76-13

Geulen graven

“En hij zei: Zo zegt de HEERE: Maak dit dal vol geulen.” (2 Koningen 3: 16)

____________________________________________________

In het tienstammenrijk in Israël is een nieuwe koning gekomen, koning Joram. Hij is van plan om op te trekken tegen koning Mesa van Moab. Mesa die onderworpen was aan koning Achab, de vader van Joram, wil niet langer belasting betalen. Koning Joram vraagt voor deze expeditie de hulp van koning Josafat, de koning van het tweestammenrijk. Samen trekken ze ten strijde. Joram en Josafat zijn nogal verschillend en dat blijkt ook tijdens de reis. Want voor mens en dier raakt het water op. Joram zegt: De God van Israël wil ons overgeven in de hand van de koning van Moab. God wordt verdacht gemaakt. Josafat reageert anders. Hij vraagt naar een profeet van Israëls God. Zo komen de koningen bij Elisa. Elisa reageert nogal bits tegen Joram: Wat is er tussen u en mij? Als ik geen rekening hield met Josafat, had ik u niet eens aangekeken. Elisa wijst het ongeloof aan bij Joram. Maar had Josafat dan zoveel recht op een reactie van God? Hij weet in eerste instantie niet dat Elisa aanwezig is in het leger. Hij heeft niet aan God gevraagd of hij wel mocht optrekken met Joram, hoewel hij na een expeditie met Achab gewaarschuwd was door de profeet Jehu

(2 Kronieken 19: 2). Wat kan ook een kind van God eigenmachtig bezig zijn. Dat Elisa in naam van God zijn opdracht laat horen is onverdiend. We hebben hier te maken met Gods ontfermende liefde. Dat is liefde vanwege de grote zoon van Josafat, Jezus Christus. Vanwege Hem spreekt de Heere u en jou aan, ook in deze tijd. Niet verdiend en toch…

Welke opdracht geeft Elisa? Graaf geulen! Die geulen moeten gegraven worden omdat ze vol met water zullen staan. De Heere zorgt dat de dorst van mens en dier gelest wordt. Hij zorgt voor leven! Op welk moment komt dat water? Op het moment dat het graanoffer gebracht wordt in de tempel. Het graanoffer werd als cadeau aan de Heere gegeven als teken van dankbaarheid en als teken van toewijding. Dit offer spreekt van overgave: Heere, hier zijn wij, wij leven voor u. Wanneer het volk zich toewijdt aan de Heere, dan komt de Heere met Zijn zegen. Die graanoffers verwezen naar het offer van toewijding dat de Heere Jezus heeft gebracht. Hij leefde volkomen zuiver. Op die manier kon Hij optreden als Verzoener van de zonden. Hij zorgt voor toewijding, juist voor mensen die nogal toegewijd zijn aan zichzelf. Is het niet veelzeggend dat op het moment van het graanoffer het water door de geulen stroomt? Vooral ook als je bedenkt dat deze daad van God een plaatje is van het eeuwige leven dat God geeft. Zoals de Heere Jezus het duidelijk maakt in gesprek met die vrouw uit Sichar. Jezus zegt dan: “Als u wist wie ik was, dan zou u mij om water gevraagd hebben en Ik zou u levend water hebben gegeven. Wie drinkt van dat water krijgt in eeuwigheid geen dorst. Het water dat Ik geven zal, zal in hem worden een bron van water dat opwelt tot in het eeuwige leven.” (Johannes 4: 14). Door de band met de Heere Jezus neemt de Heilige Geest Zijn intrek in je leven. Hij ruimt alle doodsheid op en zorgt voor leven. Hij maakt dat je achter de Heere Jezus aangaat. Je leert het pad van de waarheid te gaan. Het brengt vreugde en vervoering in je ziel over wat God geeft aan nabijheid en gemeenschap, rust en vrede, genade en houvast.

Intussen is het wel een hele opdracht voor de soldaten om geulen te graven. Ze zijn wel wat gewend, maar toch… Het vraagt inspanning, volharding en geduld. Zo is het niet minder in het geestelijk leven. Geulen graven betekent dat we graven in de Schrift. Wat hebben wij er aan tijd en inspanning voor over om de Bijbel te lezen?  Hoe zullen de wateren van het heil je bereiken als je niet uit de Bijbel leest? Geulen graven betekent ook een biddend leven leiden. U vraagt misschien veel aan de Heere God, maar wat vraagt u voor uw geestelijk leven? Greppels graven dat is bidden om geloof en bekering, om groei in kennis en vertrouwen van de Heere Jezus. Bidden ook voor je kinderen en je kleinkinderen, buren en collega’s. Opdat ook zij de Heere Jezus (beter) leren kennen. Het proces van greppels graven gaat niet zonder aanvechting en strijd. De soldaten graven terwijl ze dorst hebben. En als de nacht komt, dan is er nog geen water in de greppels. Dat gevoel kun je ook hebben met bidden en Bijbellezen. Je doet dat wel, maar je merkt weinig van de Heere en Zijn heil. Maar met het Woord van God kun je de nacht in. Want God laat niet los wat Zijn hand begon. Wie Hem zoekt vindt Hem. Wie Hem aanroept wordt zalig. Wie Hem verwacht ontmoet Hem. Hij maakt Zijn Woord waar, vast en zeker. “En het gebeurde de volgende morgen, dat het land vol water liep” (2 Koningen 3: 20)

ds. W.J. Westland

Algemene berichten

Noodhulpactie GZB

Wereldwijd zijn we in een nieuwe werkelijkheid terechtgekomen en ook partnerkerken van de GZB zullen hun activiteiten daarop moeten aanpassen. De GZB wil hen daar graag bij helpen.

Nu druppelen de berichten binnen wat de gevolgen voor de lange termijn zijn van de lockdown in de diverse landen. Caroline Mager, zendingswerker is Rwanda: ‘Sinds eind juli is de totale lockdown opgeheven. Winkels mogen weer open en we mogen ons verplaatsen binnen het district. Mensen gaan weer de straat op. Maar business wordt er nauwelijks gedaan. Handelaren en winkeliers halen maar een fractie van hun normale omzet binnen. De armoede is enorm gegroeid. De kerken willen graag een helpende hand bieden, maar gemeenteleden zijn zelf ook getroffen door de crisis.’

In landen zoals Mozambique en Malawi hebben veel kleine boeren geen zaaizaad meer. Door de honger is dat opgegeten waardoor er geen zaaigoed is voor een nieuwe oogst. Kerken in bijvoorbeeld Nicaragua en Nepal helpen mensen die werkeloos zijn geraakt om andere bronnen van inkomsten te zoeken, niet alleen gemeenteleden maar ook voor mensen van buiten de kerk die hun werk en inkomen zijn kwijtgeraakt. Kerken zien de nood, willen niet werkeloos toezien en kloppen daarom voor hulp aan bij de GZB.

Naast het uitdelen van voedselpakketten wil de GZB ook hulp bieden voor de lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan apparatuur om online diensten en cursussen te verzorgen, zaaigoed voor boeren, zeep en mondkapjes, hulp bij het vinden van werk.

De GZB roept Nederlandse christenen op te doneren, zodat partnerkerken wereldwijd hulp kunnen bieden aan mensen die zijn getroffen door de gevolgen van corona.

Help mee via www.gzb.nl/dekerkblijftdelen of geef direct via de volgende tikkie.

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Uur van gebed

Zaterdag 10 oktober is er weer uur van gebed. Jong en oud zijn weer van harte welkom in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Aanvang 19.00 uur.

 Israël zondag 2020

Op de eerste zondag van oktober is het in de traditie van de kerk, Israëlzondag. Op Israëlzondag staan we op een bijzondere manier stil bij de (onopgeefbare) verbondenheid met Israël en de relatie met het Joodse volk. De kerk is met Israël verbonden. Heel de brief van Paulus aan de gemeente van Rome legt daar getuigenis van af. Het gaat erom ons te bepalen bij de Joodse wortels van het geloof.

Israël is de openbaring van God gegeven, om een licht te zijn voor de natiën. De roeping van Israël kun je vergelijken met de functie van onze ogen. De ogen zijn maar twee kleine lichaamsdelen. Toch vervullen zij een belangrijke functie in ons leven. Jezus zei: Het oog is de lamp van het lichaam. Door onze ogen schijnt het licht in ons leven en vinden wij onze weg.

Israël is altijd een klein volk gebleven, maar van onvoorstelbare betekenis voor de hele wereld, net als onze ogen. In de Bijbel wordt Israël meerdere keren Zijn oogappel genoemd. Dat betekent dat God door Israël het licht heeft laten schijnen in deze wereld. Uiteindelijk is door Israël Jezus Christus gekomen. Hij zei over zichzelf ‘Ik ben het licht der wereld.’ Daarom heeft God gezegd: ‘Raak Mijn oogappel niet aan! Kom niet aan Mijn kanaal van zegen, want ik wil de hele wereld zegenen. Daarom zei Hij ook tegen Abraham: “Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal Ik vervloeken.” (Genesis 12: 3)

Door Israël hebben wij Gods Woord, de Bijbel gekregen. ‘Hun zijn de woorden van God toevertrouwd’, schrijft Paulus in de Romeinen brief over de Joden. Jezus zei tegen de Samaritaanse vrouw dat het heil (redding) ‘uit de Joden’ is. Zowel de Bijbel als de Verlosser zijn door dit volk tot ons gekomen.

Het Evangelie is dat God een plan heeft met deze wereld. Israël vervult daar nu en in de toekomst een belangrijke rol in. Het is het Evangelie van het Koninkrijk. Het Koninkrijk dat gaat komen zal niet buiten het volk van Israël en het land Israël omgaan. Ook niet buiten de stad Jeruzalem als de door God gekozen ‘Stad van de Grote Koning’. De Verlosser zal uit Sion komen. Het herstel van Israël dat wij nu meemaken is daarom een geweldige hoop voor de hele wereld. Het laat zien dat Gods Woord en beloften betrouwbaar zijn en dat het door Hem beloofde Koninkrijk echt gaat komen. Waarom zijn bewogenheid voor het Joodse volk en het gebed voor de vrede van Jeruzalem belangrijk voor de kerk? Omdat dit alles verband heeft met de hoop die wij hebben voor de toekomst, namelijk de wederkomst van Christus, die zoals gezegd, niet buiten Israël om zal gaan.  Als niet-joodse gelovigen in de Joodse Jezus zijn we medeburgers en mede-erfgenamen geworden met Israël.

Wilt u zich verdiepen over het belang van het volk Israël in het plan van God lees dan het boekje ‘Zegen door Israël’ geschreven door ds. Oscar Lohuis, waaruit delen van bovenstaande tekst genomen zijn. Het eenvoudig taalgebruik en heldere uitleg zal zeker, ook jongeren, aanspreken. Van harte aanbevolen.

Commissie Kerk en Israël

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

 Diaconale collecte zondag 4 oktober 2020

Op deze Israëlzondag wil de diaconie graag collecteren voor de Stichting Christenen voor Israël. Deze stichting stelt zich ten doel om christenen in Nederland bewust te maken van de betekenis van het Joodse volk in Gods handelen met deze wereld, Gods liefde voor Zijn volk en Zijn komende koninkrijk. Dit doen zij door het geven van betrouwbare informatie over land, volk en staat van Israël. Ook roepen ze christenen op tot solidariteit met Israël en wijzen elke vorm van antisemitisme af. Tevens worden diverse diaconale projecten in Israël ondersteund, zoals voedselprojecten voor kansarmen en diverse ondersteuning aan zorginstellingen. Graag willen we als diaconie via deze stichting onze broeders en zusters in Israël ondersteunen, en daarom bevelen we de collecte van harte bij u aan.

Mogen we ook op uw gift en gebed rekenen?

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 4e kwartaal 2020 is bestemd voor het project in Peru (Lima) via de GZB. Rimac is één van de meest onveilige wijken van Lima. Er leven veel gebroken families en er zijn problemen op het gebied van gezondheid, criminaliteit, alcohol en drugs. Daarnaast is de kwaliteit van het onderwijs laag en maken veel scholieren hun opleiding niet af.

In het diaconale project ‘Nueva Esperanza’ van de Presbyteriaanse kerk worden allerlei activiteiten georganiseerd om kinderen, jongeren en hun ouders in aanraking te brengen met het Evangelie. Denk bijvoorbeeld aan Bijbelstudies, zondagsschool, Bijbelkampen en Vakantie Bijbelweek. Daarnaast krijgen 30-40 kinderen huiswerkbegeleiding. Ook ontvangen zo’n 45 kinderen dagelijks een warme maaltijd en wordt er bij speciale gelegenheden kleding en speelgoed uitgedeeld.

Het verhaal van…’Een jongen die deel uitmaakt van de tienergroep van de kerk vroeg ons om hem te bezoeken en met zijn ouders te praten, die op het punt van scheiden stonden. Aanvankelijk was het moeilijk omdat de ouders veel vooroordelen hadden, maar we vertrouwden op God en baden veel voor hen. Na 4 bezoeken beantwoordde God onze gebeden, want de relatie tussen de ouders verbeterde. Ze zijn vastbesloten om samen verder te gaan en samen Jezus te volgen. We zijn er zeker van dat ze zich binnenkort ook aansluiten bij onze kerk.’

College van kerkrentmeesters

Collecte via QR-code / link

Per 1 oktober vervalt de mogelijkheid om de collecten te kunnen inzamelen via samengoeddoen.nl. U kunt uw gift dus niet meer via de link of QR-code overmaken. U kunt uw gift overmaken op het rekeningnummer NL46 RABO 0373 7195 66 o.v.v. Collecte (= eventueel datum of bestemming). Dit rekeningnummer werd al vermeld op de achterzijde en bij de liturgie.

Helaas heeft SKG eind augustus aangegeven dat ze de mogelijkheid om via samenggoeddoen.nl met de link en QR-code zal beëindigen. In onze gemeente werd deze mogelijkheid (alleen) gebruikt voor het kerkrentmeesterlijk beheer.

Helaas is het ons nog niet gelukt om op deze korte termijn een praktisch alternatief te regelen. We hopen z.s.m. over te gaan op de invoering van een app voor onze gemeente, waarvan de digitale inzameling onderdeel wordt. Dit geldt dan t.z.t. voor alle collecten en giften. We zullen u informeren zodra daarover meer duidelijkheid is.

Zending

Bericht over Amy

Beste gemeente, een paar weken gelden hebben wij gevraagd aan u als gemeente of u mee wilt denken over een actie. Inmiddels heeft een gemeentelid daarop gereageerd. Hartelijk dank daarvoor!

Albert Hein stopt met de papieren koopzegels, en gaat over op digitale koopzegels. Nu willen we u vragen de papieren koopzegels die u nog heeft te schenken als sponsoring voor ‘Amy in Uganda’ Wij verzamelen deze koopzegels en proberen volle spaarkaarten te krijgen, die zullen worden ingeleverd bij AH. De opbrengst gaat naar Amy de Jong voor het werk dat ze gaat doen in Uganda.

Heeft u nog volle kaarten, half volle kaarten of losse zegels die u wilt schenken? Dan kunt u deze door de brievenbus doen op Peulenstraat 155 in Hardinxveld. Wij willen u bij voorbaat danken voor uw steun aan Amy in Uganda.

namens het TFT van Amy in Uganda

Kring- en verenigingswerk

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 oktober hopen we voor de eerste keer dit seizoen bij elkaar te komen. We willen verder gaan met het boekje ‘Abraham de vriend van God’. Deze keer is hoofdstuk 9 aan de beurt, met als titel ‘een nieuw verbond’.  Het bijbel gedeelte wat onze leidraad is, vind je in Genesis 17. Iedereen is van harte welkom vanaf 9.30 uur in de Parel! Voor informatie / vragen over deze morgen, bel gerust 0184 61 17 48.

Anneke Willeke en Agnes

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

 Rondom de diensten

Afgelopen zondag lazen we in de dienst 2 Koningen 3. Dat is een onbekend gedeelte. De profeet Elisa geeft in naam van de Heere God de opdracht om geulen te gaan graven. Want de Heere God zorgt dat de geulen vol met water komen. De samenvatting van de preek vindt u als meditatie in dit kerkblad. Het lezen er van is een mooie manier om nog eens stil te staan bij de preek van afgelopen zondagmorgen.

Komende zondag is de zogenoemde Israëlzondag. We staan in de morgendienst stil bij de onopgeefbare verbondenheid met het volk Israël. Laten we als gemeente en ook persoonlijk voortdurend bidden voor de vrede van Jeruzalem. God heeft wat dat betreft grote beloften voor Zijn volk Israël. We lezen in de dienst Psalm 129. Het is een psalm die gaat over het volk Israël, de Heere Jezus en het leven van de gelovige.

In de avonddienst gaat ds. C. Doorneweerd uit Strijen voor. U en jou een mooie zondag toegewenst!

 Geboorte

Thomas en Sandra Kraaijeveld  ontvingen op 22 september een zoon. Zij hebben hem Arie genoemd en Aaron is zijn roepnaam. We feliciteren dit jonge gezin van harte met dit wonder van nieuw leven en wensen hen veel vreugde en wijsheid in de (geloofs)opvoeding.

Huwelijksbevestiging

Op 20 mei gaven Willemijn Vastenburg en Gert-Jan van den Heuvel elkaar het ja-woord. Vrijdag 9 oktober komen zij naar de Nieuwe Kerk voor de huwelijksbevestiging. De dienst begint om 14.30 uur. Zelf hoop ik voor te gaan in deze dienst die valt onder verantwoordelijkheid van wijkgemeente Zuid. Er is nog plaats in de kerk voor gemeenteleden. Weet u welkom in de dienst! Wanneer u in de dienst aanwezig wilt zijn, kunt u een mailtje sturen naar de scriba van wijkgemeente Zuid (scriba.zuid@hghg.nl).

We wensen Gert-Jan en Willemijn met hun wederzijdse families een prachtige dag toe. Nu het aantal besmettingen oploopt is het best spannend hoe het allemaal zal gaan. We hopen en bidden dat het allemaal door kan gaan. We wensen Willemijn en Gert-Jan de zegen van de Heere God over hun huwelijksleven. “De zegen van de Heere, die maakt rijk.” (Spreuken 10: 22).

Wijkavond over ‘Bevrijd. Christen in Nederland.

Woensdagavond 7 oktober  hoopt ds. H. Liefting uit Gouda op de wijkavond te spreken over ‘Bevrijd. Christen in Nederland’. Daar mag u ook ‘Bevrijd. Christen in Hardinxveld-Giessendam’ voor invullen. Het leven in een vrij land betekent echter nog niet dat we werkelijk vrij zijn. Werkelijk geestelijk vrij en psychisch vrij, enz., Wat kunnen we een slaaf van satan zijn en van de zonde. En niet te vergeten van ons werk, en van onze begeerten. Ook van onze mobiel of de materie. Er is immers zoveel dat ons totaal kan beheersen. Vooral satan en zijn demonische leger. Wat we allemaal nodig hebben is de werkelijke bevrijding door het bloed van Christus. Om te leven naar Gods bedoeling, als Zijn kind en erfgenaam, geleid door Zijn Geest. Al met al genoeg onderwerpen om samen over na te denken.

Ter voorbereiding op de avond alvast enkele prikkelende stellingen:

  1. Gods wetten beperken ons in onze vrijheid. Een christen is bevrijd van iedere wet.
  2. Regeringen beperken ons ook in onze vrijheid. Een samenleving, maar ook een huwelijk met absolute vrijheid, zou ideaal zijn.
  3. God is absoluut vrij in Zijn doen en laten. Daarom kunnen we Hem nooit ter verantwoording roepen.
  4. Onbeperkte menselijke vrijheid ten aanzien van Gods schepping is onverantwoord.
  5. Atheïsme is een aanjager van radicale vrijheid, zelfs ten aanzien van het menselijk leven.

Tot ziens op woensdagavond 7 oktober in De Parel. Aanvang 20.00 uur (tot uiterlijk 22.00 uur). Inloop vanaf 19.30 uur. Welkom.

20+

Zondagmorgen 4 oktober na de ochtenddienst hopen we weer bij elkaar te komen in de Parel. We willen dan met elkaar in een open gesprek verkennen wat de preek van deze morgen ons te zeggen heeft en betekent. Daarnaast is er uiteraard ruim tijd voor onderling contact. Tot zondagochtend 4 oktober in De Parel!

Gelezen

‘De kerk mag de Joodse natie niet verachten. Roemt niet tegen de takken, die natuurlijke takken zijn van die olijfboom. In welke u als takken van een wilde olijfboom tegen nature ingeënt zijt. Wij zijn in hetzelfde verbond met Abraham hun vader. “Zij zijn beminden om der vaderen wil” (Romeinen 11: 28). Eens zullen zij weer bekeerd worden en een heerlijk en heilig volk zijn boven alle volkeren op de aardbodem. Daarom hebben wij hen te achten, te eren en lief te hebben.’. Wilhelmus à Brakel (1635-1711)

Tenslotte

Geregeld hebben we in de achterliggende tijd de slotzang op het kerkplein gezongen. Het is fijn om als gemeente zo samen de Heere te loven en te prijzen en te antwoorden op wat Hij gegeven heeft in de dienst. Nu het natter en kouder wordt, zal het buiten zingen niet meer zo snel gebeuren. Laten we hopen en bidden dat we weer gauw in onze diensten kunnen zingen. Met een hartelijke groet aan u en jou!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We dragen alle zieken, hun mantelzorgers en alle zorgverleners in het gebed aan de Heere op. We leven mee met degenen die zorgen om hun gezondheid hebben, lichamelijk of psychisch, onderzoeken of behandelingen ondergaan. Gods nabijheid toegewenst!

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 25 oktober, aanvang 09:30 uur. In deze dienst gaat voor ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 17 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten. Voor deze dienst zullen eerst de familie en bekenden van de doopouders in de gelegenheid worden gesteld zich aan te melden. De resterende plaatsen zullen daarna opengesteld worden voor de overige gemeenteleden. We gaan er vanuit, dat u hiervoor begrip zult hebben.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de scriba van de wijkkerkenraad.

Reserveringen

Voor de morgendienst in De Parel op 4 oktober geven we weer t/m vrijdag 2 oktober eerst de gezinnen met kinderen van de basisschool gelegenheid om in te schrijven. Voor zover er dan nog plaats is, kunnen de overige gemeenteleden zich hiervoor op zaterdag 3 oktober t/m 18.00 uur zich nog inschrijven. De avonddienst is in de Oude Kerk en staat open voor iedereen tot 200 plaatsen. Voor beide diensten van zondag 11 oktober worden er geen speciale doelgroepen eerst uitgenodigd. Iedereen kan zich dus vrij voelen om vanaf zaterdagavond 3 oktober a.s. weer te reserveren. De morgendienst is dan in de Oude Kerk en de avonddienst in De Parel. We gebruiken dan beide zalen, zodat de kans bestaat dat u in zaal A/B/C komt te zitten, die dan via een scherm verbonden is met zaal D.

Als u gereserveerd heeft en het blijkt dat u toch niet kunt komen, verzoeken wij u vriendelijk u weer af te melden. Dat kan t/m zaterdagavond 18.00 uur via de link op de bevestigingsmail, die u van info@meevieren.nl hebt ontvangen. Daarna naar scriba.noord@hghg.nl. We kun-nen dan een ander, die op de wachtlijst staat weer blij maken. Als u wilt reserveren en u ziet dat de dienst al vol-geboekt is, schroom dan niet om toch aan te melden. Op het laatste moment kunnen er ook nog plaatsen vrij komen.

Beroepingswerk

Wanneer dit kerkblad verschijnt hebben we een spannende week achter de rug, met veel gebed om duidelijkheid en leiding. Inmiddels zal dan de beslissing van ds. Dick Wolters bekend zijn. “En nu, wat verwacht ik Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39: 8)

Verkiezingen

Bij verschijning van dit kerkblad zal bekend zijn wat de beslissing is van dhr. Koert (R.C.) van Houwelingen voor het ambt van ouderling.

Wij herinneren u aan de stemming op 5 oktober a.s. die gehouden zal worden in De Parel, aanvang 19.30 uur voor de vacature van een diaken. De kandidaten zijn:

  • Jaap (J.) Koster
  • Arie (A.T.) de Wit

Er kan tussen 19.30 uur en 20.00 uur doorlopend gestemd worden. Iedereen kan dan na zijn of haar stem te hebben uitgebracht weer naar huis gaan. Wilt u bij volmacht stemmen, dan is dat mogelijk. Het formulier dat u hiervoor nodig heeft kunt u downloaden vanaf de website www.hghg.nl. te vinden onder Informatie, en dan wijkgemeente 2 Noord.

We vragen u deze broeders te gedenken in uw gebed. We hopen en bidden dat de vacatures vervuld mogen worden.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De laatste keer dat de kring bij elkaar is geweest was begin maart. Kort daarna kwamen de maatregelen vanwege het coronavirus, waardoor het winterseizoen 2019/2020 niet kon worden afgesloten. Hierdoor is hoofdstuk 8 ‘De barmhartige vijand’ uit het boekje Onvoorstelbaar’ van Bernhard Reitsma nog niet behandeld. Wanneer u dit seizoen zich voor het eerst bij de kring wilt aansluiten, kunt u contact opnemen met Maarten de Bruin door een e-mail te sturen naar maartenbianca@hotmail.com of te bellen naar 06 20 98 47 29. Dan ontvangt u materiaal voor dit hoofdstuk. Daarna zal in onderling overleg een nieuw boekje worden gekozen.

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 15 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data zijn: 12 november, 10 december, 7 januari 2021, 28 januari, 11 februari, 4 maart, 25 maart, 15 april en 6 mei.

De kring wordt weer geleid door Maarten de Bruin. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Belijdeniscatechese

Er is ook weer een mogelijkheid om belijdeniscatechese te volgen. Hiervoor kunnen jullie je aanmelden bij scriba.noord@hghg.nl of jeugdouderling.noord@hghg.nl. Deze avonden zullen nog worden vastgesteld met degenen die zich opgeven en worden geleid door ds. E. van Rooijen.

We zien uit naar jullie komst en wensen jullie goede avonden. Avonden waarop je met elkaar God mag zoeken en ontdekken en van Hem mag leren.

Citaat

‘Er is meer genade in Hem dan er zonden zijn in ons.’ Richard Sibbes (1577-1635)

Bidden en danken

We bidden voor allen die in stilte lijden onder de maatregelen tegen corona. Zeker voor hen die geen energie meer over hebben om de gevolgen te overzien. 

Helaas kan er dit jaar niet meer worden gereisd. Alle Open Doors-reizen zijn geannuleerd. Dat vinden we ontzettend jammer, juist omdat vervolgde christenen ontmoeten bij de kern van ons werk hoort. Wilt u bidden dat we vanaf 2021 weer christenen tijdens onze reizen mogen bemoedigen? (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de online cursussen die worden georganiseerd om Peruaanse predikanten, kerkleiders en gemeenteleden toe te rusten. Bid dat het tot zegen mag zijn voor de deelnemers en voor het werk dat zij doen in hun gemeente. Bid ook dat God een aantal van hen wil gebruiken om nieuwe gemeenten te stichten. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

We wensen u en jullie komende zondag gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de live stream meebeleven van de erediensten.

Kide Kids nieuws

Hallo KideKids, we waren nog maar net gestart, toen we weer moesten stoppen met onze KideKids ochtenden en opdrachten.

Nu hebben we om de week op zondagochtend een gezinsdienst in de Parel. In deze diensten gaan we graag weer met jullie aan de slag. We gaan het anders doen dan jullie gewend waren, omdat we nog wel wat Corona-regels hebben, waar we ons aan moeten houden.

We willen jullie graag een eigen map geven, waarin we elke keer een nieuwe opdracht voor jullie klaar hebben.

De eerste keer dat je er bent, krijg je een map die je zelf mag versieren/pimpen, zoals jij het leuk vindt.

Elke keer dat je in de Parel komt, zal deze map voor je klaarliggen, met elke keer een thema waar je mee aan de slag kan in de dienst.

Veel plezier vast en we zien jullie snel!

Groetjes van de Kide commissie

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78, scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We leven mee met hen die kampen met moeite en verdriet, in het bijzonder met hen die ziek zijn of beperkingen hebben. Ook denken we aan hen die mantelzorg verlenen. God gedenke u en jou in Zijn troostende ontferming.

Doopdienst

Aanstaande zondag zal de Heilige Doop bediend worden aan zes kinderen van de gemeente. Ook door dit sacrament geeft God des te beter te verstaan wat Zijn Woord inhoudt en bekrachtigt Hij Zijn Woord als met een eed. Er is geen sterk geloof nodig om er aan deel te nemen, maar wel een waar geloof.

Huwelijk

Vrijdag 9 oktober willen Gert-Jan en Willemijn van den Heuvel  Gods zegen vragen over hun huwelijk dat op 20 mei voor de burgerlijke overheid is gesloten. Deze dienst wordt gehouden in de Nieuwe Kerk en begint om 14.30 uur. In deze dienst gaat ds. W.J. Westland voor. Zij zijn ook de laatsten van degenen die hun trouwdag op het onverwachts in twee delen moesten houden, omdat het samenkomen in de kerk niet mogelijk was. We wensen hen met hun familie een fijne, gezegende dag.

Gelezen/gehoord

‘Alles wat om ons heen gebeurt is een bevestiging dat Gods Woord waarheid is.’

Tenslotte

In de morgendienst mogen we weer zien dat God met een volgende generatie doorgaat door Zijn verbondsgenade te verzegelen in de bediening van de Heilige Doop. De dienst in De Parel zal om 16.00 uur aanvangen. Een ongebruikelijke tijd om op de dag van de Heere samen te komen, maar Hij is gelukkig niet aan tijd gebonden. Laten wij dat dan ook maar niet doen. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 3 oktober

14.00-15.30 uur   openstelling christelijke volksbibliotheek

 Zondag 4 oktober       

14.30 uur             Zondagsschool

 Maandag 5 oktober

10.00-12.00 uur   verkoop collectebonnen – kb

Woensdag 7 oktober

9.30 uur              Vrouwenbijbelkring Dorcas,  De Parel

20.00 uur             Wijkavond WG1,  De Parel

Varia

Blik op Maat

Vanaf januari t/m september van dit jaar zijn opnieuw weer vele metalen verwerkt op Spoorweg 42. Bij elkaar 46.000 kg, wat een bedrag van € 11.600,– heeft opgeleverd. Wij bedanken iedereen die materiaal heeft gebracht. Helpt u mee, zodat we het jaar 2020 kunnen afsluiten met een prachtig bedrag voor het goede doel? U kunt alles wat van metaal is bij ons inleveren, zoals blikjes en pannen. Oude computers, laptops, kabels/snoeren en elektrische gereedschappen zijn tevens welkom. Wij zijn ook blij met fietsen, nadat ze zijn opgeknapt, wordt er weer op gefietst in Bosnië, Roemenië of door de vluchtelingen. Met de opbrengst van uw metaalafval steunt u allerlei goede doelen. Namens het team en de goede doelen hartelijk bedankt.

Erik en Bertha

Uitnodiging

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst zaterdag 14 november 2020 in de Bethelkerk, Sigmondstraat 47 te Werkendam.

Programma

14.00 uur   inloop en ontvangst

14.30 uur   opening door Wim van de Biezen, voorzitter

14.45 uur   inleiding door ds. H.J. Agteresch: ‘Gezegend gezin. Zonder kinderen rondom uw tafel’

15.30 uur   pauze

16.00 uur   nabespreking met vragenbeantwoording

16.30 uur   sluiting

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd met inachtneming van de richtlijnen zoals opgesteld door het RIVM.

Wij vragen u dan ook alleen te komen wanneer u geen gezondheidsklachten heeft.

Na afloop is er een gezamenlijke warme maaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze contactpersoon via aanmelden@revoke.nl of 0318-45 65 87, tot uiterlijk 6 november 2020. De kosten voor de maaltijd bedragen € 15,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen.

Colofon

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

 Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

Erediensten

Zondag 4 oktober 2020

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur          ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur          ds. A. van Zetten, Bruchem

Morgendienst: Groep B (betreft groepen 2 en 3)

Avonddienst: Groep A (betreft groepen 1 en 4)

Kinderoppas

Els van den Bout, Nienke de Groot, Saskia Meerkerk (reserve)

Collecten

1. Pastoraat

2. Kerk & Israël

3. Onderhoud gebouwen

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121: 4

avonddienst: Psalm 56: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur          wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige Doop

18.00 uur          wijk 2 Noord, ds. L. W. de Haan, Genderen

NIEUWE KERK

09.30 uur          ds. W. J. Westland

18.00 uur          ds. C. Doorneweerd, Strijen

DE PAREL

10.45 uur wijk 2  Noord ds. Chr. Van Andel, Amsterdam

16.00 uur wijk Zuid, 3 ds. D. J. Budding, Nunspeet

Collecten

Morgendienst:   1. Diaconie – Christenen voor Israel

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst:    1. Eigen gemeente  – Eredienst

2. Eigen gemeente – evangelisatiewerk

Kinderoppas

9.30 uur   A1 Monica Buijk, A2 Janine de Bruin

10.45 uur A1 Simone Meerkerk, A2 Emma Brieffies

Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr. NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte

_________________________________________________

Vrijdag 9 oktober 2020

NIEUWE KERK

Vrijdag 9 oktober

14.30 uur   ds. W.J. Westland – bevestiging en inzegening huwelijk Willemijn Vastenburg en Gert-Jan van den Heuvel

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.