76-25,26

De hoorn der zaligheid

“Jezus zei dan opnieuw tegen hen: Vrede zij u! Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u”

(Zacharia 6: 1-15)

____________________________________­­­________________

Minstens negen maanden en acht dagen was Zacharias sprakeloos. Maar God zorgtzorgt er Zelf voor dat Hij groot gemaakt wordt… Hij opent acht dagen na de geboorte van Johannes Zacharias’ mond, als hij zijn geloof belijdt door zijn zoon gehoorzaam Johannes te noemen.
Het is alsof de sluizen opengaan. Het is één al lof aan God. De Geest wordt vaardig en geeft Zacharias profetische gaven.

God heeft naar Zijn volk omgezien
Dit kind is nog maar het begin, maar Zacharias weet het helemaal zeker, Israëls God heeft naar Zijn volk omgezien. Als God naar je omziet, betekent het dat Hij Zich over je bekommert. Zo zorgt God vol liefde en genade voor Zijn volk.
Daar zijn zoveel voorbeelden van. In de Bijbel, de kerkgeschiedenis en hopelijk ook in uw eigen leven…? Wat is de mens, dat U naar hem omziet? Of dat U hem bezoekt? Bij de komst van Christus komt God komt in eigen persoon op bezoek. Hij kijkt met eigen ogen om, naar Zijn volk.
Niet om vast te stellen, dat het niets is, of dat het hopeloos is – om Zich vervolgens van je af te wenden. Nee, Hij ziet om naar Zijn volk – hoe diep de ellende ook is – om zich over Zijn volk te ontfermen.
Zo ging het met Mozes. God laat Zich kennen. Ik ben de HEERE en Hij stuurt Mozes naar het kermende volk in het Egyptische slavenbestaan. Zeg tegen hen: “Ik heb zeker naar u omgezien en naar wat u wordt aangedaan.” Wanneer God in genade naar je omziet, is verlossing nabij. Zacharias zingt en looft bij voorbaat, alsof het al gebeurd is! Zó is dat ook.
Maria, de moeder van zijn Heere, is 3 maanden bij hun op bezoek geweest. Zij droeg hun Verlosser in haar buik.

Gods omzien in vlees en bloed
Vanaf het prilste begin brengt Hij verlossing en maakt Jezus Zijn naam waar: Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden. Want dat kan geen mens zelf.
Israël kan zich in Egypte niet in eigen kracht uit de slavernij, uit de zonde, ontworstelen. Psalm 49 brengt onder woorden dat geen sterveling de ver-losprijs voor zijn ziel kan betalen, om het goed te maken bij God.
Zelfs de offers in de tempel waar priester Zacharias in diende, kon dat niet bieden. Hebreeën 9: 12 zegt dan: “Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door Zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht.”
Het is maar goed, dat we steeds weer ontdekken dat we onszelf op geen enkele manier kunnen verlossen…
‘Niet het offer, dat ik breng, Niet de tranen, die ik pleng, kunnen redden, Gij alleen…’
Wat een zegen, trouwens, dát God ons daarin láát vastlopen en laat ontdekken dat we in geen enkel opzicht onszelf kunnen verlossen. Hoe dieper we dat ontdekken, hoe heerlijker glanst het wonder dat Christus gekomen is om Zijn leven te geven tot een volkomen verzoening van al onze zonden.

Zaligheid
De verlossing die God brengt is vast en zeker. Hij maakt dat onze zaligheid onomstotelijk vast staat, zo vast als een hoorn. Voor de mensen uit de tijd van Zacharias een krachtig voorbeeld. In de hoorn ligt alle stootkracht van een dier. Daarmee kan hij zich eruit vechten of verdedigen. Met zo’n hoorn kan je wel tegen een stootje.
Een nieuwe koning werd daarom bij voorkeur uit een hoorn gezalfd. Niet met een breekbare kruik, zoals Saul, maar met een hoorn, zoals David. Zijn koningschap is onbreekbaar, blijvend. Zo richt God in het huis van David, Zijn dienaar, een hoorn van zaligheid op in de grote Zoon van David (Psalm 132: 19).
In Christus ligt de zaligheid onomstotelijk vast. Buiten Hem is geen zaligheid.
Wat die zaligheid inhoudt profeteert Zacharias er direct bij: namelijk verlossing van onze vijanden en bevrijding uit de hand van allen die ons haten (1: 71). En… en om Zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden (1: 77).
Christus verlost u van al uw vijanden, door ze te overwinnen. Christus verlost je van al je zonden, door ze van je over te nemen en de wereld uit te dragen aan het kruis.
Zijn werk ligt onomstotelijk vast. Voor een ieder die in Hem gelooft daarom ook. U zal het einddoel van het geloof verkrijgen: de zaligheid van uw zielen. (1 Petrus 1: 9).

ds. J.C. Breugem

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Gemeente in coronatijd
Onze overheid heeft voor de periode van 15 december tot 19 januari een vergaande lockdown afgekondigd voor het gehele land. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. Als gemeente volgen we de maatregelen van het RIVM en de daarop gebaseerde adviezen van de PKN. Om zoveel mogelijk fysieke contacten te vermijden zijn door de kerkenraad onderstaande besluiten genomen.

Kerkdiensten
Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt geadviseerd om zo veel als mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen wijzigingen en bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal twee personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierin ook van toepassing. Indien er aanleiding is om bovenstaande maatregelen te herzien, wordt u hierover geïnformeerd.

Catechese en zondagsschool
Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen
Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 januari 2021 alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook met De Parel zijn hierover afspraken gemaakt om de bezetting hiervan te reguleren, te minimaliseren, en de veiligheid voor gebruikers en personeel te kunnen waarborgen.

Tot slot
Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. We moeten onze verantwoordelijkheid hierin nemen en tegelijk bidden we of dit mag bijdragen aan een voorspoedig herstel uit deze crisis.
Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God. Zijn Zoon is in de wereld gekomen om ons te verlossen uit alle noden. Allen gezegende kerstdagen en een gezond 2021 toegewenst.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

 

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 27 december 2020
De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor een project van Tear: ‘wijkopbouw in Nairobi’. Zestig procent van de inwoners van Nairobi leeft in dichtbevolkte sloppenwijken. De kans op een menswaardig bestaan ligt hier heel wat lager dan in de overige delen van de stad. Tear werkt met een lokale partner en met drie lokale kerken in de sloppenwijken van Nairobi om dit te veranderen. De uitdagingen zijn legio: wijken zijn dichtbevolkt en elektriciteit en schoon drinkwater zijn schaars. HIV komt vaak voor, de werkloosheid is hoog, de economische veerkracht laag, en de meesten eten ’s avonds van wat ze die dag hebben verdiend als dagloner of straatverkoper. In deze context is Tear’s partner, nauw verbonden aan de Redeemed Gospel Church, actief in tal van programma’s. Deze kerk begon ooit met evangelisatiewerk, maar stuitte al gauw op veel maatschappelijke problemen. Daarom breidde ze haar werk al snel uit met training en ondersteuning op het gebied van o.a. gezondheidszorg, economische empowerment en onderwijs. De lokale kerk speelt hierin een belangrijk rol, en brengt mensen in beweging. Ze stelt gemeenschappen in staat om ontwikkeling aan te jagen en op te komen voor de meest kwetsbaren. Hierin werken ze gezamenlijk aan drie programma’s; economische zelfredzaamheid, een positief leven met hiv, en de kerk als motor van ontwikkeling. De diaconie wil dit project graag ondersteunen en daarom de collecte en uw gebed van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 3 januari 2021
De diaconale collecte van de eerste zondag in het nieuwe jaar is bestemd voor vluchtelingen in Ethiopië, via ZOA. Door de gevechten afgelopen maanden in het noorden van Ethiopië zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Een deel van deze vluchtelingen zoekt een veilig heenkomen in andere delen van Ethiopië, maar grote aantallen wijken uit naar het naastgelegen Sudan. Volgens Sudanese autoriteiten zijn er in de afgelopen tijd duizenden Ethiopiërs per week de grens naar de oostelijke deelstaten Kassala en Gedaref overgestoken. Sudan zegt dat er nu al een tekort is aan onderdak, voedsel en medische verzorging terwijl de verwachting is dat veel meer vluchtelingen in de richting van Sudan trekken zolang het conflict voortduurt. ZOA is in Sudan aanwezig op de plekken waar de vluchtelingen uit Tigray aankomen. Op dit moment wordt de nood geïnventariseerd zodat deze vluchtelingen zo snel en goed mogelijk kunnen worden opgevangen met onderdak, voedsel en water. ‘Dat mensen naar het veel armere Sudan vluchten geeft wel aan hoe hoog de nood i’, zegt René Vlug (ZOA) in Ethiopië. ‘Deze gevechten en de bijkomende vluchtelingenstromen zijn een enorme klap voor de regio waar al zoveel mensen ontheemd zijn.’ ZOA is er voor mensen in crisisgebieden, zoals de mensen in Tigray en de vluchtelingen in Sudan. Helpt u mee om mensen in oorlogsgebieden concrete hulp en nieuwe moed te geven? Mogen wij daarom ook op uw gebed en bijdrage rekenen?

 

College van kerkrentmeesters

Herinnering bijdrage Actie Solidariteitskas 2020
Begin deze maand is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor de bijdrage aan de Actie Solidariteitskas bezorgd. Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. De resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente. Inmiddels heeft bijna de helft van de ontvangers de bijdrage voldaan. Wilt u nagaan of ook u de bijdrage van € 10,- inderdaad heeft voldaan?
Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (maandag- of donderdagmorgen) Tel 0184 61 10 36 of per mail via:
Kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester102@hghg.nl.
U kunt uw bijdrage ook zelf overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 719 760 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas of u kunt gebruik maken van de QR-code. Alvast hartelijk dank!
het college van kerkrentmeesters

De orgelglossy is verschenen…
De glossy met alle ‘ins & outs’ rondom de restauratie is nu verkrijgbaar. Ruim 60 pagina’s met allerlei informatie over o.a.: de geschiedenis van ons orgel, wat is er allemaal gedaan, wie is de orgelbouwer, verschillende ‘witte’ praatjes en weetjes, in gesprek met…. en natuurlijk heel veel foto’s. Ook als je geen verstand hebt van orgels is dit leuk om door te kijken en te lezen. Kortom een mooi tijdschrift voor iedereen!
Voor € 4,95 te koop op de volgende adressen: Damstraat 5 en Kerkweg 19 of bij het Kerkelijk Bureau.

College van Kerkrentmeesters en Orgelcommissie

Kring- en verenigingswerk

Woensdagmorgen Bijbelkring
In november dachten we de bijeenkomsten op woensdag 13 januari te kunnen hervatten, maar gezien het nog altijd toenemende risico van besmetting met het coronavirus zijn alle bijeenkomsten van de Woensdagmorgen Bijbelkring voorlopig weer afgelast. We hopen dat we in het voorjaar van 2021 nog een paar keer bijeen kunnen komen zodat de behandeling van het Evangelie van Johannes kan worden afgerond.

Peter van Wijngaarden

Zending

Verjaardag Lea van der Riet-Luiten
Donderdag 7 januari hoopt Lea jarig te zijn! Ze vindt het altijd erg fijn als er post/bericht uit onze gemeente komt. Wilt u haar wat sturen, hierbij nogmaals het nieuwe adres van Lea en haar gezin!
Almeidastraat 35,
van der Stel,
Somerset West 7130, South Africa
We herinneren u er ook aan dat Lea al een tijdje een nieuw bankrekeningnummer heeft, mocht u een gift over willen maken dan graag naar dit (gewijzigde) nummer:
Stichting Werkers in de Wijngaard
NL22 RABO 0351 3718 77
Ovv kinderwerk Lea vd Riet-Luiten

Een hartelijke groet van het hometeam

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Rondom de diensten
Op het Kerstfeest hoop ik zelf in de morgendienst voor te gaan. Het Kerstevangelie wil ik verkondigen vanuit Lukas 2: 6 en 7. Maria baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe. In de avonddienst verwachten wij als voorganger proponent Burggraaf uit Arkel.
Zondagavond 27 december wil ik in de Oude Kerk de leerdienst houden over zondag 30 van de Heidelbergse Catechismus. Centraal staat vraag en antwoord 81. Voor wie is het avondmaal van de Heere? We zullen ontdekken dat het een uiterst actuele vraag is.
Met en Oud en Nieuw wil ik met u het Bijbelboek Prediker openen. Ik ben voornemens om op Oudejaarsdag met u te lezen uit Prediker 3. Alles heeft zijn bestemde tijd, maar God is de eeuwige en wat Hij doet blijft voor eeuwig. Het leven hier en nu is van voorbijgaande aard. Maar met de focus op God reikt Prediker ons een duidelijk ankerpunt aan. Op Nieuwjaarsmorgen lezen wij Prediker 12. Aan het slot houdt Prediker ons voor: “Vreest God en houd u aan Zijn geboden, want dit geldt voor alle mensen.” (Prediker. 12: 13)

Pastoraat
Ons meeleven gaat ook uit naar anderen die een lang proces van ziekte hebben. In Psalm 139 schrijft David: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachte. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd”. (Psalm 139: 1-3)

Giften
Als dank voor het gebruik van de tablet met preken en zangmomenten ontving mw. M. Molendijk € 10,- en € 50,-. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

Gelezen
‘Toen nu de Zoon van God op aarde wilde verschijnen, koos Hij, daar Hij immers naar believen zelf de tijd kon bepalen, de moeilijkste, temeer nog waar het een klein kind gold en de Zoon van een arme moeder, die nauwelijks de doeken had waarin zij Hem zou kunnen wikkelen, en een kribbe, waar ze Hem in kon leggen. De nood was zeer groot en van bont was geen sprake. De eerste Adam kleedde zich in dierenhuiden, de tweede werd in doeken gewikkeld.(…)Christus, die zich niet kan vergissen, heeft dat gekozen, wat voor het vlees het moeilijkste is. Bovendien wordt Christus in een stal geboren en in kribbe gelegd.’

Bernhardus van Clairvaux (1090-1153)

Tenslotte
Afgelopen zondagmiddag waren wij in Doornspijk aanwezig in de afscheidsdienst van onze goede vriend, ds. G.H. Molenaar. Toen ik een half jaar predikant was, mocht ik meedoen aan zijn handoplegging. Nu is er aan de periode in zijn eerste gemeente alweer een eind gekomen en vertrekt hij naar Genemuiden. Onwillekeurig blik je op zo’n middag ook zelf weer even terug naar de tijd in de eerste gemeente. Wat vliegt de tijd en wat heeft de Heere veel geschonken! Intussen merk je eveneens dat de meeste studiegenoten hun tweede gemeente dienen en dat er al weer jongere predikanten aantreden. Het is een zegen dat er telkens weer nieuwe mensen zich geroepen weten om te dienen in het ambt. Laat het ons gebed maar zijn of de Heere steeds wil zorgen voor werkers in de wijngaard, tot grootmaking van Zijn Naam en tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.
Op de mat van de pastorie zijn heel veel kerstkaarten gevallen. Hartelijk dank daarvoor! Velen gaven ook blijk van meeleven in de zorgen rond onze (schoon)vader. Dat doet ons goed. We ervaren het als gezin als een bijzondere tijd. Het geeft houvast dat het Kind Zijn licht heeft laten schijnen in deze donkere wereld! U en jou wens ik een rijkgezegend Kerstfeest! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
We dragen ook alle niet bij naam genoemde zieken op in ons gebed.
“Want Ik ben de HEERE, uw God, Die uw rechterhand vastgrijpt en tegen u zegt: Wees niet bevreesd, Ik help u.” (Jesaja 41: 13)

Bevestiging ambtsdragers
In de morgendienst van zondag 27 december zullen de broeders Erik Kraaijeveld, Venusstraat 2, 3371 TR en Arie de Wit, Prins Hendrikstraat 8, 3373 AN worden bevestigd in het ambt van ouderling, resp. diaken. Deze dienst zal worden geleid door onze oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg. We bevelen beide broeders en hun gezinnen aan in uw gebed.

Beroepingswerk
Het lag in de bedoeling dat een afvaardiging van de beroepingscommissie contact zou zoeken met een mogelijk te beroepen predikant, om bij hem aan huis een informatief gesprek te hebben. Nu we in een lockdown periode zijn beland zullen we dit helaas een aantal weken moeten opschorten. Toch blijven we hopen en bidden, dat God op korte termijn een weg opent naar een nieuw beroep. Daarom vragen we ook in deze periode, waarin we blij mogen terugdenken aan de geboorte van onze Heer en Heiland, uw gebed voor een eigen predikant, die als Zijn dienaar ons als gemeente meeneemt achter deze Koning aan. Mogen we daarop rekenen?

Reserveringen
Voor zondagmorgen 3 januari willen we ook weer eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid geven om t/m vrijdag 1 januari te reserveren, waarna de inschrijving openstaat voor de overige gemeenteleden.

Ingang Oude Kerk
Vanaf 1 januari a.s. willen wij als wijkgemeente 2 Noord, zolang we slechts 30 kerkgangers mogen toelaten, alleen de ingang onder de toren gebruiken. Voor de oppas blijft de ingang aan de parkeerplaats geopend. Als de kinderen zijn weggebracht, moet er dan even om de kerk heengelopen worden om vervolgens weer aan de Peulenstraatzijde naar binnen te gaan. De reden is, dat je dan minder coördinatoren hoeft te regelen en de kou in de winterperiode gemakkelijker buiten de kerk wordt gehouden.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 7 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Pareldiensten
Zondagavond 27 december zal er weer een Pareldienst gehouden worden. Deze dienst wordt geleid door onze kerkelijk werker br. Theo de Koning en het thema is ‘Goede voornemens?’ De band Kingdom zal voor de begeleiding zorgen. De volgende keer zijn we al in het nieuwe jaar beland. Die Pareldienst is dan op 10 januari 2021 en ds. Albert van Blijderveen gaat dan voor. Het thema is ‘Waken en werken’ en de band Expect verzorgt de muziek.

de commissie Pareldiensten

Verantwoording
Onze consulent, ds. E. van Rooijen ontving tijdens een huisbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat
‘De maat van de moderne mens die opgaat in het hier en nu met zijn weelde en comfort, is dodelijker dan een virus.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken
Bid voor de vrijwilligers van de voedselbank, maar vooral voor de mensen die geholpen mogen worden met voedselpakketten, juist nu er mogelijk meer mensen zijn die hier een beroep op moeten doen. Bid dat er middelen beschikbaar mogen zijn om dit bijzondere werk te kunnen blijven doen.
Wereldwijd vieren christenen het kerstfeest. Maar soms kan dat niet zo makkelijk en vrij als wij dat gewend zijn. Bid voor gelovigen die dit feest niet openlijk kunnen vieren maar dat wel graag zouden willen. (Gebedskalender Open Doors)
De komende dagen vieren christenen wereldwijd de geboorte van Jezus. Bid dat zij iets van Zijn liefde ook weer mogen uitstralen naar hun omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
Het jaar 2020 is bijna ten einde. Het was een jaar, waarin we werden stilgezet bij ons broze bestaan. Een virus, dat in staat bleek te zijn het hele leven te veranderen, ook ons kerkelijk leven. Het bleek dat we in staat waren om op heel korte termijn op een totaal andere manier kerkdiensten en andere bijeenkomsten digitaal bij onze gemeenteleden in huis te krijgen, maar daarentegen misten we ook de ontmoetingen in de kerk en alles daar omheen enorm. Toch bleef God in ons midden. Op vreugdevolle en op moeilijke momenten kon er vaak een minimum aan bekenden bij zijn. Maar God wilde ons niet verlaten en er juist bij blijven. We gaan een nieuw jaar tegemoet, waarin God nog steeds bij ons wil blijven. Aan Hem zal dat niet liggen. Pakken we Zijn uitgestrekte hand ook aan? We denken speciaal aan alle gemeenteleden, die in het afgelopen jaar te maken kregen met teleurstellingen en gemis. Ook dat was er en voor hen zeker niet gemakkelijk. We mogen daarbij wijzen op Hem die troost. We bidden dat in het komende jaar de gemeente weer als geheel samen kan komen in de kerk en De Parel, dat we elkaar weer mogen ontmoeten in de kringen en rond de koffie na de dienst. Bovendien bidden we dat wij het komende jaar ook weer gezegend mogen worden met een eigen predikant.
De kerkenraad wenst u en jou een gezegend Kerstfeest en zeker een gezond en hoopvol Nieuwjaar.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

 

Onze zieken
De Heere schenke allen die lichamelijke, geestelijke en/of psychische nood hebben kracht. Het geloof spreekt als volgt: Ik heb geen kracht of sterkte in mijzelf. Die heb ik ook nooit gehad; daarom zal ik buiten mijzelf gaan en zeggen: In de Heere heb ik gerechtigheid en sterkte.

Doopzitting
Donderdag 7 januari wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie
Tijdens de laatste zondag van Advent stonden we stil bij Jesaja 57. De Hoge en Verhevene, die wil wonen bij de nederige en verbrijzelde (vers 15). Met deze woorden richten we ons op het wonder van het Kerstfeest. Een Kerstfeest met veel beperkingen als het gaat om contact met elkaar, maar niet als het gaat om de Heere. Gods Zoon daalt neer in ons bestaan: Immanuel, God met ons. Hij kwam om de grendels van de eeuwige lockdown open te breken. Hij is de deur van hoop in een gebroken wereld. Hij nodigt ons in de wijdte van Zijn liefde en toekomst. Daar is ademruimte. Een innerlijke vrijheid in alle beperkingen en eenzaamheid, Moed voor het nieuwe jaar dat voor ons ligt. Een jaar waarin we hopen dat we als gemeente weer samen kunnen komen in de kerk, en vooral dat de gemeente dichter naar Christus mag toegroeien! Laten we bidden voor elkaar en in het bijzonder voor hen die in zorgen en eenzaamheid leven. Laten we elkaars nood meevoelen in ons hart om vanuit gevoeld medelijden boorbede te doen voor elkaar. Hartelijk dank voor al uw gebeden. Zonder gebed redden we het niet! Dank ook voor alle goede wensen met het oog op het nieuwe jaar. We wensen ook u en jullie een gezegend Kerstfeest en goede jaarwisseling toe. Ook in het nieuwe jaar is “onze hulp van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Gelezen/gehoord
‘Werd Christus honderdmaal in Bethlehem geboren, maar niet in jou, dan blijf je toch voor eeuwig verloren.’

Tenslotte
Het jaar 2020 ligt bijna achter ons. Een veel bewogen jaar, waarin heel de wereld werd geraakt door een virus, waardoor chaos de wereld binnendringt en we gedesoriënteerd en angstig raken. Tenminste als we alles op ons af laten komen en niet nuchter blijven en alles Bijbels beoordelen. Want Gods Woord is het richtsnoer. Vanuit het boek Openbaring, het enige profetische boek van het Nieuwe Testament, weten we hoe de toekomende tijd zal zijn, zonder alles precies te duiden. We hoeven alleen maar de zeven brieven aan het begin van de Openbaring te lezen (de toestand van Gods gemeente tot aan Zijn wederkomst). Wanneer echter de gelovigen te midden van een afvallige meerderheid trouw zijn en Zijn Naam niet verloochenen en zij Hem blijven verwachten – dan staat de deur van de hemel open. De Heere Jezus heeft beloofd dat Hij hen zal bewaren voor het uur van de verzoeking, die over heel de wereld komen zal. Wie overwint, Ik zal hem geven….Wat heil, een Kind is ons geboren. Dat gedenken we weer op het Kerstfeest. Om daarna in verwachting te blijven op Zijn wederkomst. Want Zijn komst is het die ons heil vol maakt.
Namens de kerkenraad gezegende kerstdagen toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 26 december 2020
10.00 uur Kerstfeest Zondagsschool – Oude kerk

Zondag 27 december 2020
Géén Zondagsschool

 

 

_______________________________________________

 

Varia

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Donderdag 24 december – Kerstavond

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Voorzang: Stille nacht (OTH 100), Eer zij God in onze dagen (OTH 77)

Collecten:
1. Pastoraat
2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo
3. Onderhoud gebouwen

Vrijdag 25 december 2020, Eerste Kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem
18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud- Alblas

Voorzang
morgendienst: Hoor de Engelen zingen d’ eer (OTH 82), Ere zij God (OTH 78)
avonddienst: Komt allen tezamen (OTH 89), Ere zij God (OTH 78)
OTH = Op toonhoogte, editie 2015

Kinderoppas
Tineke de Keizer, Nienke de Groot, Els van den Bout (reserve)

Collecten
1. Pastoraat
2. GZB/project 1027 – Noodhulp Congo
3. Onderhoud gebouwen

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

Voorzang
morgendienst: Lofzang van Maria: 1
avonddienst: Psalm 136: 1

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde
Weerklank 129: 1, 4 en 5
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep C1)
18.00 uur prop. D.A. Burggraaf, Arkel (groep C2)

DE PAREL
10.00 uur wijk 2 Noord, ds. A. Naijen, Andel
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J. van Dijk, Ridderkerk, Weerklank 127: 1,2 en 4

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas
Oude kerk: 09.30 uur Jamarka de Jong, Liesbeth den Boer
10.00 uur Gerrie de Ruiter, Anne Sophie Slob

Zaterdag 26 december – Tweede Kerstdag

BOVEN-HARDINXVELD
10.00 uur Kerstfeestviering zondagsschool Jedid-Jah – online viering

Zondag 27 december 2020

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht
18.00 uur dr. J. van Eck, Lexmond

Kinderoppas
Angela Kloosterman, Anna Klop, Jasmijn van den Bout (reserve)

Collecten
1. Eredienst
2. Verwarming
3. Diaconie

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 72: 11
avonddienst: Psalm 68: 16

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland – HC 30

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. H.J. Lam, Werkendam (groep A1)
18.00 uur ds. A.P. Pors, Nieuw-Beijerland (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. K. Hak, Lienden
18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – Tear
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas
Oude kerk: 09.30 uur Joyce Versluis, Hanna van de Wetering
10.45 uur Jeanine Koesveld, Sanna de Jong
Nieuwe kerk: 09.30 uur Gera Ritmeester, Lois de Jong

Donderdag 31 december 2020 – Oudejaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD
19.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten
1. Pastoraat
2. Studiefonds Gereformeerde Bond
3. Onderhoud gebouwen

Voorzang (voor beide gemeenten)
Psalm121: 1

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
19.00 uur wijk 2 Noord, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
19.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2)

Collecten
1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Energiekosten

Vrijdag 1 januari 2021 Nieuwjaarsdag

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem

Voorzang (voor beide gemeenten)
Psalm 84: 3

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, prop. J. de Haan, Woerden

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)

Collecten
1. Eigen gemeente – Energiekosten
2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas
Monica Buijk, Wietse de Jong

Collecten
1. Kerkcentrum
2. Pastoraat

Zondag 3 januari 2021

BOVEN-HARDINXVELD
9.30 uur ds. H.N. Visser, Amsterdam Watergraafsmeer
18.00 uur ds. A. van Zetten, Bennekom

Kinderoppas
Carola Klop, Lieke Klop, Marlies van den Bout (reserve)

Collecten
1. Verwarming
2. Eredienst
3. Zendingswerk

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 62: 1
avonddienst: Psalm 91: 5

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Jochemsen, Noordeloos
18.00 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. prop. G.A. van Ginkel (groep C1), Maartensdijk
18.00 uur ds. G. Lugthart, Katwijk aan Zee (groep C2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C. Mijderwijk, Putten
18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. H Roseboom, Kesteren

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur Jorike de Vries, Ingemarit Maasland
10.45 uur Hester Klop, Mirthe Geldolf

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.