77-22

Licht in de avond

 “Al de geslachten dus, van Abraham tot David, zijn veertien geslachten; en van David tot de Babylonische ballingschap zijn veertien geslachten; en van de Babylonische ballingschap tot Christus zijn veertien geslachten”.

(Mattheüs 1: 17)

____________________________________­­­________________

 Wanneer de evangelist Mattheüs zijn evangelie start met een soort stamboom, dan is het bepaald geen rommeltje. Keurig ordent Hij de gegevens. De structuur daarbij is drie keer veertien. Je vraagt je af wat de reden is van dat getal veertien. Is het gelinkt aan de getalswaarde van de naam van David? Of heeft 3 maal 14 te maken met 6 keer 7? Dan wordt er met de komst van de Heere Jezus voor de zevende keer geteld van 1 tot en met 7. Dat is dan niets minder dan een volle tijd van heil en redding. Speculatie ligt zo wel op de loer.

Treffender is wat de bekende bijbelverklaarder Mattew Henry laat zien. Hij maakt duidelijk dat we in dit geslachtsregister morgen, middag en avond tegenkomen. De zon komt op als God zijn verbond sluit met Abraham. Hij is er in het bijzonder voor die linie van Abraham, Izak en Jacob. Vanuit Egypte brengt Hij hen bij de Sinaï, waar Hij Zijn verbond bekrachtigt: Ik ben de HEERE Uw God!: Israël komt in het land van Gods belofte terecht, een land vloeiend van melk en honing. Wat is de HEERE goed voor Zijn volk, al is dat volk telkens weer afvallig en kiest het voortdurend voor de afgoden. Ze vragen om een koning en er komt een koning. Hij wordt gezalfd om namens de HEERE Israël te regeren. Maar Saul gaat zijn eigen gang en geeft aan de opdrachten van de HEERE op zijn eigen manier invulling. God zorgt voor een nieuwe koning: David, een jongen die bij de schapen vandaan gehaald moet worden. Omdat God anders kijkt. Hij let op het hart. David heeft in het geslachtsregister een belangrijke plaats. Tot twee keer toe merkt Mattheüs op dat David de koning is (vers 6). En aan het begin laat hij zien dat Jezus de Zoon van de zoon van David is. Als David aan de macht is, dan staat de zon hoog aan de hemel in Israël. Het rijk groeit en bloeit. David heeft trekken van de Messias. Bijvoorbeeld in hoe hij zich ontfermt over Mefiboseth. Al is David niet volmaakt, hij is wel gericht op zijn God. Hij wil een huis bouwen voor Hem. David krijgt ook de belofte dat zijn koningshuis voor eeuwig zal zijn. Het is een belofte waarin Gods heil schittert!

Toch gaat het na David al snel mis. Mattheüs laat dat zien door de ballingschap ook tot een knooppunt te maken in dit geslachtsregister. De ballingschap is er niet zomaar. Het is het gevolg van Israëls afgoderij en voortdurende ongehoorzaamheid. Steeds heeft God Zijn profeten gestuurd, maar Israël liet zich niet gezeggen. Zo komen de legers van Babel en Jeruzalem verandert in een grote puinhoop en de mensen worden weggevoerd. Wordt het er na de ballingschap beter op? De namen die na de ballingschap klinken in Mattheüs 1 kunnen we nauwelijks thuisbrengen. Het koningshuis van David gaat ondergronds. Grieken en Romeinen worden de baas in het land. Wat moet er nog terecht komen van die belofte van God? Er wordt wel gebeden om de komst van Davids Zoon, maar wie durft er nog echt op te rekenen? Het is donker geworden.

Maar dan wordt het donker verbroken. Licht in de late avond. De grote Davidszoon treedt aan, de Heere Jezus Christus. Hij is het Licht van de wereld. ‘Nu daagt het in het oosten, het licht schijnt overal: Hij komt de volken troosten, Die eeuwig heersen zal’. Profetenwoorden komen tot leven: “Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen.” (Jesaja 9: 1). Christus zorgt voor een ongekende morgen. Hulpelozen krijgen in Hem een Helper. Reddelozen krijgen in Hem de Redder bij uitstek. Hij is de Christus Die komt om te dienen. In onovertroffen liefde cijfert Hij Zichzelf weg om te redden van zonde en dood. Voor Hem wordt het nacht om mensen als u en ik te dienen met genade en vergeving, vrede en heiligheid, een eeuwig thuis in het Koninkrijk van God!

Wat kan het door zonde en twijfel, door oppervlakkigheid en ongevoeligheid, door omstandigheid en opstandigheid donker zijn in je levenshuis. Hij komt door Zijn krachtig Woord en door Zijn werkzame Geest om licht en vrede te scheppen in je ziel. Voor wie er niet op durft te hopen en wie het, om welke reden dan ook, voor onmogelijk houdt. Ook bij het ouder worden, als de avond van het leven valt. Bouw op Zijn belofte! Wees werkzaam met Zijn woorden. Vertrouw op Hem met verwachting! Het Kerstkind zorgt voor licht in de avond! 

“Ik blijf den Heer verwachten 

Mijn ziel wacht ongestoord 

Ik hoop in al mijn klachten 

Op Zijn onfeilbaar woord.” 

(Psalm 130: 3 berijmd)

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 5 december

De diaconale collecte van deze avondmaalszondag is voor Kerk in Actie, voor het project ‘Geef Licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland’. Gammele tenten.Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid, gebrek aanschoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. En jarenlang onzeker wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Via drie partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen met voedsel, kleding, zorg en onderwijs. Partner Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Partner Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partner Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld. Graag wil de diaconie dit werk onder met name kinderen van vluchtelingen ondersteunen en daarom de collecte voor deze zondag en uw gebed, van harte bij u aanbevelen.

Ontmoetingsavonden diaconie

Omdat de maatregelen rondom corona zodanig zijn aangescherpt, is het besluit genomen om voor de kerstmiddag/avond opnieuw te kiezen voor een alternatieve kerstviering. Net zoals vorig jaar zullen we zorgen voor een digitale kerstviering die via videokanaal 1 (http://kanaal1.hghg.nl) is te volgen en daarnaast willen we ook dit jaar weer een maaltijd bij u thuisbezorgen. De datum van deze viering is donderdag 16 december. De viering zal online om 16.00 uur beginnen en we proberen de maaltijden dan voor 17.30 uur bij u thuis te bezorgen.

U begrijpt dat daar wel wat organisatie voor nodig is, vooral voor de maaltijd. Wilt u, als u weer mee wilt doen en de maaltijd thuis wilt ontvangen, een mailtje sturen naar ontmoetingsavonden@hghg.nl of u telefonisch opgeven bij Dick Dekker (0184-78 53 10). De uiterste aanmelddatum voor de maaltijd is zaterdag 11 december. Mocht u geen digitale middelen hebben om de viering mee te kunnen kijken, dan kunt u dat ook bij uw aanmelding vermelden, dan zullen we kijken of het mogelijk is om, net als vorig jaar, een laptop bij u thuis neer te zetten.

JEUGDRUBRIEK

Hoi jongens en meisjes, 

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 5 december geen zondagsschool. De volgende twee weken, 12 en 19 december hopen we met elkaar te gaan oefenen voor het kerstfeest in de Oude Kerk. Voor de ouders is het misschien goed om te weten dat de oefenzondagen in plaats van drie kwartier een uurtje kunnen duren. De giften komen ondertussen al binnen. Daar willen we u heel hartelijk voor danken. U kunt uw gift nog steeds overmaken op ons rekeningnummer: NL65 RABO 0373 7196 12 t.n.v. Herv. Gem. Giessendam-Neder-Hardinxveld, inz. Zondagsschool. m.v.v. gift kerstfeest 2021.

Namens het personeel een hartelijke groet.

N.B.: Mochten er in verband met corona wijzigingen optreden, dan geven wij u dat zo snel mogelijk door.

Met een vriendelijke groet namens het bestuur.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Op dinsdagmorgen 7 december staat de volgende vrouwenbijbelstudie ochtend gepland. Om 09:15 zijn jullie van harte welkom in De Parel. Ook zullen we jullie via de mail een link toesturen, waarmee de ochtend digitaal meebeleefd kan worden. Tijdens deze ochtend zullen we Bijbelstudie 5 ‘Het Koninkrijk is dichtbij’ met elkaar doornemen. Van harte welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Overleden

Vrij plotseling overleed op vrijdag 26 november in de leeftijd van 64 jaar Helena Johanna (Heleen) Hettema-Verwoerd. Velen kenden haar als de vrouw van onze koster. Wanneer je met haar sprak dan merkte je dat ze oorspronkelijk niet uit Hardinxveld kwam. Ze groeide op in Stad aan ’t Haringvliet, een dorp op Flakkee. Door haar huwelijk met Gerrit Hettema kwam ze naar Hardinxveld. Samen ontvingen ze Rinie. Al waren er ook de nodige zorgen, met z’n drieën mochten ze samen goede jaren hebben. Een heel aantal jaar werkte zij bij de bank. Ze was iemand die zich goed op de hoogte liet stellen en de dingen nauwkeurig op een rij wist te zetten. En zo was zij op de achtergrond betrokken bij het werk in de kerk en gemeente. In een tijd waarin zij tobde met haar ogen, kwam er geestelijk een herleving, een verandering. Dat uitte zich onder meer in leergierigheid als het om de verkondiging ging.

Donderdag hebben we haar begraven op de begraafplaats aan Spindermolen. Daarvoor was er een dienst in de Nieuwe Kerk. In die dienst hebben we geluisterd naar Psalm 103. Een psalm die ons bepaalt bij de eindigheid van het leven. De sterveling is als een bloem op het gras. Wanneer de wind erover is gegaan, dan is hij er niet meer. Het sterven van Heleen Hettema is voor ons allen een roepstem. Ons leven gaat voorbij. En zijn wij dan bereid om God te ontmoeten? Dat vraagt om geloof en bekering. Alleen wie het van de HEERE verwacht heeft de toekomst. Want de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid! Voor wie leeft met de HEERE is de dood een doorgang naar het eeuwige leven!

We wensen onze koster en Rinie Gods troostvolle nabijheid toe, nu er een lege plaats is gekomen. Dat zij mogen ondervinden dat de HEERE hen leidt en draagt.

Pastoraat

Dhr. W. Tintel, werd voor een behandeling opgenomen in het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Gelukkig mocht hij weer naar huis terugkeren. We hopen dat de behandeling het gewenste resultaat zal hebben.

We denken aan hen die te maken hebben met psychische ziekte. Daarbij gaan onze gedachten ook uit naar hen die naast hen staan. Dat zij voortdurend hun hulp en kracht van de HEERE mogen verwachten. “Ik sterk u, ook help Ik u. Ook ondersteun Ik u met Mijn rechterhand, die gerechtigheid werkt.” (Jesaja 41: 10)

Meeleven

We leven mee met Peter en Remona met hun kinderen Suus en Doortje, nu hun (schoon)moeder en oma is overleden. Dat zij mogen merken dat de HEERE bij hen is en hen troost met Zijn woorden en beloften.

Rondom de diensten

Komende zondag zijn er twee diensten waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Bij brood en wijn worden wij door de Geest één met Christus, Die in de hemel is. Dat is een groot wonder als we bedenken wie we in onszelf zijn. De Gekruisigde en Opgestane Heere nodigt aan Zijn tafel: Kom, want alle dingen zijn gereed! Hij geeft ook alles wat nodig is om te komen!

In de morgendienst is groep 1 aan de beurt om naar de kerk te komen. In die dienst lezen we Matthéüs 1: 18-23. De preek zal gaan over de naam Immanuel (vers 23). Lukt het, door omstandigheden niet om in de morgendienst aanwezig te zijn, dan bent u zeer zeker van harte welkom om in de tweede dienst aanwezig te zijn. In die dienst is groep 2 uitgenodigd. Mocht u in groep 2 zitten en het lukt niet om de tweede dienst bij te wonen, voelt u zich dan vrij om ’s morgens naar de kerk te komen. De tweede dienst op deze zondag is de dienst van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. De schriftlezing is dan Matthéüs 1: 20-25. We letten in de verkondiging op de gehoorzaamheid van Jozef (vers 24 en 25). Een goede voorbereiding op deze diensten toegewenst. Laat het verlangen naar deze zondag maar gevoed worden vanuit het Woord!

Bijbelkring

Voor woensdag 8 december stond er een Bijbelkring gepland. Vanwege de coronamaatregelen gaat dit niet door. We hopen in het nieuwe jaar weer samen te kunnen komen.

Doopdienst

In de morgendienst van 12 december zal de Heilige Doop bediend worden aan Levi Reinier Wilhelm de Koeijer. Ds. R.W. de Koeijer zal deze dienst, waarin zijn naamgenoot gedoopt wordt, leiden. We wensen Samuel en Anne-Wil een goede voorbereiding op de doop van hun eersteling. Laten we als gemeente hierin om hen heen staan. Het is ook een goede gelegenheid om in de gezinnen weer met elkaar na te denken over de waarde van de Doop.

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 80,- (collectebonnen) voor de kerk. Voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond ontving ik € 25, -. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Christus is het Brood, dat kracht en heil biedt aan hen, die wandelen ten hemel, waar Hij de vreugde en het geluk vormt der engelen. Van verre moeten wij komen, opdat Hij onze trouw en onze volharding beproeve en onze nood en honger kenne. Hier in de woestijn is niets in staat het hart van de mens te steunen, te genezen of te verkwikken. Maar Jezus en Hij alleen vermag alles in ons.’

Pasquier Quesnel (1634-1719)

Tenslotte

Verschillende gezinnen zijn thuis bezig met het Adventsproject, om zo in het gezin toe te leven naar Kerstfeest. ‘God keert alles om’, is het thema van dit project. Hoewel ik er niet op gelet had, was het mooi dat het Bijbelgedeelte van zondagmorgen helemaal aansloot bij het gedeelte waar dit Adventsproject mee start. Zo mag de prediking het gesprek thuis ook weer voeden en vruchtbaar maken. U en jij: een goede Avondmaalszondag toegewenst! Hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bevelen alle zieken aan in uw voorbede.

Overleden

Zaterdagmorgen 27 november, overleed in de leeftijd van 68 jaar mw. Marrie Muilwijk-Damsteeg. Zij is de vrouw van Chris Muilwijk en verbleef de laatste jaren vanwege haar gezondheid in Verpleeghuis Judith Leysterhof.

In het kerkblad van volgende week zullen we uitgebreider ingaan op het overlijden. Laten we bidden om troost en kracht voor haar achterblijvende echtgenoot Chris, de (klein)kinderen en verdere familie.

Heilig Avondmaal

Komende zondagmorgen hopen we in twee diensten in de Parel het avondmaal te vieren. De schriftlezing is Filippenzen 2: 5-11, waarin het gaat over de menswording van Christus. Het is op zich al een wonder dat Christus mens wilde worden. Hij gaat echter nog verder. Hij kwam ook om ons te dienen als een knecht. Dit hopen we komende zondag ook te gedenken bij de viering van het Heilig Avondmaal.

Aanmelding viering Heilig Avondmaal

Zondag 5 december hopen we als gemeente weer het Heilig Avondmaal met elkaar te vieren. Dit vindt voor onze wijkgemeente plaats in De Parel. Het zullen twee diensten zijn. De eerste vangt aan om 9:00 uur en de tweede om 11.15 uur, zodat er tussen beide diensten ook voldoende tijd is om te .ventileren. Voor een van beide diensten kunt u zich op de gebruikelijke wijze aanmelden op onze site van ‘meevieren.nl’ te bereiken via de homepagina van www.hghg.nl

In tegenstelling tot wat we gewend zijn, zal de aanmelding plaats kunnen vinden t/m zaterdag 15.00 uur, i.p.v. 18.00 uur. Dit geldt voor alle diensten van zondag 5 december. Reden is dat degene die dit verwerkt die avond andere bezigheden heeft. Als u tot de ontdekking komt dat u te laat bent, dan kan dit altijd nog via scriba.noord@hghg.nl

Gemeente in coronatijd

Op het moment dat de kopij voor dit kerkblad ingeleverd moest zijn, was nog niet bekend wat de uiteindelijke gevolgen zijn voor alle kerkelijke activiteiten t.g.v. de maatregelen die vrijdag 26 november zijn afgekondigd tijdens de persconferentie van de rijksoverheid. Houd daarom de berichten via de website www.hghg.nl en de gemeenteapp HGHG in de gaten.

Verkiezingen

Er zijn nog twee vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opnieuw opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een kandidaat door minimaal tien leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. De indiening van een kandidaat kan ook door minder dan tien belijdende leden plaatsvinden. Het is dan aan de kerkenraad om te beslissen of deze kandidaat al dan niet op de kieslijst wordt geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 13 december om 12.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, dan wordt er op maandag 3 januari een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u ook dit verkiezingstraject weer opdragen in gebed?

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 9 december a.s. om 20.00 uur. U wordt per e-mail door Maarten de Bruin op de hoogte gesteld in welke vorm deze bijeenkomst zal plaatsvinden, waarschijnlijk via Teams. U bent weer van harte uitgenodigd!

Ingekomen

Vanuit de hervormde gemeente van Hendrik Ido Ambacht, wijk Dorp, zijn Steven de Waard en Astrid Alderlieste, als belijdende leden naar onze wijkgemeente overgekomen. Hartelijk welkom en we hopen dat jullie je spoedig thuis zullen voelen in onze wijkgemeente.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens huisbezoek € 40,- voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift!

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van a.s. zondagavond. Ds. Jan Scheele-Goedhart uit Amsterdam gaat voor ons voor. Hij preekt over ‘Ambitie’. De volgende Pareldienst is op zondagavond 19 december met ds. Michiel Dubbelman.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Geloven is jezelf uitleveren aan de Heere Jezus.’

Prof. dr. W. van Vlastuin (1963)

Bidden en danken

We danken voor de hulpverleners van de stichting De Hoop en bidden dat er weer voldoende financiële middelen opgehaald mogen worden om hun werk mogelijk te maken. We bidden voor hen die afhankelijk zijn van deze hulp en soms in uitzichtloze omstandigheden verkeren.

Familieleden van christenen die zijn gevlucht vanwege hun geloof worden gezien als ‘verraders’. Voor hen is het leven in Noord-Korea extra zwaar. Bid voor deze mannen, vrouwen en kinderen. (Gebedskalender Open Doors)

In november heeft het team dat zich inzet voor een nieuwe gemeente in een achterstandswijk van Rostock een ‘Straßenkirche’ georganiseerd: een straatfeest waarbij het Evangelie werd verteld. Dank hiervoor en bid dat activiteiten als deze mensen helpen om Jezus te ontdekken. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de Tweede Adventszondag gezegende avondmaalsvieringen en diensten in De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Diaken J.de Jong ontving op kroonjarenbezoek € 50,- voor de zending. Ouderling P.C. Bakker ontving op huisbezoek een gift van € 20,- voor eredienst.

Meeleven

We leven mee met de fam. Putters, waar vorige week op 68-jarige leeftijd een schoonzus werd weggenomen. Na een paar jaar van zorgen vanwege Alzheimer overleed ze ten gevolge van het coronavirus. De Heere trooste de familie.

Overkomst

Vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerk (Beth-El) te Sliedrecht zijn met lidmaatschap naar onze gemeente overgekomen Gerco en Nathalie Brandwijk-Vink, Kuyperstraat 7, 3371 VC. Dat de verkondiging van Gods Woord in onze gemeente jullie verder mag doen toenemen in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. Hartelijk welkom.

Bijbelstudiekring

Donderdag 9 december staat er weer een Bijbelstudiekring gepland om 20.00 uur in De Parel. We bereiden voor uit Goudaders, hoofdstuk 4: Gods Woord (n.a.v. Romeinen 9: 25-10: 21). Een goede voorbereiding toegewenst! Mocht n.a.v. het advies (PKN) vanwege de aangescherpte maatregelen deze week de avond niet door kunnen gaan, laten we dat tijdig weten via de app, mail en website.

Huwelijksjubileum

Op 11 december 1981 traden Cornelis Izak Pille en Adriana van Wijk in het huwelijk dat kerkelijk werd bevestigd door ds. D. van Vliet. Hij gaf hun als tekst mee: “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u.” (1 Petrus 5: 7) Ze betrokken hun woning aan de Peulenstraat 192, 3371 AS, die ze de naam Semarja gaven, wat betekent: (door) de Heere beschermd. Bijna 40 jaar wonen zij daar nu. In november 2010 moesten zij door een brand hun woning verlaten om bijna twee jaar lang in twee andere woningen, aan de Van Asperenstraat en Spindermolen, te verblijven. De Heere spaarde het hele gezin, maar de woning moest geheel opnieuw worden gebouwd. Maar de naam bleef: Semarja. Niet alleen bij dit onheil zorgde de Heere, maar ook bij andere zorgen. En zo mogen ze nu samen, nadat alle kinderen het huis uit zijn, verder gaan onder de zorg van Hem, Die beschermt. We feliciteren hen met dit huwelijksjubileum en hopen dat zij beiden nog vele jaren ook dienstbaar mogen zijn in het midden van onze gemeente.

Zondag 12 december

In verband met een doopdienst van wijk Noord zullen de diensten van onze wijk zowel ´s morgens als ´s avonds in De Parel worden gehouden.

Gelezen/gehoord

Sacramenten bevestigen niet het geloof, maar de waarheid van het verbond.

Tenslotte

Zowel zondagmorgen als -avond zal het Woord worden bediend en het sacrament van het Heilig Avondmaal worden gevierd. Naast het horen van de grote dingen die Hij gedaan heeft, wordt het ook zichtbaar in de tekenen van brood en wijn. En dat aan mij, zingt Maria. Zingt u mee? Namens de kerkenraad een goede Avondmaalszondag toegewenst,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 4 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 5 december 

Géén zondagsschool

Maandag 6 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 7 december

09.15 uur Vrouwenvereniging Dorcas – de Parel

14.30-16.30 uur Ora et Labora – de Parel

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen achter de Oude kerk

Donderdag 9 december

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

20.00 uur Wijk 3 zuid, Bijbelkring – de Parel

ALGEMENE BERICHTEN

 

Uitdagende podcastserie ‘Moderne Profeten’

Schrijfster Dorothy Day, bisschop Desmond Tutu, bondskanselier Angela Merkel, cultuurfilosoof Jacques Ellul en nog zo wat ‘Moderne Profeten’ komen voorbij in de podcastserie van dr. Kees van Ekris (IZB), bekend van de dagelijkse podcast Eerst Dit. In de nieuwe reeks, verzorgd door de EO, gaat het over acht bekende figuren die verbonden zijn met de christelijke traditie en door hun leven, denken en geloven inspireren. Maandag 25 oktober stond de eerste aflevering online. 

Profeten zijn mensen zoals jij en ik, schrijft Van Ekris in het voorwoord van het boek dat hij bij de serie maakte. ‘Ze hebben hun angsten, hun sores en zwaktes. Maar er is ook iets bijzonders aan hen. Er kwamen momenten in hun leven dat ze beseften dat zij iets moesten zeggen of doen. Eerst vaak in het klein. Maar ze bleven wel trouw aan die keuzes, Daardoor werd hun leven sterker, overtuigder, ruimer, vasthoudender.’

Het project ‘Moderne Profeten’ zet de schijnwerper op deze acht mensen. Via één kenmerkend moment uit hun leven, wordt hun situatie belicht: hun context, hun keuzes en de prijs die ze daarvoor moesten betalen. Daar valt van te leren voor ons leven, vandaag. 

De 8 afleveringen en 8 profetische woorden gaan achtereenvolgens over (1) Martin Luther King en durven lijden, (2) Frère Christian en leren liefhebben; (3) Bisschop Tutu en woorden spreken; (4) Dorothy Day en radicaal durven zijn; (5) Dietrich Bonhoeffer en de kracht van roeping; (6) Bisschop Muskens en het lef om te provoceren; (7) Jacques Ellul en het belang van de waarschuwing; (8) Angela Merkel en de vrijheid als Godsgeschenk.

Elk van de bijdragen doet een appèl op de luisteraar. Van Ekris: ‘Als je mens van actie bent, luister dan eens naar een bijdrage over de kracht van het gebed. Als je vooral iemand van de verbinding bent, hoor eens over de kracht van de waarschuwing en van de provocatie. Of over roeping en radicaliteit; wat is de magnetische kracht ervan? 

Het boek ‘Moderne Profeten’, met allerlei achtergrondinfo, is goed geschikt voor gesprekskringen en catechisatie. Het verschijnt later bij uitgeverij De Vuurbaak. Zie ook: moderneprofeten.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 5 december 2021 – Tweede Adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal (Weerklank 109: 1,5 en 7)

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – dankzegging Heilig Avondmaal (Weerklank 121: 1, 2 en 4)

NIEUWE KERK

09.30 uur (groep 1) ds. W.J. Westland – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur (groep 2) ds. W.J. Westland – dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – viering Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. J. Scheele-Goedhart, Amsterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in actie: vluchtelingen Lesbos 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Verenigingswerk

Kinderoppas

Oude Kerk: A1 Janine de Bruin, A2 Liesbeth den Boer, Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk: Maaike Schild, Rebekka Schild, Lieneke de Ruiter

De Parel: A1 Denise de Bruin, A2 Annemijn Koutstaal, B1 Marja van de Wetering, B2 Mirte van de Wetering

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 5

avonddienst: Psalm 19: 7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – viering Heilig Avondmaal (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – voortzetting/dankzegging Heilig Avondmaal (groep A)

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aafke Ouwerkerk, Els van den Bout, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.