76-39,40

‘Ik weet dat u zoekt…’

 (n.a.v. Mattheüs 28: 5b)

____________________________________­­­________________

De twee komen zo vroeg mogelijk na de sabbatsrust, zodra het licht begint te worden, naar Jezus’ graf om het te bekijken. Ze verwachten een dode Jezus, maar wat een hemels machtsvertoon maken zij mee! Vanaf de weggerolde steen en over de neergevelde wachters heen spreekt een engel hen aan: U hoeft niet bang te zijn. Deze geruststellende woorden zijn wel nodig na al deze dingen.

Hun liefde voor Zaligmaker Jezus trok de vrouwen onweerstaanbaar naar het graf. Daarom stuurt de Heere God een engel om de vrouwen gerust te stellen. Vrees niet… De vrouwen komen om een dode Jezus te verzorgen. Zijn graf te bekijken. Als een monument van voorbije tijden. Van alles wat er nu niet meer is. De engel laat ze daar niet in. U zoekt Jezus, die gekruisigd was. Was… is verleden tijd. Dat is en blijft een feit. Tot in de hemel toe is Jezus, het Lam dat geslacht is.

Hij is en blijft tot in alle eeuwigheid de gekruisigde Koning. Wie in Hem gelooft zal eeuwig bij Hem komen om samen met de vrouwen en vele anderen zich daar eeuwig in dankbare verwondering over te verblijden en Hem de lof toe te brengen. Johannes hoort in Openbaring de lofprijzing al: En zij zeiden met luide stem: “Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.” (Openbaringen 5: 12)

Maar op Paasmorgen wordt een heerlijk feit aan het gekruisigd zijn van Jezus toegevoegd. Hij was het en is het dus niet meer. Het kruis heeft Hem wel tot de dood gebracht. Hij heeft Zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. Gestorven is Hij om onze zonden. Maar opgewekt is Hij tot onze rechtvaardiging. Dat zegt de engel er allemaal nog niet bij. De impact hiervan, de diepere betekenis komt later wel… in vele brieven laten apostelen weten wat dit betekent. Laat nu eerst alleen maar het heilsfeit tot de vrouwen, de discipelen en ons doordringen. Daaraan hebben we onze handen al meer van vol. Het onmogelijke en ongelofelijke van de opstanding uit de dood.

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt. Met dit ene zinnetje valt het complete evangelie op z’n plek. Hij is hier niet. Je moet Jezus niet in de dood zoeken. Dat is voltooid verleden tijd. Dat is gebeurd. Eens voor altijd. Genoeg voor een ieder die gelooft.
Dat het genoeg is, vertelt het woord ‘opgewekt.’ Dat betekent dat het gedaan is door Zijn Vader. Hij maakt Zijn Zoon weer wakker omdat Hij Zijn wil helemaal heeft gedaan. Hij nam onze plaats in. Hij heeft voor ons de beker van Vaders toorn over onze zonden helemaal leeggedronken. De zonde is verzoend. De duivel heeft zijn beslissende slag gekregen. De toekomst ligt eeuwig open.

Jezus leeft. Zo mogen de beide Maria’s het graf de rug toekeren. Hij leeft. Zo mag u in geloof verder. Met hoop. Met de zekerheid dat ook uw zonden dankzij Christus u vergeven zijn. Dat de duivel en al zijn machten en invloeden u moeten loslaten. Dat alle geluiden die u het tegenovergestelde willen laten voelen en geloven zullen zwijgen. Hij is opgewekt. Met dat blijde nieuws kunt het leven aan! En eenmaal de dood door.

Met een mengeling van angst en blijdschap keren de vrouwen het graf de rug toe. Die mengeling kunnen we zó herkennen. Angst omdat je de reacties vreest. De wereld is niet veranderd. De mensen om ons heen weten niet wat wij weten. Of ze geloven het niet. De leugen die later in Jeruzalem de wereld wordt in geholpen lijkt zich sneller te verspreiden dan het evangelie.

We leven in een tijd met veel nepnieuws en een informatievoorziening die alles al bij voorbaat in een ander licht plaatst. Ben je ‘pro life’ wordt je bijvoorbeeld anti abortus genoemd. Soms met het woordje ‘activist’ erbij. Negatieve gevoelens met betrekking tot christenen nemen toe. Soms ook door eigen toedoen. Het kan je bang maken, maar de blijdschap mag en zal overheersen. ‘Ik weet dat u zoekt,’ zegt de door God gezonden engel bij de deur van het open en lege graf. Hij, die gekruisigd was, leeft.

Omdat Hij leeft ben ik niet bang, zingt een lied. Zo mogen ook wij verder. Het woord bij het open graf zegt genoeg. Het bevestigt alleen maar wat Jezus gezegd heeft. Steeds weer. Hij maakt Zijn woord waar. Ook de belofte waarmee Jezus de Zijnen op aarde achterlaat: “Ik ben met u, al de dagen tot de voleinding van de wereld.”

J.C. van Beugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Een kamer vrij?
Voor een 19 jarig meisje zijn we op zoek naar een tijdelijke plek om te wonen. In de weekenden zal zij naar haar eigen familie gaan. Er is begeleiding vanuit pleegzorg beschikbaar. Zij staat op de wachtlijst voor een passende woonplek en hoopt binnen een jaar of iets langer een plek te krijgen. Zij gaat naar school en kan overdag goed alleen thuis zijn.
Ben jij de persoon/zijn jullie het gezin die iets kunnen betekenen voor dit meisje?
Neem voor meer informatie contact op met Emelia van de Voorde: 06-13382649 / kruispunt@hghg.nl

Diaconie

Diaconale collecte zondag 11 april 2021
De diaconale collecte van deze zondag via ZOA, is voor vergeten vluchtelingen in Syrië. Een jaar geleden was dat vrijwel dagelijks in het nieuws, door het Syrisch-Russische offensief dat ruim een miljoen mensen opnieuw op de vlucht joeg. In totaal waren er in maart 2020 volgens de VN 2,7 miljoen vluchtelingen in Idlib, klem tussen de moordende luchtaanvallen van de Russische en Syrische luchtmacht en extremistische terreurbewegingen. Ondanks dat er een wapenstilstand is afgesproken vindt er nog steeds bruut geweld, intimidatie en uithongering plaats. In verslagen van de VN en enkele andere media, zijn berichten te vinden over Idlib waarin gesproken wordt over ‘onleefbare situaties’, gezinnen in overstroomde tenten die soms al acht maanden geen enkele hulp meer hebben gehad, de harde winter en een snelle opmars van het coronavirus in de kampen. Westerse hulporganisaties, zoals de DRA (Dutch Relief Alliance, waarin organisaties zoals ZOA samenwerken), proberen waar mogelijk onderdak en mobiele medische hulp te bieden. Graag willen wij als diaconie de noodhulp onder deze vluchtelingen ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

Verjaringsfonds
Het doel voor het tweede kwartaal 2021 is bestemd voor Stichting San Lucas. In het noordoosten van Peru ligt San Martin, een provincie die op de grens van de jungle en de Andes ligt. De hoofdstad is Moyobamba, de stad waar de organisatie San Lucas gevestigd is. In de regio van Moyobamba leeft naar schatting 30-60% van de bevolking in armoede. De economie van dit gebied draait voor een zeer groot gedeelte op de koffieteelt, die door de schommelende marktprijzen van koffie en afhankelijkheid van weersomstandigheden, geen stabiliteit in de financiële situatie voor de inwoners biedt. De gevolgen van deze armoede zijn in verschillende factoren te zien. Bijna eenderde van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed en veel kinderen maken hun school niet af. Degenen die wel naar school gaan en het afmaken, hebben door de zeer slechte kwaliteit van onderwijs weinig kans om op een vervolgstudie te worden toegelaten. De situatie binnen de gezinnen baart ook zorgen; meer dan de helft van de vrouwen geeft aan in hun leven te maken gehad te hebben met huiselijk geweld, hetzij fysiek, psychisch of seksueel. Daarnaast speelt de vrouw in veel gezinnen een zeer ondergeschikte rol bij de mannelijke familieleden en wordt soms erg in haar rechten geschonden. Op meerdere gebieden is hulp nodig, onder andere op het gebied van (psycho-sociale) gezondheid, onderwijs en armoedebestrijding.

 

College van kerkrentmeesters

Zending
Hoewel we slechts met kleine aantallen bezoekers de kerkdiensten kunnen bezoeken, worden de zendingsbusjes bij de ingang van de kerken niet vergeten! In dit kader is het belangrijk om te weten dat recent de zendingsbusjes bij de ingang van de Oude Kerk aan de Peulenstraatzijde (onder de toren) zijn verplaatst van het voorportaal naar de kerkzaal. De busjes hangen nu op dezelfde positie als bij de ingang van de kerkzaal aan de achterzijde. We melden u dit, zodat u niet hoeft te zoeken naar de plek waar u uw bijdrage kunt achterlaten.

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk
In één van de eerste kerkbladen van dit jaar hebben we aangegeven dat we van plan zijn om dit jaar groot onderhoud uit te voeren aan de zuidkant van de Oude Kerk. Dit in aansluiting op hetgeen we in 2020 aan de noordkant hebben gedaan. We gaven toen aan (in januari) dat we de gemeente op een later tijdstip verder zouden informeren.
Inmiddels is het zo dat de plannen concreet zijn geworden en uitgewerkt. Dezelfde partijen die in 2020 voor en met ons hebben samengewerkt, gaan nu ook weer aan de slag. Financieel is 95% ingekaderd. Ook hopen we weer veel werk te verzetten met behulp van vrijwilligers uit onze gemeente om zodoende een significante kostenbesparing te bereiken.

Wat gaan we doen?
De complete gevel van de kerkzaal aan de Kerkweg komt in het steigerwerk te staan. Dit doen we, zodat we alles op een veilige en gemakkelijke manier kunnen uitvoeren. Ook worden de oude dakpannen vervangen door nieuwe dakpannen. Onder de dakpannen brengen we een waterkerende folie aan. De dakpannen komen op nieuwe tengels en dikkere panlatten te liggen. Stukken verrot dakbeschot worden vervangen. De verwachting is dat dit heel wat meer zal zijn dan aan de noordkant vorig jaar, we gaan nu immers aan de regenkant (zuidwestzijde) aan de slag. Binnen vandaan, op de kerkzolder, hebben we al een redelijke schatting kunnen maken wat er op ons pad komt.
Evenals vorig jaar vervangen we ook nu de goten en hemelwaterafvoeren door nieuwe zinken exemplaren. De gootbetimmering wordt vervangen door hout met een hoge duurzaamheidsklasse (voor kenners: western red cedar). Al het hout wordt geschilderd.
De beglazing in het stalen raamkozijn achter de preekstoel wordt vervangen door ondoorzichtig glas. Al het gescheurde en kapotte glas in de overige kozijnen wordt vervangen. Bij een aantal ronde ramen waar nu voorzetramen voor staan, brengen we gelaagd veiligheidsglas aan. De voorzetramen komen niet meer terug.
Wat echt anders is ten opzichte van de onderhoudsbeurt aan de noordkant, is het vervangen van kapotte, gescheurde, geschilferde gevelstenen. Dit zijn er heel wat helaas. Na al het inboetwerk van de kapotte stenen gaan we grote delen van de gevel opnieuw voegen. Wat goed is blijft gehandhaafd; wat kapot is wordt vervangen.
De complete gevel wordt gereinigd en tegen vochtinwerking geïmpregneerd.
Eén van de laatste dingen die we aanpakken is het repareren en opnieuw coaten van de gestukadoorde gevelplint net boven de bestrating.

Wanneer worden de plannen uitgevoerd?
Zoals in januari al aan u gemeld, is het de bedoeling dat we in de maanden mei en juni van dit jaar de bovenstaande werkzaamheden gaan aanpakken. We verwachten begin mei in één week tijd de kerk aan de zuidkant in de steigers te zetten. Aansluitend pakken we het werk aan de gevel aan. Eind mei komt de ‘dakploeg;. Het werk op het dak duurt een paar weken. Eind juni kan de steiger weer weg en gaan we als laatste de gestukadoorde gevelplint aanpakken. Eind juni / begin juli is alles dan weer gereed.

Wordt de Kerkweg afgesloten?
In januari hebben we de burgerlijke gemeente kennis laten maken met onze plannen en met elkaar bekeken hoe we onze plannen veilig kunnen uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat het aanbrengen van tijdelijk steigerwerk eigenlijke een ‘must’ is. De burgerlijke gemeente gaat akkoord met het plaatsen van het steigerwerk onder voorwaarde dat de Kerkweg van en naar de Peulenstraat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Kerkweg inrijden vanaf de Parallelweg blijft uiteraard mogelijk. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over deze omleiding.
We hebben inmiddels vergunning ontvangen van de gemeente. Ook zijn onze directe ‘buren’ mondeling en schriftelijk ingelicht. Het was fijn dat we zoveel begrip hebben ontvangen van deze mensen met betrekking tot onze plannen.

Wat gaat dit allemaal kosten?
Een aantal jaar geleden hebben we meer-jaren-onderhouds-begrotingen laten opstellen, nà een gedegen inspectie van de Nieuwe- en de Oude Kerk èn de monumentale toren. We wisten dus dat deze onderhoudsbeurt er aan zat te komen. Het College heeft tijdig een belangrijk deel van de huidige kosten kunnen reserveren. Inmiddels gaan we er van uit dat deze onderhoudsbeurt ons circa € 90.000,- gaat kosten.

Wie is het aanspreekpunt?
Als College zijn we blij te kunnen melden dat Henk Leenman zich opnieuw ter beschikking heeft gesteld. Hij neemt de dagelijkse leiding op zich. Hij zal de daadwerkelijke gang van zaken aansturen en is vrij veel aanwezig gedurende de uitvoeringsperiode. Binnen het College is Piet Boogaard verantwoordelijk voor deze groot-onderhoudsklus. Als er vragen of opmerkingen zijn: schroom dan niet om één van deze mannen aan te spreken.

Ten slotte
Plannen zijn gemaakt; data zijn geprikt; onderaannemers zijn gecontracteerd; het meeste is geregeld. We hebben echter zeker het besef dat ‘zo de Heere het huis niet bouwt, de arbeiders daar te vergeefs aan arbeiden’. Daarom durven we u vrijmoedig te vragen om ook deze materiële zaken in uw gebed op te dragen.

 

Zending

IZB collecte Dabar Eerste paasdag 4 april
De eerste collecte in de ochtenddienst op Eerste Paasdag is voor de IZB en dan specifiek voor het Dabarwerk.
Ieder jaar gaan met Dabar meer dan 400 jongeren naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je geeft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug.’ En: ‘Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het Evangelie, geeft een boost aan je geloof.’ Een Dabar-vrijwilliger woont en werkt samen met zes tot acht teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseren ze een afwisselend recreatieprogramma en delen ze het geloof met kinderen, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.

Uitzenddienst Amy
Met dankbaarheid maakt de zendingscommissie bekend dat zondag 18 april de uitzenddienst van Amy de Jong zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk om 15.30 uur. Deze dienst zal worden geleid door ds. W.J. Westland. Hoewel de dienst valt onder verantwoordelijkheid van wijk Oost, wordt Amy uitgezonden vanuit de breedte van onze gemeente onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en zendingsorganisatie i-Teams.NL Vanwege de huidige coronamaatregelen zullen tijdens deze dienst voornamelijk familie en vrienden van Amy in de kerk aanwezig zijn. De dienst is voor een ieder te volgen op hghg.nl kanaal 2.
Elke week is het ook mogelijk om uw gaven te geven voor ‘de zendingsbusjes bij de uitgang’. De gaven van de zendingsbusjes zijn normaal gesproken voor de IZB en GZB. De zendingscommissie heeft voor zondag 18 april besloten de digitale collecte van de zendingsbusjes voor deze week te bestemmen voor het werk van Amy in Uganda. Wilt u bij het digitaal geven van uw gaven voor de zendingsbusjes Amy’s naam vermelden?

We zijn er stil van…
We worden dagelijks overweldigd door uw reacties in de vorm van giften en bemoedigingen! We verwonderen ons in dankbaarheid…
Er is op moment van schrijven 61% aan maandelijkse giften toegezegd. Wat een groei als we het vergelijken met een paar maanden geleden! Geweldig!
Daarnaast is ook het project- en scholingsgeld van de begroting voor een jaar gedekt.
Alsof dat nog niet genoeg reden tot dankbaarheid is, staan we daarnaast ook versteld van het aantal eenmalige giften. We ervaren het als een stroom van zegeningen en we kunnen niets anders dan God en u daarvoor danken!

De maandelijkse giften zijn nog steeds nodig voor de langere termijn, omdat Amy langer dan twee jaar naar Uganda gaat. Maar vanwege al die eenmalige giften heeft onze zendingsorganisatie ITeams besloten om de ‘80%-van-de-financiën-moet-toegezegd-zijn-voor-vertrek-regel’ iets te laten vieren. Het gevolg is dat we van ITeams binnenkort een officiële ‘go’ kunnen verwachten en er een ticket geboekt kan worden naar Uganda!
Een enerverende tijd voor Amy en voor ons als thuisfrontteam. Het is een tijd van loslaten en vertrouwen, afscheid nemen en opnieuw beginnen, vol van dankbaarheid en verwondering voor Zijn goede zorg!

Hartelijke groet,
ThuisFrontTeam Amy in Uganda

 

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
In de beide diensten op Goede Vrijdag hoopt ondergetekende u voor te gaan. In de morgendienst lezen we het bordje op het kruis (Johannes 19: 19). In allerlei talen is het opgeschreven dat Jezus de Nazarener, de Koning van de Joden is. In de avonddienst staan we stil bij een kruiswoord van de Heere Jezus: “Mij dorst”. We lezen in die dienst Johannes 19: 28 – 42. Op Pasen hoop ik de morgendienst te leiden. Het zal dan gaan over de verschijning van de Heere Jezus aan Thomas. We lezen dan Johannes 20: 1 – 10 en 24 – 31. Hierover zal het dan eveneens op Tweede Paasdag gaan in de Oude Kerk.

Giften
Ter vrije bestemming ontving ik een gift van € 20,- voor de kerk. Br. J. Poortvliet ontving een gift van € 50,- met een vrije bestemming. Voor het verjaardagsfonds werden er bij hem twee gesloten enveloppen afgeleverd. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Kom dan herwaarts tot het kruis met alles wat u drukt. Ook al is dat soms voor het oog van uw omgeving verborgen. Kom herwaarts tot het kruis van Golgotha. Daar is plaats. Ja, daar is úw plaats. Het ruime hart van onze Heiland omvat alles wat zich als hulpbehoevend tot Hem wendt.’

H.F. Kohlbrugge (1803-1875, predikant in Elberfeld Dld)

Tenslotte
Bijzondere dagen beleven we dit weekend. We mogen stilstaan bij het offer van de Heere Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en ook dat de Vader het offer heeft aanvaardt. Want het is Pasen geworden. God heeft Zijn Zoon opgewekt. Wie Hem door het geloof kent, kan het naar hartenlust meezingen: ‘Jezus leeft en ik met Hem. Dood waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik Zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.’ (WK. 178: 1)
Goede dagen gewenst!

ds. W.J. Westland

Meeleven
Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekten en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Anderen hebben te maken met ernstige ziekten en krijgen hiervoor behandelingen. In overleg met betrokkenen is gevraagd of hun naam genoemd mag worden in de Kerkbode zodat we met hen kunnen meeleven. Sommige gemeenteleden hebben aangegeven dat zij liever niet genoemd willen worden. Dit respecteren we uiteraard van elkaar. Bovenstaande betekent dat regelmatig zowel de namen van hen die elders verpleegd worden als van hen die langdurig ziek zijn, vermeld zullen worden in de Kerkbode. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Want het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade. In psalm 84: 9 lezen we: “HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob.” Toen de Heere Jezus aan het kruis hing bleef het stil. Vanwege Zijn lijden en sterven wil de Heere naar ons horen en mogen allen die gebukt gaan onder een kruis zich tot Hem wenden. Hij ontfermt zich op het gebed. Laten we elkaar met deze woorden troosten en bemoedigen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden.

“De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.” (Deuteronomium 31: 8)

Bediening Heilige Doop
Eerste Paasdag zal aan een tweetal kinderen van de gemeente de Heilige Doop worden bediend.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 5 april aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.
Reserveringen
Zondagmorgen 11 april is de dienst weer in De Parel. We willen ook dan weer eerst de gezinnen met kinderen op de basisschool gelegenheid geven om t/m vrijdag 9 april te reserveren. Daarna staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden. Voor zondagmorgen 18 april zal er eerst aan de familieleden van de doopouders gelegenheid worden gegeven zich in te schrijven.

Pareldienst Eerste Paasdag
We herinneren u aan de Pareldienst op zondagavond 4 april. De voorganger is onze plaatsgenoot ds. C.D. Zonnenberg. Het thema is ‘Pasen is geen leven met fake news’. Vanuit het opstandingsevangelie uit Mattheüs 28 zien we dat het brengen van fake news van alle tijden is, maar: wat is waar en hoe ga je er dan mee om?
De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest.
Wil je erbij zijn – dat kan ook met je hele kerngroep – dan moet je je opgeven via www.hghg.nl, Meevieren. Er is ook weer een ministry-team aanwezig. Wil je vanuit huis een gesprek hebben of gebed ontvangen, dan kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl en er zal dan iemand contact met je opnemen. Thuis meekijken kan natuurlijk ook en nodig daarbij gerust iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! De eerstvolgende Pareldienst is op zondag 18 april met ds. Louis Krüger.

Commissie Pareldiensten

Liederen op verzoek
Onze musici hebben gevraagd om input welke liederen u graag zou horen voor of na een kerkdienst. Via het mailadres muziek@hghg.nl kunt u verzoeknummers indienen, zodat de musici hiermee aan de slag kunnen. Misschien hoort u dan uw favoriete lied terug.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid digitaal via Teams gehouden worden op donderdag 15 april 2021, aanvang 20.00 uur.

Citaat
‘Christus kennen, is Hem kennen in de gemeenschap van Zijn lijden.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken
We bidden dat de nu weer oplopende besmettingen met het coronavirus een halt toegeroepen worden. Ook bidden we voor iedereen uit onze gemeente die hiervan de gevolgen ondervindt.
Bid voor de partners van Open Doors die werken op het Arabisch Schiereiland. Een van hen vertelt: ‘Het raakte me dat een collega in tranen uitbarstte. Ze is uitgeput doordat ze zichzelf steeds moet motiveren om aan het werk te gaan. En het werk blijft komen. Na gezondheidsklachten, de coronacrisis en andere problemen hebben onze collega’s een nieuwe dosis moed nodig. Wilt u de Here God hierom vragen?’ (Gebedskalender Open Doors)
Vandaag denken we aan het lijden en sterven van Jezus. Hij stierf in onze plaats. Ook voor mensen die zich nauwelijks voor kunnen stellen dat er een God bestaat, zoals de bevolking van Rostock, een stad in het oosten van Duitsland. Het is het verlangen van gemeentestichters Gerrit en Jorine van Dijk dat ook hier steeds meer mensen de Persoon en het werk van Jezus Christus ontdekken. Bidt u met hen mee? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou op Goede Vrijdag, tijdens de Paasdagen en zondag 11 april gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.
‘God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer is opgestaan!’

(OTH 112: 1)

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
We bidden alle zieken toe in de ellende waarin ze verkeren dat Gods belofte, Zijn Woord, hen levend maakt. (Psalm 119: 50)

Giften
Ouderling W. Huisman ontving een gift van € 50,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 15,- voor de kerk.

Examens
Voor verschillende jongeren zit het volgen van de lessen er (binnenkort) op. Nog even blokken voor het laatste schoolexamen en dan het voorbereiden en doen van de centrale examens. Altijd weer een spannende tijd. Helaas gaan de praktijkexamens voor het beroepsgerichte vak niet door. Sommige scholen hebben daar een oplossing voor gezocht, zodat er toch een praktische toets wordt afgelegd. We wensen jullie sterkte en rust toe in de komende tijd. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemels Vader.

Gelezen/gehoord
‘O God, geef ons de rust te aanvaarden wat niet te veranderen is, de moed te veranderen wat veranderd moet worden en de wijsheid het ene van het andere te onderscheiden.’

Tenslotte
Zo ligt de lijdenstijd weer achter ons en ligt Pasen voor ons. Dat we vanuit de opstandingskracht van Christus onze weg zullen vervolgen. We zien uit naar de zondag, waarop vijf jongeren belijdenis hopen te doen. We bidden hen van harte de zegen van onze God toe, zodat ze vrijmoedig hun jawoord mogen geven. Zo komen ze in de rij te staan van al die anderen die al eerder de Heere Jezus openlijk hebben beleden. Laten we de nieuwelingen omringen met onze aandacht en gebeden. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Vanuit de pastorie
In het toeleven naar Pasen worden onze gedachten gericht op het middelpunt van de schepping, de Heere Jezus Christus (Johannes 1). Hij Die het beeld is van God en kwam om te redden. Nee, Zichzelf zou Hij niet redden. Hij liet ons achter met Zijn stervend beeld. Zo is Hij de weg tot de Vader. Zo maakt Hij plaats voor een nieuw begin, vol van leven en hoop. We wensen elkaar toe, dat we onszelf niet meer genoeg zijn, maar verlangen:
‘O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, verkwik mij met Uw heil’ge gloed. Kom met Uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed.’
Dan kunnen we afdalen naar elkaar en de ander, om die toe te laten in ons hart. Elkaar en de wereld redden kunnen wij niet. Daarom heffen we de handen met alle noden en verdriet (1Petrus 2: 9) en bidden:
‘Kom heilige Geest, doe ons opstaan met Hem, die de Opstanding en het Leven is’.
In Hem alleen is er ademruimte om te leven, nu en eeuwig. Mede namens mijn vrouw, goede Paasdagen toegewenst!

 

 

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 12 april
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Vrijdag 2 april 2021 – Goede vrijdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. J. van Dijk, Ridderkerk
(Weerklank 146: 1, 4 en 50)
19.30 uur wijk 2 Noord ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)
19.30 uur ds. W.J. Westland (groep C2)

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. HGJB

Kinderoppas
09.30 uur: Monica Buijk, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 31: 4
avonddienst: Psalm 135: 11

BOVEN-HARDINXVELD
19.00 uur ds. J.C. Breugem
voorzang: OTH 125 – Mijn verlosser hangt aan ’t kruis

Collecten
1. Onderhoud gebouwen
2. Pastoraat
3. Diaconie

Zondag 4 april 2021 – Eerste paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord ds. G.A. Schreuders, Wierden – bediening Heilige doop
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof (Weerklank 171: 1 en 2)

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)
18.00 uur ds. C. Doorneweerd, Strijen (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid prop. A. Kleijn, Nieuw-Lekkerland – (Weerklank 167:1, 2 en 3)
18.00 uur wijk 2 Noord ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Collecten
Morgendienst: 1. IZB: Dabarwerk
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur: Hester Klop
De Parel 10.45 uur: Jorieke de Vries, Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten):
morgendienst: Psalm 30: 3
avonddienst: Psalm 118: 11

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem  – OTH 130 – Wees gegroet, gij eersteling der dagen
18.00 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk – OTH 107 – Christus, onze Heer, verrees

Kinderoppas
Sandra Baks, Mette Klop, Meta Klop (reserve)

Collecten
1. Diaconie
2. Pastoraat
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Maandag 5 april 2021, Tweede Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland
(Weerklank 438: 1, 2 en 3

NIEUWE KERK
09.30 uur prop. J. Meerkerk (groep C1)

Collecten
1. Fonds Algemene kerkenraad
2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur: Denise de Bruin, Deborah Bijkerk
Nieuwe kerk 09.30 uur: Barbara Verdoold, Sanne Rirmeester

Voorzang (voor beide gemeenten): Psalm 105: 1

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf
OTH 118 – Jezus leeft en ik met Hem

Kinderoppas
Dirry Blom, Anniëlle Spelt, Sijgrid Klop (reserve)

Collecten
1. Evangelisatiecommissie
2. Eredienst
3. Onderhoud gebouwen

Zondag 11 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
18.00 uur wijk 2 Noord ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. G Wassinkmaat, Gameren (groep B1)
18.00 uur ds. P. van de Voorde (groep B2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord ds. J. van Holten, Nunspeet
18.00 uur wijk 3 Zuid prop. P van der Schee, Hoevelaken

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk: Corine Kanselaar, Sanne de Jong
De Parel: Simone Meerkerk, Joram van Houwelingen
Nieuwe kerk; 09.30 uur Judith Schild, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 21: 4
avonddienst: Psalm 73: 13

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.H. Gijsbertsen, Apeldoorn
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Elsja Blom, Daniëlle Terlouw, Renske de Knegt (reserve)

Collecten
1. Stichting Draagt Elkanders Lasten
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.