76-36

Rust na onrust

“Slaap nu maar verder en rust”

(Mattheüs 26: 45b)

____________________________________­­­________________

Gethsemané, oliepers, een naam als een voorteken.

Jezus was met zijn discipelen daarheen vertrokken na het eten van het Pascha. Zonder Judas. In de hof zei Hij tot zijn discipelen ‘Ga hier zitten, ik ga daarginds bidden.’ Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee. De angst voor het lijden overviel Hem. Hij zei tot Zijn vrienden, ‘Ik ben doodsbang, blijf alsjeblieft hier en waak met Mij.’

Wat zouden de drie discipelen daarvan hebben gedacht?

Het was allemaal al zo anders de laatste dagen, ze hadden zoveel gehoord en gezien, de zalving bij Simon de melaatse, al de dingen die Jezus hun had gezegd over de wijnstok en de ranken, het Pascha dat ze zojuist hadden gevierd en waarin Hij had gesproken over Zijn lichaam en Zijn bloed. En wat er nu precies met Judas aan de hand is? Maar altijd had Jezus gesproken als hun meerdere en was Hij de situatie volkomen meester. En nu was Hij een zwak en doodsbang mens.

Intense angst overviel Jezus. Altijd voelde Hij Zich één met Zijn Vader. Nu keek Hij doodsbang in de diepzwarte afgrond van de verbroken eenheid met Zijn Vader die zich voor Hem opende. Hij is zelf immers ook God en alleen Jezus, die één is met de Vader, weet het beste wat Gods toorn inhoudt. Niemand kon er banger voor zijn dan Christus, want Hij was ook volledig mens. Hoe lang Hij gebeden heeft weten we niet, maar Petrus, Jacobus en Johannes zijn in slaap gevallen. Misschien hebben ze gevochten tegen de slaap, maar uiteindelijk verloren ze de strijd.

Christus streed Zijn strijd in eenzaamheid. Terwijl Hij leed en streed en worstelde in gebed, sliepen zijn discipelen. En deze wanhopige, doodsbange mens Jezus komt bij zijn slapende vrienden. Hij zei tegen Petrus: “Kon u dan niet één uur met Mij waken?” (vers 40) Maar ook Petrus sliep.

Jezus begrijpt zelfs dat ze slapen en vol mededogen zegt Hij: “Waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak”. (vers 41)

Hij gaat weer terug in de duisternis en de eenzaamheid, en het gevecht met de helleangst begint opnieuw. En weer wendt Hij Zich in Zijn wanhoop tot Zijn vrienden, en weer slapen ze. Jezus wist wel dat Hij niets van hen te verwachten had, ze beseffen zelfs niet wat er aan de hand is. Ze hebben nog altijd niet begrepen dat hun Meester moest lijden en sterven. voor hen, voor ons, voor mij.

Voor de derde maal gaat Hij terug en bidt met dezelfde woorden. Hij smeekte zijn Vader driemaal, driemaal zweeg zijn Vader. Driemaal weigerde Hij te horen naar Zijn Zoon die Hij zo intens liefhad, die een deel was van Zijn wezen.

En niemand stond Hem bij. Dan zegt Jezus tot Zijn vrienden: “Slaap nu maar verder en rust”. Hij heeft Zijn strijd in Getsemané gestreden en is gereed voor het vervolg van Zijn lijden. Het viel mij op dat Jezus dit zegt terwijl de grote catastrofe nog moet plaatsvinden. Zijn lijden zou nog intenser worden en een dieptepunt bereiken in de drie uren totale afwezigheid van Zijn Vader. Drie uren van duisternis voor de Zoon van het Licht.

“Slaap nu maar verder en rust”. Laat deze woorden eens op je inwerken en probeer te beseffen wat dat betekent. Er staat niet dat we ons leven slapend moeten doorbrengen, en ook niet dat ons lijden goed zal aflopen, maar het zegt alles over de (sabbaths)rust die overblijft voor het volk van God (Hebreeën 4: 9). Er wordt zoveel geleden, er is zoveel angst, duisternis, verdriet en rouw. Veel mensen zijn ziek, soms is de ziekte uitzichtloos en het einde onafwendbaar. Mensen die lijden aan een psychische aandoening verlangen intens naar rust in hun hoofd en in hun ziel. Maar ook ons gewone bestaan kan vol zijn van angst en onrust, als we ouder worden en merken dat onze tijd ‘opkort’ en we beseffen dat ons bestaan eindig is. Jongeren gaan gebukt onder de gevolgen van de pandemie en zoeken rust voor hun onrust. Wat zijn deze woorden dan een enorme troost en bemoediging. Wij mogen rusten omdat Hij heeft geleden, de blik in de diepzwarte afgrond die Jezus zo beangstigde wordt voor ons een blik op een oase van rust en vrede. Hij is bij ons, ook in ons lijden. “Want zoals het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo is door Christus ook onze vertroosting overvloedig” (2 Korinthe 1: 5). Dan vinden we rust voor onze onrust, troost voor onze angst en kracht om verder te gaan, ook in ons lijden en in ons verdriet.

“Zo dan, geliefde broeders en zusters, troost elkaar met deze woorden”. (1 Thessalonisenzen 4: 18)

Peter van Wijngaarden

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz..

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven

Uur van gebed

Op het rooster staat uur van gebed op zaterdag 13 maart. Helaas kunnen we nog niet samen komen. Daarom nodigen we een ieder uit om thuis in gebed te gaan tussen 19.00 en 20.00 uur. Dank voor de wekelijkse Woordverkondiging en zoals deze week zelfs nog meer. Voor de Zoom-ontmoetingen elke avond om 21.00 uur. Daarnaast voorbede voor de vervolgde kerk, onze zendingswerkers en Amy de Jong die naar Uganda hoopt te kunnen vertrekken; voor Gods zegen voor de verkiezingen, voor de (ernstig) zieken in onze gemeente; voor onze predikanten en onze jongeren. Volgens het GZB rooster lezen we 1 Petrus 5: 10-14. Ter overdenking kunt u de korte meditatie lezen in ‘Een handvol koren’ over Gods genade en veilig thuis komen.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 14 maart 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we de noodhulp in Tigray (Ethiopië). In het noorden van Ethiopië is in november 2020 een burgeroorlog uitgebroken. De provincie Tigray is in oorlog met de Ethiopische overheid. Huizen, bezittingen en waterpompen zijn vernield, gewassen verbrand en families van elkaar gescheiden, op de vlucht voor geweld. Ziekenhuizen en gezondheidscentra functioneren niet meer door plunderingen en weggevlucht personeel. De situatie in Tigray is zorgwekkend en het geweld is nog niet voorbij. Graag willen we als diaconie de noodhulp ondersteunen die zich met name richt op de eerste levensbehoeften van de mensen in dit gebied. We vragen u te bidden voor de inwoners van Tigray. Met uw gebed en uw bijdrage kunnen we ondersteuning bieden aan de slachtoffers van geweld in Tigray.

Van harte bij u en jou aanbevolen.

Zending

Zendingsmaatje Amy

Beste gemeenteleden,

Zoals wij u eerder hebben verteld hoopt Amy de Jong in April 2021 voor langere tijd te vertrekken naar Uganda voor zendingswerk. Ze gaat daar werken met mensen met een beperking en hun families, en een ondersteunende rol spelen in de opbouw van de Ugandese kerk. Ze zal gaan werken onder de naam ‘Special Joy’.

Amy heeft uw betrokkenheid en gebed hard nodig! En om haar werk goed te kunnen uitvoeren, zijn er ook financiële middelen nodig. Amy is volledig afhankelijk van giften. Zowel de zendingscommissie als het thuisfrontteam nodigt u als gemeentelid van harte uit om financieel mee te delen indeze missie.

U kunt meedelen voor een bedrag van bijvoorbeeld €10,00 of €20,00 per maand. Zo draagt u bij aan de zorg voor Amy in haar levensonderhoud in Uganda. Uiteraard bent u vrij om zelf een bedrag in te vullen. Deel uw gaven met vreugde.

Dankzij de ruimhartige reacties op de vorige oproep zitten we momenteel op de 45% van de maandelijkse kosten waarvoor onze hartelijke dank! De andere kant is dat Amy pas echt kan vertrekken als we 80% van de maandelijkse kosten kunnen garanderen. Dit is een leerproces wat vertrouwen en overgave vraagt van Amy en ons als thuisfrontteam.

U kunt uw automatische incasso zelf regelen door uw maandelijkse bedrag over te maken op het volgende rekeningnummer: – Iteams

NL86 RABO 0356 0009 23 ovv IA-UA de Jong

Amy’s financiën worden volledig beheerd en verantwoord door de Zendingsorganisatie International Teams NL. Heeft u hier vragen over? U mag altijd een mail sturen naar financien@iteams.nl of naar info@amyinuganda.com.

Bij voorbaat dankuwel en een hartelijke groet,

ThuisFrontTeam – Amy in Uganda en uw zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Gelezen

‘We kunnen niet verwachten de Heere te dienen en een gemakkelijk en genoeglijk leven te leiden.’

C.H. Spurgeon (1834-1892)

Tenslotte

Wat was het fijn om zondagmorgen de laatste psalm als gemeente te kunnen zingen. We hopen en bidden dat we spoedig alle psalmen samen kunnen zingen en als voltallige gemeente kunnen opkomen naar het huis van God. Het is nu een jaar geleden dat dit zo was. We kunnen het ons al bijna niet meer voorstellen. Wat zou het heerlijk zijn als we dit spoedig weer uit de hand van God mogen ontvangen.

Komende zondag preek ik twee keer elders. ’s Morgens hoop ik het Woord van God te verkondigen in de Dorpskerk van Kinderdijk en ‘s middags in de Augustijnenkerk in Dordrecht. Het is mooi om te merken dat op allerlei plaatsen Gods gemeente samenkomt. Laten we bidden om de voortgang van het Koninkrijk van God, ook in ons midden. U en jou een gezegende zondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” Psalm 46: 2. Denk aan de zieken, de eenzamen en hen die in rouw zijn.

Gezinsdienst 14 maart

In 2016 en 2019 is het kinderkoor van Watoto in Hardinxveld-Giessendam geweest. De laatste keer was tijdens de braderie in de kerk en op het plein. Afgelopen jaar en dit jaar kunnen ze niet door Europa reizen om te getuigen over de redding door Jezus en hebben zij gezocht naar mogelijkheden om dit getuigenis toch door te laten gaan. Zodoende zal kinderkoor Watoto op zondag 14 maart digitaal aanwezig zijn in de ochtenddienst vanuit De Parel en zullen we ook proberen om live verbinding te hebben met één van de dorpen in Uganda.

We zien uit naar de ontmoeting met hen. Naast de beperking dat 30 personen in de dienst kunnen zijn, kan iedereen via de livestream meedoen.

Pareldienst

Zondagavond 21 maart is er weer een Pareldienst. De voorganger is onze oud-plaatsgenoot dhr. Henk den Breejen uit Rotterdam. Het thema is ‘Vluchtheuvel’. Een 19+ mentorgroep heeft meegeholpen met de voorbereiding van deze dienst en zal tevens een bijdrage leveren tijdens de avond. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Je kunt je weer opgeven op de website www.hghg.nl via MEEVIEREN.nl. Er is dan ook weer een ministry team aanwezig. Wanneer je thuis meekijkt en een gesprek wilt hebben of gebed wilt ontvangen, kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl Er zal dan iemand van het ministry team contact met je opnemen. Zij zijn alle dagen van de week bereikbaar, dus dit is niet tot alleen tijdens de diensten beperkt.

De eerstvolgende Pareldienst is op Eerste Paasdag, zondag 4 april met ds. C.D. Zonnenberg.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Als iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden, gebeurt dat vanuit een grote liefde. Maar het grootst is de liefde als Iemand Zijn leven geeft voor mensen die Zijn vijanden zijn, om hen door die liefde te behouden en hen tot een vriend te maken.’

Willem Teellinck (1579-1629)

Bidden en danken

We bidden voor allen die zich inzetten voor het jeugdwerk in deze complexe tijd. Juist nu ze nog steeds te maken hebben met zoveel beperkingen en er op een creatieve manier verbinding moet worden gezocht.

Bid voor een paar mensen in Libië die net tot geloof zijn gekomen en zich hebben laten dopen. Bid dat zij andere christenen vinden om mee te praten over de Here God.(Gebedskalender Open Doors)

In Zuid-Afrika is veel corruptie. President Ramaphosa doet er alles aan om dit aan te pakken. Bid voor de president en de overheid, om wijsheid en daadkracht.(Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de vijfde lijdenszondag gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Voor allen die te maken hebben met ziekte, depressiviteit en eenzaamheid een paar regels uit een gedicht van William Cowper(1731-1800), die wist wat hij schreef:

‘Angstvallig hart, heb goede moed

De wolken die je vreest

Zijn vol van zegen, mild en goed

Voor hoofd en hart en geest

Vertrouw op Gods barmhartigheid

Verwerp die niet in trots

In duistere voorzienigheid

Schuilt toch de glimlach Gods.’

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal in het midden van de gemeente de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. Helaas moesten we de doopouders verzoeken slechts een beperkt aantal familieleden uit te nodigen om hiervan getuige te zijn. Zij hadden hiervoor alle begrip en we verwachten dat de gemeente dat ook heeft.

Verkiezingen

Aanstaande woensdag worden we geroepen om leden voor de Tweede Kamer te kiezen. Laten we ook in deze zaak onze verantwoordelijkheid nemen. Daarbij te bidden voor hen, die ons gaan besturen, te willen leiden in al hun wegen zodat wij een gerust en stil leven kunnen leiden in alle godzaligheid en eerbaarheid (art. 36 van de NGB).

Gelezen/gehoord

‘Het is goed om onze verantwoordelijkheden hier en nu te beklemtonen. Dat mag echter nooit ten koste gaan van het besef dat we vreemdelingen op aarde zijn.’

Tenslotte

Zondag 15 maart 2020 was de eerste zondag in coronatijd. We zijn nu een jaar verder. Toen citeerde ik uit een preek van ds. Van Oosterzee, die hij hield in 1853 toen de cholera uitbrak (die trouwens duurde tot 1855): Of zullen we u dan onvoorwaardelijk opwekken tot moed en vertrouwen en aan allen zonder onderscheid het woord van de dichter uit Psalm 91 herhalen: “U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht, voor de pijl die overdag aan komt vliegen, voor de pest, die in het donker rondgaat, voor het verderf dat midden op de dag verwoest.” O, onschatbaar is zo’n moed, maar ….. het wordt óvermoed als er geen ware óótmoed aan voorafgegaan is. (einde citaat).

De laatste bezoeken die ik aflegde, sloot ik af met het lezen van een aantal verzen uit Psalm 31. Om daaruit te citeren opende ik mijn Bijbel. Deze viel open bij Jesaja 12. Lees eens aandachtig beide Schriftgedeelten.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 13 maart

14.00 – 15.30 uur Openstelling Chr. Volksbibliotheek

Maandag 15 maart

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

Woningruil gezocht!

Beste lezer, Wij bieden een gelijkvloerse woning aan in de Jupiterflat. Wij zijn op zoek naar een andere woning. Ons gezin bestaat uit een vader, een moeder en twee kinderen, in de leeftijd van 12 en 14 jaar. Wij kerken in de hervormde gemeente alhier. Wij wonen in de Jupiterflat, op de vierde verdieping. In deze buurt wonen vooral oudere mensen. Wij willen daarom (voor de kinderen) graag ruilen van woning.

Gezocht: Wij zijn op zoek naar een andere sociale huurwoning, een eengezinswoning met drie slaapkamers.

Aangeboden: Wij bieden een (sociale huur) woning aan in de Jupiterflat, volledig gelijkvloers met drie slaapkamers en een balkon met schitterend uitzicht. De flat beschikt uiteraard over een lift en er worden gezellige bingoavonden georganiseerd (buiten coronatijd). De woning is uitermate geschikt voor senioren.

Interesse? Neem contact op met onze contactpersoon: Nico den Breejen. U kunt een e-mail sturen naar nicodenbreejen@outlook.com of bellen naar 06-11 89 05 59. Ook tips zijn welkom! Hartelijk dank vast voor uw reactie.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 14 maart 2021 – vijfde lijdenszondag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – bediening Heilige doop (Weerklank 150: 1, 4, 9)

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld – Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H. Schipaanboord, Rotterdam (groep C1)

18.00 uur ds. A. van der Stoep, Nieuwland – Oosterwijk (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, drs. J.B. Mulder, Hilversum

18.00 uur wijk 3 Zuid, prof. dr. H. van den Belt, Woudenberg (Weerklank 178: 1, 3, 4)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemene doeleinden

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude kerk:

09:30 uur: Jamarka de Jong, Julia Veldman

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Mathilde de Ruiter, Lieneke de Ruiter

De Parel:

10:45 uur: Willemijn van Hof, Natasja Hofland

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Gebed des Heeren: 7

avonddienst: Psalm 77: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur prop. A.N.J. Scheer, Huizen

Kinderoppas

Corina Rijnberg, Natasja Groeneveld, Tineke de Keizer (reserve)

Collecten

1. Kerkcentrum

2. Pastoraat

3. Diaconie

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.