77-27

 Gebed voor elke dag

“De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons, bevestig het werk van onze handen over ons, ja, het werk van onze handen bevestig dat.” 

(Psalm 90: 17)

____________________________________­­­________________

 Het nieuwe jaar is begonnen. Aan het begin van het nieuwe jaar hoor je vaak allerlei goede wensen. Maar… wat zou u of jij eigenlijk wensen voor het komende jaar?

De tekst voor deze meditatie is het slotvers van psalm 90, ‘Een gebed van Mozes’. Dat is mijn nieuwjaarswens voor ons allen. Geen grote dingen. Het werk van onze handen, onze dagelijkse bezigheden. Maar wel: met God.

Mozes bidt om Gods nabijheid ín dit leven, in het dagelijkse bestaan. ‘Bevestig het werk van onze handen’ – laat dat lukken, laat dat zinvol zijn!’ Tweemaal bidt hij het zelfs, zo belangrijk is het “Ja, het werk van onze handen, bevestig dat”!

Dat mogen wij ook bidden aan het begin van het nieuwe jaar, het werk dat je doet, de school, de studie, de dagelijkse routine die we weer oppakken. De psalm zegt het met deze woorden “De lieflijkheid van de Heere, onze God, zij over ons.”. Eérst dat! 

De ‘lieflijkheid van de Heere’. Wat dat is? Dat je weet dat Hij naar je kijkt met liefelijke ogen. Altijd, ook als je aan het werk bent. De lieflijkheid van de Heere, onze God. Dat je weet van zijn liefde, van zijn genade, dat je gelooft dat Hij je aanvaard heeft en dat je altijd bij Hem terecht kunt. Als je bidt, en Hij luistert en je rust geeft en verhoort. Laat je leven steeds verbonden zijn met de Heere. Leer zijn lieflijkheid kennen. Maar ook als je niet bidt, maar wanneer je geconcentreerd aan het werk bent. Geloof is ook, dat je mag weten dat Hij er altijd is. Hij is ‘over ons’, als een koepel. Zijn liefde om je heen. Als je dáárvan weet, dan krijgt je dagelijks leven glans. Dan kun je in 2022 je taak met vreugde en inzet doen, dan krijgt het zin door Hem. ‘Je inspanning is niet tevergeefs in de Heere’.

‘Bevestig het werk van onze handen’ bidt de Psalmist. Dat wil zeggen: geef dat het er toe doet. Geef dat het méér is dan iets dat je nu eenmaal moet doen, omdat er brood op de plank moet zijn. Soms voelt het misschien zo. Maar je mag bidden: laat het er toe doen! Laat me mijn gaven inzetten in Uw wereld, Heere God!

Het werk van onze handen is veel meer dan een betaalde baan. Het geldt ook voor werk waar je je handen weinig bij gebruikt, je school of studie, als je niet werkt of bewust thuisblijft, kun je toch taken vervullen in de maatschappij; als vrijwilliger bijvoorbeeld. Al verdien je geen salaris, wie zijn taak verricht voor Gods aangezicht, die weet dat zijn of haar inspanning niet tevergeefs is in de Heere! Laat je leven steeds verbonden zijn met Hem. Leer zijn lieflijkheid kennen. Laat zijn Geest in je werken. Zóek de Here! 

Laat het geen theorie zijn, dat God ons een taak geeft, maar beleef het ook zo. Bid voor je werk, je taak en de dingen waar je tegenaan loopt. Zoek Zijn leiding bij je keuzes hierin. De Heere is er elke dag, zondag én maandag. Hij is overal, in de kerk en op het werk!

Paulus zegt het zo in 1 Korinthe 15 “Wees dan standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw werk niet te vergeefs is in de Heere.”, Waarom? Dat je weet van Jezus’ overwinning over dood en graf. Leef uit Hem! Zet je in. Doe je taken zo goed als je kunt. Wees trouw en eerlijk, wees ijverig. Besef dat je een mens bent met een taak. Zoek ernaar om die te vervullen.

Onze taak wacht, wat dat dan voor ieder van ons ook precies mag zijn. Laten we dan gáán, met inzet en vertrouwen, met het gebed uit deze psalm: ‘Sterk onze hand en zegen onze vlijt, bekroon ons werk en nu en ‘t allen tijd.’! Met onze ogen op Hem gericht. Niet omdát wij zo goed werken, maar omdat Hij de Bron is van ieder goed werk.

H.W.G. Kant

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Op de grens van een nieuw jaar

Opnieuw ligt een jaar van bijzondere omstandigheden en veel beperkende maatregelen achter ons. Misschien hadden we dit na 2020 heel anders voorgesteld, omdat we juist dat jaar als zeer uitzonderlijk hebben ervaren. Toch blijkt steeds dat het (kerkelijke) leven niet maakbaar is en we in alles afhankelijk zijn van God, onze hemelse Vader. Daarom mocht en kon ondanks dit alles veel gemeentewerk doorgaan en hoefde er geen enkele kerkdienst te worden geannuleerd! We zeggen de vele vrijwilligers die zich hiervoor inzetten en ingezet hebben hartelijk dank. Er is opnieuw heel veel werk verzet. Nieuwe en onbekende talenten en mogelijkheden zijn zichtbaar geworden. De betrokkenheid en onderlinge verbondenheid mag hierin steeds weer worden ervaren, waarbij de techniek een belangrijke schakel is geworden. We danken bovenal God dat Hij daarvoor het achterliggende jaar kracht en liefde heeft gegeven.

Op de Algemene Kerkenraad worden ieder jaar ook de werkzaamheden van diverse commissies en verenigingen binnen onze gemeente besproken. Ook wordt verantwoording gegeven van het financiële beleid. Hoewel dit grotendeels zakelijke aspecten van de gemeente betreffen, blijkt ook hierin de grote betrokkenheid en inzet van vele vrijwilligers. Hartelijk dank daarvoor!

Daarnaast mogen we weten dat al dit werk wordt gedragen door de gebeden van velen in de gemeente. Laten we hierin volharden, want op dit gebed doet God grote wonderen, ook in 2022.

Het is ons verlangen en vertrouwen dat de gemeente in al haar verscheidenheid mag blijven groeien en verdiepen in het Woord van God, tot zegen voor haarzelf en voor allen met wie zij in aanraking komt. Tot lof en eer van Gods grote Naam, Zijn werk gaat door. Een gezegend 2022 toegewenst!

Bevestiging en herbevestiging ambtsdragers AK

In de komende weken zullen verschillende, door de AK benoemde, ambtsdragers worden (her)bevestigd in het ambt. Het betreft hier de broeders C.J. Batenburg (Jeugdouderling), F.C.C. Batenburg (jeugdouderling) F. de Bruin (preses), en C.I. Pille (evangelisatieouderling). Wilt u hen, en allen die bij hen horen, gedenken in uw voorbede?

Gemeente in coronatijd

In afwachting van verdere ontwikkelingen en in navolging van de adviezen van het CIO/PKN heeft de kerkenraad de volgende besluiten genomen voor de diensten in de Oude Kerk en De Parel:

Kerkdiensten

De kerkenraden hechten er veel waarde aan om zoveel als mogelijk de kerkdiensten fysiek te laten doorgaan. Hiervoor gelden dan wel aanvullende maatregelen:

Het aantal aanwezigen in de diensten wordt afgeschaald naar 50 (exclusief ‘personeel’). Concreet is hiervoor het aantal te registreren aanwezigen per dienst op ‘meevieren.nl’ op 50 personen ingesteld.

Met ingang van het nieuwe jaar beginnen de avonddiensten weer om 18.00 uur.

Als u gebruik wilt maken van de kinderoppas in de morgendiensten, wordt u verzocht om bij het opgeven op ‘meevieren.nl’ het woord ‘oppas’ achter uw achternaam te vermelden. Afhankelijk van deze opgaven kan dan in de oppas worden voorzien.

Voorlopig gelden deze afspraken tot en met zondag 16 januari 2022.

Ten aanzien van het zingen in de kerk zijn er geen beperkingen.

Aanmelden kerkdiensten

Voor de avonddiensten in De Parel wordt in het bijzonder de jeugd in de catechisatieleeftijd, inclusief de kerngroepen, van wijk 2 en 3 uitgenodigd. Zij krijgen voorrang bij het inschrijven. Gemeenteleden kunnen zich voor deze diensten gewoon inschrijven maar komen in eerste instantie op de wachtlijst te staan. Bij voldoende ruimte krijgt u dan alsnog een plaats toegewezen. Naast het uitnodigen van deze groepen voor de avonddiensten in De Parel, zal er ook elke zondagmiddag een groep uitgenodigd worden voor een Rejoice bijeenkomst in de Oude Kerk die om 14.00 uur begint. E.e.a. zal via verschillende kanalen worden gepubliceerd, maar wij roepen hierbij met name alle ouders ertoe op deze mogelijkheden actief te stimuleren. De predikanten van wijk 2 en 3 en de jeugdambtsdragers werken nauw samen om in deze diensten de zorg voor onze jongeren, in deze bijzondere tijd, gestalte te geven.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechisaties en de zondagsschool worden de geldende regels voor het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. De belijdeniscatechese gaat in alle wijken, onder de geldende basismaatregelen, wel fysiek door.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Zolang de lockdown voortduurt, gelden voor overige bijeenkomsten en vergaderingen de afspraken die begin december 2021 zijn gemaakt.

Tot slot

Naast de hiervoor genoemde maatregelen vragen wij u dringend om steeds de algemene maatregelen van de overheid in acht nemen. We houden voldoende afstand en bij klachten blijven we thuis. De vooruitzichten m.b.t. de nieuwe coronavariant zijn zorgelijk, en daarom zullen we ook steeds de actuele situatie blijven volgen. 

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 9 januari 2022

Zondag 9 januari hoopt de diaconie een algemene collecte te houden. Door het hele jaar heen collecteert de diaconie met regelmaat voor algemene doeleinden. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden tal van organisaties ondersteund in binnen- en buitenland. Vaak gebeurt dit via het vooraf opgestelde giftenplan en noemen we bij de collecte aankondigen als voorbeeld een organisatie van dit giftenplan.

Vandaag noemen wij speciaal het werk in eigen gemeente, ook in onze eigen gemeente worden doelen, acties en mensen door de diaconie gesteund.

Dikwijls gebeurt dit onzichtbaar, maar ook in onze gemeente is steun soms hard nodig.

Mogen wij deze collecte dan ook van harte aanbevelen en wilt u het (vaak) onzichtbare werk binnen onze eigen gemeente ook opdragen in uw gebed?

Ontmoetingsavond

De huidige lockdown is door onze regering afgekondigd tot 14 januari. Op het moment dat we dit berichtje schrijven weten we nog niet waar het na deze datum naar toe zal gaan. Er is dus besloten om de ontmoetingsavond die gepland stond voor 20 januari te laten vervallen.

Het is jammer dat we elkaar in deze tijd, waarin we elkaar toch al zo weinig zien, ook op deze eerste ontmoetingsavond van 2022 niet kunnen ontmoeten.

Tevens wil de diaconie Dick Dekker en zijn vrouw hartelijk danken voor het vele werk dat zij de afgelopen jaren voor de ontmoetingsavonden mochten verrichten. Veel werk moest er achter de schermen worden verzet in het zoeken naar onderwerpen, data en sprekers. Werk dat niet zichtbaar, maar wel noodzakelijk was. Samen mochten jullie hiervoor de kracht en het enthousiasme ontvangen.

Inmiddels heeft de diaconie in Gerrit-Jan en Rika den Dunnen een opvolger voor het werk binnen de ontmoetingsavonden gevonden.Vanaf deze plaats wil de diaconie hen dan ook veel vreugde en wijsheid toewensen om de ontmoetingsavonden in de komende jaren vorm te gaan geven.

Verjaringsfonds

De opbrengst van het 3e kwartaal 2021 voor het Project 1027 Libanon-hulp voor de Naaste is € 1.060,-.

Alle gevers en geefsters hartelijk dank.

Voor het eerste kwartaal van 2022 is het nieuwe doel een project van de Stichting Shoresh. Stichting Shoresh steunt een aantal zorgvuldig gekozen kleinschalige projecten in Israël, zoals hulp aan zwangere vrouwen, verslaafden en daklozen, kansarme kinderen en voedselprojecten. Hulp waar wij van onze overvloed hen mogen en kunnen bijstaan. De giften aan projecten worden 100% uitgekeerd aan de projecten.

Mogen wij ook de komende tijd weer delen van de overvloed welke wij ontvangen?

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

In de morgendienst is er de bevestiging van br. S.M. de Bruijn en br. J. de Heer, tot ouderling. Br. J. Broer, wordt bevestigd tot diaken. Jeugdouderling C.J. Batenburg, ouderling P. de Keizer, en ouderling-kerkrentmeester A.J. Versluis, worden herbevestigd. Voor deze dienst wordt er geen groep uitgenodigd zodat enkele familieleden, van de broeders die bevestigd worden, aanwezig kunnen zijn. Dit wordt dan verder aangevuld met gemeenteleden.

In de dienst lezen we een eerste gedeelte uit de Bergrede, Mattheus 5: 1-16. De discipelen krijgen te horen dat zij het licht van de wereld zijn. Wat heeft dat ons te zeggen? We hopen het met de hulp en de leiding van Gods Geest te ontdekken. We bidden de broeders die (her)bevestigd worden een gezegende dienst toe! Laten we als gemeente met hen meeleven.

Catechisatie

Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk of volgende week de catechisaties gehouden kunnen worden. Via de app en de afkondigingen hopen we daar verder over te informeren. De belijdeniscatechisatie gaat in ieder geval wel door. We hopen met de belijdeniscatechisanten op donderdag 13 januari om 20.00 uur samen te komen.

Verkiezing diaken

De kerkenraad nodigt alle belijdende leden van onze wijkgemeente uit om schriftelijk namen in te dienen voor de openstaande vacature van één diaken. Kandidaten voor deze vacature dienen belijdend lid te zijn van onze wijkgemeente. Wanneer de voordracht ondertekend is door tien lidmaten uit onze wijk, dan is de kerkenraad kerkordelijk verplicht deze namen over te nemen. Een voordracht met minder dan tien ondertekenaars zal eveneens door de kerkenraad besproken en overwogen worden. We waarderen het als gemeenteleden hun betrokkenheid tonen door namen in te dienen. Tot uiterlijk maandag 7 februari om 18.00 uur kunnen lijsten met kandidaten worden ingeleverd bij de scriba J.Poortvliet.

Mocht voor deze openstaande vacature één naam worden ingediend, dan kan de kerkenraad deze kandidaat benoemen. Wanneer er meerdere kandidaten worden ingediend (of de kerkenraad plaatst extra kandidaten op de kieslijst), dan is een verkiezing noodzakelijk. Deze verkiezingsvergadering zal dan gehouden worden op maandag 21 februari in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur. Wil u de verkiezing van de nog openstaande vacature voor één diaken een plaats geven in uw gebeden?

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 10,- voor vluchtelingenwerk Lesbos, € 15,50 voor de diaconie, € 15,50 voor de kerk, € 10,- voor de zending en € 10,- voor de kerk (energiekosten). Vriendelijk bedankt!

Hartelijk dank

Graag wil ik ieder hartelijk danken voor de goede wensen die ik heb ontvangen middels een kaartje rondom de feestdagen en het nieuwe jaar. Wederkerig wil ik graag ieder van harte Gods zegen toewensen voor het nieuwe jaar. 

ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee

Gelezen

‘Men zegt dat iemand een ambt bekleedt, hoewel het ambt soms meer de persoon bekleedt.’

G.L. Lichtenberg (1742-1799)

Tenslotte

De feestdagen liggen al weer achter ons. Dankbaar kijk ik terug op de verschillende diensten die we mochten hebben. Wat een mooi gezicht al die kinderen in de vroege morgendienst op 1e Kerstdag. Indrukwekkend was het woord op Oudejaarsavond: ‘Maar het is nog niet het einde’ (Mattheus 24: 6). Op Nieuwjaarsdag kregen we een aanmoediging en een bemoediging mee: “Maar wie volharden zal tot het einde die zal zalig worden”. Zo mogen we verder gaan, ziende op de Heere Jezus Christus, de Leidsman en Voleinder van het geloof. Ook dit jaar mag een jaar vol verwachting zijn. Want het gaat richting Zijn komst en Zijn komst is het die ons heil volmaakt.

Verschillende gemeenteleden leefden rond de Kerst en de jaarwisseling mee met mijn moeder. Een dag voor Kerst was het precies een jaar geleden dat mijn vader is overleden. Het meeleven heeft haar erg goed gedaan en zij wil u daar hartelijk voor danken. Als gezin danken wij u en jou eveneens voor de reacties en de wensen die wij ontvingen. Wij wensen u de zegen van God toe voor het nieuwe jaar! Met een hartelijke groet ook van Cora, Lydia, David, en Juda.

ds. W.J. Westland

Meeleven

Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekte en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Andere hebben te maken met ernstige ziekten en krijgen hiervoor behandelingen. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid, elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade

“Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen” ( Psalm 62: 2 en 3)

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Aan het begin van een nieuw jaar…

zijn we gewend om elkaar de hand te schudden en elkaar een heel goed en gezegend nieuwjaar toe te wensen en na afloop van de nieuwjaarsdienst elkaar te ontmoeten in De Parel, om met die goede wensen nog even door te gaan. En als we er op nieuwjaarsdag niet bij kunnen zijn, dan schudden we elkaar op de eerste zondag die daarop volgt, alsnog de hand.

Het is inmiddels het tweede jaar, dat dit niet kan, dat we afstand houden van elkaar en slechts met een beperkt aantal mensen naar de kerk kunnen, zodat die nieuwjaarswensen als gemeenteleden onderling voor een groot deel weer achterwege blijven.

Nu dat allemaal niet persoonlijk kan, doen we dat op andere manieren. Via dit kerkblad is een manier en daarom beginnen we de berichten van onze wijkgemeente in dit blad om u namens uw gehele wijkkerkenraad, allen van harte Gods zegen toe te wensen voor dit nieuwe jaar. Dat we in dit nieuwe jaar elkaar mogen wijzen op Hem, Die op een bijzondere wijze ons altijd weer onder Zijn hoede neemt en aan Zijn Vaderhand meeneemt. Ook al weten we niet wat de toekomst ons brengt in dit jaar -misschien gaat onze weg dit jaar wel door een donker dal- één ding is zeker: Ook dan laat Hij onze hand niet los en leidt Hij ons verder naar een toekomst die vol van hoop is.

Wanneer Hij onze hand niet loslaat, laten wij dan elkaar als gemeenteleden onderling ook vast blijven houden.

Onze zieken

Verschillende gemeenteleden zijn langdurig ziek en ontvangen behandelingen.

Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden.

“Maar ík vertrouw op U, HEERE. Ik zeg: U bent mijn God! Mijn tijden zijn in Uw hand.” (Psalm 31: 15 en 16a)

Meeleven

We leven mee met het gezin van Jan en Ineke van Noordenne,  nu de moeder van Jan op 17 december jl. in De Lange Wei is overleden in de leeftijd van 96 jaar. De begrafenis heeft 23 december jl. plaatsgevonden. De Heere trooste de rouwdragende familie.

Huwelijksjubileum

Echtpaar A. van Dooijeweert – Dammers,  hoopt op 14 januari a.s. 50 jaar getrouwd te zijn. Een gouden jubileum. Wij danken met u en allen die bij u horen voor Gods trouw, een halve eeuw lang. We bidden om Zijn zegen en nabijheid bij het ouder worden.

Verkiezingen

In de verkiezingsvergadering van maandag 3 januari zijn Ad Lakerveld en Arie Slob, verkozen tot het ambt van ouderling.

Aan de verkozen broeders is gevraagd uiterlijk donderdag 13 januari a.s. hun beslissing kenbaar te maken. We bidden, dat het positieve beslissingen mogen worden en wensen hen Gods nabijheid toe. Wilt u deze broeders ook dragen in uw gebed? Namens de kerkenraad, 

Piet de Groot, scriba

Verhuisd

Woensdag 5 januari jl. is mw. L. de Haas – Brandwijk verhuisd van Verpleeghuis Lingesteyn te Leerdam naar: Zorgcentrum De Waard.

Wij wensen u Gods nabijheid in uw nieuwe woonomgeving.

Zij blijft verbonden met onze wijkgemeente en hoopt dat er t.z.t. een plaats is in Pedaja.

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens zijn bezoekwerk € 20,- voor de kerk. Hartelijke dank voor uw gift.

Pareldienst

Zondagavond 9 januari zal er een Pareldienst plaatsvinden in De Parel en de aanvang is weer op de ‘oude’ tijd om 18.00 uur.

De dienst is, zoals eerder gemeld, opengesteld voor jongeren van 11-25 jaar en deze keer zijn de 17+ leden aan de beurt. Zij kunnen de dienst bijwonen door aan te melden op hghg.nl en dan Meevieren.nl

Mochten er zaterdag 8 januari om 12.00 uur nog plaatsen over zijn dan kunnen de jongeren van 11-16 jaar zich opgeven via Meevieren.nl

We roepen alle ouders op om hun kinderen te stimuleren om aan te melden! Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Nodig daarbij gerust iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. De volgende Pareldienst is op zondagavond 23 januari met ds. Leon van den Dool uit Broek op Langedijk.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Onze gebeden om vergeving en aanneming bij God moeten altijd vergezeld gaan van oprechte voornemens en beloften van nieuwe gehoorzaamheid.’

Matthew Henry (1662-1714)

Bidden en danken

We bidden om kracht voor gemeenteleden die door psychische nood tegen dit jaar opzien en niet kunnen functioneren zoals ze zelf zouden willen.

De Chinese overheid probeert steeds vaker kerken en dominees te intimideren. Zo is een pastor beboet met een bedrag dat gelijk is aan twee jaarsalarissen, omdat hij ‘illegale’ kerkdiensten zou organiseren. In een ander geval werden christelijke activiteiten beoordeeld als sektarisch. En daardoor kon men de kerk sluiten. Bid om moed voor Chinese christenen. (Gebedskalender Open Doors)

Er zijn grote gebieden in Indonesië waar bijna geen christenen wonen. Bid dat de Heer van de oogst werkers uitzendt. Bid dat er mensen zijn die zich geroepen voelen om met deze moeilijk bereikbare groepen het Evangelie te delen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Na een geslaagde blaasoperatie is dhr. J. Kroon,  begonnen met immunotherapie om zijn immuunsysteem extra actief te maken zodat kwaadaardige cellen worden bestreden. Een behandeling die ook de nodige bijwerkingen met zich mee kan brengen. We bidden dat onze broeder zo weinig mogelijk last hiervan heeft en de therapie een zegenrijke uitwerking zal hebben. Er zijn vele zorgen en noden in de gemeente. Mensen die in het verpleeghuis zitten, mensen die in quarantaine moeten zitten of de gevolgen van het opgelopen virus nog steeds ondervinden. Daarnaast zijn er vele andere vormen van ziekte, ook psychisch. We kunnen zien dat we in een gebroken wereld leven. Laten we als gemeente ook de noden en zorgen (ook van de gemeente) neerleggen in het gebed, voor de biddende en dankende Hogepriester in de hemel. Hoezeer we het uitzeggen met Jesaja 53 en uitzingen met Psalm 103 dat de Heere Jezus ook onze ziekten op Zich heeft genomen, de werkelijkheid in het hier en nu is weerbarstig. De overwinning over zonde, ziekte en dood is voor het geloof werkelijkheid vanwege het volbrachte werk van Christus. De volkomen overwinning staat nog uit. Die komt als Hij komt. Tot die tijd weten we van het ‘reeds’ van het volbrachte werk van Christus, maar ervaren we ook het ‘nog niet’ omdat zonde, ziekte en dood bittere realiteit zijn en blijven. Maar niet zonder hoop. Christus staat garant voor een ‘levende hoop’, verwekt door Zijn levendmakende kracht in de harten van allen, voor wie Hij stierf en opstond uit de doden. “Die hoop moet al ons leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog!”

Giften

Diaken J. de Jong ontving een gift van € 20,- voor de diaconie. Ook ouderling L.J. van Gelder ontving op bezoek € 20,- voor de diaconie. Diaken G.P. Cluistra ontving van een gemeentelid een stapel vellen collectebonnen met een begeleidend schrijven erbij dat gericht was aan de diakenen en kerkrentmeesters. Na telling bleken de collectebonnen een waarde te hebben van € 684. € 342 voor de kerk en € 342,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving op bezoek een gift van € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank.

Overkomst

Vanuit de Hersteld Hervormde Kerk te Boven-Hardinxveld is met doopbewijs overgekomen naar onze gemeente Lisette Makop.

Doopdienst

Aanstaande zondagmorgen zal de Heilige Doop bediend worden aan een viertal kinderen van de gemeente. We zien met de ouders uit naar deze dienst waarin de Drie-enige God Zijn Naam verbindt aan deze kinderen.

Afscheid

Zondagavond 9 januari nemen we afscheid van de broeders P.C. Bakker, C.M. Don en R. Vlot. Ook onze kerkrentmeester P. Boogaard zal dan voor het laatst in het voorgestoelte zijn plaats innemen. Wij danken de broeders voor het werk dat zij in het midden van de gemeente en van wijk Zuid hebben verricht. En dàt op verschillende terreinen waarop zij bezig waren. Bovenal danken we de Heere Die jullie heeft gegeven wat nodig was in Zijn werk. Om zo bezig te kunnen zijn tot opbouw en zegen van Zijn gemeente en daar het goede voor te zoeken. Tot eer van Zijn Naam. Hij gedenke jullie en ook allen die bij jullie horen op de verdere levensweg.

Bevestiging

De broeders F. de Bruin, R.A.C. van Eekelen, A. de Hek, W. Huisman, M. Leenman, C.I. Pille en L.T. Veldman zullen in de avonddienst bevestigd worden in het ambt van ouderling. Broeder G. Vlot in het ambt van ouderling-kerkrentmeester en de broeders J. de Jong en W.T. Treuren in het ambt van diaken. We wensen de broeders de genade van God toe die ze nodig hebben voor hun werk in het ambt. Een genade die Hij ook wil geven op het gelovig gebed tot Hem. En waar de kerkenraad in zijn geheel ook telkens om verlegen is. Om zo samen vruchtbaar te zijn in de dienst van de Heere aan de gemeente die ons riep, Daarbij worden we hopelijk ook gedragen door uw en jouw gebed. Want wij kunnen het niet alleen.

Kerkrentmeester

Broeder E. de Vries heeft de plaats ingenomen van kerkrentmeester P. Boogaard. Aangesteld vanuit de gemeente om toe te zien dat de gelden en goederen van de gemeente op de juiste wijze worden beheerd. We wensen hem daarbij de wijsheid en kracht van de Heere toe.

Bijbelstudiekring

Donderdag 13 januari zal de Bijbelstudiekring i.v.m. de maatregelen digitaal zijn. We starten om 20.00 uur en is te volgen op ons HGHG Youtube-kanaal 3. We bereiden voor hoofdstuk 4 uit Goudaders: Gods Woord (n.a.v. Romeinen 9: 25 – 10: 21). Zijn er vragen over dit hoofdstuk, stel ze gerust – via de email of live via de chat. Een goede voorbereiding toegewenst! We hopen dat we elkaar de volgende keer in februari weer fysiek kunnen ontmoeten.

Gelezen / gehoord

‘Hier op aarde zijn we allemaal te gast, zelfs in ons eigen huis.’

Tenslotte

De kerstdagen en de jaarwisseling liggen weer achter ons. De wens en bede voor u en jou: dat de Heere Zijn hartvernieuwende genade en Zijn geloofsversterkende liefde doet blijken, ook in het jaar 2022.

Voor de laatste keer zijn dit de berichten voor onze wijk die ik heb opgesteld. Weloverwogen heb ik elke keer weer geprobeerd dit werk te doen. Dank aan allen die rondom de kerkbodeberichten corrigerend optraden. Dat was soms nodig. Fijn was het om te horen dat het geschrevene soms goed deed op de weg, waarop moeite ,verdriet, maar ook vreugde ons deel is.

Namens de kerkenraad groeten we iedereen en wensen jong en oud een goede zondag,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 8 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek – kb

Zondag 9 januari 

Géén zondagsschool

Maandag 10 januari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 11 januari

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling, verzamelen achter de Oude kerk

Woensdag 12 januari

9.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

Donderdag 13 januari

20.00 uur Bijbelstudiekring wijk Zuid (digitaal)

ALGEMENE BERICHTEN

Organist gezocht 

Voor de weeksluitingen in De Lange Wei op vrijdagmiddag wordt dringend een organist gezocht. De tijd is vrijdagmiddag van 15.30 tot 16.15 uur. Aanmelden kan bij Engelien de Boon, jaapenengelien@hotmail.com

Kindergebedsboekje – Week van gebed 2022

‘Licht in het duister’, is het thema voor de Week van gebed in 2022. Tijdens deze week van 16 tot en met 23 januari staan christenen vanuit de hele wereld stil bij de ster van Bethlehem. Een licht dat schijnt in het duister en de weg wijst naar Jezus. Doe mee en geef als gezin deze week extra aandacht aan gebed. Aan de hand van een handig kindergebedsboekje sta je elke dag stil bij een Bijbelverhaal dat ons meer vertelt over het Licht van de wereld. De HGJB heeft aan dit kindergebedsboekje meegeschreven. Kinderen krijgen een prikkelende vraag om over na te denken (en over te praten). Daarnaast bevat het boekje verwijzingen naar video’s, luistertips, knutselwerkjes en experimenten. Uiteraard bevat iedere dag ook een onderwerp om voor te bidden en diverse voorbeeldgebeden. Bestel het kindergebedsboekje via de webshop HGJB.kameel.nl

Gebed voor het jeugdwerk HGJB

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.

Dank voor de jongeren die de HGJB mocht bereiken met de (online) HGJB-Kerstconferentie.

Dank dat we jongeren mochten bemoedigen en toerusten in hun geloof en dat we hen mochten uitdagen om dit ook uit te dragen.

Bid voor jongeren die geraakt worden door de coronamaatregelen. Die het lastig vinden dat alles wegvalt, zich eenzaam en alleen voelen. Bid dat zij zich geliefd en gezien voelen.

Het is onzeker hoe de coronacijfers zich ontwikkelen en welke maatregelen er nog genomen gaan worden. Bid dat we als HGJB manieren blijven vinden om jongeren te inspireren en toe te rusten in geloof, hoop en liefde.

Bid voor alle jeugdwerkleiders en ouders dat zij inspiratie en wijsheid krijgen, zodat ze manieren vinden om in verbinding te blijven met kinderen, tieners en jongeren. Bid dat ze samen het geloof kunnen voorleven en doorgeven.

Toerustingsmomenten Vakantie Bijbel Werk 

In februari organiseert de HGJB vier toerustingsmomenten voor het Vakantie Bijbel Werk 2022. Laat je onderdompelen in het nieuwe thema tijdens de toerustingsdag op 12 februari. Een programma met uitgebreide informatie over het nieuwe thema, een Bijbelstudie en volop inspiratie staat voor je klaar. Daarnaast is er keuze uit interactieve workshops en kun je de nieuwe knutselwerkjes bekijken.

Komt de dag niet uit? Dan biedt de jeugdorganisatie op 4 en 8 februari twee avonden met een compacter, maar alsnog afwisselend programma. Daarnaast is er op 16 februari ook een online avond, waarin de belangrijkste informatie wordt toegelicht. Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/VBW

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 9 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – bediening Heilge doop – HC 41

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – bevestiging ambtsdragers

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – bevestiging ambtsdragers

18.00 uur ds. D. Breure, Kockengen (groep 2A)

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. C.H. Bax, Ede

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M.C. van Pelt, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen 

2. Eigen gemeente – Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – onderhoud kerkelijke gebouwen

Kinderoppas

Nieuwe Kerk: Gera Ritmeester, Rhode Quist, Suus Muilwijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 79: 7

avonddienst: Psalm 80: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – afscheid / herbevestiging ambtsdragers (groep B)

15.30 uur ds. M.B. van den Akker, Nieuwerkerk aan den IJssel

Collecten 

1. Stichting Friedensstimme

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Elise de Haas, Jolanda de Bruin, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.