Kerkblad 76-15,16

‘Gods plannen falen niet!’

“Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.” (n.a.v. Romeinen 11)

____________________________________________________

We moesten weer een stap terug doen. Teleurstellend! We konden in een toenemend aantal naar de kerk, maar nu moeten we weer terug en moeten de meesten van ons de diensten online meebeleven. Mooi dat we deze mogelijkheid hebben, maar het blijft een noodoplossing. Velen missen de ontmoeting in de kerk. Het versterkt de eenzaamheid. Het vraag van ouders improvisatievermogen om met jonge kinderen de diensten te volgen voor het scherm. Ieder gezin kent zijn eigen dynamiek en het valt niet altijd mee. We moeten allemaal aanpassen. Ouderen, jongeren en kinderen. Niet alleen in de kerk, maar ook in ons dagelijkse leven. Onze leefwereld wordt kleiner. De huidige coronacrisis houdt ons bezig.
Je zou het zomaar vergeten, maar te midden van al deze onrust is God bezig met zijn beloften te vervullen. Paulus helpt ons dit grote perspectief vast te houden. Hij herinnert ons eraan in de Romeinenbrief, in het bijzonder met betrekking tot Israël. Het is goed hier bij stil te staan. Want God is niet alleen de Aanwezige in de gemeente, maar ook in deze wereld. God laat Zijn schepping niet los en ook Zijn volk Israël niet. Hij leidt de geschiedenis.
Paulus uit in deze brief zijn verlangen naar de bekering van Israël (Rom. 9: 1-3). Daar heeft hij twee redenen voor. Allereerst is het volk Israël het verbondsvolk van God. Hij schrijft in Rom. 9: 4-5: “Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. 5Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen!” Jezus is allereerst de Koning van Israël! (Rom. 11: 24).

De tweede reden heeft te maken met de roeping van Paulus als de apostel van de heidenen (Rom. 11: 13). Paulus verlangt niet alleen naar de bekering van zijn Joodse volksgenoten, maar ook naar de bekering van de heidenen. En wat hij ziet is dat God over een deel van Israël verharding heeft laten komen en dat Hij Zich heeft gekeerd naar de heidenen. Daar wordt Jezus Christus verkondigd als Messias en Redder, én geloofd! Heidenen mogen leven, hoop en vrede vinden in de gekruisigde en opgestane Heiland. Dat geldt nu ook voor u.
Vervolgens trekt Paulus een bijzondere conclusie: “Als dan hun [Israël] val voor de wereld rijkdom betekent en het feit dat zij achteropkomen rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid.” (Rom. 11: 12). Even verder legt hij eenzelfde verband: “Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dat hun aanneming anders dan leven uit de doden?” (Rom. 11: 15). Kortom, als de heidenen al zo gezegend zijn door de verwerping van Israël, hoe groot zal de zegen dan wel niet zijn als zij worden aangenomen en massaal tot geloof komen!? Als apostel van de heidenen heeft Paulus hier dus niet alleen oog voor het herstel van Israël, maar ook voor de zegen die daar vanuit zal gaan voor alle volken – ook de Palestijnen. Paulus houdt dus beiden in het oog: Jood en heiden.
Het bijzondere is dat God Zelf zorg zal dragen voor de aanneming van Israël. God vervult zijn beloften, ook met betrekking tot het herstel van Israël. Paulus noemt dit een ‘geheimenis’ (Rom. 11: 25). We proeven hier de verwachting van de apostel, “dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.” Dat woord ‘totdat’ duidt op een moment in de toekomst (vgl. Luk. 21: 24), dat God die verharding zal wegnemen door de kracht van Zijn Geest. In 2 Kor. 3 noemt Paulus dit de ‘bedekking’ die op hun hart ligt, en die zal worden weggenomen (Zach. 12: 10). Ook zij zullen Jezus Christus aannemen als hun Messias.
In dit licht blijkt dat niet alle onrust in deze wereld het laatste woord heeft, maar de HEERE. Israël mag daarom een plaats hebben in onze gebeden. Allereerst voor hun behoud. Maar ook voor de zegen die dit zal verspreiden voor de gehele wereld. We mogen daarbij denken aan grote uitbreiding van Gods Koninkrijk.
Het mag ons ook bemoedigen in de hoop. De beloften voor de toekomst en de wereld helpen ons om het grotere perspectief in het oog te houden. Zeker in deze tijd van crisis en beperkingen. Gods beloften geven houvast in tijden van onrust en onzekerheid en houden ons nuchter en waakzaam. ‘Waak en bid’ en laten we elkaar niet vergeten!

ds. P. van de Voorde

Algemene berichten

Collecteweek Stichting De Ark: 19-24 oktober 2020
Maandag 19 oktober a.s. gaat de collecteweek voor Stichting De Ark van start. Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen!
Dit jaar hebben wij een specifiek doel voor de opbrengst van de collecte: de keuken van ons logeerhuis wordt gebruikt in het weekend als er logees zijn, maar ook op twee doordeweekse dagen door leerlingen van de ZML De Cirkel. Na 17 jaar is de keuken aan vervanging toe!
Kan de 1,5 meter afstand niet gerealiseerd worden, collectant gemist of geen contant geld in huis? Dan kunt u uw donatie overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 ten name van Stichting De Ark. Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark

GZB lanceert gebedsapp!
Dagelijks bidden honderden, misschien wel duizenden mensen voor het werk van de GZB. Daar is de GZB enorm dankbaar voor. Gebed verbindt ons niet alleen met God en met elkaar, maar ook met Gods wereldwijde kerk. Jarenlang heeft de GZB een gebedskalender uitgegeven. Met daarin voor elke dag een gebedspunt voor het zendingswerk in Peru, Duitsland, Nepal, Malawi of een van de andere landen waar de GZB werkt. Met de uitbraak van de coronapandemie was het niet langer mogelijk om lang van tevoren een gebedspunt op te geven. Daarvoor veranderde de situatie per land te snel. De GZB is er daarom toe overgegaan om de gebedspunten te delen via social media en een wekelijkse gebedsmail. Om op die manier zo dicht mogelijk bij de actualiteit aan te sluiten. In de tussentijd is er hard gewerkt aan een gebedsapp. En sinds 1 oktober is het zo ver! De GZB heeft een eigen – gratis – app. Dagelijks wordt een gebedspunt gedeeld voor Gods wereldwijde kerk. De app is zowel in Google Playstore als de Apple Store te vinden onder de naam ‘De GZB’.

 

____________________________________________________

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven.

Berichten vanuit Open Doors
Schrijf- en gebedsochtend
Helaas zijn de schrijf- en gebedsochtenden de laatste maanden niet doorgegaan vanwege de coronacrisis. Daarom heb ik een nieuwe activiteit bedacht om het schrijf-en gebedswerk toch door te laten gaan. Er gaan inmiddels drie rondzend-enveloppen door Hardinxveld met daarin gebeds- en schrijfpunten. Dit kan vanuit huis gedaan worden en dan wordt de envelop weer doorgegeven. Wilt u ook meedoen met deze actie, laat het mij dan even weten, dan zorg ik ervoor dat er een envelop bij u terecht komt. We denken na hoe en of we de schrijf- en gebedsochtenden toch weer op kunnen gaan pakken. Ik houd u op de hoogte via het kerkblad.
Open Doors dag 2020
Ook de Open Doors dag kan helaas niet doorgaan op de manier zoals dat al jaren gaat. Open Doors heeft daarom besloten om de dag digitaal uit te zenden, zodat u thuis deze dag kunt meebeleven. Zaterdag 7 november zenden we ’s middags (14.30-17.00 uur) en ’s avonds (20.00-22.30 uur) een livestream via YouTube en via Facebook uit. Tijdens deze identieke livestreams luister je naar sprekers, kijk je naar video’s en geniet je van muziek. En uiteraard vieren we dat Open Doors dit jaar 65 jaar bestaat. Ook is er een homepakket te bestellen. Meer informatie is te vinden op https://opendoors.nl/evenementen/open-doors-dag-2020. Mocht u vragen over bovenstaande activiteiten of andere zaken rondom Open Doors hebben, dan hoor ik dat graag. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen
ambassadeur Open Doors
gerlindederover@hotmail.com / 0629222510

Christelijk KinderTheater
Vorig jaar om deze tijd waren we met een groep van vijf vrijwilligers en ruim 20 kinderen hard aan de slag met het instuderen van het toneelstuk ‘De Dichterbij.’ De uitvoering was een groot succes en daar kijken we nog steeds met veel plezier op terug. De voorbereidingen voor het nieuwe toneelstuk ‘Jij hoort bij mij’ zijn al een tijdje in volle gang. Helaas gooit de coronacrisis roet in het eten en is het vrijwel onmogelijk om de opvoering goed te kunnen regelen. Daarom moeten we, hoe jammer we het ook vinden, dit toneelstuk nog even uitstellen. We zullen via Facebook, kerkblad en Instagram iedereen op de hoogte houden van de ontwikkelingen en wanneer je je weer op kan geven. Hartelijke groet namens het team CKT,

Gerlinde Hendriksen
ckthardinxveld@outlook.com

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 25 oktober 2020
De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Deze keer noemen we de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK). Ieder leven is waardevol, het is uniek. Het ongeboren kind kan nog niet voor zichzelf opkomen. In Nederland kan een vrouw haar zwangerschap afbreken door middel van een abortus provocatus tot ongeveer 22 weken. Hierbij moet er wel sprake zijn van een noodsituatie. De noodsituatie is verder niet uitgelegd en wordt dus voor alles gebruikt. De VBOK respecteert deze keuzemogelijkheid en begrijpt heel goed de complexe situaties en noodsituaties die er wel degelijk kunnen zijn. Tegelijk wil de VBOK er alles aan doen om het aantal abortussen te verminderen. De VBOK pleit in de politiek ervoor om de zorg te verbeteren en de financiële steun te verlenen die nodig is aan onbedoeld zwangere vrouwen. Daarnaast vinden zij dat vrouwen goede (neutrale) voorlichting moeten krijgen over de mogelijkheden bij een onbedoelde zwangerschap. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van de VBOK. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook uw gebed?
Collecteopbrengsten
De diaconie deelt mee dat de opbrengst voor de noodhulp na de explosie in Beirut € 6.298,95 heeft opgebracht. We danken u voor uw vrijgevigheid. Ook danken we u voor alle andere bijdragen aan diaconale collecten die we ondanks het ontbreken van fysieke collecten, toch mogen ontvangen. Hierdoor kunnen we het beoogde diaconale werk blijven ondersteunen.

Diaconale giften
Mede n.a.v. verzoeken uit de gemeente kunt u vanaf nu uw diaconale giften ook overmaken door het scannen van een QR-code. Uw bijdrage wordt dan verantwoord aan het collectedoel dat in de betreffende week genoemd is. Dit geldt vanaf de zaterdag (na het verschijnen van de kerkbode) tot en met de daarop volgende vrijdag. Maar u kunt ook uw bijdrage blijven overmaken op rekening NL16RABO0325003408 op de manier zoals u al gewend was. Dan kunt u desgewenst in de omschrijving het door u gewenste ‘collecte [doel]’ blijven vermelden. Wij danken u hartelijk voor uw bijdragen.

Inleveren zakje van het verjaringsfonds
Aangezien we nog geen fysieke kerkdiensten en collecten houden, kwamen er vragen van gemeenteleden waar zij nu het zakje voor het verjaringsfonds kunnen inleveren. U kunt het zakje voor het verjaringsfonds inleveren bij de blokhoofden op de volgende adressen.

  • Wilma Lock, Maasstraat 66
  • Jamarka de Jong, Groot Veldsweer 28
  • Hannie van Haarlem, Wieling 53
  • Corien van de Giessen, Pr. Hendrikstraat 15
  • Yvonne van Wijngaarden, Buitendams 533
  • Ella Lakerveld, Schoolstraat 7

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen
In verband met vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 19 oktober.

Omschrijving Ontvangen Begroting Saldo      
Collecten in kerkdiensten  112.577  135.000 -22.423
Giften (excl. giften orgel)  5.828 4.750   1.078
Overige collecten  7.215  8.000 -785
Erfenissen en legaten    2.250  -2.250
Totaal 125.620  150.000 -24.380

Alle bedragen x € 1

Ten opzichte van het overzicht t/m het tweede kwartaal is het tekort van de collecten in de kerkdiensten t.o.v. de begroting opgelopen. Het grootste deel van dit tekort is ontstaan in maart en april, toen de kerkdiensten uitvielen en er nog geen alternatief was voor het geven van een bijdrage. Veel gemeenteleden hebben hun weg gevonden in het bijdragen aan de collecten. Vergelijken we de opbrengsten van de collecten met die van vorig jaar, dan zien we dat de opbrengsten vanaf mei nagenoeg gelijk zijn aan vorig jaar. Daar zijn we dankbaar voor. Het tekort in de overige collecten is minder geworden t.o.v. het vorige kwartaal, met name door de bijdragen van de kerkradioluisteraars. Ook hiervoor hartelijk dank.

Vrijwillige bijdragen
Tot en met het derde kwartaal van 2020 is € 291.171 ontvangen. Dat is ruim 89% van het begrote bedrag (€ 325.000) en ruim 83% van het toegezegde bedrag (€ 349.918). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring
In verband met de verscherpte adviezen omtrent het coronavirus zal de bijeenkomst van de Woensdagmorgen Bijbelkring op woensdag 21 oktober niet doorgaan. We hopen dat dit slechts eenmalig is. Een besluit over de bijeenkomst van 11 november zal t.z.t. worden genomen.

Peter van Wijngaarden

Zending

Zendingscollecte zondag 18 oktober
Zondag 18 oktober is de zendingscollecte bestemd voor Syrië waar de GZB de Armeense kerk ondersteunt. De Syrische bevolking lijdt al sinds 2011 onder een extreem gewelddadige burgeroorlog. In het zwaar getroffen Aleppo is de kerk steeds vaker een plaats van hoop. Steeds meer mensen komen naar de kerk voor geld, steun, medische en emotionele hulp. De cijfers zijn ontstellend: ruim een miljoen kinderen hebben dringend voldoende en gezond eten nodig. Toch is het ook een prachtige kans voor de kerk om om te zien naar mensen en meer mensen te bereiken met het Evangelie. U kunt dit werk steunen door gebed en het overmaken van uw bijdrage op het rekeningnummer dat op pagina 11 van dit kerkblad staat.

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST
Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40, predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03, Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
Zondag 18 oktober ga ik in de morgendienst voor. Het is mijn voornemen om de draad van de prekenserie over Elisa weer op te pakken. Het gaat vanuit 2 Koningen 4: 8-37 over de vrouw uit Sunem. Met haar man ontvangt ze regelmatig de profeet Elisa. Hij krijgt zelfs een eigen kamer. Het echtpaar uit Sunem is kinderloos. Elisa profeteert echter dat de vrouw uit Sunem moeder zal worden. Dat gebeurt inderdaad, maar op een gegeven moment overlijdt de jongen. Wanneer de profeet komt, dan mag de jongen door Gods kracht opstaan. Bij deze geschiedenis moet je zomaar denken aan de geschiedenissen van Jezus en Maria, Martha en Lazarus. In ieder geval beeldt Elisa in zijn optreden de Messias af, die het land doorgaat en zieken geneest en zelfs doden tot leven wekt. In de Oude Kerk ga ik op zondagavond 25 oktober voor. In die dienst gaat het vanuit de Heidelbergse Catechismus zondag 27 over de kinderdoop. De vraag die centraal staat is: Zal men ook de jonge kinderen dopen? Het is goed en nodig om de Bijbelse argumenten voor de kinderdoop te bezien. Daarmee komt ook de rijkdom van de kinderdoop voor de dag.

Pastoraat
We bidden voor alle gemeenteleden die wachten op een behandeling. Nog weer anderen hebben al langere tijd te maken met ziekte en gaan door de nodige dalen. We bidden voor hen om verlichting van de pijn en om de merkbare aanwezigheid van de Heere door Zijn Geest en beloften. ‘Troost allen die in nood en smart, tot u verheffen het angstig hart.’ (Morgenzang: 7)

Ambtsjubileum
Afgelopen maandag 12 oktober was het 40 jaar geleden dat onze oud-predikant ds. T.C. Guijt bevestigd werd in de hervormde gemeente van Hei- en Boeicop. Na ook de gemeente van Lunteren gediend te hebben werd hij in 1994 herder en leraar in onze gemeente. Trouw heeft hij al die jaren zijn werk mogen doen. Het is een zegen van de Heere dat ds. T.C. Guijt bij dit jubileum stil mag staan. Hij gaf gezondheid en kracht om het werk in Gods koninkrijk te doen. We feliciteren hem van harte met dit jubileum en zijn ook dankbaar voor wat ons als gemeente, in meer dan de helft van die periode, door de Heere via hem is geschonken. We wensen ds. Guijt bij het ouder worden Gods onmisbare zegen toe. Voor wie ds. Guijt persoonlijk wil feliciteren het adres: Vuurbaakstraat 34, 2225 JA, Katwijk aan Zee.

Bijwonen van de kerkdiensten
Ieder is door een brief geïnformeerd over het bijwonen van de kerkdiensten. De kerkenraad vraagt uw aandacht voor het volgende: Als uw e-mailadres bij de kerkenraad bekend is, dan krijgt u voorafgaand aan de dienst een herinneringsmail dat u bent uitgenodigd. Mocht u deze dienst niet kunnen bijwonen, dan wordt gevraagd om dit terug te koppelen via de mail. Dat betekent dat de kerkenraad andere gemeenteleden in uw plaats kan uitnodigen, zodat het aantal aanwezige kerkgangers rond de 30 kan blijven. U hoeft dus zelf niet te zorgen voor vervanging. Dit wordt centraal door de kerkenraad opgepakt. Heeft u geen mail, dan kunt u bij verhindering contact opnemen met uw wijkouderling. Voor de komende kerkdiensten zijn de volgende groepen uitgenodigd:
Zondag 18 oktober: ’s morgens groep C1, ’s avonds C2
Zondag 25 oktober: ’s morgens groep A1, ’s avonds A2

Herfstvakantie
Volgende week is het herfstvakantie. Dat betekent dat er geen catechisaties zijn en ook geen belijdeniscatechisatie. Zelf hoop ik van maandag 19 oktober tot vrijdag 23 oktober het werk neer te leggen. Het is fijn dat er dan wat meer tijd en rust is voor andere dingen. Wanneer dat nodig is kunt u contact opnemen met de scriba, J. Poortvliet.

Gift
Br. G. Boer ontving € 10,- voor noodhulp aan slachtoffers van de brand in Kamp Moria (Lesbos).

Tenslotte
Op het moment dat ik deze dingen schrijf staan er weer nieuwe maatregelen vanwege het coronavirus op stapel. Wat het precies wordt is nog niet bekend. Het is in elk geval een zegen van God dat de Woordverkondiging voortgang mag vinden, ook al gaat het anders. Laten we daar, jong en oud, bij leven. Juist in deze tijd wordt trouw en toewijding aan de dienst van de Heere gevraagd, persoonlijk en in de gezinnen. Laten we elkaar ook niet uit het oog verliezen. Denk aan mensen die alleen zijn. Bid voor hen, stuur hen eens een kaart of bel hen op. Mag zo de gemeenschap, ook in een tijd waarin we elkaar minder zien, toch beleefd worden! Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Een toekomst vol van hoop
Twee weken geleden waren we blij, dat we weer met zoveel jongeren op zondagavond in De Parel aanwezig konden zijn. Die avond klonk er een boodschap voor ons allemaal voor jong en oud. Een duidelijke boodschap, ook zichtbaar, vol van Gods genade voor ons. En natuurlijk gebeurt dit niet alleen in De Parel, maar wat waren we blij dat er weer zoveel jongeren terug waren.
En dan, een dag later, luidt het advies om weer terug te gaan. Beperk het aantal kerkbezoekers tot het uiterste minimum. Natuurlijk beseffen we als gemeenteleden, dat we zorg moeten hebben voor onze naasten, die te maken krijgen met een positieve uitslag, met hen die werkzaam zijn in de zorg, maar hoe graag hadden we gehad, dat we het virus achter ons hadden kunnen laten en we langzamerhand weer verder konden bouwen aan het gemeente zijn. Dat geldt zowel voor het gemeente zijn in het grote verband als ook voor ieder gemeentelid persoonlijk. Ieder apart wordt weer geconfronteerd met zorg en angst en de daaruit voortvloeiende noodzakelijke beperkingen. Wat voor tijd staat ons te wachten? Liederen, geven daar soms een antwoord op en zo’n lied geven we graag, aan het begin van onze wijkberichten, door:
‘In de nacht vol strijd en zorgen, kijken wij naar U omhoog, biddend om een nieuwe morgen, om een toekomst vol van hoop.
Ook al zijn er duizend vragen, al begrijpen wij U niet, U blijft ons in liefde dragen, U die alles overziet.
U geeft een toekomst vol van hoop, dat heeft U aan ons beloofd, Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen.
U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht. Mens, als wij, voor ons gebroken in de allerzwartste nacht.
U bent God, de Allerhoogste, God van onbegrensde macht. Wij geloven en wij hopen op het einde van de nacht.’

Onze zieken
We denken ook aan onze zieke gemeenteleden. Ook in onze gemeente zijn er gemeenteleden die te horen kregen, dat de test op Covid-19 positief uitviel. Een spannende tijd voor hen. Hoe verloopt het? Valt het mee, of is het ernstiger? Verschillende mensen ondergaan onderzoeken, wachten op uitslagen of zijn bezig met kuren, revalideren en worden behandeld. Daarnaast zijn er in onze gemeente mensen die last hebben van psychische klachten, angst, depressie en burn-out. Laten we hen niet vergeten in onze voorbede. Een ieder die het betreft mag weten dat de Heere u ziet in al uw noden. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Matth. 11: 28.

Bediening Heilige Doop
In de morgendienst van zondag 25 oktober zal, onder voorbehoud dat dit door kan gaan, de heilige doop worden bediend. In deze dienst gaat ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal voor. Voor deze dienst zijn de familie en bekenden van de doopouders aangemeld. Ouders die ook hun kind willen laten dopen kunnen zich nog tot morgen, zaterdag 17 oktober, aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen
Nu het maximum aantal toegestane kerkbezoekers (voorlopig) is teruggebracht naar 30, willen wij er op wijzen, dat dit niet geldt voor kinderen t/m 12 jaar. Wij verzoeken u deze kinderen niet mee te nemen in het aantal dat u opgeeft. U kunt ze gewoon meenemen naar de kerk. Voor zondag a.s. is de morgendienst weer een gezinsdienst. Gezinnen met kinderen t/m de leeftijd van 12 jaar kunnen zich eerst inschrijven en vanaf zaterdag 17 oktober staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden voor zover er nog plaats is. Ditzelfde geldt voor zondag 1 november. Ook dan geldt dat gezinnen met kinderen zich eerst kunnen inschrijven t/m vrijdag 30 oktober en de zaterdag erna weer de overige gemeenteleden. Heel vervelend dat we nu zo beperkt zijn, maar we rekenen op uw begrip.

Verkiezingen
Wanneer dit kerkblad verschijnt zal de beslissing van broeder Jaap Koster, Schapedrift 30 tot het ambt van diaken, bekend zijn. Wij hopen en bidden dat het een positief besluit mag zijn.

Beroepingswerk
Afgelopen maandag is de beroepingscommissie weer bij elkaar geweest, om het traject met ds. D. Wolters te evalueren en vervolgstappen door te spreken. We willen u/jou daar graag bij betrekken. Meebidden voor een nieuwe predikant is erg belangrijk. Meedenken met de beroepingscommissie om haar op het spoor van een nieuwe predikant te zetten, kan ook vruchtbaar zijn. Kent u een predikant, die zou passen in onze wijkgemeente, schroom dan niet hem aan te bevelen. Dat kan bij de scriba van de wijkgemeente, die tevens secretaris van de BC is. Het zou extra helpen als u daarbij, in een paar korte bewoordingen, aangeeft waarom u vindt, dat deze predikant zou passen in onze wijkgemeente. Op onze website, onder het tabblad Informatie Wijkgemeente 2, Noord, treft u de profielschets predikant aan, die door de wijkkerkenraad is vastgesteld. Dit helpt u misschien bij uw aanbeveling. Aanbevelingen zien we graag uiterlijk maandag 26 oktober tegemoet.

Pareldienst 25 oktober
In de Pareldienst van zondagavond 25 oktober zal onze consulent ds E. van Rooijen voorgaan met als thema ‘Ego – relio’. Het gaat over hoe je gewild of ongewild (onvolledige) teksten uit de Bijbel kan misbruiken voor je eigen gewin en dit wordt vanuit Mattheus 4 over ‘de verzoekingen in de woestijn’ verder uitgewerkt. De band Kingdom zal ons deze dienst muzikaal begeleiden. De zaal wordt voor alle gemeenteleden opengesteld waarbij jongeren de voorrang krijgen, maar het aantal dat we mogen toelaten is beperkt. Reserveren kan via de gebruikelijk manier op de website. Houdt deze goed in de gaten qua berichtgeving over aantallen en voorschriften, want we worden met regelmaat ingehaald door de actualiteit! De volgende Pareldienst is op 8 november waarin ds. Louis Krüger uit Rotterdam hoopt voor te gaan.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording
Diaken D. Klein mocht tijdens een rouwbezoek € 70,- ontvangen voor de diaconie. Ouderling G. Klop ontving tijdens huisbezoek € 20,- met algemene doeleinden als bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Citaat
‘Er is niets wat de voortgang van het Evangelie in de harten van veel mannen en vrouwen in de weg staat als de gedachte dat ze Christus niet nodig hebben.’

Andrew Gray (1633-1656)

Bidden en danken

  • We bidden voor Namibië. Een groot deel van de bevolking leeft in armoede. Om ondervoeding tegen te gaan ondersteunt Imago Dei, een christelijke organisatie, tien voedselprogramma’s. Dat naast deze voedselhulp mensen ook in aanraking mogen komen met het levende woord van God.
  • ‘Jullie zijn christenen, jullie God moet maar voor jullie zorgen. De overheid is niet verantwoordelijk voor jullie.’ Dat is wat achttien christelijke gezinnen in het noorden van Vietnam te horen kregen toen ze hulp zochten tijdens de coronacrisis. Het zijn arme mensen die door de crisis geen werk meer hebben. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)
  • De GZB, HGJB en IZB starten de campagne #daaromzijnwekerk. Met zoveel mogelijk gemeenten in Nederland willen we nadenken over de vraag: wat betekent het om kerk te zijn in deze (crisis)tijd? Bid voor zegenrijke gesprekken waarbij het verlangen om samen gemeente te zijn wordt aangewakkerd. www.daaromzijnwekerk.nl (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
We wensen u en jullie de komende zondagen gezegende diensten in de kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten en een fijne herfstvakantie!

WIJKGEMEENTE 3 ZUID
Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 criba.zuid@hghg.nl

Pastoraat
Wanneer je elkaar niet meer ontmoet in de zondagse erediensten is het gevaar aanwezig dat je sommige (langdurige) zieken vergeet. Uit het oog, uit het hart zeggen we dan. Dat is niet de bedoeling. Ook als pastoraal ouderling heb je geen zicht meer op de kerkgangers. Zijn dagelijkse werk vergt in deze tijd ook meer dan vorig jaar. Maar schroom niet om hem op de hoogte te houden bij ziekte of zorg. Zodat zij in de eredienst ook voorbede kunnen laten doen.

Giften
Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 15,- voor de kerk en een gift van € 20,- voor de eredienst.

Kerkdiensten
De afgelopen weken moesten we zaterdagavond heel vaak op het woord ‘afmelden’ drukken. Dan blijkt zondags in De Parel of de Oude Kerk dat er nog lege rijen zijn. Uit reacties vanuit de gemeente blijkt dat menigeen denkt dat uitsluitend de 1,5 meter- regel bepalend is voor het aantal kerkgangers. Dat is echter niet het geval. Ook de luchtkwaliteit in het kerkgebouw is van belang. Meer kerkgangers per dienst betekent een slechtere luchtkwaliteit. De berekeningen die op dit punt worden toegepast, zijn medebepalend voor het aantal kerkgangers.
Wanneer u zich heeft aangemeld en u moet later in de week onverhoopt besluiten toch niet naar de kerk te komen, meldt u dan alstublieft weer af. Dan kunnen anderen uitgenodigd worden om de dienst bij te wonen. De commissie ‘100 in de kerk’ heeft zich in de achterliggende maanden voortdurend beraden over de te nemen maatregelen. De commissie, bestaande uit zeven leden, heeft daarin steeds het algemeen belang op het oog gehad en daarnaar gehandeld. Zonder anderen te kort te doen, hebben vooral de kerkrentmeesters ontzettend veel werk verricht. Daar mogen we als gemeente dankbaar voor zijn. Het is zuur om na de vele inspanningen toch te moeten besluiten het aantal bezoekers in de kerkdiensten te beperken tot 30 bezoekers. Van dit besluit vindt iedereen wat. Er zijn in Nederland tegenwoordig ongeveer 17 miljoen virologen en evenzoveel beleidsmakers met betrekking tot coronamaatregelen. Ook in de kerk? Nee toch, daar worden alleen bidders gevonden die met hun zorgen vluchten naar de troon van Gods genade om geholpen te worden op Gods tijd.

Bijbelstudiekring
Donderdag 29 oktober zal er weer Bijbelstudiekring zijn in De Parel om 20.00 uur. Zoals het er nu uitziet is het mogelijk elkaar te ontmoeten, eventueel met de nodige aanpassingen. We behandelen het boek van ds. H. van den Belt, Goudkoorts. Bijbelstudies uit de brief aan de Romeinen (1). Tijdens deze avond willen we stil te staan bij hoofdstuk 2: Gods toorn. Wees welkom!

Afwezigheid
In de herfstvakantie is onze predikant niet bereikbaar. We zijn dankbaar dat kerkelijk werker R. Verkaik hem kan vervangen. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen via mail (verkaik.r@gmail.com) of telefonisch (63 18 85).

Gelezen/gehoord
‘Wees ervan overtuigd dat de aanwezigheid van de storm nooit de afwezigheid van God betekent.’

Tenslotte
De berichten van deze kerkbode zijn voor de komende twee weken. Volgende week is het herfstvakantie en dan is er nooit een kerkbode. Even een week rust voor de bezorgers, die vooral bestaat uit schoolgaande jeugd. Er kan veel gebeuren in twee weken. Maar we hopen dat na de herfstvakantie de scholen toch weer open gaan. Al vergt het erg veel van het onderwijzend personeel. Maar zij zijn niet de enigen, die het zwaar hebben. Om het vol te houden moeten we allemaal bij Israëls Gods zijn, Die krachten geeft.
Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 16 oktober
19.30-22.00 uur Het Broodhuis
Centrale jeugdactiviteit 12-15 jaar gaat niet door

Zaterdag 17 oktober
14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek

Zaterdag 24 oktober
14.00 -15.30 Openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 25 oktober
14.15 uur Zondagschool

Maandag 26 oktober
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 27 oktober
09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel
19.30 uur Vrouwenvereniging Ora et labora – De Parel

Woensdag 28 oktober
19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

Vrijdag 30 oktober
19.30 – 22.00 Het Broodhuis

Varia

TIP: christelijke agenda voor 2021
Nog op zoek naar een gezellige en praktische agenda boordevol inspiratie? Dan is de agenda die ik heb ontworpen écht een aanrader. Met illustraties, mega veel schrijfruimte en inspiratie in de vorm van illustraties, Bijbelteksten, quotes en DIY-pagina’s. Meer informatie op de website. Een deel van de opbrengst gaat naar het project ‘Siddeburen pioneert’ van de IZB. Koop de agenda op www.pitbureau.nl/shop. Hartelijke groet,

Marloes Leenman

____________________________________________________

 

Colofon

Redactie:

Ds. J.C. Breugem, Kerkplein 2, 3372 DE, tel. 61 30 79

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, predikant.zuid@hghg.nl, Peulenstraat 236

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl, Vinkeweer 3

Dhr. T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl,

Dirk III straat 10, 2957 AH Nieuw-Lekkerland

Dhr. J. Ritmeester, tel. 63 28 54, Schokker 20

jaapritmeester@kpnmail.nl

Eindredactie:

Dhr. A.C. van Vliet, tel. 61 72 45 kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Nieuweweg 233

Mw. M.E. Leenman-Blokland, tel. 06 53 99 43 72

Kerkbode.eindredactie@hghg.nl, Buitendams 113

kopij naar: kerkbode@hghg.nl

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo Volente, zo God het wil.

Erediensten

Zondag 18 oktober 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.P. Kromhout van de Meer, Groot- Ammers
18.00 uur prop. A. van Kralingen, Ridderkerk

Morgendienst: Groep 3 (straatnaam P t/m R, incl. Rivierdijk 1-110)
Avonddienst: Groep 4 (straatnaam S t/m Z, incl.
Rivierdijk 111 – 515)

Kinderoppas
Marlies van den Bout, Lieke Klop, Ariena Roza (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Onderhoud orgel
3. Diaconie

 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 75: 1
avonddienst: Psalm 70: 1

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M.J. van Oordt, Delft

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)
18.00 uur ds. J. Prins, Ede (groep C2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. H.E Dankers, de Bilt
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.P. Pors, Nieuw-Bijerland

Collecten
Morgendienst: 1. Morgenlandzending
2. Onderwijs/toerusting Kerkenraad
Avonddienst: 1. Morgenlandzending
2. Plaatselijk Kerkelijk werk

Oppas
09.30 uur: Groep A: Denise de Bruin, Liesbeth Boer
10.45 uur: Groep A: Nienke Burggraaf, Sarah de Kock

 


Zondag 25 oktober 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Jannie Breedveld, Mette Klop, Corina Rijnberg (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. Diaconie
3. Onderhoud gebouwen

 

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 99: 2
avonddienst: Psalm 1: 1

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. W.G. Teeuwissen, Veendaal – Doopdienst (onder voorbehoud)
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC Zondag 27

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H.M. Burggraaf, Wekerom (groep A1)
18.00 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. G.J. Glismeijer, Nieuwegein
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

Collecten
Morgendienst: 1. VBOK
2. Quotum
Avonddienst: 1. Eredienst
2. Quotum

Oppas
09.30 uur: Groep A: Joyce Versluis, Marit van de Wetering
10.45 uur: Groep A: Corine Kanselaar, Marianne den Boer

 


Dinsdag 27 oktober 2020

OUDE KERK
15.00 uur ds E. van Rooijen, Noordeloos – bevestiging huwelijk Lennart Blokland
en Jasmijn Kunst

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94RABO03250 60 592

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

 


Rekeningnummers collecte doelen Hervormde gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer:

Bestemming collecte: Eigen

gemeente / Eredienst

Rekeningnr.: NL46 RABO 0373

7195 66, o.v.v. collecte

(QR code alleen voor kerkrent-

meesterlijk beheer

(QR code alleen voor kerkrentmeesterlijk beheer)

Diaconie:

Bestemming collecte: Diaconale bijdragen

Rekeningnr.: NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en de bestemming

Zending:

Bestemming collecte: Zendingsdoeleinden en/of het ‘busje bij de uitgang’

Rekeningnummer: NL43 RABO 0373 7196 20

o.v.v. collecte