77-21

 Advent – Komst

Psalm 98: 9 “…want Hij komt…”; Lukas 21: 27 “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid”; Johannes 14: 3 “…, kom Ik terug…”; Hand. 1: 11b “Deze Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.”

____________________________________­­­________________

Hij is gekomen!

Wanneer we op de kalender van het kerkelijk jaar kijken, zien we dat met de ‘eeuwigheidszondag’ het ‘oude’ kerkelijk jaar is afgesloten en het ‘nieuwe’ kerkelijk jaar zich aandient. A.s. zondag: de eerste advent. Vanaf die dag leven we (opnieuw) toe naar de viering van de geboorte van de Heere Jezus Christus. Gedurende deze periode staan we doorgaans (met de prediking) vooral stil bij wat voorafgaande aan de geboorte van de Heere Jezus door de HEERE God werd beloofd en hoe Hij door de tijd heen Zijn beloften vervult. Luisteren we naar het profetisch Woord en verdieping in Bijbelse geschiedenis van voor Christus. Iets als een terugblik in de tijd. Alsof je in de spiegel kijkt en ziet wat er in de voorbije tijd allemaal gebeurde. Alles wat je dan waarneemt, al het gebeurde en al het gehoorde, wijst op de komst van de Beloofde. Tot en met de wonderlijke geboorteaankondiging en zwangerschap van Maria. En… de Beloofde is gekomen. “Hij kwam van alzo hoge”. De Zoon van God.

Wat zien we Gods beloften in ‘de volheid van de tijd’ (Gal. 4:4) heerlijk vervuld. Wat blijkt hieruit de betrouwbaarheid van de HEERE God! “Hij heeft gedacht aan Zijn goedertierenheid en trouw voor het huis van Israël; alle einden van de aarde hebben gezien het heil van onze God”, lezen we in Psalm 98. Wat heerlijk om met de Kerstdagen dat nieuwe lied opnieuw te mogen zingen. We zien ernaar uit! Toelevend naar die dagen wensen we elkaar dan ook een gezegend Kerstfeest!

Hij staat op het punt te komen!

Advent is meer dan alleen blikken in de achteruitkijkspiegel. Zullen we, net zoals we bijvoorbeeld in de auto achter het stuur zitten, vooral ook letten op wat vóór ons ligt. Veel van wat ons te wachten staat is voor ons echter onbekend. Wie van ons kan er één dag vooruit kijken? Enerzijds is dat maar goed, zeggen we dan; anderzijds geeft het bij die en gene nogal eens gevoelens van onzekerheid, juist in deze tijd. Toch hoeft voor ons niet alles onbekend en onverwacht te zijn. De dingen die gebeuren en gebeuren zullen zijn ons reeds verteld door de Heere Jezus. We leven midden in de tijd van wat Hij erover zei, zoals we lezen in Matth. 24: 6 ev. “En nog is het einde niet”. En toch komt het einde. Het zal komen als het Evangelie van het Koninkrijk in heel de wereld gepredikt zal zijn tot een getuigenis voor alle volken. Dan zal het einde komen. Dat wil zeggen dat Hij van Wie dit Evangelie is, komen zal. De komst van de Zoon des mensen zal worden gezien door de mensen. Dat staat vast; we kunnen er zeker van zijn. In het Oude Testament wordt ervan geprofeteerd en van gezongen (Psalm 98: 9). In het Nieuwe Testament spreekt de Heere Jezus er Zelf over en er zijn op de dag van Zijn hemelvaart ‘twee mannen in witte kleding’ die ervan getuigen. Jezus’ wederkomst zal, net zoals Zijn hemelvaart, lichamelijk en zichtbaar zijn. Zoals Gods beloften met de geboorte van de Heere Jezus heerlijk in vervulling zijn gegaan, zo zal ook de betrouwbaarheid van Zijn toezegging over Zijn wederkomst blijken. Nu we hiervan verzekerd mogen zijn, is het aan ons, niemand uitgezonderd, om die dag voorbereid tegemoet te zien. Wat betreft de voorbereidingen op de viering van het Kerstfeest heeft u / heb jij wellicht uw / jouw ideeën en plannen. Hoe ziet het eruit met uw / jouw voorbereiding op Zijn tweede komst? De apostel Paulus schrijft met het oog daarop in 1 Thess. 5: 5 t/m 23. “U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis. Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn en moge de God van de vrede Zelf u geheel en al heiligen, en mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heere Jezus Christus”. Zeker weten dat het dan voor u en jou een eeuwig gezegend Christusfeest zal zijn. Voor nu een gezegende advent toegewenst!

J.A. de Kruijf

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Om te gedenken 

Nu het kerkelijk jaar 2020-2021 voorbij is, vermelden we de namen van hen die ons door de dood zijn ontvallen en op Eeuwigheidszondag in de avonddiensten werden herdacht.

“De sterveling – zijn dagen zijn als het gras, als een bloem op het veld, zo bloeit hij. Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer en zijn plaats kent hem niet meer. Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.” (Psalm 103: 15-18)

Bezinningsbijeenkomst

Zondag 5 december a.s. hopen we opnieuw het Heilig Avondmaal te vieren. De bezinningsavond wordt in de week van voorbereiding gehouden op donderdag 2 december.

U en jij bent van harte uitgenodigd om met elkaar stil te staan wat wij in Christus mogen delen. Ook deze keer is de bezinningsavond in de Nieuwe Kerk. De avond is gemeentebreed en jullie kunnen je aanmelden via meevieren.nl, wijk zuid. De avond begint om 20.00 uur tot ca. 21.00 uur (de kerk is open vanaf 19.45 uur). Er wordt geen koffie of thee geschonken. De bezinning wordt ook uitgezonden via HGHG kanaal 2, de Nieuwe Kerk.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Diaconale collecte zondag 28 november

De diaconale collecte van deze zondag is voor Stichting De Hoop. De Hoop is een ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische- en verslavingsproblemen. Als christelijke hulpverleningsinstelling weet De Hoop zich geroepen om de reddende hand uit te steken naar hen die dreigen verloren te gaan. Elk mens is waardevol in Gods ogen en mensen zijn niet bedoeld om verslaafd te zijn. Zo’n 20% van de Nederlandse bevolking lijdt ooit aan misbruik of afhankelijkheid van alcohol of drugs. Deze cijfers zijn vergelijkbaar als het gaat over depressie en angst. Bij De Hoop kunnen mensen terecht met allerlei hulpvragen over verslavingen (zoals alcohol, drugs, gamen, gokken, seks- en pornoverslaving, internet, medicijnen etc.) en psychische problemen (zoals angst of dwang, autisme, agressie, depressie, eetstoornis en stemmingsproblemen). De Hoop gelooft dat voor iedereen genezing en herstel mogelijk is. De Hoop gelooft niet in hopeloze gevallen. Er is ruimte voor poliklinische zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling. Tevens zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen beschikbaar. Graag wil de diaconie deze stichting bij dit maatschappelijke werk vanuit Bijbels perspectief ondersteunen en daarom de collecte voor deze morgen van harte bij u aanbevelen.

Actie ‘Een Kilo Liefde’

Vorige week heeft u in de kerkbode kunnen lezen over de actie ‘Een Kilo Liefde’. Ook dit jaar geen boodschappenbriefje i.v.m. de coronamaatregelen, maar de vraag of u ons financieel zou willen steunen. Met uw steun kan de commissie zelf pakketten samenstellen en toch kilo’s liefde uitdelen. Wilt u deze actie ook meenemen in uw persoonlijk gebed en bidden dat de pakketten op de juiste adressen bezorgd worden? U kunt uw gift overmaken op rek. NL15 RABO 0395 0015 36 t.n.v. Diaconie Herv.Gem.Giessendam, o.v.v. ‘een kilo liefde’. Alvast heel hartelijk bedankt!

ZENDING

Bericht Henk Hazendonk

Enkele weken geleden werden we opgeschrikt door het bericht dat Henk Hazendonk en het gezin van zijn dochter Tanja en Pedro Flores een aanrijding hadden gehad met de auto. Gelukkig bleek al gauw dat de gevolgen meevielen. Het had veel erger kunnen zijn. Tanja heeft een gebroken bovenarm, die nu in het gips zit. De arts vond het verantwoord om zonder operatie de arm te laten genezen maar ze kan de reis naar huis nog niet maken. De auto was total loss… dachten ze maar nu wordt toch geprobeerd om deze te repareren. Ze zijn na de aanrijding teruggegaan naar Lima maar Pedro is met drie kinderen na een week met het vliegtuig naar Tarapoto gegaan want hij kon daar moeilijk gemist worden. Tanja verblijft met de jongste bij Henk in het huisje. Ze danken u hartelijk voor gebed, bemoediging en meeleven. Henk was door de drukte niet in staat om alle berichten en mails te beantwoorden. De rondzendmail van Henk is te lezen in de HGHG-app.

Bericht Lea van der Riet-Luiten 

We hopen van 3 december tot 29 januari op verlof in Nederland te zijn. Met twee jonge kinderen op verlof komen, vereist nogal wat extra organisatie en spullen die we nodig hebben. Maar het was ongelooflijk om te zien hoe snel alles geregeld was door lieve mensen in Hardinxveld die van alles ter beschikking stelden. Heel hartelijk dank daarvoor!

Onze kinderen hebben een Nederlands paspoort, maar Werner moest een visum regelen. Zouden jullie willen bidden voor gezondheid voor ons allemaal, zodat ze ons toelaten om te vliegen? Naast dat we alle voorbereidingen voor Nederland treffen, ben ik ook druk bezig om de laatste dingen hier in Zuid-Afrika af te ronden. Ondanks het drukke programma vindt de school het belangrijk dat Gods Woord opengaat. Dus ik ben er erg blij mee dat we daar weer kunnen beginnen met Bijbellessen. Naast al het evangelisatiewerk, probeer ik soms ook praktisch te helpen door mensen naar de dokter en ziekenhuis te brengen die geen vervoer hebben en niet met de bus of taxi kunnen gaan. Ook zijn er nog steeds kinderen die niet naar school gaan en waarvan de ouders laks zijn om hun kind aan te melden. Als het kan, probeer ik te helpen om die kinderen een plekje bij een school te geven. Zo proberen we met elkaar te helpen waar het kan. Maar eerst is het tijd om al het werk af te ronden en te gaan genieten van een ontmoeting met familie, vrienden en de gemeente in Hardinxveld. Tot over een week!

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Woensdagmorgen Bijbelkring

Wegens het toenemende aantal coronabesmettingen gaat de bijeenkomst van de Bijbelkring op woensdag 1 december niet door. De daaropvolgende bijeenkomst is gepland op woensdag 22 december. Als deze bijeenkomst doorgaat kunt u dat t.z.t. lezen in het kerkblad van vrijdag 17 december.       Peter van Wijngaarden

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Op de eerste zondag van Advent staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Eerst had ik gedacht om rond het Heilig Avondmaal opnieuw te preken uit Hooglied. Omdat het Advent is zie ik daar toch van af. We parkeren dat voorlopig even. Bij gezondheid hoop ik dan na Hemelvaart de draad weer op te pakken. In de morgendienst lezen we Matthéüs 1:1-17. Dat gaat over het geslachtsregister van de Heere Jezus. Tot aan Hemelvaart hoop ik uit het Mattheusevangelie te preken.

Voor de avonddienst verwachten wij ds. J.W. Hooijdonk uit Oldebroek. U en jij: gezegende diensten toegewenst!

Pastoraat

Ons meeleven gaat uit naar gemeenteleden die ziek zijn door het Coronavirus. Naaste gezinsleden zitten in quarantaine. De besmettingscijfers lopen hoog op in ons land. We bidden de HEERE of Hij uitkomst wil geven. We leven biddend mee met hen die in zorginstellingen verblijven, binnen en buiten ons dorp. De HEERE zij hen allen zeer nabij. “Wacht op de HEERE, wees sterk, Hij zal Uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE” (Psalm 27:14)

Censura Morum

Zondag 5 december wordt in de Nieuwe Kerk in twee diensten het Heilig Avondmaal gevierd. In de morgendienst verwachten wij groep 1 en in de avonddienst groep 2. Wanneer er belemmeringen zijn, van welke aard dan ook, om het Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u aan het begin van de week contact opnemen met uw predikant of scriba J.Poortvliet. Laten wij bidden om een gezegende avondmaalsviering die in goede orde mag verlopen, tot eer van de HEERE.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor het werk van Henk Hazendonk in Peru. Vriendelijk bedankt!

Gelezen 

Ter voorbereiding op de preek van afgelopen zondagavond las ik: ‘Sommigen onder u zouden blij zijn om een steen van de tempel te mogen zijn, maar Christus zegt dat Hij hen tot een pilaar zal maken. Sommigen onder u zouden blij zijn, wanneer zij net in de tempel mogen komen, maar Christus zegt dat zij niet meer daaruit gaan. ‘Ik zal op hem schrijven de Naam van mijn God.’

R.M. MacCheyne (1813-1843)

Tenslotte

Wij gaan de Adventsweken weer in. Laten wij met verwachting toeleven naar het Kerstfeest. Een treffend lied bidt ons voor: ‘Vervul o Heiland het verlangen, waarmee mijn hart Uw komst verbeidt! Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en zinnen zijn bereid’. Met een hartelijke groet, ook van Cora en ons drietal, ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdrager

Tijdens de verkiezingsvergadering op maandag 22 november is broeder J. de Heer verkozen tot ouderling. Wij wensen broeder J. de Heer van harte Gods onmisbare zegen en de leiding van Zijn Geest toe in de te nemen beslissing. De verkiezing is door de kerkenraad bekrachtigd op donderdag 25 november. Dat betekent dat hij uiterlijk op donderdag 2 december zijn beslissing kenbaar zal maken aan de kerkenraad. Wilt u broeder J. de Heer gedenken in uw gebeden?

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Alle gemeenteleden die – op wat voor manier dan ook – met ziekte te maken hebben, wensen we de sterkte toe van onze God. “Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7)

Voorbereiding Heilig Avondmaal

Komende zondagmorgen, 28 november, en de daarop volgende week hopen we ons voor te bereiden op de viering van het Heilig Avondmaal. De schriftlezing is Filippenzen 2: 1-5 waarin het gaat over de betekenis en het belang van nederigheid. Wat roept deze eigenschap bij u en jou op? Zou u nederig willen zijn? In onze tijd denken veel mensen dat ‘nederig zijn’ betekent: ‘over je heen laten lopen’. Dit is echter niet de Bijbelse betekenis. Mozes werd bijvoorbeeld een bijzonder nederige persoon genoemd, maar hij liet zeker niet over zich heen lopen. De nederigheid van Jezus heeft het voor ons ook mogelijk gemaakt om het Heilig Avondmaal te vieren. Bij brood en beker gedenken we hoe onze Heiland Zijn leven gaf, ervaren we de gemeenschap door te delen en zien we verwachtingsvol uit naar de Jongste Dag. Zo wordt in de viering al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. Op zondag 5 december hopen wij dat in twee morgendiensten te vieren. De Heere geve ons een goede voorbereiding.

Aanmelding viering Heilig Avondmaal

Zondag 5 december a.s. hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Dit vindt voor onze wijkgemeente plaats in De Parel. Het zullen twee diensten zijn. De eerste vangt aan om 9:00 uur en de tweede om 11:15 uur, zodat er tussen beide diensten ook voldoende tijd is om te ventileren. Voor beide diensten kunt u zich op de gebruikelijke wijze aanmelden op onze site van ‘meevieren.nl’ te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

In tegenstelling tot wat we gewend zijn, zal de aanmelding plaats kunnen vinden t/m zaterdag 15:00 uur, i.p.v. 18:00 uur. Reden is dat degene die dit verwerkt die avond andere bezigheden heeft. Als u tot de ontdekking komt dat u te laat bent, dan kan dit altijd nog via scriba.noord@hghg.nl

Zoals uit de planning van KideKids blijkt, zal alleen in de eerste dienst KIDE aanwezig zijn.

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 12 december in de Oude Kerk, aanvang 09:30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 27 november aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Gemeente in coronatijd

Om duidelijkheid te scheppen met betrekking tot het dragen van een mondkapje tijdens en rondom de kerkdiensten is het beleid van onze wijkkerkenraad als volgt: Bij binnenkomst in en bij vertrek uit het kerkgebouw en bij wezenlijke verplaatsingen wordt iedereen geacht een mondkapje te dragen, tenzij iemand vanwege medische redenen of medische beperkingen geen mondkapje kan dragen. Op deze wijze dragen we zorg voor elkaar. Met name ook voor onze mede gemeenteleden, die vanwege de oplopende besmettingen toch wat beducht zijn om zich in openbare ruimten te begeven, maar toch wel graag de kerkdiensten willen bezoeken. Verschillende gemeenteleden hebben aangegeven dat deze maatregel hen een veiliger gevoel geeft.

Verkiezingen

Er zijn nog steeds twee vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opnieuw opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een kandidaat door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. De indiening van een kandidaat kan ook door minder dan 10 belijdende leden plaatsvinden. Het is dan aan de kerkenraad om te beslissen of deze kandidaat wel of niet op de kieslijst wordt geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 13 december om 12:00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan wordt er op maandag 3 januari een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u ook dit verkiezingstraject weer opdragen in gebed?

Verantwoording

Seniorenbezoekbroeder Ger Koekkoek ontving tijdens een huisbezoek € 248,- aan collectebonnen ter vrije besteding. Hartelijk dank voor uw gift!

KideKids

Pareldienst

 Vanuit de Bergrede in Mattheus 6 wordt het thema ‘Ambitie’ uitgewerkt en op deze Tweede Adventszondag mogen we zo al ‘uitzien naar wat komt’. Neem gerust iemand mee die lange tijd niet in een samenkomst is geweest en/of niet gewend is deze te bezoeken. Je kunt iemand ook thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream. Je kunt hiervoor bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat. De volgende Pareldienst is op zondagavond 19 december met ds. Michiel Dubbelman.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘De aanwezigheid van God kunnen we negeren, maar nergens ontlopen. De wereld is boordevol van Hem.’

C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

  • We bidden voor jongeren die ontsporen en nauwelijks nog te bereiken zijn. Wilt u bidden om kracht bij ouders die zich soms zo machteloos kunnen voelen. Dat we als gemeente als een biddende muur om hen heen mogen staan.
  • In Nigeria zijn veel gebroken gezinnen. Wilt u bidden voor alle moeders en vaders die zonder hun echtgenoten door moeten met hun leven en de zorg voor hun gezin? (Gebedskalender Open Doors)
  • Bid voor het GZB-programma in Costa Rica dat kerken traint en helpt om diaconaal werk in hun directe omgeving te organiseren om zo iets van Gods liefde te laten zien. Bid dat de kerken de moed hebben om buiten hun vier muren te treden. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de Eerste Adventszondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ouderling W. Huisman ontving op huisbezoek een gift van € 20,- voor het onderhoud van de toren van de Oude Kerk en € 50,- voor de voedselbank.

Voorzang

De komende adventszondagen en met de kerstdagen zingen we in de diensten van onze wijk als voorzang een lied, afkomstig uit de bundel Weerklank. Daarbij zullen we gebruik maken van de beeldschermen, zodat we het uitdelen van stencils achterwege kunnen laten.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 5 december zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met -indien nodig- een extra samenkomst tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. In de avonddienst zal dat zijn aan het begin van de eredienst, waarna het vervolg van de dienst in het teken zal staan van dankzegging en nabetrachting. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, wordt er een nieuwe korte dienst opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om duidelijk kenbaar te maken, door uitsteken van de hand, of u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten, zoals de vorige keer, in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Gelezen / gehoord

‘De Heilige Schrift is de kribbe van Christus.’

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Ook op donderdagavond mogen we elkaar ontmoeten in de Nieuwe Kerk of op afstand en onderwijs ontvangen hoe het Avondmaal te houden tot onze troost. Namens de kerkenraad een goede week toegewenst.

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 27 november

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek  

Zondag 28 november

14.15-15.00 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 29 november

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

20.00 uur Kring eenvoudige bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 30 november

19.15-19.30 uur
Emmaüswandeling- verzamelen achter de Oude Kerk

20.00 uur Opvoedkring – De Parel

Woensdag 1 december

GEEN Woensdagochtend Bijbelkring

Donderdag 2 december

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja dhr. T.J.D.de Koning

20.00 uur Bezinningsavond Heilig Avondmaal NK

Vrijdag 3 december

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – De Parel

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 28 november 2021 – Eerste Adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde, Voorbereiding Heilig Avondmaal,

Voorzang: Weerklank 108: 1, 2, 4 en 5

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland, Voorbereiding Heilig Avondmaal (groep 1)

18.00 uur ds. J.W.Hooijdonk, Oldebroek (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman, Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. A.P. Pors, Nieuw-Beijerland 

Voorzang: Weerklank 113: 1, 2 en 4

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – De Hoop

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Energiekosten

Kinderoppas

Oude Kerk: Lois Veldman, Mieke de Bruin, Anette Teeuw

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Rhode Quist, Manon de Bruin

De Parel: Simone Meerkerk, Emma Brieffies 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 25: 2

avonddienst: Psalm 96: 1

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. J.C. Breugem – voorbereiding Heilig Avondmaal (groep B)

18.00 uur ds. A. Bloemendal, Barneveld

Collecten

1. Kerkcentrum 2. Eredienst

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Saskia Meerkerk, Franci van den Boogaard, Daniëlle Bikker

Vrijdag 3 december 2021

OUDE KERK

14.00 uur ds. E.van Rooijen, Noordeloos

huwelijksbevestiging Johan Bakker en Denise de Bruin

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.