77-06,07

 Als het donker is……

 “Wie is er onder u die de HEERE vreest, die luistert naar de stem van Zijn Knecht? Als hij in duisternissen gaat en geen licht heeft, laat hij dan vertrouwen op de Naam van de HEERE en steunen op zijn God.” 

(Jesaja 50: 10)

____________________________________­­­________________

 Om maar met de deur in huis te vallen: we kunnen deze woorden zó maar verkeerd begrijpen. ‘Wie is er onder u, die de Heere vreest?’ Een beperking dus. Als ik me niet bij die mensen kan of durf rekenen, dan kan ik niets met die mooie woorden. Dan keer je je teleurgesteld of ontmoedigd af. Niet voor mij!

Of zullen we iets anders ‘opluisteren’ uit deze tekst? Graag. En zo komen we tot de ontdekking, dat de profeet juist een pastoraal en bemoedigend woord heeft voor mensen, die het moeilijk hebben. Hij kent hen: ‘Mensen, die de Heere liefhebben en luisteren naar de stem van Zijn Knecht’. Bij ‘die Knecht’ mogen we denken aan de Heere Jezus, van wie Jesaja -als de evangelist van het Oude Testament- zo heerlijk spreekt.

Je zou denken, dat die mensen altijd blij zijn, altijd lopen te zingen. Ze vrezen God immers en dan is het toch altijd goed? Maar het blijkt heel ánders te zijn. Ook zij, die de Heere vrezen, lopen soms in ‘duisternissen’. Dat is eigenlijk geen goed Nederlands woord, maar in het Hebreeuws wel. Om aan te geven, hoe diep die duisternis is. Er is geen straaltje licht. En het is voor Jesaja niet alleen de duisternis van de nacht. Een zandstorm of een geweldige zwerm sprinkhanen konden ook zomaar het licht van de zon afschermen. Of de rook van een brand, van geweldige bosbranden, zoals in Siberië.

Dat is een angstige ervaring. Je kunt de weg niet vinden en alles ziet er zo anders uit. Een boom kan zo maar op een dreigende man lijken. En dan ga je allerlei dingen ‘uitvergroten’. Misschien weet u ervan, als er ziekte is of psychische nood of andere zorgen, die diepe sporen kunnen trekken.

Maar dat is niet het enige, wat Jesaja noemt. Hij spreekt de mensen aan, die in Babel, in de ballingschap verblijven. Waarom waren ze weggevoerd? Dat was toch vanwege hun zonde? Dáárdoor is het zo donker geworden in het leven. En óók als je de Heere vreest, kun je gaan in ‘duisternissen’ van aanvechting, strijd en maar niet te overwinnen zonden.

En dat juist in Bábel, de lichtstad. Daar gonsde het leven dag en nacht. Maar die stad kende ook een andere kant: het nachtleven, de misdaad, de diepe eenzaamheid. In dat felle licht kan het óók aardedonker zijn.

‘Hóór eens’, zegt Jesaja: ‘als je dat meemaakt, moet je op de Naam van God vertrouwen’. Roep dan maar: ‘Heere, help!’ En we weten het: bij de Naam van God mogen we denken aan de Heere Jezus. In Hem openbaart God zich als de God, die hoort. Als je weg door het donker gaat; als de zonde je benauwt en de vorst der duisternis je op een dwaalweg wil brengen; als zorg en verdriet het leven verduisteren.

’t Mocht wat’, zo kan de vijand smalen. ‘Iemand die zelf in de duisternis was, midden op de dag nog wel. Toen kwam Hij óók niet verder dan een ‘waarom’. Wát een misvatting! Juist doordat de Knecht des Heeren in de duisternis was, weet Hij, wat het is, om dat mee te maken. Maar méér nog: daardoor heeft Hij de vorst der duisternis overwonnen en de macht van de zonde gebroken. 

Daarom kan Jesaja zeggen: ‘Vertrouw op Hem’. Of anders gezegd: laat je door Hem leiden, wetend, dat Hij de goede weg wijst, ook al gaat deze soms door duistere dalen. Hij weet, wat Hij doet. Je kunt op Hem áán.

Laten we nog even terugkeren naar het begin. Je zou kunnen denken, dat Jesaja zich beperkt tot degenen, die de Heere vrezen. In werkelijkheid heeft hij het hele volk op het oog, niet alleen met een pastoraal woord, maar ook met een indringend appèl.

Een bewogen oproep, gericht aan hen, die de Heere niet vrezen. Als je zó leeft, ga je echt in de duisternis, om uiteindelijk te komen op de plaats, waar het eeuwig nacht is. En daar is niets en niemand, om op te steunen.

“Wie is er, die de Heere vreest?” Steun dan op Hem, die gezegd heeft: ‘Ik ben het Licht der wereld’. Hij is onmisbaar, want straks komt de diepe nacht van het sterven. Maar als Hij meegaat, door de donkere poort van de dood, is er een ingaan in het nieuwe Jeruzalem. Daar is geen nacht en dus óók geen duisternis, maar een wandelen in het licht van Zijn aanschijn.

“Wie is er, die de Heere vreest?” Hoort u erbij?

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed 

Zaterdag 14 augustus is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat gebeurt er veel in een maand. En wat is er veel om voor te bidden. Maar wat is er ook veel om te danken! Wat er ook verandert, onze God blijft Dezelfde! Op Hem kunnen we aan en bij Hem kunnen we altijd terecht! Bid en dank jij mee? Van harte welkom!

Openingsweekend zaterdag 18 september

  • Nerflanderpad

Ga jij mee met Wout op pad door Nerflanderdorp? Overal zijn dozen en ballen te zien. Iedereen is op jacht. Waarom? Ontdek dit met ons mee tijdens het openingsweekend. Met onze ‘knapzak’ en Nerflandermuts beleef jij het avontuur van Wout. Ben jij tussen de 4 en 8 jaar (onderbouw, groep 1 t/m 4), geef je dan nu op en ga met ons mee! Graag zelf uw kind(eren) op locatie brengen. Het avontuur start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.00 uur. Locatie: terrein In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). Aanmelden via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

  • Activiteiten in de griend onder leiding van Maurice Zonnenberg

Kinderen van groep 5 t/m 8 (bovenbouw) worden om 14.00 uur verwacht in de griend bij In de Houtzagerij (adres Rivierdijk 31 in Hardinxveld). Er is een mooi programma in elkaar gezet om daar lekker actief bezig te zijn! Het programma duurt tot ongeveer 16.00/17.00 uur. Geef je op via kinderprogramma@hghg.nl en geef even goed de leeftijd(en) aan.

Voor de ouders die hun kind(eren) wegbrengen (en ophalen) is er tijdens de kinderactiviteiten ook een gezellige plek voor ontmoeting ingericht. Wees welkom! Er staat wat lekkers voor u klaar.

  • Fietstocht

Een fietstocht waarbij gekozen kan worden uit twee verschillende afstanden (circa 35 of 50 km). Om de deelnemers zo verspreid mogelijk te laten vertrekken kan er tussen 10.00 en 13.00 uur gestart worden met de tocht. Startpunt is bij De Parel, daar ontvang je de routes en staat er voor elke deelnemer een lunchpakketje klaar. Beide routes passeren het rustpunt in Spijk. Bij fikse regenbuien gaat de fietstocht niet door. Aanmelden kan via het afknipstrookje of via fietspuzzeltocht@hghg.nl.

  • Maaltijd

Na alle activiteiten op vrijdagavond en zaterdag overdag, is er ook dit jaar weer een aansluitend gezamenlijk diner in en rondom De Parel van 17.30 tot 19.30 uur voor alle leeftijden (aanmelden via maaltijdopeningsweekend@hghg.nl).

 

Kruispunt organiseert een thema-avond over ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s

Mensen die homoseksueel (anders geaard) zijn, zijn er ook in onze gemeente. Dat plaatst ons voor belangrijke vragen. We willen er voor hem of haar zijn! Tevens willen we trouw zijn aan Gods Woord. Dat kan ons zomaar in een spanningsvolle positie plaatsen. Hoe doe je zowel recht aan Gods heiligheid als aan Zijn barmhartigheid?

Hart van Homo’s is een stichting die zich met name richt op homoseksuele jongeren uit reformatorische, evangelische en gereformeerde kerken of gemeenten. Zij willen deze jongeren helpen om samen met God een plaats te geven aan hun homoseksualiteit.

Datum: donderdag 23 september 2021

Tijd: 20.00-22.00 uur

Plaats: De Parel,

Aanmelden: Niet nodig

Alle gemeenteleden worden van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen. Meer informatie?

Emelia van de Voorde 06-13 38 26 49 / kruispunt@hghg.nl

College van kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van collectebonnen op maandag 26 juli, 2 en 9 augustus.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 22 augustus 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor Stichting Zilt in Gorinchem. Stichting Zilt is een diaconale leefgemeenschap waar gastvrijheid vanuit het geloof in Jezus Christus centraal staat. De bewoners proberen in het leven van alledag handen en voeten te geven aan het christelijke gemeenschapsleven. In Zilt wonen ruim 20 (vaste en tijdelijke) bewoners samen in een groot huis. Ieder heeft zijn eigen woonruimte en runt zijn eigen huishouden. Meerdere keren per week trekken de bewoners samen met elkaar op. Elke zondagavond is er een weekopening met zang, Bijbellezing en gebed, wat de toon zet voor het handelen en wandelen in de week die volgt. De naam Zilt verwijst naar Mattheüs 5: 13: “U bent het zout van de aarde; maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het gezouten worden?”. Het gastopvang-project van Zilt is een particulier initiatief en geniet brede steun onder kerken en diaconieën. Kijk voor meer informatie op www.leefgemeenschapzilt.nl. Graag willen we met de opbrengst van deze collecte dit gastopvang-project in Gorinchem ondersteunen. Helpt u mee met uw gift maar ook uw gebed?

 

ZENDING

Democratische Republiek Congo: Ondersteuning christelijk ziekenhuis in Itendey 

Zondag 15 augustus zal de eerste collecte bestemd zijn voor de GZB, met als specifiek doel het ziekenhuis in Congo. Het ziekenhuis in Itendey is tijdens de oorlog erg in verval geraakt en wordt nu herbouwd. De GZB wil helpen bij het verbeteren van de zorg en de aanschaf van apparatuur. De patiënten die het ziekenhuis bezoeken, komen vooral uit de lagere sociaaleconomische klasse. Er zijn ernstige sociale en medische problemen, zoals armoede, verslaving, ondervoeding, HIV en tuberculose en instabiele gezinnen. Mede dankzij onze steun kan het ziekenhuis goede zorg en behandeling bieden. Het ziekenhuis in Itendey is ook een missionair ziekenhuis. Het doel is om een goed getuigenis te geven van het Evangelie in woord en daad. Wilt u het werk van de GZB gedenken in uw gaven en gebeden?

de Zendingscommissie

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Onze zieken

We wensen allen, ook zij die thuis verblijven met ziekte en zorgen, Gods vertroostende nabijheid toe: “Want Ik ben de HEERE, uw God, Die de zee opzweept, zodat zijn golven bruisen, HEERE van de legermachten is Zijn Naam” Jesaja 51: 15

Gift

Ouderling K. Ruitenberg ontving € 20,- en € 30- voor de kerk. Allen hartelijk dank voor deze gave.

Koffiedrinken

Als het mogelijk is willen we zondagmorgen 29 augustus na de morgendienst met elkaar koffiedrinken in De Parel. Het is even afwachten of dit doorgang kan vinden. Definitieve informatie volgt later.

Tenslotte

Voor komende zondag goede en gezegende diensten toegewenst.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken

We denken in onze gebeden ook aan de niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 29 augustus in De Parel, aanvang 10.45 uur. In deze gezinsdienst gaat voor ds. M.C. Batenburg uit Gouda. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 16 augustus aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Reserveringen

In de vakantieperiode zullen tot en met zondag 22 augustus door wijk 2 Noord en wijk 3 Zuid alleen in de Oude Kerk erediensten worden belegd. Iedere wijkgemeente belegt dan één dienst per zondag. Voor zover mogelijk, willen we iedereen de gelegenheid geven om in deze periode toch twee keer per zondag de kerk te bezoeken. Omdat we nog steeds een beperkt aantal kerkgangers mogen toelaten willen we dat doen, door per dienst eerst de leden van de eigen wijkgemeente gelegenheid geven om zich in te schrijven voor een dienst. Vanaf zaterdag 12.00 uur krijgen ook leden van de andere wijkgemeente de mogelijkheid zich voor die dienst in te schrijven. Voelt u zich dus vrij ook voor de dienst van de andere wijkgemeente in deze periode in te schrijven.

Gastvrouwen/gastheren gezocht

Het is zondag, de klok luidt. We zijn weer welkom in de kerk! Het kan weer: samen zingen en God aanbidden in Zijn huis, er is weer ruimte voor! De kerkenraad hoopt dat de kerk weer volstroomt. Met oude en nieuwe gemeenteleden, mensen die er altijd al waren, maar ook mensen die voor het eerst de stap zetten om een dienst te bezoeken. De kerkenraad wil graag dat alle mensen zich welkom en gezien voelen en geen drempel te hoog is. Daarom zoekt de kerkenraad gastvrouwen en gastheren, die bij de ingang van de kerk of De Parel mensen welkom willen heten en bij vragen beschikbaar zijn. Is dit wat voor u/jou? Je kunt je hiervoor opgeven per mail bij Matthijs van den Bos, ouderling210@hghg.nl. De bedoeling is om na de zomervakantie hiermee te starten. In verband met de vakantie kan het even duren vóórdat je hoort wanneer je aan de beurt bent.

Verantwoording

Onze consulent ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Als de verhouding met God functioneert, worden de verhoudingen tot onszelf, de medemens en de wereld genormaliseerd.’ 

prof. dr. W. van Vlastuin (1963)

Bidden en danken

We bidden voor de gemeenteleden die voor een korte of langere tijd met vakantie in het buitenland zijn.

Open Doors roept christenen wereldwijd op om naast hun Indiase broeders en zusters te staan. Wilt u bidden om een zegen op alle (gebeds)campagnes die in diverse landen zijn opgezet? (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor de zorgelijke coronasituatie in Noord-Afrika. Voor de bevolking, de overvolle ziekenhuizen, het medisch personeel en de vele mensen die rouwen om overleden geliefden. Bid voor de regering, dat ze het goede voor hun land en de bevolking op het oog hebben bij het besturen en keuzes maken. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis of elders online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Ook denken we aan andere gemeenteleden die ziek zijn, revalideren en/of onderzoeken moeten ondergaan of op de uitslag daarvan wachten. Laten we in alle dingen, voor- en tegenspoed, opzien naar de Heere. Petrus begint zijn eerste brief met een lofzang: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus.” Een lofprijzing waarmee de Joden steeds weer beginnen. Ook als de situatie helemaal niet lovenswaardig is. God is het waard. Laten we daarop letten. 

Giften

Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op bezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Verjaardag

Op 18 augustus zal onze predikant zijn 46e verjaardag vieren. Vanaf deze plaats feliciteren wij hem met deze gedenkdag en wensen hem de nabijheid van de Heere toe in het nieuwe levensjaar, zowel in het ambtelijke als in het persoonlijke leven. In Psalm 46 is vers 8 identiek aan vers 12. Achter beide verzen staat het woordje ‘Sela’, dat onder andere refrein betekent. Deze verzen moeten dus nog eens gelezen worden. We schrijven de tekst (gewijzigd) nu eenmaal op en bidden dat onze predikant dit dagelijks te herhalen: “De HEERE van de legermachten is met mij; de God van Jakob is voor mij een veilige vesting.”

Gelezen/gehoord

‘Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen dekens zo warm als de verzekerdheid van Christus liefde.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 14 augustus

19.00 uur Gebedskring – Jeugdzaal Oude kerk

Maandag 16 augustus

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 17 augustus

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 19 augustus

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, ds. J.C. Breugem

Maandag 23 augustus

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 24 augustus

19.15-19.30 uur Emmauswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 26 augustus

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, Ger. kerk ‘De Bron’

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 15 augustus 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P.M. van ’t Hof, Rijssen

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. T.W. Bennekom, Goes (groep 1)

18.00 uur prop. J. van Eijsden, Driebruggen (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. GZB – ziekenhuis Itendey 

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. GZB – ziekenhuis Itendey 

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Lenny Egas, Deborah Bijkerk

Nieuwe Kerk: Marianne en Madeleine van Milligen, Joël Quist

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 99: 8

avonddienst: Psalm 91: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur prof. dr. A. de Reuver, Waddinxveen (groep A)

18.00 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld (groep B)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Meta Klop, Judith Breugem, Jolanda de Bruin (reserve)

 

Zondag 22 augustus 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, br. T.J.D. de Koning, Nieuw-Lekkerland

18.00 uur wijk 3 Zuid, E. de Mots, Ridderkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland (groep 1)

18.00 uur ds. J.H. Lammers, Nijkerk (groep 2)

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Zilt 

2. Eigen gemeente – Eredienst 

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Willemijn van Hof, Rosalie de Jong

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Rhodé Quist, Marnix Molendijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 130: 3

avonddienst: Psalm 27: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop (groep B)

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud-Alblas (groep A)

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Diaconie

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Guusje de Bruin, Janette Egas (reserve)

College van kerkrentmeesters Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL94 RABO 0325 0605 92

Diaconie Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

NL59 RABO 0325 0181 54

Digitale collecte via Givt app

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken

Verschijningsdata kerkblad:

27 augustus,

3 en 10 september