76-38

GENOEG!

‘Zie, hier zijn twee zwaarden!’ (Lukas 22 : 38)

Ernstig kijkt de Heere Jezus de discipelen aan: ‘Als je Mij wil volgen, betekent dat ‘kruis dragen’ en ‘zelfverloochening’. Och, wat een moeilijke boodschap is dat toch. Ze dachten telkens aan een ereplaats en af en toe was er ruzie over de vraag, wie de meeste was. En dan deze woorden.

Om het te verduidelijken, gebruikt de Heere enkele voorbeelden. ‘Neem een reistas mee’. Ga niet zorgeloos door het leven. Je moet voedsel mee kunnen nemen. En verder: ‘Neem ook sandalen mee’. In onze tijd zouden we zeggen: ‘Zorg, dat je schoenen aan je voeten hebt’. Je pad gaat over wegen met scherpe, puntige stenen.

Dat is niet het enige. Op die weg zijn er ook vijanden. Daar moet je je tegen verdedigen. Koop daarom een zwaard. Verkoop je reismantel er desnoods voor. Dat was ingrijpend. Die reismantel was niet alleen bedoeld, om overdag aan te trekken, maar ook om er ’s nachts in te slapen.

Die boodschap is duidelijk. Ook voor ons. Als we de Heere willen volgen, betekent dat geen comfortabel bestaan. Het is dikwijls een weg door de woestijn. De duivel zit daarbij niet stil in zijn pogingen, om je onderweg te doen omkomen.

Dat hebben de discipelen goed begrepen! Kennelijk gaan ze erop uit en vol trots komen ze terug: ‘Kijk eens, Heere! We hebben twee zwaarden!’ Die zullen straks goed van pas komen, als die vijanden zullen proberen Jezus te vangen. Dan zal dat ene zwaard het oor van Malchus treffen. Je blijft toch niet werkeloos toezien, als je Meester belaagd wordt? Ontroerend toch? Och, wat zitten de discipelen er met al hun goede bedoelingen weer náást. Ze denken aan een vijand, die je met wapens tegemoet gaat. Maar zo bedoelt de Heiland het niet. Hij hoeft niet met een zwaard verdedigd te worden. In Gethsémané zal Hij Petrus dan ook direct terugroepen. Er hoeft niet gevochten te worden. Dat kan ook niet. Die mannen met hun zwaarden en stokken zijn niet de gevaarlijkste tegenstanders. Er is een vijand, die je niet kunt zien: de hellemacht, de duivel, die in je hart wil kruipen. Die kun je niet met een zwaard verslaan. Wèl met het gebed!

Kent u die vijand ook? En wordt u erdoor benauwd? Maar hoe kunnen we deze dan overwinnen? Alleen in de kracht van het geloof, met het zwaard van het Woord. Alléén door genade dus. Maar wat zit het in ons, om zelf ook van alles te presteren. Zijn we er achter gekomen?

Daar staan de discipelen dan met hun twee zwaarden. Nee, de Heere zegt niet: ‘Goed gedaan, mannen!’ Hij spreekt die wonderlijke woorden uit: ‘Het is genoeg’. Genoeg? Twee zwaarden voor twaalf strijders? Koop er nog maar tien bij!

Nee, de Heere bedoelt iets heel anders. Hij merkt wel, dat de discipelen het niet begrepen hebben en de woorden, die Hij uitspreekt, betekenen eigenlijk: ‘Houd er maar over op’. Het gebeurt wel eens, dat je elkaar iets duidelijk wilt maken. Het blijft echter een vruchteloze discussie, zodat je op een gegeven ogenblik -vermoeid- zegt: ‘Laten we er maar over ophouden. Later hebben we het er nog wel eens over’.

Die woorden blijken heel veel betekenis te hebben. Petrus zwaait wel met zijn zwaard, maar straks vergeet hij helemaal het zwaard van het Woord te hanteren. Dat brengt hem bijna in de helse macht van de duivel. Maar wat later krijgt hij vervolgonderwijs: daar bij de zee van Tiberias, na Pasen. Dan mag hij zijn zwaard uit handen geven en de staf van een herder gaan gebruiken. 

Wat wil dat ons zeggen? Het gaat tenslotte om een persoonlijke toepassing. We worden erbij bepaald, dat wij in eigen kracht geen enkele vijand kunnen verslaan. Misschien denken we dat wel. Vooral als je jóng bent: dan ben je vol goede moed en wil je de Heere dienen. Dan zeggen we als het ware: ‘Kijk eens, Heere! Ik heb wel twee zwaarden en daar zal ik die vijanden, duivel en zonde, wel eens mee tegemoet gaan’. Maar wat een les moet er altijd weer geleerd worden. We krijgen dat niet voor elkaar en bij de minste of geringste tegenstand gaan we onderuit. Soms met alle goede bedoelingen.

Wat een heerlijke les is het, om te leren, dat we zó niet zalig kunnen worden, maar dat we een Heiland nodig hebben, die door Zijn lijden en sterven de vijand overwint. Dat is een les in diepe ootmoed. Maar dat leidt ook tot de verwondering, dat de Heere zulke hardleerse discipelen niet aan hun lot overlaat, maar hen door Zijn genade verlost.

Dat heeft Petrus moeten inleven en dat is de les, die wij hopelijk ook met vrucht mogen leren. Dan hebben we een ander zwaard: het zwaard van het Woord, van de Geest. Daar kan geen duivel tegen op! Strijden we met dát zwaard? Zó alleen worden we méér dan overwinnaars.

ds W.Arkeraats

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

CENTRALE BERICHTEN

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven

ZOMERTIJD 

Van zaterdag op zondag aanstaande gaat de klok een uur vooruit in verband met de ‘zomertijd’. We houden hier rekening mee!?

Stille Week 

In de Stille Week worden er van maandag 29 maart t/m donderdag 1 april in de Oude Kerk korte vieringen gehouden. Op donderdag 1 april zullen we tot Zijn gedachtenis het Heilig Avondmaal vieren. Het thema is: “Passie met Petrus”.

I.v.m. de coronaregels kunnen er max. 30 personen deelnemen aan de vieringen. De inschrijving staat open voor alle wijken. U kunt per avond reserveren op www.hghg.nl en dan op de homepagina klikken op de knop “Reserveren dienst wijk 2 Noord.” Zie ook het artikel Reserveringen onder de wijkberichten van wijk 2 Noord. Aanvang maandag 29 maart tot en met woensdag 31 maart: 19.30 uur. De kerk is een kwartier voor aanvang open.

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag 28 maart 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Ontmoeting. Vastgelopen mensen worden door Stichting Ontmoeting ondersteund om hun leven weer op orde te krijgen. Zij leren hen om weer op eigen benen te staan, relaties aan te gaan en te onderhouden en om juiste keuzes te maken. Zo krijgen ze weer perspectief in hun leven. Dankzij vrijwilligers en medewerkers die zich met hart en ziel inzetten voor hun medemens, kunnen zij een luisterend oor of praktische begeleiding bieden. Christus leert ons om God lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf. Ook toont Hij ons dat mensen kwetsbaar zijn en behoefte hebben aan ontmoetingen. Graag willen wij als diaconie ook dit diaconale werk ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

 

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

“Voorwaar; onze ziekten heeft Hij op Zich genomen, onze smarten heeft Hij gedragen” (Jes. 53: 4)

Catechisatie

In de stille week zijn er geen catechisaties. De catechisaties worden na Pasen vervolgd. Vóór de Pinksteren willen wij dan het seizoen afsluiten.

Oostwijzer

Vorige week is de nieuwe Oostwijzer bezorgd. Mocht u, per abuis, er geen één ontvangen hebben, dan kunt u contact opnemen met Cora Westland, of een email sturen naar oostwijzerhghg@gmail.com. Als u niet tot wijk Oost behoort, maar u hebt wel belangstelling voor de Oostwijzer, dan kunt u dit ook kenbaar maken.

Gift

Voor de kerk ontving ik € 50,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

“Het tegenovergestelde van de navolging is het zich schamen voor Christus, voor het kruis, de ergernis over het kruis”.

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Tenslotte

In de avonddienst hoop ik u voor te gaan. We treffen Maria aan de voet van het kruis. De Heere Jezus spreekt haar vanaf het kruis toe en zorgt voor haar. Hij zegt: “Vrouw, zie uw zoon”. Tegen Johannes zegt Hij: “Zie, uw moeder”. Johannes 19: 26 en 27 vormt het tekstgedeelte voor de verkondiging. U en jou een gezegende zondag toegewenst!

ds. W.J. Westland

Diensten Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag zijn er twee diensten in de Nieuwe Kerk. De morgendienst begint om 9.30 uur. Deze dienst is speciaal afgestemd op de kinderen. Alle gezinnen met kinderen zijn dan ook van harte welkom om aanwezig te zijn in de Nieuwe Kerk. De avonddienst begint om 19.30 uur en voor deze dienst wordt groep C2 uitgenodigd om in de kerk aanwezig te zijn. Beide diensten worden ook gestreamd, zodat u thuis de diensten kunt meebeleven.

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, 

scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U”, Psalm 56: 4.

Bediening Heilige Doop

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 5 april aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Heilig Avondmaal in de stille week

Onderweg naar Pasen gedenken we het lijden en sterven van Jezus. We volgen Hem op zijn lijdensweg. We doen dit door het lezen van het Evangelie en brood en wijn te delen. Op Witte Donderdag (1 april) vieren we het Heilig Avondmaal. De voorganger deze avond is ds. W.G. Teeuwissen uit Veenendaal. Deze dienst valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad van wijk 2 Noord. In deze maaltijd van de Heer gedenken wij de dood en opstanding van Christus bij brood en wijn en vieren we Zijn verbondenheid met ons en onze verbondenheid met Hem en met elkaar. We ontvangen Zijn genadebrood. I.v.m. de beperkende maatregelen kunnen we tijdens deze viering helaas nog steeds slechts 30 gemeenteleden ontvangen. Maar net als de voorgaande vieringen van het Heilig Avondmaal mag u zich vrij voelen om ook thuis, in verbondenheid met een klein deel van de gemeente in de kerk, deel te nemen aan deze viering. 

Voor de verdere invulling van de stille week verwijzen we naar het artikel onder de centrale berichten in dit kerkblad. Alle vieringen zijn ook online te volgen.

“Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is er voor ons genezing gekomen.” (Jesaja 53: 5)

Reserveringen

De reserveringen voor de vieringen tijdens de stille week, van maandag t/m donderdag staan open voor de gehele gemeente en gebeurt op www.hghg.nl via de knop “Reserveren dienst wijk 2 Noord”. Reserveren voor de viering van een bepaalde dag kan iedere keer t/m de dag daarvoor om 21.00 uur. Dit geldt ook voor de avonddienst op Goede Vrijdag. Tijdens de vieringen van maandag t/m woensdag zal er bij meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn, bij de definitieve toewijzing worden gekeken, dat ook gemeenteleden aan de beurt komen, die nog niet eerder zijn geweest, zodat we dan mogelijk helaas genoodzaakt zijn eerder aangemelde gemeenteleden toch te moeten afmelden.

Mocht blijken dat als u bij een viering, waarvoor u zich heeft aangemeld, toch niet kunt komen, dan wordt u verzocht dit te melden aan de scriba van onze wijkgemeente via scriba.noord@hghg.nl. Als de viering nog openstaat op Meevieren.nl, dan kunt u dat natuurlijk ook zelf doen, via de bevestigingsmail, die u hiervoor hebt ontvangen.

Op Eerste Paasdag zijn er naast de familie van de dopelingen ook nog een beperkt aantal plaatsen open voor overige gemeenteleden.

Pareldienst Eerste Paasdag

Op zondagavond 4 april is er weer een Pareldienst. De voorganger is onze plaatsgenoot ds. C.D. Zonnenberg. Het thema is “Pasen is geen leven met fake news”. Vanuit het opstandingsevangelie uit Mattheüs 28 zien we dat het brengen van fake news van alle tijden is, maar: wat is waar en hoe ga je er dan mee om?

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest.

Wil je erbij zijn – dat kan ook met je hele kerngroep – dan moet je je opgeven via www.hghg.nl, MEEVIEREN. Er is ook weer een ministry-team aanwezig. Wil je vanuit huis een gesprek hebben of gebed ontvangen, dan kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl en er zal dan iemand contact met je opnemen.

Thuis meekijken kan natuurlijk ook en nodig daarbij gerust iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan!

De eerstvolgende Pareldienst is op zondag 18 april met ds. Louis Krüger.

Commissie Pareldiensten

Geloven: Waarom, hoe & wat?

In de eerste maanden van dit jaar denken we in de kerkenraad na over het beleid van de wijkgemeente in de komende vier jaar. We gebruiken hierbij de handvatten die de PKN ons hiervoor geeft. De hoofdpunten van het nieuwe beleid besteden aandacht aan de volgende onderwerpen:

• De persoonlijke relatie met God.

• De band tussen gelovigen in een gemeente.

• De verbinding tussen de gemeente en de samenleving.

Samen met een begeleider van de PKN keken we in januari naar recent onderzoek van Robert Warren, die vanuit Bijbels perspectief en ervaring in de Engelse kerk heeft beschreven waar een gezonde gemeente aandacht voor heeft. Graag gaan wij in de komende tijd met u en jou het gesprek aan, hoe we dit in wijkgemeente Noord handen en voeten kunnen geven. Denk eens met ons mee:

1. Waarom geloof je?

2. Hoe zie jij de band met andere gelovigen in de gemeente en op welke manier helpt jou dit om te geloven?

3. Welke verbinding heeft onze gemeente met de samenleving en wat wordt hierdoor zichtbaar van het Koninkrijk van God?

Over deze vragen ben je niet zomaar uitgepraat. We hopen dat dit ons op het spoor van Gods bedoeling met ons (geloofs)leven en onze gemeente zet. Hierdoor zullen we in afhankelijkheid van God de juiste stappen kunnen zetten. Bid jij hierom met ons mee? Alvast bedankt!

Kerkenraad Wijk 2 Noord

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een huisbezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

De gedachte dat wij lijden en beproeving verdienen, doet ons stil zijn onder het kruis dat ons treft.

John Bunyan (1628 – 1688)

Bidden en danken

We bidden voor alle jongeren die zich voorbereiden op hun examen, dat ze ondanks alle moeilijkheden van de afgelopen tijd toch mogen slagen.

Vandaag, 26 maart, viert Bangladesh 50 jaar onafhankelijkheid. Inwoners van het land vieren deze dag met allerlei activiteiten en evenementen. Bid dat de Here God de leiders in Bangladesh wijsheid geeft zodat er vrede in het land en meer aandacht voor mensenrechten en geloofsvrijheid komt. (Gebedskalender Open Doors)

Peru wordt nog altijd zwaar getroffen door corona en telt één van de hoogste sterftecijfers ter wereld. Bid voor de families die te maken hebben met ziekte, overlijden en toegenomen armoede. Bid dat mensen mogen zien op God en dat kerken kunnen voorzien in de nood van mensen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de zevende lijdenszondag, op Witte Donderdag en Goede Vrijdag gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken 

Op deze plaats denken we aan hen die in stilte “kruisen” dragen. Er zijn zoveel noden van verschillende aard, zoals het gemis van geliefden, de worstelingen in relaties, in je eigen persoonlijke levensweg. De profeet Habakuk leefde ook te midden van de raadsels van het leven. Indringend is zijn gebed: “HEERE, toen ik uw kastijding hoorde, heb ik gevreesd. HEERE, Uw werk, behoud het in het leven in het midden van de jaren, maak het bekend in het midden van de jaren; denk in Uw toorn aan ontferming.”

Giften

Ds. van de Voorde ontving een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Aannemingsavond

Op maandag 15 maart kwam een afvaardiging van de kerkenraad samen met enkele personen die te kennen hebben gegeven hun geloof te willen belijden in het midden van de gemeente.

We spraken met elkaar over 1 Thessalonicenzen 1: 1 – 10, waarin onder andere staat: “u bent navolgers geworden van ons en van de Heere.” Een leven van volgen waarin wij als gemeente hen mogen bemoedigen, zodat ze volharden in het geloof. Aan het eind van de avond hebben we als kerkenraad van harte ingestemd met het voornemen van deze jongeren om belijdenis te doen in het midden van de gemeente. De Heere geve hen de genade van de volharding in Zijn dienst. Wilt u en willen jullie deze jongeren omringen met het gebed? Op zondag 4 april zullen zij in het midden van de gemeente belijdenis van het geloof afleggen.

Gelezen/gehoord

Door het bloed van het Lam is er de altijddurende verlossing.

Tenslotte

Aanstaande zondag is het alweer de laatste lijdenszondag. Op verschillende manieren werd in de verkondiging stilgestaan bij het diepe lijden van de Zaligmaker der wereld. U blijft toch geen toeschouwer? Dat is de bedoeling niet. De uitgestrekte armen aan het kruis willen u ontvangen, zodat Hij uitdeelt Zijn onuitsprekelijke liefde aan u en jou. Die liefde is een groot geheim, zij vraagt geheel uw en jouw hart en ziel. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

ACTIVITEITENAGENDA

= De Parel, kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 27 maart 2021

14.00 – 15.30 uur   Openstelling Chr. Volksbibliotheek – de parel

Maandag 29 maart 2021

10.00-12.00 uur      verkoop collectebonnen – kb

 

ALGEMENE BERICHTEN

Raam-evangelisatie met Pasen

Bij de kerkbode is een kleurenposter gevoegd waarin wij onze buren en anderen kunnen wijzen op de inhoud van Pasen. Hangt u hem ook op voor het raam? Zo kunnen we laten zien dat Pasen betekent: Jezus leeft!

uw evangelisatiecommissie

 

Geloven. Hopen. Liefhebben. 

Daar kun je wel wat hulp bij gebruiken: app IZB-Connect

Of je nu thuis achter je scherm zit of op kantoor, of je uren op de weg zit of aan het bed staat – het begin van de werkweek is een goed moment om even stil te staan bij een woord uit de Bijbel, toegepast op je dagelijks werk. Woord voor de Werkweek kan daarbij helpen. 

De podcast van een paar minuten is onderdeel van de gratis app IZB-Connect, die is ontwikkeld omdat je op van de weg van de navolging wel wat hulp kunt gebruiken. Neem bijvoorbeeld het gebed. Ron van der Spoel geeft in De Binnenkamer praktische handreikingen.

Elke dag biedt de app verse inhoud. Onder #Zokanhet vind je ervaringsverhalen over het volgen van Jezus; ‘Groen doen’ verbindt geloof met zorg voor de schepping. In het onderdeel #Firstlove serveren we een prikkelende column. Verder grasduinen we door het media-aanbod, in de rubriek Gezien?

IZB-connect is heel gemakkelijk te downloaden via je appstore. www.izb.nl/connect

 

Erediensten

Zondag 28 maart 2021 – Zevende lijdenszondag – Zomertijd!

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. G.C.Klok, Putten

(voorz. WK 162: 1,2 en 3)

18.00 uur wijk 2 Noord ds. B.P.J. de Bruin, Middelburg 

NIEUWE KERK

09.30 uur(groep B1)ds. P. van de Voorde

18.00 uur (groep B2) ds. W.J.Westland

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord prop. J. de Wind, Zeewolde

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J. de Jong, Nijkerk (voorz. WK 448)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Ontmoeting

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude Kerk 09:30 uur: Jeanine Koesveld, Marianne den Boer

Nieuwe Kerk 09:30 uur: Wieneke Meerkerk, Britt de Bruin

De Parel 10:45 uur: Gerrie de Ruiter, Menthe van Houwelingen

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 103: 1

avonddienst: Psalm 30: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem 

18.00 uur ds. J.J. Mulder, Krimpen aan den IJssel 

Kinderoppas

Marijke Vogel, Anna Klop, Carola Klop (reserve)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

 

Witte Donderdag 1 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

19.30 uur wijk 2 Noord ds. W.G. Teeuwissen, Veenendaal

Bediening Heilig Avondmaal

Collecte: Eigen gemeente – Eredienst

 

Goede Vrijdag 2 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 3 Zuid   ds.J.van Dijk, Ridderkerk

19.30 uur   wijk 2 Noord   ds. P. van de Voorde 

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland

19.30 uur (groep C2) ds. W.J.Westland

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst – Groot onderhoud

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. H.G.J.B. 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 31: 4

avonddienst: Psalm 135: 11

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. G. van Wijk, Hedel 

19.00 uur ds. J.C. Breugem 

Kinderoppas

Anita Alblas, Lieke Klop, Janneke Klop (reserve)

Collecten

1. Onderhoud gebouwen

2. Pastoraat

3. Diaconie

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad dat op 2 april verschijnt zal voor 2 weken zijn. 

Het eerstvolgende nummer daarna verschijnt op 16 april.