76-46, 47

Een volle kerk

“…..en vervulde het gehele huis, waar zij zaten.”

(Handelingen 2: 2)

____________________________________­­­________________

Met een zeker gevoel van heimwee denken we soms terug aan de tijd, waarin we met elkaar naar de kerk gingen. We zien het in gedachten voor ons, hoe de kerkgangers, ouderen en jongeren, van alle kanten aankwamen. Het is nu zo heel ánders. We zitten met een bescheiden aantal verspreid door de kerk, hoogstens als gezin bij elkaar. En de galerijen van de Oude Kerk, eens bevolkt door de vele jongeren, ogen nu overbodig.

Soms kijken we met verbazing naar een kerkdienst van vóór de ‘corona-tijd’: helemaal vol, al die mensen zómaar vlak bij elkaar. Onwillekeurig denken we: ‘Was dat écht zo?’ Bijna niet voor te stellen.

Het werd allemaal zo ánders. Soms was er helemaal niemand; dan weer was er plaats voor dertig – of misschien langzamerhand weer voor méér. In de tempel -of in één van de bijgebouwen- waren het er honderdtwintig. ‘Dat is óók niet zo veel’, zouden we denken. Zeker, als je dat vergelijkt met de duizenden pelgrims, die Jeruzalem bevolkten. Een betrekkelijk kleine groep, die bijeen was gekomen, om te bidden. Niet zo opvallend. Ze waren samen, omdat Jezus het hun had opgedragen. Maar wie van al die andere mensen wist ervan? Misschien waren ze er -dichtbij of op afstand- getuige van geweest, dat Hij gekruisigd was. Maar verder?

Die honderdtwintig mensen konden geen grote tempel vullen. En dertig of honderd kerkgangers kunnen niet alle plaatsen in een grote kerk bezetten. Ontmoedigend?

En tóen was ineens het huis vól! Waarmee? Met wind! Daar kun je natuurlijk laatdunkend over doen. Wind kun je niet zien, hoogstens even voelen. Maar néé: het was de wind van de Geest! Zo horen we een machtige, maar óók troostvolle boodschap: de Heere werkt niet minder in de tijd van nood dan in de bloeitijd van de kerk. Dat geeft de vrijmoedigheid, om de Heere te bidden, dat Hij óók in deze tijd van nood en zorg ons de verkondiging van Zijn Woord geeft.

Dat maakt ons niet zorgeloos. Als het huis vol is van de wind van de Geest, gaan de discipelen erop uit, om de boodschap van het evangelie uit te dragen. Zo worden er aan die honderdtwintig mensen drieduizend toegevoegd. Als we daaraan denken, is er een hartelijk gebed tot de Heere, of Hij ons allen weer in de kerk terug zal brengen. We horen nogal eens de zorg uitspreken, of ouderen en jongeren weer terug zullen keren, als het weer mág: met z’n allen naar de kerk.

Maar het gaat ook dieper. We hopen niet alleen op een gevulde Kerk, maar bovenal op harten, die vol zijn van de Geest der genade. Het was heerlijk, dat het huis vervuld werd door de wind van de Geest, maar daar veranderden de stenen van het gebouw niet door. Die bléven, wat ze wáren: hard en toch onmisbaar om samen een huis van gebed te vormen. Als de Geest onze kerk vervult, blijven de stenen dezelfde. Maar dan hopen we zo intens, dat ons hárt vol mag zijn. Wat gebeurt er dan? Dan worden harten, die van zichzelf van steen zijn, verbrijzeld en verbroken. Dan gaan wij onze zonden belijden, zoals dat ook op de Pinksterdag gebeurde. Maar dan mag óók dat wondere werk van de Middelaar verkondigd worden. Daar mogen we zegen op verwachten.

We hoeven dus niet allereerst met getallen te rekenen. Als één zondaar zich bekeert, is er vreugde bij de engelen in de hemel. Dat is waar. Maar tegelijk denken we aan velen, binnen en buiten de gemeente, die nodig hebben om voor de eeuwige dood bewaard te worden en door genade zalig te worden. Daarom hopen we tóch zo van harte, dat we met z’n allen -óók met die vele jongeren op de galerij in de Oude Kerk- het evangelie mogen horen. Want we kunnen toch niet de gedachte verdragen, dat maar iémand verloren zal gaan?

Tenslotte vinden we een ook een heel persoonlijke troost in deze woorden. Ook als we de Heere willen dienen, gaat dit meer dan eens met veel strijd gepaard. We kunnen ons dan zo leeg voelen. Wél vol van alles, wat dit zo ingewikkelde leven van ons vergt, maar léég van de liefde en de vertroosting van de Heere. Biddeloos en vaak moedeloos. Dan mag het een bemoedigend woord zijn, dat de Heere dat soms zo troosteloze bestaan vol wil maken met Zijn genade, om het te belijden:

‘Zij zullen, uit de volheid van ‘t gemoed,

gedachtig aan de milde overvloed

van Uw gunst die roemen bij elkeen

en juichen van al Uw gerechtigheên.’

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz.

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staan hierboven.

Uur van gebed zaterdag 22 mei

Nu er voorzichtig aan weer wat meer mogelijk wordt, willen we in afwijking van het rooster weer samen komen op zaterdag 22 mei. Daarna willen we het kalenderrooster weer volgen. Wat is het nodig om weer in groepsverband te danken en te bidden! Te danken dat het aantal corona besmettingen en zieken afnemen. En te bidden om een rijke Pinksterzegen! Daarnaast bidden we o.a. voor de vele zieken in de gemeente, voor de ernstige situatie in Israël en voor het werk van Henk Hazendonk en Amy de Jong, die binnenkort hopen te vertrekken naar respectievelijk Peru en Uganda. Van harte welkom om 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk met in achtneming van de bekende corona maatregelen.

Huwelijkstoerusting voor starters

Het huwelijk is kostbaar en kent veel nieuwe terreinen als je aan het begin staat. Het is nodig om hierin te investeren door samen deze terreinen te ontdekken en te verkennen. Daarom organiseert de Hervormde Gemeente ook dit jaar weer een kring voor huwelijkstoerusting: Klaar voor de Start. Deze kring is speciaal voor allen die overwegen om te gaan trouwen of pas getrouwd zijn. We willen in vier avonden belangrijke thema’s bespreken en verwerken.

  • 9 juni Het huwelijk in Bijbels licht
  • 16 juni Huwelijk en communicatie
  • 8 september Samen leven met God
  • 15 september Huwelijk en seksualiteit

De predikanten vanuit Wijk Oost en Wijk Zuid zullen met hun echtgenotes de inleiding op de thema’s verzorgen. Er is regelmatig een groepsgesprek ingepland. De één zal daarin graag zijn of haar mening geven, de ander zal liever alleen luisteren. Voor beide is er ruimte. Ook ga je vooral met je eigen partner in gesprek. Heb je trouwplannen of ben je pasgetrouwd, dan nodigen we je hartelijk uit. Graag z.s.m. opgeven bij: ds. P. van de Voorde of ds. W.J. Westland, waarna aanvullende info volgt (predikant.zuid@hghg.nl of predikant.oost@hghg.nl). Wees welkom!

Zoom ontmoetingen

Na een aantal fijne maanden komt er een einde aan de Zoom-ontmoetingen. De laatste keer zal op eerste Pinksterdag, zondagavond 23 mei, zijn om 21.00 uur.

Het was bijzonder fijn om verbonden te zijn op afstand. Er waren open en mooie gesprekken waarin we veel van elkaar hebben geleerd en elkaar beter hebben leren kennen als gemeenteleden. Wij voelden verbondenheid elk in onze eigen huiskamer, zoals alleen God die kan geven.

Wij willen iedereen bedanken voor zijn / haar deelname en bijdrage.

Wij hopen natuurlijk dat vanaf nu steeds meer mogelijk zal zijn qua gewone ontmoetingen, maar we houden dit voor de toekomst zeker als optie open. Met de ervaring die we nu hebben opgebouwd kunnen we dit snel oppakken als de situatie daarom vraagt.

Mocht u nog een keer aan willen sluiten, van harte welkom aanstaande zondagavond. De link voor de ontmoeting vindt u op hghg.nl onder aanvullende video’s.

Commissie Digitaal contact

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 30 mei 2021

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor een project van Tearfund (voorheen Tear) in Congo. Dit project focust zich op verbeterde voedselproductie en herstel van relaties in Congo. Eeuwenlang leefden de Mbuti-Pygmeeën als verzamelaars in het regenwoud in Congo (DRC), maar na dertig jaar stroperij, houtindustrie en andere activiteiten door mensen zijn de Mbuti gedwongen zich te settelen. Nu wonen ze noodgedwongen in dorpen rondom het regenwoud, waar ze leven in schrijnende armoede. De meeste kinderen zijn ondervoed door het eenzijdige voedsel. Het ergste is dat lokale bevolkingsgroepen de Mbuti zien als minderwaardige mensen. Ze kijken op hen neer en buiten hen uit als goedkope arbeidskrachten op hun boerderijen. Een dag werken levert vaak niet meer op dan een handvol cassavebladeren en een paar yams (wortelknol). Weinig Mbuti kunnen in hun eigen levensonderhoud voorzien. In samenwerking met een lokale partner helpt Tearfund de Mbuti en lokale bevolkingsgroepen op weg om zelf voedsel te verbouwen en duurzaam om te gaan met het regenwoud. Met een eigen inkomen zijn ze niet meer afhankelijk van boeren die hen uitbuiten en kunnen ze zelfstandig in hun levensonderhoud voorzien. Ook wordt er gewerkt aan gelijkwaardige relaties. Daarvoor worden gespreksgroepen georganiseerd in de gemeenschappen, terwijl kerkleiders en lokale leiders worden getraind om vanuit hun visie voor herstelde relaties en hun invloed gemeenschappen mee te nemen in deze verandering. De gesprekken zorgen voor wederzijds begrip en respect. Tevens wordt door bewustwordingsactiviteiten het belang van duurzame omgang met natuurlijke lokale hulpbronnen en het herstel van het kostbare en kwetsbare ecosysteem bevorderd. Zo worden deze gemeenschappen zich bewust van het belang van zorg voor de schepping. De diaconie wil dit project van inclusie, voedselzekerheid en een duurzaam bestaan in Congo graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

College van kerkrentmeesters

Factuur Abonnementsgeld

Bij deze kerkbode ontvangt u een factuur voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. De factuur is aan deze kerkbode vastgeniet. De kosten voor het abonnement zijn minimaal € 20,- per jaar. U wordt verzocht dit binnen drie weken over te maken op onderstaande bankrekening:

Ten name van: ‘Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld.’

Bankrekeningnummer: NL 24 RABO 0373 719 574

Omschrijving: Vermeldt hier uw eigen adres

Dit jaar is het abonnementsgeld voor het eerst sinds jaren gestegen. Elk jaar stijgen de kosten voor het maken van de kerkbode een beetje en U zult wel gemerkt hebben dat de kerkbode dikker is geworden, meer berichten bevat, maar dat betekent ook hogere kosten.

Wilt u er zelf ook aandacht aan geven dat deze factuur inderdaad betaald wordt, zodat dit jaar de inkomsten m.b.t. de kerkbode weer kostendekkend zullen zijn.

Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl

Jaarrekening 2020

De jaarrekening 2020 is door het college opgemaakt en door de accountant gecontroleerd. Ter vaststelling van deze jaarrekening is deze door het college van kerkrentmeesters aangeboden aan de algemene kerkenraad die deze in haar vergadering van 21 juni 2021 zal behandelen en vaststellen.

Zoals uit het bijgaande overzicht blijkt, sluit de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters met een voordelig saldo van € 819.931. Dit resultaat wordt voor het overgrote deel veroorzaakt door een door PKN voorgeschreven wijziging in de waardering van de gebouwen die de gemeente in eigendom heeft. Voorheen werden deze gewaardeerd tegen ‘historische kostprijs’ (de aankoopprijs vermeerderd met eventuele investeringen). Vanaf 2020 moeten we deze waarderen op de WOZ waarde. Zonder deze boekhoudkundige correctie zou het resultaat € 979.673 lager uitvallen en uitkomen op -€ 159.742. Hierin inbegrepen is een eenmalige last (saldo) € 91.366 voor de renovatie van het orgel en € 58.543 ten laste van de Reserve Groot onderhoud vanwege het onderhoud aan de Oude Kerk. Zonder beide incidentele zaken zou het ‘reguliere’ resultaat € 9.833 negatief bedragen. In verband met de omstandigheden werd de gemeente geconfronteerd met onverwachte kosten en waren ook de collecteopbrengsten door het uitvallen van fysieke diensten beduidend lager dan begroot. De opbrengst van de vrijwillige bijdragen daarentegen was hoger dan in 2019 en ook ruim € 6.000 hoger dan was toegezegd. Dat dit resultaat uiteindelijk toch gerealiseerd kon worden dankzij de inzet van en de bijdragen vanuit de gemeente stemt het College van kerkrentmeesters tot grote dankbaarheid.

De jaarrekening van De Parel sluit met een voordelig saldo van € 128.454 waarbij (optimistisch) € 0 was begroot. Ook hier wordt het beeld sterk vertekend door een aanpassing in de boekhoudkundige waarde van het pand. Zonder deze correctie zou er een tekort van € 104.693 zijn opgetreden. Uiteraard hebben alle beperkingen hierin een zeer grote invloed gehad.

Algemene kerkenraad

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hier een beknopt overzicht van de vermogenspositie per 31 december 2020 en van de exploitatie over 2020 met vergelijkende cijfers van 2019.

Kerkordelijk is verplicht dat de jaarrekening voor de gemeenteleden ter inzage ligt, waarbij u de mogelijkheid hebt eventueel bezwaar tegen de vaststelling daarvan te maken.

Daarom is in dit kerkblad een verkorte jaarrekening opgenomen en ligt de volledige jaarrekening t/m 31 mei ter inzage op het kerkelijk bureau, Talmastraat 11, 3371 VG Hardinxveld-Giesendam. Graag vooraf contact opnemen met het kerkelijk bureau (tel. 611036 of kerkelijkbureau@hghg.nl). Naar wens is ook een digitale inzage (via Teams) mogelijk. Bezwaren tegen vaststelling kunnen tot uiterlijk maandag 7 juni 2021 worden ingediend bij de scriba van de Algemene Kerkenraad, broeder J.P. Teeuw, Florenweer 12 of scriba.ak@hghg.nl

Het College is zeer dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers in het afgelopen jaar en dankt u ook voor het geven van uw gaven in geld. Dank aan Hem die hiervoor middelen, kracht en wijsheid gaf.

Zending

Bankrekening zending: NL43 RABO 0373 7196 20

GZB – collecte: Costa Rica 23 en 24 mei

Op de Pinksterdagen zal er gecollecteerd worden voor de GZB. De GZB werkt wereldwijd met kerken om het Evangelie te delen. De eerste collecte is bestemd voor de kerken in Costa Rica. In Costa Rica worden kerken begeleid om diaconaal actief te zijn. Er is een ontmoetingscentrum gestart waar maaltijden worden aangeboden aan arme mensen uit de wijk en kinderen krijgen schoolspullen en huiswerkbegeleiding. Te midden van alle ellende in de arme- en gevaarlijke wijken in Costa Rica biedt het centrum van de kerk hoop. De kerk mag op die manier een dienende gemeente zijn en de mensen bemoedigen vanuit de Bijbel. Het vuur van Pinksteren leidt tot daden. Wilt u deze kerken gedenken in uw gaven en gebeden?

Uitzenddienst Amy

Dankbaar zijn wij dat de uitgestelde uitzending van Amy de Jong nu kan plaats vinden in een dienst op zondag 6 juni om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk. Deze gemeentebrede dienst zal worden geleid door ds. W.J. Westland.

Hoewel voornamelijk familie en vrienden in deze dienst aanwezig zullen zijn is een bijkomend voordeel van het uitstel dat er nu meer gemeenteleden bij kunnen zijn. Wie de dienst niet kan bijwonen wordt uitgenodigd om via de livestream mee te beleven via hghg.nl kanaal 2. Wij bidden om een gezegende uitzenddienst en Gods bescherming van Amy in Uganda. Kort na deze uitzending hoopt Amy daadwerkelijk te vertrekken naar Kampala, de hoofdstad van Uganda. In eerste instantie voor twee jaar. Binnen die termijn zijn vooralsnog twee momenten gepland dat Amy terug hoopt te zijn in Nederland. Zoals vorige keer is aangekondigd zal de opbrengst van de zendingsbusjes op de uitzenddag bestemd zijn voor het werk van Amy in Uganda. U kunt voor deze collecte doneren op bovengenoemd rekeningnummer van de zendingscommissie onder vermelding: Amy.

Bericht van het thuisfrontteam Amy

We zijn God dankbaar voor de zegeningen die als een weldadige regenbui op Amy en ons, het thuisfrontteam, neerkomen! Hij geeft gezondheid en betrokkenheid uit de gemeente die we enorm waarderen! Dankuwel voor de vele blijken van medeleven in onzekere en tegelijk rijke tijden. Dankuwel voor de financiële bijdragen die we maandelijks terug zien komen! Momenteel zijn we op de 78% van het bedrag wat we maandelijks nodig hebben. Het is een momentopname, want het blijft een stijgende lijn.

Mogelijk wilt u anoniem blijven, maar zo niet, dan ontvangen we graag de gegevens van zowel uw huisadres als e-mailadres zodat we met u in contact kunnen blijven.

Inmiddels is ook de uitzenddienst bekend (6 juni) en heeft Amy haar ticket naar Uganda kunnen boeken. Deo Volente 15 juni zal ze vertrekken! Hartelijke groet,

ThuisFrontTeam Amy in Uganda

Fietstocht tweede Pinksterdag

De fietsroute op tweede Pinksterdag gaat richting Dordtse Biesbosch. De korte route is 25 km. Er is een rustpunt met drinken en koek. Vanaf dat punt kan de route nog verlengd worden met een extra rondje van 22 km. Na afloop van defietstocht zijn we welkom in de tuin van Henk en Jeanet Leenman. Beide routes kunnen door gebruik te maken van de trein en / of waterbus ingekort worden. Tijden en prijzen staan in de routebeschrijving.

De fietstocht is tegelijk een puzzeltocht. Je ontvangt een puzzel die je kunt oplossen door antwoorden te geven op vragen over de zending. De routebeschrijving en de bijbehorende puzzel kun je op verschillende manieren ontvangen:

Op de site www.hghg.nl staat een link naar het te downloaden bestand.

Als bijlage in de antwoordmail als u een mail stuurt naar jvdwvd@hetnet.nl

U kunt bellen naar 06 18 45 36 96. U krijgt het dan in de bus.

Tot maandag 12.00 uur (na de kerkdienst tweede Pinksterdag) zijn de routebeschrijvingen af te halen bij Pr. Hendrikstraat 11, Gieser Wildeman 68 of Zijlweer 1.

De opbrengst van de fietstocht is bestemd voor de GZB in het kader van de Pinkstercampagne: ‘Houd het vuur brandend’. Daarmee ondersteunen we specifiek het werk van Gerlinde, Peter & Riek in Centraal Azië. We nodigen u en jou van harte uit om op Tweede Pinksterdag mee te komen fietsen. We hopen dat deze puzzeltocht tot veel mooie ontmoetingen zal leiden!

Berichten vanuit Open Doors

Zondag voor de vervolgde kerk

Zondag 30 mei is de zondag voor de vervolgde kerk. Jaarlijks staat er één zondag centraal rondom de vervolgde kerk. Normaal worden er materialen uitgedeeld (magazines, kindermateriaal, gebedskalender), maar door de maatregelen rondom de coronacrisis zal het dit jaar anders ingevuld worden. Waarschijnlijk zullen wij als gemeente een andere datum kiezen. U hoort hier t.z.t. nog meer over.

Nacht van gebed

Dit jaar is de nacht van gebed op vrijdagavond 4 juni. Ook dit ziet er door de huidige omstandigheden anders uit dan u gewend bent. Vanuit Open Doors is er dit jaar in tegenstelling tot vorig jaar – geen livestream waar u in kunt schakelen. Daarom hebben wij ervoor gekozen om u dit jaar zelf met uw huisgenoten of andere mensen die mee willen doen een gebedsavond te houden (binnen de geldende regels). U kunt een boekje opvragen via onderstaand e-mailadres of telefoonnummer. Bij dit boekje ontvangt u dan een brief met instructies hoe u de avond in kunt delen (duur, plaats en tijd is op eigen initiatief) en waar u de filmpjes kunt vinden. U kunt zich ook individueel opgeven, dan kunnen wij groepjes samenstellen, zodat u niet alleen hoeft te bidden. We hopen dat er zich veel bidders opgeven. Gebed is en blijft het machtigste wapen dat we hebben en heeft ook zeker kracht in het leven van onze vervolgde broers en zussen.

Geheime kerkdienst

Dinsdagavond 22 juni zal er een online geheime kerkdienst gehouden worden. De Geheime Kerkdienst is geen spel, er wordt geen vervolging nagebootst of nagespeeld. Toch is deze kerkdienst een indringende ervaring. De Bijbelse realiteit en verhalen van vervolging komen dichterbij dan ooit. Dat gebeurt door indringende video’s over vervolgde christenen, persoonlijke verhalen en brieven uit de vervolgde kerk die worden voorgelezen en door het aangrijpende verhaal van een spreker van Open Doors die zelf vervolgde christenen ontmoette. Een spreker van Open Doors leidt de avond en ondersteunt in de voorbereidingen. Tijdens deze avond komen de volgende dingen aan bod:

  • Een overdenking in het donker
  • Vijf liederen in overleg, maar één lied wordt zachtjes gezongen (‘fluisterzingen’)
  • Persoonlijke verhalen, brieven en video’s van vervolgde christenen
  • Collecte voor het werk van Open Doors
  • Avondmaal op de manier zoals vervolgde christenen dat doen

Deze geheime kerkdienst zal beginnen om 19.45 uur en duren tot ongeveer 21.30 uur. Verdere gegevens rondom inloggen etc. worden in een volgend bericht vermeld.

Welkom om deel te nemen aan de bovenstaande activiteiten. Mocht u vragen hebben, kunt u die per mail stellen (gerlindederover@hotmail.com) of bellen naar 06 29 22 25 10. Hartelijke groet,

Gerlinde Hendriksen

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Op weg naar Pinksteren

Zaterdagavond 22 mei zal op de website van onze gemeente (YouTube: HGHG kanaal 2) om 19.30 uur een uitzending te zien zijn waaraan verschillende leden uit onze wijkgemeente hebben meegewerkt. Het programma bestaat onder andere uit muziek, schriftlezing en een zendingsverhaal. Van harte uitgenodigd om mee te kijken.

Slotavond catechisatie

Alle jongeren van onze wijkgemeente worden uitgenodigd voor de slotavond van de catechisatie. Jullie zijn van harte welkom op donderdag 27 mei om 19.30 uur in De Parel. Mw. G. de Koeijer geeft een presentatie en laat zien wat geloven voor jongeren in andere delen van de wereld betekent. Voor Stichting de Ondergrondse Kerk is zij in Pakistan geweest. We kijken uit naar een boeiende en leerzame avond.

Gift

Voor de kerk ontving br. J. Egas € 10,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘De Geest is de verbinding tussen wat is en wat nog komt.’

Okke Jager (1928-1992)

Tenslotte

Op Eerste Pinksterdag hoop ik voor u voor te gaan en staan we stil bij het tweede deel van de Pinksterpreek van Petrus. Daarin vallen Pasen en Pinksteren als het ware op één dag. Ik ben voornemens om als kerntekst vers 33 te kiezen: “Hij dan, Die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort”. Oud-predikant ds. R.W. de Koeijer uit Waddinxveen gaat op Eerste Pinksterdag in de avonddienst voor. Op de morgen van de Tweede Pinksterdag staan de deuren van de Nieuwe Kerk ook open. Ds. H.I. Methorst uit Apeldoorn zal dan de dienst leiden. Eerder was hij predikant in Nieuwland en Nieuwerkerk aan de IJssel. U en jou mooie Pinksterdagen toegewenst! Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

Versoepelingen

Vanwege de aangekondigde versoepelingen is het mogelijk om meer mensen in de kerk uit te nodigen. M.i.v. zondag 23 mei gaan we over naar vier groepen, zodat ieder één keer in de twee weken de kerkdienst fysiek kan bijwonen. De uitwerking hiervan is als volgt: Groep C1 & C2 worden verdeeld over groep A1, A2, B1 & B2. Iedereen in groep C1 of C2 krijgt persoonlijk bericht naar welke groep hij / zij (tijdelijk) verplaatst wordt.

Mochten de versoepelingen verder doorgang vinden, dan kunnen we wellicht weer overgaan naar hele groepen. Dat betekent dat de huidige groepen A1 en A2, B1 en B2, C1 en C2 weer worden samengevoegd naar de groepen A, B en C. De stap van zes naar vier groepen is dus een tijdelijke tussenstap. Dit is echter nodig omdat het niet bekend is wanneer de verdere versoepelingen plaats zullen vinden.

De kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.” (Psalm 6: 10)

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 27 juni in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. M.P.D. Barth, uit Barneveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Pareldienst

Zondagavond 30 mei is er weer een Pareldienst. Onze plaatsgenoot en oud-predikant ds. C.D. Zonnenberg zal deze dienst leiden. Het thema is ‘Geest – rijk & Handig’. Met dan het Pinksterfeest achter ons gaan we vanuit Handelingen 8 zien hoe de Heilige Geest aan het werk ging en horen hoe Deze nog steeds werkt in onze tijd.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest.

Niets is mooier dan live een dienst bijwonen, dus als je in de zaal erbij wilt zijn, moet je je opgeven via de website hghg.nl en dan MEEVIEREN.nl. Daarnaast hebben we ook de bijzaal weer in gebruik genomen. Hier kun je samen met anderen in de zaal naar een groot scherm kijken met goede muziekboxen erbij. Dit geeft vast nog meer beleving dan thuis kijken. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit – momenteel mogen dat nog maximaal twee personen zijn – of neem iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. Er is in beide zalen een ministry team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of te bidden. Het ministry team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 13 juni met ds. Leendert-Jan van Lingen.

Commissie Pareldiensten

Belijdenis

Als kerkenraad zijn we verheugd, dat ondanks corona en de vacaturetijd zondagmorgen een aantal gemeenteleden openbare belijdenis van hun geloof hoopt af te leggen. Hun namen zijn vermeld in het kerkblad van vorige week. In deze dienst gaat voor onze consulent ds. E. van Rooijen uit Noordeloos, die ook de belijdeniscatechese heeft gegeven. We bevelen de nieuwe lidmaten aan in de voorbede van de gemeente.

Verruiming aantal kerkgangers en routekaart

De COVID-routekaart voor de kerken geeft momenteel de ruimte om het aantal kerkgangers op te schalen naar 10% van het aantal zitplaatsen. Omdat we hebben gecommuniceerd om de routekaart zo veel mogelijk te volgen, is besloten om hierin een eerste stap te zetten. Het aantal kerkgangers in alle wijken is opgeschaald naar 10% van het aantal zitplaatsen. Concreet is dat voor onze gemeente geen hele grote en daarmee een aanvaardbare verruiming. Dit betekent voor wijk 2 Noord dat we in De Parel, zo mogelijk en zo nodig, ook gebruik zullen maken van beide zalen.

Reserveringen

Zondag 6 juni is de eerstvolgende morgendienst in De Parel. Tijdens deze diensten willen we ruimte geven aan de gezinnen, om met hun kinderen deze dienst te bezoeken. Daarom geven we hen t/m vrijdag 4 juni gelegenheid om als eerste voor deze dienst in te schrijven. Een gezinsdienst is niet alleen bestemd voor jonge gezinnen. We behoren allemaal tot het grote gezin van God. Daarom is zo’n dienst, naast de extra aandacht voor de kinderen, ook een gewone dienst, waarin voor de gehele gemeente Gods Woord wordt verkondigd, de gebeden worden gedaan en God wordt geprezen in ons lied, terwijl die dag het ook voorbereiding is op het Heilig Avondmaal, dat we die week daarna als gemeente willen vieren. Daarom ook een oproep aan hen, die het jonge gezin zijn ontgroeid, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 5 juni ook in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen.

Examens

De examens zijn inmiddels volop aan de gang. We wensen onze jongeren, die hiermee te maken hebben veel kracht en wijsheid toe. Zeker na een periode, dat door corona alle voorbereidingen anders liepen dan normaal, hetgeen voor velen best moeilijk moet zijn. Daarom des te meer vanuit de gemeente een hart onder de riem en weet dat we met ons gebed om jullie heen staan.

Citaat

Christus is niet ten hemel gevaren als particulier Persoon, maar als publiek Persoon, ten goede van alle gelovigen.

Thomas Watson (1620-1686)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk in onze wijkgemeente, dat de zoektocht mag leiden tot de komst van een herder en leraar.

Iran is ongewoon zwaar getroffen door de coronacrisis. Bid voor de slachtoffers van de pandemie, nu het regime in Teheran buitenlandse hulp grotendeels afwijst. (Gebedskalender Open Doors)

Vervolging of discriminatie van christenen kan je kwaad maken, maar durf vandaag eens te bidden voor hen die christenen vervolgen of discrimineren. Denk aan landen als Indonesië of Pakistan, maar ook aan situaties dichterbij. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende Pinksterdagen en de zondag daarna gezegende diensten in de Oude Kerk, De Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

Vanuit Pasen mogen we toeleven naar het Pinsterfeest. Meer dan ooit voel ik persoonlijk de afhankelijkheid van het werk van de Heilige Geest onder ons. De achterliggende periode heeft sporen getrokken in onze levens. Een niet al die sporen leiden naar God toe. De Heilige Geest doet dat wel! De Geest bracht in één dag duizenden bijeen rondom het Evangelie van de gekruisigde en opgestane Zoon van God. Dat hebben we blijvend nodig als gemeente. Niet alleen meer plaatsen in de kerk, maar een diep verlangen naar het Evangelie van Jezus Christus en het samenkomen als Zijn gemeente, die het lichaam van Christus is. Anders blijven er zomaar plaatsen leeg. Pinksteren troost ons, als we bidden voor elkaar en onze kinderen. God bouwt zijn gemeente, ook vandaag! Iedereen goede Pinksterdagen toegewenst. Mede namens mijn vrouw, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Onze zieken

Er zijn geen nieuwe ziekenhuisopnames bekend, maar we weten ons betrokken op allen die te maken hebben met chronische aandoeningen of die worstelen met psychische noden. De dichter van Psalm 57 bidt: “Wees mij genadig, o God, wees mij genadig, want mijn ziel heeft tot u de toevlucht genomen; ik neem mijn toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels, totdat de rampen voorbij zijn gegaan. Ik roep tot God, de Allerhoogste, tot God, Die Zijn werk aan mij voltooien zal.”

Giften

Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10,- voor de kerk.

Gemeente zijn: Samen oplopen

Als gemeenteleden zijn we er voor elkaar en voor de ander! Daar verlangen we naar, om zo elkaar te kennen en zo nodig tot hand en voet te kunnen zijn. De afgelopen tijd zijn er verschillende initiatieven gestart. Zo vroegen wij u of er interesse was voor het vormen van een Appgroep waarin een Bijbelleesrooster zou worden gedeeld. Inmiddels is er een groep gestart. Dhr Jan Buijk van de Schapedrift is groepsbeheerder. Mocht u ook mee willen doen: er is nog gelegenheid! Meld u aan door een appje te sturen naar Jan op 06-81 98 86 11. Op dit moment lezen we samen het evangelie van Johannes. Wat ook een mooi initiatief is zijn de Emmauswandelingen: samen als gemeenteleden een stukje met elkaar oplopen, juist ook in deze tijd van Corona. Elke dinsdagavond tussen 19.15 en 19.30 uur (weer of geen weer), vanaf het plein bij de Oude Kerk. Probeer het eens! Heeft u andere goede ideeën, we horen ze graag! Wat is het mooi dat de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten tijdens de kerkdiensten langzamerhand weer ruimer worden: om met en bij elkaar te kunnen luisteren naar Gods Woord! Laten we elkaar dan weer opwekken om samen op te gaan! En met psalm 122 te zeggen: kom, ga met ons!

L.H.Y. Eskes /L.T. Veldman

Bediening Heilige Doop

Omdat deze kerkbode berichten voor de komende twee weken bevat en de doopzitting op het moment van schrijven nog niet heeft plaatsgevonden, weten we niet of er dopelingen zijn voor de doopdienst op 30 mei. Mochten er dopelingen zijn, dan zal de bediening in de avonddienst plaats vinden.

Gelezen/gehoord

‘Wanneer de levendmakende Geest Zijn intrek neemt en Zijn werkzaamheden in ons aanvangt, wordt het meest dode levend en het meest levende gaat juist meer dood.’

Tenslotte

Op het Pinksterfeest kwam de Heilige Geest die in ons wonen wil om ons tot lidmaten van Christus te heiligen. Zo wil Hij ons toeëigenen wat wij in Christus hebben, totdat wij eenmaal in het eeuwige leven een plaats zullen ontvangen. Veni Sancte Spiritus.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 22 mei

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – De Parel, ingang kb

Maandag 31 mei

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Zaterdag 5 juni

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek – De Parel, ingang kb

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 23 mei 2021, Eerste Pinksterdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. E. van Rooijen, Noordeloos – Openbare belijdenis van het geloof

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. J. de Jong, Nijkerk – Weerklank 194: 1, 2 en 5

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)

18.00 uur ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Weerklank 198: 1 en 3

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. G.J. Roest, Huizen

Collecten

Morgendienst: 1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gemeente – Eigen gebruik De Parel

Avonddienst: 1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gebruik De Parel

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Hester Klop, Hanna vd Wetering

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Marianne van Milligen, Madeleine van Milligen

De Parel – 10.45 uur: Denise de Bruin, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 143: 10

avonddienst: Psalm 89: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas

Collecten

1. GZB – Pinksterzendingscollecte

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Anne Breugem, Esther Groeneveld, Corine Rijnberg (reserve)

____________________________________­­­________________

Maandag 24 mei 2021, Tweede Pinksterdag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Messemaker, Nijkerk – Weerklank 427: 1 en 2

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. H.I. Methorst, Apeldoorn (groep A1)

Collecten

1. GZB, Costa Rica

2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Corine Kanselaar, Liesbeth den Boer

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Judith Schild, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

Psalm 118:12

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem

Collecten

1. Diaconie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Hilde Breugem, Natasja Groeneveld, Heleen Kloosterman (reserve)

____________________________________­­­________________

Zondag 30 mei 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. B.J. van der Graaf, Amsterdam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)

18.00 uur ds. A.J. van de Herik, Dordrecht (groep A2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Tearfund (Congo)

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude kerk – 09.30 uur: Willemijn van Hof, Mirthe Geldof

Nieuwe kerk – 09.30 uur: Remona Muilwijk, Heidi Verdoold

De Parel – 10.45 uur: Loïs Veldman, Deborah Bijkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 47: 3

avonddienst: Psalm 86: 3

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. P.B. Verspuij, Otterlo

18.00 uur ds. J.C. Breugem – HC zondag 7

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Jolanda de Bruin, Nienke de Groot, Marijke Vogel (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

4 en 18 juni, 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.