77-29

 “Velen zeggen…?” 

 (n.a.v. Ps. 4: 7)

____________________________________­­­________________

 Wat of wie heeft de meeste invloed in uw leven? Gods woord laat er geen twijfel over bestaan dat er allerlei machten om ons heen zijn, die ons geen goed doen. Daar is veel over te zeggen. Maar let ook eens op de stemmen, die klinken om je heen en in de ruimte van je innerlijke leven. ‘Velen zeggen…’ Zou dat niet een van de grootste invloeden zijn in onze tijd, in het denken, doen en laten van mensen, gelovig en ongelovig: ‘Wat velen zeggen…’?

De Psalmdichter ervaarde dat van heel dichtbij. “Een Psalm van David”, staat er boven Psalm 4. Tegelijk is het een Psalm die ons gegeven is om (dagelijks) te bidden. Het is verassend wat deze Psalm doet, als je er dieper in zoekt door te dringen. De Psalm legt je hart bloot. Al lezend maakt deze Psalm je bewust van het krachtenveld waarin je als gelovige je weg gaat. Een krachtenveld van vele stemmen die schreeuwen of fluisteren en ons willen overtuigen. Ze maken ons kwetsbaar. Het zijn de stemmen van velen die zeggen: “Wie zal ons het goede doen zien?”

De Psalmdichter herkent deze vraag. Een vraag die hem door anderen wordt gesteld in tijden van benauwdheid (vs.2). Wat dat laatste was, staat er niet bij. Het kan zoveel zijn; ziekte, zorgen, angst, vijanden, onzekerheid, verlies. Hij ervaart in ieder geval beklemming. Hij kan er zichzelf niet uit redden. Te midden van dit alles stelt hij zijn vertrouwen op God. Hij spreekt dit ook uit; “de HEERE hoort als ik tot Hem roep.” Dat is de ervaring die hij heeft opgedaan in zijn leven.

Het is een reactie op die stemmen van velen die zeiden: “Wie zal ons het goede doen zien?” Een openlijke vraag waarop het antwoord al duidelijk was: ‘Niemand, ook God niet!’. Het is deze stem van de twijfel die ons onzeker en somber maakt. Een stem die ook om ons heen klinkt in de samenleving. Het vertrouwen in de overheid is laag. Er wordt getwijfeld aan allerlei informatie en onderzoek waar ‘deskundig’ en ‘wetenschappelijk’ voor staat. Je kunt in het leven ‘ontzet’ raken door allerlei narigheid, onrust in de wereld of diep ingrijpende gebeurtenissen. En velen zeggen: “Wie zal ons het goede doen zien?”

Stemmen die ook klinken in de ruimte van ons innerlijke leven. Het zijn stemmen die je infecteren met de twijfel aan Gods nabijheid, genade en zorg voor jou, als je het van de Heere verwacht. Als je innerlijk je leven aan God toevertrouwt in leven en sterven, met je zonden en zorgen, met je plannen en verlangens, met je zaken en zegeningen. Herken je de stemmen die God verdacht maken, die zeggen dat je het niet redt, dat het vroeg of laat misloopt, dat je er uiteindelijk alleen voor staat? (vs.3) Deze stemmen maken je kwetsbaar. Voor die stemmen moet je niet weglopen, dan achtervolgen ze je. Je moet ze van antwoord voorzien. Het antwoord ontvang je in deze Psalm.

De Psalmdichter neemt ons in zijn antwoord mee naar de stilte (vs.4b), waar hij omhoog ziet en zegt: “Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!” (vs.5). Wanneer God Zijn aangezicht verheft over ons, zijn we geborgen in Zijn barhartigheid en trouw. Wat dat betekent, zien en leren we in de Persoon en woorden van Jezus Christus, God met ons. Gekruisigd om onze zonden weg te nemen, en opgewekt om ons te laten delen in de liefde van de Drie-eenheid, dat is het eeuwige leven. Wie op Hem vertrouwt, kan in ‘vrede gaan liggen’ en mag zich veilig weten in Gods liefde, leiding en bescherming in zijn of haar leven.

Laat daarom wat “velen zeggen” aan je voorbijgaan en richt je op de HEERE, Hij alleen heeft recht van spreken, want Hij alleen heerst over ons leven. Ben je moe van al die stemmen en mensenmeningen? Je mag weglopen onder het juk van wat “velen zeggen” en schuilen bij de Eeuwige. En waar Psalm vier dieper doordringt in ons hart, leren we precies dit!: Het erkennen van je eigen kwetsbaarheid, twijfels en angsten, maar ook het stille opzien naar God en het vertrouwen op Hem!

Dat vertrouwen groeit wanneer je je hart bezaait met deze Psalmwoorden. Woorden van God, door de Geest (in)gegeven, in een onzekere wereld, in een kwetsbaar bestaan. Laten we dan Hem toe, ons met het licht van Zijn Geest te bestralen. In de stilte, lezend, met een luisterend oor.

ds. P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Update aangaande nalatenschap

Graag doen we als diaconie opnieuw verslag van de besluiten in het afgelopen jaar met betrekking tot de middelen die beschikbaar kwamen uit de nalatenschap die we eind 2014 ontvingen.

Een deel van de beschikbare middelen is ondergebracht bij OIKOCredit, een internationale organisatie die zich bezighoudt met het verstrekken van microkredieten aan kleine ondernemers in ontwikkelingslanden.

Samenvattend werd in het kalenderjaar 2021 aan de volgende organisaties en projecten een bijdrage toegekend:

Binnenland:

Stichting Buitenhof, Leger des Heils, Dak- / thuislozen Dordrecht, Mission Bethlehemkerk Den Haag, Siris-VBOK, St Gave (vluchtelingen)

Buitenland:

GZB (ziekenhuis in Congo), Roemenië (Diakonia, studenten), Bosnië (Moj Bliznji), Griekenland (Lesbos), Afrika (Droogte), Birma, Jemen, Israël (Aleh), Zuid-Afrika (Lea Luiten), Uganda (Amy de Jong), Peru (fam. Hazendonk), Brazilië, Haïti, Afghanistan, Malawi.

Met grote dankbaarheid weten wij ons als College van diakenen bevoorrecht om op deze wijze diaconale projecten en organisaties te kunnen ondersteunen. Deze taak wordt voorbereid door een Commissie waarin ook gemeenteleden zitting hebben. We bidden om Gods zegen over deze donaties, opdat ze velen tot zegen zijn.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

ACTIE KERKBALANS 2022

Komende week (23 t/m 28 januari) wordt de envelop met uw gift of toezegging door onze vrijwilligers weer bij u thuis opgehaald.

Mocht u deze hebben gemist, dan kunt u de envelop door de bus doen op het Kerkelijk Bureau. Uw toezegging kunt u ook naar ons mailen.

‘GEEF VANDAAG VOOR DE KERK VAN MORGEN’

Dankzij uw bijdrage kan onze gemeente voortbestaan. Mogen we weer op u rekenen?

Vragen over de actie kerkbalans? Mail naar: kerkelijkbureau@hghg.nl of kerkrentmeester202@hghg.nl

Of bel: 0184-61 10 36 (ma/do/vrij morgen)

College van Kerkrentmeesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Mw. J.P. Dankers – van ’t Verlaat uit zorgcentrum Pedaja, werd vanwege een val opgenomen in het ziekenhuis. Inmiddels is zij thuis en gaat het naar omstandigheden bijzonder goed. Mw. L. Paans – van Houwelingen, werd in het ziekenhuis opgenomen voor een knieoperatie. We hopen dat de operatie mag slagen en bidden om geduld en kracht in de periode van herstel. We leven mee met gemeenteleden die weduwe of weduwnaar geworden zijn. Wat kunnen het gemis en de stilte intens zijn. De Heere geve kracht en moed om voort te gaan. De dichter van psalm 139 zingt: “HEERE, u doorgrondt en kent mij. U kent mijn zitten en mijn opstaan, U begrijpt van verre mijn gedachten” (Psalm 139:1 en 2)

Kring Geloofsopvoeding

Er stond voor donderdag 27 januari een kringavond gepland. Deze gaat vanwege de coronamaatregelen niet door. We hopen dat deze kringavond in het voorjaar kan plaatsvinden.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 80,- voor de kerk, € 40,- voor de diaconie en € 30,- voor de zending. Br. K. Ruitenberg ontving € 20,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Tenslotte

Komende zondag ga ik in de avonddienst voor in de Oude Kerk. In de verkondiging denken we dan na over zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus. Daarin gaat het over de woorden: “U zult niet stelen”. De catechismus maakt duidelijk dat daarin een gebod en een verbod ligt.

In de Nieuwe Kerk is er zondagavond met ds. P. van de Voorde een leerdienst over het zevende gebod. Dit n.a.v. zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Een leerzame zondag toegewenst! Met vriendelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

Dhr. Piet den Breejen, is sinds donderdag 6 januari opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek. Donderdag 13 januari jl. kreeg hij de boodschap dat er kwaadaardige cellen in zijn lichaam zijn gevonden. Hij verblijft nog in het ziekenhuis en er wordt verder onderzocht welke behandeling mogelijk is. We bidden voor hem en ook voor zijn vrouw, kinderen en verdere familie.

We bevelen de zieken, ook de niet bij naam genoemden en allen die om hen heen staan in uw voorbede en meeleven aan.

O God, blijf niet ver van mij; mijn God, kom mij spoedig te hulp.” (Psalm 71: 12)

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 6 februari in de Oude Kerk, aanvang 9.30 uur. In deze dienst gaat ds. M. Dubbelman voor. Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk zaterdag 22 januari aanmelden bij ds. M. Dubbelman. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Verkiezingen

Dankbaar kunnen we meedelen dat Arie Slob, zijn verkiezing tot ouderling mocht aannemen. De kerkenraad is hiermee weer voltallig. Tijdens de avonddienst van zondag 30 januari a.s. zal er afscheid genomen worden van de broeders die de kerkenraad verlaten en ook de (her)bevestiging plaatsvinden van de broeders die in de afgelopen tijd hun verkiezing mochten aanvaarden, respectievelijk voor een nieuwe termijn zijn verkozen.

Vluchtelingenhulp Samos

Op 31 januari a.s. hopen Quinten en Marieke de Jong, voor een periode van 6 weken te vertrekken naar het Griekse eiland Samos om daar vrijwilligerswerk te gaan doen onder vluchtelingen. Ze zijn God dankbaar voor deze mogelijkheid en Zijn leiding hierin. Hem de eer! We wensen jullie een goede tijd onder Gods zegen.

Pareldienst

We herinneren jullie aan de Pareldienst van komende zondag.

De volgende Pareldienst is op zondagavond 6 februari met ds. Hans Schaap uit Rotterdam.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Niets is er zo sterk, of God kan het overwinnen.’

Matthew Meade (1629 – 1699)

Bidden en danken

  • We bidden voor het hulptransport dat deze week vanuit onze gemeente naar Prijedor in Bosnië is gegaan en voor pastor Danko die, geïnspireerd door de liefde van Christus, zich inzet voor de hulpbehoevende medemens in Prijedor en omstreken.
  • Een dankpunt vanuit het veld: “We danken de Heer voor Zijn antwoord op gebeden van gelovigen wereldwijd die bidden voor Ethiopië. Elke nieuwe broeder of zuster in Jezus Christus is een verhoord gebed.” Elke dag komen er mensen tot geloof in Ethiopië. Inderdaad reden tot dankbaarheid! (Gebedskalender Open Doors)
  • Bid voor de kerk in Turkije, een van de kleinste christelijke gemeenschappen in het Midden-Oosten. Bid voor doorzettingsvermogen voor deze kleine minderheid. Bid dat de kerk desondanks van betekenis is voor haar omgeving. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

Aanmelden kinderkoor

Doe jij weer mee? We gaan weer zingen met het kinderkoor in de kerk! Dit doen we in de kerk-school-gezinsdienst op 30 januari.

Ben jij tussen de 4 t / m 12 jaar en hou je van zingen? Heb je je nog niet aangemeld, maar doe je heel graag mee? Geef je dan alsnog op! Je kunt dan nog 1 x mee oefenen op woensdagmiddag 26 januari, van 16:00-17:00 in de Parel.

Aanmelden kan via: mbdegroot@kpnmail.nl of via whatsapp: 06 81 76 04 12.

Wij kijken weer naar jullie uit!

Marjolein en Brenda

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Preek

Aanstaande zondag staat in de morgendienst het zevende gebod centraal (n.a.v. HC zondag 41). Het zevende gebod wil waken over de heiligheid van het huwelijk. Tegelijk is het een gebod dat ook raakt aan thema’s waar jongeren tegenaan lopen. Ik denk aan de omgang met je eigen lichaam, lichamelijke intimiteit voor- of nadat je getrouwd bent, media. Met name voor jongeren breng ik daarom de preek onder de aandacht. De catechese gaf mij de gelegenheid om te luisteren hoe zij zelf deze catechismuszondag lezen. Laten we blijvend bidden om Gods leiding in de Woordverkondiging.

ds. P van de Voorde

Onze zieken

Na een lange opname in het ziekenhuis (Leeuwarden) vanwege Covid-besmetting en bijkomende longontsteking en een periode van revalidatie in Waerthove, is thuisgekomen de heer Molenaar. Er is voor zijn leven gevreesd, maar nu knapt hij op en kan hij thuis herstellen.

Mw. G. Klijn – Jongeneel, verblijft momenteel in Zorgcentrum Waerthove (afd. de Singel), waar zij de rust en de zorg ontvangt, die zij nodig heeft. We wensen haar toe, dat ze zich gedragen mag weten door de Heere, bij Wie ook haar toekomst zeker is.

Dat alle zieken mogen weten dat de Heere de moeite en het verdriet aanschouwt, zodat wij het in Zijn hand mogen geven (Ps. 10:14).

Giften

Ouderling L.J. van Gelder heeft op huisbezoek € 31 voor het verjaringsfonds en € 20 ter vrije bestemming ontvangen. 

Samen Zuid

Als het goed is, heeft u het tweede nummer van Samen Zuid ontvangen. Deze keer hebben we als thema ‘Volharding’ gekozen. Een mooi thema om elkaar te bemoedigen en aan te sporen. Volharden is het vasthouden van het geloof en leven met Hem! Daar hebben we elkaar ook voor nodig. Verschillende gemeenteleden hebben over dit thema geschreven en in hun hart laten kijken. Het is goed om elkaar te blijven bemoedigen, aan te spreken op wat u gelezen hebt en hiervan te delen met elkaar! Zo blijven we ook bij het doel van dit blad, namelijk: verbinding. Wilt u een bijdrage leveren voor een volgende keer? Laat het ons gerust weten.

Hartelijke groet,

Anja, Lia enThirze

samenzuid@hghg.nl

Kerk, School en Gezinsdienst

Zondag 30 januari is de jaarlijkse Kerk, School en Gezinsdienst. In deze week willen we samen met de scholen en in de gezinnen nadenken over het thema: Niemand is als jij. Tijdens de morgendienst willen we ook met de kinderen stilstaan bij dit thema. Om deze reden krijgen gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd voorrang bij het inschrijven voor deze dienst.

Gelezen / gehoord

‘Onze onmogelijkheden zijn Gods mogelijkheden’

Tenslotte

We mogen de Heere danken dat de coronamaatregelen weer versoepeld zijn, zodat nu alle jonge en oudere kinderen weer naar school mogen gaan.

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 21 januari 

19.30-22.00 uur Het Broodhuis

Zaterdag 22 januari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek kb

Zondag 23 januari

Zondagsschool

Maandag 24 januari

18.30-19.15 uur Weekopening Tiendwaert dhr. M.Roeland

Dinsdag 25 januari

19.00-20.00 uur Luister naar de goede Herder OK

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen achter Oude Kerk

Woensdag 26 januari

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï

Donderdag 27 januari

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja ds.B.D.Bouman

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 23 januari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J.Westland, Heid. Cat. Zondag 42

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. M.A.Kuijt, Wijk (bij Heusden) (groep 1A)

18.00 uur ds. P. van de Voorde, Heid. Cat. Zondag 41 (groep 2A)

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde, Heid. Cat. Zondag 41

18.00 uur wijk 2 Noord ds. L.L. van den Dool, Broek op Langedijk

Collecten

Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Energiekosten 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Denise Bakker, Julia van Herwaarden, Marjolein Verheul, Juliët Boon

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Rebekka Schild, Willemijn Verdoold

De Parel: Ruth Vlot, Deborah Bijkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Lofzang van Simeon: 1

avonddienst: Gebed des Heeren: 8

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep B)

15.30 uur* prop. H. de Mots, Ridderkerk 

*Tijd middag- / avonddienst onder voorbehoud

Collecten 

1. Diaconie

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Tineke de Keizer, Renske Egas, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.