77-20

 Voor éven – voor ééuwig

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras….”

“Maar de goedertierenheid van de Heere is ván eeuwigheid tót eeuwigheid…..” 

(Psalm 103)

____________________________________­­­________________

 We merken er in onze tijd niet zoveel meer van: de rouwstoet, die zich naar een open graf begeeft. De familie komt doorgaans samen in een rouwcentrum op de begraafplaats, de weg vandaar naar het graf is maar kort. Vroeger was dat anders. De rouwstoet ging van het woonhuis naar de dodenakker, soms een lange weg door het dorp. Waar men langs kwam, waren de gordijnen gesloten. Het klokgelui klonk al die tijd over het dorp.

Er is veel veranderd – dat is waar. Maar in wezen is het toch ook weer hetzelfde gebleven: de dood, die de huizen binnenkomt. Niemand kan hem tegenhouden en hij voert hen weg naar het graf: oude en jonge mensen, soms nog heel sterk, soms na verval van krachten. Wij kunnen daar niet omheen.

In deze wondere Psalm wordt het óók verwoord. In deze Psalm, waarvan begin en einde de machtige jubel van Gods heerlijkheid laten horen. Maar daartussen staan die ernstige woorden: ‘De sterveling – zijn dagen zijn als het gras’. Een bekend beeld voor de dichter van deze Psalm. Hij zag het groene gras, fris door de dauw van de nacht. Maar toen kwam de hete oostenwind… het gras verdorde in uiterst korte tijd.

Zo is ons leven. Het kan veelbelovend zijn, in de tijd van de jeugd. Het kan tekenen van ouderdom vertonen. Maar hoe dan ook: het leven is toch maar ‘een gedachte’. Het wordt afgesneden, soms al in de jonge jaren, ook wel in de kracht van het leven en zéker in de ouderdom. Straks zullen weer namen worden vóórgelezen, tijdens de kerkdiensten en denken we het: ‘Ja, die óók….’

Die donkere klanken worden versterkt door dat ene woord: “De sterveling”. In dat woord klinkt ook de óórzaak van ons sterven door. De zonde veroorzaakt dat droeve gebeuren. We worden meegenomen naar de dag, waarop de mens zich van God losscheurde en daarmee zijn hele nageslacht meesleepte. De dood is geen onontkoombaar noodlot, maar ‘de bezoldiging’ van de zonde. Daarbij komt: sterven betekent ‘God ontmoeten’. En de vraag dringt zich op: ‘hoe daarná?’

Het is alsof na een zware onweersbui de zon door breekt: ‘…..maar de goedertierenheid van de Heere’. Hoog boven de dodenakker strekt zich de hemel uit als een teken van Gods genade. Op die aarde, vol van leed, geweld, oorlog en duivelse machten wordt een blijde boodschap gehoord. Zo doet de Heere dat. Zo is Zijn goedertierenheid. Dat woord tekent ons de voortgang van Gods genade – door de geslachten heen. Waar de dood mensenlevens afbreekt, daar gaat die rode draad van het evangelie steeds maar door. Onweerstaanbaar. Tot op vandaag, tot de dag van Jezus’ wederkomst.

Dat evangelie wil doordringen tot in ons hart. Het Woord wil niet óver ons heengaan, maar ons in beslag nemen. Dat brengt tot een persoonlijke belijdenis: dat de dood een rechtvaardige straf is op de zonde, maar niet minder een vluchten tot Hem, die de dood heeft overwonnen.

In deze Psalm komen we immers voluit de Zaligmaker tegen. De eeuwige Zoon van God, Die wilde delen in de toorn van God, Die ook ‘als gras’ wilde worden. Maar juist daardoor heeft Hij die goedertierenheid verworven als een gave voor een verloren sterveling.

Het is dan de indringende vraag: is het ook de belijdenis van óns hart? Leerden we buigen we onder het Woord, dat ons veroordeelt en namen we de toevlucht tot de Zaligmaker, die in al Zijn heerlijkheid in datzelfde Woord getekend wordt? Dat is immers de enige weg, om van de macht van de dood verlost te worden en deel te krijgen aan de eeuwige vreugde. Dat is de weg van het geloof.

Zo wordt de troost ervaren van het uitzicht op het eeuwige leven, dat de Heere geeft dwars door de macht van de dood heen. Maar we beseffen óók, dat dit een aangevochten troost is, zolang de pelgrim voortgaat op zijn weg over deze aarde. In tijden van donkerheid en aanvechting, van onzekerheid over de eeuwige bestemming, kan het naderende sterven ons aangrijnzen en het kille graf ons dreigen.

Dan kunnen (en mogen) we maar één ding doen: vluchten tot Christus, in alle nood en angst. We kunnen van Hem niet anders belijden dan dat Hij troosten wil ‘het hart, dat schreiend tot Hem vlucht’.

Door diepten van strijd, door tijden van hoop, door dagen van heimwee gaat de pelgrim voort. Het is eigenlijk maar een korte reis, al gebeurt er heel veel op die levensweg. We zeggen tegen die pelgrim: houd het oog gericht op Christus, om straks -als de weg door de wateren van de dood gaat- veilig te zijn in Zijn doorboorde handen. De vreugde, die wacht, is ongestoord en voor eeuwig. Reist u met die pelgrim mee?

ds. W. Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 21 november

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Project 10 27 ‘Licht op Zuid’, gestart als missionair project vanuit de Maranathakerk in Rotterdam-Zuid. Door het missionaire werk is een nieuwe geloofsgemeenschap gegroeid. Het werk richt zich met name op de wijk Bloemhof. Veel mensen in Bloemhof hebben geen werk. Armoede is een groot probleem, evenals illegaliteit, verslaving en relationele problematiek. Er zijn veel vluchtelingen die hun weg proberen te vinden in de Nederlandse samenleving en regelgeving. Uitgeprocedeerde asielzoekers die illegaal in Rotterdam verblijven en hulp zoeken in een menswaardig bestaan. De maatschappelijk werker behartigt hun belangen door hen op weg te helpen in de wirwar van regelgeving en informatie. Zij leidt hen naar medische zorg en juridische ondersteuning. Men weet dat het maatschappelijk werk vanuit de kerk wordt geboden, waardoor mensen gemakkelijk hun geloofs- en zingevingsvragen bespreken. Al deze diaconale activiteiten voorzien in een grote behoefte. Anders gezegd: het loopt storm. Voor alle activiteiten zijn er wachtlijsten. De diaconie wil dit werk in Rotterdam graag ondersteunen, en de collecte deze zondag daarom van harte bij u aanbevelen.

Actie ‘Een Kilo Liefde’

Net als voorgaande jaren, willen wij ook dit jaar de decemberactie van ‘Een Kilo Liefde’ houden. Er zijn helaas nog steeds mensen in onze eigen plaatselijke gemeente, die moeite hebben om financieel rond te komen. Deze mensen willen wij graag een hart onder de riem steken, door hen een praktisch- en goed gevuld (kerst)boodschappenpakket aan te bieden. Aangezien de Coronabesmettingscijfers weer flink oplopen en er al diverse beperkende maatregelen zijn ingesteld, willen wij de actie op dezelfde manier houden als vorig jaar. We willen u vragen om deze mooie actie met een gift te steunen om zo het uitdelen van kilo’s liefde mogelijk te maken. De commissie zal met uw giften mooie pakketten samenstellen. U kunt uw gift overmaken op rek. NL15 RABO 0395 0015 36 ovv ‘een kilo liefde’.

Alvast heel hartelijk bedankt!

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Herinnering bijdrage Actie Solidariteitskas 2021

Begin deze maand is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor de bijdrage aan de Actie Solidariteitskas bezorgd.

Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. (ongeacht of dit ook werkelijk door onze leden wordt gegeven).

De resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente. Inmiddels heeft bijna de helft van de ontvangers de bijdrage voldaan. Wilt u nagaan of u de bijdrage van € 10,- ook inderdaad heeft voldaan?

Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (maandag- of donderdagmorgen) Tel 0184 61 10 36 of per mail via:

Kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester102@hghg.nl.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas.

U kunt ook bijdragen via ‘Geven’ in de HGHG app (kies Actie Solidariteitskas) of gebruik maken van de QR-code hiernaast. Alvast hartelijk dank!

het College van kerkrentmeesters

ZENDING

Geloven in Spangen

Via de zendingscommissie is onze gemeente verbonden met Geloven in Spangen. In Spangen en Bospolder-Tussendijken zijn medewerkers actief om meer leven in de wijk te brengen.

In Spangen was men net weer gewend aan het feit dat er geen afstand gehouden hoefde te worden en eindelijk de activiteiten weer in de vertrouwde vorm konden gaan doen. Nu de maatregelen weer zijn aangescherpt is het nog even de vraag wat dit betekent voor de activiteiten, maar ze houden goede moed! Vanuit onderzoek is gebleken dat door de coronacrisis de armoede verbreed en verdiept is in de Rotterdamse wijken.

Daarom is Geloven in Spangen met de weggeefwinkel Yess! begonnen. Daar helpt men zo’n 100 tot 150 wijkbewoners aan levensmiddelen. Op dit moment is men bezig met het voorbereiden van de kerstpakkettenactie vanuit de weggeefwinkel. Met deze actie worden 400 gezinnen in armoede ondersteund tijdens de kerstdagen. Wilt u kerstpakket(ten) sponsoren? Dat kan via: https://yess.nu/kerstpakkettenactie/ Wilt u de kerstactie en het werk in Spangen gedenken in uw gebeden?

de Zendingscommissie

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenvereniging Ora et Labora.

Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen dat we vanaf aanstaande dinsdag, 23 november, een aantal keren ’s middags vereniging houden. Aanvang 14.30 uur.

Tot ziens en een hartelijke groet van de stuurgroep.

Bijbelgesprekskring

25 november hoopt de gesprekskring weer bijeen te komen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Rook Verkaik zal dan de inleiding verzorgen over het 5e hoofdstuk van 1 Johannes. Iedereen is welkom vanaf 19.45 uur. Koffie en thee staan klaar.

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 23 november staat de volgende vrouwenbijbelstudie ochtend gepland. Om 09.15 uur zijn jullie van harte welkom in de Parel.

Tijdens deze ochtend zullen we Bijbelstudie 4 ‘De Mensenzoon gaat koning worden’ met elkaar doornemen.

Priscilla Egas en Christine de Koeijer zullen op de kinderen passen. Een gezegende voorbereiding gewenst en van harte welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Deze zondag wordt ook Eeuwigheidszondag genoemd. De morgendienst zal worden geleid door ds. A. Stijf uit Ede. In de avonddienst hoop ik zelf voor te aan. In deze dienst worden de namen genoemd van gemeenteleden die ons in het achterliggende (kerkelijk) jaar ontvallen zijn. In onze wijkgemeente zijn er negen gemeenteleden overleden. In de dienst lezen wij verder uit de brief van de Heere Jezus aan Filadelfia (Openbaringen 3: 7-13). Wij horen de indringende woorden: “Zie, Ik kom spoedig” (Openbaringen 3: 11).

Zieken

Wij denken in ons gebed eveneens aan verschillende gemeenteleden die ziek zijn door het coronavirus. Dat zij spoedig mogen herstellen, al weten sommige gemeenteleden ook dat het herstel lang kan duren. Wanneer Paulus aan de gemeente van Filippi verschillende opdrachten geeft, schrijft hij ineens een paar woorden die ons veel te zeggen hebben en die we in ons hart mogen meedragen in iedere omstandigheid: “De HEERE is nabij” (Filipenzen 4: 5).

Overleden

In het vorige kerkblad was het overlijden van Adriaan Arie de Ruyter al kort vermeld. Met hem is een optimistische man heengegaan. Hij was een echte doener! Samen met zijn broer bouwde hij vanaf de grond een mooi bedrijf op. Al lange tijd tobde hij met zijn gezondheid. Zijn krachten werden steeds zwakker. Zo kwam hij in zorgcentrum Waerthove terecht. Kort daarna kwam daar ook zijn ernstig zieke vrouw bij hem. Zij overleed in mei jl. In stilte droeg hij dat gemis. Hoewel zijn gezondheid zeer fragiel was, kwam zijn overlijden op zondag 7 november toch nog plotseling. Vrijdagmiddag 12 november hebben wij hem naar zijn rustplaats op aarde gebracht. Eerst was er een dienst in de Oude School te Giessen-Oudekerk. In de dienst klonken de woorden uit Mattheüs 11: 28 “Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven”. Het was mooi dat kleinkinderen de psalmen voorlazen, ook die woorden van Psalm 39 die het echtpaar De Ruyter ooit meekreeg op hun huwelijksdag. Wij wensen de achterblijvende familie Gods troost en nabijheid toe in dit verdriet!

Kring Geloofsopvoeding

Woensdagavond 24 november komt de Kring Geloofsopvoeding weer bij elkaar. Het thema deze avond is ‘Tijd in het gezin’. Hoe maak je binnen het gezin tijd voor elkaar? Hoe investeer je in een gezond gezinsklimaat? Welke keuzes maak je wat activiteiten buitenshuis betreft? Hoe verhoudt dit zich tot de tijd die je als gezin voor God hebt en voor elkaar? Hoe kun je tijd overhouden om ook voor de ander tot zegen te zijn? Alle ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom! 

Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in de Nieuwe Kerk.

Giften

Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor de kerk. Ouderling H.W.G. Kant ontving € 10,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt voor uw gaven!

Gelezen

‘De eeuwigheid is geen escape uit de tijd, maar een accent op de tijd.’ 

A.A. van Ruler (1908-1970)

Tenslotte

Verschillende gemeenteleden feliciteerden mij met mijn 35e verjaardag. Bedankt voor dat meeleven! Ik ben de Heere dankbaar voor de kracht en de gezondheid die Hij schonk in het achterliggende jaar, ook om het werk in de gemeente te kunnen doen. Met heel veel vreugde mogen wij hier in de wijngaard dienen. Het is bijzonder om voortdurend iets te zien van Gods werk in onze gemeente.

Met hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Ook alle andere, niet bij naam genoemde zieken, wensen wij van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!”, Psalm 38: 22 en 23.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 12 december in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 november aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Huwelijksjubileum

Maandag 22 november hopen Ad en Ella Lakerveld, 25 jaar getrouwd te zijn. Wij feliciteren dit echtpaar, hun kinderen en verdere familie van harte met dit zilveren huwelijksjubileum. Nog vele jaren met Gods zegen gewenst.

Verkiezingen

Deze week berichtten zowel Johan de Jong als Pieter Stip ons helaas, dat ze moesten bedanken voor het ambt van ouderling. Van beiden begrepen we dat het weloverwogen beslissingen waren. We wensen hen rust op hun beslissing. Dit betekent dat we in onze wijk verder moeten in dit verkiezingstraject. Daarover hoort u z.s.m. mogelijk meer.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk € 10,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondag.

Deze dienst staat in het teken van het herdenken van hen die ons dit afgelopen kerkelijk jaar zijn ontvallen. De nabestaanden zullen voorrang krijgen om in de dienst en in zaal D(iamant) aanwezig te zijn. Om de dienst live mee te maken, moet je je opgeven via ‘meevieren.nl’. Je kunt ook iemand thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream. De volgende Pareldienst is op zondagavond 5 december met ds. Jan Scheele Goedhart.

Commissie Pareldiensten

Connection

Aanmelden tot uiterlijk woensdagmorgen 08.00 via ‘meevieren.nl’, te bereiken via de Home-pagina op de website www.hghg.nl onder ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Citaat

‘Juist omdat het Evangelie niet van de tijd en van de geschiedenis is, is het voor elke tijd in de geschiedenis.

dr. W. Aalders (1909-2005)’

Bidden en danken

We bidden voor gemeenteleden die in de afgelopen periode positief getest zijn op corona en nu in quarantaine zitten en voor hen die te maken hebben met long covid. Juist als ze merken dat het hersteltraject zoveel tijd kost en ze niet altijd begrip ervaren vanuit hun omgeving.

De Mehri-stam is een bevolkingsgroep die voornamelijk bestaat uit moslims. Deze stam woont verspreid over het huidige Oman, Jemen en Saudi-Arabië. Er zijn maar weinig mensen die de taal van de Mehri spreken. Bid dat ook deze groep bereikt wordt met het goede nieuws van de Here Jezus. Bid ook voor een vertaling van de Bijbel in de taal van de Mehri. (Gebedskalender Open Doors)

Bid voor onze partnerkerken in Syrië en Libanon, die al zoveel jaren lijden onder oorlog, economische crisis en nu ook nog corona. Bid om volharding, hoop en Gods nabijheid. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We wensen alle zieken in de verschillende omstandigheden en zij die om hen heen staan toe, dat zij met David in stilte zullen bidden: “Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet” (Psalm 16: 8)

Giften

Diaken D.W. de Jong ontving op bezoek een gift van € 5,- ter vrije bestemming en op kroonjarenbezoek een gift van € 30,- voor de kerk. Ouderling L.H.Y. Eskes ontving op huisbezoek een gift van € 10,- ter vrije bestemming.

Meeleven

We leven mee met de familie Sluimer, waar vorige week op 57-jarige leeftijd een zwager onverwacht werd weggenomen. Een ernstige roepstem die van dit sterven uitgaat dat door een kortstondige ziekte het einde op elke leeftijd er zo kan zijn.

Prediking

Eeuwigheidszondag zet ons stil bij de namen van hen die van ons zijn heengegaan en ons zijn voorgegaan. Het roept vele herinneringen wakker, maar ook het verstilde verdriet dat we dagelijks met ons meedragen. We lezen hun namen voor het aangezicht van de levende God aan Wie we onze geliefden hebben toevertrouwd. We sluiten in de verkondiging de serie vanuit het Bijbelboek Ruth af met het laatste hoofdstuk. Daar worden namen van overledenen in stand gehouden (4: 5) in de geboorte van Obed. Hij is de voorvader van Hem, in Wie God ons het eeuwige leven geeft en onze naam in stand houdt. Het is ons gebed dat Hij zal vertroosten en versterken in het vertrouwen op Hem (1 Thessalonicenzen 4: 13,14) 

P. van de Voorde

Bijbelstudiekring

Donderdag 25 november hopen we als Bijbelstudiekring elkaar weer te ontmoeten om 20.00 uur in De Parel. Dit keer houden we weer de 1,5 meter afstand aan i.v.m. de aangescherpte maatregelen. We vervolgen hoofdstuk 3 van het boekje Goudaders: Gods voornemen (n.a.v. Romeinen 9: 1-14). Goede voorbereiding toegewenst.

Registratie kerkdiensten

Wanneer de diensten van onze wijk ‘vol’ zitten, bestaat de mogelijkheid om zaterdag na 12.00 uur u aan te melden bij de andere wijk. Deze mogelijkheid wordt ook voor de andere wijk voor onze diensten geboden, zodat zoveel mogelijk de diensten ‘vol’ zijn.

Gelezen / gehoord

‘Hoe kunnen u en ik voor onze leiders bidden? Laten we voor de christelijke leiders bidden dat God hen zal leiden en voor de niet-christelijke dat God hen onder Zijn beslag zal houden.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 20 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Maandag 22 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 23 november

9.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – 

14.30 uur Vrouwenvereniging Ora et Labora – 

19.15-19.30 uur Emmauswandeling – verzamelen achter Oude kerk

Woensdag 24 november

18.45 uur kinderclub Ithaï – 

19.30 uur Mannenvereniging – 

20.00 uur Connection – 

Donderdag 25 november

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja – dhr. J. Huisman

19.30 uur ’t Lichtpunt – 

20.00-22.00 uur WK 1 oost, kring Geloofsopvoeding – NK

20.00 uur Bijbelsgesprekring – Jeugdzaal Oude kerk

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

8 Zondag 21 november 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. A. Stijf, Ede

18.00 uur ds. W.J. Westland

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. H. Roseboom, Kesteren

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. T.J.D. de Koning

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Licht op Zuid 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – beheerskosten

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Joyce Versluis, Samuel Versluis, Lydia Zonnenberg, Leandra de Jong

Nieuwe Kerk: Remona Muilwijk, Mathilde de Ruiter, Joël Quist

De Parel: Corine Kanselaar, Julia Veldman

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 89: 2

avonddienst: Psalm 119: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. A.J. Zoutendijk, Utrecht (groep A)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst

Collecten 

1. Stichting De Herberg

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marije Leeuwestein, Ilse Bakker, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.