77-18

 Verwachting, dank en lofzang

 1 Samuel 2: 1-10: De lofzang van Hanna

“Toen bad Hanna en zei: Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE; mijn mond is wijd open tegen mijn vijanden, want ik verheug mij in Uw heil”

____________________________________­­­________________

 We ontmoeten hier Hanna. Haar naam betekent ‘God heeft mij begenadigd’. Een mooie naam voor een vrouw met een triest bestaan. Hanna, vrouw van Elkana, gaat gebukt onder haar kinderloosheid. Ze ondergaat het gesar van Peninna, de andere vrouw van Elkana. Met haar verdriet gaat ze naar God. Hanna verwacht het van de Heere, ze zoekt haar hulp bij Hem. We weten niet of ze zich ten einde raad tot Hem heeft gewend of dat ze haar verwachting altijd al op de Heere heeft gevestigd. Eigenlijk doet dit er niet toe, ze ging naar Hem toen ze volledig was vastgelopen. Haar gebed was meer dan een plichtmatig vragen, het was een wanhopige schreeuw om hulp. Als haar gebed wordt verhoord en zij een zoon krijgt, belooft ze God dat zij dit kind aan Hem zal afstaan. Zou ze beseft hebben wat ze beloofde en zou ze gerekend hebben op de verhoring van haar gebed? Beseffen wij wat we aan God beloven? Hoeveel beloften zijn wij al nagekomen, of liever hoeveel beloften zijn we vergeten?

God verhoort het gebed van Hanna en ze krijgt een zoon: Samuel. En nu is Hanna weer in Silo en ze gaat weer bidden. Het is een heel ander gebed dan een paar jaar geleden. Toen ging ze gebukt onder haar verdriet en stortte ze haar hart uit bij de Heere. Nu juicht haar hart “Mijn hart springt op van vreugde in de HEERE, mijn hoorn is opgeheven in de HEERE”. Als God iemands hoorn verheft, laat Hij hem triomferen over zijn vijanden. Dat heeft Hanna ervaren, Peninna heeft geen reden meer om haar te treiteren. Ze heeft een zoon gekregen en nu dankt ze haar Schepper.

Goed om daar even bij stil te staan. Hanna dankt de Heere omdat Hij haar gebed heeft verhoord. We mogen God alles vragen wat we nodig hebben. We mogen bidden om dagelijks brood, om genezing, om troost, om hulp. God wil graag gebeden worden. Maar wat doen we als onze gebeden zijn verhoord? Gaan we dan ook danken, net als Hanna, of vergeten we dat? Misschien is ons bidden veel meer vragen dan danken. Let er eens op en vergeet niet te danken.

Hanna zingt dit loflied op een bijzonder moment, ze neemt afscheid van zoontje. Hij zal bij Eli blijven in Silo, de plek waar Gods heiligdom staat. Dat was niet de beste plek om je kind achter te laten, de zonden van de zonen van Eli logen er niet om. En moet je dáár een kleuter achterlaten. Hanna, gebruik je verstand! Maar Hanna doet het wel, ze komt haar belofte aan God na. Misschien heeft ze ook getwijfeld, het valt niet mee om je kind los te laten, maar Hanna verwacht het opnieuw van de Heere. En ze gaat weer naar huis, zonder kind, maar juichend van blijdschap. De Heere is immers haar Rots, Hij heeft laten zien dat Hij oog voor haar heeft. Dan zal Hij ook wel oog hebben voor Samuël in Silo. Daarom kan ze hem achterlaten, vol vertrouwen op Hem, Die haar verwachting niet heeft beschaamd.

Hanna zat hopeloos vast, niemand kon haar helpen, maar zij verwachtte het van haar God. Haar verwachting werd niet beschaamd, ze kreeg een kind en ze kon haar Samuël, toen ze haar belofte moest inlossen, ook weer loslaten. Verwachten is niet alleen afwachten, verwachten is ook doen! De daad van Hanna was haar gelovig gebed en de inlossing van haar belofte. Haar lofprijzing stijgt op vanuit de aanbidding en de dank wordt gebracht aan God. Hij wordt geprezen als de Bron van alle zegeningen.

Dat is niet gebonden aan één dag in het jaar. Elke zondag is biddag en dankdag en komen we tijdens de erediensten samen om God te loven, te prijzen en te worden getroost, vermaand en onderwezen. Eigenlijk mag er geen dag voorbij gaan zonder dankzegging aan God. Het is goed daarvoor de stilte te zoeken, de trouw van de Heere te overdenken, maar ook om onze zorgen aan Hem voor te leggen.

Soms kan de lofzang ook onze zorgen overstijgen. In Psalm 42 kunnen we daar van lezen, daar overstijgt de lofzang de zorgen van de dichter. Ook wij hebben onze zorgen, verdriet, angsten en onzekerheden. Het kan ons verlammen, maar als we alles neerleggen aan de voeten van de Heere Jezus, kan ook in ons hart de lofzang onze zorgen overstijgen. De lofzang van de zekerheid dat niets ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus.

Peter van Wijngaarden

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uur van gebed

Zaterdag 13 oktober komen we weer gemeentebreed samen voor het uur van gebed om 19:00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Een zegen in een tijd waar samen optrekken niet meer vanzelfsprekend is. Volop aanleiding om ons te buigen voor onze God, schuld te belijden en te bidden om eenheid binnen de gemeente en daar buiten. De Reformatieherdenking en de Open Doors-dag laten ons zien waar het ècht om gaat. Wij komen samen, het verwachtend van Hem Die beloofd heeft dat de Hemelse Vader de Heilige Geest zal geven aan hen die tot Hem bidden (Lukas 11:13). Van harte welkom!

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 7 november 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor het GZB-project op Sulawesi (Indonesië). De Indonesische Protestantse Kerk van Luwu (GPIL) op het eiland Sulawesi heeft het niet gemakkelijk: het is een kleine kerk in een wereld waar de islam dominant aanwezig is. De GPIL bestaat uit een kleine 20 duizend mensen, verdeeld over 118 gemeenten. De meeste gemeenten bevinden zich op het (arme) platteland of in de bergen. De GPIL wordt gediend door ongeveer 50 predikanten. Ds. Laurens Jan Vogelaar is als toerustingspredikant uitgezonden om in samenwerking met de GPIL een trainingsprogramma te ontwikkelen en uit te voeren om de lokale gemeenten te versterken in hun missionaire – en diaconale rol. Veel leiders zijn inmiddels enthousiast. Ze willen graag een bijdrage leveren aan de opbouw van hun gemeenten en verlangen ernaar te worden opgeleid. De diaconie wil dit trainingsprogramma voor de kerk op Sulawesi graag ondersteunen. Mogen we op uw bijdrage en gebed voor de kerk op Sulawesi rekenen?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk / vooruitblik 2022

We hebben er lang naar uitgekeken, maar zaterdag 23 oktober was het dan zover: de steiger die een half jaar op de Kerkweg langs de Oude Kerk heeft gestaan kon worden gedemonteerd. In het pikkedonker waren er ‘s-morgen om kwart over zeven al een paar potten koffie gezet door de koster. Tegen half acht druppelden de leden van de demontageploeg naar binnen. Na een intro van Henk Leenman (hoe sloop je veilig een steiger met vrijwilligers èn wie gaat wat doen) zijn we er met een man of vijftien tegenaan gegaan. Er is een hele bult werk verzet in een kort tijdsbestek. Via onze gemeente-app hebben we u een beetje op de hoogte gehouden van de stand-van-zaken op die dag. Om circa half twee was er circa 300m2 steiger aan geveloppervlakte gedemonteerd en uitgesorteerd. Nog een uurtje later was alles met de vrachtwagen afgevoerd en de straat schoongeveegd. Heel apart als je zo de kerk uit z’n jas ziet komen. Dank aan alle mensen van hghg die zich opnieuw belangeloos hebben ingezet! Mooi om te zien dat mensen van 20 tot 80 jaar hun steentje hebben bijgedragen.

Inmiddels zijn we alweer heel druk bezig met de onderhoudsplannen voor de toren. We hopen Deo volente in 2022 de toren in de steigers te zetten en groot onderhoud uit te voeren. Hoe en wat we precies gaan doen, daar zijn we nog niet helemaal uit. We hebben namelijk niet de vrije hand in wat we gaan doen. De toren is een Rijksmonument. Als we daaraan gaan werken is dat aan bepaalde spelregels gebonden. Voor een klein deel krijgen we via de SIM (Subsidieregeling Instandhouding Monumenten) een bijdrage, verdeeld over zes jaarlijkse voorschotten. Het bedrag dat we ontvangen is helaas bij lange na niet toereikend voor de instandhouding van de toren. De komende maanden bekijken we meerdere opties. Vast staat dat in ieder geval de spits, die geheel van hout is, hersteld en geschilderd moet worden. Het voornemen is er om een monumentendeskundige in de arm te nemen die ons bij deze plannen adviseert en begeleidt. Begin 2022 denken we een concreet aanvalsplan te hebben. Het voornemen is om u dan verder te informeren.

Ten slotte: Hoewel de vergelijking met ons bedehuis volledig mank gaat met de herbouw van de tempel, sluiten we ons aan bij de conclusie van Ezra, zoals verwoord in Ezra 7 : 27: “Geloofd zij de HEERE, de God van onze vaderen, Die het zo in het hart […] heeft gegeven om het huis van de HEERE […] aanzien te geven.”

Begroting College van Kerkrentmeesters 2022

Voor 2022 heeft het College van Kerkrentmeesters de begroting opgesteld, inclusief het resultaat van De Parel. Een samenvatting ziet u in het onderstaande overzicht. Zoals u ziet is het opnieuw niet gelukt om een sluitende begroting voor te leggen. Het voornemen is dan ook om een deel van de reserves in het komende jaar aan te spreken. Daarnaast doen wij, in biddend vertrouwen, een beroep op de gemeente om voor een deel in dit tekort te voorzien. De begroting wordt vastgesteld in de vergadering van de Algemene Kerkenraad op maandag 22 november a.s. U wordt in de gelegenheid gesteld om de begroting in te zien van maandag 8 t/m zaterdag 13 november a.s. op het Kerkelijk Bureau, Talmastraat 9 (tel. 61 10 36). We verzoeken u hiervoor vooraf een afspraak te maken via bovengenoemd telefoonnummer of via e-mail: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Bij voorkeur kunt u uw vragen ook per mail indienen.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Bijbelgesprekskring

Donderdagavond 11 november is er weer een avond van de gesprekskring in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Dan hoopt Dick Klein een inleiding te houden over de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 4. Vanaf 19:45 uur staat koffie of thee klaar. Iedereen is van harte welkom.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving €10 en €30 voor de kerk. Zelf ontving ik €50 en €20 voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Ds. P. van de Voorde gaat in de beide diensten van komende zondag voor. Hij hoopt te preken uit Ruth. Dat is mooi, zeker omdat we ons op de Bijbelkring met dit Bijbelboek bezighouden.

Zelf hoop ik in de morgendienst in De Parel voor te gaan. In die dienst staat het zesde gebod centraal: U zult niet doden. Bij dat gebod kun je al snel het idee hebben dat het je gemakkelijk afgaat. Maar is dat wel zo? We lezen in de dienst Genesis 4:1-16 en Galaten 5:13-26. Laten we met verlangen toeleven naar de diensten van komende zondag!

Vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Elders verpleegd (of -wonend):

Wanneer er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden -die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan- ook in uw voorbeden.

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 7 november zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan Richard Hendrik (Rijck) de Rover, geb. 19-8-2021, zoon van Fred en Alienke de Rover, broertje van Christie, Lieke, Job en Siem. De dienst wordt geleid door zijn opa, ds. C.D. Zonnenberg.

Verkiezing ambtsdragers

In de vergadering van 25 oktober jl. heeft de wijkkerkenraad de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing ambtsdragers.

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

 • J.J. (Johan) de Jong
 • P. (Pieter) Stip
 • M. (Maarten) den Toom
 • L. (Leo) Vogel

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures zal er op maandag 8 november a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in De Parel en zal beginnen om 19:30 uur precies. Op hghg.nl en dan Informatie/Wijkgemeente 2 Noord/Downloads/volmacht kunt u een machtigingsformulier vinden.

Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Namens de kerkenraad, 

Piet de Groot, scriba

Projectie in de erediensten

We zijn blij dat er sinds september 2021 in de Oude Kerk ook projectieschermen (beeldschermen) hangen en na de ervaring in De Parel van het jaar daarvoor heeft de wijkkerkenraad in haar vergadering van 25 oktober jl. daar ook concreet afspraken over gemaakt over hoe we ze gebruiken en dit voor alle diensten gelijk te houden.

We hebben ons afgevraagd of we moeten meegaan in een beeldcultuur. Hierover zijn al meerdere onderzoeken geweest en als we letten op wat er gebeurt in het reguliere onderwijs en in onze catechesemethode zien we een verschuiving richting gebruik van beeld als ondersteuning van het gesproken woord. In hoeverre moeten we hierin ook voor de erediensten meegaan c.q. in hoeverre kunnen we dit negeren?

We kunnen een kort filmpje of een flyer laten zien van een activiteit of collectedoel.

Daar moet vooraf goed over worden nagedacht om enerzijds mogelijke wildgroei te voorkomen en anderzijds een herkenbare structuur te kunnen aanbrengen. Om het vooral praktisch en niet log en stroperig in te richten is besloten om één van de kerkenraadsleden daar een sturende / bepalende rol in te geven, zodat die het videoteam kan aansturen.

Besloten is om:

 1. Alle liederen, inclusief de psalmen te projecteren. – Gasten hoeven geen liedboek te hebben, geen liturgie meer en er is ruimte voor andere liederen, zoals eerder besloten. (Over het wel of niet blijven vervaardigen van een papieren liturgie bij bijzondere diensten zal later worden besloten).
 2. Alle Schriftgedeelten te projecteren bij Bijbellezing. -Met name jongeren kunnen dan toch meelezen (en hoeven dan niet per sé op hun mobiel) en gasten hoeven geen Bijbel bij zich te hebben. Wel blijven we stimuleren om de Bijbel mee te nemen. De Bijbelverzen die tijdens de preek worden aangehaald, zullen niet worden geprojecteerd tijdens de preek.
 3. Gebruik maken van projectieschermen bij kindermoment en preek. – We beseffen wel dat brede media ondersteuning met beeld en geluid van diensten noodzakelijk dienend kan zijn. We zijn verlegen met de gedachte of we de huidige rust in de diensten en met name rondom de prediking moeten opgeven en zullen de voorgangers vragen hier met wijsheid mee om te gaan.
 4. Afkondiging minimaal maken door de mededelingen, die van algemeen belang zijn ca. 5 minuten voor aanvang te projecteren. Tijdens de afkondigingen worden dan nog gedaan: Persoonlijke zaken, zoals overlijden, geboorte, huwelijk en verkiezing van ambtsdragers en andere zaken die volgens de kerkorde afgekondigd moeten worden. – Tot op heden worden de afkondigingen steeds langer en de aandacht verslapt. 
 5. Er zal een protocol worden opgesteld, om controle te houden over wat er wordt geprojecteerd. – Dit om duidelijkheid te geven en wildgroei te voorkomen met één aanspreekpunt.

Verantwoording

Ouderling Gert-Jan Klop ontving tijdens bezoekwerk € 100,- voor Stichting De Hoop in Dordrecht. Ds. E. van Rooijen kreeg tijdens zijn bezoeken twee giften: € 10,- voor de kerk en € 20 voor het pastorale werk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond.

7 november om 18.00 uur. Ds. Jan-Maarten Goedhart heeft als thema: Roepen tot God. De dienst is te volgen via Hghg kanaal 3. Er is ministry aanwezig. De volgende Pareldienst is op Eeuwigheidszondag, zondagavond 21 november met onze kerkelijk werker Theo de Koning.

Commissie Pareldiensten

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 11 november a.s. om 20:00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Citaat

‘In onze zwakheid maakt de Geest van God ons niet tot mensen die alles kunnen of tot alles in staat zijn, winnaars in de loterij van het leven. In plaats daarvan bidt Hij voor ons. God treedt zonder woorden tussenbeide voor ons. In onze lange, donkere nachten weten we niet hoe we bidden moeten. Maar we kennen God, degene die voor ons bidt. En dat is genoeg.’

Uit: Bidden in de nacht van Tish Warren n.a.v. Rom. 8: 26

Bidden en danken

 • We bidden voor de bewoners en het personeel van de diverse zorginstellingen in onze gemeente, nu er weer meerdere personen, ook in deze zorginstellingen corona hebben opgelopen.
 • Morgen, 6 november, is de Open Doors-dag. We mogen mensen zowel fysiek als digitaal verwelkomen. Bid dat iedere bezoeker zich verbonden mag voelen, met de Here God als ook met de wereldwijde kerk. (Gebedskalender Open Doors)
 • De leiders van vrouwen-, mannen- en jongvolwassenengroepen binnen de Protestantse Kerk van Luwu (Indonesië) worden deze maand getraind om met hun groep in beweging te komen om met de van God ontvangen gaven en talenten de samenleving te dienen. Bid voor deze leiders en voor openheid bij de vrouwen, mannen en jongvolwassenen binnen de kerk om dienstbaar te zijn. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

In Memoriam

Op 20 oktober overleed in de leeftijd van 75 jaar Sija Tromp – Westerhout. Haar overlijden kwam na een lange weg van lijden. Zes jaar geleden overkwam haar een hersenbloeding en daarna hadden haar man en kinderen eigenlijk al afscheid van haar genomen. Toch vocht zij zich weer terug, zelfs uit de hospice vandaan. De jaren die volgden heeft ze altijd geprobeerd om de vrouw te zijn van voor de hersenbloeding. Dat dit voor haar en haar man en kinderen geen makkelijke tijd is geweest laat zich wel raden. Nu ze vanwege kanker ook weer heel ziek was geworden heeft ze eigenlijk tot op het laatst gedacht zich weer terug te vechten, maar de ziekte in haar lichaam was onverbiddelijk. In de rouwdienst hebben we stilgestaan bij loslaten. Dit is vooral voor haar man en kinderen belangrijk. Loslaten, niet alleen van een vrouw en moeder, maar ook loslaten van de laatste zes jaar, zodat die jaren niet de enigeherinnering zouden blijven vormen. We denken in onze gebeden aan haar man Piet, de kinderen en kleinkinderen.

T.J.D.de Koning

In Memoriam

Op 28 oktober is op de leeftijd van 87 jaar overleden dhr. F. van Houwelingen. Hij heeft een bewogen leven gekend. We denken aan het verlies van zijn eerste vrouw met wie hij twee kinderen mocht ontvangen. Van beroep was hij schilder. Hij hield van het fijne werk. Zijn hobby was afgeleid van zijn beroep. Onder zijn handen zijn mooie schilderijen ontstaan. Op het doek schilderde hij waar hij van hield: de natuur. Hij had een artistieke aanleg, was fijngevoelig en had oog voor detail. Bijna vijfenveertig jaar mocht hij getrouwd zijn met zijn tweede vrouw, met wie hij ook twee kinderen mocht ontvangen. Zij woonden eerst aan de Emmastraat en verhuisden daarna naar de Buitendams. De laatste jaren woonden ze aan de Jupiterstraat. Hoewel zijn gezondheid de laatste jaren afnam, kwam het einde plotseling. Van zijn kwetsbaarheid was hij zich bewust. ‘Mijn tijden zijn in Uw hand’, was een tekst waarin hij zich herkende. We vertrouwen hem toe aan Gods barmhartigheid. De begrafenis heeft afgelopen donderdag plaatsgevonden op de algemene begraafplaats te Hardinxveld – Giessendam. We dragen zijn achterblijvende vrouw, kinderen, klein- en achterkleinkinderen op in uw voorbede.

ds. P. van de Voorde

Onze zieken

Wij wensen allen die kampen met pijn en moeite, ziekte en zorg, Gods nabijheid toe. We denken ook aan hen die psychisch lijden, die gebukt gaan onder gevoelens van neerslachtigheid, die worstelen met depressiviteit, die geen kracht hebben om hun geest op te heffen naar Omhoog. Hij, Die in de hoge woont, ziet het wel! Ps.10:14.

Giften

Ouderling De Hek ontving op huisbezoek een gift van € 10 en van € 20 voor de kerk.

Gelezen/gehoord

‘De levende geloofskennis van God in het aangezicht van Christus, toegepast door de Heilige Geest aan ons hart, in gebondenheid aan Gods Woord, is het enig bederfwerend zout in het verval van onze tijd.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 6 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 7 november

14:15-15:00 uur Zondagsschool 

Maandag 8 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

18.30-19.15 uur Overdenking ds. A. Spies Tiendwaert

Dinsdag 9 november

19.00-20.00 uur Luister naar de goede Herder -OK

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

19.30-21.30 uur Vrouwenvereniging Ora et labora 

Woensdag 10 november

09.30 uur Woensdagochtendbijbelkring 

18.45 uur Kinderclub Ithaï 

Donderdag 11 november

18.30-19.15 uur ds.J.C.Breugem Weeksluiting Pedaja

19.30 uur ’t Lichtpunt 

19.45 uur Bijbelgesprekskring – OK

ALGEMENE BERICHTEN

Jurjen ten Brinke spreekt op de HGJB-Kerstconferentie 2021

Jurjen ten Brinke, voorganger van Hoop voor Noord en presentator bij de EO, komt spreken op de HGJB-Kerstconferentie. Tijdens een van de samenkomsten zal hij de jongeren verder meenemen in het thema van dit jaar: ‘Meet Me’. Op de HGJB-Kerstconferentie is er elke dag een samenkomst. Tijdens deze samenkomst wordt er gebeden en in de Bijbel gelezen. Op deze manier zoeken de jongeren (17-25 jaar) samen naar wat God tot hen te zeggen heeft. 

Dit jaar gaat het in de samenkomsten en groepsgesprekken over de ontmoetingen die Jezus had. Vanuit de evangeliën leren we dat een ontmoeting met Jezus mensen in beweging zet, dat Hij genezing en herstel brengt en dat harten veranderen door Zijn boodschap van genade en waarheid. 

De HGJB-Kerstconferentie is een plek waar jongeren God ontmoeten, in hun geloof bemoedigd worden en andere christelijke jongeren leren kennen. 

>>> Kijk voor meer informatie over de HGJB-Kerstconferentie op HGJB.nl/kerstconferentie.

7 redenen om in de kerk te geloven: een speciale poster voor gezinnen!

Waarom zou je naar de kerk gaan? Een oude vraag, die misschien vandaag de dag wel weer heel actueel is. Door corona konden we langere tijd niet gewoon naar de kerk gaan. Hebben we de kerk of de gemeenschap gemist? Nu de kerken weer (meer) opengaan willen we als #daaromzijnwekerk – een initiatief van GZB, HGJB, IZB – het gesprek in het gezin over de waarde van de kerk stimuleren. Speciaal voor gezinnen is er een poster ontwikkeld. Hiermee kun je samen op zoek gaan naar wat er in de Bijbel over de kerk, en vooral over de gemeenschap van alle mensen die in God geloven, staat geschreven. Er kan elke dag één van de redenen worden uitgekozen en een Bijbelgedeelte worden gelezen. Daarnaast zijn er kleine opdrachtjes om samen te doen. Deze poster stimuleert gezinnen om met elkaar in gesprek te gaan en te ontdekken waarom naar de kerk gaan zo gek nog niet is. Ideaal om uit te delen aan kinderen en gezinnen in de gemeente.

>>> De posters zijn vanaf 10 exemplaren te bestellen via daaromzijnwekerk.nl. Er wordt alleen een bijdrage in de verzending gevraagd.

Gebed voor het jeugdwerk | HGJB 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed. 

Dank voor alle kinderen, tieners en jongeren die deel uitmaken van de gemeente. Bid dat zij zich gezien weten en dat zij de gemeente als een veilige thuisplek mogen ervaren. 

Bid voor predikanten, (jeugd)ambtsdragers en jeugdwerkleiders dat zij wijsheid en de leiding van de Heilige Geest in het leidinggeven ontvangen en dat zij hun werk met liefde en zorg voor de jongeren doen. 

Dank voor het jeugdwerk dat opgestart is. Voor allerlei manieren waarop kinderen, tieners en jongeren in gesprek zijn over het Evangelie. Dank ook voor het Vakantie Bijbel Werk dat in sommige gemeenten in de herfstvakantie plaatsvond. Bid dat wat gezaaid is ook zal vrucht dragen. 

Bid voor eenheid onder jongeren. Sommigen laten zich vaccineren, anderen niet. Bid dat er geen tweedeling ontstaat tussen jongeren die voor en die tegen vaccinatie zijn. Dat jong en oud elkaar de ruimte geven, elkaar respecteren en elkaar onderling ‘vasthouden’.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 7 november 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds.C.D.Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam, Bed. H.Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. J.H.de Vree, Achterberg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. P. van de Voorde

18.00 uur ds. P. van de Voorde

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J.Westland, Heid. Cat. Zondag 40

18.00 uur wijk 2 Noord ds. J.M.Goedhart, Utrecht

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – GZB-project Sulawesi 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: A: Jacobien Kraaijeveld, Mirthe Geldof, 

B: Linda van Wijngaarden, Thirza de Kock

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Juliette Poortvliet, Marnix Molendijk

De Parel: Lydia Corbijn, Mirthe Buijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 72: 1

avonddienst: Psalm 92: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Schuurman, Putten

Collecten 

1. Kerkcentrum De Boomgaard

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. GZB najaarszendingscollecte – kerk in Congo

Kinderoppas

Dirry Blom, Renske de Knegt, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.