76-33, 34

Maria zalig?!

“Het gebeurde, toen Hij deze dingen sprak, dat een vrouw uit de menigte haar stem verhief en tegen Hem zei: Zalig is de schoot die U gedragen heeft, en zijn de borsten waaraan U gezogen hebt! Maar Hij zei: Veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren.”

(Lukas 11: 27, 28)

____________________________________­­­________________

In de Rooms Katholieke traditie is veel aandacht voor Maria, de moeder van de Heere. In gebeden wordt Maria aangeroepen met als doel dat zij bij God voorbede zal doen. Op tal van pelgrimsplaatsen richten mensen zich speciaal tot Maria. Zij heeft immers een bijzonder positie als moeder van Jezus. Als reactie belicht de Protestantse traditie de persoon van Maria niet of nauwelijks. Een boek over Maria vanuit de gereformeerde hoek verschijnt niet vaak. Hoe zit dat eigenlijk met die positie van Maria? Is zij extra belangrijk?

Wanneer de Heere Jezus aan het preken is over het gebed en over onreine geesten, dan roept ineens een mevrouw: ‘Zalig is de schoot die U gedragen heeft’. Echt gelukkig is uw moeder, maakt ze met zoveel woorden duidelijk tegenover de Heere Jezus. Waarom zegt ze dat? Daar zit een gedachte in die we in het Oude Testament ook wel tegenkomen. Namelijk dat de betekenis van het kind, het geluk en de vreugde is van de moeder. Met de zaligspreking van moeder Maria laat deze onbekende vrouw blijken wat ze van Christus vindt. Ze geeft hoog van Hem op en tegelijkertijd prijst ze daarmee Zijn moeder.

Is Maria als moeder van de Heiland inderdaad bevoorrecht? Absoluut, ze staat met haar neus op de grote daden van God. Dat brengt haar persoonlijk ontzettend veel. Als de engel Gabriël zegt dat ze moeder wordt van de Heere Jezus, dan geeft hij ook aan dat ze begenadigd is door God. Ze is uitgekozen om moeder van de Messias te zijn. Ze krijgt ook de genade om dat te zijn. Wat dat betreft heeft ze echt een bijzondere positie. Toch is daarmee niet alles gezegd.

Wanneer de Heere Jezus de vrouw heeft gehoord, dan zegt Hij gevat: ‘Je hebt gelijk, maar veeleer zijn zij zalig die het Woord van God horen en het bewaren in hun hart’. ‘Mevrouw, als u Mijn woorden hoort en doet, dan bent u nog zaliger’. Die zin stemt tot nadenken. Zalig ben je dus als je Zijn woorden hoort en bewaart. Zalig worden verbinden wij nog weleens met de eindbestemming. Zalig worden is dan naar de hemel gaan en bij God komen om Hem eeuwig groot te maken. Maar zaligheid is niet alleen iets voor straks. Nu al in dit leven maakt God mensen hoogst gelukkig. Hoe dan? Door Zijn Woord te horen en te bewaren. Dat wil zeggen dat je Zijn Woord volop serieus neemt. Het niet zomaar aanhoort, maar het hoort om er geen woord van te missen. Het werkwoord ‘bewaren’ heeft te maken met ‘bewaken’. Heel concreet betekent dat, dat je over de woorden van de Heere mediteert, ze voortdurend in je gedachte laat opkomen, ze herkauwt en Zijn woorden ook in praktijk brengt. Dat betekent dat je daadwerkelijk begint bij Zijn woorden en niet bij je eigen gedachten. Welke plaats heeft de verkondiging en ook het persoonlijk Bijbellezen in uw leven? Heb je dat weleens, dat je de Bijbel nog even open laat liggen en dat je voor je uit staart omdat je diep in gedachten verzonken bent vanwege Zijn Woord? Of dat je er met een ander over doorspreekt? Zijn woorden horen en bewaren is niet iets dat vanzelf gaat. Daar moeten we ons toe zetten. Of beter: daar spoort de Geest ons toe aan. De Geest zorgt dat Gods Woord gehoord en geloofd wordt. Daarom is het gebed om de Geest echt belangrijk als de Bijbel opengaat.

Waar we de woorden van de Heere horen en bewaren, daar komt Hij zelf naar ons toe, Hij die het vleesgeworden Woord is, de Heere Jezus Christus. We krijgen deel aan Zijn genade en vergeving en leren Hem na te volgen. Zijn woorden horen en doen, dat betekent dat Hij ons leven is en dat ons leven vrucht draagt voor de grote Landman. Zo komt de Heere God aan Zijn eer en wij komen tot ons doel! Dat geeft je duizend maal meer dan alle geluk van de wereld!

En Maria? Weet u wat zo wonderlijk is? In de Kerstgeschiedenis lezen we hoe Maria de woorden van de herders over het Kind bewaarde in haar hart (Lukas 2: 19). En later als de twaalfjarige Jezus haar onderwijs heeft gegeven dan staat het er nog een keer: “Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart” (Lukas 2: 51). Zo is Maria echt een voorbeeld. Een voorbeeld van iemand die ons al luisterend brengt bij de Christus van de Schriften. Tot Wie zouden we anders heengaan? Hij heeft de woorden van het eeuwige leven! Zalig is dat!

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Samen toeleven naar Goede Vrijdag en Pasen

De lockdown duurt voort. Er is al bijna een jaar voorbij dat we voor het laatst met elkaar in een volle kerk zaten. Waar we eerst elkaar iedere week en misschien wel meerdere keren ontmoetten, is het nu al maanden stil en kijken we vanachter het scherm de diensten. Misschien mis je ook wel de diensten, de ontmoeting, het contact met de gemeente. En misschien vind je het geloven zonder gemeente ook best lastig.

Afgelopen woensdag (17 februari) startte de veertigdagentijd. Veertig dagen waarin we mogen toeleven naar Pasen. Hoe mooi is het als we dit als gemeente samen kunnen doen?

We hebben daarom gezocht naar een manier waarop dat mogelijk is! Iedere dag tijdens de veertigdagentijd zullen we van 21.00 – 21.15 uur in Zoom een kort moment hebben. Je kunt inschakelen en meedoen met een korte viering door middel van een Zoom-meeting. We luisteren naar een lied, lezen een gedeelte uit de Bijbel en we bidden. Steeds wordt het moment geleid door een ander gemeentelid. Via de chat kunnen gebedspunten aangedragen worden die diegene mee zal nemen in het gebed. De vieringen duren maximaal een kwartier.

Op de zondagen doen we het moment wat langer om daarin ook wat meer ruimte te nemen voor ontmoeting. Van 21.00 – 21.15 uur houden we een korte viering en daarna is er ruimte om te blijven om elkaar online te ontmoeten.

Op deze manier kunnen we als gemeente samen leven naar Pasen. Doe je mee? Vraag dan via pasen@hghg.nl de link aan voor de Zoommeeting. Deze link zal ook via de social media-kanalen bekendgemaakt worden.

Is er plaats over in je huis en hart?

Voor een jongen van 11 jaar zijn we op zoek naar een gezin / jongere(n) / oudere of ouder stel waar hij na schooltijd tot en met het avondeten of in het weekend een dagdeel zou kunnen komen. Hij houdt erg van bord- en kaartspelletjes, buitenspelen, lezen, techniek en geschiedenis.

Ben jij de persoon of zijn jullie het gezin die tijdelijk iets kunnen betekenen voor deze jongen?

Of sta je / staan jullie open voor soortgelijke hulpvragen in de toekomst? Laat het weten. Neem voor meer informatie contact op met Emelia van de Voorde: 06-13 38 26 49 / kruispunt@hghg.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 21 februari 2021

De collecte van deze zondag is bestemd voor kindertehuis Jemima in Israël. In dit tehuis nabij Bethlehem worden Arabische verstandelijk- en meervoudig-gehandicapte kinderen opgevangen, die nergens anders hulp krijgen. Deze kinderen worden soms gezien als een straf van Allah. In deze overwegend islamitische samenleving, wil Jemima een christelijk thuis bieden waarin liefde en zorg centraal staan. Ongeveer 90 kinderen zitten in de permanente- of in de dagopvang. Financiële steun van elders is noodzakelijk om dit werk voort te kunnen zetten. Via de website www.jemima.nl is er veel te lezen en te zien over deze stichting en haar werkzaamheden. Als diaconie willen we deze stichting blijvend ondersteunen. Mogen wij op uw gebed en bijdrage rekenen?

Diaconale collecte zondag 28 februari 2021

De collecte voor deze zondag is bestemd voor Project 10 27: diaconale en pastorale hulp voor migranten. Steeds meer migranten vinden de weg naar de christelijke gemeente. Dat is ook de bedoeling, want het Evangelie is bedoeld voor iedereen in de samenleving. Relatief veel migranten hebben al zorgen en problemen in hun leven. Als ze tot geloof komen, ontstaan er nieuwe problemen omdat de moslimgemeenschap hen meestal verstoot als ze de weg van Jezus willen gaan. Dan komt het erop aan of de kerk een nieuwe familie voor hen wil zijn en hen helpt als volgelingen van Jezus. Naast verstoorde familieverhoudingen, of traumatische ervaringen, spelen er soms financiële problemen doordat ze hun werk kwijtraken of vanwege illegaliteit. Medewerkers van Evangelie & Moslims kennen de religieuze achtergrond, de taal en de cultuur van deze migranten. Ze zoeken hen op en proberen samen met hen en de kerkelijke gemeente problemen op te lossen, belemmeringen te doorbreken, zinvol werk te vinden en hen te ondersteunen om getuige van Jezus te zijn. De medewerkers van Evangelie & Moslims helpen gemeenteleden en migranten elkaar beter te begrijpen. Hiermee komen deze migranten uit hun isolement en kan hun leven weer zin en inhoud krijgen. Aan concrete diaconale en pastorale noden kan zo vanuit de plaatselijke kerkelijke gemeente worden gewerkt. Migranten ontdekken zo heel concreet de waarde van het leven in navolging van Jezus. De diaconie wil dit werk onder migranten graag steunen en van harte bij u aanbevelen.

 

Zending

Bericht van Amy

Beste gemeenteleden, inmiddels gaan de voorbereidingen gestaag verder en komt het afscheid in zicht. In maart zal Amy haar werkzaamheden in Nederland in de gehandicaptenzorg afronden, zodat ze in april naar Uganda kan vertrekken. Het is een tijd van vreugdevol vooruitkijken naar wat komen gaat, maar ook een tijd van afscheid nemen met gemengde gevoelens. God is erbij.

Amy en wij als ThuisFrontTeam zijn op dit moment bezig met dingen zoals de uitzenddienst voorbereiden, verzekeringen en financiën regelen, voorbereidingen treffen voor de eerste periode in Uganda, afscheid nemen, en acties organiseren. Wat betreft dat laatste; zien we u bij de Hamburgeractie op zaterdag 20 februari? Bestellen kan tot zaterdag ochtend 10.00 uur. Met vriendelijke groet,

het TFT van Amy in Uganda

 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Onze aandacht gaat ook uit naar gemeenteleden die thuis zijn, maar wel gezondheidsproblemen hebben. We leven mee met oudere gemeenteleden. Een aantal van hen is alleen en zeker nu met de avondklok kunnen de avonden dan bijzonder lang en stil zijn. Laat Psalm 139 u tot troost zijn. De dichter belijdt: “HEERE, U doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten. U onderzoekt mijn gaan en mijn liggen, U bent met al mijn wegen vertrouwd.” (Psalm 139: 2 en 3)

Bijbelkring

Woensdagavond 3 maart is er weer Bijbelkring. Ook deze keer betreft het een digitale uitzending. Deze begint om 19.30 uur. We gaan het hebben over Exodus 19. Daarbij hoort hoofdstuk 6 uit het boekje. Tot uiterlijk maandagavond kunt u de antwoorden op de vragen weer inzenden per mail of via de brievenbus van de pastorie aan de Vinkeweer.

Met u kijk ik weer uit naar een mooie avond!

Kring Geloofsopvoeding

Nu we niet samen kunnen komen, is het zeker zo mooi dat we in deze lijdenstijd als gezinnen samen bezig zijn met het project ‘Samen op weg naar het kruis’. Iedere dag staat een bijbelgedeelte centraal dat in het gezin besproken kan worden. Daarnaast zijn er veel creatieve verwerkingen waardoor je in het gezin aan de slag kunt met de verschillende thema’s die aan de orde komen. Het is fijn om zo als gezin toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. We hadden wat dat betreft in de viering van het Heilig Avond wel een bijzondere start afgelopen zondag!

Gift

Voor het project met de IPad ontving mw. M. Molendijk- van Bemmel een gift van € 10,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Zij (de Samaritaanse vrouw) vervult alleen het werk van een bazuin of klok om tot Christus te nodigen.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte

Dankbaar ben ik voor de avondmaalsviering van afgelopen zondag. Wat een zegen dat in deze tijd met zoveel beperkingen toch de sacramenten bediend worden. Echt een voorrecht dat de Heere ons bij brood en wijn wilde wijzen op wie Hij is. Dat er genade en vergeving is voor de grootste van de zondaren. Wat een kracht ligt er in het bloed van dit Lam!

Komende zondagavond is er weer een leerdienst. Zondag 32 uit de Heidelbergse Catechismus staat centraal. De vraag wordt gesteld: Als we alleen uit genade door Christus verlost zijn, waarom moeten wij dan nog goede werken doen? We hopen er over na te denken met de hulp en de leiding van de Heilige Geest. Intussen staat zondag 31 nog uit. Deze zondag hoopt ds. Van de Voorde over een poosje te bepreken.

Zondagmorgen 28 februari gaan we weer verder met de stof over Maria. Het lijden en sterven van de Heere Jezus werpt zijn schaduw ook op haar leven. Simeon heeft daarover geprofeteerd. “Ook door uw eigen ziel zal een zwaard gaan”. Over die woorden uit Lukas 2 hopen wij dan na te denken. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Heilig Avondmaal

Wij danken dat we bij het Heilig Avondmaal in de kerk of thuis de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 7 maart in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor dr. H. de Leede uit Amersfoort.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 22 februari aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Is het echter op die datum nog niet mogelijk, om kerkgangers te ontvangen in de kerk, dan zal de eerstvolgende doopdienst worden gehouden op zondag18 april.

Zang in de diensten in coronatijd

Enige tijd geleden heeft het moderamen van onze synode een dringend advies laten uitgaan, om het zingen tijdens de kerkdiensten achterwege te laten en hiervoor alternatieven te zoeken. In onze diensten wordt er momenteel veelal teruggegrepen op liederen, die opgenomen zijn tijdens eerdere diensten in de periode vanaf de afgelopen zomervakantie t/m begin januari. We laten hierin een stuk herkenbaarheid zien naar de gemeente, hetgeen ook gewaardeerd wordt. Momenteel zitten we echter midden in de lijdenstijd. Liederen die daarover gaan, zijn nog niet opgenomen. Nu zijn er inmiddels ook wat opnamen gemaakt door enkele leden van de gemeente, die ook meedoen in de muziekgroepen, zoals die sinds het begin van de coronatijd fungeren. Deze opnamen zullen we ook gebruiken en aan hen is gevraagd, om de komende weken daarmee door te gaan. Daar gaat heel veel tijd van deze gemeenteleden in zitten, maar zij doen dit graag en wij zijn er blij mee, dat op zo’n manier de lofzang in onze diensten tijdens coronatijd gaande gehouden kan worden.

Veertigdagentijd

Afgelopen woensdag 17 februari is de veertigdagentijd begonnen. Veertig dagen waarin we mogen toeleven naar Pasen. Bij een aantal gemeenteleden uit het gebedsteam is het initiatief ontstaan om, juist nu de lockdown voortduurt en er zo weinig mogelijkheden zijn, elkaar te ontmoeten, toch zoveel mogelijk gemeentebreed in de veertigdagentijd toe te leven naar Goede Vrijdag en Pasen. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het artikel hierover, elders in dit kerkblad.

Tijdelijke vervanging jongerenwerker

We kregen bericht dat onze jongerenwerker Arin Klein door ziekte de komende tijd haar werk niet kan doen. Dat vinden we erg jammer. We bidden haar herstel toe en hopen dat dit voorspoedig zal verlopen. Intussen is er contact geweest met Corine Zonnenberg die de taak voor de catechisatie tijdelijk zal overnemen. We zullen dit werk in de gemeente ook met digitale hulpmiddelen weer oppakken. We wensen haar Gods zegen bij deze taak.

Pareldiensten

A.s. zondagavond is er de Pareldienst. Voorganger is ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem-Zoelmond. Op deze tweede lijdenszondag is het thema ‘Hoe verspil jíj je leven?’

Vanuit Johannes 12 staan we stil bij de zalving van de Heere Jezus door Maria en de reacties die dit vanuit alle kanten oproept.

Wil je een gesprek of een gebed dan kun je dit vragen via ministry@hghg.nl zodat er iemand van het ministryteam contact met je opneemt. Dat mag altijd en is dus niet alleen tot tijdens de dienst beperkt!

De eerstvolgende Pareldienst is op 7 maart met ds. Lennart Hoftijzer uit Rijswijk (NB).

commissie Pareldiensten

Citaat

‘Voor het bestaan van het eeuwige is er maar één bewijs: het geloof erin.’

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

  • We danken dat we in deze crisistijd het Heilig Avondmaal mochten vieren. Dat we als lichaam van Christus verbonden mogen zijn met elkaar en samen met Christus als het hoofd van Zijn kerk.
  • Bid voor Noord-Korea. Voor zijn overheid, zijn inwoners en de christenen die er wonen. Zij allen hebben het nodig dat de Here God ingrijpt in de huidige situatie waarin Noord-Korea zich nu bevindt. (Gebedskalender Open Doors)
  • In Slowakije wonen Hongaarstalige christenen die samen de Hongaarse Kerk in Slowakije vormen (ruim 200 kerken). Bid dat de nieuw gekozen kerkleiding kansen ziet om de deur open te zetten voor iedereen in Slowakije die God nog niet kent. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de tweede en derde lijdenszondag gezegende diensten thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere sterke ook anderen in onze gemeente die te maken hebben met de gevolgen van coronabesmetting. “Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten.” (Psalm 31: 19 berijmd.)

Giften

Ouderling De Hek ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de eredienst.

Overkomst

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk zijn naar onze gemeente overgekomen het echtpaar Van Barneveld – Toet met hun zoons Joost en Joël als dooplid, wonend aan de Binnendams 88. Dat de verkondiging van Zijn Woord in onze gemeente jullie verder mag doen toenemen in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hartelijk welkom.

Doopzitting

Donderdag 4 maart wordt er doopzitting gehouden in de consistorie van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg,nl

Gelezen/gehoord

‘Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet-christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.’

Tenslotte

Afgelopen zondag werd de dood van de Heere verkondigd in de viering van het Heilig Avondmaal. Dankbaar zien we terug op een goed verloop van alle vieringen van deze dag. Voor veel jongeren en jongens en meisjes breekt een week van vakantie aan. Een intensieve schoolperiode, met voor velen alleen online lessen, ligt achter jullie. Laat je scherm komende week ook vakantie houden en probeer te genieten van andere dingen die de Heere ons geeft.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 22 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Maandag 1 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Woensdag 3 maart

19.30 uur Bijbelkring wijk Oost – digitaal

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 21 februari 2021 – Tweede lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. L Wüllschleger, Harderwijk

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.C. Meeuse, Sliedrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.C. Klein, Bleskensgraaf (groep C1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep C2) – HC 32

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. T.J. Korten, Boven – Hardinxveld

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. L.J. van Lingen, Beusichem – Zoelmond

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Jemima

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk:

09:30 uur: Emma Brieffies

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Inge-Ruth de Jong, Loïs de Jong

De Parel:

10:45 uur: Joyce Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 68: 17

avonddienst: Psalm 146: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. C.J. van der Plas, Zwijndrecht

18.00 uur ds. L.W. den Boer, Goedereede

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Daniëlle Bikker, Aleida Groeneveld (reserve)

Collecten

1. Kosten beelduitzending

2. Pastoraat

3. Diaconie

Donderdag 25 februari

15.30 uur ds. J.C. Breugem

Trouwdienst Jaco van den Bout en Louise Roobol

Zondag 28 februari 2021 – Derde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats, Hardinxveld – Giessendam

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.C.J. van der Dussen, Ede

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. A. Snoek, Kesteren (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E de Mots, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – project 10 27

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk:

09:30 uur: Jorieke de Vries

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Judith Meerkerk, Heidi Verdoold

De Parel:

10:45 uur: Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 9: 1

avonddienst: Psalm 86: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. G. van den Berg, Sint Philipsland

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Judith Breugem, Marlene Groeneveld (reserve)

Collecten

1. HGJB

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.