77-31

 WEG ER MEE!

“U zult al hun zonden in de diepte van de zee werpen.” 

(Micha 7 : 19)

____________________________________­­­________________

 In deze dagen -rond 1 februari- worden er weer herinneringen opgehaald aan de aangrijpende gebeurtenissen, die zulke diepe sporen hebben getrokken. Het woeste water nam bezit van het land, dat in vorige eeuwen aan de macht van de zee ontworsteld was. Het werd ook een graf voor velen, die het niet konden ontlopen. Als we daaraan denken, begrijpen we, dat de zee in de Bijbel meer dan eens het beeld is van de dood, die ons als een onweerstaanbare macht meevoert naar het graf.

Nu blijkt de zee in het Woord van de Heere toch ook een andere betekenis te hebben. Dat is tot verwondering. Micha, die ‘kleine’ profeet, heeft daarover grote dingen te zeggen. In gedachten zien we hem bij de zee staan, die op sommige plekken heel diep is. Wat is daar te vinden? Wij weten het: daar zijn óók allerlei dieren, net als op het land. Alleen zien we die niet, want ze komen nooit aan de oppervlakte.

Maar die dieren zijn niet alléén. Ze hebben een heel bijzonder gezelschap: de zonden van gevallen mensen. Hoe komen die daar dan? Wel, de Heere heeft ze er zelf in gegooid. Dat is de inhoud van het evangelie, dat Micha mag brengen.

Wat zijn dat voor zonden? Dat zijn zonden van hen, over wie God zich ontfermde. Te midden van de verwording van het leven -óók tóen- waren er kennelijk mensen, die zich van die nood bewust waren. Zij leden onder het kwaad dat ze om zich heen zagen en onder de zonde, die ze in hun eigen leven zagen voortwoekeren. Die zonde is als een monsterachtig gebeuren, dat ons bedreigt, dat ons als een onoverwinbare macht wil meeslepen naar een eeuwig verderf.

Wat wij niet kunnen, dat doet de Heere. Hij pakt die zonden beet, die als een molensteen om de hals kunnen hangen en werpt ze in de zee. Letterlijk staat er: ‘Hij slingert ze van zich af, zó de zee in’. Daar zinken ze als een zware steen naar de diepte.

Ze kunnen dus nóóit meer naar boven komen. Dat wil zeggen: ze kunnen nóóit meer tot een eeuwig verderf leiden, even zeker als de Heere er nóóit meer op terug zal komen. Dat is tot een rijke en diepe troost voor allen, die met hun schuld en zonde de toevlucht tot de Heere mochten nemen. Hij heeft hen als ’t ware laten zien, dat Hij die zonden beetpakte en in de zee gooide.

Heb je er dan ook nóóit last meer van? Dat is wat anders. Al liggen die zonden op de bodem van de diepzee, onbereikbaar, dan kan de gedachte daaraan je nog genoeg benauwen. In tijden van geestelijke donkerheid of van aanvechting van de kant van de boze. Dan lijkt het wel, of die zonden nog levensgroot voor je staan en of de duivel ze allemaal boven water haalt: ‘Kijk, hier zijn ze!’

Daar komt bij, dat we dagelijks opnieuw zonde doen. Dan liggen er -om zo te zeggen- weer zonden op het strand. Dan moet de Heere ze dus weer opnieuw in de zee gooien. Welnu, dat doet Hij ook. Het Hebreeuwse woord geeft aan, dat Hij het niet éénmaal maar vele keren doet. Altijd weer opnieuw. Datzelfde Hebreeuwse woord zegt het zo mooi: ‘Hij gooit die zonden de zee in, zover als het maar kan!’

Hebt u last van uw zonden? Stapel ze dan niet op voor uw voeten maar brengt ze ‘bij de zee’ en bid en bedel: ‘Heere, werpt U ze maar in de zee. Ik kan ze niet tillen, laat stáán ze ver van mij vandaan gooien’.

Dit alles is alleen mogelijk dankzij het werk van de Heere Jezus. Die zonden kunnen op de bodem van de zee blijven liggen, omdat Hij er óók was. Dieper kon Hij niet wegzinken in de diepten van de zee.

Wonderlijk: dan zien we die zee tóch ook weer als een plaats van de dood. Net als in 1953, weet u wel. ‘Al Gods golven waren over Hem’. In de stormvloed van Gods toorn ging Hij ten onder.

Juist daardoor wordt die diepe zee een plaats, waar de zonden eeuwig kunnen blijven. Christus stond op uit de wateren van de dood, de zonden bleven achter. Ze blijven óók achter, als voorafgaande aan het laatste oordeel de zee haar doden terug geeft.

Straks is de zee er niet meer. En de zonden al helemáál niet. Dan is er de glazen zee met aan haar oevers de schare van de zangers, die het lied van Mozes en van het Lam zingen. Blijft de vraag: wáár laten wij onze zonden?

ds W.Arkeraats

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

In vervolg op de aangekondigde versoepelingen van de coronamaatregelen en de adviezen vanuit het CIO / PKN is afgesproken dat de aantallen bezoekers in de kerkdiensten weer worden opgeschaald. Met ingang van zondag 30 januari zijn er in de Oude Kerk en in De Parel weer zoveel kerkgangers welkom, die op een veilige afstand een plaats kunnen worden geboden. Concreet zijn hiervoor de aantallen beschikbare plaatsen in het registratiesysteem aangepast. Het aanmelden voor deze diensten blijft ongewijzigd via “meevieren.nl”. Voor de diensten in de Nieuwe Kerk zijn vergelijkbare afspraken gemaakt, waarover de leden van wijk 1-Oost verder worden geïnformeerd.

Ook voor het kring- en verenigingswerk is er meer ruimte gekomen. Alle bijeenkomsten kunnen weer worden georganiseerd onder de geldende basismaatregelen van de overheid. De kerkelijke gebouwen zijn hiervoor beschikbaar, een coronatoegangsbewijs is niet van toepassing voor deze bijeenkomsten.

25 jaar

Op 2 februari was het 25 jaar geleden dat kerkelijk werker R. (Rook) Verkaik werd verbonden aan de Hervormde Gemeente van Giessendam / Neder-Hardinxveld. Hiermee is hij tegelijk ook 25 jaar als kerkelijk werker actief binnen de landelijke kerk. Inmiddels is hij op meerdere plaatsen actief en mag hij ook andere gemeenten dienen. Wij feliciteren hem met dit jubileum en wensen hem, samen met zijn gezin Gods zegen toe. Als gemeente danken wij hem in het bijzonder voor al die jaren van inzet en betrokkenheid en dat we ook nu nog steeds een beroep op hem kunnen doen.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Honderd handig / wie helpt?

De afgelopen weken zijn wij druk bezig geweest hónderden lapjes te sorteren en bij elkaar te voegen tot lappendekens. Dat heeft geresulteerd in ongeveer 30(!) dekenpakketten, die klaar staan om aan elkaar gezet te worden.

Wie wil ons daarbij helpen? Een gezellig werkje tijdens deze lange saaie winterdagen/-avonden en nuttig bovendien! Misschien ook leuk om samen met een ander / anderen te doen.

Pakketten kunnen opgehaald worden bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19. Tel.0184-61 10 08.

Ontvangen uit erfenis

Vorig jaar februari overleed mw. A.C. (Ans) den Breejen. Zij woonde het grootste deel van haar leven in het huis waar ze was geboren, op Nieuweweg 187. Naast een aantal legaten heeft ze bij testament bepaald dat het restant van haar nalatenschap moest worden verdeeld over 7 erfgenamen, met name genoemde organisaties. Zowel onze diaconie als onze kerkelijke gemeente waren ieder 1 van deze 7. In afwachting van de definitieve afrekening hebben zij eind vorig jaar elk € 45.000,-, als voorschot ontvangen (het grootste gedeelte van hun erfdeel).

De beide colleges hebben deze nalatenschap in verwondering en met grote dankbaarheid aanvaard. De kerkrentmeesters zullen met dit bedrag de voortgang van de eredienst en het pastoraal werk in de eigen gemeente ondersteunen. De diakenen besloten om het hen toekomende bedrag volledig te besteden aan een doel dat paste binnen de belangstelling van Ans den Breejen.

Graag willen zij hiermee een bijdrage leveren aan de financiering van de uitbreiding van de Interlakes School in Ethiopië met een aantal leslokalen, waartoe onlangs door het bestuur is besloten. Dankzij deze uitbreiding kunnen nog meer leerlingen profiteren van kwalitatief goed christelijk onderwijs.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08 

Aanstaande zondag zal de diaconie de opbrengst van de diaconale collecte bestemmen voor een project in Oeganda. In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water. Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens èn natuur. Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda via de collecte in de kerk, zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda. Deze bestemming wil de diaconie van harte aanbevelen en wilt u dit project ook meenemen in uw voorbede?

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecten en giften 2021 en toezeggingen Actie Kerkbalans 2022

Omschrijving

Ontvangen

Begroting

Saldo

Collecten in kerkdiensten

151.171

175.000

-23.829

Giften

40.547

6.000

34.547

Overige collecten

7.143

8.500

-1.357

Erfenissen en legaten

45.000

2.500

42.500

Totaal

243.861

192.000

51.861

Zeer dankbaar zijn we voor de ontvangen collecten en giften in het afgelopen jaar. Hiermee doelen we zowel op een aantal grote giften, maar zeker niet minder op de ‘twee kleine munten van een weduwe’. In verwondering mochten we ook een nalatenschap van een overleden gemeentelid aanvaarden.

Vrijwillige bijdragen 2021

In 2021 is € 390.676,- ontvangen aan Vrijwillige Bijdrage. Ook dit stemt ons zeer dankbaar. Het is ruim boven het begrote bedrag van € 350.000,- en ook boven het toegezegde bedrag van € 378.182,-. 

Vrijwillige bijdragen 2022

Afgelopen twee weken is de Actie Kerkbalans 2022 gehouden. Mede door de inspanningen van de 3 wijk coördinatoren en de vele vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd en weer ingezameld mogen we terugkijken op een geslaagde actie. Met grote dankbaarheid kunnen we vaststellen dat de gemeente ook dit jaar bereid is om het kerkelijk werk te steunen. Er is een bedrag van ruim € 392.000,- toegezegd voor de vrijwillige bijdrage in het jaar dat voor ons ligt. Eerder legden wij u een begroting voor met een aanzienlijk tekort. Dat de toezeggingen dit jaar ruim meer zijn dan wat in de begroting was opgenomen verkleint het verwachte tekort aanzienlijk. Hierdoor zijn ook in dit nieuwe jaar de middelen voorhanden om het Woord te laten verkondigen, de sacramenten te laten bedienen, de erediensten te faciliteren, het pastoraat te ondersteunen en de (kerk)gebouwen te onderhouden.

Wij bedanken de gemeente voor deze steun en danken bovenal de HEERE God, dat Hij dit geeft.

College van kerkrentmeesters

Héj!

Ben jij tussen de 18-35 jaar?

En heb jij goede ideeën?

Dan horen wij die graag!

De evangelisatie commissie is benieuwd naar jullie ideeën en voorstellen hoe we als kerk Gods goede boodschap in ons dorp kunnen delen. 

Misschien heb je de uitnodiging al in de bus gekregen. Maar hierbij anders nogmaals van harte uitgenodigd voor een ‘Brainstorm avond’

Wat? Brainstorm avond

Met elkaar nieuwe, frisse manieren bedenken hoe we onze missionaire roeping handen en voeten kunnen geven. Heb jij een idee? Kom die dan deze avond met ons delen en bespreken!

Wanneer? Donderdagavond 10 februari 2022

Om 20.00 uur (tot uiterlijk 21.30 uur) 

Waar?: De Parel

Voor wie?: Alle jongeren (ca. 18-35 jaar)

Wil jij eenmaal één avond vrijmaken om samen met ons na te denken over de toekomst van het evangelisatiewerk in onze gemeente? Dan zien we je graag! (En neem gerust iemand mee).

Mocht je nu niet tot deze leeftijdsgroep behoren, maar wel een goed idee hebben? Dan mag je dat natuurlijk ook zeker laten weten, graag zelfs. Mail dan naar: ec@hghg.nl

Voor meer informatie of bij vragen mail ons!

Namens de evangelisatie commissie,

Marco Kraaijeveld

ec@hghg.nl

PS. Mocht je verhinderd zijn (in quarantaine bijv.), mail je idee(ën) dan zeker door!

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring

Woensdagmorgen 9 februari staat er een kringmorgen gepland en willen we verder gaan met hoofdstuk 12 uit het boekje. We zijn inmiddels aangekomen in Sodom en zullen nadenken over het gedeelte uit Gen. 19: 1-14. Iedereen hartelijk welkom om 9.30 in de Parel.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Komende zondagavond staat het achtste gebod centraal in de dienst. Zondag 42 van de Heidelbergse Catechismus bespreekt dit gebod en laat ons zien dat het er ook om gaat hoe wij met onze eigen bezittingen omgaan. Wat betekent dit gebod voor ons geld en goed? Waarom is dat niet om het even? Over die vragen denken wij na in deze leerdienst. We lezen in de dienst opnieuw uit de Bergrede: Matth. 5: 42-6: 4 en 6: 19-25. We lezen daarbij 2 Korinthe 8: 1-9. Het is mooi om dat thuis vast door te nemen.

Bijbelkring

De Bijbelkring die afgelopen woensdag niet door kon gaan wordt verplaatst naar woensdag 9 februari. Aan de beurt is hoofdstuk 4 uit het boekje. We starten om 20.00 uur in De Parel.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 20,- voor de diaconie. Zelf ontving ik € 11,50 (collectebonnen) voor de kerk. Hartelijk dank!

Gelezen

‘Wij moeten het als een bijzonder voorrecht beschouwen als het ons vergund is de heilige vergaderingen (erediensten) bij te wonen, waar de gelovigen elkaar opwekken om God te dienen en Hem aan te roepen.’

Johannes Calvijn (1509-1564)

Tenslotte

Ineens was corona ook in ons gezin. Gelukkig hebben we milde klachten. Het betekende intussen wel dat de preekbeurten niet door konden gaan. Het was bijzonder jammer om niet in de Kerk, School en Gezinsdienst te kunnen voorgaan. Toch heeft het evangelie geklonken: Zoek eerst het Koninkrijk van God! Het viel mij op in de preek dat ‘eerst’ verbonden werd met ‘het beste’. Laten wij God het beste van ons leven geven!

Door corona is mijn agenda wel wat door de war gehaald. Graag had ik in de achterliggende week een heel aantal ouderen van de gemeente willen bezoeken. Op een later moment hoop ik dat zeker te doen, maar dat kan dus even duren!

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Terugblik op afgelopen zondag

Dankbaar kijken we terug op de diensten van afgelopen zondag. Dankbaar ook, omdat juist in de week ervoor er versoepelingen waren afgekondigd en we met meerdere mensen weer de diensten konden bezoeken. De morgendienst stond in het teken van Kerk, School en Gezin. Tijdens de dienst werden diverse liederen, die op school waren geleerd, gezongen door een kinderkoor o.l.v. Marjolein, terwijl we als gemeente mee mochten zingen. Jammer was het dat een paar kinderen positief getest waren op corona, zodat zij en hun ouders er niet bij konden zijn. Het thema van de preek was “Niemand is als jij” n.a.v. 1 Samuël 16: 1-13.

Tijdens de avonddienst mochten er 13 broeders in het ambt worden (her)bevestigd. Er werd afscheid genomen van drie broeders: ouderling Cees van Andel, Vierling 10, 3371 JH, jeugdouderling Erik van de Wetering, Plompencamp 31, 3371 PD en diaken Dick Klein, Wilhelminastraat 1, 3373 AR. We willen jullie bedanken voor je inzet in de afgelopen jaren. Hierin betrekken we ook Henk Leenman (bezoekbroeder van Cees van Andel) en Jannie van der Ham (bezoekzuster van Wim Hoogendoorn). De schriftlezing was uit Jesaja 40: 1-11.

Onze zieken

Dhr. Piet den Breejen is woensdag 26 januari thuisgekomen uit het ziekenhuis en wordt daar verder verpleegd.

Het duurt nog even voordat het traject van bestralingen bij mw. Ria van Wingerden – van ‘t Hoog daadwerkelijk zal beginnen. Half februari worden er eerst markers in haar long aangebracht die vervolgens moeten hechten. Daarna kan de bestraling plaatsvinden.

Huwelijksjubileum

Op donderdag 10 februari hopen Jan en Corrie Aalderink-van Daalen, 55 jaar getrouwd te zijn. Van harte gelukgewenst met dit jubileum. Wij danken met u en allen die bij u horen voor Gods trouw, ruim een halve eeuw lang. We bidden om Zijn zegen en nabijheid bij het ouder worden.

Geboorte

“Je bent Mijn kroon op de schepping en gekroond als Mijn geliefd kind.”

Op donderdag 27 januari jl. is in het gezin van Chrétien en Lydia Zonnenberg, een zoon geboren. Zij gaven hem de namen Benjamin Cornelis. Zijn roepnaam is Boaz. Boaz is het broertje van David, Jente en Ralph. We feliciteren jullie van harte met dit geschenk van God en veel zegen toegewenst bij de opvoeding van jullie kinderen!

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 6 februari zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente: Loïs Naomi (Loïs) Visser, geb. 3-12-2021, dochter van Paul en Riemke Visser, geb. 7-8-2020, zoon van Walter en Miranda van Elzelingen. De dienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman.

Gemeente in coronatijd

Nu de maatregelen weer versoepeld zijn, gebruiken we tijdens de kerkdiensten in De Parel weer beide zalen en is het niet meer nodig om tijdens de Pareldiensten de jongeren meer voorrang te verlenen. Ook als u tijdens de morgendiensten gebruik wenst te maken van de oppas, hoeft u dit niet meer te melden, omdat de oppas weer standaard aanwezig zal zijn. Wel wijzen wij u erop, dat bij binnenkomst en het uitgaan van de kerk, alsook tijdens het verplaatsen in de kerk, een mondkapje dringend gewenst is. Alleen als u vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunt dragen, bent u hiervan uitgezonderd. Laten we ons hier vooral aan houden, zodat uw mede kerkbezoekers zich niet plotseling onveilig voelen.

Herverdeling van de wijken

In de loop van de tijd is er door verhuizing e.d. een scheve verhouding ontstaan tussen de aantallen bezoekadressen door de verschillende pastorale ouderlingen. Omdat er nu 2 nieuwe pastorale ouderlingen zijn aangetreden, is dit een mooi moment om een herverdeling van de wijken toe te passen. Hieronder staat vermeld welke veranderingen hebben plaatsgevonden:

Van sectie 3 naar sectie 2: Boorstraat, Damstraat, Molenstraat, Pulsstraat, Schoolstraat, Stationsdwarsstraat, Stationsstraat.

Van sectie 4 naar sectie 2: Weideveld.

Van sectie 6 naar sectie 5: Blauwe Reiger, Grutto, Knobbelzwaan, Koperwiek, Kramsvogel, Patrijs, en Zwaluwpad.

Van sectie 7 naar sectie 3: Dreesstraat, Groen van Prinstererstraat, De Savornin Lohmanstraat, Schaepmanstraat, Thorbeckestraat-oneven, Klompéstraat, Troelstrastraat, Kuyperstraat, Lelystraat en Wibautstraat.

Van sectie 10 naar sectie 3: Claversweer alleen ‘Pedaja’.

Van sectie 10 naar sectie 4: Jacobsweer 2 t/m 72 even nrs.

Van sectie 10 naar sectie 9: Bayensweer, Claversweer excl. ‘Pedaja’, Doornsweer, Peulenstraat-Zuid, Plompencamp en Wieling.

De pastorale zorg van de secties 2 en 4 wordt door de broeders Ad Lakerveld en Arie Slob verzorgd. Bij de aanlevering van de kopij voor dit kerkblad was nog niet bekend wie van de broeders welke wijk voor zijn rekening gaat nemen. Herverdeling van de wijken is onder voorbehoud van het besluit van de kerkenraad. Dat hopen we in het volgend kerkblad bekend te maken.

Pareldienst

We mogen weer met meer gemeenteleden samenkomen en hebben ook de bijzaal weer in gebruik genomen. Er is dus voldoende plaats, ook om iemand mee te nemen. Je kunt deze dienst ook via de livestream en dus vanuit huis volgen. Nodig daarbij gerust iemand thuis uit die alleen is en / of niet gewend is om naar een kerkdienst te gaan. De volgende Pareldienst is op zondagavond 20 februari met ds. Michiel Dubbelman.

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Het geloof is de hand die Christus aanneemt, en alles van Hem ontvangt.’

Ralph Erskine (1685 – 1752)

Bidden en danken

We bidden voor de gebroken gezinnen in onze maatschappij waar de kinderen het vaak moeilijk hebben om hun plaats in de samenleving te vinden, doordat ze een stabiele (gezins)omgeving moeten missen.

‘Dit seminar wakkerde mijn liefde weer aan. Een liefde die ik kwijtgeraakt ben.’, vertelt een deelnemer aan een seminar. 25 jonge gelovigen uit zes verschillende huiskerken kwamen bij elkaar om meer te leren over de Bijbel, het christelijk geloof en vervolging. Deze seminars zijn tot grote zegen van gelovigen in Centraal-Azië. Wilt u hiervoor danken. (Gebedskalender Open Doors)

De onveiligheid in Oost-Congo duurt voort. Ook het ziekenhuis in Itendey, dat in augustus werd aangevallen door rebellen, is nog steeds gesloten. Bid voor het werkeloze personeel. Bid dat rebellengroepen hun wapens neerleggen én dat de duizenden mensen die op de vlucht zijn, weer in vrede terug kunnen naar hun dorpen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We zijn dankbaar met Rens Leenman (8 jaar) die, na 11 maanden een dagbehandeling in Utrecht te hebben gehad, weer thuis mag zijn en dat de behandelingen een goed resultaat mochten hebben. De behandeling gaat op een laag tempo verder in een ambulant traject. We bidden dat dit het resultaat nog verder zal verbeteren.

Huwelijksjubileum

Op 9 februari a.s. hoopt het echtpaar Van Wingerden – De Ruijter, 60 jaar getrouwd te zijn. Hun huwelijk werd bevestigd door ds. de Graaf in de Gereformeerd Vrijgemaakte gemeente aan de Buitendams. Ze mogen weten door de Heere te zijn samengebracht en door Hem geleid, als een Herder die zijn schapen weidt, door alle hoogte- en dieptepunten in hun leven. Wij feliciteren hen met dit jubileum en wensen hen met hun kinderen en kleinkinderen een gezellige dag toe.

Jubileum pastoraal werker

Dinsdag 1 februari mocht onze kerkelijk werker R. Verkaik gedenken dat hij 25 jaar in deze bediening werkzaam mag zijn. In die jaren zijn er heel wat gesprekken gevoerd en is er op veel momenten meegeleefd in vreugde en verdriet. Ook in onze gemeente mocht onze broeder voor velen van betekenis zijn en we zijn dankbaar dat hij tot vandaag de dag bijstand verleent in het pastoraat met de talenten die God Hem geeft. Wij wensen hem, samen met zijn vrouw Marry en de kinderen, Gods leiding en zegen toe voor de komende tijd (Ps.90: 17).

Nieuwe bezoekbroeders

De nieuwe bezoekbroeders zijn:

  1. De heer P. Versluis (wijk 3.8 van broeder W. Huisman)
  2. De heer D.A. Verlek  (wijk 3.3 van broeder L.T. Veldman)
  3. De heer J. van Tuijl  bezoekbroeder voor senioren.

We wensen de nieuwe broeders veel zegen toe op hun werk in de gemeente. Broeder W. de Nijs (bezoekbroeder voor senioren) stopt vanwege zijn leeftijd. We danken hem hartelijk voor het vele werk dat hij in de loop der jaren voor onze gemeente heeft verricht. Moge het tot een rijke zegen zijn. Verder wensen wij broeder de Nijs veel zegen en rust toe de komende jaren.

Data Heilig Avondmaal in 2022

De data voor het Heilig Avondmaal in 2022 zijn als volgt:

Zondag 20 februari, Zondag 22 mei, Zondag 4 september en Zondag 4 december. Noteer ze in uw agenda!

Belijdeniscatechese

In deze periode denken de belijdeniscatechisanten na over de vraag of zij hun ja-woord kunnen geven tegenover de Heere, Die hen roept. Je zou de vraag ook om kunnen draaien: kun je ‘nee’ zeggen? Voor sommigen is er veel vrijmoedigheid om het geloof te belijden, voor anderen is het (nog) een zoektocht. Wilt u voor hen bidden om het licht en de leiding van de Heilige Geest? De aannemingsavond staat gepland op dinsdag 22 maart.

Gelezen / gehoord

‘Het geloof is een stok om op te leunen, niet om anderen mee te slaan’ 

(Eliza Laurillard, 1830-1908)

Tenslotte

We zijn dankbaar dat we vanaf 30 januari weer met meer mensen onze kerkdiensten mogen houden. In de Oude Kerk mogen 250 mensen en in de Parel 90. Wat een zegen dat we elke zondag het evangelie mogen horen. “Want de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is” (Lukas 19 : 10).

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 5 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek – kb

Zondag 6 februari

14.15 uur Zondagschool – 

Maandag 7 februari

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen- kb

18.30-19.15 weekopening Tiendwaert

Dinsdag 8 februari

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

19.00-20.00 uur Luister naar de Goede Herder – OK

19.15 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

20.00-22.00 uur Opvoedkring wijk Zuid – 

Woensdag 9 februari

09.30 uur Vrouwenbijbelkring – 

18.45-20.00 uur Kinderclub Ithaï – 

20.00 uur Bijbelkring wijk Oost – 

Donderdag 10 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Vrijdag 11 februari

15.30-16.15 uur weeksluiting Lange Wei

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 6 februari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman, Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde, Heid. Catechismus Zondag 43

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. G. Wassinkmaat, Barneveld

18.00 uur ds. W.J. Westland, Heid. Catechismus Zondag 42

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland

18.00 uur wijk 2 Noord ds. J. Schaap, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kerk in actie 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Thirza de Kock, Anne-Lyn de Jong, Linda van Wijngaarden

Nieuwe Kerk: Miranda Batenburg, Juliette Poortvliet, Madeleine van Milligen

De Parel: Prisilla Egas, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 81:12

avonddienst: Psalm 72:7

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem (groep A)

15.30 uur* ds. J.C. de Groot, Dordrecht

Collecten 

1. Kerkenraadswerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer

Kinderoppas

Carola Klop, Nienke de Groot, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt: Deo volente, zo God het wil.