77-23

Advent – Komst

“In die dagen stond Maria op en reisde haastig naar het bergland, naar een stad van Juda, en zij kwam in het huis van Zacharias en groette Elizabeth.”

(Lucas 2: 39)

____________________________________­­­________________

Zou u / jij wel eens een engel van God willen ontmoeten? Je gewone leven wordt dan spectaculair onderbroken door zo een bezoek uit de hemel. In de kerstnacht zijn de herders bijvoorbeeld diep onder de indruk van de engelen. Negen maanden daarvoor is Maria ook compleet in verwarring als zij van een engel hoort dat zij de moeder van de Zoon van God zal worden. Hoe is dat mogelijk? Zij is immers nog niet getrouwd. De engel vertelt dat God hiervoor zal zorgen en voegt er tenslotte aan toe dat Maria’s nicht, Elizabeth, al een half jaar zwanger is van een zoon. Vervolgens verdwijnt de engel en gaat het gewone leven weer verder.

Hoe ziet dat gewone leven van Maria eruit? Zij woont in Nazareth, een heel klein dorp in het noorden van Israël. Ze is verloofd met Jozef en nog jong (Lucas 1: 29). De engel vertelt haar dat ze een kind zal krijgen. Stel nu dat dat waar is? Wat zullen de mensen daarvan zeggen? Hoe kan zij zwanger zijn? Wie zal geloven dat zij niet ontrouw aan Jozef is geweest?

Er staat (vers 39) dat Maria, na het bezoek, naar haar nicht Elizabeth gaat, die woont in een stad in de buurt van Jeruzalem. Je kunt uitrekenen dat de afstand van Nazareth naar de woonplaats van Elizabeth tussen de 140 en 180 km is (het is dus ook niet vreemd dat in vers 56 staat dat Maria ongeveer 3 maanden bij haar blijft). Maria maakt dus een lange reis. Er staat dat Maria haastig reist. Hoe? Zij had waarschijnlijk geen reisdier (dat hadden alleen de rijkere Joden). Dat betekent dat ze de reis lopend aflegt. Wanneer ze 40 km per dag aflegt (haastig reist), duurt de reis nog zeker 4 dagen. Als meisje mag Maria natuurlijk niet alleen reizen, dat is veel te gevaarlijk. Ze sluit zich mogelijk aan bij een reisgezelschap.

We kunnen ons zo een beetje een beeld vormen van de reis van Maria. Ten eerste is de reis lang en vermoeiend. Ongeveer 160 km wandelen in de hitte en rotsachtige omgeving van Israël vraagt doorzettingsvermogen en geduld. Ten tweede is de reis waarschijnlijk eenzaam geweest. Stel dat ze zich bij een reisgezelschap heeft aangesloten, dan had ze misschien vragen gekregen als: “Wat doe jij hier alleen? Waarom ga je eigenlijk naar je nicht Elizabeth?” Waarschijnlijk is zij zelf ook alles nog aan het verwerken. Ze heeft genoeg om zich zorgen over te maken. Wie zal haar verhaal geloven? Als ze werkelijk zwanger is, hoe moet het dan verder tussen Jozef en haar? Zal hij haar geloven? Valt haar toekomst niet in duigen? Maria reist met een geheim dat zij met niemand kan delen. Pas aan het einde van de lange reis komt er de bevrijding. Het kind in de buik van Elizabeth reageert wanneer hij de groet van Maria hoort en Elizabeth geeft Maria een bevestiging van de situatie. Maria kan het eindelijk met iemand delen. Ze zingt blij haar lofzang.

Wat kunnen wij leren van het leven van Maria? Het ligt voor de hand om ons te richten op de hoogtepunten in deze geschiedenis: het bezoek van de engel en de lofzang van Maria. De meeste verzen in de Bijbel zijn ook gewijd aan deze twee hoogtepunten. Toch maakt vers 39 duidelijk dat Maria ook heeft moeten doorzetten, geduld heeft moeten hebben en een periode gehad heeft waarin zij haar gedachten en zorgen met niemand heeft kunnen delen. Wij herkennen het mogelijk in ons eigen leven. Wij krijgen ook een boodschap van God: het evangelie. Jezus is gekomen voor u en voor jou. In de kerk kunnen we er over spreken en kunnen we zingen met elkaar. Toch kent het leven van een christen ook periodes van geduld, doorzetten en eenzaamheid. We kunnen ons zorgen maken over dingen die we niet kunnen overzien. Misschien zit u / jij momenteel in zo een periode? Raak dan niet in paniek. Houd net als Maria vol en deel uw zorgen met anderen, uw ‘geestelijke’ familie. 

We mogen elkaar als gemeenteleden (net als Elizabeth bij Maria) moed inspreken. We weten dat Jezus vroeg of laat zal komen en het weer licht zal maken in ons leven. Hij is het licht van de wereld en dus ook dat van u. Hij brengt vrede waar onrust is en zorgen zijn.

ds. M. Dubbelman

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

De overheid heeft voor de periode van 3 weken een avond-lock-down afgekondigd. Een pakket van nieuwe en aangescherpte maatregelen, die ieder van ons raken. De maatregelen zijn er op gericht om het aantal contactmomenten per dag te verminderen waardoor de verspreiding van het virus zoveel mogelijk wordt beperkt. Na 17.00 uur ligt het dagelijks leven grotendeels stil en is nagenoeg alles gesloten. In navolging van de dringende oproep van de overheid aan de kerken en de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen:

Kerkdiensten

Voor het houden van kerkdiensten na 17.00 uur is het advies tweeledig. Enerzijds wordt geadviseerd deze diensten alleen digitaal te houden en anderzijds wordt de mogelijkheid geboden de aanvangstijd te vervroegen. De eerste optie sluit het meest aan bij de doelstelling om het aantal contactmomenten te verminderen, terwijl de tweede optie het meest rechtdoet aan de samenkomst van de gemeente. Daarbij komt, dat het digitaal ‘bijwonen’ van de diensten niet alleen aan een vaste tijd is gebonden. Voor de komende zondagen is het volgende afgesproken:

Elke zondag zijn er morgendiensten in de Nieuwe Kerk, de Oude Kerk en De Parel om 09.30 uur.

Elke zondag is er in de Nieuwe Kerk een middagdienst om 15.30 uur van wijk 1-Oost. De avonddienst vervalt.

Elke zondag is er in De Parel een middagdienst om 15.30 uur, afwisselend van wijk 2-Noord en 3-Zuid. De avonddienst vervalt.

Elke zondag is er in de Oude Kerk afwisselend een dienst om 15.30 uur en 18.00 uur. De dienst om 15.30 uur is toegankelijk voor gemeenteleden, de dienst van 18.00 uur wordt alleen digitaal uitgezonden.

Het aanmelden voor de diensten van 09.30 uur en 15.30 uur in de Oude Kerk en De Parel blijft ongewijzigd via meevieren.nl (zie hieronder)

Voorlopig geldt deze indeling tot en met zondag 19 december 2021. Indien noodzakelijk wordt dit langer voortgezet.

Voor de middagdiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Na zaterdag 12.00 uur kunnen ook andere gemeenteleden zich inschrijven. Dit zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheid actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en de jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechisaties geldt dat deze in principe doorgang kunnen vinden, ook na 17.00 uur. Hierbij moet dan wel aan alle basismaatregelen worden voldaan. Dit is niet voor elke groep mogelijk en als de leiding besluit tot (digitale)alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

De komende zondagen staan voor de zondagsschool in het teken van het oefenen voor het kerstfeest. In verband met de aangepaste aanvangstijden van de middagdiensten, zal dit van 13.30-14.30 uur plaatsvinden. (Zie artikel Zondagsschool) 

Bijeenkomsten en vergaderingen

Besloten is om in de komende periode tot tenminste 19 december 2021 alle fysieke bijeenkomsten na 17.00 uur van het jeugdwerk, verenigingen, (wijk)Bijbelkringen en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. Ook het samenkomen van huisbijbelkringen is, vanwege de beperking op het aantal gasten thuis, niet mogelijk. Het is niet de bedoeling om dit na 17.00 te verplaatsen naar De Parel, maar geadviseerd wordt om het in kleine omvang of digitaal te organiseren. De mogelijkheden die er zijn voor de kerngroepen worden door de jeugdambtsdragers gecommuniceerd.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis.

Opnieuw worden we erbij bepaald dat ons (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we hierin ons volledig afhankelijk mogen weten van onze God.

Benoeming Kerkrentmeester

In de vergadering van de Algemene Kerkenraad van 22 november is broeder E.J. (Jos) de Vries, Rivierdijk 677, benoemd in de komende vacature van kerkrentmeester van broeder P. (Piet) Boogaard. Namens wijk 3-Zuid zal hij daarmee zijn plaats innemen in het college van kerkrentmeesters. We zijn dankbaar dat hij deze benoeming heeft aanvaard en wensen hem Gods zegen toe bij uitoefening van deze functie.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

De kerk is open

Vanaf 11 december a.s. wordt elke week op zaterdagmorgen de kerk open gesteld voor een ieder die de kerk zomaar wil binnen stappen. Wanneer we op vakantie gaan en we komen in een plaats met een grote kerk dan gaan we er graag naar binnen. Misschien nieuwsgierig, met belangstelling voor architectuur of kunst. Misschien om even tot rust te komen en stil te zijn. Te bidden of te mediteren. Of misschien om er een luisterend oor te vinden. Daarvoor gaat ook de Oude Kerk open van 10:00 – 12:00 uur. Kom gerust binnen.

Uur van gebed

Zaterdag 11 december is er weer het maandelijkse uur van gebed waarvoor jongeren en ouderen van heel de gemeente worden uitgenodigd. Vanwege de afgesproken maatregelen komen we nu niet in de avond maar in de ochtend samen, om 11.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Wat is er veel gebed nodig voor de overheid, voor het zorgpersoneel, voor onze zieke gemeenteleden, voor oorlogsdreiging in Oekraïne, voor christenen in Nigeria die met veel geweld te maken hebben, voor Lea die zo graag met Werner en de kinderen onder ons zou zijn, voor Amy die op 18 december in Oeganda hoopt te trouwen met Derrick en om vrede voor Jeruzalem. Brengen u en jij ook gebedspunten mee?

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Kerstmiddag Ontmoetingsavonden

Zoals we in de vorige kerkbode al hebben aangegeven, zullen we ook dit jaar de Kerstmiddag van de Ontmoetingsavonden weer op een alternatieve manier vieren. Op 16 december zal er vanaf 16:00 uur een digitale uitzending voor u klaar staan en daarna zullen we, net als vorig jaar, de kerstmaaltijd bij u thuis laten bezorgen. Met het menu hopen we u ook dit jaar weer te verrassen. We zeggen er nog niets over en houden dit nog even geheim. Wilt u zich ook laten verrassen of kent u ouderen in de gemeente die u ook zo’n verrassing gunt, geef uzelf of iemand anders dan op via ontmoetingsavonden@hghg.nl of bel voor uw opgave met Dick Dekker (0184-785310). Opgeven kan nog tot en met zaterdag 11 december. Bij de opgave kunt u ook aangeven als u zelf geen digitale middelen heeft om de uitzending te kijken, dan zullen we ook dat voor u proberen te regelen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Koster J. Kroon

Na vele jaren koster te zijn geweest in de Oude Kerk heeft dhr. J. Kroon besloten om deze werkzaamheden te beëindigen. Als koster ben je ‘gastheer van de kerk’ en ‘Ome Jan’ heeft dit werk al die jaren met veel liefde gedaan. Tijdens erediensten, maar ook bij rouw- en trouwdiensten was hij een vertrouwd gezicht. We zijn dhr. Kroon erg dankbaar voor al die jaren dat hij deze taak kon en mocht vervullen. Nu er zorgen zijn rondom de gezondheid, wensen we hem, samen met zijn vrouw, de nabijheid van de Heere toe. Bij Hem mogen we schuilen in alles wat we nodig hebben!

College van Kerkrentmeesters

ZENDING

Zendingscollecte zondag 12 december

De eerste collecte op deze 3e adventszondag zal in de morgen- en avonddienst bestemd zijn voor de Pioniersplek Zuiderlicht in Lelystad (IZB). De pioniersplek richt zich door middel van Woord en daad op de Zuiderzeewijk in Lelystad. De wijk is kwetsbaar en kent al lange tijd grote problemen. Kenmerkend voor de wijk is dat er relatief veel mensen wonen met een lage koopkracht en opleiding. Daarnaast heeft de wijk veel problemen gekend met jongeren. Mede door het jongerenwerk vanuit de kerken is er verbetering gekomen. Tegelijk zijn er nog steeds veel problemen die de aandacht vragen. De mate van onkerkelijkheid onder deze bewoners is hoog. Er zijn in de wijk ook veel ouderen, die er al hun hele leven wonen. Zij hebben hun eigen netwerken, maar er komt onder hen ook veel eenzaamheid voor. Al langer worden vanuit de kerk activiteiten ontplooid. Met de vorming van deze pioniersplek wordt ingezet op de vorming van een geloofsgemeenschap die dienend aanwezig is in de wijk. Stapje voor stapje worden activiteiten toegevoegd zoals ontmoetingsmomenten, die bijdragen aan een open gemeenschap waar mensen in woorden en daden de liefde van Christus zichtbaar zien worden. Wilt u deze geloofsgemeenschap gedenken in uw gaven en gebeden?

de Zendingscommissie

Decemberactie Amy

Graag willen we jullie als ThuisfrontTeam van Amy, Special Joy, attenderen op de acties die er voor december gepland staan. Het zou mooi zijn als we ook op die manier rondom Amy en haar missie kunnen staan. Op 11 december zullen we in samenwerking met het Bakhuis bij het plein van de Albert Heijn in Hardinxveld vanaf 08.30 tot 16.00 oliebollen verkopen. Ook verkopen we heerlijke Merlot in de decembermaand. Te verkrijgen via 06 14 48 94 83 voor 10 euro per fles. Jullie allemaal een hele goede decembermaand gewenst en Gods zegen.

JEUGDRUBRIEK

Zondagsschool ‘Leer mij Uw weg’

Gezien de huidige omstandigheden en maatregelen hebben we als bestuur het nodige moeten veranderen. Voor de oefenzondagen van 12 en 19 december verwachten we de kinderen van half twee tot half drie in de Oude kerk. Deze tijd hebben we aangepast i.v.m de kerkdiensten die om half vier zullen beginnen. Op eerste Kerstdag willen we het kerstfeest beginnen om half vier. We zijn ons er van bewust dat het niet de ideale oplossing is, maar we hopen dat we dan toch alle kinderen mogen begroeten en met hen het kerstfeest mogen vieren. Mocht het in de loop van de tijd toch weer veranderen, dan informeren wij u zo snel mogelijk. Wij hopen op uw begrip. Met een hartelijke groet van het bestuur van de zondagsschool.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Beslissing ambtsdrager verkiezing

Br. J. de Heer, Buitendams 42, 3371BM heeft zijn verkiezing tot ouderling kunnen aanvaarden. We zijn dankbaar en blij dat hij tot deze positieve beslissing kon komen. Bovenal danken we de Heere die hem de vrijmoedigheid gaf. Door het aanvaarden van zijn verkiezing tot ouderling  ontstaat er een vacature voor diaken. In het nieuwe jaar zal hiervoor een nieuwe verkiezingsronde worden opgestart. U zult daarover later geïnformeerd worden.

Doopdienst

In de morgendienst van zondag 12 december zal Ds. R.W. de Koeijer voorgaan en de doop aan zijn kleinzoon bedienen, terwijl ondergetekende zijn plaats in De Hoeksteen te Waddinxveen hoopt in te nemen. Laten we biddend om de doopouders heen staan.

Afscheid en bevestiging ambtsdragers

Zondagmorgen 9 januari nemen wij in de morgendienst afscheid van br. J. Lemson, Poolster 18, 3371 TS, als diaken en onderstaande broeders zullen (her)bevestigd worden:

In het ambt van ouderling:

S.M. de Bruijn, Haringband 14, 3371 JA

J. de Heer, Buitendams 42, 3371 MB

P. de Keizer, Groot Veldsweer 141, 3371 CC

In het ambt van jeugdouderling:

C.J. Batenburg, Peulenlaan 52, 3371 XN

In het ambt van ouderling kerkrentmeester:

A.J. Versluis, Heijmansweer 7, 3371 RH

In het ambt van diaken:

J. Broer, Heijmansweer 8, 3371 RJ

We wensen hen een goede voorbereidingstijd toe naar de zondag van (her)bevestiging.

Gelezen

‘Immanuel betekent: God met ons. Een mysterieuze naam, maar zeer kostbaar. God vlees geworden onder ons en dus verzoenbaar met ons, in vrede met ons, ons opnemend in het verbond en toelatend tot de gemeenschap met Hem!’

Matthew Henry (1662-1714)

Tenslotte

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer!

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken ook aan de niet bij naam genoemde gemeenteleden die zorgen hebben om hun gezondheid, lichamelijk of psychisch. We wensen alle zieken Gods nabijheid toe.

“God is ons een toevlucht en een vesting; Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.” Psalm 46: 2

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 12 december zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan drie kinderen van de gemeente.

Heilig Avondmaal

We zijn dankbaar dat we afgelopen zondag het avondmaal konden vieren. In de twee ochtenddiensten was er ruimte om dit op verantwoorde wijze te doen. In de tweede dienst was er nog ruimte over. De volgende avondmaalsviering hopen we te houden op 20 februari. Het is goed mogelijk dat we door de maatregelen deze weer zullen moeten verdelen in twee diensten. Weet dan dat u van harte uitgenodigd wordt en dat er genoeg ruimte is.

Gemeente in coronatijd

Voor de berichtgeving hierover verwijzen wij u naar de centrale berichten. Voor de duidelijkheid nog het volgende:

-Voor de morgendiensten verandert er niets. U kunt zich hiervoor aanmelden via Meevieren.nl. De avonddienst van zondag 12 december in de Oude Kerk is een dienst, die alleen online te volgen is.

-Voor de Pareldienst van 19 december verwijzen wij u naar het bericht hierna.

KideKids

Om zo min mogelijk bewegingen in de kerk te krijgen, gaan de kinderen in de Oude Kerk voor aanvang van de dienst direct naar de oppas in de grote kerkenraadskamer en worden daar na de dienst weer opgehaald door hun ouders. In De Parel blijft alles volgens de afgesproken planning verlopen.

Verkiezingen

Er zijn nog twee vacatures voor het ambt van ouderling. De belijdende leden van wijkgemeente 2 Noord worden opnieuw opgeroepen om namen in te dienen van broeders die men geschikt acht voor dit ambt. Wordt een kandidaat door minimaal 10 leden ingediend dan wordt deze automatisch op de kieslijst geplaatst. De indiening van een kandidaat kan ook door minder dan 10 belijdende leden plaatsvinden. Het is dan aan de kerkenraad om te beslissen of deze kandidaat wel of niet op de kieslijst wordt geplaatst. Het indienen van kandidaten kan tot uiterlijk maandag 13 december om 12.00 uur bij de scriba van de wijkgemeente: Piet de Groot, Florenweer 14. Wanneer er meer kandidaten dan vacatures zijn, wordt er op maandag 3 januari een verkiezingsvergadering gehouden in De Parel. Wilt u ook dit verkiezingstraject weer opdragen in gebed?

Verantwoording

Tijdens bezoekwerk ontvingen ds. E. van Rooijen € 20,- en ds. M. Dubbelman € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

Voor deze dienst worden in eerste instantie alle jongeren van 12-25 jaar met hun kerngroepleiding uit wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleider, die dan de gehele groep zo mogelijk in één keer via Meevieren.nl aanmeldt.

Als je binnen de doelgroep valt, maar niet bij een kerngroep bent aangesloten kun je je zelf aanmelden via Meevieren.nl op de website hghg.nl. De aanmeldingen van deze jongeren, inclusief kerngroepleiding die vóór zaterdag 12.00 uur via Meevieren.nl zijn gedaan hebben voorrang. Als er dan nog plaats over is, kunnen ook andere gemeenteleden zich inschrijven. We roepen alle ouders op om hun kinderen hierin te stimuleren! Je kunt deze dienst ook via de livestream thuis volgen.

Neem iemand mee uit de doelgroep of nodig iemand thuis uit die alleen is en/of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. Je kunt daarvoor de flyer gebruiken die onder andere daarvoor gemaakt is en die ook op de website komt te staan! De volgende Pareldienst is op zondagavond 9 januari met ds. Mark van Pelt uit Ridderkerk en we berichten nog over de tijd, vorm en eventuele inschrijving daarvoor.

Commissie Pareldiensten

Kerstnachtdienst 2021

Op kerstavond, vrijdag 24 december zal er, onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen van de overheid, in de Oude Kerk een kerstnachtdienst worden gehouden. Deze begint om 21.30 uur en wordt ook via de livestream uitgezonden. In het volgende kerkblad komt meer informatie.

Commissie Gemeenteopbouw

Citaat

‘Het besef van recht en gerechtigheid, van wetsovertreding en schuld wordt op bedenkelijke wijze verzwakt, naarmate de maatstaf van al deze dingen niet in God, maar in de mens en in de maatschappij wordt verlegd.’

Dr. H. Bavinck (1854-1921)

Bidden en danken

We bidden voor allen die voor hun werk of roeping in het buitenland verblijven en mogelijk niet terug kunnen keren naar Nederland. We bidden om sterkte en kracht in het uitoefenen van hun beroep.

Wilt u bidden voor kinderen in Iran van wie de ouders in de gevangenis zitten? Het is voor hen ontzettend zwaar om op te groeien zonder een vader of moeder. Bid dat deze kinderen zich veilig weten bij de Here God en dat er genoeg betrouwbare mensen zijn om hun hart bij uit te storten. (Gebedskalender Open Doors)

Te midden van de verwoestende oorlog in Jemen hebben christenen het extra zwaar. Elke inwoner van het land wordt geacht moslim te zijn. Ondanks dat komen mensen tot geloof. Bid en dank voor de groeiende ondergrondse kerk. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de derde Adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Van verschillende gemeenteleden kregen we bericht dat zij de afgelopen zondag niet aanwezig konden zijn om het Avondmaal te vieren. De besmettingen gaan ook onze gemeente niet voorbij. Wat zijn we toch kwetsbare mensen, en ook in dit virus komt dat openbaar. En horen we het van elkaar. Maar hoeveel lijden is er dat in eenzaamheid wordt doorworsteld? Niet alleen bij ouderen, maar ook bij jongeren. Voor het oog gaat veel ‘voor de wind’, maar wat wordt er een druk gelegd vanuit de samenleving. En misschien leggen wij die druk ook elkaar en onszelf wel op. De HEERE geve aan jong en oud te leren wat het betekent: “Mijn ziel is stil tot God; van Hem is mijn heil! (Psalm 62). Om dan ook jezelf toe te zingen: “Rust, mijn ziel, uw God is Koning!”

Gift

Kerkelijk werker R.Verkaik ontving op bezoek een zakje voor het verjaringsfonds.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 13 december zal er weer een kerkenraadsvergadering worden gehouden. De laatste vergadering die ouderling R. Vlot zal leiden. Het voorzitterschap zal overgenomen worden door ouderling L.H.Y. Eskes. Ook zal de scriba voor het laatst alle zaken die geregeld moeten worden aan de orde brengen. Zijn taak wordt overgenomen door ouderling A. de Hek. In de komende weken zullen zij dan verder ingewerkt worden, zodat zij met ingang van maandag 10 januari 2022, deze taken geheel overnemen.

Gelezen / gehoord

‘Bijzonder is het dat de Heere God niet Zijn handen heeft teruggetrokken van deze aarde, maar juist in de tijd worstelt met en in de mens, mensen roept, aanspreekt en tijd geeft. De eeuwige God daalt af in het menselijk bestaan. Hij bepaalt ook de tijd. De tijd is in Gods hand.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 11 december

10.00-12.00 uur De kerk is open – OK

11.00 uur Uur van gebed – OK

14.00-15.30 uur  Openstelling christelijke volksbibliotheek  

Zondag 12 december

13.30-14.30 uur Oefenen zondagsschool – OK

Maandag 13 december

10.00-12.00 uur  Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 14 december

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling; verzamelen achter OK

Woensdag 15 december

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring  

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 12 december 2021 – Derde Adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 2 Noord prop. J.W.Sterrenburg, Hardinxveld-Giessendam, (digitaal)

NIEUWE KERK

09.30 uur r/b ds. R.W.de Koeijer, Waddinxveen, Bediening Heilige Doop (groep 1)

15.30 uur ds. M.Dubbelman (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.Messemaker, Ridderkerk, Weerklank 112: 1, 2

15.30 uur wijk 3 Zuid ds. P.van de Voorde, Weerklank 105: 1, 2, en 3

Collecten

Morgendienst: 1. Inwendige Zendingsbond

2. Eigen gemeente – Quotum

Avonddienst: 1. Inwendige Zendingsbond

2. Eigen gemeente – Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: Hester Klop, Sarah de Kock

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Britt de Bruin, Madeleine van Milligen

De Parel: Corine Kanselaar, Deborah Bijkerk, Nellie Prins

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Maria 3

avonddienst: Lofzang van Maria 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. M.A. van den Berg, Groot-Ammers (groep A)

15.30 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Collecten

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Ariena Roza, Jasmijn van den Bout, Judith Breugem

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo volente, zo God het wil.