77 – 24

 “Bent U het, die komen zou…?”

 (n.a.v. Mattheüs 11: 1-6)

____________________________________­­­________________

 Inmiddels zijn we het nieuwe kerkelijk jaar weer ingegaan in de tijd van Advent. Het is de zegen van de liturgische kalender als we de heilsfeiten van Advent tot Pinksteren mogen volgen en doorleven. Advent zet ons stil bij het thema verwachting. We verwachten de Heere, Die altijd de Komende is. Hem verwachten we naar Zijn belofte. Zijn beloften mogen we leren kennen. Hoe? Het antwoord op deze vraag is even oud als het eerste gebod: “Luister Israël!” (Deuteronomium 6: 4; Markus12: 29) Door lezend te luisteren naar Gods beloften.

Het kennen van Gods beloften is belangrijk. Anders zou je zomaar in verwarring kunnen raken. We zien dit gebeuren bij Johannes. Hij was de voorloper van de Messias. De lofzang van zijn vader Zacharias laat daar geen misverstand over bestaan (Lukas1: 76). Maar nu is hij in verwarring. We lezen in vers 2: “Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen, en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?”

Johannes had blijkbaar een ander beeld bij de komst van de Messias. Een beeld dat gevoed werd door vele, maar niet alle beloften en profetieën. Johannes verwachtte de Messias die de vijanden ‘verplettert’ en ‘aan stukken slaat’, volgens Psalm 2. Maar de profetieën van de lijdende Knecht uit Jesaja 53, die Zijn stem niet verheft, onze ziekten op Zich neemt en door de mensen veracht wordt, waren niet doorgedrongen. Jezus zuivert Johannes’ verwachtingen door de profetieën van Jesaja 29: 28; 35: 5 en 61: 1 te citeren. De Messias zal eerst komen met de macht van de tedere liefde voor wat gebroken en verloren is. Gelukkig ben je als je aan Hem ‘geen aanstoot neemt’ (Mattheüs 11: 6), maar Zijn blijde boodschap ter harte neemt. Een boodschap van vergeving en een belofte van eeuwig leven. Zo komt God ons genadig nabij in Zijn Zoon.

Zo zien we maar, dat het niet alleen belangrijk is om de verwachting levend te houden, maar ook te zuiveren. Anders raak je in verwarring. Dat kan zomaar, als je beeld van geloven en verwachten alleen maar goed en fijn is, maar je leven toch in onstuimig of troosteloos vaarwater terecht komt. Dan kunnen ook de zorgen over de kerk en de samenleving in deze onzekere tijden ons onrustig maken.

Zo staat een gelovige vaak in de wereld, als iemand die niet weet hoe laat het is op Gods klok, die niet weet hoe lang het nog duurt (Psalm 13), zonder tijdsplanning van wat komen gaat. Dan doen we er goed aan om Gods profetieën (Openbaring 1: 3; 22: 7) en beloften te lezen en te herlezen. Zo ontdekken we dat er niets vreemds gebeurt en het God niet uit de hand loopt. Twee beloften blijven ondanks alle onzekerheid recht overeind: die van Zijn aanwezigheid en van Zijn wederkomst.

In alle onzekerheid mogen we weten dat de Heere nabij is. Dat is een rijke belofte die we niet genoeg kunnen koesteren. Wie op de Heere vertrouwt, is nooit alleen. Dan is Híj met ons – Immanuël (Mattheüs 1: 23) – en woont in ons door Zijn Geest. Daarom mogen we Hem, Die oneindig ver boven ons verheven is, tegelijk in onze stilte ontmoeten. Het is nodig om ons gelovig steeds bewust te maken, dat we meer in Gods tegenwoordigheid zijn dan in de lucht, die ons omgeeft, waarin we leven en die wij inademen; dat God ons nader is, dan wij ons zelf zijn, dat Hij meer in ons is, dan onze ziel in ons lichaam, onafscheidelijk met Hem verbonden.

Zo kunnen we ook volharden in de verwachting van de tweede belofte, van Zijn wederkomst. Dat kan lang duren voor onze beleving, maar de Heere heeft gezegd dat het door tijden van onzekerheid en oordeel zal heengaan. Misschien rijst de vraag wel eens in ons op, zoals bij Johannes: ‘Bent U het die komen zou, of hebben we ons toch vergist?’ Dan bemoedigen Gods beloften ons. Want dwars door het duister en onzekere heen, is Hij de Komende, Die de Eerste en de Laatste is. En als Hij komt, dan komt Hij als de Heiland voor wie Hem aannemen, en als Rechter voor wie ‘aanstoot nemen’ aan Hem (vs.6). Gelukkig ben je, als Zijn liefde je troost en je Zijn komst verwacht.

ds. P. van de Voorde 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Uurtje Volkskerstzang

Voorafgaand aan de Kerstnachtdienst staat op vrijdag 24 december in de Oude Kerk een Kerstzang uur gepland. Hiervoor is een programma gemaakt om samen kerstliederen te zingen als voorbereiding op het Kerstfeest, met als thema: ‘Geef licht’. Vanaf dit jaar Uurtje Volkskerstzang genoemd, in een wat aangepast jasje met oude en nieuwe bekende kerstliederen onder begeleiding van diverse musici uit onze gemeente. Met zang en declamatie wordt geprobeerd het Kerstevangelie dichtbij te brengen. Bij het schrijven van deze informatie lijkt het er op dat ook dit jaar samen zingen in de kerk niet mogelijk is. Daarom gaan we er nu vanuit dat de uitvoering online zal plaats vinden om 19.00 uur. Te volgen via de livestream op hghg.nl kanaal 1. Tevens te beluisteren via de kerkradio. Zingt u thuis ook mee?

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Zondag 19 december 2021

De diaconale collecte op deze zondag is bestemd voor Gevangenenzorg Nederland. Gevangenenzorg Nederland is een vrijwilligersorganisatie die er wil zijn voor gevangenen, tbs-patiënten en hun familieleden. Gevangenenzorg bezoekt gevangenen vanuit de Bijbelse opdracht: ‘Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen’ (Mattheüs 25: 36). Ieder mens is een schepsel van God en ieder mens krijgt een nieuwe kans. Er is daarom geen selectie aan de poort. Iedere gevangene kan een beroep doen op het hulpaanbod van Gevangenenzorg. Gevangenenzorg draagt tijdens en na detentie bij aan een menswaardig bestaan en vergroot de kansen op zelfredzaamheid van haar hulpvragers door haar methode van herstelzorg integraal in de programma’s toe te passen en steeds te verbeteren. De passie van Gevangenenzorg Nederland ligt in het ontmoeten van de gevangen medemens. Zij willen gevangenen en hun familie een helpende hand bieden bij het vinden van hun levensbestemming. Gevangenenzorg verheugt zich erin als de ontstane schade door criminaliteit en / of detentie hersteld wordt en er gezamenlijk gewerkt wordt aan een zinvolle toekomst waarin de kans op recidive minimaal is. De diaconie wil het werk van Gevangenenzorg Nederland graag ondersteunen, en vraagt daarom hiervoor uw bijdrage maar vooral ook uw gebed.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Herinnering bijdrage Actie Solidariteitskas 2021

Vorige maand is bij alle belijdende leden van onze gemeente de brief voor de bijdrage aan de Actie Solidariteitskas bezorgd. Per belijdend lid wordt een bedrag van € 10,- gevraagd. Als gemeente dragen wij voor elk belijdend lid € 5,- af als verplichte bijdrage aan de landelijke Solidariteitskas van de PKN. (ongeacht of dit ook werkelijk door onze leden wordt gegeven).

De resterende € 5,- wordt gebruikt voor het werk in onze eigen gemeente.

Inmiddels heeft ruim 80% van de ontvangers de bijdrage voldaan. Dat betekent echter dat nog ca. 230 leden dit nog niet hebben gedaan. Wilt u nagaan of ook u de bijdrage van € 10,- inderdaad heeft voldaan?

Heeft u deze brief nog niet ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met het Kerkelijk Bureau (maandag- of donderdagmorgen) Tel. 0184 61 10 36 of per mail via:

kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester102@hghg.nl

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer NL 46 RABO 0373 7197 60 t.n.v. Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld o.v.v. Actie Solidariteitskas. U kunt ook bijdragen via ‘Geven’ in de HGHG app (kies Actie Solidariteitskas) of gebruik maken van QR-code hiernaast. Alvast hartelijk dank!

College van kerkrentmeesters

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 21 december hopen we met elkaar de kerstbijeenkomst te houden. We zullen dan met elkaar Bijbelstudie ‘Absent of Advent’ uit Vrouw tot Vrouw magazine van november bespreken.

Om 09.15 uur zijn jullie van harte welkom in De Parel. Ook is er een mogelijkheid om digitaal deel te nemen.

Tijdens deze ochtend is er geen kinderoppas.

Van harte welkom!

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Dhr. G. Buijk, is weer thuisgekomen uit het Beatrixziekenhuis te Gorinchem. Daarvoor zijn we de HEERE dankbaar. We bidden dat hij verder mag opknappen en dat hij in alles zijn rust en sterkte in de HEERE mag vinden. De Heere Jezus zegt: “Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en bevreesd worden” (Johannes 14: 27)

Doopdienst

Zondagmorgen werd de Heilige Doop bediend aan Levi Reinier Wilhelm de Koeijer. In de dienst, waarin ds. R.W. de Koeijer voorging, werd gepreekt over Lukas 1: 50 “En zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over hen die Hem vrezen”. De dooptekst van Levi is Psalm 103: 17 en 18 “Maar de goedertierenheid van de HEERE is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie Hem vrezen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie Zijn verbond in acht nemen en aan Zijn bevelen denken om ze te doen.”

Catechisaties

De catechisaties stoppen nu even. In het nieuwe jaar hopen we de draad weer op te pakken. Met de belijdeniscatechisanten komen we nog samen op 23 december op het bekende tijdstip.

Giften

Voor de kerk ontving ik € 62,- (collectebonnen) en € 20,-. Vriendelijk bedankt.

Tenslotte

Zondagmorgen mag ik de Heilige Doop bedienen in de vacante gemeente van Langerak. Ik zie er naar uit! Al generaties lang mag er in die oude dorpskerk aan de Lek een gemeente samenkomen rond Woord en sacrament. De HEERE trekt, in Zijn goedheid, de gouden draad van het verbond nog door. U en jou een gezegende zondag toegewenst! 

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

Kerkdiensten (bijzondere dagen)

Voor de komende bijzondere diensten worden de volgende groepen uitgenodigd.

1e kerstdag ’s morgens 9.30 uur: Groep 1 (kinderoppas aanwezig)

2e Kerstdag ’s morgens 9.30 uur: Groep 2 

2e Kerstdag ’s middags 15.30 uur: Groep 1 (kinderoppas aanwezig)

Oudejaarsdag ’s avonds 18.30 uur: Groep 2

Nieuwjaardag ’s morgens 9.30 uur Groep 1 (kinderoppas aanwezig) 

Wilt u alstublieft doorgeven als u verhinderd bent om een dienst bij te wonen waarvoor u bent uitgenodigd? Dan kunnen deze plaatsen opgevuld worden door andere gemeenteleden. Daarom ook het verzoek aan ieder die een extra dienst wil bijwonen om dit kenbaar te maken via het e-mailadres: kerkdienst.oost@hghg.nl (of via uw wijkouderling).

De kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Marijne Loeve,  mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis, nadat zij vorige week met ernstige benauwdheidsklachten was opgenomen. We bidden om verder herstel voor Marijne en om kracht voor haar ouders Jan-Willem en Jannemieke Loeve.

Als alles gegaan is zoals gepland, heeft Peter Cornegé,  donderdag 16 december een operatie aan zijn rug ondergaan. Door het inbrengen van een neuromodulator hoopt hij dan van zijn beenpijn verlost te zijn.

Wij wensen al onze zieken van harte Gods zegen en nabijheid toe. “Daarom verliezen wij de moed niet; integendeel, ook al vergaat onze uiterlijke mens, toch wordt de innerlijke mens van dag tot dag vernieuwd.” (2 Korinthe 4: 16)

Huwelijk

Op 3 december jl. kon het huwelijk en de huwelijksbevestiging van Johan Bakker uit Zwijndrecht en Denise de Bruin niet doorgaan, omdat zowel de bruid als ook de bruidegom geveld werden door corona. Nu hopen ze, dat beiden donderdag 23 december a.s. weer zover hersteld zijn, dat ze elkaar dan het jawoord alsnog kunnen geven om 10.00 uur in het gemeentehuis alhier. Daarna zal de kerkelijke bevestiging van hun huwelijk plaatsvinden om 11.00 uur in de Oude Kerk aan de Peulenstraat. De dienst wordt geleid door ds. E. van Rooijen uit Noordeloos. De dienst kunt u volgen via de livestream van onze gemeente op kanaal 1. We feliciteren dit bruidspaar van harte en wensen hen Gods nabijheid toe. 

Bediening Heilige Doop

Afgelopen zondag 12 december werd in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend aan drie kinderen van de gemeente: Naomi Elisabeth (Naomi) Admiraal, dochter van Nando en Elise Admiraal. Naomi kreeg als dooptekst: Psalm 89: 2 “Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen, van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.”

Sven Leonard (Sven) Ambachtsheer, zoon van Klaas en Mirjam Ambachtsheer. Sven kreeg als dooptekst: Psalm 121: 8 “De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.”

Sefanja Albert (Siebe) van Hof, zoon van Wilfred en Willemijn van Hof. Siebe kreeg als dooptekst: Psalm 37: 4 “Schep vreugde in de HEERE, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt.” De dienst werd geleid door ds. M. Dubbelman, de verkondiging was naar aanleiding van Exodus 3: 1-14.

Verkiezing ambtsdragers

Afgelopen maandag 12 december heeft de wijkkerkenraad de kandidatenlijst vastgesteld voor de verkiezing ambtsdragers.

Voor de twee vacatures van ouderling staan de volgende kandidaten op de verkiezingslijst:

  • M. (Martin) de Beer, Kerkweg 28, 3371 AG
  • H.H. (Bert) IJzerman, Oranjestraat 16, 3373 AL
  • A. (Ad) Lakerveld, Schoolstraat 7, 3371 AW
  • A.H. (Arie) Slob, Weideveld12, 3371 HM

Omdat er meer kandidaten zijn dan vacatures zal er op maandag 3 januari a.s. een verkiezingsvergadering gehouden worden. Deze vindt plaats in de Oude Kerk, Peulenstraat 234 en vangt aan om 19.30 uur. In eerdere berichten staat vermeld, dat deze vergadering in De Parel zal plaatsvinden, maar i.v.m. coronamaatregelen is voor de kerk gekozen omdat er meer ruimte is. Via de website HGHG kunt u ook een machtigingsformulier vinden. Wij vragen u om deze broeders in het gebed op te dragen.

Namens de kerkenraad, Piet de Groot, scriba

Verantwoording

Ouderling Wim Hoogendoorn ontving tijdens huisbezoek € 31,25 aan collectebonnen voor de zending. Ouderling-scriba Piet de Groot ontving een enveloppe in de brievenbus met € 15,- bestemd voor de actie ‘Een Kilo Liefde’. Ds. E. van Rooijen ontving € 10,- voor de kerk en € 33,- aan collectebonnen bestemd voor het vluchtelingenwerk. Hartelijke dank voor uw bijdragen!

Pareldienst

We herinneren u aan de Pareldienst van zondagmiddag 19 december. De aanvang is 15.30 uur. De voorganger is ds. M. Dubbelman, het thema: ‘Maar één weg?’

Jezus zei: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Voor veel mensen komt dit over als een extreme uitspraak, zowel in de tijd van Jezus, als in onze huidige tijd. Kunnen er niet meerdere wegen naar God leiden? In deze adventstijd (tijd voor kerst) denken we na over deze uitspraak. Wat bedoelde Jezus hiermee en wat maakt zijn komst naar deze aarde zo uniek?

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door de band Quest. De livestream wordt uitgezonden via hghg.nl kanaal 3. Er is een ministryteam aanwezig. De dienst is opengesteld voor alle jongeren van 12-25 jaar met de kerngroepleiding.

De kerngroepleden (12-16 jaar) kunnen de dienst bijwonen door aan te melden via hun kerngroepleider. De leden van de catechesegroepen (16+) moeten zelf opgeven via Meevieren.nl op hghg.nl. Dat geldt ook als je binnen de doelgroep valt maar niet bij een kern- of catechesegroep bent aangesloten. We roepen alle ouders op om hun kinderen hierin te stimuleren!

Neem iemand mee uit de doelgroep of nodig iemand thuis uit die alleen is en/of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan.

De volgende Pareldienst is op zondag 9 januari met ds. Mark van Pelt uit Ridderkerk en we berichten nog over de tijd, vorm en eventuele inschrijving daarvoor.

Commissie Pareldiensten

Kerstnachtdienst 24 december

We hadden al wat jaren de wens om op kerstavond een kerstnachtdienst te organiseren. Dit jaar komt het er voor het eerst van! Uiteraard onder voorbehoud van eventuele coronamaatregelen van de overheid.

De muziekgroep Connected, in samenstelling bekend van de digitale uitzendingen tijdens de lockdown van begin dit jaar, zal de muzikale invulling verzorgen. Br. Maarten de Bruin zal de samenkomst leiden en de meditatie verzorgen.

We hopen dat we met een flink aantal mensen er live bij mogen zijn en opgeven kun je via Meevieren.nl op hghg.nl, Reserveren dienst wijk 2 Noord.

De dienst is te volgen via de livestream van de Oude Kerk. Mocht de avond lockdown verlengd worden, dan wordt de dienst alleen digitaal uitgezonden. Dat wordt later nog bekend gemaakt.

Neem gerust iemand mee, maar je kunt iemand ook thuis bij je uitnodigen om mee te kijken via de livestream.

Je kunt hiervoor bovenstaande flyer gebruiken die door de wijkouderlingen wordt rondgestuurd en die ook op de website staat.

Commissie gemeenteopbouw

Citaat

‘Alleen omdat Gods Zoon mens werd, omdat Hij de Middelaar is, is de navolging de juiste verhouding tot Hem. Navolging is gebonden aan de Middelaar, en waar op de juiste manier over de navolging wordt gesproken, daar wordt over de Middelaar Jezus Christus, de Zoon van God, gesproken.’ 

Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

Bidden en danken

  • We bidden voor alle gemeenteleden die door Covid-19 in hun familiekring te maken hebben met sterfgevallen of ziekenhuisopnames van familieleden. En ook voor allen die vanuit onze gemeente in de zorg werken, nu de druk op de zorg zo is toegenomen.
  • Bid om christelijke kinderwerkers in Noord-Afrika. Er is een grote behoefte aan kinderwerkers die de kinderen over de Here Jezus kunnen vertellen. (Gebedskalender Open Doors)

We vragen uw gebed voor de politieke situatie in Nicaragua waar veel oppositieleden gevangen zitten en er geen vrijheid van mening is. Dat zorgt ook voor spanningen in kerken, omdat de regering controle wil krijgen over het handelen en de projecten van de kerk. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de Vierde Adventszondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Na een revalidatieperiode in Waerthove mocht mw. M.P. Stam – van Vliet weer thuiskomen.

Dhr. H.G. Molenaar verblijft nog steeds in het ziekenhuis te Leeuwarden in verband met Covid. Daarbij heeft hij een longontsteking gekregen. Hoewel hij langzaam vooruit gaat, is de situatie nog zorgelijk, zodat overplaatsing naar een ziekenhuis (nog) niet mogelijk is.

Afgelopen maandag werd dhr. J. Kroon geopereerd aan zijn blaas. We hopen dat de operatie voorspoedig is verlopen en dat verdere behandelingen tot een minimum beperkt kunnen worden.

Terwijl we op deze plaats namen noemen, weten we dat tal van zaken niet met name genoemd kunnen worden. De zorgen zijn er echter niet minder om, al is het soms van geheel andere aard. Zorgen om een sluimerende ziekte, zorgen van psychische of relationele aard; verlies van dierbaren of ook het grote verdriet om wegen die worden gegaan door kinderen, kleinkinderen of juist door ouders. Dat u en jij voortdurend de toevlucht mag nemen tot de God van alle genade. Want groter dan de Helper is uw nood toch niet?

Giften

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de kerk.

Huwelijksjubileum

Op 22 december hoopt het echtpaar Van Houwelingen – Muilwijk 60 jaar getrouwd te zijn. In 1961 werd hun huwelijk door ds. J. Bakker kerkelijk bevestigd met de woorden uit Efeze 3: 20. In de afgelopen 60 jaar is dit Woord bevestigd. De Heere heeft boven bidden en denken tot hiertoe nog voor en met elkaar gespaard en dat zal Hij blijven doen totdat Hij het vol acht. We wensen hen samen met hun kinderen, klein- en achterkleinkinderen een fijne dag toe.

Doopzitting

Maandag 27 december wordt er doopzitting gehouden in de jeugdzaal van de Oude Kerk. Ouders die verlangen om hun kind te laten dopen, worden hiervoor uitgenodigd. Graag vooraf opgeven bij de pastorie (61 18 13) of predikant.zuid@hghg.nl . De doopdienst zal gehouden worden op zondag 9 januari 2022 om 9.30 uur.

Gelezen / gehoord

Als we onze vreugde af laten hangen van de zegeningen, de omstandigheden, dan is onze vreugde zeer kwetsbaar. Maar als onze vreugde is in Hemzelf, als onze grootste blijdschap is wie de Heere is, dan is onze vreugde bestendig.

Tenslotte

Aanstaande zondag is alweer de laatste Adventszondag. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot Licht zien. In die duisternis zijn de schaduwen van de dood aanwezig. Zowel letterlijk als figuurlijk. Vele gemeenteleden stonden in de achterliggende adventsweken op de begraafplaats om een geliefde te begraven. Maar ook daar was, ondanks het verdriet, het Licht. Wat kunnen wolken het geestelijk leven donker maken. Maar daarachter schijnt het Licht. God laat niet los wat Zijn hand begon. In de wachtkamer zitten is niet prettig, maar soms wel noodzakelijk. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja, wacht op de HEERE.

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 18 december

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 19 december

13.30-14.30 uur Zondagsschool, oefenen voor Kerstfeest

Maandag 2 december

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 21 december

9.15-11.00 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter OK

ALGEMENE BERICHTEN

HGJB-Kerstconferentie 2021 gaat door met aangepast programma

De HGJB-Kerstconferentie kan ook dit jaar niet fysiek doorgaan. Maar de jeugdorganisatie zet op 28 en 29 december wel online een alternatief programma voor de jongeren neer. Met twee inspirerende samenkomsten, concrete uitdagingen om hun geloof met anderen te delen, een boeiende HGJB-College Tour en een sing-in. De HGJB nodigt jongeren uit om samen te kijken. Met elkaar kunnen ze aan de hand van werkvormen doorpraten over het thema ‘Meet Me – een ontmoeting met Jezus’.

Nodig de jongeren in jouw omgeving uit om de HGJB-Kerstconferentie te volgen!

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 19 december 2021, vierde adventszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

15.30 uur wijk 3 Zuid, ds. M. Kreuk, Oude Tonge – Weerklank 438: 1, 2 en 3

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. D.J.W. Kok, Stolwijk (groep 1)

15.30 uur ds. H.J. Lam, Werkendam (groep 2)

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Weerklank 116: 1, 2, 3 en 6

15.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Gevangenenzorg 

2. Eigen gemeente – orgelfonds

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: A1 Thirza de Kock, A2 Natasja Hofland; B1 Jacobien Koutstaal

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Barbera Verdoold, Willemijn Verdoold

De Parel: Lenny Egas, Sanna de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 141: 3

avonddienst: Psalm 89: 9

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B)

15.30 uur ds. J.S. Heutink, Katwijk aan Zee

Collecten 

1. Evangelisatiecommissie

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Corina Rijnberg, Nadine Klop, Natasja Groeneveld

Donderdag 23 december 2021

OUDE KERK

11.00 uur ds. E. van Rooijen, Noordeloos – huwelijksbevestiging van Johan Bakker en Denise de Bruin

In het kerkblad van 10 december stond vermeld dat het kerstnummer op donderdag 23 december zou verschijnen.

Qua tijd blijkt dat echter niet haalbaar te zijn en zal het kerkblad dus vrijdag 24 december verschijnen.

Het verzoek om kopij zo vroeg mogelijk (vrijdag 17, zaterdag 18 december) in te leveren blijft van kracht!

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het kerkblad van vrijdag 24 december is een dubbelnummer voor twee weken