76-43,44

Gedachten over de schepping

(n.a.v. Gen.1: 26-31 & Rom. 8: 18-25)

(Mattheüs 18:1)

____________________________________­­­________________

In deze tijd van het jaar mogen we ons verwonderen over de kracht en pracht van de schepping. Na de winterperiode komt alles weer tot leven en bloei. Het lokt velen naar buiten om van de lentepracht te genieten. Het doet ons goed en bezorgt ons nieuwe kracht.

Onbewust ervaren we hier een opmerkelijk verschil tussen de schepping en wie wij zijn als mens. Dat lezen we in de scheppingsverhalen. Hoewel God ons schiep uit het stof der aarde, schiep Hij ons naar Zijn beeld en gelijkenis (1: 26); Hij blies zijn levensadem in ons (2: 7). Dat betekent dat we in relatie staan tot die schepping, en tegelijk anders zijn. We zijn in staat om in relatie tot de schepping, tot elkaar en tot God te leven en daarop te reflecteren.

God gaf Adam en Eva vervolgens het voorrecht om in liefde tot Hem zorg te dragen voor Zijn schepping. “Wees vruchtbaar, wordt talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen.” (Gen.1: 28) Daarmee is gezegd dat de schepping niet ons eigendom is, maar Gòds schepping. Dat ervaar je in de ontmoeting met de schoonheid in de schepping. Ze is anders dan ik, en tegelijk sta ik in relatie tot haar om er zorg voor te dragen uit liefde voor God, de Bron van leven en liefde.

Wat heeft de zonde hier veel kapot gemaakt. Gevoed door de leugen van satan zag Eva dat ‘die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog, ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden en at.’ (Gen.3:6) Daarmee maakte ze de schepping los van de Schepper om die tot haar eigendom te maken. We weten inmiddels waar dat toe leidt. We respecteren het anders-zijn van de schepping niet meer als Gòds creatie. We gebruiken haar om maximaal tegemoet te komen aan onze begeerte en idealen (vgl. Openb.17-18). Momenteel ligt de aarde te zweten, uitgeput door egoïsme en consumptiedrang. Ze komt niet tot haar doel. Daarmee is de schepping aan de zinloosheid onderworpen. Wat krijgen Paulus woorden zo bijzondere betekenis: “Want de schepping is aan de zinloosheid onderworpen.” (Rom. 8: 20)

Paulus schrijft uiteraard verder! Hij leeft immers, net als wij, na de opstanding van Jezus Christus. Hij stond op als begin van de nieuwe schepping. In Hem schuilt het herstel voor deze gevallen schepping. Die is weliswaar aan de zinloosheid onderworpen, maar ‘in de hoop dat ook de schepping zelf zal bevrijd worden van de slavernij van het verderf om te komen tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.’ (vs.22). Nu zucht de schepping, en ook wij die geloven. Het is barensnood, wachtend op de geboorte van de nieuwe morgen die gloort in de belofte van het Evangelie van Pasen. Christus zal Zijn schepping vernieuwen. (Openb.21:5) Ze zal vol zijn van Gods heerlijkheid. Allen die hun hoop op Christus stellen, zullen daarop straks met Hem leven en regeren. (Openb.20:6; 22:5) Genietend op Zijn vernieuwde schepping, in liefde tot Hem.

Dit perspectief geeft een christelijk fundament onder onze bezinning op rentmeesterschap en duurzaamheid. Ook dat is geloof en het raakt de grote en kleine keuzes die we maken om te consuminderen, tevreden te zijn met wat we hebben, zorgvuldiger om te gaan met ons afval, enz.. Nee, we zullen de wereld er niet mee redden. Maar het mag wel een uiting zijn van ons geloof. We respecteren de schepping in haar anders-zijn: als schepping van Gòd. Onze liefde voor de (gevallen) schepping die zucht, mag een uiting zijn van onze liefde tot haar en onze Schepper.

Ondertussen zuchten wij mee met de gevallen schepping, verlangend naar de dag dat alle dingen nieuw zullen worden. De machten van het kwaad, moeite en tranen zullen daar niet zijn. Wel ongekende vrijheid en eindeloze vreugde in de aanwezigheid van onze Schepper. Die toekomst wenkt ons vanuit de verte. We zullen weer Beelddrager zijn van God, door onze Heer Jezus Christus. In die hoop worden we zalig. (Rom. 8: 24-25)

ds. P. van de Voorde

 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Rommelmarkt

Zoals u weet is het door de huidige omstandigheden van belang om sociaal contact te beperken en te voorkomen dat mensen in groepen bijeen komen. Daarom hebben we voor de tweede keer de moeilijke beslissing genomen om de rommelmarkt te annuleren. Als commissie hadden we nog de hoop om de datum te verzetten naar juni, maar ook dat is niet haalbaar. We gaan geen alternatieve activiteiten organiseren en hopen volgend jaar weer een ‘gewone’ rommelmarkt te kunnen organiseren. We hopen op uw begrip voor het genomen besluit.

De rommelmarktcommissie,

Giessendam / Neder Hardinxveld

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 2 mei 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we stichting MAF. Mensen die in de uithoeken van de aarde wonen zijn vaak afgesloten van de buitenwereld. Dit beperkt hun mogelijkheden om zich te ontwikkelen, hulp te ontvangen en het Evangelie te horen. Stichting MAF (Mission Aviation Fellowship) is er voor de mensen die in deze afgelegen gebieden leven. Met 130 vliegtuigen en via communicatiemiddelen maakt MAF hen bereikbaar voor hulp en het Evangelie. Meer dan 1.000 (hulp)organisaties doen dankzij MAF sneller, efficiënter en veiliger hun werk. Mogen we rekenen op uw gift maar vooral ook op uw gebed, zodat MAF door kan gaan met dit werk?

Diaconale collecte zondag 9 mei 2021

Zondag 9 mei wordt in onze gemeente een noodhulpcollecte voor Project 10 27 gehouden. De opbrengst is bestemd voor de hulpverlening aan vluchtelingen in Centraal-Afrika. Het jaar 2020 was zeer onrustig voor het noordoosten van Congo. Honderden dorpen zijn platgebrand, duizenden mensen gedood en een half miljoen mensen zijn gevlucht. Steeds laait het geweld weer op. Sinds het begin van dit jaar zijn er alweer bijna 200 doden gevallen. Honderden mensen raakten gewond. Meer dan 40.000 mensen vluchtten voor het geweld van lokale milities. Mensen rouwen. Ze zijn alles kwijt. Een partner van de GZB steunt opgevangen vluchtelingen. Om één familie te helpen -met maïs en bonen en een bijdrage voor levensonderhoud- is € 32,- nodig. Daarnaast helpt de partner mensen terug te keren naar hun dorp. Vaak moeten ze helemaal opnieuw beginnen. Om te kunnen opstarten ontvangen zij een pakket met tentzeil, een schoffel en zaaigoed. Hiervoor is € 30,- nodig. De diaconie wil de noodhulp in Centraal-Afrika graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Jeugdwerk

Beste ouders en kinderen die betrokken zijn bij 

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’,

Als bestuur van de zondagsschool hebben we overlegd of we weer kunnen beginnen. De kinderen die naar de zondagsschool komen zitten op verschillende scholen en in verschillende klassen. Daarom lijkt het ons op dit moment niet verantwoord om opnieuw te starten.

We vinden het erg moeilijk om deze beslissing te nemen, maar hebben geen andere keus. We hopen en bidden, dat we D.v. in het nieuwe seizoen weer met de kinderen samen kunnen komen rondom Gods Woord.

We hopen u hiermee duidelijkheid te brengen omtrent de zondagsschool. Wij wensen u allen Gods nabijheid en Zegen in deze moeilijke tijd.

Met een hartelijke groet,  

het bestuur van de zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Doopdienst

Met grote dankbaarheid zien we terug op de doopdienst van afgelopen zondagmiddag waarin drie kinderen het teken en zegel van Gods genadeverbond mochten ontvangen. God kwam met Zijn belofte naar hen toe. Dat is een geweldig wonder! In de verkondiging ging het over de geschiedenis van Filippus en de kamerling. Handelingen 8: 38 en 39 vormde het tekstgedeelte voor de verkondiging.

Catechisatie

Nu het voor onze jongeren vakantie is geworden zijn de gewone catechisaties afgerond. Er is nog wel een afsluitingsavond. Deze is op dinsdag 27 mei om 19.30 uur in De Parel. Mw. G. de Koeijer zal een presentatie verzorgen over het werk van Stichting de Ondergrondse Kerk. Zij zal het vertellen over wat geloven voor jongeren in andere delen van de wereld betekent. Alle jongeren zijn van harte welkom!

Vakantie

Van maandag 3 mei tot zaterdag 10 mei heb ik vakantie. In voorkomende gevallen kunt u contact opnemen met de scriba, br. J. Poortvliet. 

Gelezen

‘Het kruis van Jezus leek het einde van de liefde te zijn, maar het was juist het grote resultaat van de liefde en het begin van het heil voor allen die tot Hem komen, omdat zij altijd bij Hem zullen zijn.’

Corrie ten Boom (1892-1983)

Tenslotte

In de verkondiging gaan we verder met de serie over Elisa. Zondagmorgen in De Parel en zondagavond in de Nieuwe Kerk gaat het over 2 Koningen 6:8-23. De stad waar Elisa met zijn knecht verblijft wordt omsingeld door Syriërs. De knecht is bang voor wat er gaat gebeuren. Elisa zegt echter: ‘Zij die bij ons zijn, zijn méér dan die bij hen zijn’ (vers 16). Als de ogen van de knecht opengaan dan ziet hij dat de berg vol is met paarden en strijdwagens van vuur rondom Elisa. Laten we bidden om gezegende diensten! 

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Afscheid en bevestiging ambtsdrager

Afgelopen zondagavond hebben we, in een dienst waarin onze consulent ds. van Rooijen voorging, afscheid genomen van Jan Willem Loeve als jeugddiaken. Jan Willem was door de algemene kerkenraad gekozen en benoemd tot jeugddiaken, een ambt ten behoeve van de gehele gemeente, maar was toegevoegd aan onze wijkkerkenraad, omdat hij ook lid is van onze wijkgemeente. Met veel enthousiasme heeft hij zich op die mooie taak gestort. Na de geboorte van Marijne werd duidelijk dat het gezin ook recht had op meer aandacht, wat hem uiteindelijk tot de beslissing bracht om het stokje uit handen te geven. Vanaf hier wil ook onze wijkkerkenraad hem hartelijk bedanken voor zijn inbreng.

In dezelfde dienst mocht Willem Burggraaf als de opvolger van Jan Willem worden bevestigd. Willem behoort tot onze wijkgemeente en zal net als zijn voorganger toegevoegd lid zijn van onze wijkkerkenraad. We heten hem van harte welkom en wensen hem veel zegen toe onder de jeugd van onze gemeente. Hij liet ons weten, dat hij er naar uit ziet om, met name, jongeren enthousiast te maken om vanuit de inspirerende liefde van Jezus onze naaste te dienen. We heten Willem van harte welkom en wensen hem Gods onmisbare zegen toe op zijn nieuwe taak binnen de gemeente. Zoals beloofd vermelden we de adressen van beide broeders: Willem Burggraaf, Emmastraat 22, 3373 AG en Jan Willem Loeve, Buitendams 355, 3371 BG.

Beleidskader wijk 2 Noord

In de afgelopen weken is verder gewerkt aan het beleid van de wijkkerkenraad in de komende vier jaar. Bij het vorige beleid ‘Samen onderweg naar het Vaderhuis’ werkten we hierbij met een zgn. ‘beleidsplan’. Hierin stond vastomlijnd beschreven hoe we de komende tijd zouden gaan werken. De afgelopen periode heeft ons (niet alleen door Corona) geleerd, hoe beperkt voorspelbaar een beleidsperiode is. Daarom willen we in de komende vier jaar gaan werken met een ‘beleidskader’.

Een kader geeft vooral op hoofdlijnen weer, waaraan de komende periode aandacht zal worden besteed. De manier waarop en wat er dan wordt gedaan is meer open. Het is de wens en een stellig voornemen van de kerkenraad om bij het invullen van de verschillende hoofdlijnen de gemeenteleden actief te betrekken. In plaats van met een vastomlijnd plan te gaan werken met een beleidskader, sluiten we aan bij de werkwijze van de landelijke PKN. Ook daar is gekozen voor een beleidskader.

We hopen en bidden dat een nieuwe predikant sámen met de breedte van onze kerkelijke wijkgemeente verder invulling zal kunnen geven aan de hoofdlijnen. Zoals eerder vermeld besteden we hierbij aandacht aan de persoonlijke geloofsrelatie met God, de onderlinge band als gelovigen in de wijkgemeente en de relatie van onze geloofsgemeenschap met de wereld om ons heen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van zondagavond 2 mei. De voorganger is ds. Hans Schaap, PKN predikant-pionier in Rotterdam-IJsselmonde. Het thema is ‘In de ban van het kruis’. Pas ná Pasen valt het kwartje bij Jezus’ leerlingen en gaan ze beseffen wat er met Jezus’ kruisdood en zijn opstanding is gebeurd. Je zou kunnen zeggen dat zij gaandeweg ‘in de ban van het kruis’ raken. Jezus’ overwinning aan het kruis en met Pasen wordt het fundament waar ze zelf uit leven en wordt de boodschap waarmee ze de wereld in trekken.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Er is een ministry team aanwezig, maar deze is ook 24/7 via ministry@hghg.nl bereikbaar.

Wil je erbij zijn, dan moet je je opgeven via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend is om naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 16 mei met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal digitaal gehouden worden op donderdag 6 mei 2021, aanvang 20.00 uur.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift.

Citaat

‘U moet goed bedenken dat Gods leidingen met u uw absolute volmaaktheid ten doel hebben; en er is geen macht ter wereld (uitgezonderd uzelf) die Hem dat kan beletten.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor de kinderen en het onderwijzend personeel van onze basisscholen, die twee weken vakantie hebben. De afgelopen weken zijn er op diverse basisscholen in ons dorp corona-uitbraken geweest, met alle gevolgen van dien.

Wereldwijd zetten honderden mensen zich dagelijks in voor onze vervolgde broers en zussen. Sommigen in het veld, anderen vanachter een computer. Dank de Here God voor alle mensen die zo’n hart hebben voor de vervolgde kerk. (Gebedskalender Open Doors)

Door de oorlog in Jemen zijn veel Jemenieten gevlucht naar buurlanden. Het werk van de GZB richt zich op Jemenieten in Egypte. Bid dat ze daar als vluchteling in aanraking mogen komen met christenen en zo God leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten tijdens de komende zondagen en op Hemelvaartsdag in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 250,- en een gift van € 50,-. Beide voor de kerk.

Gelezen/gehoord

‘God verbergt Zijn aanwezigheid in de jas van Zijn afwezigheid.’

Tenslotte

Een week van vakantie ligt voor ons. Vandaar ook dat de kerkbode volgende week niet zal verschijnen. Een week waarin Bevrijdingsdag valt. De week daarna gedenken we de hemelvaart van onze Heere Jezus Christus. Hij, Die heengagaan is om plaats te bereiden: ‘opdat zelfs ´t wederhorig kroost altijd bij U zou wonen.’ (Ps. 68: 9, berijmd).

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 10 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Algemene berichten

4 mei-concert

Al jarenlang organiseert Jan Peter Teeuw een zangavond op dodenherdenking (4 mei) vanuit de Ichthuskerk in Ridderkerk. Nu koor- en samenzang nog steeds niet mogelijk is, is er dit jaar een instrumentaal alternatief dat op 4 mei uitgezonden zal worden.

Panfluitist Corné van der Giessen en pianist Jan Peter Teeuw spelen op dinsdag 4 mei vanaf 21:00 een programma met vaderlandse muziek, klassieke werken en muziek die gerelateerd is aan dodenherdenking en bevrijdingsdag. Tussen de muziek door zal Theo Rietveld, al jarenlang de vaste spreker tijdens de zangavonden, enkele toepasselijke gedichten voordragen.

De uitzending is te bekijken op het YouTube-kanaal van Jan Peter (www.youtube.com/user/janpeterteeuw). Het volledige programma staat in de omschrijving van de video, evenals de link naar een Tikkie en een bankrekeningnummer voor de (digitale) collecte. Evenals de voorgaande jaren is ook dit keer de collecte, na aftrek van de onkosten, bestemd voor de actie ‘Hoop voor kinderen’. Kijkt u mee? 

GZB-Pinkstercampagne: 

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren

De GZB nodigt u en jou uit om mee te doen met een van de activiteiten onder het thema: ‘Houd het vuur brandend’. Samen met de wereldkerk zijn we op weg naar Pinksteren. Het vuur van het geloof moet aangewakkerd en doorgegeven worden. Vuur staat voor warmte, voor gezelligheid, voor energie. Juist dat hebben we de afgelopen periode vaak gemist. We verlangen ernaar om elkaar te ontmoeten, ook als kerk. Vuur staat ook voor geloof, voor de Geest. Dat is nodig om samen weer aangewakkerd te worden, te horen hoe God met Zijn Geest werkt in deze wereld.

Online GZB-event:

Op zaterdagavond 15 mei organiseert de GZB een onlinereis door de wereldkerk. Het vuur wordt vanuit de wereldkerk aangestoken tijdens een online event (start 20.00 uur). Reis mee naar Indonesië, Costa Rica, Zuid-Soedan, Libanon en Bosnië en Herzegovina en laat je inspireren door verhalen die laten zien hoe God wereldwijd werkt. 

Challenge ‘Youth on Fire’

Zaterdagmiddag 15 mei start (via een livestream) de challenge ‘Youth on Fire’. Door middel van verschillende opdrachten worden kinderen en jongeren uitgenodigd ‘om het vuur brandend’ te houden. ’s Avonds volgt de uitslag tijdens een mini-concert met Marcel Zimmer (19.15-19.45 uur).

Bidden en Bijbellezen met de wereldkerk

In de week voor Pinksteren biedt de GZB, materiaal aan om persoonlijk en in kleine groepjes (verbonden met de wereldkerk) de Bijbel te lezen en met elkaar te bidden. Op woensdagavond 19 mei bent u van harte welkom voor een online gebedsbijeenkomst met enkele gasten uit de wereldkerk.

Kleurwedstrijd

Voor de kinderen is er een prachtige kleurplaat beschikbaar om in te kleuren. De kleurplaat is te downloaden via de website van de GZB. Print de kleurplaat uit, kleur hem mooi in en stuur hem op naar de GZB. De kinderen met de mooiste kleurplaat krijgen een verrassing! 

Ga voor meer informatie van de activiteiten naar de website van de GZB (www.gzb.nl).

Fietstocht

De fietstocht die normaal gehouden werd op Hemelvaartsdag, is dit jaar verplaatst naar tweede Pinksterdag. De opbrengst van de fietstocht zal voor de GZB zijn, onder het thema ‘Houd het vuur brandend’. Meer informatie volgt nog. 

Vacatures GZB

Is er ook bij u, bij jou het verlangen om elders in deze wereld van betekenis te zijn? Ben je flexibel, avontuurlijk en bereid om te leren? En wil je je talenten graag inzetten in Gods wereldwijde kerk? De GZB gaat graag met je in gesprek!

Momenteel zijn er onder andere de volgende vacatures:

Docent voor een theologische opleiding in Colombia

Bibliotheekmedewerker aan een Bijbelschool in Albanië

Missionair gemeenteopbouwwerker in Albanië

Leerkrachten kinderen zendingswerkers

Sociaal werker bij een opvanghuis voor vrouwen in Centraal-Azië

Communicatieprofessional voor een theologische opleiding in Kroatië

Gemeentestichter/evangelist voor Thailand

Kijk voor meer info en een overzicht van alle vacatures op www.gzb.nl/vacatures. 

Dabar zoekt nog 90 jongeren deze zomer!

Wil je ook kleur geven aan jouw zomer en die van anderen op een camping in Nederland? Dan is Dabar iets voor jou! Bij Dabar doe je in teamverband animatiewerk met een Missie. Als team organiseer je toffe animatieprogramma’s voor kinderen, tieners en volwassenen en deel je het geloof op een manier die bij jou past. Dabar wordt op campings gedaan waarbij veel kinderen en tieners komen met een rugzakje. Kinderen die weinig liefde thuis krijgen, tieners die op zoek zijn naar echte aandacht etc.. Door het doen van Dabar kun je echt het verschil maken in hun leven. En je hebt ook gewoon een hele toffe tijd met je team en je groeit in geloof. Een Dabarteam bestaat uit zo’n 6 tot 8 jongeren ( leeftijd van 17 t/m 25 jaar). Je kunt een of twee aaneengesloten weken Dabar doen. Op diverse campings zijn nog teams leeg. Pak je kans en schrijf je snel in op www.izb.nl/dabar. Deelname is gratis. De ervaring onbetaalbaar! Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=l5hrSmk7fDM&t=12s wat jongeren zeggen over hun Dabar ervaringen.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Vrijdag 2 mei 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. H.E. Veldhuijzen, Schelluinen

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. C.H. Hogendoorn, Lelystad

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. G.F. Willemsen, Veenendaal (groep B1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Schaap, Rotterdam-IJsselmonde

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Anouk de Bruin

De Parel: Janine de Bruin, Dayenne Maasland

Nieuwe Kerk: Inge-Ruth de Jong, Manon de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 19: 4

avonddienst: Psalm 48: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. H. Roseboom, Kesteren

18.00 uur ds. J. Blom, Ridderkerk

Kinderoppas

Els van den Bout, Adriënne Bikker, Saskia Meerkerk (reserve)

Collecten

1. Kerkcentrum

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Zondag 9 mei 2021

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. H. Rosboom, Kesteren

18.00 uur wijk 2 Noord, Prop. J.H. Menkveld, Dordrecht

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J. Prins, Ede (groep C1)

18.00 uur ds. M. Kreuk, Oude-Tonge (groep C2)

DE PAREL

10.45 uur
wijk 2 Noord, ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

18.00 uur   
wijk 3 Zuid, ds. T.J. Korten, 

Boven-Hardinxveld

Collecten

Morgendienst 1. Diaconaal Maatschappelijk Werk

2. Quotum

Avonddienst 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeenten – Ouotum

Kinderoppas

Oude kerk: Lenny Egas, Julia Veldman

De Parel: Nienke Burggraaf, Lieke Koudstaal

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Willemijn Verdoold

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 48:6

avonddienst: Psalm 24:5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. H. Russcher, Veenendaal

Kinderoppas

Jasmijn van den Bout, Daniëlle Bikker, Aafke Ouwerkerk (reserve)

Collecten

1. De Buitenhof

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Donderdag 13 mei, Hemelvaartsdag

GIESSENDAM / NEDERHARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur   wijk 2 Noord,  Prop. J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland  (groep B1)

Collecten

morgendienst 1. Eredienst

2. Eredienst Pastoraal Werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Gerrie de Ruiter, Josephine van den Bos

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Britt de Bruin

Voorzang (beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 24: 4

BOVEN- HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas

Marlies van den Bout, Judith Breugem, Marieke Ritmeester (reserve)

Collecten

1. Diaconie

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.