoeg? Samuël hoorde Gods stem wel, maar herkende Hem niet. Hij dacht zelfs dat Eli hem riep. Na de zondeval zijn wij – al ben je Samuël – niet meer ‘on speaking terms’ met God. We hebben de communicatie verbroken. Het is een wonder dat God blijft spreken dat wij leren luisteren. Flarden of meer opvangen van wat God zegt. Dat is van levensbelang, want “het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God.” (Romeinen 10: 17).

In dat Woord wordt je net zoals Samuël persoonlijk aangesproken. De Heilige Geest maakt daar werk om ons bij onze naam te noemen. Dat zit ‘m niet persé in aansprekende preken en persoonlijke vormen, maar in de ontvankelijkheid die Hij in u en mij werkt. Dat je gaat ervaren: de Heere heeft tegen mij. Hij spreekt me aan als Iemand die mij door en door kent in mijn vragen, verlangens, zorgen en zonden. Ook als je de Heere nog niet persoonlijk kent, spreekt Hij je al persoonlijk aan. Door de doop bijvoorbeeld. Ik heb u bij uw naam geroepen, u bent van Mij. Eli leert Samuël om de stem van God te onderscheiden. Laten we als wij de stem van de Heere kennen als een vader in de genade onze jongeren daarin helpen.

De raad van Eli is wijs en belangrijk! Als Samuël hoort dat hij weer geroepen wordt moet hij antwoorden: “spreek want Uw dienaar luistert.” Hij brengt zijn geestelijk zoon ontvankelijkheid bij. Zegt U het maar… Zo leer je je kinderen luisteren. Biddend en open naar wat God zegt. Herkent u zich in deze luisterhouding? Als wij niet luisteren of het spreken van God met innerlijke afweer ontvangen en met kritiek naast ons neerleggen moeten we niet verwachten dat onze kinderen anders doen.

Eli leert Samuël dat de Heere je niet roept voor een geschiedenisles of college dogmatiek. De Heere roept je om Hem te dienen. Daarom moet Samuël antwoorden met ‘Uw dienaar luistert.’ Ik ben beschikbaar. Zegt U het maar, dan zal ik U volgen. Ja, volgen en dienen doe je alleen luisterend. Gehoorzamend. Hoe anders? Ja, zo anders dan ‘ik denk’ of ‘ik vind’ of ‘ik voel.’ Ons denken, vinden of voelen wordt niet uitgeschakeld, maar ondergeschikt gemaakt. Een gezegende bevrijding. Een heerlijke verandering. ‘Mijn hart, o Hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid.’ Zeggen u en jij het mee? Spreek, want Uw dienaar luistert.

J.C. Breugem

Algemene berichten

COLUMN

Heilige plekken

In mijn vakantie heb ik de verzamelde teksten van Herman Finkers gelezen ‘De cursus “omgaan met teleurstellingen” gaat wederom niet door’. Naast de bekende conferences staan er aan het eind van dat boek een paar korte opstellen, die ik nooit eerder had gelezen of gehoord. Eén daarvan betrof het verslag van een bezoek aan een Anglicaanse kerk. Hij werd getroffen door de ceremonie, waarin knielen ook een plek had. En dan schrijft hij: ‘Maar eenmaal op de knieën voelde ik me toch niet helemaal op m’n gemak; want voor wat knielde ik eigenlijk? Er was geen beeld, geen tabernakel, en je moet toch wel voor íets knielen. Volgens mijn buurman in Nederland die ouderling is en met wie ik altijd bijzonder ontspannen en plezierig gesprekken voer over de roomse, dan wel de hervormde kant van een medaille, is het onzin te knielen voor (en daarmee speciale eer te verlenen aan) één bepaald ding, want volgens de buurman is God overal en niet alleen in een geconsacreerde hostie of in een Mariabeeld. Ik denk wel dat de buurman gelijk heeft en dat God overal is, maar ja, je kunt toch moeilijk overál gaan knielen. Dat houdt zo op.’

Met humor maakt Finkers een punt dat Tom Wright, een Anglicaanse bisschop, ook maakt in zijn boek ‘Surprised by hope’. Hij pleit om zorgvuldig om te gaan met heilige plekken. ‘Thin places’, noemt hij ze: ‘places where the curtain between heaven and earth seems almost transparent.’ Natuurlijk, God is overal, maar er zijn plekken op deze wereld waar we zijn aanwezigheid meer bewust worden dan anderen. Plekken met een geschiedenis, waarin al eeuwen de lof en eer aan God worden gebracht, waarin gebeden wordt en de Bijbel gelezen. Plekken die ons doen verstillen in diepe verwondering. Plekken waarvoor Mozes zijn schoenen zou uittrekken en een boer zijn pet afdoet.

Als de afgelopen periode ons iets heeft gebracht, dan is het wellicht het besef van de kostbaarheid van de kerk, als een plek om samen te komen en Gods aanwezigheid te ervaren. Wat hou ik van Gods huis!

ds. Dick Wolters, trajectbegeleider IZB-Focus

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Op zoek naar een orgel

In De Parel wordt geregeld gebruik gemaakt van een orgel, zowel bij gemeentelijke activiteiten als bij commerciële activiteiten. We zijn momenteel op zoek naar een orgel. Voordat we hiervoor een investering gaan doen zouden we graag vernemen of er bij een van de gemeenteleden toevallig nog een orgel staat dat weggedaan wordt, maar dat in De Parel nog een aantal jaren mee kan gaan. Als dat zo is, neem dan contact op met Lia via info@deparel.nl of bel naar 0184-61 25 70.

Schilder gezocht

Onze groep vrijwilligers, die veel onderhoud doet aan De Parel, willen we graag uitbreiden met een schilder. Het schilderwerk aan het gebouw heeft regelmatig onderhoud nodig. Interesse? Neem dan contact op met Lia via info@deparel.nl of bel naar 0184-61 25 70.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag  27 september 2020

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we het Leger des Heils (Dordrecht). Dak- en thuisloze mensen kunnen ’s avonds en ‘s nachts terecht bij het Leger des Heils voor een praatje, een warme maaltijd en diverse andere faciliteiten. Hierbij leggen medewerkers contact met de bezoekers en gaan samen in gesprek over wat er speelt in hun leven en of ze mogelijk ergens mee geholpen kunnen worden.

Een bezoeker vertelt; ‘Mijn vrouw zette mij op straat, omdat ik maar niet van de fles kon afblijven. Bij vrienden en familie kon ik niet meer terecht. Na een paar nachten slapen in het park, nam iemand me mee naar het Leger des Heils. Hier kon ik eindelijk weer een nacht doorslapen en douchen. De medewerkers hier hebben me op het spoor gezet van de hulpverlening. Stap voor stap ga ik aan de slag met mijn problemen.’

Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke kerk. Haar opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn naam menselijk nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie.

De diaconie wil dit diaconale werk in de regio graag ondersteunen, en daarom willen we de algemene collecte van harte bij u aanbevelen.

Transport naar Roemenië

Afgelopen vrijdag was het mogelijk om een grote hoeveelheid hulpgoederen naar Misca in Transylvanië te verzenden. De goederen worden afgeleverd bij een kringloopwinkel die de spullen verkoopt ten behoeve van het Samuel kindertehuis. Omdat de zorgsubsidies in het land nog minimaal zijn, is het kindertehuis heel afhankelijk van deze inkomstenbron. Velen van u weten nog dat dit kindertehuis destijds is gebouwd met daadwerkelijke hulp van vrijwilligers uit onze gemeente. Vanwege Corona werd het transport verzorgd door een Roemeens transport-bedrijf. Veel dank aan de gevers van de goederen, de sorteerders, de inpakkers en de groep sterke mannen die de vrachtauto hebben geladen. U kunt uw spullen blijven inleveren op de eerste woensdag van de maand van 19.00-20.00 uur op het adres Peulenstraat-Zuid 95.

Kring- en verenigingswerk

 Woensdagmorgen Bijbelkring

Woensdagmorgen 30 september om 9.30 uur komt de Bijbelkring voor het eerst weer bijeen in De Parel. We waren van plan in april jl. de behandeling van het Evangelie van Johannes af te ronden, maar door de abrupte stop in maart is dit niet gelukt. Daarom gaan we de komende drie bijeenkomsten verder met dit Bijbelboek. Woensdag 30 september behandelen we Johannes 20: 1-18. Van harte welkom.

Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Pastoraat

We denken in onze gebeden aan hen die met psychische ziekte te maken hebben. De Heere ontferme zich met Zijn licht wanneer het duister is en geve rust wanneer het onrustig is. Hen die vermoeid zijn wil Hij ook weer nieuwe kracht geven. Sprekend is het woord van de Heere Jezus: “Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven”. (Mattheus 11: 28)

Catechisaties

Dinsdag 29 september beginnen de catechisaties weer. Ze vinden plaats in de Nieuwe Kerk. Om 18.45 uur worden de jongeren van de eerste en tweede klas verwacht. Om 19.45 uur hoop ik de jongeren uit de derde en vierde klas te treffen. De jongeren die in de vijfde of de zesde klas van het voortgezet onderwijs zitten of bezig zijn met beroeps-onderwijs zijn welkom om 20.30 uur. Ik zie er naar uit om jullie te ontmoeten! Het is mijn gebed dat jullie door de catechisaties de Heere Jezus leren kennen en ook beter leren kennen.

Bijbelkring

In De Parel start op woensdagavond 30 september de Bijbelkring. We bespreken met elkaar het eerste hoofdstuk uit het boekje ‘Van slavendienst naar eredienst’. Daarbij hoort Exodus 1 als Bijbelgedeelte. We lezen welke tijd er aanbreekt voor het Joodse volk in Egypte als Jozef gestorven is. In een donkere tijd doen Sifra en Pua hun werk. Het geheim van hun leven is de vreze van de Heere. U en jou van harte uitgenodigd om dit seizoen mee te doen. We beginnen met elkaar om 20.00 uur.

Gelezen

Toen u gedoopt bent, heeft uw moeder u een doopkleed aangedaan (…) Hebben uw vader en moeder God gevreesd, dan hebben zij zeer wel geweten: in dit mijn kind is niets, en in ons, arme ouders, ook niet, maar wij vertrouwen op Gods verbond, dat Hij heeft opgericht met Abraham en zijn nageslacht, met ons en onze kinderen, uit loutere genade en ontferming, en in hetwelk Hij ons schenkt Zijn Christus, vergeving van zonden, eeuwig leven en zaligheid. God nu, die de doop heeft ingesteld, heeft een ander doopkleed klaar, en het doopkleed dat Hij heeft bereid, is niets minder dan onze Heere Jezus Christus zelf. Hij is het doopkleed, zoals wij lezen: “Zovelen als u in Christus gedoopt bent, hebt u Christus aangedaan. H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Kring Geloofsopvoeding

Op 1 oktober is de eerste Kring Geloofsopvoeding. Alle ouders van kinderen tot en met 12 jaar zijn hiervoor van harte uitgenodigd! Het thema van de avond is ‘Gastvrijheid in het gezin’. De avond begint om 20.00 uur.

Tenslotte

We gaan in de morgendienst weer verder met de geschiedenissen van Elisa. 2 Koningen 3 is aan de beurt. We komen Elisa tegen op het politieke toneel. De koning van Moab komt in opstand tegen de nieuwe koning van Israël, koning Joram. Met Josafat, de koning van Juda en de koning van Edom trekt hij op tegen Moab. Tijdens de veldtocht is er onverwacht gebrek aan water. Josafat vraagt om een profeet van de Heere. Op aanwijzing van één van de knechten wordt Elisa dan gehaald. In naam van de Heere geeft hij de opdracht om het dal vol met geulen te maken. Hij zegt er ook bij dat de Heere Moab in de hand van Israëls koning zal geven. We hopen te ontdekken wat dit gedeelte ons te zeggen heeft.

In de avonddienst gaat ds. P. van de Voorde voor en zal het vanuit de Heidelbergse Catechismus gaan over de betekenis van de doop (HC 26). Een mooi thema ook voor de kerngroepen die daar na de dienst met elkaar over verder hopen te spreken. Een goede zondag voor u en jou!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Reserveringen

Weet u welkom in de kerk om daar God en de gemeente te ontmoeten. Ondanks dat er gereserveerd moet worden, blijken er over het algemeen voldoende plaatsen te zijn. Voor de dienst van zondagmorgen 27 september kunt u t/m zaterdag 26 september 18.00 uur reserveren. Voor de Pareldienst verwijzen wij u naar het betreffende artikel.

Voor de diensten van zondag 4 oktober kunt u vanaf zaterdagavond 26 september a.s. weer reserveren. De morgendienst is in De Parel en we geven t/m vrijdag 2 oktober weer eerst de gezinnen met kinderen van de basisschool gelegenheid om in te schrijven. Voor zover er dan nog plaats is, kunnen de overige gemeenteleden zich hiervoor op zaterdag 3 oktober t/m 18.00 uur zich nog inschrijven. De avonddienst is in de Oude Kerk en staat open voor iedereen tot 200 plaatsen.

Beroepingswerk

Afgelopen zondag 20 september mocht ds. D. Wolters voorgaan in de Oude Kerk. Dinsdag 22 september heeft hij onze gemeente bezocht en diverse gesprekken gevoerd. We verwachten zijn beslissing op het beroep uiterlijk 1 oktober a.s.

Als wijkgemeente zien we uit naar een nieuwe herder en leraar, die Gods kudde in onze wijk wil weiden en ons zo mee wil nemen, ‘onderweg naar Huis’, zoals in ons beleidsplan staat verwoord. We bidden dat God tot ds. Wolters, op Zijn wijze, zal spreken en hem de weg  wijst, die hij in dit beroep heeft te gaan en dat die weg richting onze gemeente mag zijn. Daarbij beseffen we ook dat de gemeente Vollenhove en de I.Z.B. er ook zijn. Heel spannend allemaal.

Wilt u ds. Wolters en zijn gezin opdragen in uw gebeden? Wilt u een blijk van meeleven geven? Zijn adres is:

ds. D. Wolters, Steiger 27, 8325 HB Vollenhove.

Een bericht per mail kan uiteraard ook: predikantstad@hervormdvollenhove.nl

 Verkiezingen

Door de belijdende leden van onze wijkgemeente zijn voor de nog bestaande vacatures van één ouderling en één diaken de volgende personen ingediend: Voor de vacature van ouderling:

  • Koert (R.C.) van Houwelingen

Omdat er voor deze vacature slechts één kandidaat is ingediend heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 21 september j.l. besloten deze kandidaat als verkozen te verklaren. Aan hem is gevraagd zijn beslissing uiterlijk donderdag 1 oktober a.s. kenbaar te maken. Voor de vacature van diaken:

  • Jaap (J.) Koster
  • Arie (A.T.) de Wit

Voor de laatste vacature zal er een verkiezingsavond worden gehouden. Deze zal plaatsvinden op maandag 5 oktober a.s. in De Parel, aanvang 19.30 uur. Omdat het om de vacature gaat van 1 diaken en er niet meer dan 2 kandidaten zijn ingediend, zal er weer tussen 19.30 uur en 20.00 uur doorlopend gestemd kunnen worden. Iedereen kan dan na zijn of haar stem te hebben uitgebracht weer naar huis gaan. Wilt u bij volmacht stemmen, dan is dat mogelijk. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u downloaden vanaf de website www.hghg.nl. te vinden onder hoofdstuk informatie wijkgemeente 2 Noord. We vragen u deze broeders te gedenken in uw gebed. We hopen en bidden dat dit alles er toe mag leiden, dat langs deze weg de beide vacatures vervuld mogen worden.

Catechese

We hopen de catechese-avonden weer op te pakken. Door de grote omvang van Follow Me (leerjaren 1 t/m 4) en de coronarichtlijnen hebben we besloten om deze groep te splitsen en hebben zodoende om de beurt catechese-avonden die beginnen om 19.15 uur.

De Follow Me Next groep begint zoals gebruikelijk om 20.30 uur en hebben elke woensdag catechese. De avonden worden geleid door onze jongerenwerker mw. Arin Klein.

De 3e + 4e leerjaren worden voor het eerst verwacht op woensdag 30 september.

Een volledig rooster van alle catechese data van alle wijken is te vinden op https://www.hghg.nl/club-jeugd/catechisatie

Basiscatechese groep 7 & 8

Beste jongens en meisjes, Vanaf 4 oktober starten we weer met de basiscatechese. Om 18.00 start groep 7 in de jeugdzaal en groep 8 in de consistorie. Vanwege de corona maatregelen volgen we hiervandaan ook het eerste deel van de kerkdienst. We hopen jullie allemaal te zien! 

 Belijdeniscatechese

Er is ook weer de mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Hiervoor kunnen jullie je aanmelden bij scriba.noord@hghg.nl of jeugdouderling.noord@hghg.nl. Deze avonden zullen met de opgegeven groep nog vastgesteld worden en worden geleid door ds. E. van Rooijen.

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

 Citaat

Hoe belangrijk onze wereldse zaken zijn, des te meer is het nodig dat wij ons tot God richten in het gebed om Zijn zegen erover en of Hij met ons wil zijn in ons werk. Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

We bidden voor het Bijbelonderwijs op de openbare scholen, voor wijsheid en zegen op de catechese, voor het jeugdwerk en de zondagsschool, de jeugdambtsdragers en de leidinggevenden van de kerngroepen.

  • Christenen op een eiland voor de kust van Sumatra hebben in de afgelopen jaren via een partner van Open Doors Bijbelse training gehad. In sommige kerken op het eiland was niemand die theologische kennis had. Bid voor hen! (Gebedskalender Open Doors)
  • Onze partnerkerken in Peru vragen om uw gebed. Veel families zijn getroffen door ziekte en overlijden als gevolg van het coronavirus. Bid voor bescherming, genezing, troost en Gods nabijheid. Dank dat er ook mooie, hoopvolle dingen gebeuren en dat God werkt, door alles heen. (Gebedskalender GZB)

 Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het meebeleven van de erediensten via de live stream.

Pareldienst 27 september

In de Pareldienst van zondagavond 27 september zal onze oud-plaatsgenoot Henk den Breejen voorgaan met als thema ‘Goeie Genade’. De dienst is voorbereid met een 19+ groep en die zal ook een bijdrage leveren. De zaal wordt in eerste instantie opengesteld voor jongeren in de leeftijdscategorie 12-29 jaar die in een kerngroep of jongerengroep zitten van Wijkgemeente Noord zitten. Als je niet bij een kring bent aangesloten, maar wel in de doelgroep valt, kon je je vanaf zaterdagavond 19 september via de reservering op de website aanmelden.

Mochten er daarna nog plaatsen over zijn dan wordt de reservering van de website vandaag, 25 september, voor alle gemeenteleden open gezet. We hebben beide grote zalen ter beschikking met een live verbinding en daardoor totaal ca. 200 zitplaatsen beschikbaar. We zullen vanaf dan ook weer een live-verbinding hebben van hoofdzaal  naar de bijzaal, zodat er in principe plaats genoeg is en je daar met elkaar de dienst kunt volgen.

De Pareldiensten voor komende maand zijn op 11 en 25 oktober, waarbij de laatste weer in eerste instantie voor de jongeren open staat. Het blijft wat lastig om te reserveren met de doelgroepen. Door de beperkte ruimte en de zorg voor onze groepen jongeren blijft het wat zoeken en ervaring opbouwen naar de juiste manier.

de Commissie Pareldiensten

 Ministry en het ministrygebed

Van verschillende kanten krijgen wij als ministryteam nog wel eens de vraag wat ministry of het ministrygebed nu precies inhoud. Aangezien het ministrygebed een vaste plaats in de Pareldiensten heeft gekregen en het misschien nog onbekend is, leggen we het graag uit. Het ministrygebed is niets anders dan dat twee personen bidden voor een derde persoon in de kracht van de Heilige Geest. Je zou ook kunnen spreken van ‘persoonlijk gebed/voorbede’ of ‘zegenend bidden’. Dienend bidden dus, om de ander te helpen door de kracht van de Heilige Geest. Het gaat hierbij niet om de personen die bidden, maar om God die door zijn Heilige Geest wil werken in het leven van de persoon die om gebed vraagt.

We merken dat er nog drempels kunnen zijn voor mensen om voor zich te laten te bidden. Dit is nergens voor nodig, want om ministrygebed te ontvangen hoef je geen grote zorgen of (lichamelijke/mentale) problemen te hebben. Ministry is er namelijk voor iedereen die dichter bij God wil leven. Wanneer je voor je laat bidden, zullen twee bidders samen met jou een rustige, maar zichtbare plaats opzoeken. Het ministrygebed is 100% vertrouwelijk, maar het is geen geheimzinnigheid en de gemeente mag zien dat het volkomen normaal is dat mensen voor zich laten bidden. Schaam je er dus vooral niet voor.

De bidders zullen je uitleggen wat het ministrygebed precies inhoudt en je vragen waar je gebed voor wilt ontvangen. Vervolgens zullen ze je vragen of het goed is als zij een hand op je schouder leggen (al houden we momenteel vanzelfsprekend meer afstand). Hierna wordt het gebedspunt naar God toe uitgesproken en wordt de Heilige Geest uitgenodigd in het gesprek. In de stilte die volgt zullen we met elkaar luisteren naar wat Gods Geest ons duidelijk wil maken door woord en beeld en dit zullen we delen met elkaar. Het gebed eindigt wanneer jij dat goed vindt en er zal nog even nagepraat worden over het gebed. Tenslotte word je gezegend.

Het ministrygebed is dus een vorm van dienend bidden van het ene gemeentelid voor de ander. God kan en wil tot ons allemaal spreken via de Heilige Geest door medechristenen heen in de vorm van persoonlijke voorbede. Wil je hier gebruik van maken dan kan dat na afloop van een Pareldienst, maar je kunt ook een mail sturen naar minstry@hghg.nl. Er zal dan iemand met je contact opnemen.

het Ministry team

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn veel mensen in onze gemeente die in de tijd waarin we leven gebukt gaan onder de zorgen van het lichaam. Calvijn schrijft in een van zijn brieven aan zieken dat soms een beproeving langer duurt dan voorzien. Dan wil God ons geduld en gehoorzaamheid leren. ‘Ik meen dat God het lijden gebruikt om hen te leren gehoorzamen. Want als alle dingen gebeurden zoals zij wilden, zouden ze niet beseffen wat het betekent God te volgen. Zo hebben wij gelegenheid beter te leren wat het Evangelie waard is, als er verder in deze wereld nergens meer rust en kalmte voor ons zijn te vinden.’

Giften

Ouderling W. Huisman ontving een gift van € 20,- voor de diaconie.

Geboorte

In het gezin van Ricardo en Corine Kanselaar  werd op vrijdag 18 september een zoon en broertje geboren: Elmar Lucas. Na drie meisjes: Co-Elle, Lorena en Emmely een zoon ontvangen uit Gods scheppende hand om het op te voeden tot Gods eer. Een troost te weten dat Hij erbij blijft en niet loslaat was Zijn hand begon.

 Terugblik

Zondag 20 september mochten acht personen uit onze wijk belijdenis van het geloof afleggen. Onze predikant preekte over 1 Johannes 3: 1-3. De belijdenis-catechisanten kregen de volgende teksten mee:

Dirk Ambachtsheer: “Daarom, ieder die deze woorden van Mij hoort en ze doet, die zal ik vergelijken met een verstandig man, die zijn huis op de rots gebouwd heeft.”(Mattheus 7: 24)

Arjanne Ambachtsheer-Verhoef: “Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.”(Johannes 1: 29)

David Exalto: “De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn, Hij zal u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.”(Deuteronomium 31: 8)

Daniëlle van Meurs, die ook het teken en zegel van de Heilige Doop ontving: “Laten wij dan altijd door Hem een lofoffer brengen aan God, namelijk de vrucht van lippen die Zijn Naam belijden.”(Hebreeën 13: 15)

Kevin de Jong: “Ik ben de goede Herder, de goede Herder geeft Zijn leven voor de schapen.”(Johannes10: 11)

William Meerkerk: “Leer mij, HEERE, Uw weg, ik zal in Uw waarheid wandelen, maak mijn hart één om Uw Naam te vrezen.” (Psalm 86: 11)

Caroline Meerkerk- van Dijk: “De HEERE is mijn licht en mijn heil, voor wie zou ik vrezen. De HEERE is mijn levenskracht, voor wie zou ik angst hebben?”(Psalm 27: 1)

Anke Teeuw: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien; Uw goedertierenheid, HEERE, is voor eeuwig; laat de werken van Uw handen niet los.”(Psalm 138: 8)

Gelezen/gehoord

Het is nodig door het geloof te blijven in het krachtenveld van Gods genade.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 september 2020

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 27 september 2020

14.15 uur             Zondagsschool –  De Parel

Maandag 28 september 2020

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

 Woensdag  30 september 2020

09.30-11.00 uur   Woensdagochtendbijbelkring

20.00 uur             Bijbelkring WG 1 Oost –  De Parel

19.30 uur             Mannenvereniging

Donderdag 1 oktober 2020

20.00 uur             WG1 Kring geloofsopvoeding – NK

___________________________________________________

Varia

Concert V.E. Cantate en St. Musica Aeterna

Wij zijn bijzonder verheugd u na lange tijd weer te mogen uitnodigen voor een concert! Zaterdag 26 september bent u vanaf 19.30 uur van harte welkom in de Rehobothkerk te Gorinchem. We hopen dan het concert uit te voeren wat oorspronkelijk gepland stond voor maart jl., maar wat vanwege de Coronacrisis niet kon doorgaan.

Bij dit najaarsconcert vormt het Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude (1637-1707) het hoofdingrediënt. Het is een beeldende reeks van zeven thema’s, die gaan over het lichamelijk lijden van Christus aan het kruis. Het zijn aansprekende thema’s voor elk moment in ons leven.

Aanvullend hierop wordt een bewerking van Psalm 51 uitgevoerd, geschreven door Buxtehudes tijdgenoot Johann Kuhnau (1660-1722). In het Gott, sei mir gnädig klinkt de zucht van koning David naar vergeving en verzoening.

Het concert heeft geen pauze.

Onder leiding van Niels Kuijers en ondersteund door Barokconsort Musica Aeterna en vier solisten, belooft het een bijzonder concert te worden.

Gezamenlijk hebben de besturen van V.E. Cantate en St. Musica Aeterna, dirigent, musici en solisten alles in het werk gesteld dit concert mogelijk te maken. Uiteraard geheel binnen de kaders van de overheidsvoorschriften in verband met Covid. Dit houdt in dat we maximaal 100 bezoekers in de kerk kunnen toelaten vanwege de 1,5 meter grens. En dat deze keer toegangskaarten, in verband met de organisatie, uitsluitend via de website van VECantate zijn te bestellen: www.cantate-gorinchem.nl. We verwachten dat de 100 kaarten snel uitverkocht zullen zijn. Wilt u komen, wacht dan niet te lang.   Het aantal kaarten dat u bestelt is gelijk aan het aantal stoelen, aansluitend aan elkaar, die wij voor u reserveren in de kerk.

Aanvang concert 20.15 uur. Kerk open 19.30 uur.Indien u vragen heeft, schroom niet ons te benaderen. Nogmaals van harte uitgenodigd. We zien er naar uit u weer te ontmoeten bij prachtige muziek die ons verbindt.

Evensong vanuit de Grote Kerk te Gorinchem

Zaterdag 3 oktober  is in de Grote kerk een Evensong. De aanvang is 17.00 uur. Het bekende Gorcum Boys Choir onder leiding van Jeroen Bal zal deze Evensong verzorgen. Kees Boot is de lector. De orgelbegeleiding wordt verzorgd door Arjan Versluis, titularis van de Grote Kerk en tevens stadsorganist.

Tijdens deze Evensong zingt het Gorcum Boy Choir in wisselzang met de gemeente de gezangen Liefde Gods (LB443) en Hallelujah! Zing voor Jezus (WK327). Er worden twee Psalmen gezongen. Psalm 121 en 130. De Canticles in G (lofzang van Maria en de Lofzang van Simeon) zijn van de componist Charles V. Stanford. Er staan twee anthems op het programma waar jongens solisten uit het koor een grote rol spelen, Turn Thy face from my sins van Thomas Attwood en ‘I waited for the Lord’ van F. Mendelssohn met een pittig duet tussen twee jongens.

Het Gorcum Boys Choir repeteert in Gorinchem onder de bezielende leiding van Jeroen Bal.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de regelgeving van de overheid met betrekking tot het coronavirus. Om die reden zijn er maximaal 200 plaatsen beschikbaar. U dient vooraf een plaatst te reserveren via de site: https://meevieren.nl/pggrotekerk/ of bel naar Johan Bregman 06-45 15 21 91. Reserveren kan vanaf vrijdag 25 september 2020 tot en met vrijdagavond 2 oktober 2020.Het adres van de Grote kerk te Gorinchem is Groenmarkt 7. De toegang is gratis er is wel een collecte voor de onkosten! Van harte welkom!

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 27 september 2020

 BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur  Ds. D.J. Budding, Nunspeet

17.00 uur  ds. J.C. Breugem – opening winterwerk

 Morgendienst: Groep A (betreft groepen 1 en 4)

Avonddienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

 Kinderoppas

Franci van den Boogaard, Natasja Groeneveld, Marije Leeuwestein (reserve)

 Collecten

1. Pastoraat

2. Werelddiaconaat

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 27: 1

avonddienst: Psalm 25: 4

 GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord, ds. M.C. van Pelt, Rotterdam

18.00 uur   wijk 3 Zuid, ds. W Arkeraats, Hardinxveld-G

NIEUWE KERK

09.30 uur   ds. W.J. Westland (groep A)

18.00 uur   ds. P. van de Voorde (groep B) – HC zondag 26

 DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid, prop. A. van Dalen, Oud-Alblas

18.00 uur   wijk 2 Noord, dhr. H. den Breejen, Rotterdam

 Kinderoppas:

9.30 uur     Oude kerk, A1 Hester Klop, Thirza de Kock

10.45 uur   De Parel, A2 Jeanine Koesveld, Julia Veldman

 Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Avonddienst:    1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – eigen gebruik De Parel

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

_________________________________________________________________________________________________

Vrijdag 2 oktober 2020

OUDE KERK

14.00 uur             ds. A.J. Mouw, Aalburg – bevestiging huwelijk Timmie Stam en Sabrina Leenman

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.