77-02,03

 Het ambt aller ouderen

 (Psalm 71)

____________________________________­­­________________

 De Heere wil in de gemeente iedere gelovige inzetten in Zijn dienst. We noemen dat het ‘ambt aller gelovigen’. In Psalm 71 luisteren we naar iemand die zich hiervan bewust is in de avond van zijn leven. We kijken hem in het hart, als hij zegt: “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd en tot nu toe verkondig ik Uw wonderen. Ja, ook nu de ouderdom en grijsheid gekomen is – verlaat mij niet, o God, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.

Het gebed: ‘Verlaat mij niet, o God’, is voor gelovigen herkenbaar. Ook in de ouderdom, als de kwetsbaarheid van het leven wordt gevoeld en doorleefd. Het is geen vraag vanuit ongeloof, maar een uiting van afhankelijkheid en diep verlangen dat God zijn leven draagt, geborgen te zijn in Zijn liefde en zorg. Zo alleen kan het in de avond van het leven licht zijn. Licht van vergeving, als de zonden en het gebrekkige vanuit ons leven ons aanklaagt. Licht van hoop, als het leven zo zinloos en doelloos lijkt te worden. Bij alle verdriet en moeite, die de ouderdom vaak kenmerken, mogen Gods beloften troosten. In Zijn beloften vindt ons geloof houvast.

De Psalmdichter zegt het: “O God, U hebt mij onderwezen vanaf mijn jeugd”. In zijn jeugd liggen de wortels van zijn geloof. Beter gezegd, in Gods Woord. Daar begint het, bij een open Bijbel. Lezend en luisterend leren we Wie de Heere is, wat Zijn daden en beloften zijn. Hierin ligt voor ons een indringende aansporing om in onze jonge jaren de Bijbel te lezen en ons – met onze kinderen! – te laten onderwijzen in de gemeente onder de verkondiging. Zo heeft de Heere in het leven van de psalmdichter het vertrouwen gewekt, en een levende hoop gegeven. In de verzen 5-6 zegt hij het zo: “Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent u mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn”. 

Nu treffen we een verassende wending in vs.18. We lezen het gebed: “Verlaat mij niet, o God, …”. De reden van dit gebed is bijzonder: “…, totdat ik deze generatie uw sterke arm verkondigd heb, alle nakomelingen Uw macht.” Nu komt het ambt aller ouderen in zicht. Deze woorden maken ons bewust dat ouderen (en ouders) de generatie die na hen komt iets te vertellen hebben over Wie de Heere is en wat Hij belooft. Op vele plaatsen in de Bijbel vinden we dit. Kinderen staan en steunen op de schouders van het voorgeslacht. God wil door de geslachten heen het geloof wekken en uitwerken. Het is het verlangen van de psalmdichter, hierin van betekenis te mogen zijn.

Hij spreekt over Gods ‘sterke arm’ en ‘macht’ (vs.18b). Het zijn bekende woorden uit het Oude Testament. God verloste zijn volk uit de slavernij van Egypte met ‘grote kracht’ en met een ‘uitgestrekte arm’ (Deut. 9: 29). De Uittocht uit Egypte is een beeld dat zijn wezenlijke invulling krijgt in de dood en opstanding van de Heere Jezus. Door Zijn weg en werk verlost Hij zondaren vanuit de slavernij van de zonde, de duivel en de dood (Gal.1:3-4). Zo klinkt zijn wekroep: “Ik ben de Opstanding en het Leven; wie in Mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven, en ieder die leeft en in Mij gelooft, zal niet sterven in eeuwigheid. Gelooft u dat? (Joh.11:25-26)” Met sterke arm en macht verlost deze Heiland zondaren, die tot Hem de toevlucht nemen! Hij nodigt ons allen met klem om dat ook te doen!

Wat een zegen als ouderen laten horen en / of zien dat de Heere Jezus Christus het verschil maakt in hun leven en sterven. Hij is onze Rots, Burcht, Hoop, Vertrouwen, Steun, Helper, Lof en Toevlucht – allemaal geloofswoorden uit deze Psalm 71: 3-8. Reden genoeg voor jongeren om in een ontspoorde cultuur te luisteren naar ouderen die in het spoor gaan van Gods beloften. Aansporing genoeg voor ouderen om dit psalmgebed mee te bidden. Gebed om een erfenis achter te mogen laten: goede woorden over God, een getuigenis van doorleefd geloof, hoop en liefde. De Heere zegene – oud en jong – met vrijmoedigheid en een luisterend oor.

ds. P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

HGHG app

Na de aankondiging van de HGHG app, mochten we al veel gemeenteleden toevoegen. Op de HGHG app wordt u op de hoogte gehouden van het laatste nieuws uit de gemeente, u kunt elkaar handig vinden in de gemeentegids en u heeft direct een gezicht bij degene die u zoekt.

In de app kunt u zich aansluiten bij groepen die uw interesse hebben, zoals bijvoorbeeld de groep van de zendingscommissie voor het laatste nieuws van onze zendingswerkers. Standaard komt u in alle wijkgemeente-groepen zodat u op de hoogte bent van nieuws uit de gehele gemeente en in de groep Nieuwe gebruikers. Hierin vindt u handige filmpjes over het gebruik van de app en kunt u ook vragen stellen.

Mist u een groep? Bijvoorbeeld uw bijbelkring? Maak dan zelf een groep aan en deel hierin de onderwerpen voor de eerst volgende samenkomst.

Ook handig is de agendafunctie. In de algemene groep (HGHG) staan alle activiteiten vermeld (mits deze zijn doorgegeven aan activiteiten@hghg.nl), zo vergeet u nooit een activiteit!

U kunt ook de kerkbode online inzien. U kunt toegang vragen tot de kerkbode groep en als u betalend lid bent kunt u de kerkbode ook op vakantie online lezen. (Om uw lidmaatschap te controleren moet u wel uw adres bij uw profiel hebben ingevuld.)

Wil je de app downloaden, zoek dan in je eigen app store op ‘HGHG’. Let op: de app is alleen toegankelijk voor leden van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld. Voeg bij het aanmaken van je profiel een duidelijke gezichtsfoto toe en schrijf tussenvoegsels zonder hoofdletter.

Heeft u vragen, dan kunt u mailen naar kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Collecteren via de HGHG app

Inmiddels is de HGHG app dus ‘live’. Belangrijk onderdeel is de mogelijkheid om de collecten eenvoudig digitaal in te zamelen. Onderstaand willen we wat meer vertellen over de mogelijkheid van het geven van collecten via de app.

Uw bijdragen aan de collecten kunt u doen bij het onderdeel ‘Geven’ (midden-onder). Iedere vrijdag komen daar de collecten op te staan van de eerstvolgende zondag. De collecten blijven er een week op staan (behalve bij bijzondere dagen). Met de ‘+’ en ‘-‘ kunt u het bedrag per collecte verhogen of verlagen. Door op de collecte te klikken, kunt u lezen waar de collecte voor bestemd is.

U kunt per keer geven d.m.v. iDEAL, maar u kunt ook gebruik maken van een saldo. Via ‘opwaarderen’ maakt u eenmalig een groter bedrag over en bepaalt u later voor welk doel uw gift bestemd is.

Het opwaarderen van uw saldo kunt u vergelijken met het kopen van collectebonnen. U kocht een hoeveelheid collectebonnen, in de tijd erna gaf u de collectebonnen aan de verschillende collectedoelen. Hoe het opwaarderen werkt, kunt u zien in het instructiefilmpje op de HGHG app in de groep ‘Nieuwe gebruikers’.

Gebruik van een saldo heeft voordelen: Per transactie wordt € 0,35 transactiekosten in rekening gebracht, het is voor u dus voordeliger omdat het dan een éénmalige iDEAL transactie is per opwaardering, in plaats van per collecte.

Ook voor de administratieve verwerking van de collecten zou het fijn zijn als veel gemeenteleden gebruik gaan maken van het aan de collecte geven via de HGHG app. Alle collecte-opbrengsten worden meteen in een totaalbedrag per bestemming gezet. Dit scheelt veel uitzoekwerk t.o.v. overboekingen via de bank.

U hoeft zodoende ook geen gebruik meer te maken van verschillende rekeningnummers voor uw bijdragen.

Komende weken kunt u nog gebruik maken van de QR codes die we de afgelopen tijd hebben gehad, maar deze mogelijkheid zal over enkele weken beëindigd worden.

Verkiezingen ouderlingen en diakenen

Aan het einde van oneven jaren zijn er in de kerkenraden verschillende broeders aftredend. Een deel daarvan is herkiesbaar maar een deel ook niet. Dit betekent dat er in de komende maanden verkiezingen zullen worden gehouden voor nieuwe ambtsdragers. Voor de wijkkerkenraden starten deze verkiezingsronden na de zomervakantie. Ook in de Algemene Kerkenraad zijn er ambtsdragers met bepaalde opdracht aftredend, en hiervoor wordt de gemeente in de gelegenheid gesteld aanbevelingen te doen. Voor de te volgen verkiezingsprocedures vindt u de informatie in de plaatselijke regelingen van de wijken en de AK. Deze zijn te vinden op de website. Daarnaast zal nadere informatie in kerkbodeberichten en afkondigingen, centraal en per wijk, worden gedeeld.

We bevelen deze verkiezingen van harte aan in uw voorbeden, zodat de komende vacatures spoedig vervuld zullen worden en het werk in de gemeente kan doorgaan. 

Verkiezingen Algemene Kerkenraad 

De gemeente heeft een aantal ambtsdragers met bepaalde opdracht. Daarnaast zijn er ook een aantal centrale functies waarbij het geen ambtsdragers betreft. Zij verrichten hun werk ten behoeve van de hele gemeente en worden daarom door de AK verkozen uit de stemgerechtigde broeders van de gemeente. Aan het einde van 2021 zijn de volgende broeders aftredend en herkiesbaar: 

C.J. (Corstiaan) Batenburg, jeugdouderling (wijk 1-Oost) 

P. (Piet) Boogaard, kerkrentmeester (wijk 3-zuid) 

F. (Freek) de Bruin, preses AK 

C.I. (Kees) Pille, evangelisatieouderling (wijk 3-Zuid) 

Als voor deze aftredende broeders geen andere naam wordt ingediend kunnen zij door de AK worden herkozen. 

Aftredend en niet herkiesbaar is jeugdouderling H. (Erik) van de Wetering (wijk 2-Noord). 

Omdat de jeugdouderling een centrale functie betreft, worden de leden van de hele gemeente in de gelegenheid gesteld om personen aan te bevelen die zij geschikt achten voor dit ambt. De jeugdouderling heeft als taak om gemeentebreed het pastoraat aan de jongeren van de gemeente vorm te geven en maakt daarvoor deel uit van het team van de jeugdambtsdragers. Bij uw aanbeveling gaat, gezien de samenstelling van de jeugdambtsdragers, de voorkeur uit naar een broeder uit wijk 2-Noord. Wij vragen u hiermee zoveel mogelijk rekening te houden. 

Uit de ingediende namen wordt een verkiezingslijst opgesteld en voorgelegd aan de Algemene Kerkenraad. De verkiezing zal plaatsvinden in de vergadering van de AK op 27 september. Aanbevelingen kunt u indienen tot woensdag 15 september bij ondergetekende, Florenweer 12 of per email op scriba.ak@hghg.nl 

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK 

Vakantie 

De vakantietijd is aangebroken. Tijd om wat afstand te nemen, tijd om te rusten? De afgelopen tijd ontdekte ik bij het lezen van het scheppingsverhaal dat God niet alleen een dag rust nam op de zevende dag, maar dat Hij na iedere dag even rust nam om te zien dat wat Hij gemaakt had, dat het goed was. Rusten zou je beter kunnen vertalen met ‘stoppen’. God stopte, om te genieten van wat Hij maakte. Vakantie, dan wens ik iedereen toe dat het niet betekent dat je een bepaalde tijd uitgeteld op je stoel neervalt, maar dat je bewust zult genieten van wat God je geeft, thuis of waar ook op deze wereld. En dàt niet alleen in de vakantietijd, maar dat je die tijd zult gebruiken om dit opnieuw te oefenen, zodat je na de vakantie een levensstijl hebt geleerd van elke dag even stoppen en genieten. 

Zelf hoop ik het werk weer op te pakken op maandag 16 augustus. Met hartelijke groet, 

Theo de Koning 

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen 

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus. 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 18 juli 2021 

De diaconale collecte van deze zondag is voor een project van ZOA in Ethiopië ‘Laat kinderen veilig spelen’. Duizenden jonge kinderen uit Zuid-Sudan zijn alleen in Ethiopië aangekomen. Ze zijn bang en getraumatiseerd. Ze weten niet waar ze naar toe kunnen. Het is een hartverscheurend beeld: een driejarig kind dat moederziel alleen op de vlucht is. Angstig op zoek naar een veilige plek. Voor duizenden jonge kinderen uit Zuid- Sudan is het de harde realiteit. Ouders overleden of tijdens de vlucht kwijtgeraakt. Ze staan er helemaal alleen voor. Oorlog en geweld hebben hun jonge leven helemaal op de kop gezet. Veel kinderen kampen daardoor met psychische klachten, zijn bang en zitten vaak vol stress. We kunnen dit niet laten gebeuren! ZOA trekt zich het lot van deze jonge kinderen aan en vangt hen op bij de Zuid-Sudanese grens met Ethiopië. In één van de Child Friendly Spaces bieden zij hen een veilige plek. In de Child Friendly Spaces kunnen de kinderen: 

Leren; in de klaslokalen leren de kinderen rekenen, schrijven en Engels 

Verwerken; de kinderen krijgen hulp bij het verwerken van hun trauma’s 

Kind-zijn; de kinderen kunnen op afgesloten terreinen heerlijk samen spelen 

Ieder kind verdient de kans zich te ontwikkelen in een veilige omgeving. Graag willen wij als diaconie de noodhulp onder deze kwetsbare kinderen uit Zuid-Sudan ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen? 

Diaconale collecte zondag 25 juli 2021 

De diaconale collecte van zondag 25 juli is een algemene diaconale collecte. Als christenen hebben we allen de Bijbelse opdracht om te zien naar onze naasten. Dit kan door praktische hulp te bieden (dichtbij of ver weg), en / of door een financiële bijdrage te geven aan instanties die dit werk structureel doen voor minderbedeelden of mensen die het moeilijk hebben, dichtbij of ver weg. De diaconie ondersteunt met deze collecte diverse instanties met een gift waardoor zij dit werk kunnen blijven doen. De diaconie wil u als gemeente danken voor het vertrouwen die wij van u krijgen om uw gaven te besteden aan diaconale doelen wereldwijd. Het is ons gebed dat het diaconale werk voortdurend tot zegen mag zijn. 

Verjaringsfonds 

De opbrengst voor het verjaringsfonds van het 1e kwartaal van 2021 is totaal € 1.475,30. Dit is bestemd voor Stichting Verpleegkundigen voor Israël. We danken u allen voor uw bijdrage! 

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Laten we juist in deze tijd meeleven met oudere gemeenteleden voor wie het stil wordt nu familieleden met vakantie zijn. Er zijn gemeenteleden die alleen zijn. Laten we als gemeente hen bemoedigen en hen omringen met onze gebeden.

Giften

Ter vrije bestemming ontving ik € 50,-. Voor de kerk ontving ik eveneens € 50,-. Verder ontving ik € 20,- voor de diaconie en twee maal een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven.

Samen zingen

Dankbaar en blij zijn we dat we als gemeente weer mogen zingen. Op die manier mogen we samen God loven en prijzen. Vanuit dat oogpunt is het fijn dat de zang begeleid wordt door het orgelspel. Onze organisten vinden dat we goed zingen maar het kan altijd beter. Zeker na een lange periode waarin we niet hebben kunnen zingen moeten we dit weer samen oppakken. Twee concrete punten willen we noemen. Als eerste bij de start van de psalmregels laten we het nogal eens afweten, waardoor het tempo terugzakt. Als zingende gemeente wordt ons gevraagd de psalmregels steeds direct met het orgel in te zetten. Als tweede proberen we als organist en gemeente een zangtempo aan te houden van M60, dit betekent voor elke noot een seconde. Zo hopen we als gemeente en organisten nog meer een eenheid te kunnen vormen. Zing bovenal, vol overgave met uw hart Gods lof. Jonge kinderstemmen, mooie alten en lage bassen, zuivere tonen en eenvoudige stemmen: ‘k Zal zingen voor den Opperheer; ‘k Zal psalmen zingen tot Zijn eer” (Psalm 108:1 ber.)

de Kerkenraad

Gelezen

‘Wat hebben goede ouders een zorg voor hun kinderen, vooral voor de kleintjes, dat ze behoed en bewaard blijven. En God heeft een hart dat nog anders is dan het hart van de ouders, dan het hart van de moeder. Hij zal het niet kunnen verdragen dat diegenen kwalijk behandeld worden over wie Zijn Naam is aangeroepen en afgeroepen. Hoe zou Hij niet datgene bewaren waarvoor Hij Zijn Zoon heeft gegeven? Hij zal hen blijven beschermen met Zijn Naam, en voor hen een schild zijn boven hun hoofden, een harnas tegen de pijlen die in het verborgene vliegen’.

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

Zondagavond sluiten wij de serie preken over Elisa af. We lezen 2 Koningen 13:14-21. Elisa wordt ziek en sterft. Na zijn begrafenis gebeurt er iets wonderlijks. Een man wordt in het graf van Elisa geworpen en komt tot leven. Wat heeft dat ons te zeggen? Met de hulp en de leiding van de Heere hopen we dat te ontdekken.

Allerlei gemeenteleden vertrekken in de komende tijd naar hun vakantieadres of zijn al vertrokken. Komende maandag hebben de basisschoolkinderen vakantie. Laat het een goede periode van rust zijn. Mag het eveneens een tijd van overdenken zijn? Juist de rust is zo geschikt om te overwegen wie de HEERE voor ons is, wat Hij gedaan heeft en wat Hij van ons vraagt. Wie wandelt in Gods schepping, krijgt stof genoeg aangereikt.

U en jou een goede tijd gewenst!

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Dhr. Jan Arie Loeve, Wilhelminastraat 44, 3373 AR, ligt in het ziekenhuis te Dordrecht en wacht op een plekje om te revalideren. Hij gaat nog steeds met kleine stapjes vooruit, waarvoor we willen danken, maar we willen ook bidden dat zijn gezichtsvermogen terugkomt.

Bevestiging en intrede

In het vorige kerkblad konden we u meedelen dat ds. M. Dubbelman het beroep naar onze wijkgemeente heeft aangenomen. Inmiddels is bekend dat ds. Dubbelman tijdens de morgendienst van zondag 26 september in de Oude Kerk door ds. P. van de Voorde verbonden zal worden aan onze gemeente en diezelfde middag, ook in de Oude Kerk intrede zal doen.

Reserveringen

Nu we de vakantieperiode ingaan, zullen van zondag 18 juli tot en met zondag 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijk belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch 2 keer per zondag de kerk te bezoeken. Echter omdat we nog steeds slechts een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten willen we dat doen, door per dienst eerst de leden van de eigen wijk in de gelegenheid te stellen om zich in te schrijven voor een dienst en vanaf zaterdag 12.00 uur de leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid bieden zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijk in deze periode in te schrijven.

Wijziging Plaatselijke Regeling wijkgemeente 2, Noord

Overeenkomstig de Kerkorde worden de leden van wijkgemeente 2 Noord in de gelegenheid gesteld om hun mening kenbaar te maken met betrekking tot de wijziging van het aantal ouderlingen met een bijzondere opdracht in de PR. Het concept van de totale PR na wijziging is in te zien op de website hghg.nl en staat onder de tab INFORMATIE/ wijkgemeente 2 Noord/ Beleidsplan en plaatselijke regeling Noord.

Beleidskader 2021 – 2025: Delen in de liefde van God

De inspanning van de kerkenraad heeft geleid tot een stuk van 24 pagina’s. Het document is digitaal beschikbaar op de website hghg.nl onder de tab INFORMATIE/ wijkgemeente 2 Noord/ Beleidsplan en plaatselijke regeling Noord.

Er is een voorgenomen besluit van de kerkenraad om het Beleidskader 2021 – 2025 vast te stellen. De kerkenraad is benieuwd naar uw reactie en inzichten en neemt deze graag mee bij de definitieve vormgeving. Uw reactie kan tot 31 juli 2021 gestuurd worden naar de scriba Piet de Groot (scriba.noord@hghg.nl.) Daarna zal de kerkenraad in september overgaan tot definitieve vaststelling.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- en € 10,- voor de kerk. Ouderling Gert-Jan Klop mocht tijdens huisbezoek € 50,- ontvangen ter vrije bestemming. Hartelijk dank voor uw gaven!

Pareldienst

We gaan vanaf zondag 18 juli over op het zomerrooster en de eerstvolgende Pareldienst is daarom op zondagavond 5 september met dhr. Hans Borghuis.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Hoe ouder de wereld wordt en hoe feller de strijdt ontbrandt tussen Christus en de antichrist, des te grondiger probeert de wereld zich van de christenen te ontdoen.’

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor de vrijwilligers in onze gemeente die zich inzetten voor hulp aan de naasten, zoals het regelen van vakanties voor hulpbehoevenden. Wilt u bidden voor alle jongeren uit onze gemeente die in het binnen- en buitenland zich inzetten voor praktische (nood) hulp en verbreiding van het evangelie.

Er gebeuren ook veel prachtige en wonderlijke dingen in India. Zo zorgde de genezing van een meisje in een dorp ervoor dat alle dorpsbewoners zagen dat er kracht is in de naam van Jezus Christus. De vervolging van christenen in dit dorp is sterk afgenomen. We danken hiervoor. (Gebedskalender Open Doors)

In afgelegen dorpen in Albanië is vaak geen christelijke gemeente. Kerken uit de omgeving organiseren daarom regelmatig evangelisatieactiviteiten, samen met de GZB. Ook worden in deze dorpen regelmatig professionele medische controles gedaan, omdat de gewone medische zorg er erg beperkt is. Laten we bidden dat ook deze dorpelingen Jezus leren kennen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

Vanaf a.s. zondag breekt de vakantieperiode aan. De diensten worden om en om gehouden met wijk Zuid in de Oude Kerk. Er zijn geen diensten in De Parel.

We wensen een ieder een fijne vakantie thuis of in een andere plaats.

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Vanuit de pastorie

Aanstaande zondag zal de laatste preek voor de vakantie zijn uit de serie over Ruth. Na de vakantie pakken we de draad weer op. Het thema voor a.s. zondag is: ‘Gezegend toeval’. Bestaat toeval in het leven van gelovigen? Het tweede hoofdstuk van Ruth werpt een bijzonder licht op deze vraag. Achter de schermen van ons leven gebeurt meer dan we ons bewust zijn. Juist de stilte in onze gebeden bepaalt ons bij de hemelse Vader, Die in het verborgene is en ziet en weet wat we nodig hebben voordat we bidden (Mt.6:5-8). Allen, thuis of elders, een goede vakantieperiode toegewenst. Mede namens Emelia, een hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Onze zieken

De Heere gaat een weg met elk mens. Hij overziet en leidt ons leven. Hij peilt het leed en aanschouwt het verdriet. Hij wil dat zij weten dat hun lijden Hem niet ontgaat. Dat laat Hij verkondigen in en door Zijn Woord. Opdat zij alle zorg en nood in Zijn hand leggen.

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 10 ter vrije bestemming. Seniorenbezoekbroeder De Nijs ontving een gift van € 10 voor de kerk.

Registratie kerkdiensten

Nu we de vakantieperiode ingaan, zullen van 18 juli tot en met 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijk belegt dan één dienst per zondag. Voor zover dat mogelijk is, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om in deze periode toch 2 keer per zondag de kerk te bezoeken. Echter omdat we nog steeds een beperkt aantal bezoekers mogen toelaten, willen we dat doen door per dienst eerst de leden van de eigen wijk in de gelegenheid stellen om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur bieden we de leden van de andere wijkgemeente ook de mogelijkheid om zich voor de dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijk, in deze periode, in te schrijven.

Gelezen / gehoord

‘Velen grijpen in onze tijd meer naar reizen naar het buitenland dan naar reizen door Gods Woord.’

Tenslotte

De schooldeuren zijn dichtgegaan. Een periode van vakantie ligt voor ons. De komende weken zullen we gezichten missen in de kerkdiensten vanwege het vakantie houden buiten ons dorp. Waar de reis ook heengaat, we bidden om een weerzien van elkaar. Veel ouderen zien tegen deze tijd op, omdat (klein)kinderen op vakantie gaan en er dan een tijdje geen aanloop is. Laten we ook beseffen dat op vakantie gaan geen recht is, daar er ook zijn die financieel dit niet (meer) kunnen of de gezondheid het niet meer toe laat.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 17 juli 2021

14.00 -15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 19 juli 2021

10.00 – 12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 20 juli 2021

09.15 – 19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude Kerk

Zaterdag 24 juli 2021

14.00 – 15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 26 juli 2021

geen verkoop collectebonnen

Dinsdag 27 juli 2021

09.15 – 19.30 uur Emmaüswandeling verzamelen achter de Oude Kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 18 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord, ds C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. N.A. Donselaar, Stad aan ‘t Haringvliet (groep 1)

18.00 uur ds. W.J. Westland (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA 

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst 

2. Eredienst – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Jamarka de Jong, Mieke de Bruin

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Lois de Jong, Annie Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 147: 4

avonddienst: Psalm 1: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid/bevestiging ambtsdragers (groep A)

18.00 uur ds. J.C. de Groot, Dordrecht (groep B)

Collecten 

1. Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW)

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Anke Vogel, Marlies van den Bout (reserve)

Donderdag 22 juli Oude Kerk

19.00 uur Huwelijksbevestiging van David Exalto en Danielle van Meurs 

De kerkdienst kunt u volgen via www.kanaal1.hghg.nl.

____________________________________­­­________________

Zondag 25 juli 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, drs. J.B. Mulder, Hilversum

18.00 uur wijk 3 Zuid, Prop. A.L. Kornaat, Klundert

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. van Zetten, Bennekom (groep 1)

18.00 uur ds. G.D. Kamphuis, Ridderkerk (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1 Diaconie – Algemeen 

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Avonddienst: 1. Eredienst 

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Hester Klop, Sara de Kock

Nieuwe Kerk: Corrie de Wit, Gerlinde Poortvliet, Britt de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 143: 8

avonddienst: Psalm 56: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas (groep B)

18.00 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep A)

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Janieke Alblas, Jannie Breedveld (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad

tot en met augustus:

30 juli, 13 en 27 augustus