77-15,16

 De schaduwen voorbij

 “Tot de wind van de dag opsteekt en de schaduwen vluchten”

(Hooglied 2:17a)

____________________________________­­­________________

 In deze tijd van het jaar merken we dat het vroeg donker wordt. Steeds een beetje eerder valt het duister in. Nog even en de klok wordt verzet en het is helemaal vroeg donker. Voor sommigen valt het niet mee die lange donkere avonden, gevuld met eenzaamheid en gemis. 

De bruid van het Hooglied ziet ook niet graag de nacht komen. Haar bruidegom heeft haar opgezocht en uitgenodigd: “Sta op, mijn vriendin, en kom! De winter is voorbij. De regentijd is over. De bloemen laten zich zien op het land”(Hoogl. 2:10-12). Verstop je niet als een duif in de rotsen, maar kom tevoorschijn en ga met mij mee (vers 14). De bruid geeft er gehoor aan. En daar zijn bruid en bruidegom dan samen. Wat genieten ze van de aanwezigheid van elkaar. Wat is het heerlijk om samen te zijn en elkaar te beminnen. De bruid roept het vol verrukking uit: ‘Hij is van mij en ik ben van Hem!’ Dat is iets heerlijks dat God in een huwelijk geeft als die innige verbondenheid er zo mag zijn. Je proeft iets van de intimiteit als de bruid zingt dat haar liefste tussen de lelies weidt. Dat het daarom gaat blijkt wel als je deze woorden plaatst in het geheel van Hooglied (vglk Hoogl. 4:5, 5:13, 7:2). Ook de hemelse bruidegom komt, vanwege het verzoeningswerk van de Heere Jezus, door Zijn Woord en Geest zo dichtbij. Heel wonderlijk, echt genade! Het gebeurt in een kerkgebouw of in een ziekenhuiskamer. In de stilte van je eigen huiskamer of terwijl je wandelend Zijn woorden overdenkt. Zo nabij en intens dat het geloof er van opveert, er door gesterkt wordt. Een hemelse arm op je schouder. Niet zweverig, maar door de kracht van het Woord. Een grootse vrede en een diepe vreugde maakt zich van je meester. Hij is van mij en ik van Hem. Mijn HEERE, mijn God! Mijn Jezus, mijn Redder! Mijn Liefste, al wat aan Hem is, is geheel begeerlijk. 

Maar het is niet eindeloos. Die ontmoeting tussen bruid en bruidegom is er tot de wind van de dag opsteekt. Een avondbries steekt op en vertelt dat de dag ten einde loopt. Schaduwen maken zich langer. Het duister valt in. De dag is voorbij. Wat kunnen er ook in het geloofsleven een schaduwen zijn. Schaduwen die zich lang maken. Het donker van het gemis van de Heere. De aanvechting die je terneer drukt: Ik voel er zo weinig van, waar is de HEERE nu? Is God er wel voor mij? De duisternis van moeite en zorg. Problemen die zich opstapelen. Verleidingen die zich aandienen en je bent zomaar om. Zonden die een wig drijven tussen God en jou. Schaduwen die zich lang maken ook doordat je zo druk bezet bent in je leven. Al die dingen die je moet regelen en waar je op moet reageren. Zoveel gewone dingen die toch geen rust en ruimte bieden voor de ontmoeting met de HEERE. Vroeger zeiden de mensen weleens: ‘Veel genoten, maar zo weer toegesloten’. Schaduwen die zich uitstrekken, duisternis in je ziel. 

Wat een wonder dat de HEERE het niet laat zitten bij die duisternissen van ons. En dat Hij om Christus’ wil ons opzoekt en de duisternis genadig openbreekt met Zijn licht en liefde, met Zijn vermaning en vertroosting. Het geloof kan ook niet leven met de duisternis, wordt daar onrustig van. Het geloof strekt zich toch weer uit naar de Heere. Zoals die bruid van het Hooglied na die heerlijke ontmoeting. Ze zegt het ons voor: ‘Keer om mijn liefste!’ Heere, kom opnieuw en spreek tot mijn ziel! Mijn ziel dorst naar u en mijn hart verlangt naar u! Heere, neem al die blokkades maar weg en wees me nabij. Al is het dan vanwege de omstandigheden in mijn leven nacht, wilt u dan als een licht mij voorgaan en nabij zijn! 

En is het dan ook niet een troost dat straks de dag aanbreekt en de schaduwen voorgoed voorbij zijn? Iedere duisternis in deze wereld, in de omstandigheden van het leven en in onze ziel zijn dan verleden tijd. Door het geloof in de Heere Jezus mag ik weten dat het naar een toekomst zal gaan waarin Hij bij mij is en ik bij Hem. Om Hem dan eindeloos lief te hebben en te loven! En dat een eeuwigheid lang!

Houd, Heer, uw kruis hoog voor mijn brekend oog,

licht in het duister, wijs de weg omhoog.

Uw dag breekt aan, de schaduw gaat voorbij.

In dood en leven, Heer, wees Gij nabij.

Ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Verkiezing ambtsdragers Algemene Kerkenraad

Dankbaar delen wij u mee dat broeder F.C.C. (Floris) Batenburg zijn benoeming tot jeugdouderling heeft mogen aannemen. Te zijner tijd zal hij worden verbonden aan wijk 2 Noord. Omdat ook voor de herkiesbare broeders: jeugdouderling C.J. (Corstiaan) Batenburg, preses F. (Freek) de Bruin en evangelisatieouderling C.I. (Kees) Pille geen andere namen zijn ingediend, zijn zij door de Algemene Kerkenraad herkozen.

Als er vanuit de gemeente geen bezwaren zijn tegen de gevolgde procedure of de bevestiging van de genoemde broeders, dan zullen zij in januari 2022 (her) bevestigd worden. We bevelen de broeders, met hun gezinnen, aan in uw voorbede.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 24 oktober 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor ‘Project 10 27; Opvangcentrum Centro Shalom voor verslaafden in Mexico’. Alcoholverslaving is volksvijand nummer één in Mexico: het heeft een negatieve invloed op vele gezinnen. Veel kinderen lopen trauma’s op door verwaarlozing en mishandeling door hun ouders die alcoholverslaafd zijn. Meer dan de helft van het aantal verkeersdoden is aan alcohol gerelateerd. Daarnaast komen veel Mexicaanse jongeren in aanraking met drugs. De kerk zag de nood en heeft daarom Centro Shalom opgericht, het eerste christelijke opvangcentrum voor verslaafden in het zuiden van Mexico. De hulp die het centrum biedt is gebaseerd op de Bijbel. Centro Shalom is een plek waar de liefde vertaald wordt in daden. Verslaafden krijgen een tweede kans. Centro Shalom is een plek van Hoop! De diaconie wil dit werk in Mexico graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Ontmoetingsavond donderdag 21 oktober 2021

De tweede ontmoetingsavond van dit seizoen is donderdag 21 oktober in De Parel. Iedereen van ongeveer 60 jaar en ouder en alle alleenstaanden; hartelijk welkom!

De avond begint zoals gebruikelijk om 19.00 uur met een meditatie door Ds. E. Van Rooijen. Daarna is er een korte pauze. Na de pauze zal dhr. Palland, een presentatie verzorgen over de stichting Kom Over En Help (KOEH). In deze gebroken wereld weten ze zich vanuit de Bijbel geroepen om te dienen. God vraagt ons óm te zien naar de naasten die in kwetsbare omstandigheden leven. Kom Over En Help wil deze missie bereiken door kwetsbare naasten te helpen ontwikkelen en hun zelfredzaamheid te vergroten. De middelen die ze daarvoor inzetten, zijn educatie, inkomsten genererende activiteiten en maatschappelijke zorg. Hierin werken ze nauw samen met overheden, christelijke organisaties (ngo’s), kerken en bedrijven, zowel in Nederland als in de landen waar zij werkzaam zijn. Het werkgebied van Kom Over En Help bevindt zich in de (ex-)communistische landen Albanië, Armenië, Georgië, Moldavië, Oekraïne en Oezbekistan. Zie ook www.komoverenhelp.nl. Tussendoor is een pauze. We zien met elkaar uit naar een goede, leerzame avond en hopen u deze avond te ontmoeten. Heeft u vervoer nodig? Neem dan vroegtijdig contact op met fam. E. Nieuwdorp (61 12 92). De volgende ontmoetingsavond is DV donderdag 18 november. 

 

ZENDING

Komende zondag 15 oktober zal in de morgen- en avonddienst gecollecteerd worden voor “bloeiende gemeenten” langs de Nijl in Egypte. De GZB werkt samen met de Presbyteriaanse kerk aan het planten en opbouwen van 12 gemeenten, zowel in de stad als op de het platteland. Er wordt aan de kerken gebouwd in materiële, maar vooral in geestelijke zin. Naast het bouwen van kerken wordt er training en toerusting gegeven aan gemeenteleiders en predikanten. Verder is er bijzondere aandacht voor sociale projecten in de wijk om heel praktisch iets van Gods liefde te laten zien. In Egypte is de grote meerderheid Moslim en zijn de Christenen met 10% in de minderheid. Christenen hebben het moeilijk en worden vaak achtergesteld of gediscrimineerd. De zendingscommissie vraagt u om deze gemeenten te gedenken in uw gaven en met uw gebeden.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecten en giften t/m 3e kwartaal 2021

We zijn dankbaar dat we het afgelopen kwartaal weer vele bijdragen mochten ontvangen, waaronder een grote gift voor het onderhoud van de Oude kerk. Hartelijk dank daarvoor. Helaas blijven de collecte opbrengsten nog steeds achter bij de begroting (het tekort is dit kwartaal met € 5.000 opgelopen). Merkt u dat u minder bijdraagt aan de collecten dan in voorgaande jaren? Als uw persoonlijke situatie dat toelaat, kunt u ons misschien helpen om per einde jaar op het begrote bedrag uit te komen door in de komende maanden wat extra bij te dragen.

Vrijwillige bijdragen

Tot en met het derde kwartaal van 2021 is € 330.868 ontvangen. Dat is ruim 94% van het begrote bedrag (€ 350.000) en ruim 87% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen.

We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen,

zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. 

Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

De kerkrentmeesters

Verkoop collectebonnen

In verband met de vakantie is er geen verkoop van

collectebonnen op maandag 18 oktober.

 

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Woensdagmorgen Bijbelkring

Woensdagmorgen 20 oktober om 9.30 uur komt de Bijbelkring weer bijeen in De Parel. We behandelen Johannes 21 vers 1-14. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, leeftijd is niet belangrijk. Kom eens luisteren en meepraten.

Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Beslissing ambtsdragers 

Br. D. van Veen heeft geen vrijmoedigheid ontvangen om zijn verkiezing tot ouderling te kunnen aanvaarden. Dit viel hem zwaar. Hij heeft zijn keuze gemaakt in biddend opzicht tot de Heere. Dan is er teleurstelling, maar kunnen we zijn besluit ook respecteren. Daarnaast kunnen we u met dankbaarheid meedelen dat zowel br. J. Broer als br. S.M. de Bruijn hun verkiezing tot diaken, respectievelijk ouderling hebben kunnen aanvaarden. We zijn dankbaar en blij dat zij tot deze positieve beslissing konden komen. Bovenal danken we de Heere die hen de vrijmoedigheid gaf om deze keuze te maken. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van de broeders J. Broer, S.M. de Bruijn en P. de Keizer die zich herkiesbaar gesteld had en verkozen is, kunnen door belijdende leden van de wijkgemeente tot uiterlijk donderdag 14 oktober schriftelijk en ondertekend worden ingebracht bij de scriba van de wijkgemeente.

Bovenstaande betekent dat een nieuwe verkiezingsronde gehouden zal worden. De kerkenraad vraagt aan alle belijdende leden van onze wijkgemeente om namen in te dienen voor de nog openstaande vacature van ouderling. Kandidaten voor deze vacature moeten belijdend lid zijn van de wijkgemeente. Mocht voor deze openstaande vacature één naam worden ingediend, dan kan de kerkenraad deze kandidaat benoemen. Mochten er meerdere kandidaten worden ingediend (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 22 november in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur.

De namen van kandidaten moeten schriftelijk worden ingediend. Deze voordracht dient ondertekend te worden door lidmaten uit onze wijk. Iedere voordracht zal door de kerkenraad besproken worden, onafhankelijk het aantal ondertekenaars. Kerkordelijk is de kerkenraad echter niet verplicht om een voordracht, ondertekend door minder dan 10 leden, over te nemen. Als er echter 10 lidmaten zijn die de voordracht ondersteunen, is de kerkenraad verplicht deze over te nemen. Uiterlijk tot maandag 8 november 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba van de wijk, ouderling J. Poortvliet. Wil u de verkiezing van de nog openstaande vacature voor ouderling een plaats geven in uw gebeden?

De wijkkerkenraad

Bijbelkring

Woensdag 27 oktober is er weer Bijbelkring. We starten om 20.00 uur in De Parel. Aan de beurt is hoofdstuk 2 van het boekje. We volgen Naomi met haar schoondochters op weg naar Bethlehem. We lezen Ruth 1:7b-18. Wie nog wil aanschuiven bij deze kring is eveneens van harte welkom!

Reformatieherdenking

Samen met de Hervormde Gemeente van Boven- Hardinxveld staan we op donderdagavond 28 oktober stil bij de Reformatie. Deze keer is er in de kerk van Boven-Hardinxveld een samenkomst. Ds. R.W. de Koeijer is bereid gevonden een lezing te verzorgen over ‘Evangelie- kracht van God’. Dit n.a.v. Romeinen 1: 16. Het Urker mannenkoor Eneas zal voor ons zingen. Ds. J.C. Breugem verzorgt de opening. De avond begin om 19.30 uur. Ieder is van harte welkom!

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving €40,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Kinderen, ga tot uw vader en moeder, daar hebt u de hand, de onzichtbare hand, waarmee het God belieft u te regeren’. 

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

Zondagavond 24 oktober hoop ik in de Oude Kerk zondag 39 van de Heidelbergse Catechismus te behandelen. We worden opgeroepen om onze ouders te eren. Wat vraagt dit gebod van kinderen én ouders? We lezen Lukas 2: 41-52, Efeze 6:1-4 en 2 Timotheüs 3:1-5. Het is mooi om deze gedeelten ter voorbereiding alvast door te nemen. 

Voor de kinderen en de jongeren is er met de Herfstvakantie even een break. Hopelijk doet deze week van rust hen goed en kunnen ze daarna met nieuwe energie er weer tegenaan! 

Hartelijke groet,

ds. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Ook alle niet bij naam genoemde zieken, bidden we de zegen van onze Heere toe. “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.” Matth. 11: 28.

Huwelijk

Op vrijdag 29 oktober hopen Niels van der Giessen en Eslie Vrijmoeth elkaar het jawoord te geven in een dienst die gehouden zal worden in de Maartenskerk, Kerkplein 1 te Doorn. De dienst begint om 19:00 uur en zal worden geleid door ds. C.D. Zonnenberg uit Hardinxveld-Giessendam. Niels en Eslie zijn 23 juli jl. voor de wet getrouwd. We feliciteren dit bruidspaar van harte en wensen hun Gods nabijheid toe.

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 24 oktober zal in de Oude Kerk de Heilige Doop worden bediend aan vijf kinderen van de gemeente:

  • Moos Heijstek, geb. 19-3-2021, zoon van Arthur en Petra Heijstek, broertje van Guus.
  • Emma Jinte (Jinte) de Rijke, geb. 16-7-2021, dochter van Lennart en Arjanne de Rijke.

  • Jette Anne-Rika (Jette) Hendriksen, geb. 19-7-2021, dochter van Marco en Gerlinde Hendriksen, zusje van Luuk.

  • Alex Floor Arie Cornelis (Frederik) Korevaar, geb. 13-8-2021, zoon van Alex en Annelies Korevaar, broertje van Annelieve, Lieselotte, Francis en Hendrik Jan.

  • Madee Maatje Doretea (Madee) Blokland, geb. 10-9-2021, dochter van Pieter en Hanna Blokland.

Deze doopdienst zal worden geleid door ds. M. Dubbelman.

Zondag 7 november is er een extra doopdienst in de Oude Kerk om 9:30 uur waarin ds. C.D. Zonnenberg voorgaat. Voor deze doopdienst kunt u zich aanmelden tot uiterlijk 25 oktober bij de scriba.

Belijdeniscatechisatie

Vorige week zijn we gestart met een nieuw seizoen. De avonden worden om de week gehouden op dinsdagavond in de Parel en duren van 20.00 uur tot uiterlijk 21.30 uur. In totaal komen we 14 keer bij elkaar en bespreken we de basisinhoud van het christelijk geloof. De eerstvolgende avond is op dinsdag 26 oktober en heeft als onderwerp: ‘Kun je het geloof bewijzen?’Op dit moment zijn er drie deelnemers en er kunnen nog mensen bij. Van harte welkom, ook als je twijfelt, of alleen meer wilt weten van het christelijk geloof. Zijn er nog vragen, neem dan vrijblijvend contact op met ds. M. Dubbelman (tel: 653310, of per email: predikant.noord@hghg.nl).

Verkiezingen

Er zijn nog twee vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een broeder door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 25 oktober om 18.00 uur bij de scriba van de wijk: Piet de Groot. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan wordt er op maandag 8 november een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u dit verkiezingstraject ook opdragen in gebed?

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerste bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 21 oktober om 20.00 uur in De Parel. De overige data in 2021 zijn: 11 november en 2 december. In 2022: 6 januari, 3 februari, 3 maart en 7 april.

We gaan verder in het boekje: Pelgrim met God. Vertrouwen en volgen – in het spoor van Abraham door Arjan Markus. Uitgave: Boekencentrum. ISBN: 978 90 239 7070 5. Dit boekje is verkrijgbaar bij Chr. Boeksjop Rinnah aan de Peulenstraat.

De kring wordt dit seizoen weer geleid door Maarten de Bruin uit onze eigen gemeente samen met ds. M. Dubbelman. U bent voor het eerst of opnieuw van harte uitgenodigd!

Avond voor hen die nieuw zijn in de wijkgemeente

In de afgelopen drie jaar zijn er heel wat nieuwe leden bijgekomen in onze wijkgemeente. We denken aan hen, die vanuit een andere woonplaats zijn gekomen, of die getrouwd zijn en in de wijk zijn komen wonen, of vanuit een andere wijkgemeente naar onze wijk zijn overgekomen.

Voor hen willen wij een avond beleggen om informatie over onze wijkgemeente uit te wisselen. Zie onderstaande flyer. Zet u dit vast in uw agenda?

Pareldienst

We mogen weer met meer mensen bij elkaar komen dus neem gerust iemand mee die lange tijd niet in een samenkomst is geweest en/of niet gewend is deze te bezoeken. Je kunt iemand ook thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream en hiervoor bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of mee te bidden. Het team is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl.

De volgende Pareldienst is op zondagavond 7 november met ds. Jan-Maarten Goedhart.

De commissie Pareldiensten

Citaat

‘De Heere heeft u twee ogen gegeven als u er één verliest, hebt u er nog één, maar u hebt maar één ziel en als die verloren gaat, kan dat nooit meer hersteld worden.’

Johannes Chrysostomus (347-407)

Bidden en danken

We bidden voor alle vervolgde Christenen wereldwijd, dat hoop, vertrouwen en geloof hen mag blijven sterken. Maar wilt u ook bidden voor de vervolgers en degene die moeten handelen in opdracht van machthebbers.

De heftige gevechtshandelingen van begin 2021 echoën nu nog na in Israël en Gaza. Bid voor mensen die geliefden verloren. Bid voor hen die nog dagelijks geconfronteerd worden met de gevolgen van de bombardementen. (Gebedskalender Open Doors)

Na een lange periode van voorbereiding is in de stad in Centraal Azië waar Peter en Riek werken het hospice voor daklozen geopend! Bid dat de mensen die tot de doelgroep behoren de weg naar dit hospice weten te vinden en er de zorg krijgen die zij zo hard nodig hebben. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek. Alle scholieren wensen we volgende week een fijne herfstvakantie.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Dhr. F.D. Stout, heeft een geslaagde operatie ondergaan waarbij twee plekjes op long en lever zijn weggenomen. Inmiddels mocht hij weer thuiskomen, dankbaar voor de hulp en bijstand van de Heere. We wensen hem de nodige kracht toe voor herstel en het vertrouwen dat de Heere zorgdraagt voor de toekomst. 

Na bijna een half jaar kuren te hebben ondergaan, kreeg dhr. A. den Dikken,  het bericht dat deze behandeling aanslaat en de beenmergkanker tot stiltand brengt, maar dat de nieren zodanig zijn aangetast dat de kuren tijdelijk worden stilgezet, zodat de nieren zich kunnen herstellen. Hoe het verder zal verlopen is bekend bij de grote en hemelse Geneesheer, Christus Jezus. Hij gaat over de kleinste cellen in ons lichaam, voor de wereld een moeilijk te bevatten gedachte, voor Gods kinderen mag zij een troostvolle wetenschap zijn.

Giften

Ds. P. van de Voorde ontving een gift van € 10 voor de kerk. Ouderling J. van Gelder ontving € 10 ter vrije bestemming. 

Verkiezingen

Het zijn altijd weer spannende tijden rondom de verkiezingen van de kandidaten voor de kerkenraad. Nadat de broeders bezocht zijn, is het wachten op hun antwoord. Onderling bespreken we met elkaar wat wij ervan denken en verwachten. Wanneer de brieven binnenkomen, komen we te weten wat de Heere ervan denkt. Bij de een is het overduidelijk en kregen we de brief op de bezoekavond al mee. Bij de ander gebruikte de Heere de verkondiging van het Woord op zondag. De Heere leidde door Zijn Woord en Geest. Alle broeders mochten hun verkiezing aanvaarden. Zo zullen de broeders R.A.C. van Eekelen, M. Leenman, G. Vlot en W.T. Treuren voor het eerst de plaatsen innemen in de kerkenraad en zijn alle vacatures vervuld. 

Geboorte

Arjan en Marleen Stam ontvingen op woensdag 6 oktober uit handen van God de Schepper een dochter, Viviënne Henrica. De HEERE heeft jullie rijk gezegend. Hem de lof voor het nieuwe leven. Daarmee krijgen jullie er ook een heel mooie taak bij. Om Vera bij de Heere Jezus te brengen en in alles haar voor te gaan in het dienen van de Heere. Daarbij willen we jullie de kracht en de leiding van Zijn Geest toebidden.

Huwelijksjubileum’

Op 15 oktober 1971 werd het huwelijk gesloten tussen Lucas en Marry de Jong, Buitendams 451, 3371 BJ. Vandaag hun 50- jarig huwelijksjubileum. Dankbaar mogen ze terugzien op deze jaren. “De zegen van de Heere die maakt rijk.” (Spr.10:22a). Samen met hun kinderen en kleinkinderen wensen wij hun een fijne dag toe. 

Diensten in De Parel

Vanaf heden zullen de diensten van onze wijkgemeente in De Parel ’s morgens om 9.30 uur beginnen. 

Gelezen/gehoord

‘De Bijbel hoeft niet aangepast te worden aan onze maatschappij, maar wij dienen ons leven aan te passen aan Gods eeuwige, onveranderlijke Woord.’

Tenslotte

De herfstvakantie staat voor de deur. Kinderen en jongeren zullen dat wel fijn vinden. Leerkrachten ook wel denk ik. Even een week rust van al het schoolwerk. Andere dingen doen dan die je gewend bent. Goed om eens na te denken of die andere dingen ook zinvol zijn voor jezelf of voor een ander., zodat de vakantieweek een zegenrijke week zal zijn of worden.Namens de kerkenraad een hartelijke groet, 

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 16 oktober

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 17 oktober

14.00 uur Rejoice 

Dinsdag 19 oktober

19.15-19.30 uur Emmauswandeling – verzamelen OK

Woensdag 20 oktober

09.30 uur Bijbelkring 

Donderdag 21 oktober

19.00 uur ontmoetingsavond, stichting Kom over en help 

18.30 uur weeksluiting Pedaja, br. J van Wijngaarden

Vrijdag 22 oktober

15.30 uur Weeksluiting de Lange Wei, ds. E. van Rooijen

19.30 uur Het Broodhuis 

Zaterdag 23 oktober

14.00-15.00 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 24 oktober 

14.15-15.00 uur zondagschool

Maandag 25 oktober

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

Dinsdag 26 oktober

19.15-19.30 uur emmauswandeling – verzamelen OK

19.30 uur Ora et Labora 

Woensdag 27 oktober

09.30 uur Bijbelkring 

18.45 uur kinderclub Itai 

19.30 uur Mannenvereniging 

20.00 uur wijk Noord info avond nieuwe leden 

20.00 uur wijk Zuid opvoedkring 

20.00 uur wijk Oost Bijbelkring 

Donderdag 28 oktober

18.30 uur weeksluiting Pedaja, ds. W. Arkeraats

19.30 uur ‘t Lichtpunt 

20.00 uur wijk Zuid Bijbelkring 

ALGEMENE BERICHTEN

Collecteweek Stichting De Ark: 25 – 30 oktober 2021

Op maandag 25 oktober a.s. gaat de collecteweek voor Stichting De Ark voor de 19e keer van start. 

Ruim 125 vrijwilligers zetten zich in om geld op te halen voor ons Logeerhuis De Ark! Elke euro die onze collectanten ophalen, draagt bij aan het in stand houden van ons logeerhuis. 

Het doel van De Ark is logeren voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

De logeerzorg (onderdeel van dagopvang en kortdurend verblijf) is een middel bij uitstek om mantelzorgers even op adem te laten komen (respijtzorg). Keer op keer blijkt het belang voor de logees en de gezinnen.

Van de opbrengst willen wij een aangepaste fiets aanschaffen zodat ook onze minder mobiele logees er makkelijker op uit kunnen!

Collectant gemist of geen contant geld in huis? 

Dan kunt u uw gift overmaken op rekeningnummer NL18 RABO 0395 0736 50 

ten name van Stichting De Ark. Onze Stichting heeft de ANBI-status.

Meer informatie over onze stichting en ons werk is te vinden op onze website www.stichtingdeark.nl Like onze facebookpagina www.facebook.com/logeerhuisdeark 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 17 oktober 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. H.G. van der Ziel, Waarder

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. E.J. Hempenius, Barneveld

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. T.J. Korten, Boven-Hardinxveld

18.00 uur ds. L. Hak, IJzendoorn

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. B.A. Belder, Brakel

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. E. van den Noort, Nijkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Morgenland zending 

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Morgenland zending 

2. Eigen gemeente – Ouotum

Kinderoppas

Oude Kerk: Lenny Egas, Deborah Bijkerk, Nellie Prins

Nieuwe Kerk: Anne v/d Vlies, Rhode Quist, Willemijn Verdoold

De Parel: Hester Klop, Josephine van den Bos

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm136: 3

avonddienst: Psalm 115: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf (groep B)

18.00 uur ds. J.W. van Bart, Harderwijk

Collecten 

1. Onderhoud orgel

2. Pastoraat

3. Diaconie

Kinderoppas

Corina Rijnberg, Daniëlle Terlouw, Carola Klop

Erediensten

Zondag 24 oktober 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman, doopdienst

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W.J. Westland, HC – 39

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

18.00 uur ds. A. Vastenhout, Dinteloord

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. A.L. van Zwet, Putten

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. Arie de Rover, Hardinxveld – Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Project 10 – 27 

2. Eigen gemeente – onderwijs, toerusting diaconaat

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – eredienst 

2. Eigen gemeente – plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Thirza de Kock, Anne Sophie Slob, BMarjolein Verheul, Juliet Boon

Nieuwe Kerk: Gerlinde Poortvliet, Rebekka Schild, Madeleine van Millingen

De Parel: Corine Kanselaar, Sanna de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 99: 8

avonddienst: Psalm 97: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A)

18.00 uur ds. J.M. Molenaar, Ede

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Heleen Verschoor, Laura Verschoor, Janneke Klop

Donderdag 28 oktober 

19.30 uur Reformatieherdenking 

Ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Collecten

1. In de Rechte Straat

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Deze kerkbode is voor 2 weken i.v.m. de herfstvakantie. De volgende kerkbode verschijnt op 29 oktober.