76-41

Betrokken bij de bouw

“Laten wij toch naar de Jordaan gaan
en ieder daarvandaan een boomstam nemen,
en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen” 
(2 Kon. 6:2a)

 

Het gebeurt niet zo vaak dat er ergens een kerk gebouwd wordt. Echter, wie een kerk wil kopen kan zelfs kiezen. Kerkmeubilair kun je via internet eenvoudig krijgen. Tal van kerken worden verkocht of afgebroken. Bijzonder dus als er juist een kerk gebouwd wordt. Zo opvallend is ook de bouw van het profetencentrum in de tijd van Elisa.

Geestelijke bloei
Geestelijk is het donker. Veel mensen in het Tienstammenrijk dienen Baäl. Maar het is in die tijd dat aan de profeet Elisa het voorstel voor nieuwbouw wordt gedaan. In het land zijn verschillende profetenscholen. Dat zijn gemeenschappen waar jonge mannen onderwijs ontvangen over de God van Israël. Het zijn plaatsen waar Hij van harte wordt gediend en verheerlijkt. Één van die scholen is toe aan een nieuw centrum. Niet omdat het oude verouderd is, maar omdat het uit zijn jasje gegroeid is. Er zijn tegenwoordig zoveel leerling-profeten dat de ruimte te krap is. Bijzonder als je daarover nadenkt. In een donkere tijd met goddeloze koningen op de troon en allerlei religieuze centra waar de afgoden aanbeden en verheerlijkt worden, komt er nieuwbouw voor een kerkelijk centrum. De Heere had al tegen Elia gezegd: ‘Je denkt wel dat je de enige bent, maar Ik zal er nog zevenduizend overlaten die de knie voor Baäl niet buigen’ (1 Kon. 19: 18). De HEERE maakt Zijn woord meer dan waar. 

Is dat niet hoopgevend voor onze tijd? Zien we om ons heen niet dat christenen meer en meer tot de marge gaan behoren? We zijn steeds meer eenlingen in de samenleving. En wat gebeurt er ook binnen de kerk wel? Inwendig zijn gemeenteleden soms al afgehaakt. Toch is dit tijdsgewricht op zichzelf geen blokkade voor de Geest, al geeft deze tijd ons wel te denken. De Heere gaat door met Zijn werk. Pinksteren is het in het hart van een jongere of oudere. Er zijn vandaag kerken die bloeien. Wat is het geheim daarvan? Daar is natuurlijk veel over te zeggen. Maar werkelijke bloei is daar waar God mensen erbij haalt, en ze door het geloof gaan leven van het verzoenend werk van de Heere Jezus en er liefde opbloeit voor Zijn dienst. Als dat gebeurt, is dat niets minder dan een wonder.

Samen bouwen
In het voorstel dat Elisa gedaan wordt, klinkt door dat het samenwerken is. Woorden als ‘wij’, ‘ieder’ en ‘ons’ maken dat duidelijk. “Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken”. Ook aan Elisa wordt gevraagd om mee te gaan. Ieder wordt bij de bouw betrokken. Je ziet het zomaar voor je, daar bij de oever van de Jordaan. De één kapt de bomen. Een ander zaagt de stukken hout. Een derde begint met de bouw. Echt een verbindende activiteit met een goede sfeer. Laat zo de gemeente ook gebouwd worden. Veel verschillende gaven deelt de Heere daarvoor uit (zie Rom. 12:4-8, 1 Kor. 12 en 14). Wat is er mooier om samen bezig te zijn in het Koninkrijk van God met hoofd, hart en handen. Wat kunt ù betekenen bij deze bouw? Houdt dat u biddend bezig? En hoe kun je tijdens de bouw maximaal gericht zijn op de ander?

Een wonder 
Tijdens de bouw gebeurt er iets vervelends. Iemand die dichtbij de Jordaan bezig is met hakken verliest het blad van zijn bijl. Het ijzer valt in het water. En de bijl is niet eens van hemzelf. De man roept het uit tegen Elisa: ‘Ach mijn heer, het was nog wel geleend’. Het inkomen van deze bouwers was geen vetpot. En een bijl was wel wat meer waard dan in onze tijd. Duur gereedschap van een ander dat in één keer weg is. Wat doet Elisa? Hij zegt in ieder geval niet: ‘Wat kan ik er aan doen?! Ik ben alleen voor de geestelijke zaken!’. Nee, hij pakt een mes, snijdt een stuk hout af en gooit het naar de plaats waar de bijl in het water is gevallen. Tegen de wet van de zwaartekracht in komt de ijzeren bijl bovendrijven. Het is niets minder dan een wonder! Al meerdere wonderen heeft Elisa in Gods kracht gedaan. Het valt op dat daar regelmatig wonderen bij zijn die gebeuren in het gewone leven van elke dag. Dit is zo’n wonder. God voorziet om Jezus’ wil eveneens in het gewone. Wat kunnen we biddend veel van de Heere verwachten voor het leven van alledag met zijn moeilijkheden.

Via Elisa zorgt de Heere tijdens de bouw van dit profetenhuis. Daar zit een rijke les in voor de opbouw van Gods gemeente. Wat kun je daarin tegen beperktheden en eigen zwakheden aanlopen. Wat nu? Hoe moet ik dit oplossen? Je ziet alleen maar onmogelijkheden. Soms benaderen we het dan alsof het alleen òns project is. Hier leren wij om veel van God te verwachten voor de gemeente en de kerk, voor evangelisatie en zendingswerk. Hij zorgt voor de bouw van Zijn koninkrijk, op een wonderlijke manier. 

Hij doet dat in het groot en in het klein. Hij geeft opening waar voor ons idee alles dicht zit. Hij geeft wat nodig is, waar wij lege handen hebben. Meer dan eens laat de Heere zien hoe betrokken Hij is en een uitkomst geeft die wij niet hebben kunnen bedenken. Daarom: bouwen èn bidden! Verantwoordelijk en vol vertrouwen.

Want Uw is ’t Koninkrijk, o Heer’,

Uw is de kracht, Uw is al d’ eer.

U, die ons helpen wilt en kunt,

Die in Uw Zoon verhoring gunt,

Die door Uw Geest ons troost en leidt,

U zij de lof in eeuwigheid!

(Gebed des Heeren: 9)

ds. W.J. Westland

 

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. 

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven

Afscheid en bevestiging jeugddiaken

Met dankbaarheid maakt de Algemene Kerkenraad bekend dat broeder J.W. (Willem) Burggraaf zijn benoeming tot jeugddiaken heeft aangenomen. Wij wensen hem, samen met zijn gezin, Gods zegen toe in het ambt. Broeder Burggraaf wordt verbonden aan de kerkenraad van wijk 2-Noord. Zijn bevestiging vindt plaats in de avonddienst van 25 april in de Oude Kerk. In deze dienst zullen we tevens afscheid nemen van broeder J.W. (Jan-Willem) Loeve, als vertrekkend jeugddiaken. We bevelen beide broeders, met hun gezinnen, aan in uw voorbede.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Emmaüswandeling

Doel: Samen een stukje met elkaar oplopen in deze tijd van Corona. 

Wanneer: elke dinsdagavond (weer of geen weer)

Waar: plein Oude kerk

Wie: voor iedereen

Start: tussen 19:15 en 19:30 uur

Hoe lang: dat bepaal je zelf als je maar voor de avondklok thuis bent

Je maakt zelf een groepje van twee mensen om samen een stukje te lopen. Je kunt gelijk starten en bepaalt samen lengte en route. Al lopend kun je van alles bespreken -denk aan impact corona, hoe het met je gaat- en kun je ook luisteren naar de ander. We zullen ook een doos met gespreksvragen gereed zetten bij de deur van de jeugdzaal van de oude kerk waar je een vraag uit kunt halen. Graag de vraag na afloop weer terug in de doos.

P.s.: houd wel voldoende afstand!

Voor vragen: Adriaan van Schoonhoven

acvanschoonhoven@hetnet.nl

Digitaal contact

De geslaagde zoom-activiteit van de 40-dagentijd is op verzoek gemeentebreed voortgezet. De link staat op de voorpagina van de website van HGHG rechtsonder het reserveren voor de diensten onderaan het rijtje “aanvullende videos”. Door op de link te klikken kom je eenvoudig in de zoom-meeting. Iedereen kan deelnemen: via een mobiel, IPAD, laptop of PC. Het is een mooie manier om nieuwkomers kennis te laten maken met andere gemeenteleden en / of elkaar gewoon beter te leren kennen. Ook eenzame of aan huis gebonden gemeenteleden kunnen we zo ontmoeten en bemoedigen. Reacties kunnen naar digitaal@hghg.nl en je kunt hier ook voor vragen terecht.

Commissie Digitaal contact

 

DIACONIE

Bankrekeningnummer diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  18 april 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de nood in Zuid-Soedan, via Red een Kind. Voor kinderen in de regio Baggari in Zuid-Soedan was de situatie al uitzichtloos. Door corona is dat alleen maar erger geworden. De coronacrisis is de zóveelste ramp die hen treft na oorlog, droogte en honger. Red een Kind werkt sinds 2019 in de regio Baggari. Met programma’s op het gebied van voedsel, onderwijs en kinderbescherming wil zij duizenden families weer hoop bieden. Red een Kind zet alles op alles om de meest kwetsbare huishoudens in Baggari ook in deze crisistijd te ondersteunen, maar kan vanwege de gevolgen van de coronapandemie met haar bestaande programma’s op dit moment niet genoeg betekenen. Er is méér nodig om kinderen en hun families nu te redden van de honger en straks te helpen opnieuw zelfredzaam te worden. Helpt u mee gezinnen in Baggari de coronacrisis te overleven? Met bijvoorbeeld 30 euro kan Red een Kind drie arme gezinnen een voedselpakket met meel, bonen zout en olie geven. Graag willen wij als diaconie de noodhulp in Zuid-Soedan ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecten en giften 1e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

We zijn dankbaar dat velen in het afgelopen jaar hun weg hebben gevonden in het geven aan de collecten. Dit kan op verschillende manieren:

– Via het scannen van de QR-code

– Door het over te maken naar NL46 RABO 0373 7195 66 (graag o.v.v. “Collecte”, dit scheelt aanzienlijk in de administratieve afhandeling)

– Door collectebonnen in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau te doen (elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur, met uitzondering van vakanties, kunnen collectebonnen gekocht worden op het Kerkelijk Bureau).

Toch blijven de collecten achter bij de begroting. Schiet het geven aan de collecten er misschien bij in door het niet fysiek samenkomen?

We hopen dat u bij wilt blijven dragen aan de collecten, zodat het College van Kerkrentmeesters aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Vrijwillige bijdragen

In het eerste kwartaal van 2021 is € 223.390 ontvangen. Dat is bijna 64% van het begrote bedrag (€ 350.000) en 59% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). We zijn dankbaar dat de toezeggingen ruim boven de begroting zijn. Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

De kerkrentmeesters

 

ZENDING

Uitzenddienst uitgesteld

De uitzenddienst met Amy de Jong die volgende week zondagmiddag 18 april zou plaats vinden gaat niet door omdat haar vertrek naar Uganda om medische redenen is uitgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt. Wij bidden voor Amy in deze onzekere tijd.

Amy bericht:

Lieve gemeenteleden,

We hebben goed nieuws met u te delen, namelijk dat ik een ‘go’ van ITeams NL hebben ontvangen! Daar ben ik ontzettend blij mee en dankbaar voor. Naar dit moment hebben we afgelopen maanden toegeleefd met elkaar, en nu is het eindelijk zo ver: Groen licht om naar Uganda te vertrekken!

Ook het maandelijks financieel support blijft groeien, dank daarvoor! Op het moment van schrijven staat de teller op 70%!

Tegelijkertijd heb ik een teleurstelling te verwerken. Ik kan nog niet naar Uganda vertrekken vanwege lopende medische onderzoeken. Het is niet ernstig, maar vereist wel verdere aandacht. Het is fijn dat deze aandacht nu gegeven kan worden in Nederland, maar helaas moet ik nog even geduld hebben aangaande m’n vertrek naar Uganda.

Ik mag verder wandelen op het water, aan Zijn hand. Alles op Zijn tijd.

Lieve groet en in Hem verbonden,

Amy

P.s. Ik heb echt ontzettend genoten van de Paastassenactie en van HGHG Maakt Muziek! Ik ben onwijs dankbaar voor de betrokkenheid vanuit de gemeente. Dat is bijzonder en hartverwarmend! Hartelijk dank aan Bakkerij Klootwijk en aan iedereen die een paastas besteld heeft! Hartelijk dank aan het videoteam, de muzikanten en iedereen die betrokken is geweest! Ontzettend mooi om zo met elkaar verbonden te zijn in deze tijd!

JEUGDRUBRIEK

Examens

Na een bijzondere voorbereiding op jullie examens komt de tijd van de examens er aan. De praktijkexamens gaan dit jaar niet door, de theorie-examens wel. Ben jij je nu aan het voorbereiden op de examens, dan laten we graag even van ons horen. Doe je dit jaar examen of weet je iemand uit de gemeente die examen doet, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met het adres erbij.

Doorgeven kan aan:

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl

0614375784

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl 

0612508354

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl

0627228251

Alvast bedankt en heel veel succes bij de voorbereidingen en het maken van de examens.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Online-uitzending 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er opnieuw een online opname vanuit de wijkgemeente uitgezonden worden. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat er in 2021 christelijke gemeenten zijn, is het werk van de Heilige Geest! We zouden het fijn vinden om bij deze opnames de wijkgemeente te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan zang, Bijbellezen, gedicht, en / of anderszins. Van diverse opnames maken we een mooi geheel van zo’n 30 minuten. Het zou fijn zijn als verschillende gemeenteleden (jong en oud) willen meedoen. App, bel 06-22787179 of mail naar erika.de.jong@icloud.com voor opgave of meer informatie.

De Kerkenraad

Hartelijk dank

Rond mijn verjaardag van afgelopen 3 april mocht ik verschillende kaarten, e-mails en telefoontjes ontvangen met felicitaties uit Hardinxveld – Giessendam. Dit heeft mij erg goed gedaan. Graag wil ik ieder daarvoor hartelijk bedanken.

ds. T.C. Guijt

Pastoraat

We leven mee met anderen die een moeilijk ziekteproces kennen. Ook degenen die naast hen staan, bidden we geduld, moed en wijsheid toe. “Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten” (Psalm 31: 19 ber.)

Bijbelkring

De laatste Bijbelkring van dit seizoen is woensdagavond 21 april. Deze avond wordt gehouden in de Nieuwe Kerk. U en jij zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. We beginnen om 20.00 uur. Aan de beurt is het laatste hoofdstuk van het boekje. Daarbij hoort Exodus 40. Dit gedeelte gaat over de bouw van de tabernakel. Daarmee krijgt het woord ‘eredienst’ in de titel van het boekje echt een gezicht. We hopen en bidden op een gezegende avond met elkaar.

Gelezen

“Onderschat niet hoeveel de macht van God kan doen in jouw leven door middel van de Bijbel. De stem van de Heere kan zelfs onze krachtigste tegenstand breken, onze wanhoop bezweren, ons van schuld bevrijden en ons naar Hem toe leiden.”

Tim Keller

Tenslotte

We denken aan Amy de Jong. Zondagmiddag zou zij uitgezonden worden naar Uganda. Dat dit niet door kan gaan is echt een teleurstelling. We hopen van harte dat deze dienst over niet al te lange tijd alsnog gehouden zal worden en dat ze dan in Uganda aan de slag mag gaan in het Koninkrijk van God. We leggen het in Gods handen.

In de komende tijd wil ik de prekenserie over Elisa vervolgen. We zijn toegekomen aan 2 Koningen 6. Vandaar dat er in dit kerkblad alvast een meditatie staat over 2 Koningen 6:2a. Maar eerst is er zondagavond een leerdienst over bekering. Bekering is een woord dat vaak klinkt, maar wat is het precies? Het is mooi dat deze leerdienst zo kort na Pasen valt. Want in de bekering gaat het ook om de opstanding van de nieuwe mens en dat is onmiskenbaar verbonden met de opstanding van de Heere Jezus. We lezen in de dienst zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. U en jou een leerzame dienst toegewenst!

Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds.W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, 

scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor alle zieken in onze gemeente. Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!’ (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Reserveringen

Tijdens de doopdienst zijn alle plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van beide doopouders. 

Zondagmorgen 25 april a.s. is er in de Parel weer een dienst, waarbij we eerst de gezinnen een plaats willen geven. Vanaf zaterdag 24 april kunnen dan overige gemeenteleden nog inschrijven.

Pareldienst

Op zondagavond 18 april is er een Pareldienst, waarin voorgaat ds. Louis Krüger, verbonden als binnenvaartpastor aan de Koningskerk in Rotterdam.

Het thema is “Kwade machten om ons heen”. Vanuit diverse Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament wordt dit verder uitgewerkt.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect.

Er is in de zaal weer een ministry-team aanwezig; dit team is ook 24/7 bereikbaar via ministry@hghg.nl

Als je er in de Parel bij wilt zijn, moet je je opgeven via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 2 mei met ds. Hans Schaap.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk tweemaal € 20,-. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Citaat

Na de dood begint iets nieuws. Daarover heeft geen macht van de dodenwereld ook maar iets te zeggen.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor de gemeenteleden die dreigen af te haken. Dat we in liefde naar hen omzien en hen zo mogelijk betrekken bij het gemeenteleven.

Nog herstellend van de oorlog, kreeg Syrië een grote klap van de coronacrisis. Bid dat ook dit land vaccins krijgt. Bid om bescherming van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel. Velen van hen zijn al gestorven, bid dat de anderen op wonderlijke wijze door de Here God beschermd worden. (Gebedskalender Open Doors)

Cuba bevindt zich in de diepste economische crisis in dertig jaar. In het hele land zijn grote voedseltekorten, veel winkels zijn leeg en Cubanen staan uren in de rij voor levensmiddelen. Zoals bij elke crisis worden de kwetsbare mensen in de samenleving het hardst getroffen. Bid voor hen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl, 

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn vele zorgen en noden in de gemeente. Mensen in het ziekenhuis, verpleeghuis, mensen die in isolatie moeten zitten. Daarnaast zijn er vele andere vormen van ziekte, ook psychisch. We zien dat we leven in een gebroken wereld. 

Ondanks alle zorg en verdriet en pijn is één ding zeker: de Heere regeert en Zijn weg is de beste, ook al begrijpen we die vaak niet. Het gaat altijd goed als op de bodem van ons hart leeft wat Paulus zegt in Filipp.1:21: Want het leven is…….Christus.

Gift

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 10 voor de kerk.

Terugblik

In de avonddienst van Eerste Paasdag mochten 5 personen uit onze wijk belijdenis van het geloof afleggen. Onze predikant preekte over Johannes 20: 24-31.

Gemeente zijn: ‘Moderators’ gezocht

Verbonden zijn met elkaar kan op veel verschillende manieren. In deze kerkbode leest u over de mogelijkheid samen te wandelen. Zondagmiddag j.l. is een groep jongeren rond Gods woord bijeen geweest. Een initiatief met een prachtnaam Rejoice: Wees blij. Een aantal jongeren uit onze wijkgemeente vormt op dit moment ook een WhatsAppgroep waarin ze samen een Bijbelleesrooster volgen. Over het gelezen Schriftgedeelte kan in de appgroep gedeeld, gevraagd, bemoedigd en geantwoord worden. We zijn op zoek naar ‘moderators’, mannen of vrouwen, jong tot oud, die als groepsbeheerders met een groepje mensen een Bijbelleesrooster willen volgen om ook op die manier verbonden te zijn rond het Woord van onze God. Het zal gaan om een rooster dat twee tot drie maanden loopt. Daarna kan het groepje weer worden opgeheven. Bent u geen type om groepsbeheerder te zijn maar lijkt het u of jou toch fijn om van zo’n groep deel uit te maken, reageer dan ook naar ouderling303@hghg.nl. U kunt zich ook melden bij uw sectieouderling. We horen graag.

L.H.Y. Eskes / L.T. Veldman

Gelezen / gehoord

God wil een zelfverzekerd bouwen op eigen capaciteiten ontmoedigen, geloofsvertrouwen aanleren en de hantering van een hemelse wapenrusting stimuleren.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

ACTIVITEITENAGENDA

= De Parel, kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 17 april 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek (ingang: kb)

Maandag 19 april 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

Zondag 18 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds.L.W. de Haan, Genderen

Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds.E. van Wijk, Sprang-Capelle (rb)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. (groep C1) ds.M.A. Kuijt, Wijk en Aalburg

18.00 uur ds. (groep C2) ds.W.J.Westland

Heid.Cat. Zondag 33

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid prop.A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur wijk 2 Noord ds.L. Krüger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Red een Kind, Zuid – Soedan

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Oude Kerk:

09.30 uur Joyce Versluis, Juliët Boon 

Nieuwe Kerk:

09.30 uur Miranda Batenburg, Madeleine van Milligen

De Parel:

10.45 uur Loïs Veldman, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 22 

avonddienst: Psalm16: 6

 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.