77-13

Een zegenrijke handicap

“…hij ging mank aan zijn heup.” 

(Genesis 32: 31)

____________________________________­­­________________

Opeens die stekende pijn! Die schiet door je been héén. Misschien hebt u dat – als oudere – wel eens meegemaakt. Je stond niet meer zo vast op je benen en dan die steen, waarover je struikelde. Wat een pijn! Zou ‘k mijn heup gebroken hebben? Gaat dat een operatie worden?

Vroeger ja, dan kon je niet meer uit de voeten. Opereren konden ze niet en hulpmiddelen waren er niet. Misschien kon je je misschien nog voetje voor voetje wat voortbewegen.

Kijk, daar loopt nóg iemand. ’t Gaat maar moeizaam. Hij loopt erg kreupel. Als we wat dichterbij komen, zien we het: dat is Jácob! Is hij soms óók gevallen? ’t Zou geen wonder zijn, op die weg met zoveel stenen en kuilen.

Nee, ’t is ánders. Jacob heeft een geweldige klap gehad. Niet door een dier, dat plotseling opzij sprong. Óók niet tijdens een vechtpartij of door een roofoverval. Nee, het is hem door Gód aangedaan.

Daar kijk je verwonderd van op. Door God geslagen? Ja, dat had Jacob nodig. Hij was zover van de Heere afgedwaald. Door zijn zonde, maar óók door alles, wat hij meemaakte. Door wat z’n schoonvader Laban hem had aangedaan met als gevolg die altijddurende ruzies. Hoe zul je dan dicht bij de Heere kunnen leven?

Op die – in geestelijk opzicht– donkere weg was de Heere hem tegengekomen. Plotseling was hij – midden in de nacht – overvallen. Niet door een mens, maar door de Heere Zelf. Maar wonderlijk: het was niet de bedoeling van de Heere, om Jacob in een eeuwig verderf te storten, maar om hem te behouden. Maar dan wel in de weg van de ontdekking aan zijn schuld.

Voelen we het méé? Zo doet de Heere dat. Hij ontdekt ons aan onze zonden. Soms door een plotseling ingrijpend gebeuren. ’t Kan nodig zijn, als we zomaar leven van de ene dag in de andere: dat we opgeschrikt worden en beseffen: wat leefde ik ver bij God vandaan. En dat doet de Heere nu, om te behouden. Dat heeft Jacob ook ervaren. De Heere stootte hem niet van zich af. Dat had Hij kunnen doen.

Maar nu laat die machtige God Zich door Jacob overwinnen. Die zondige man stelt zelfs een eis: ‘Ik laat U niet gaan, als U mij niet zegent!’ Daar kan de Heere, met eerbied gesproken, niet tegen op. Hij zégent Jacob. Ten diepste houdt die zegen de vergeving van de zonden in, de volkomen vrede in het hart; laten we maar zeggen: ‘De enige troost in leven en sterven’. Die zegen ontving Jacob, toen hij – hoe donker het ook was – God zag van aangezicht tot aangezicht. Is dat ‘aangezicht tot aangezicht’ niet werkelijkheid geworden in Christus, Die getuigde: “Die Mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien?”

Als het morgen wordt, moeten ze weer verder: Jacob, zijn gezin, zijn knechten, zijn vee. Dan zien ze het: hij loopt kreupel! Zo gaat Jacob verder op zijn levensweg. Elke stap, die misschien wel pijn doet, herinnert hem aan de ontmoeting in die nacht. Hij wordt ook herinnerd aan zijn zonde, maar niet minder aan dat heerlijke: er was vrede met God.

Misschien hebt u óók wel iets, dat u drukt. Een zichtbare handicap; of een verborgen kruis wellicht. Maar hoe dan ook, iets, dat u telkens weer herinnert aan de gebrokenheid van het leven. Maar dat hoeft niet het enige te zijn. Gezegend bent u, als op die weg de vrede van God ervaren wordt. Dat gaat niet vanzelf. Dat is een levenslange leerschool. Kijk maar naar Jacob: wat een strijd en verdriet staan hem nog te wachten.

We zien, dat Jacob niet alleen is. ‘Dat klopt’, zult u zeggen: ‘er lopen natuurlijk veel kreupele mensen met hem mee’. Jawel, maar ik vraag uw aandacht voor die ene Metgezel. We zien -om ’t zo te zeggen- de Heere Jezus naast Jacob. Alléén: Hij heeft het veel zwaarder. Hij draagt een kruis en Zijn beenderen worden niet ontwricht, maar doorboord. En in die donkere, helse nacht ziet Hij God niet van aangezicht tot aangezicht.

Maar wat een heerlijke vrucht: mét Zijn kruis loopt Hij naast die kreupele mensen, die op eigen kracht niet voort kunnen gaan. Als ze Hem naast zich zien, wordt hun hart vervuld van liefde voor Hem. Zó kun je voortgaan op de pelgrimsreis, zonder mopperen en klagen, al is het meer dan eens niét zonder tranen.

Kohlbrugge, de bekende dominee uit Elberfeld noemde die pelgrims: mensen ‘uit de Kreupelstraat’, maar dan toch onderweg naar de plaats, waar de kreupele zal springen als een hert. Daar is de kreupele Jacob geen kreupele Jacob meer. Daar is de zondige Jacob óók geen zondige Jacob meer. Reist u met hem méé?

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de overheid vanaf zaterdag 25 september nieuwe versoepelingen doorvoert in de coronamaatregelen, betekent dit, dat ook voor de kerkdiensten de 1,5 meter maatregel kan worden losgelaten. Hierbij blijft nadrukkelijk het advies: geef elkaar de ruimte en zorg voor gepaste afstand. Ook de basisregels zoals handen wassen, thuisblijven en testen bij klachten en zorgen voor voldoende ventilatie blijven onverminderd van belang.

De kerkenraden willen daarom ruimte geven aan alle gemeenteleden om weer veilig de kerkdiensten te bezoeken. Ook voor de mensen, die om welke reden dan ook, graag de 1,5 meter afstand willen bewaren. In navolging van de adviezen van het CIO en de PKN zijn de hierna genoemde afspraken  gemaakt voor de Oude Kerk en De Parel:

Zondag 3 oktober en verder

Met ingang van zondag 3 oktober hoeft u geen plaats meer te reserveren voor een kerkdienst en worden de zitplaatsen vrijgegeven. U bent van harte welkom in de diensten van iedere wijk. Het aanwijzen van een zitplaats bij binnenkomst en het begeleiden bij het verlaten van de kerk blijft van kracht, zodat ook daarbij een gepaste afstand in acht genomen kan worden.

Als u, om welke reden dan ook, graag de 1,5 meter afstand wilt bewaren, kunt u zich voor elke dienst aanmelden via ‘Meevieren.nl’ via de website hghg.nl. Op basis van deze aanmeldingen worden dan plaatsen gereserveerd. Bij binnenkomst kunt u dit aangeven bij de dienstdoende coördinatoren. Hierbij willen wij u vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk aan te melden bij diensten van de wijk waarvan u lid bent.

Besloten is dat de huidige verdeling van de diensten over de Oude Kerk en De Parel nog tenminste tot het einde van dit jaar wordt gehandhaafd. Hiermee kunnen enerzijds voldoende veilige zitplaatsen worden aangeboden en zijn anderzijds onverhoopte aanpassingen weer gemakkelijker te realiseren. Het kort na elkaar houden van diensten in dezelfde ruimte kan ook nog niet vanwege de benodigde tussenliggende ventilatietijd.

Tenslotte

Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost inmiddels zijn geïnformeerd.

We zijn dankbaar dat de situatie rond het coronavirus nu deze stappen mogelijk maakt, en zien ernaar uit weer als voltallige gemeente bij elkaar te komen in de erediensten. Aan God alle eer!

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Benoeming jeugdouderling

In de vergadering van 27 september is door de algemene kerkenraad broeder F.C.C. (Floris)  Batenburg, Weegpad 9, benoemd in de aanstaande vacature van jeugdouderling. Afgesproken is dat hij uiterlijk donderdag 7 oktober a.s. zijn beslissing kenbaar zal maken. Wij wensen hem Gods zegen toe om voor Zijn aangezicht de juiste beslissing te nemen. Wij betrekken hierin ook zijn vrouw. Wilt u voor hen bidden?

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Israëlzondag

Op de keper beschouwd is het vreemd om op één speciale zondag expliciet aandacht te vragen voor Israël. Eigenlijk zouden we ons in de christelijke gemeente moeten realiseren dat het altijd Israëlzondag is. Het is goed ons bewust te worden, dat het in de Heilige Schrift voortdurend over Israël gaat, zowel in het Oude, alsook in het Nieuwe Testament. Het is een verkeerde gedachte dat het Oude Testament van de Joden is en het Nieuwe Testament van de christenen. Nagenoeg heel de Bijbel is immers door Joden geschreven en Israël neemt daarin als Gods uitverkoren volk een centrale plaats in. Het is helaas geen overbodige luxe daaraan expliciet aandacht te besteden op de eerste zondag in oktober! Israël is uniek. Een sprekende passage over de specifieke plaats van Israël in Gods heilsplan is Romeinen 9 – 11.

Het veelbelovende begin van de bijzondere bemoeienis van de HEERE met zijn volk begint bij Abraham, Izak en Jacob. Als climax is uit de nakomelingen van de aartsvaders de Messias geboren.

Vaak is de gedachte dat de rol van Israël is uitgespeeld omdat het volk de eigen Messias heeft verworpen. Het gaat heel vaak in de kerk over de Verlosser maar uiteindelijk gaat het over de komst van het Rijk. Dat Koninkrijk zal aan Israël worden opgericht. De Verlosser zal als Koning heersen vanuit Jeruzalem over de hele wereld.

We zingen de psalmen dat God zijn trouw aan Israël nooit gekrenkt heeft en ook Psalm 87: ingelijfd bij Israël mogen ze de naam van Sions kinderen dragen. Wat is dan de kerk zonder Israël? De kerk gaat er als het ware verlept uitzien, wanneer ze losgesneden is van Israël. In het vervolg van de Romeinenbrief schrijft Paulus over de roots van de kerk. Als takken van de wilde olijf zijn de gelovigen uit de volken op de edele olijf geënt en hebben zo deel gekregen aan de wortel en de vettigheid. Hoe treffend komt dan in beeld hoe zij dankzij de Here Jezus Christus deel hebben gekregen aan het heil. Allen die in het geloof Jezus Christus als hun Heer en Verlosser hebben aangenomen, zijn meteen ook onopgeefbaar verbonden met Israël. Vandaar dat er in de christelijke gemeente een hartelijke liefde zal zijn tot het volk van God.

Bidden we voor Israël? Verlangen we ernaar Israël tot jaloersheid te wekken? Doen we dit als kerk, als gemeente? Laat deze Israëlzondag ons (weer) wakker schudden. Dat we voor het eerst of opnieuw dit volk, dit land opdragen in onze gebeden. Een goede Israëlzondag toegebeden.

Commissie Kerk en Israël

Uur van gebed

Zaterdag 9 oktober is er weer uur van gebed om 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. We komen bij elkaar om te bidden voor land en volk, voor zovelen die op de vlucht zijn, voor onze vervolgde broeders en zusters, voor de gemeente en nog zoveel meer. Ook om te danken voor de komst van ds. Dubbelman en heel veel andere dingen die we uit Gods hand ontvangen. Ieder is weer van harte welkom!

>> TUINFAIR 1 OKTOBER GAAT NIET DOOR!

De tuinfair die vanavond plaats zou vinden rondom onze boerderij op Buitendams 86 kan helaas, vanwege het weer, niet doorgaan. De fair wordt verplaatst naar een binnenlocatie en een andere vrijdagavond in oktober. Meer info volgt nog! 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 3 oktober 2021

De diaconale collecte van de Israëlzondag is bestemd voor de Stichting Steun Messiasbelijdende Joden. In Jeruzalem is één school voor Messiasbelijdende Joden: Makor HaTikva, wat ‘bron van de hoop’ betekent. Hier krijgen kinderen onderwijs in een sfeer waarin geput wordt uit Jezus, de Bron van hoop! Zo worden kinderen toegerust om in de Israëlische samenleving een levende getuige van Jezus de Messias te zijn. Het onderwijs wordt gegeven door gecertificeerde docenten. Yoel Russu is als directeur– naast zijn taak op school – actief om fondsen voor de school te werven. Het streven is dat de school in de toekomst ook overheidssteun zal krijgen. Zo lang dit nog niet het geval is, moeten de ouders een forse bijdrage betalen en heeft men uw gift nodig. Graag wil de diaconie met de opbrengst van deze collecte onze broeders en zusters in Israël ondersteunen. Helpt u mee door middel van een gift maar ook door uw gebed?

Verjaringsfonds

De opbrengst voor het verjaringsfonds van het tweede kwartaal van 2021 is totaal € 817,50. Dit is bestemd voor Stichting Lucas: Project Peru, Moyobomba. We danken u allen voor uw bijdrage!

Informatieavond 8 oktober

Vrijdagavond 8 oktober is er een informatieavond in De Parel waar het echtpaar Flores-Hazendonk komt vertellen over hun werk en leven in Peru. Pedro en Tanja wonen samen met hun vier kinderen in het tropische binnenland van Peru, waar Pedro pastor is van een baptistengemeente. Deze gemeente heeft sinds twee jaar een Compassion project, waarin Tanja heel actief is. Ook draait sinds drie maanden een drinkwaterproject. Het is hun verlangen om tot zegen te zijn in het dorp, en tegelijkertijd het Evangelie te verspreiden. De diaconie heeft het werk van Pedro en Tanja de afgelopen jaren met een financiële bijdrage ondersteund. We zien uit naar een fijne ontmoeting en nodigen u en jou van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De avond begint om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur). Iedereen is van harte welkom!

JEUGDRUBRIEK

Kampvuuravond Het Broodhuis

Wij hopen jou te ontmoeten bij de aftrap van het nieuwe seizoen van Het Broodhuis! Kom gezellig langs voor een hapje, drankje, muziek, spelletjes en gezelligheid. Neem gerust je vrienden mee. De kampvuuravond zal zijn op vrijdagavond 1 oktober. Je bent welkom vanaf 19.30 uur bij Polderweg 4. Ben je erbij? Laat het dan even weten door een berichtje te sturen naar hetbroodhuis@hghg.nl

Rejoice

Overige data Rejoice bijeenkomsten:

14 november, 12 december, 16 januari, 13 februari, 

13 maart, 10 april, 8 mei, 19 juni, 3 juli

ZENDING

 

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Wat was het fijn om weer bij elkaar te komen na een lange periode.

Dinsdagmorgen 5 oktober om 9.15 uur zijn jullie van harte welkom in De Parel. We staan dan stil bij Bijbelstudie 2 ‘Niet de mens maar satan koning?’

Goede voorbereiding gewenst en tot 5 oktober!

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 6 oktober willen we van start gaan met het nieuwe seizoen. We willen verder gaan met het boekje waar we in bezig waren, ‘Abraham de vriend van God’.

Deze morgen denken we na over H 10 uit het boekje, het gebed voor Sodom. Hierin staat het gedeelte uit Genesis 18 centraal. Naast bezig zijn met de bijbel is ontmoeting en koffiedrinken met elkaar ook een belangrijk onderdeel van de morgen. Ben je nog niet eerder geweest maar zou je het leuk vinden om een kijkje te komen nemen dan ben je van harte welkom! Tot woensdagmorgen 9.30 uur in De Parel.

Meer info, bel dan 0184-61 17 48.

Anneke, Willeke en Agnes

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

We leven mee met gemeenteleden die te maken hebben met langdurige ziekte en ook leven we mee met degenen die naast hen staan als mantelzorger. Dat de Heere steeds weer de kracht mag geven om te doen wat er moet gebeuren. ‘‘k Sla d’ogen naar het gebergte heen, vanwaar ik dag en nacht des Hoogsten bijstand wacht. Mijn hulp is van de HEER’ alleen, die hemel, zee en aarde, eerst schiep en sinds bewaarde.’ (Psalm 121: 1 berijmd.)

Doopdienst

Komende zondagmorgen is er een doopdienst in de Nieuwe Kerk. 

Het is ook Israëlzondag. Dat betekent dat we stilstaan bij de onopgeefbare verbondenheid met het Joodse volk, dat volk van God is. In de verkondiging staan we stil bij de belofte van God aan Abram: “In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden.” (Genesis 12: 3)

Wijkavond

Woensdag 13 oktober 2021 is er in De Parel, na lange tijd, weer een gemeenteavond van onze wijk, waarop we elkaar mogen ontmoeten en spreken. Wat fijn dat het weer kan! We moesten afgelopen maanden vanwege de coronamaatregelen harden; datgene doen waar men mee bezig is voort- of doorzetten; bij zijn doen blijven; volharden.

Volharding is ook het thema van de Gereformeerde Bond. Vanaf het eerste begin tot de laatste dag heeft de kerk van Christus volharding nodig, geestelijk uithoudingsvermogen te midden van alles wat haar bedreigt. Waarom zouden we gehoor geven aan de oproep tot volharding? Als we de evangeliën lezen, de prediking van de apostelen horen, de brieven aan de eerste christelijke gemeenten overdenken, ontdekken we dat dit appèl een rode draad is, voortdurend gehoord wordt.

Dr. J. Hoek uit Veenendaal hebben we bereid gevonden om deze avond in te leiden. Jong en ouder zijn van harte uitgenodigd. De inloop is vanaf 19.30 uur en de avond begin om 20.00 uur in De Parel.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving €10,- voor de kerk. Zelf ontving ik €5,- en €20,- voor het verjaardagsfonds. Voor de kerk ontving ik €10,- en €40,- en €100,-. Voor de avondmaalscollecte kreeg ik tijdens een bezoek €15,50 mee. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Waar het vuur van het geloof is, daar is eveneens de rook van de twijfel.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte

Zaterdag 25 september waren Cora en ik 12,5 jaar getrouwd. Dankbaar zien we terug op wat de Heere ons geschonken heeft. In gedachte ga je terug naar Renswoude, waar wij mochten starten in een mooi klein huis en naar de periode in Lelystad. Ook hier in Hardinxveld hebben wij samen veel ontvangen, we denken niet in het minst aan de zegen die we ervaren op het werk in de gemeente. Je denkt aan de geboorte van Lydia, David en Juda. Er waren ook wel verdrietige en zorgvolle momenten. We denken aan het overlijden van onze vader, destijds leidde hij de huwelijksdienst. Dank voor uw en jouw felicitaties. Al die kaarten hebben ons buitengewoon verrast! Fijn om een stukje betrokkenheid op ons persoonlijk leven te ervaren. Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Verkiezingen ambtsdragers

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 30 september zijn, naast de zittende broeder P. de Keizer, Groot Veldsweer 141 (die zich herkiesbaar gesteld had), de volgende broeders gekozen:

In de ene vacature diaken:

Dhr. J. Broer, Heijmansweer 8, 3371 RJ

In de twee vacatures ouderling:

Dhr. S.M. de Bruijn, Haringband 14, 3371 JA

Dhr. D. van Veen, Peulenlaan 245, 3371 XL

Wij wensen bovenstaande broeders van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. Dat de Heere hen duidelijk mag maken welke weg zij in deze mogen en kunnen gaan. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 30 september. Dat betekent dat zij uiterlijk op donderdag 7 oktober hun beslissing kenbaar zullen maken aan de kerkenraad. Wilt u bovenstaande broeders opdragen in uw gebeden?

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden. We denken in onze gebeden ook aan de niet bij naam genoemde zieke gemeenteleden.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal gehouden worden in de morgendienst van zondag 24 oktober in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 11 oktober aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Zondag 7 november is er een extra doopdienst in de Oude Kerk om 9.30 uur waarin ds. C.D. Zonnenberg voorgaat en zijn kleinzoon gedoopt zal worden. Ook voor deze dienst kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 25 oktober bij de scriba.

Bevestiging en intrede ds. M. Dubbelman

Afgelopen zondag was het een feestelijke dag voor onze (wijk)gemeente. Na een lange vacatureperiode, die ontstond na het vertrek van ds. Haverkamp en bijna drie jaar heeft geduurd, werd ds. M. Dubbelman, komend vanuit de Hervormde Gemeente Giessen-Nieuwkerk en Neder-Slingeland, als predikant verbonden aan onze gemeente.

Tijdens de morgendienst werd hij bevestigd door zijn collega ds. P. van de Voorde. Hij preekte uit 2 Korinthe 4, met de nadruk op vers 7. Het thema was: ‘Alles, alles voor Hem’. Daarna werd de nieuwe predikant aan de gemeente verbonden.

In de middagdienst deed ds. Dubbelman intrede vanuit Filippenzen 1, waarin de verzen 3-6 centraal stonden.

Aan het einde van de dienst werd ds. Dubbelman toegesproken door burgemeester Dirk Heijkoop, namens de burgerlijke gemeente, door ds. W.J. Westland namens het ministerie (collega’s) en de werkgemeenschap van predikanten en kerkelijk werkers en tenslotte door wijkscriba Piet de Groot, namens de beroepingscommissie, de algemene kerkenraad en de wijkkerkenraad. Deze laatste liet hem toezingen het lied ‘Gebed om zegen’ (gewijzigd) uit de bundel Op Toonhoogte nr. 167. Daarna legde ds. Dubbelman voor het eerst als eigen predikant de zegen op de gemeente.

Als kerkenraad en gemeente mogen we dankbaar op deze dag terugkijken.

Verkiezing ambtsdragers

Aan de nieuw verkozen broeders Klaas Boer, Chrétien Zonnenberg en Arie van de Minkelis is gevraagd hun beslissing uiterlijk donderdag 30 september a.s. kenbaar te maken. Bij de verschijning van dit blad zullen zij hun beslissing voor benoeming tot ouderling resp. diaken kenbaar gemaakt hebben. Wij bevelen deze broeders, hoe deze beslissing ook uitvalt, aan in uw gebed.

Namens de kerkenraad,

Piet de Groot, scriba

Belijdeniscatechisatie

U / jij bent van harte welkom om dit seizoen mee te doen met de belijdeniscatechisatie. Voor alle duidelijkheid; meedoen betekent niet dat er verwacht wordt dat je daadwerkelijk ook belijdenis doet. Voor vragen of opgave kunt u / kun jij bellen of mailen naar ds. Dubbelman (tel.: 65 33 10, email: predikant.noord@hghg.nl). Een eerste kennismakingsavond staat gepland op vrijdagavond 8 oktober om 20.00 uur in de Parel. Vervolgens bespreken we met elkaar welke avond voor iedereen het beste uitkomt.

Gemeente in coronatijd

Voor wat de gevolgen zijn van de versoepelingen van de coronamaatregels, verwijzen wij u naar de Centrale Berichten.

Misschien bent u gedurende de coronatijd al in geen 1½ jaar meer in de kerk geweest en hebt u altijd in die periode de online-diensten gevolgd. Het zou mogelijk nu een mooi moment zijn, om de wekelijks stap naar de kerk weer te wagen. Het is goed om elkaar, als leden van Gods gemeente ook weer in Zijn huis te ontmoeten.

Wijziging aanvangstijd morgendiensten in De Parel

In goed overleg met de kerkenraad van wijk 3 Zuid, is besloten om de aanvangstijd van de morgendiensten in De Parel m.i.v. de maand oktober te vervroegen naar 9.30 uur. Voorlopig zal dit in ieder geval duren t/m het einde van dit jaar. Houdt u daar rekening mee, ook voor zondagmorgen aanstaande?

Pareldienst

Er is na een onderbreking weer een Pareldienst en wel op zondagavond 10 oktober.

We mogen weer met meer mensen bij elkaar komen, dus neem gerust iemand mee die lange tijd niet in een samenkomst is geweest en / of niet gewend is deze te bezoeken. Je kunt ook iemand bij je thuis uitnodigen om mee te kijken via de livestream.

Gebruik hiervoor bovenstaande flyer die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. Er is in beide zalen een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en / of te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De volgende Pareldienst is zondagavond 24 oktober met br. Arie de Rover.

Commissie Pareldiensten

Kind in de eredienst (Kide)

Nu we weer een nieuw seizoen zijn gestart, willen we graag een overzicht geven van alle activiteiten van de Kide commissie in de morgendiensten.

We zien veel nieuwe gezichten in de kerk en daarom is het goed om iedereen te informeren over wat er voor wie, wanneer beschikbaar is.

Kinderen

Oude Kerk

De Parel

Groep 1 t/m 3

B-Oppas. Na het kindermoment met de leiding mee. Voor de zegen weer in de kerkzaal.

Kleurplaat bij de ingang en/of (voor wie kan lezen) een werkblad.

Groep 4 t/m 6

Kinderen zijn in de dienst aanwezig. Op dit moment nog geen specifieke invulling.

Kinderen hebben een eigen KideKids map waarin werkjes bewaard kunnen worden. Bij de ingang is er een werkblad. Vanaf zondag 3 oktober starten we met thema’s voor twee opeenvolgende diensten. Op drie oktober beginnen we met een thema met werkblad in de dienst. Op 17 oktober gaan we in de bovenzaal van De Parel met elkaar verder met het thema a.d.h.v. proefje, lied, verhaal, gesprek. Vóór aanvang van de ‘tweede dienst’ kunnen de kinderen meteen naar de bovenzaal. Het is dus telkens om en om. Ene keer werkblad in de dienst en andere keer direct naar de bovenzaal. Eind groep 6 gaat de KideKids map mee naar huis.

Naast bovenstaande invulling voor de morgendiensten is er tijdens de avonddiensten in de Oude Kerk ook dit seizoen voor de kinderen uit groep 7+8 Basiscatechese. Verzamelen in de jeugdzaal (beneden) om 17.45 uur.

Zingen in de slag

De organisten zijn erg tevreden over hoe de gemeente het in de slag zingen oppakt. Het speelt en zingt ontzettend fijn! Nu is het wel belangrijk om dit ook vast te houden. De organist zal ook elke dienst in de slag blijven spelen. Laten we zo de lofzang gaande houden!

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een huisbezoek € 50,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘Ouders die weten dat ze zelf niet zonder genade kunnen, willen als het goed is graag genade geven aan hun kinderen die net als zij zijn.’     Paul David Tripp (1950)

Bidden en danken

We danken voor de diensten van afgelopen zondag, waarin we weer een nieuwe herder en leraar mochten ontvangen. We bidden voor ds. Dubbelman en zijn gezin dat zij zich hier spoedig thuis zullen voelen.

Bid voor alle christenen die in Iraanse gevangenissen of daarbuiten onder grote druk staan: dat Jezus hen in geloof versterkt en dat ze hun toevlucht en nieuwe kracht in Hem vinden. (Gebedskalender Open Doors)

We bidden voor Tsjechië. Volgende week zijn er verkiezingen. Er heerst onvrede over de regering, en de huidige coalitie staat er slecht voor in de peilingen. We bidden voor een goed verloop van de gang naar de stembus, dat de Tsjechen zich waardige leiders kiezen, en dat de nieuwe regering gerechtigheid en vrijheid zal nastreven. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

”Werp uw zorg op de HEERE en Hij zal u onderhouden.” (Psalm 55: 23)

Verkiezing van ambtsdragers

Afgelopen maandagavond werden de volgende broeders herkozen: A. de Hek, W. Huisman en L.T. Veldman in het ambt van ouderling. In het ambt van diaken: J. de Jong.

De broeders R.A.C. van Eekelen en M. Leenman, werden gekozen tot ouderling, broeder W.T. Treuren in het ambt van diaken en broeder G. Vlot in het ambt van ouderling-kerkrentmeester. Aan hen is verzocht om uiterlijk 7 oktober hun beslissing kenbaar te maken bij de kerkenraad. We bidden om Licht van Boven bij het nemen van de beslissing. De Heere zij ook met de broeders Vlot, Don en ondergetekende die de komende tijd hun werkzaamheden voor de kerkenraad gaan afbouwen, zodat zij hun werk op een goede manier kunnen overdragen en afsluiten.

Doopdienst

Zondag 3 oktober zal de Heilige Doop bediend worden aan een viertal kinderen van de gemeente. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Wijkavond

Woensdag 6 oktober hopen we elkaar te ontmoeten op de wijkavond. Het thema van de avond: ‘Psalmen voor nu en later.’ Spreker is dr. Marc de Vries uit Papendrecht. Aansluitend op de hoofdlezing zijn er vier interactieve workshops, waarvan er drie door gemeenteleden worden verzorgd:

1. Vergelijking berijmingen

2. De kracht van zingen

3. De top-5 van jong en oud

4. Waarom wraakpsalmen?

Iedereen heeft de mogelijkheid twee workshops te volgen. Dit belooft een mooie en leerzame avond te worden voor jong en oud. Inloop is vanaf 19.45 uur en we beginnen om 20.00 uur in De Parel. Iedereen hartelijk welkom.

Opvoedkring

Tijd: 20.00-22.00 (inloop vanaf 19.45)

Locatie: Dit seizoen komen we samen in De Parel 

Groep waar het oudste kind van het gezin in de leeftijdscategorie 0-3 jaar valt

Data

Onderwerp

Dinsdag 30 november 2021

Zingen en bidden

Dinsdag 8 februari 2021

Bijbellezen

Dinsdag 8 maart 2021

Spelenderwijs leren

Groep waar het oudste kind van het gezin in de 

leeftijdscategorie 4-7 jaar valt

Data

Onderwerp

Donderdag 30 september 2021

Onvoorwaardelijk liefhebben

Donderdag 20 Januari 2022

Grenzen stellen

Donderdag 17 maart 2022

Bijbellezen in het gezin

Groep waar het oudste kind van het gezin in de 

leeftijdscategorie 8-11 jaar valt

Data

Onderwerp

Dinsdag 12 oktober 2021

Keuzes maken

Donderdag 13 Januari 2022

Tegenslag en lijden

Dinsdag 15 maart 2022

Karakter van je kind

Groep waar het oudste kind van het gezin in de 

leeftijdscategorie 12-16 jaar valt

Data

Onderwerp

Woensdag 27 oktober 2021

Vriendschap

Woensdag 12 Januari 2022

Geloofstwijfel

Woensdag 16 maart 2022

Loslaten

Nog nooit geweest en wel benieuwd?: je bent van harte welkom om te komen kijken en een avond mee te draaien! Je kunt gewoon komen of je meldt je van te voren even aan bij Arma Don: eric.arma@gmail.com

Gelezen/gehoord

‘Alleen door de Geest wordt het heilig Woord van het Evangelie gehoord en gelovig aanvaard.’

Tenslotte

Heb je een preek op zak? Dit is ook een van de taken van de ouderling van dienst. Afgelopen zondag was het dan zover, dat er een preek werd gelezen. De gastpredikant belde om 17.20 uur dat het nippertjeswerk zou worden. De autosleutels zaten allebei in de tas van zijn vrouw die op dat moment in de kerk zat. Wel een andere auto geregeld, maar deze haalde in verband met file ons dorp niet op de gewenste tijd. Het uitzoeken van een geschikte (lees)preek valt al niet mee, maar als je het dan ook daadwerkelijk moet uitvoeren. Dankbaar zijn we dat alles toch in goede orde verliep. Het Woord werd gebracht!

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 1 oktober

19.30 uur Kampvuuravond Broodhuis – Polderweg 4

Zaterdag 2 oktober

14.00-15.30 uur openstelling chr. volksbibliotheek –  De Parel

Zondag 3 oktober

14.00 uur Rejoice –  De Parel

Maandag 4 oktober

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Weeksluiting Tiendwaert – dhr. W.J. van Iperen

Dinsdag 5 oktober

09.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 6 oktober

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – De Parel

20.00 uur Wijkavond wijk Zuid – De Parel

Donderdag 7 oktober

09.30 uur Schrijf- en gebedsochtend Open Doors – Kemphaan 10

18.30-19.15 Weeksluiting Pedaja – ds. A. Spies – Muis

Vrijdag 8 oktober

15.30-16.15 Weeksluiting De Lange Wei – dhr. T.J.D. de Koning

20.00 uur Informatieavond diaconie –   De Parel

ALGEMENE BERICHTEN

HGJB-Dankdagmap 2021: Dankend doorgaan

Het thema voor de nieuwe HGJB-Dankdagmap is ‘Dankend doorgaan’. De map focust op het moment

dat Noach na ongeveer een jaar in de ark weer naar buiten mag. Hij gaat niet gelijk puinruimen en

bouwen, maar brengt een brandoffer om God te danken en zichzelf weer aan Hem toe te wijden.

Kinderen kunnen na het afgelopen jaar wel een beetje begrijpen hoe het is om beperkter te leven,

zoals Noach in de ark dat moest. Willen zij op dankdag, net als Noach, de Heere danken en (weer)

helemaal voor God leven? Het centrale bijbelgedeelte is Genesis 8: 15 – 9: 17, met als kern 8: 20-22.

Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/bid-dankdagmap.

Zending verbindt – vanuit de GZB

‘De islam is dé uitdaging voor de wereldkerk’

Met deze uitspraak begint ds. Laurens Jan Vogelaar de aflevering van de GZB-podcast ‘Deel je leven’. Hij vraagt zich als zendingswerker in Indonesië af hoe wij onze roeping richting de islam concreet kunnen maken. En hoe we naast de mensen kunnen staan, die een andere religie aanhangen. Hij vertelt hoe we onze naastenliefde naar hen toe kunnen tonen, zoals Jezus dat ook deed met de mensen om Hem heen. Ook stelt hij zich de vraag hoe hij zelf vast kan houden aan zijn ideaal om te leren van de wereldkerk als je ook ruzie en gedoe tegen het lijf loopt? In Indonesië is het

gezag van de familie erg belangrijk, dat stijgt boven het gezag van de kerk uit. Des te belangrijker is het dat er bij conflicten een band met Christus mag zijn binnen zo’n familie. In de Bijbel staat een goede gemeenschap met God en elkaar centraal. Dat hoopt Laurens Jan ook uit te kunnen dragen naar de mensen in Sulawesi.

De aflevering met ds. Laurens Jan Vogelaar vindt u op www.gzb.nl/podcast. Bent u na het beluisteren van de podcast geraakt door het verhaal van Laurens Jan en wilt u het werk van de familie Vogelaar steunen? Word dan hun Zendingsmaatje via www.zendingsmaatje.nl.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 3 oktober 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur wijk 2 Noord ds. B.P.J. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur groep 1 ds. W.J. Westland 

18.00 uur groep 2 ds. A.J. Kunz, Katwijk aan Zee 

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. L.M. Jongejan, Ede

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Messiasbelijdende joden

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Evangelisatie eigen gemeente

Kinderoppas

Oude Kerk: niet bekend

Nieuwe Kerk: 09.30 uur Judith Meerkerk, Barbera Verdoold, Thamar Poortvliet

De Parel: niet bekend

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 121: 1

avonddienst: Psalm 40: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop (groep B)

18.00 uur ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden

Collecten

1. Kerk & Israël

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Marieke Ritmeester, Mette Klop, Tineke de Keizer (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.