76-42

Driemaal: scheepsrecht

“Dit nu was de derde keer dat Jezus Zich aan Zijn discipelen openbaarde, nadat Hij uit de doden opgewekt was.”

(Johannes 21: 14)

____________________________________­­­________________

Blijkbaar heeft de evangelist Johannes de tel bijgehouden. Het aantal keer dat Jezus na Zijn opstaan aan Zijn leerlingen is verschenen, heeft hij goed geadministreerd. In het slothoofdstuk van zijn evangelie telt hij de derde keer. En dat ‘scheepsrecht’, dat hebben wij ervan gemaakt.

Toch vindt deze ontmoeting plaats aan de waterkant, bij de schepen, die aan wal getrokken zijn. Daarbij zijn de discipelen, voor wat een aantal van hen betreft, achter Petrus aangegaan en in de boot gestapt om te gaan vissen. Een te vergeefse uitruk trouwens, totdat een onbekende Man vanaf het strand de opdracht geeft het net over de andere boeg te gooien.

Zo gezegd, zo gedaan. De vangst?: niet te weinig: 3x3x17. Blijkbaar wil Jezus’ woord nog steeds gehoord èn gehoorzaamd worden en blijkbaar werkt Jezus’ woord wonderen! Om nooit te vergeten!

Van die grote vangst gaat gegeten worden. Er is genoeg voor iedereen. Niet hoeft er met spanning naar Jezus gekeken te worden zoals bij de vermenigvuldiging van de vijf broden en twee vissen. Gaat dit genoeg worden voor wel zo’n 5000 man? Het is geen vraag voor hen. Het spannendste komt immers nog…

De derde keer is het nu, dat de Heere Jezus Zich openbaarde aan Zijn discipelen. Voor wat het evangelie van Johannes betreft, zeggen we er dan bij. Bij de voorgaande ontmoetingen was het met name Thomas, die gemist wordt en de keer erop dat Thomas gevist en gevangen wordt. Deze keer, de derde keer, is het Petrus, die aan de tand gevoeld gaat worden.Tot drie keer toe, zelfs…

Drie keer een vraag van de Opgestane aan Zijn opstandige discipel. Wonderlijk!

Drie maal een vraag aan hem, die in elk geval zichzelf en zijn eigen hachje enorm lief had. Herkenbaar!

Drie keer een vraag aan hem, die uiteindelijk -naar buiten-bijbelse overlevering- zijn dienen met de dood moet bekopen, inderdaad: uit liefde tot Zijn Meester. En that ’s the question!:

Hebt u Mij meer lief dan dezen?

Hebt u Mij lief?

Houdt u van Mij?

Nou is het niet zo moeilijk om vlotweg en voor de vuist weg een antwoord te geven op deze vragen. Ja, natuurlijk geloven we! Maar misschien klinkt het bij herhaling wel irritant wanneer deze vraag van de Hartenkenner bij uitstek naar je hartelijke relatie tot Hem klinkt in de kring van medeleerlingen. En ook hier is die drie keer niet voor niets. Immers juist dat herhaalde positieve antwoord, dat haast gesmeerd aan je lippen ontloopt, dat brengt best wat te weeg. Niet voor niets moet Petrus na de derde keer dat de vraag gesteld wordt, huilen. Zijn antwoord, dat hij van de Meester houdt, komt pas nadat hij heeft gezegd: “U weet alle dingen…”

Ja, zeg dàt…! U weet alle dingen. Dat Petrus van Hem houdt, maar ook wat daar een aantal weken geleden heeft plaatsgevonden. Tot drie maal toe:

“Hij verloochende Hem en zei: Vrouw, ik ken Hem niet.

Ook u bent een van hen. Maar Petrus zei: Mens, dat ben ik niet. Maar Petrus zei: Mens, ik weet niet wat u zegt.”

Dat alles bracht het kraaien van de haan te weeg en ook verdriet en huilen bij Petrus.

Loochenen…., ontkennen…, niet er voor uitkomen. Zeggen, dat er niks is tussen jou en Hem.

Kun je dat maken? Blijkbaar. Lettend op je eigen veiligheid.

Kun je dat maken? Nee! De Heere Jezus alleen kan dat máken. Juist door die schijnbaar eenvoudige vragen in veelvoud te stellen met verschillende bewoordingen. Daardoor wordt me de spiegel voorgehouden.

Mijn Jezus, ik houd van U, zo klinkt een mooi lied. Maar wanneer dan? En hoe dan? En was dat er bij voortduur? In voor- en tegenspoed? Was dat er met de wind in de rug, of ook bij de wind van voren? Ja, of nee zeggen is zo gauw gebeurd. Maar nu serieus: het is wèl Jézus, Die het je vraagt: Heb je Mij lief!?

C.D. Zonnenberg

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Gemeente in coronatijd

In de achterliggende periode hebben we opnieuw meerdere persconferenties gehoord, waarin telkens de boodschap klonk dat er geen ruimte is voor versoepeling van de maatregelen rondom het coronavirus. De situatie is te ernstig en te onzeker. Velen hebben dit inmiddels ook aan den lijve ondervonden. Maar ook de economische, sociale en maatschappelijke gevolgen zijn groot. Stappenplannen, met perspectief voor de komende tijd, blijken mensenwerk en moeten steeds weer worden bijgesteld. Perspectief komt dan ook niet van beneden, maar van Boven.

Wel is het goed om met verwachting te blijven kijken naar de toekomst, en ook na te denken over welke mogelijkheden er zijn, juist ook als er versoepelingen komen. Om hier richting aan te geven is er in overleg met de overheid een routekaart voor kerken opgesteld die voor verschillende risiconiveaus richtlijnen geeft. Binnen de gemeente hebben we afgesproken deze routekaart als leidraad te gebruiken voor mogelijke vervolgstappen. Dit betekent dat we hier verantwoord mee willen omgaan, maar dat niet alle details precies voor onze situatie toepasbaar zijn.

Overeenkomstig de routekaart bevinden we ons nu nog in het hoogste risiconiveau, en kunnen er nog geen echte aanpassingen worden gedaan aan de geldende maatregelen. Zodra de situatie het toelaat, zullen als eerste verruimingen in het aantal kerkgangers per dienst en wat de samenzang betreft te verwachten zijn. Inmiddels blijkt ook dat voor bestuurlijke vergaderingen, zoals kerkenraden en colleges, niet alle onderwerpen zich lenen voor digitale vergaderingen. Incidenteel zullen daarom wel weer fysieke vergaderingen worden gehouden, met in achtneming van de basisregels. De routekaart geeft hiervoor ook de benodigde ruimte.

Voor jeugd- en kringwerk blijven de mogelijkheden tot fysiek samenkomen echter nog zeer beperkt. Ook voor de zondagsschool zijn de risico’s nog te groot, omdat hier veel kinderen van verschillende bassischolen bij elkaar komen. Om toch met elkaar verbonden te blijven, worden er diverse digitale mogelijkheden aangeboden en wordt er gezocht naar kleinschalige buitenactiviteiten, nu het weer dit vaker toelaat. Ook de jongerenbijeenkomst ‘Rejoice’ is een voorbeeld van het zoeken naar mogelijkheden.

Hopelijk wordt binnen enkele weken duidelijk of het mogelijk is om bijvoorbeeld als Bijbelkring of catechisatie-groep een afsluitende bijeenkomst te organiseren. Als hiervoor ideeën bestaan, laat dit gerust weten aan uw kerkenraad, zodat we gezamenlijk naar mogelijkheden kunnen zoeken.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

HGHG online / videoteam

Gebruik van de socials

Het is zichtbaar dat we als gemeente op digitaal gebied steeds nadrukkelijker aanwezig zijn op de diverse media. Toch is daarbij enige structuur wel nodig. We zijn als videoteam dankbaar voor alles wat rond de kerkdiensten gebeurt qua uitzendingen. Tegelijk is er op de socials van de gemeente ook heel veel activiteit. We gebruiken ze (bijv. Facebook en Instagram) om informatie te delen. Zo hopen we iedereen te bereiken waar dat nodig is.

Het is het goed om nog even de afspraken onder de aandacht te brengen. Als ergens een bericht voor op onze socials geplaatst moet worden, moet er in de eerste plaats een relatie zijn met onze gemeente. Daarnaast is het belangrijk dat de tekst en eventueel een afbeelding of foto wordt aangeleverd. Het is dus niet standaard dat als ergens een aankondiging over in de kerkbode staat, dit ook op de socials verschijnt. Berichten voor de socials kun je met tekst en afbeeldingen sturen naar videoteam@hghg.nl

Aanvraag uitzending trouw- en rouwdiensten

en andere extra uitzendingen

Wat we ook graag onder de aandacht brengen, zijn de aanvragen voor trouw- en rouwdiensten die via de stream uitgezonden moeten worden. De intentie is om hier altijd in de kunnen faciliteren. Daarvoor is er gezocht naar teamleden die ook overdag beschikbaar kunnen zijn. De afstemming hiervoor is belangrijk. Aanvragen voor trouw- en rouwdiensten, maar ook andere extra uitzendingen op onze kanalen, worden op allerlei manieren aangevraagd. Daardoor gaan soms allerlei mensen aan het werk en is de aansturing en de bemensing nu vaak erg onoverzichtelijk. Daarom: Is er een uitzending van een trouw- of rouwdienst of een andere extra uitzending nodig, dan moet deze vanaf nu aangevraagd worden door een mail te sturen naar videoteam@hghg.nl. Vandaaruit wordt een en ander gecoördineerd.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 25 april 2021

De diaconale collecte is bestemd voor International Justice Mission (IJM). IJM zet zich in voor bestrijding van moderne slavernij en mensenhandel. Veel mensen denken dat slavernij al honderden jaren niet meer bestaat. Toch zijn er nu meer slaven dan ooit in de wereldgeschiedenis. Miljoenen kinderen, vrouwen en mannen worden mishandeld, verkracht en uitgehongerd in boerderijen, bordelen, vissersboten en fabrieken. Er worden miljarden euro’s verdiend aan slavernij. Gedreven door hebzucht en met rust gelaten door lokale rechtssystemen, verdienen eigenaren van slaven veel geld met deze misdaad. Meestal zijn het de armste mensen die gedwongen worden te werken als slaven. Niemand die hen beschermt. Slaven hebben hulp nodig om terug te vechten. Vechten slaven voor hun vrijheid, dan worden zij verschrikkelijk mishandeld. International Justice Mission is een wereldwijde organisatie die slavernij aanpakt. Ze sporen kinderen en volwassenen op die slachtoffer zijn van geweld, slavernij en mensenhandel. Ook ondersteunen zij de lokale autoriteiten in het bevrijden van de slachtoffers en zorgen vervolgens voor hun eerste levensbehoeften, zoals een veilig onderkomen, voedsel, medische zorg, nazorg en onderwijs. Voor ieder individu maken wordt een persoonlijk nazorgplan gemaakt. De diaconie ondersteunt de aanpak van slavernij en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 april en maandag 2 mei.

Zending

Nieuws vanuit Zuid-Afrika

Wat een zegen om ons tweede zoontje te mogen verwelkomen. Yoël is op 18 maart geboren en nu alweer een maand oud. Hij is een gezonde baby, groeit goed en slaapt veel. Op zijn geboortekaartje hebben we Jesaja 44: 3 gezet: ‘Ek sal my Gees uitgiet op jou kinders, my seën op jou nakomelinge’. We zijn dankbaar voor Gods belofte dat hij Zijn Geest uitgiet op de volgende generatie. Niet alleen op onze kinderen maar ook de kinderen die we bereiken met de Bijbelclubs. Layberine is zo’n voorbeeld waarvan we zien dat God in haar hart werkt. Ze kwam als kind bij onze Bijbelclubs, elke week trouw en dat voor tenminste tien jaar. Ze is nu klaar met de middelbare school en momenteel bezig met de cursus ‘kinderevangelisatie’, om op haar beurt kinderen te bereiken met Gods Woord. Zo bemoedigend!

We bidden dat veel meer kinderen aangeraakt zullen worden en hun hart aan Jezus zullen geven.

Momenteel ben ik nog met zwangerschapsverlof, maar gelukkig kunnen alle Bijbelclubs doorgaan en kan ik alle zorg en aandacht aan Yoël (en Yochanan) geven. Voor Yochanan was het even wennen om niet meer alle aandacht van papa en mama te krijgen. Gelukkig gaat dat nu heel goed en is hij superlief voor zijn nieuwe broertje. Dank voor alle lieve berichtjes, kaartjes en meeleven. Het doet altijd goed om berichtjes uit Hardinxveld te krijgen.

We hebben nog steeds plannen om op verlof naar Nederland te gaan. Inmiddels zijn we bezig om paspoorten te regelen voor onze kinderen. Zodra dit geregeld is, kunnen we tickets boeken. We denken zelf aan september of wellicht december, zodat Werner meer verlof kan krijgen van zijn werk. We zien er in ieder geval naar uit om na drie jaar weer Nederland te bezoeken!

Bericht van Amy

Hallo gemeenteleden, Rondom de uitgestelde uitzenddienst en de latere vertrekdatum naar Uganda, bij dezen wat vragen en antwoorden.

Hoe gaat het met je?

Goed! Ik voel me lichamelijk prima en heb geen klachten.

Moet ik me zorgen maken wat betreft je medische situatie?

Voor nu niet. We weten nog bijna niets, dus er is ook nog niets om ons zorgen over te maken. Ik ben blij en dankbaar dat ze er verder hier in Nederland naar kunnen kijken op 28 april. Dan ga ik naar een gespecialiseerde arts.

Had je dit gedeeld met iedereen als je niet in het proces van weggaan had gezeten?

Nee, dan had ik het alleen met familie en nabije vrienden gedeeld en eerst afgewacht tot 28 april. Maar omdat de uitzenddienst al gepland stond op 18 april en het vertrek eind april, moest er in dit stadium al gecommuniceerd worden. Dat voelt best kwetsbaar, want het gaat dan ineens een gehele kerkelijke gemeente en achterban aan.

Wil je verder nog iets delen rondom wat er medisch aan de hand is?

Nee, liever niet. Ik probeer zo open mogelijk te zijn via alle kanalen, maar niet elk detail hoeft gedeeld te worden denk ik. Er zijn nog veel dingen onbekend en onzeker in dit stadium, dus ik wil liever eerst afwachten. Ik hoop op begrip daarvoor.

De uitzenddienst stond eerst gepland op 18 april, Is er al een nieuwe datum voor de uitzenddienst?

Nee, de kerkenraad wil eerst afwachten hoe het medische proces gaat verlopen. Na 28 april gaan we met elkaar kijken naar een nieuwe datum.

‘Van uitstel komt afstel’. Ga je nog wel naar Uganda?

Jazeker! Er is geen sprake van afstel. ‘Hij die roept is getrouw en zal het ook doen.’

Wanneer hoop je naar Uganda te vertrekken?

‘Zo snel mogelijk’, mijn hoop is dat dat alsnog in mei of juni is. Het is afwachten.

Ik zie er onwijs naar uit om naar Uganda te vertrekken, maar alles op Zijn tijd!

Lieve groet, Amy

P.s. Heel onverwacht en heel spontaan heb ik afgelopen zondag toch nog een soort ‘uitzenddienst’ gehad tijdens de Pareldienst. Ik zat daar vanwege de spreker die vanuit zijn gemeente ook een donatie heeft gedaan en me graag wilde ontmoeten. Ik vond het heel bijzonder en heel bemoedigend! Dat dit gebeurt op de dag dat ik eigenlijk m’n uitzenddienst zou hebben, ervaar ik als een grote bemoediging van God! Dank aan allen die mee gebeden en mee gezegend hebben!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

De dichter van Psalm 10 zegt: “U aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in Uw hand geeft (..) U zult hun hart versterken, Uw oor zal er acht op slaan”. (Psalm 10: 14 en 17)

Gelezen

‘Wanneer ik op mijn sterfbed lig en de duivel houdt mij al mijn zonden voor, zal ik hem gelijk geven. Maar ik zal in geloof de hand leggen op mijn voorhoofd, daar waar het water van de doop is gesprenkeld, en de engelen zullen mij dragen tot in de schoot van Abraham’

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

Met een hartelijke groet voor u en jou,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Ook andere zieken, thuis en in instellingen, bidden we de zegen van onze Heere toe. “En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop, die is op U!” (Psalm 39 :8)

Reserveringen

Zondagmorgen 25 april is de dienst in De Parel. We geven ook dan eerst aan de gezinnen met kinderen op de basisschool de gelegenheid om t/m vrijdag 23 april te reserveren. Daarna staat de inschrijving open voor overige gemeenteleden.

Bevestiging en afscheid ambtsdrager

In de avonddienst van a.s. zondag zal broeder Willem Burggraaf bevestigd worden in het ambt van jeugddiaken. In deze dienst nemen we afscheid van broeder Jan-Willem Loeve. We bevelen beide broeders en hun gezinnen aan in uw voorbede.

Pareldienst

Zondagavond 2 mei is de volgende Pareldienst. Voorganger is ds. Hans Schaap, PKN predikant-pionier in Rotterdam-IJsselmonde.

Thema is ‘In de ban van het kruis’. Pas ná Pasen valt het kwartje bij Jezus’ leerlingen en gaan ze beseffen wat er met Jezus’ kruisdood en zijn opstanding is gebeurd. Gaandeweg raken zij ‘in de ban van het kruis’. Jezus’ overwinning aan het kruis en met Pasen wordt het fundament waar ze uit leven en de boodschap waarmee ze de wereld in trekken.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom. Er is in de zaal een ministry-team aanwezig, dat ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar is.

Reserveren doe je via MEEVIEREN.nl. Er is een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan! Gebruik hiervoor de flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 16 mei met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor het verjaringsfonds en € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Citaat

‘Wil je zondag zegen ontvangen, dan dien je daar vanaf maandag om te bidden.’

dr. M.J. Kater (1962)

Bidden en danken

Wilt u bidden voor het beroepingswerk van onze wijkgemeente.

Bid voor hen die er alleen voor staan in de opvoeding van hun kinderen. Bid om wijsheid en de Heilige Geest zodat zij een goed voorbeeld zijn voor hun kinderen in hun relatie met de Here Jezus. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de gemeente in Kombinat (Albanië) waar de familie Duits bij betrokken is. Bijna twee jaar na de zware aardbeving -waarbij ook hun kerkgebouw zwaar is beschadigd- is er nog geen definitief kerkgebouw gevonden. Bid om wijsheid voor het leiderschap van deze gemeente in het nemen van beslissingen en het zoeken naar mogelijkheden voor een vervangend kerkgebouw. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Maar alles komt in een ander perspectief te staan. Daarom juicht David het bijna uit: “De HEERE zal Zijn werk voor mij voltooien.” Zij die in dit geloof leven, kunnen en mogen ook in dit geloof sterven.

Consistorievergadering

Vorige week maandag hebben we als ouderlingen onze verantwoordelijkheden met betrekking tot het pastoraat besproken. In dit overleg kwam ook het belang van het pastorale aanspreekpunt ter sprake. Graag brengen we nogmaals onder de aandacht dat de wijkouderling het aanspreekpunt is bij pastorale vragen, ziekte of zorg, De wijkouderling zal -indien nodig en in overleg- de predikant hiervan op de hoogte stellen en eventueel het bezoekwerk afstemmen. Bij pastoraat rondom geboorte, huwelijk of overlijden kan direct contact worden opgenomen met de predikant. We vertrouwen dat dit de pastorale betrokkenheid en de afstemming van het bezoekwerk ten goede komt.

Gelezen/gehoord

‘Het echte doel van pastoraat is niet het wegnemen van het lijden, maar geestelijke groei door het lijden heen.’

Tenslotte

Op 27 april hoopt koning Willem-Alexander zijn 54e verjaardag te vieren. Vanuit de media weten we dat er al heel wat te doen is geweest over een nieuw gemaakt koningslied. Wij hebben ons Wilhelmus en dat zal ook dit jaar vanuit de christelijke gemeente klinken. Zo drukken wij onze verbondenheid uit met ons koningshuis en met de Koning der koningen.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

 

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Elke zondag- en woensdagavond

20.45 uur
Digitaal contact HGHG – zie website hghg.nl 

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 25 april 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur
wijk 2 Noord, ds. E van Rooijen, Noordeloos

NIEUWE KERK

09.30 uur
ds. (groep A1) ds. W.J.Westland

15.30 uur
ds. W.J. Westland, bediening
Heilige doop

18.00 uur
ds. (groep A2) ds. J.P. Nap, Hoevelaken

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord, L.P.J. van Bruggen, Westkapelle

18.00 uur
wijk 3 Zuid, ds. F. Hoek, Schoonhoven

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – IJM (bestrijding slavernij)

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2.Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Nieuwe kerk:

09:30 uur: Judith Meerkerk, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Tien geboden: 2

avonddienst: Psalm 118: 13

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur
ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan de IJssel

18.00 uur
ds. J.C. Breugem

Kinderoppas

Annelies Boot, Janieke Alblas, Marije Leeuwestein (reserve)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad dat op 30 april verschijnt is een dubbelnummer, 8 mei verschijnt het kerkblad niet.