76-52, 77-01

Dochters rondom Jezus

“Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.”

(Markus 5: 34)

“Uw dochter is gestorven; waarom valt u de Meester nog lastig?”

(Markus 5: 35)

____________________________________­­­________________

De geschiedenis van Markus 5 speelt zich om te beginnen af op het strand van de zee van Tiberias. De drukte rondom de Heere Jezus heeft de anderhalve metermaatregel verdrongen. Een grote mensenmassa heeft zich rondom de Heiland verzameld.

Er klinkt een S.O.S.. Een vader in nood doet een beroep op Jezus. Hij is één van de hoofden van de synagoge, hoewel hij zich daar niet op laat voorstaan. Zijn naam?: Jaïrus. ‘God verlicht hem’ betekent zijn naam. Maar what’s in a name? Een prachtige belofte, maar ondertussen zit Jaïrus vanwege zijn thuissituatie wel in het donker.

Jaïrus heeft een dochtertje. Twaalf jaar jong. Alleen: ze ligt wel op sterven. ‘Te jong’, zouden wij zeggen. Dat is de reden, waarom Jaïrus zich bij Jezus aandient. Neerliggend aan Jezus’ voeten, smeekt hij Hem om een gunst. “Kom mee, leg haar de handen op, dat zal haar redding zijn!” Daar spreekt hoop en vertrouwen uit.

Jezus hoort en gehoorzaamt. Hij gaat met Jaïrus mee. Samen met een opdringerige mensenmassa, niet te weinig! Bijna wordt Jezus onder de voet gelopen.

Ineens is ze daar: onderweg naar dat dochtertje van Jaïrus is daar die andere dochter. Naamloos als ze is, lijdt ze al twaalf jaar aan een gynaecologische kwaal. Stad en land afgelopen en een kapitaal verdokterd, maar niets helpt. Het is alleen maar erger geworden.

Waar Jaïrus contact met Jezus zocht, door vòòr Hem op de grond neer te vallen, kiest deze vrouw voor een benadering van achteren. Ze houdt er een bepaalde overtuiging op na, die verder nergens op stoelt. Er is tenminste geen belofte voor, maar ze waagt het er op. Ze raakt Jezus’ bovenkleed aan. Waarachtig: dat helpt! Dat was het medicijn. Zonder woorden, maar met een aanraking is ze genezen van een aandoening waar ze nu al twaalf jaar de halve wereld voor af reist. Hoe hou je het vol. Maar ook: hoe durf je zo, anoniem, met Jezus in contact te treden?

Houd wel voor ogen, dat de stoet nog steeds onderweg is naar het huis van Jaïrus, om daar zìjn dochtertje van de dood te redden! Dat moet door gaan en duldt geen oponthoud.

Toch wordt de stoet opgehouden door dit anonieme voorval. ”Wie deed dat?”, wil Jezus weten. Wie raakte Hem aan?

Wat een vraag, zo vinden de discipelen. In zo’n mensenmassa is afstand houden onmogelijk en aanraken een gegeven. Jawel, maar een aanraken dat doelbewust gebeurde. De vrouw kan niet anoniem meer blijven. Ze moet voor de draad ermee! Zo komt ze op de plek waar eerst Jaïrus was geweest: voor de voeten van Jezus. Daar vertelt ze de Heelmeester de volle waarheid. Zo hoort het ook…

Daarna prijst Jezus haar: “Dochter, uw geloof heeft u behouden!” Tegelijkertijd wordt het geloof van Jaïrus wel zeer op de proef gesteld, want dit kost tijd! Kostbare tijd. Bij zijn kwestie is er haast geboden… totdat het doek valt. Totdat dat bericht Jaïrus bereikt. Stop maar. Het hoeft al niet meer. Je dochter is gestorven. Het heeft allemaal geen zin meer. Laat je hoop op Jezus maar varen, dat heeft nu geen nut meer. De dood heeft tòch gewonnen. Vermoei de Heiland niet langer.

Weet je: ik vind dat alles zo herkenbaar. Want dan kom je er achter wat ‘geloven’ is. Voor die vrouw betekende het: ‘ik waag het er op’. Even Zijn kleed aanraken… Met de moed van de wanhoop. Met lood in haar schoenen. Iets in de zin van ‘baat het niet, schaden zal het dan ook niet.’

“Je geloof heeft je gered”, zei Jezus tegen de ene dochter.

Datzelfde geloof, daar doet Jezus een beroep op bij Jaïrus. Geloof alleen. Alleen geloof! Dat betekent, dat je voor andere stemmen doof bent. Wat er zojuist gezegd is over je bloedeigen kind en daarbij de opmerking: bespaar je de moeite. Geloven tegen-wat-men-zegt-in. Reken erop dat er dan aan je wordt geschud. Om dàn te vertrouwen. Op Jezus’ woord te bouwen… Dóór te gaan naar het ‘sterfhuis’, dat een ‘leefhuis’ blijkt te zijn, omdat de Heere Jezus alle macht heeft op de aarde en in de hemel. Naar huis gaan om te ontdekken: het geloof treedt alle perken te buiten. Het geloof laat zich niet boeien door onmogelijkheden. Het geloof laat zich niet keren door wat ‘men’ zegt en ‘men’ denkt. Want dan ben je gauw klaar. Spoedig uitgegloofd en uitgeloofd. Het geloof hecht zich echter aan Jezus’ woord. Dat biedt echt houvast. Daar kun je verder mee! In leven en in sterven nog wel! Nooit ontdekt?

C.D.Zonnenberg

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Zaterdag 10 juli is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat is het belangrijk om voortdurend met elkaar in gebed te gaan en de noden van kerk en wereld de Heere voor te leggen. Onze schuld belijden en God danken voor Zijn onverdiende zegeningen is misschien nog wel belangrijker! Wat zijn we dankbaar voor het aangenomen beroep van ds. Dubbelman. Vult u zelf uw dankpunten aan? Jongeren en ouderen uit alle wijken en windstreken van ons dorp, van harte welkom!

Herinnering betaling abonnementsgeld

Bij de kerkbode van 21 mei jl. hebben de lezers in Giessendam / Neder-Hardinxveld een factuur ontvangen voor de betaling van het jaarlijkse abonnementsgeld. Velen hebben inmiddels betaald, waarvoor dank. Mocht het u toch ontschoten zijn, dan verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk te herstellen. De kosten voor het abonnement zijn minimaal 20 euro per jaar. U wordt verzocht dit over te maken op bankrekening: NL 24 RABO 0373 719 574

ten name van: “Adm. Kerkbode Herv. Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld”

Omschrijving :Vermeldt hier uw eigen adres

Wijzigingen voor de bezorging e.d. kunt u doorgeven aan Fam Tromp, Kemphaan 5, tel. 63 11 99 of via abonnementen@hghg.nl

Openingsweekend 2021

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang. Het openingsweekend van 2021 is in zicht! Zet u de datums (vrijdagavond 17 t/m zondagmiddag 19 september) alvast in de agenda? De activiteiten van vorig jaar worden weer op ongeveer dezelfde wijze – voor jong & oud – voortgezet. De exacte invulling hangt af van de op dat moment geldende maatregelen. Gelukkig zijn de vooruitzichten voor nu positief en kijken wij uit naar een leuk, gezellig en verbindend weekend vol ontmoeting!

Het globale programma is als volgt:

vrijdagavond > levend tafelvoetbal en andere leuke activiteiten (12 t/m 18 jaar).

zaterdagmiddag > Nerflanderpad (3 t/m 8 jaar) | Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg (8 t/m 12 jaar) | Fietstocht met “koek & zopie” in Spijk (alle leeftijden) | gemeentemaaltijd in / rondom De Parel (alle leeftijden).

zondagochtend > themadienst in alle wijken met aansluitend koffie drinken in / rondom De Parel.

zondagmiddag > jongeren openluchtdienst met spreker Martijn van der Veer (Dagelijkse Broodkruimels).

– – – – –

*Voor de kinderactiviteit op de zaterdagmiddag alvast een oproepje voor hulptroepen.

*Voor het leuke kinderprogramma zijn we voor zaterdagmiddag 18 september, van 14.00-16.00 uur, op zoek naar ouders en begeleiders.

Doet u en jij mee? Geef je dan nu alvast op via kinderprogramma@hghg.nl

Gezocht: bestuursleden De Parel

In het bestuur (beheercommissie) van De Parel komen twee leuke vrijwilligersvacatures vrij. Lees verder of dit iets voor jou / u is.

Penningmeester m/v: Als penningmeester heb je een adviserende en toezichthoudende rol binnen het bestuur van De Parel. Je bent de schakel tussen het CvK en de dagelijkse leiding van De Parel. Bij voorkeur heb je een achtergrond als financial controller of ben je werkzaam in de accountancy.

Secretaris m/v: Voor de administratieve afhandeling en de verslaglegging van de vergaderingen zoeken we een nieuwe secretaris. Voor de juiste verdeling in het bestuur zou iemand met een achtergrond in personeelszaken, of in de horeca de voorkeur hebben.

Een van deze functies iets voor jou /u? Of zou je /u meer informatie willen? Neem contact op met Bert van Ballegooijen via bertvanballegooijen@icloud.com

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 4 juli 2021

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor ‘VOOR ELKAAR vakantieweken’ van de Hervormde Vrouwenbond. Deze weken zijn voor mensen met een (lichamelijke of verstandelijke) beperking en voor alleengaanden, weduwen of weduwnaars. De zomervakantie kan een berg zijn waar je tegenop ziet omdat er sprake is van een beperking of het gemis van een geliefde of sociale contacten. Je ziet er tegen op om alleen van de vakantie te genieten. Met zorg en aandacht biedt de Hervormde Vrouwenbond – vanuit diaconaal oogpunt – vakantieweken aan. Hoewel dit jaar de vakanties niet doorgaan, worden er voor de diverse doelgroepen aparte programma’s ontwikkeld. Ook vanuit onze gemeente wordt er deelgenomen aan deze vakantieweken. De diaconie wil het diaconale werk van de Hervormde Vrouwenbond graag ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Diaconale collecte zondag 11 juli 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Stichting Hulp Oost-Europa (HOE). Deze diaconale organisatie ondersteunt christelijke gemeenten en organisaties in Oost-Europa bij het vervullen van hun Bijbelse roeping op het gebied van gemeenteopbouw, diaconaat en onderwijs. Stichting HOE kiest ervoor om vooral te werken op het niveau van de lokale christelijke gemeente. Ze stimuleert het onderhouden van contacten tussen individuele gemeenten in Nederland en Oost- Europa. Tevens werken zij samen met organisaties die taken vervullen zoals het opleiden van kerkelijke kader, het uitgeven van christelijke lectuur en het bieden van christelijke zorg en / of onderwijs. Ook biedt zij hulp in noodsituaties en verleent zij zorg aan kwetsbare groepen in de samenleving. Door middel van een gift ondersteunt de diaconie het werk van deze stichting. Mogen we rekenen op uw gift, maar vooral ook op uw gebed voor dit werk?

Verjaringsfonds

Het doel van de opbrengst van het verjaringsfonds voor het 3e kwartaal is Project 10 27 – Libanon, hulp voor de naaste. De diaconale tak van de Armeense Kerk in Libanon, het Social Action Committee (SAC), richt zich op een arm deel van de buitenwijken van Beiroet. Daar woont een mix van politieke, sociale en religieuze groepen. Een ‘toevluchtsoord’ voor velen die moesten vluchten uit verschillende gebieden in het Midden-Oosten. Families, kinderen en ouderen worden geholpen. Om de hulpvragen enigszins aan te kunnen, moet de organisatie zich beperken. ‘Wat betreft de kinderen helpen we Armeens-Syrische vluchtelingen, christenen dus, op vaste basis. Daarnaast bieden we naschoolse opvang aan moslimkinderen, zodat zij hun huiswerk kunnen maken. Andere kinderen uit de wijk mogen hier op zaterdag komen spelen. Ze bidden en zingen met elkaar en luisteren naar een Bijbelverhaal. Veel kinderen zijn niet bekend met de Bijbel. Voor tieners hebben we een avondprogramma opgezet, zodat zij niet doelloos over straat zwerven. Zo proberen we in te spelen op wat nodig is.’

Relatie en waardigheid van de ouderen, gehandicapten en kinderen die met het comité in aanraking komen staat centraal: ‘We proberen hun waardigheid te beschermen door de tijd voor hen te nemen, met hen te praten en een relatie met hen op te bouwen. We doen dit niet alleen, het wordt mogelijk gemaakt door gevende en biddende mensen om ons heen, wereldwijd. Zo laat God aan ons zien: jij doet dit werk niet, Ik doe het.’ Dit doel van het verjaringsfonds wordt daarom van harte aanbevolen.

College van kerkrentmeesters

Onderhoudsklussen verricht aan onze Oude Kerk

Portaal onder de toren

Hier worden de laatste puntjes op de ‘i’ gezet. De veelbesproken nis is inmiddels voorzien van een eikenhouten toog. De wanden en het vloertje van de nis worden nu nog aangeheeld met zogeheten Friese Witjes. Daarna komt er nog een klein stukje inrichting (spiegel / opbergruimte voor Bijbels en zangbundels etc.)

Plafond entree ingang Kerkplein

De verlichting was hier oud, incompleet en gevaarlijk. Deze is vervangen door nieuwe LED-spots op nieuwe posities. Helaas diende hiervoor ook een stuk plafond gesloopt en vervangen te worden. Inmiddels is deze klus bijna geklaard.

Plafond hoofdtrappenhuis ingang Kerkweg

Zoals eerder aangekondigd in een filmpje op HGHG diende dit plafond vervangen te worden door een nieuw akoestisch en brandvertragend plafond. De afgelopen 3 weken is hier hard aan gewerkt. We beschikken nu over een strak plafond dat voldoet aan de eisen van deze tijd, mèt nieuwe energiezuinige LED-verlichting.

Groot onderhoud Zuidzijde

Het dak en de goot zijn inmiddels gereed. Na een natte mei-maand hebben we heerlijk kunnen doorstomen op het dak, dankzij de schitterende weersomstandigheden in juni. Het onderhoud aan de gevel vergt echter wat meer tijd dan te voren voorzien. De werkzaamheden lopen dus uit ten opzichte van de opgestelde planning.

Bovenstaande onderhoudsklussen zijn en worden voor een deel door betaalde krachten uitgevoerd, die veelal zeer betrokken zijn. Prachtig om dit te merken. Een groot compliment geven we echter ook aan de vele vrijwilligers die hun steentje hebben bijgedragen. Niet het minst aan degenen die de wekelijkse schoonmaak van de kerkzaal verzorgen aan het einde van de werkweek. Dank allemaal!

Zending

Terugblik uitzenddienst en collecte Henk Hazendonk

Met dankbaarheid kijken we terug op de uitzenddienst van Amy de Jong, waar we ook broeder Henk Hazendonk bij hebben betrokken. Het is voor ons als gemeente een voorrecht dat na Lea van de Riet (Zuid Afrika) nu nog twee gemeenteleden zijn uitgegaan om het Evangelie te verspreiden. Amy in Uganda en Henk in Peru. Het betrekken van br. Hazendonk bij de uitzenddienst is op het laatste moment beslist, omdat plotseling de grenzen van Peru open gingen en Henk ons liet weten dan ook spoedig naar Peru te willen vertrekken. Dit is niet de eerste keer dat br. Hazendonk naar Lima is gegaan. Dit is wel de eerste keer dat wij als zendingscommissie hier over schrijven. Dat komt omdat Henk een bescheiden persoon is en van mening was dat hij op persoonlijke titel wel naar Peru kon gaan. Hij volgde daar op eigen kosten taal- en Bijbelstudie en tijdens die studie zag hij de roeping om de sloppenwijken in de buurt van het seminarie in te trekken en de mensen daar het Evangelie van Jezus Christus te vertellen.

Intussen ontstond de behoefte aan een thuisfront waarmee overlegd kan worden over wat nu verstandig is te doen en is er een thuisfrontcommissie gevormd. Toen Henk zich geroepen wist om weer te gaan vertrekken werden de praktische dingen doorgenomen en werd duidelijk dat de mogelijkheden van zijn missie niet afhankelijk zouden mogen zijn van de vraag of hij dan nog in eigen onderhoud zou kunnen voorzien. Daarom willen de zendingscommissie en de thuisfrontcommissie de gemeente bij deze missie betrekken. Om een begin te maken zouden we de zendingsbuscollecte van zondag 11 juli voor dit werk willen bestemmen. Wilt u bij het overmaken van uw gift naar bovengenoemd rekeningnummer de naam van br. Hazendonk vermelden? Hiervan willen we zijn ticket betalen en de mogelijkheid bieden om Bijbels en lectuur te kopen.

De thuisfrontcommissie informeert u over hoe de missie van br. Hazendonk verloopt en hoe u in het vervolg dit werk kunt steunen.

Henk Hazendonk naar Peru

Bericht van het thuisfrontteam

Woensdag 9 juni is Henk weer vertrokken naar Lima in Peru. Hij hoopt hier te blijven tot 2 december. De reis verliep voorspoedig. Dat stemt dankbaar. Henk ziet dit als een bevestiging van zijn besluit om daarheen te gaan. Hij weet zich ook erg gesteund door de vele reacties en steunbetuigingen vanuit de gemeente. Namens Henk dank daarvoor. Henk woont in een flatje nabij het Seminario waar hij op de Bijbelschool heeft gezeten, 25 km ten noorden van het centrum van Lima. Vandaaruit steekt hij de Pan Americana (een snelweg) over om de heuvels in te trekken, waar een van de sloppenwijken van Lima ligt. De vorige keer heeft hij daar al mensen ontmoet en hij hoopt de contacten uit te kunnen breiden en daarmee een basis te leggen om echt iets voor de mensen te betekenen.

Henk heeft zich aangesloten bij de Nederlandse Gemeenschap Wereldzending, dit vanwege de noodzaak dat er een organisatie is, die voor hem garant staat. Wanneer u hem financieel wilt steunen kan dit via de NGW. De stichting heeft een ANBI status. Het rekeningnummer is: NL76 INGB 0000 8151 98 ten name van Stichting NGW, onder vermelding van fondsnummer 411.01 Evangelisatie Sloppenwijken Lima. Het geld komt volledig ten goede aan zijn werk. Het is niet gewenst dat men ook nog de naam van Henk vermeldt. Mocht u / jij een periodieke schenking in geld willen opstellen of als buitenlandse gevers een bevestiging van giften nodig hebben dan kunnen ze direct mailen via info@ngw-evangelisatie.nl (de heer S. van der Meer).

Het postadres van Henk:

Seminario Biblico Bautista

Apartado 22-63

Puente Piedra

Lima

Peru

e-mail: hhhazendonk@gmail.com

Voor vragen of suggesties kunt u ons als commissie bereiken d.m.v. de mail:tfchazendonk@hghg.nl. Henk weet zich geroepen om de mensen daar het Evangelie te brengen, daarin is hij ons ten voorbeeld. De zendingscommissie verwoordt dat door de grote zendingsopdracht uit Mattheus 28:19; we hebben het mogen horen in de uitzendingsdienst met Henk en Amy. We vragen u hen en alle zendingswerkers te gedenken in uw voorbede en bidt voor al die mensen die leven zonder dat zij het verlossende werk van Jezus Christus kennen.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondagmorgen gaan we verder met de prekenserie over Elisa. Nog één opdracht staat uit. Hazaël moet gezalfd worden tot koning van Syrië en Jehu tot koning van Israël (1 Kon. 19:15). Die opdracht gaat Elisa nu uitvoeren. We lezen in de dienst 2 Kon. 8: 7-15 en 9:1-13. De serie over Elisa nadert zijn einde. Na deze dienst zullen we in de verkondiging nog één keer stilstaan bij Elisa. In de avonddienst op 11 juli preek ik in de Oude Kerk over het tweede gebod. Dit n.a.v. zondag 35 uit de Heidelbergse Catechismus. We lezen in die dienst Exodus 32:1-11 en Hebreeën 1:1-3. U en jou gezegende diensten toegewenst, ook met de gastvoorgangers. Het is een geweldig voorrecht dat die er steeds weer zijn.

Belijdeniscatechisatie

In september start de belijdeniscatechisatie weer. Nu de zomertijd aanbreekt is dat ook een goede periode voor jongeren én ouderen die geen belijdenis hebben gedaan om te overwegen deze catechisatie te volgen. Wat is het belangrijk om dat persoonlijk voor jezelf te weten wie de Heere is. Zoals de dichter van Psalm 23 het uitspreekt: “De HEERE is mijn Herder”. Als het zo ligt dan mogen anderen dat toch ook weten? Tegelijkertijd is de belijdeniscatechisatie ook een plaats om meer kennis op te doen en zodoende (meer) naar de HEERE toe te groeien. We zijn dankbaar dat er al een groepje is, maar er kunnen er zeker meer bij. Laat het een zaak van gebed zijn!

Huwelijk

Frank Verdoold en Eveliene Swets gaan trouwen op 16 juli. Nadat zij elkaar het ja-woord hebben gegeven gaan zij naar de kerk van de Hervormde Gemeente te Nieuwpoort om daar Gods zegen te ontvangen. Deze dienst begint om 15.00 uur wordt geleid door ds. J.L. Schreuders, predikant van de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld. We wensen Frank en Eveliene een mooie dag toe, samen met hun ouders, familie en vrienden. Ga met de Heere in jullie huwelijksleven. “Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden recht maken” (Spr. 3:6). Zij gaan meeleven met de Hersteld Hervormde Gemeente te Boven-Hardinxveld.

Beleidsplan 2021 – 2025

In de achterliggende periode heeft de kerkenraad het (concept)beleidsplan voor de periode 2021 t/m 2025 kunnen vaststellen. In dit beleidsplan wordt aangegeven waar de wijkgemeente zich bevindt en welke lijnen we willen trekken naar de toekomst. Het beleidsplan kunt u inzien (downloaden) op de website van de Hervormde Gemeente www.hghg.nl onder de berichten van wijk 1 Oost. Bent u niet in de gelegenheid om internet te raadplegen, of vindt u het prettiger om een papieren versie te ontvangen, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba. Mocht u vragen hebben over dit beleidsplan dan kunt u die schriftelijk t/m vrijdag 28 augustus doorgeven aan de scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1 3371 CW, of via de mail scriba.oost@hghg.nl. In de kerkenraadsvergadering van 5 september zal het beleidsplan definitief vastgesteld worden.

De kerkenraad

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de diakonie, € 50,- voor de zending en € 50,- voor de erediensten. Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- en € 30,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 50,- en € 20, -voor de kerk, € 10,- voor de avondmaalscollecte, € 15,50 voor de kerk, € 15,50 voor de diakonie, € 15,50 voor het pastoraat, € 10,- voor de zendingsbus en € 10,- voor de techniek in de erediensten. Hartelijk dank voor uw gaven.

Gelezen

‘Stilte is de zendtijd van de Heilige Geest.’

Barend Wallet

Tenslotte

Het is fijn dat er ook in de kerk nu weer meer mogelijk is vanwege de verruimingen. Het had zondagavond iets feestelijks dat de Nieuwe Kerk zo mooi gevuld was. Wat fijn om samen alle psalmen te zingen tot lof van God. We hebben daarmee ook weer een nieuw rooster om de kerkdiensten te bezoeken. Steeds in de morgendiensten is groep 1 uitgenodigd. In groep 1 zitten o.a. de gezinnen met jonge kinderen. Voor hen is het fijn om ’s morgens als gezin naar de kerk te kunnen. Voor de avonddiensten verwachten wij telkens groep 2. Als u nog niet in de diensten geweest bent, schroom niet om contact te leggen via kerkdienst.oost@hghg.nl of door een belletje te doen naar scriba J.Poortvliet. Dan wordt u ingedeeld in een groep. Wanneer u met vakantie gaat, wilt u dat dan ook aangeven via bovengenoemd emailadres? Dan kunnen anderen gebruik maken van uw plaats in de kerk.

Langzamerhand breekt de zomerperiode aan. Voor kinderen en jongeren zijn het op school de laatste loodjes. Sterkte daarbij! Anderen zijn al met vakantie. Geniet van de rust en de schoonheid van Gods schepping!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Meeleven

Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekte en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Anderen hebben te maken met ernstige ziekte en krijgen hiervoor behandelingen. In overleg met betrokkenen is gevraagd of hun naam genoemd mag worden in de Kerkbode zodat we ook met hen kunnen meeleven. Het bovenstaande betekent dat regelmatig zowel de namen van hen die elders verpleegd worden, als van hen die langdurig ziek zijn, vermeld zullen worden in de Kerkbode. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Want het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid, elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade.

“God is ons een toevlucht en vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden” Psalm 46 vers 2

 

De Kerkenraad

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Terugblik afgelopen zondag

“Geloofd zij God met diepst ontzag! Hij overlaadt ons, dag aan dag, met Zijne gunstbewijzen”. Na een periode van 15 maanden, dat we niet of nauwelijks als gemeente God mochten loven en prijzen in ons lied, mochten we als gemeente met dit lied de dienst van afgelopen zondag beginnen. Niet ingetogen, maar met ‘luide stem’. Niet alleen omdat we blij waren, dat het zingen weer mag en kan, maar ook omdat we verrast werden met de beslissing van ds. Dubbelman.

Vorige week zaterdag, tegen het einde van de middag, kregen we van ds. Michiel Dubbelman het bericht dat hij nu het beroep naar onze wijkgemeente wel aan kon nemen. Hij had hierover een duidelijke bevestiging gekregen. Hiermee komt een einde aan een lange vacaturetijd, na een heftige periode waarin we afscheid moesten nemen van ds. Haverkamp. Een lange periode waarin slechts weinig beroepen konden worden uitgebracht, maar waarin we toch bleven vertrouwen, dat God op Zijn tijd, de juiste predikant voor ons op het oog zou hebben. Voor de beroepingscommissie komt hiermee een einde aan haar werkzaamheden. Met name Alida Blokland en Arco Boon, die als gemeenteleden hierin zitting hadden, willen we hartelijk dankzeggen voor hun inzet en volhardendheid. Voor ds. Dubbelman en zijn gezin breekt er een tijd aan van afscheid nemen en langzaam loslaten na een periode van ruim 14 jaar. Ondertussen zal er naar datums worden gezocht voor afscheid en intrede, terwijl wij als gemeente ervoor gaan zorgen dat de pastorie in gereedheid wordt gebracht voor het nieuwe predikantsgezin. Afgelopen donderdag 1 juli is hun dochter Julia getrouwd met Andries Boer. We willen hen hartelijk feliciteren met dit huwelijk.

Onze zieken

“Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip”. (Hebreeën 4: 16)

Reserveringen

Zondagmorgen 4 juli is de dienst in De Parel. Inmiddels zullen de gezinnen zich hiervoor wel hebben ingeschreven. Vanaf zaterdag 3 juli kunnen ook de anderen zich inschrijven. Schroom niet, zolang er nog plaats is dit te doen en weet u welkom in de dienst.

Verkiezing preses wijkkerkenraad

In haar vergadering van 28 juni jl. heeft de wijkkerkenraad br. Wim Hoogendoorn verkozen tot haar nieuwe preses. Omdat in de achterliggende tijd is geconstateerd dat de combinatie van de functies van preses en pastorale ouderling te zwaar is, is ook besloten dat Wim zijn werk in de wijk zal neerleggen en dat hier een vacature ontstaat. Deze vacature zal tijdens het komende verkiezingstraject opgevuld dienen te worden. Wim heeft aangegeven, dat zolang de vacature niet is vervuld hij in noodgevallen wel als waarnemer blijft functioneren in zijn wijk 2.4.

Wijziging Plaatselijke Regeling wijkgemeente 2 Noord

Vanwege het bovengenoemde besluit heeft de wijkkerkenraad een wijziging in haar Plaatselijke Regeling (PR) in concept vastgesteld. De wijziging staat op pagina 4 onder paragraaf 1.1 ‘Aantal ambtsdragers’. Hier is het aantal ouderlingen met bijzondere opdracht verhoogd van 2 naar 3 met als toevoeging: (waarvan 1 ouderling-preses, 1 ouderling-scriba en 1 ouderling-gemeenteopbouw).

Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van wijkgemeente 2 Noord in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot deze wijziging in de PR. Het concept van de totale PR na wijziging is in te zien op de website hghg.nl en staat onder Informatie, wijkgemeente 2 Noord. Tevens ligt de concept-regeling op afspraak ook ter inzage t/m 20 juli bij ouderling Jos van de Minkelis en vanaf 21 juli tot 31 juli bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot. Eventuele vragen of opmerkingen over de PR kunt u tot 31 juli 2021 indienen bij de scriba (scriba.noord@hghg.nl). Mochten er geen opmerkingen binnenkomen, die deze wijziging in de weg staan, dan gaat deze wijziging van de PR in op 1 augustus a.s.

Beleidskader 2021 – 2025: Delen in de liefde van God

Elke vijf jaar legt onze gemeente zijn visie neer in een beleidsplan. Het vorige beleidsplan liep tot en met 2020. Het is dus tijd dat er een nieuw beleidsplan komt. De kerkenraad is daar de afgelopen maanden intensief mee bezig geweest.

De inspanning van de kerkenraad heeft geleid tot een stuk van 24 pagina’s. Een beknopte impressie zal door de wijkouderlingen worden rondgemaild naar alle wijkleden.

Het volledige document is digitaal beschikbaar op de website onder de kop INFORMATIE/Wijkgemeente 2 Noord.

Vooruit kijken

Vijf jaar vooruit kijken is een uitdaging. In die periode kan er veel gebeuren, wat we nu nog niet weten. Hoe zal het bijvoorbeeld gaan met de coronamaatregelen? Welke invloed heeft anderhalf jaar beperking van kerkdiensten op de kerkgang na de coronaperiode? Hoe zal de samenwerking met een nieuwe predikant er uit zien?

Beleidskader

Er is veel onbekend. Daarom spreken we liever over een beleidskader dan over een beleidsplan. Er is immers genoeg wat we wél weten: de Bijbel geeft ons richting en onze gemeente bestaat uit leden, waarvan we mogen verwachten dat die zich in willen zetten om die richting te gaan en de toekomst met vertrouwen in te gaan aan de hand van onze Heer.

Richting

Een beleidskader betekent, dat we de richting benoemen en kaders aangeven, maar de invulling daarvan samen met de gemeente stap voor stap zullen vormgeven in de loop van de komende vijf jaren. Die richting wordt in de eerste plaats bepaald door het grote gebod: U zult de Here uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben als u zelf.

De kern

Als kerkenraad hebben we ons vervolgens bezonnen op de vraag: Wat is nu de kern van ons gemeente zijn. Waar draait het om? Welke kant willen we daarmee op? Hierover worden ons vanuit de landelijke kerk en de kerkorde inzichten aangereikt, waardoor we ons graag laten inspireren. De kern van ons gemeente-zijn is drieledig:

1. Relatie met God

2. Relatie met elkaar

3. Relatie met de wereld om ons heen

Hierop willen we ons richten bij de opbouw van onze gemeente in de komende vijf jaar.

Voorgenomen besluit

Er is een voorgenomen besluit van de kerkenraad om het Beleidskader 2021 – 2025 vast te stellen. Een volledige versie is beschikbaar. De kerkenraad is benieuwd naar uw reactie en inzichten en neemt deze graag mee bij de definitieve vormgeving. Uw reactie kan tot 31 juli 2021 gestuurd worden naar de scriba: Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl.) Daarna zal de kerkenraad in september overgaan tot definitieve vaststelling.

Verantwoording

Ouderling-kerkrentmeester Fred de Rover ontving € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Op zondagavond 11 juli is er een Pareldienst. Onze kerkelijk werker Theo de Koning zal de dienst leiden. Het thema is ‘Wij houden ons niet langer stil’. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest. Omdat we weer mogen meezingen zullen we volop de gelegenheid geven om dat te doen en zo God te loven en te prijzen. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en / of te bidden. Ministry is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact, ook tijdens de zomervakantie! Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

We gaan vanaf 18 juli over op het zomerrooster en de eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 5 september met dhr. Hans Borghuis.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Wie Jezus achterna mag wandelen, heeft zijn rug naar de wereld gekeerd.’

Prof. G. Wisse (1873 – 1957)

Bidden en danken

We danken dat ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk het beroep naar onze wijkgemeente mocht aannemen.

Uitsluiting van hulp is slechts een van de manieren van vervolging die Vietnamese christenen ervaren. Ze krijgen geen toegang tot gemeenschappelijke voorzieningen, ontvangen geen subsidies, worden uit hun huis gezet, vals beschuldigd van een misdaad, ontslagen of zelfs fysiek mishandeld. Bid voor hen. (Gebedskalender Open Doors)

Het is winter in zuidelijk Afrika. Allerlei virussen, zoals COVID-19, hebben dan meer kans om zich te verspreiden. Daarbij is de gezondheidszorg in sommige landen slecht. Rondom de bestrijding van COVID-19 is nog veel voorlichting nodig, evenals het beschikbaar komen van middelen zoals vaccins. Bid hiervoor. (Gebedskalender GZB).

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

In de stormen van het leven, als de golven hoog gaan, klinkt het Woord van de Meester: “Ik aanschouw de moeite en het verdriet. Geloof het. Ik maak het je bekend. Opdat je alle moeite en verdriet in Mijn hand zult geven.”(Psalm 10:14). Ook anderen worstelen met noden, van lichamelijke en psychische aard. Met en voor hen bidden we: “Wees mij genadig, HEERE, want ik ben verzwakt, genees mij, HEERE, want mijn beenderen zijn verschrikt. Keer terug, HEERE, red mijn ziel, verlos mij, omwille van Uw goedertierenheid.” (Psalm. 6:3,5)

Giften

Ds. van de Voorde ontving € 100,-. Ouderling Eskes € 30,-.Ouderling van Gelder € 20,- en bezoekbroeder G. Vlot€ 50,-. Alle giften ter vrije bestemming. Hartelijk dank.

Prediking

Afgelopen zondag hebben we een begin gemaakt met een serie preken over het Bijbelboek Ruth. We volgen deze geschiedenis waarin de Heere langs wonderlijke wegen Zijn belofte vervult. De geschiedenis is als een spiegel om de weg, die de Heere met Zijn volk gaat, te herkennen. Dat heeft ons ook vandaag veel te zeggen. Het is goed om het boek voor jezelf eens in een keer helemaal door te lezen. Zo worden ook de verbanden in het boek duidelijk. Laten we bidden dat de Heilige Geest ons zal leren, vormen en bemoedigen vanuit deze bijzondere geschiedenis.

P.v.d. Voorde

Registratie kerkdiensten

Dankbaar zijn we dat er weer meer mensen in de erediensten aanwezig kunnen zijn. Dit betekent ook dat er waarschijnlijk geen wachtlijsten meer hoeven te zijn. Wanneer een dienst vol is en de andere nog niet, is het logisch om aan te melden voor de nog niet volle dienst. Wanneer beide diensten vol zijn, zal er zaterdagavond gekeken worden wie er (helaas) toch nog afgemeld moet worden. Zo proberen we iedereen zo gelijk mogelijk een eredienst te laten bezoeken.

Gelezen/gehoord

‘God is bereid om te geven wat Hij beloofd heeft, maar Hij wil dat wij om het bezit ervan met Hem worstelen, zoals Jakob bij Pniël.’

Tenslotte

De laatste schoolweken breken aan. Weer een schooljaar voorbij. Voor sommige erg spannend. Ga ik over? Kan ik doorgaan op hetzelfde niveau? Hoe alles ook uit zal pakken: “U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd.” (Ps.71:5).

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Beste gemeenteleden van Wijk Zuid,

We willen jullie van harte uitnodigen voor de Wijkmiddag op 10 juli. Juist in (en na) een tijd van afstand, zoeken we naar verbindende activiteiten. Tijdens deze wijkmiddag is iedereen welkom: jong en oud. Er is voor iedereen wat te doen: sjoelen, oudhollandse spelletjes, gezellig kletsen, samen zingen etc.. Over het eten hoeft u niet in te zitten. Wij zorgen voor koffie, gebak en een frietwagen. Kortom: niets staat opgeven meer in de weg!

Oh ja: is vervoer een probleem? Neem dan even contact met ons op. Wij zorgen dat u / jij erbij kunt zijn.

We hopen jullie te ontmoeten!

Hartelijke groet,

Ellen, Marjolijn, Ruth en Christine

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 3 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 5 juli 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 6 juli 2021

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter Oude Kerk

Zaterdag 10 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

15.30-20.00 uur Gemeentemiddag Wijk 3 Zuid

19.00 uur Gebedskring Jeugdzaal OK

Maandag 12 juli 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 13 juli 2021

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter Oude Kerk

Zaterdag 17 juli 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Algemene berichten

Tijd en affiniteit?

In Buitenhof wonen 12 volwassenen met een verstandelijke/lichamelijke beperking. Heb je affiniteit met deze doelgroep en vrije tijd over dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! We zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die willen koken, fietsen, sporten, tuinieren of schoonmaken. Heb je interesse en/of vragen neem dan contact op met buitenhof@syndion.nl graag tot ziens!

Tuinconcert

Vrijdag 9 juli organiseren we een openluchtconcert! Hanne de Vries en Eline Edens (ook wel bekend van Damascus) zullen optreden. Het concert zal plaats in Schelluinen, Parallelweg 2 (zie welkomsborden). Inloop: 19.30 uur, start concert: 20.00 uur. Kosten: €5,- p.p. entree t.b.v. onkosten. Bij aankomst contant te voldoen. Tijdens het concert ontvang je een consumptie, maar neem zelf ook voldoende te eten en te drinken mee. Als je lekker wilt zitten; neem dan zelf een stoel, kleedje of zitzak mee. We hopen jullie 9 juli allemaal te zien bij het tuinconcert! Geef je van tevoren wel even op via: https:/www.hghg.nl/tuinconcert.

Aanmelden kan tot uiterlijk 5 juli. Vol=Vol!

Groot projectkoor Halleluja

Vanaf oktober 2021 hopen wij te starten met een nieuw, landelijk projectkoor. Het koor staat o.l.v. Martin Zonnenberg. Peter Wildeman is organist en Joost van Belzen pianist. Dit is een alle leeftijden, gemengd koor met een veelzijdig christelijk repertoire. Het koor wordt muzikaal ondersteund door beroepsmusici, en we zingen in de mooiste kerken van Nederland. Tevens staat een prachtige reis naar het land Israël op de planning voor mei 2022. Heel bijzonder om het land van de bijbel te bezoeken maar nog specialer omdat we daar met elkaar hopen te gaan zingen.

Vanaf nu kunt u / kun je je opgeven via de site: www.hallelujakoor.nl, daar vindt u ook alle info over de repetitielocaties en data. Ook de geplande concerten kunt u hier terugvinden. De contributie voor een compleet jaar 2021-2022 bedraagt € 79,-. Hiervoor ontvangt u een muziekmap, oefenbestanden, 3 repetities in uw regio, en een generale repetitie in Amersfoort. Daarnaast staan er meerdere concerten gepland. Alle verdere info vindt u op de site. Zingt u mee?

De CSFR:

Ontmoeting, overtuiging en ontplooiing

Beste aankomende student,

Nog even en dan breekt er een nieuwe levensfase aan: het studentenleven! Een prachtige tijd, waarin je een studie doet die bij jou past en waarin je jezelf kan ontwikkelen. Een mooie aanvulling op de studententijd vormt het lidmaatschap van een studentenvereniging. Wij nodigen je van harte uit om lid te worden van de CSFR: een christelijke studentenvereniging met disputen in alle grote studentensteden. Doel: om christelijke studenten samen te brengen en met elkaar de gereformeerde beginselen te bestuderen. Op deze manier leer je te staan voor je overtuiging en word je voorbereid op je rol in kerk en samenleving. Dankzij bijbelkringen, lezingen en studiekringen krijg je de ruimte om te verdiepen in uiteenlopende onderwerpen en jezelf te ontplooien. De CSFR is een plek waar iedereen een thuis kan vinden. Ben je overtuigd en wil je meer te weten komen over de CSFR? Neem dan deel aan de introductieweek! Ieder dispuut organiseert een introductieweek waarin je een goed beeld krijgt van de CSFR en erachter kunt komen of de vereniging iets voor jou is. Voor meer informatie over de introductieweken en de CSFR, kun je terecht op www.csfr.nl en onze sociale media. Tot snel!

Instrumentaal zomeravondconcert

Zaterdag 10 juli 2021 wordt in de Boezemkerk te Ridderkerk-Bolnes het jaarlijkse instrumentale zomeravondconcert georganiseerd. Medewerkenden aan dit concert zijn Corné van der Giessen en Leon Koppelman (panfluit), Marien Stouten (orgel) en Jan Peter Teeuw (piano). U hoeft niet te reserveren voor het concert! Wel wordt u bij binnenkomst gevraagd uw naam en telefoonnummer op te schrijven.

Bij de ingang van de kerk kunt u uw handen ontsmetten. Er zal geen pauze zijn en er worden ook geen consumpties geserveerd. Verder geldt in de kerk een vaste looproute. Tussen de bezoekers zal 1,5 meter afstand gehouden worden. (Gezinnen kunnen uiteraard wel bij elkaar zitten.)

Op het programma staat dit jaar geen samenzang.

Het concert begint om 19:30 en duurt ca. vijf kwartier. De deuren aan de Pretoriusstraat 2 gaan een halfuur voor aanvang open. De toegang is (net als voorgaande jaren) nog steeds gratis. Wel is er na afloop een (digitale) collecte voor de onkosten. Jong en oud van harte welkom!

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 4 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. W.F. Jochemsen, Noordeloos

18.00 uur wijk 2 Noord, ds.P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep 1)

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen(groep 2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, prop. H. Leenman, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A. van der Stoep, Nieuwland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Voor elkaar vakantieweken

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Corine Kanselaar, Julia Veldman

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Juliëtte Poortvliet

De Parel: Simone Meerkerk, Emma Brieffies

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 93: 4

avonddienst: Psalm 66: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. G.J. Hiensch, Elst (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 8 (groep B)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Elise de Haas, Daniëlle Terlouw, Els van den Bout (reserve)

____________________________________­­­________________

Zondag 11 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, prop.J.W. Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, Heid. Cat. Zondag 35

NIEUWE KERK

09.30 uur rb. ds. J.C.Breugem, Boven-Hardinxveld (groep 1)

18.00 uur prop. A.van Kralingen, Ridderkerk (groep 2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid, ds.P.van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D.de Koning, Nieuw-Lekkerland

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Algemeen: Hulp Oost Europa

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Denise de Bruin, Annemijn Koutstaal

Nieuwe Kerk: geen opgaaf ontvangen

De Parel: Loïs Veldman, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 34: 5

avonddienst: Psalm 40: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. W.J. Westland, Giessendam / Neder-Hardinxveld (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 9 (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Geralda Honcoop, Laura Verschoor, Jasmijn van den Bout (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

16 en 30 juli, 13 en 27 augustus