76-28

Lam gelegd

“En toen Jezus hun geloof zag, zei Hij tegen de verlamde: Zoon, uw zonden zijn u vergeven.”

(Markus 2: 5)

____________________________________­­­________________

Deze geschiedenis blijft boeien. Of je ‘m nu leest in de kinderbijbel of in de Bijbel van jezelf: de geschiedenis van die dak-ont-dekkers.
Het is gebeurd in Kapernaüm. De Heere Jezus is thuis. Hij voert het Woord tot degenen die Hem opgezocht hebben. Een massa mensen. Er kan echter nog meer bij. Alleen, dan moet je wel via het dakterras op de eerste etage. Daar is het, waar het dak open gebroken wordt. Door de dan ontstane opening wordt die verlamde aan de voeten van de Heere Jezus neergelegd. Op zijn draagbed, een ligmat. Alles heel eenvoudig.

Reken erop dat dat een hele gewaarwording is geweest, wanneer je luisterend naar de woorden van de Heiland ineens het ruime hemelrond in blikt. Ongekend, om zo gestoord te worden in het met alle aandacht betrokken te zijn op de Woorden die Jezus spreekt. Waar Hij het over heeft voor Zijn samengestroomde publiek wordt niet vermeld. Waar Hij het over gaat hebben, staat wel te Boek gesteld. Want over die inbreuk op Jezus’ onderwijs gaat het niet in het vervolg. Dat had gekund. Want ‘wie gaat er nu door het dak naar Jezus toe?’ Nee: Hij sprak het Woord tot hen. Èn tot hem.
Want het wonderlijke is, dat die vier vrienden hun lamme vriend gelegd hebben voor de voeten van Jezus, en dat Jezus dat beschouwt als een geloofsdaad. Hij ziet immers het geloof van deze makkers. Maar dan voert Hij vervolgens het Woord tot die ene, die lam gelegd was aan Zijn voeten op zijn ligmat.

En let er dan op, wat de Heere Jezus hier zegt: ‘Zoon, uw zonden zijn u vergeven.’ Kwam hij, kwamen zij dáár voor? Hadden zijn vrienden hem voor deze woorden opgehaald en door het opengebroken dak neergelaten? Dat dacht ik niet.
Dit alles zijn zeer onverwachte zaken. Dat gebeurt vaker, dat bij de Heere Jezus alles anders loopt dan verwacht, gedacht of gepland. Dan wordt onze planning, dan worden onze gedachten en verwachtingen lam gelegd. Een streep erdoor. De Heere Jezus is in Zijn weg en werk en ook niet in Zijn woorden te sturen of te manipuleren. Alleen: wat proberen we dat vaak wel, wat willen we dat ook graag. Hem naar onze hand zetten, en laten handelen naar zo-zijn-onze-manieren.
Dat blijkt ook wel uit die stilzwijgende overwegingen, die door het hart van die schriftgeleerden spookten. Bij hen is één en één twee, en wanneer het dus gaat om zonden vergeven, dan is dat uitsluitend aan God voorbehouden. ‘Waarom spreekt deze op die manier godslasteringen? Wie kan zonden vergeven, dan God alleen?’ Met andere woorden, daar moet Jezus van afblijven. Hij mag het daar op deze manier niet over hebben.

Nu is het verrassende in deze geschiedenis, dat Jezus deze schriftgeleerden doorgrondt en doorziet. Ook al hebben ze niets met zoveel woorden gezegd, Hij kent de overwegingen van hun hart. Eigenlijk hoef je blijkbaar bij de Heere Jezus niks te zeggen, Hij kent je, doorgrondt je en in feite legt je dat lam. Zet je dat stil. Brengt je dat op je plaats: voor Hem. Alle ja-maars ten spijt. Wat ik allemaal dacht op een rijtje te hebben, dat wordt lam gelegd aan de voeten van Jezus, waarbij Hij er blijk van geeft zowel een lamme weer op de benen te kunnen laten staan, maar ook om te verkondigen, dat de Zoon des mensen macht, volmacht, heeft op aarde, om de zonden te vergeven.
Wat een machtige woorden zijn dat. Je moet er alleen wel áán willen. Liefst op voorhand, omdat Jezus het zegt. En omdat je je toch bij de deur van Zijn huis had verzameld, waarbij Hij het Woord voerde? Daar wordt criticasme lam gelegd, in feite omdat men de Heiland niet kende. Niet wist Wie Hij was. Omdat men zich boven Hem verhief. Het beter dacht te weten dan Hij.

Het slot van deze geschiedenis is prachtig. Want het loopt er op uit, zo lees ik, dat deze naamloos lamme zijn ligmat opneemt en naar buiten loopt voor het oog van allen, en dat vervolgens allen buiten zichzelf waren en God verheerlijkten. Wat hem gedragen had, wat hem neergelaten had voor de voeten van Jezus, dat draagt hij nu uit. Letterlijk en figuurlijk. En wat dàt te weeg brengt… mens, wat een vreugde: God werd verheerlijkt, de HEERE groot gemaakt!
Blijkbaar worden dan ineens wel de dingen doorzien tot op God. Ook door die schriftgeleerden, wanneer we hen tenminste ook tot die ‘allen’ mogen rekenen.
Let je erop, dat je bij de Heere Jezus geen buitenstaander bent en blijft. Maar dat je bij Hem mag in-breken om geraakt door Zijn Woord uit te breken. Lam gelegd voor Zijn voeten, om op Zijn Woord de benen te nemen ten aanschouwen van een ieder.
Tot eer van God! Daar gaat het om.

C.D. Zonnenberg

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Uur van gebed
Volgens het rooster is er zaterdag 16 januari weer uur van gebed. Vanwege de lockdown kunnen we nu niet samen komen. Maar laten we in het gebed niet verslappen en thuis waar mogelijk om 19.00 uur meedoen! Als Bijbelgedeelte reiken we aan: Ezra 8: 21-36 met de dag-overdenking uit ‘Een handvol koren 2021’ van de GZB. Gebedspunten zijn er voldoende. Ook de kerkbode van deze week reikt er heel wat aan. Op het gebed doet God grote dingen. Van Hem is onze verwachting!

Kees Pille

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Update aangaande nalatenschap
Graag doen we als diaconie opnieuw verslag van de besluiten in het afgelopen jaar met betrekking tot de middelen die beschikbaar kwamen uit de nalatenschap die we eind 2014 ontvingen. Destijds besloot het college van diakenen om het onroerend goed uit deze nalatenschap, gelegen in Binnendams, te verkopen. Het kapitaal uit deze nalatenschap kon worden behouden, ondanks de ontwikkelingen op financieel gebied die in maart j.l. ontstonden naar aanleiding van het coronavirus. Een deel van dit kapitaal is ondergebracht bij Oikocredit, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.
Samenvattend werd door de diaconie in het kalenderjaar 2020 aan de onderstaande organisaties en projecten een bijdrage toegekend. Met het oog op continuïteit is aan een deel van deze begunstigden een meerjarige toezegging gedaan en bestaat direct contact om van de ontwikkelingen bij deze organisaties op de hoogte te blijven.

Binnenland:
Stichting Buitenhof, Leger des Heils, Geloven in Spangen (IZB)

Buitenland:
GZB (ziekenhuis in Congo, Zuid-Oost Azië), Roemenië (Diakonia, studenten), Bosnië (Moj Bliznji), Griekenland (Lesbos), Mozambique (HGJB-actie), Kosovo (Operatie Mobilisatie), Zuid-Soedan (Tear), Mercy Ships, Ethiopië (Interlakes school), Afrika (sprinkhanenplaag), Open Doors (gevolgen corona), Jemen, Israël (Jemima), Zuid-Afrika (Lea van der Riet-Luiten).

Met grote dankbaarheid weten wij ons als college van diakenen – aangevuld met enkele andere enthousiaste gemeenteleden – bevoorrecht om op deze wijze diaconale projecten en organisaties te ondersteunen, en hierdoor diverse vormen van nood te kunnen lenigen.
We bidden om Gods zegen over deze toekenningen, zodat het zal bijdragen aan het doel dat we als diaconie – maar ook als gemeente – beogen.

College van kerkrentmeesters

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk
Vorig jaar heeft de Noordzijde van de Oude Kerk in de steigers gestaan: de kant van ons kerkgebouw die grenst aan de pastorietuin en het parkeerterrein. De dakpannen zijn toen vervangen, stukken verrot dakbeschot vervangen, nieuwe betimmeringen aangebracht, nieuw zink- en loodwerk gemonteerd, het metselwerk hersteld waar nodig, de gevels gereinigd en geïmpregneerd, de dakbedekking van de orgelgalerij vervangen, alle houten onderdelen geschilderd etc. We mogen terugzien op een geslaagde actie. Met de inzet van een aantal beroepskrachten en een flink aantal vrijwilligers is het doel bereikt! Gelukkig zijn er geen ongelukken gebeurd. En niet onbelangrijk: We zijn binnen het budget gebleven. Volop redenen tot dankbaarheid dus.
Het College van Kerkrentmeesters is van plan om dit jaar op een nagenoeg soortgelijke wijze de Zuidzijde van de Oude Kerk onder handen te nemen: de kant die grenst aan de Kerkweg. Hoewel op hoofdlijnen de actie gelijk is aan die van vorig jaar, zijn er toch weer andere uitdagingen die de aandacht vragen. Inmiddels zijn de voorbereidingen van deze geplande groot-onderhoudsbeurt gestart. Het voornemen is om in de maanden mei en juni de werkzaamheden uit te voeren. Voorafgaand aan de start zullen we u verder informeren.

Vrijwillige bijdragen
In 2020 is € 354.090,- ontvangen. Dat is ruim € 29.000,- meer dan het begrote bedrag (€ 325.000,-) en ruim € 4.000,- meer dan het toegezegde bedrag (€ 349.918,-).
Hoewel de collecte opbrengsten achterbleven bij de begroting, zijn we dankbaar dat de vrijwillige bijdragen ruim boven de begroting uit zijn gekomen.
Wij danken u voor al uw giften en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

ACTIE KERKBALANS 2021
Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder. Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
De kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samenkomen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen. Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

De kerk kan bestaan mede dankzij de financiële steun van haar leden. Het lidmaatschap van onze gemeente vraagt daarom om verantwoordelijkheid. Samen moeten we met geld, tijd en energie voldoende investeren in de toekomst van onze gemeente. De continuïteit naar de toekomst is hard nodig. In 2020 konden we op u rekenen en ontvingen we voldoende middelen om alle (onvoorziene) activiteiten te kunnen uitvoeren. U gaf zelfs meer dan u toezegde. Daar zijn we oprecht dankbaar voor.
Kerkbalans vraagt u om te investeren in een levende kerk tijdens en ná corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook in mooie tijden.

Ook dit jaar willen we er weer graag zijn voor iedereen die de kerk nodig heeft, op wat voor manier dan ook. Vrijwel alle activiteiten worden georganiseerd en uitgevoerd door vrijwilligers. De betrokkenheid van de vele vrijwilligers in onze gemeente houdt ook de kosten laag! U zult echter begrijpen dat de kerk toch aanzienlijke kosten maakt. De reguliere kosten voor het verzorgen van de erediensten en het pastoraal werk, en in het achterliggende jaar ook alle extra kosten om het bijwonen van de diensten online mogelijk te (blijven) maken. Daarnaast staan er ook voor het voorliggende jaar forse uitgaven gepland voor het onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Helaas is het mede daardoor niet gelukt om een sluitende begroting voor 2021 te presenteren.

Wilt u ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?
Geef dan vandaag voor de kerk van morgen. Dankzij uw bijdrage kan de kerk voort bestaan.

Van zaterdag 16 januari tot en met vrijdag 29 januari 2021 wordt de Actie Kerkbalans weer gehouden. Veel vrijwilligers gaan dan op pad om de bijdrageformulieren rond te brengen en weer persoonlijk bij u op te halen. Mogen we opnieuw op u rekenen?
Tot slot willen we een dringend beroep op u doen om het werk binnen de eigen gemeente in uw gebed te gedenken.
‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’

College van Kerkrentmeesters

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

 

Rondom de diensten
Al eerder hebben we stil gestaan bij de persoon van Maria. Haar geloof viel ons op. Ze nam denktijd voor de woorden van God en gaf zich er aan over, ook al overzag ze lang niet alles (Lukas 1: 26-38). Ze maakt God groot omdat Hij omkeek naar de nederige staat van Zijn dienares (Lukas 1: 46-56). Ook bewaart ze de woorden van de herders in haar hart (Lukas 2: 19). Naast geloof zien we dat Maria als moeder van de Heere ook moet leren. Dat zien we als ze de 12-jarige Jezus vol angst zoekt. Jezus zegt haar dan: “Waarom hebt u mij gezocht? Wist u niet dat Ik moet zijn in de dingen van mijn Vader”. Opnieuw moet ze een stap terug doen op de bruiloft in Kana. Komende zondagmorgen zal het daarover gaan vanuit Johannes 2. Het tekstgedeelte wordt gevormd door Johannes 2: 4 en 5. De Heere Jezus spreekt zijn moeder aan met ‘mevrouw’. Waarom doet Hij dat? Waarom reageert Hij afstandelijk? Vervolgens zegt Hij eveneens: “Mijn uur is nog niet gekomen”. Dat zijn geladen worden. Wat heeft dat ons te zeggen?
In de avonddienst staat ds. T. van Bruggen uit Streefkerk op de kansel. Ik hoop dan op de preekstoel van Streefkerk te staan. U en jou een rijk gezegende zondag gewenst. Laten we met verwachting toeleven naar de diensten! Bidt u voor de voorgangers?

Tenslotte
Alle ogen zijn in deze tijd gericht op het vaccin. Ik kan me voorstellen dat er ook wel vragen over zijn. Een mooi artikel las ik van de arts A. Hoek-van Kooten in het RD van 29 oktober. Wie er even op googelt, vindt het vrij snel. Laten wij echter niet alleen gefocust zijn op het vaccin alsof dat de oplossing is van alle problemen. Dan heb je een beperkte blik. Laat onze verwachting in de eerste plaats van de Heere zijn. In deze gebroken wereld loopt het Hem niet uit de hand. En verder is het een goede zaak om verantwoordelijkheid te nemen. Een hartelijke groet vanuit de Vinkeweerse pastorie!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
“Als ik roep, verhoor mij, o God van mijn gerechtigheid! In de benauwdheid hebt U ruimte voor mij gemaakt. Wees mij genadig en luister naar mijn gebed.” (Psalm 4: 2)

Reserveringen
Voor de dienst van zondagmorgen 17 januari in De Parel willen we graag de gezinnen met één of meerdere kinderen van de basisschoolleeftijd een plaatsje geven. Hen willen we dan weer voorrang verlenen bij het inschrijven. Bij voldoende plaats staat zaterdag 16 januari de inschrijving open voor de andere gemeenteleden.

Pareldienst
Zondagavond 24 januari zal er weer een Pareldienst worden gehouden. Deze dienst wordt geleid door onze plaatsgenoot dhr. Arie de Rover en het thema is ‘Nieuw Abnormaal’. Wat door de samenleving als normaal wordt gevonden is voor een Christen niet altijd normaal. Dat geeft spanning en deze lijkt steeds verder op te lopen. De spreker neemt ons mee aan de hand van de Bijbel hoe we daarmee moeten omgaan, zeker als na de corona pandemie alles weer ‘normaal’ wordt.
De band Quest verzorgt de muzikale invulling.
In de zaal is een ministry team aanwezig. Dit team kan ook via ministry@hghg.nl vanuit huis worden benaderd voor verder contact. De eerstvolgende Pareldienst is op 7 februari met ds. B.J.W. Ouwehand uit Andel.

Commissie de Pareldiensten

Citaat
‘Goed opvoeden betekent niet alleen dat je een goed voorbeeld bent; het betekent ook dat je het ootmoedig erkent als je dat niet bent geweest.’

Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken
We bidden voor alle gezinnen en echtparen die ten gevolge van het vele thuiswerken dicht bij elkaar zitten en waar spanningen onderling of met de kinderen het geval kunnen zijn.
Christenen in Somalië leven in een ongekend vijandige omgeving. Dank de Here God voor hun geloof en vertrouwen op Hem. Bid voor deze kwetsbare groep gelovigen. (Gebedskalender Open Doors)
De afgelopen weken was er een enorme corona-uitbraak in de protestantse kerken in Bulgarije. Meerdere mensen zijn in het ziekenhuis terechtgekomen en er zijn ook mensen overleden. Wilt u bidden om troost, om genezing en bewaring en danken dat er ook weer veel mensen aan de beterende hand zijn? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis tijdens het via de livestream meebeleven van de erediensten.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Gelezen/gehoord
Alleen het Woord van God geeft betekenis, orde en zin aan het leven.

Tenslotte
Namens de kerkenraad een hartelijke groet

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zondag 17 januari
14.15 uur Zondagsschool

Maandag 18 januari
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

_______________________________________________

 

Varia

Parenting Children Course Online
Denk je wel eens na over vragen als: Wat is jouw visie voor je gezin? Wat wil je over vijf jaar bereiken? Of nog verder in de toekomst: welke herinneringen wil je dat jouw kinderen hebben aan het gezin waarin ze opgroeien?
In deze periode van lockdown brengen we als gezin meer tijd met elkaar door. Voor het ene gezin heel plezierig, maar voor het andere gezin een uitdaging. Wij zijn er van overtuigd dat het voor alle gezinnen waardevol is als de ouders meedoen aan de Parenting Children Course. Deze cursus biedt praktische handvatten om mee aan de slag te gaan, maar ook de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere ouders.
Nu we niet bij elkaar kunnen komen, willen we de cursus online aanbieden. Voor elke bijeenkomst zullen we een filmpje sturen waarin het thema is uitgewerkt. Tijdens de bijeenkomst zullen we een onderwerp verder verkennen, door korte presentaties en gesprekken in kleine groepjes. Daarnaast krijg je als stel een werkboekje met daarin een aantal vragen om als huiswerk te bespreken en toe te passen in je eigen gezin.
De Parenting Children Course is ontwikkeld voor ouders (en opvoeders) van kinderen in de leeftijd van 0 tot 10 jaar. De cursus wordt aangeboden door Hart voor de Waard op: maandag 15 februari, 1 maart, 15 maart, 29 maart en 12 april. De online bijeenkomsten starten om 20.00 uur. Het kost €15,- om deel te nemen. Aanmelden kan op www.hartvoordewaard.nl/parentingcourse. Voor extra informatie kun je contact opnemen met Marieke Bor, via 06-33 83 47 27 of mail naar cursus@hartvoordewaard.nl.
Heb je geen jonge kinderen, maar tieners in huis? In het najaar zullen we een Parenting Teenagers Course geven. Als je interesse hebt, kun je dit alvast aan Marieke doorgeven.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 17 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde
18.00 uur wijk 2 Noord Prop. J.H. Menkveld

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)
18.00 uur rb/ ds. T. van Bruggen, Streefkerk (groep B2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord dr. M. Dubbelman, Giessenburg
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. H.J.Lam, Werkendam

Collecten
Morgendienst: 1. Fonds Algemene Kerkenraad
2. Eredienst
Avonddienst: 1. Eredienst
2. Eredienst – energiekosten

Kinderoppas
Oude Kerk 09.30 uur: Corine Kanselaar, Janine de Bruin
De Parel 10.45 uur: Simone Meerkerk, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Gebed des Heeren: 7
avonddienst: Psalm 77: 8

BOVEN- HARDINXVELD
09.30 uur ds. P. Vernooij, Lekkerkerk
18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC Zondag 3

Kinderoppas
Meta Klop, Anniëlle Spelt, Anne Breugem (reserve)

Collecten
1. Werelddiaconaat/Project 10.27 Libanon
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.