77-33

 Verlangen naar het avondmaal 

“En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden.” 

(Lukas. 22: 15)

____________________________________­­­________________

 Komende zondag staat de avondmaalstafel weer voor in de kerk. De uitnodiging klinkt: Komt want alle dingen zijn gereed. De Meester is er en Hij roept u! Verlangt u naar het avondmaal? Wanneer de Heere Jezus voor het eerst het avondmaal met Zijn discipelen viert, wordt Zijn verlangen vervuld. 

De Heere Jezus weet dat Hij bijna gevangen genomen wordt en gaat sterven. Maar voor het zover is wil Hij eerst in alle rust met Zijn leerlingen Pascha vieren. Daarom stuurt hij twee discipelen naar de stad. Zij zullen een man tegenkomen met een kruik op zijn hoofd en die zal hen een bovenzaal wijzen. Daar moeten zij de maaltijd voorbereiden. Een poosje later komt de Heere Jezus met Zijn discipelen. Wanneer ze rond de tafel zitten zegt Jezus: “Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat ik ga lijden”. 

Het verlangen van de Heere Jezus is vurig en intens. Hij heeft er echt naar uitgekeken, er sterk naar verlangd. Het is voor Hem een hoogtepunt! Niet zozeer om nog een keer met de discipelen samen te zijn. Ook niet omdat deze avond anders is dan andere avonden en het feest van de bevrijding uit Egypte wordt gevierd. Het hart van Jezus hunkert naar dit Pascha. Dit wordt een Pascha als nooit tevoren. Op een gegeven moment staat de Heere Jezus op. Hij neemt het brood, het brood dat verwijst naar het slaventijdperk in Egypte. En van dat gebroken brood zegt Hij dat het Zijn lichaam is. Van de wijn die verwijst naar de verlossing uit Egypte, zegt Jezus: “Dit is het nieuwe testament in mijn bloed” (Lukas 22: 20). Jezus maakt duidelijk dat door Zijn bloed het nieuwe verbond tot stand komt (vergelijk Jeremia 31: 31-34). Daardoor is er vergeving van zonden en vernieuwing van het leven. De Heere Jezus geeft hiermee aan dat Hij gaat lijden en sterven en wat het doel daar van is. Hij laat weten waarom Hij zich straks gevangen laat nemen en gekruisigd zal worden! Nu Hij het brood breekt en de beker van de verlossing deelt, komt de vrucht van Zijn lijden en sterven in beeld! Daar heeft Hij zo sterk naar verlangd! Daarom heeft Hij initiatief genomen voor dit avondmaal. De Heere Jezus is inmiddels in de hemel. Maar Hij heeft Zijn kerk de opdracht gegeven om telkens weer het brood te breken en de wijn te drinken. Wat voor Hem een hoogtepunt is, dat wil Hij ook vandaag voor Zijn Kerk een hoogtepunt laten zijn! Hij neemt initiatief! Door Zijn Woord en Geest bedient Hij je met brood en wijn om je te laten weten dat Hij de straf over de zonde heeft gedragen. Dat er in Hem verzoening is van alles wat er mis gaat in ons leven. En dat je om Jezus’ wil toegewijd mag leven voor God! Is het Uw verlangen om door Hem bedient te worden met brood en wijn? Om het geloof te versterken en opnieuw tot rust te komen omdat ik zie en proef dat Hij alles volbracht heeft! Beantwoord u Zijn verlangen? 

Nadrukkelijk geeft de Heere Jezus aan met wie Hij dit Pascha wil houden: “..met u..”. In vers 14 schrijft Lukas dat Jezus aan tafel aanligt en de twaalf apostelen met Hem. Die twaalf vormen de kring van mannen die straks de wereld ingaan om, in de kracht van de Geest, het evangelie te verkondigen. De Heere Jezus viert met Zijn Kerk avondmaal. Maar wie horen daar nu bij? Petrus, die hem binnen vierentwintig uur zal verloochenen. Thomas, die straks niet wil geloven dat Jezus is opgestaan. En als de Heere Jezus gevangen genomen wordt, dan nemen alle discipelen de benen en vluchten bij Hem weg. Uitgerekend met deze kring wil Hij avondmaal houden. Hen wil Hij laten delen in dat nieuwe verbond van genade en vergeving. Op voorhand mogen zij weten dat zij bij God mogen horen, dat Hij aan hun zonde niet denkt en dat Zij Hem zullen kennen! Dat is nu hoe de Heere Jezus omgaat met mensen. Laten u en jij het dan gelovig van Hem verwachten. Wat er ook gepasseerd is in je leven. Het is een vreugde voor Hem om u te laten delen in Zijn redding en genade! Laat je dan door Hem roepen en voeden, hopend en gelovend, kijkend naar Hem! Zo wordt Zijn verlangen vervuld en het uwe eveneens! 

‘Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 

mijn hart roept uit tot God, Die leeft 

en aan mijn ziel het leven geeft!’ 

(Psalm 84: 1 berijmd) 

ds. W.J. Westland 

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Op de avondmaalszondag wil de diaconie de diaconale collecte bestemmen voor een project van Project 10 27 in Nicaraqua.

Nicaragua is het armste land van Latijns-Amerika. Het onderwijs is gratis, maar veel kinderen leren weinig op school: de leerkrachten zijn vaak afwezig, klassen zijn overvol (meer dan 60 kinderen) en de kwaliteit laat te wensen over. Hierdoor lopen veel kinderen grote leerachterstand en/of maken de middelbare school niet af.

De Iglesia Reformada werkt in vijf achterstandswijken van de grote steden Managua, Masaya en Tipitapa. In deze wijken leeft meer dan de helft van de mensen in armoede en 20% zelfs in extreme armoede. Veel alleenstaande moeders die er alles aan moeten doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Vaak leven ze in krotten aan de rand van de wijk. De wijken kenmerken zich tevens door het hoge percentage werkelozen. Door de uitzichtloze situatie is er veel verslaving, geweld en misbruik.

De Iglesia Reformada helpt juist de kinderen en jongeren uit deze wijken. Tijdens de naschoolse opvang is er aandacht voor ieder kind, tijd voor een knuffel en een compliment. De kerken willen het licht van Jezus laten schijnen in het leven van de kinderen en tieners. Door het onderwijs, de vorming en de liefde/aandacht krijgen de kinderen weer zelfvertrouwen, zin om te leren en geloof in de toekomst.

In deze vijf achterstandswijken worden in totaal 375 kinderen en tieners in de leeftijd van vijf tot zes jaar opgevangen en ondersteund. Om iedere dag de kinderen en de tieners les te geven en te begeleiden is een groot team van pedagogen, een psycholoog en pedagoog iedere dag hard aan het werk. Daarnaast zijn er kosten van diverse activiteiten op gebied van academische vorming, bijbels onderwijs, psychosociale steun en maaltijden.

De diaconie wil dit project en doel van harte bij u onder de aandacht en uw gebed brengen.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Maandag 21 februari is er geen verkoop van collectebonnen op het Kerkelijk Bureau.

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Vrouwenbijbelkring Dorcas

Dinsdagmorgen 22 februari staat de volgende vrouwenbijbelstudie ochtend gepland. 

Om 09.15 uur zijn jullie van harte welkom in de Parel. Tijdens deze ochtend zullen we Bijbelstudie 8 ‘De Koning op de troon deelt uit’ met elkaar doornemen. 

Kinderoppas is aanwezig. Van harte welkom!

Woensdagmorgen Bijbelkring

Na een langdurige pauze vanwege corona hoopt de Bijbelkring op woensdagmorgen 23 februari om 9.30 uur weer bijeen te komen in De Parel. We behandelen de hoofdstukken 1 en 2 van het boek Jona. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, leeftijd is niet belangrijk. Kom eens luisteren en meepraten.

Peter van Wijngaarden

Uitnodiging

De mannenvereniging ‘Onderzoekt de Schriften’ heeft het genoegen u hierbij uit te nodigen tot het bijwonen van onze 87ste jaarvergadering die gehouden zal worden op woensdag 2 maart 2022 in De Parel. Aanvang: 19.30 uur.

De gastspreker op deze avond is ds. E.E. Bouter uit Hendrik Ido Ambacht met als thema: ‘Maar wat zou God van die versnipperde Kerk vinden?’

Ds. Bouter, auteur van het boek De Kerk heeft de toekomst schreef in zijn inleiding: ‘In de komende hoofdstukken zal ik laten zien dat de Kerk inderdaad bedoeld is om zichtbaar en tastbaar in de wereld aanwezig te zijn, zoals Jezus dat was. Zo is zij een baken van hoop, een belofte voor de toekomst. Zij is een moeder die ons draagt in ons geloven. Het leven van Jezus biedt ons veel doorkijkjes op zo’n tastbare Kerk, zo ontdekte ik. Dat overweldigde me. In deze doorkijkjes ontdekken we wat God met de Kerk wil. Ook gaat voor onze ogen iets open van de toekomst van de wereld, de toekomst van de kosmos. En we leren hoe we nu moeten leven, in die ene Kerk’.

De leden van de 87-jarige jonge mannenvereniging nodigen jong en oud uit deze avond bij te wonen. 

Van harte welkom.

Jeugdrubriek

Zondagsschool

In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondag 20 februari geen zondagsschool. We hopen jullie op 27 februari weer allemaal te ontmoeten.

de juffen en meesters

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Het is bijzonder dat het met mw. J.P. Dankers-van ’t Verlaat, toch weer beter gaat. Daar danken we de Heere voor! Al blijft haar gezondheidssituatie wel kwetsbaar.

Dhr. C. Poortvliet, wordt in de komende week voor een operatie opgenomen in het ziekenhuis. We leven biddend mee met de ouderen van onze gemeente. In Psalm 71 staat: “Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom. Verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat”. (Psalm 71: 9)

Herinnering ambtsdragerverkiezing

Graag herinneren wij alle belijdende lidmaten aan de stemmingsvergadering op maandag 21 februari. Deze vergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Wij hopen op een goede opkomst. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet. Men kan door maximaal twee personen worden gemachtigd om een stem uit te brengen. Wilt u deze stemmingsvergadering en de verkiesbare broeders gedenken in uw gebeden?

Heilig Avondmaal 

In twee diensten zal zondag het Heilig Avondmaal bediend worden. ’s Morgens is er de dienst van bediening Heilig Avondmaal. Terwijl de avonddienst in het teken staat van voortzetting en dankzegging Heilig Avondmaal. Anders dan eerder zijn de nummers 1 en 2 niet meer aanwezig op de zitplaatsen aan de tafel. Dat betekent dat alle plaatsen aan de tafel en in de kerkbanken (middenschip en zijbankjes) voor iedereen vrij zijn in alle bedieningen. Zij die samen of alleen naar voren komen, kunnen dus vrij hun zitplaats kiezen. Wel verzoeken wij u om 1,5 meter afstand in acht te houden. Om e.e.a. goed te laten verlopen zal ook deze keer per vak genodigd worden, zodat iedereen de gelegenheid krijgt om rustig zijn of haar plaats aan de Avondmaalstafel op te zoeken. De diakenen zijn u hierbij van dienst. 

U heeft tijdens de vorige avondmaalsviering kunnen zien dat een ouderling naast de predikant plaatsneemt. Ook komende zondag zal dit het geval zijn. Dit is om de predikant te ontlasten. Mochten er praktische zaken anders lopen of misgaan, dan kan de betreffende ouderling daarop reageren. Laten wij bidden dat alles in goede orde mag verlopen, tot eer van God en tot opbouw van Zijn gemeente!

20+ 

Het is lang geleden dat we elkaar hebben ontmoet en gesproken. Het is hoog tijd dat we elkaar weer treffen en ook fijn dat het weer kan! Zondag 20 februari 2022 dan is het zover. Je bent van harte welkom om 19.45 uur in De

Parel. Het is de zondagavond na het Heilig Avondmaal. Een mooi moment om terug te kijken en te reflecteren op de diensten. Neem gerust ander 20+ers mee. 

Leeskring ‘Vrouw Vandaag’ 

Donderdagavond 24 februari hopen we weer verder te gaan met de leeskring. Aan de beurt is hoofdstuk 4 met als thema ‘Gezin’. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar in De Parel. Ben je nog niet eerder geweest, maar wil je aanhaken? Ook dan ben je van harte welkom! Voor meer informatie kun je contact opnemen met Cora Westland.

Bijbelkring

Woensdagavond 23 februari komen we weer bijeen in De Parel. Deze keer is het vijfde hoofdstuk uit het boekje aan de beurt. Het gaat over Ruth 2:14-23. Het thema is: De goedheid van Boaz. We beginnen om 20.00 uur. U en jij van harte welkom!

Gelezen 

‘Amen, amen! Ik gelove 

Jezus geeft dat schuld noch strijd 

Immer mij die troost ontrove! 

Blijft het hier beproevingstijd, 

Uw genade 

Slaat mij gade 

‘k Weet dat Gij mijn Heiland zijt’

Rutgers (1751-1809)

Tenslotte

We lezen zondag verder uit Matthéüs 7. In de ochtenddienst lezen wij Mattheus 7: 7-12. In dit gedeelte gaat het over het gebed. De Hemelse Vader geeft goede gaven aan hen die Hem daarom vragen. In de avonddienst lezen we Mattheus 7: 13-23. In vers 18 staat dat een goede boom geen slechte vruchten voortbrengt. We zullen zien wat het betekent om vrucht te dragen voor God! U en jou een gezegende avondmaalsviering toegewenst. Laten wij met vreugde naar het huis van de HEERE gaan!

Hartelijke groet, 

ds. W.J. Westland 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We danken met mw. Dicky Alblas-de Boon, Nieuweweg 75, 3371 CK, voor haar herstel na een val. De breuk in haar knie is goed genezen.

Mw. Julia Buijk, Nieuweweg 10, 3371 CP, is vorige week opgenomen in het UMC te Utrecht en verblijft op de IC. Haar toestand is zorgelijk.

Gerson Muilwijk, Peulenlaan 28, 3371 XM, is donderdag 10 februari thuisgekomen uit het ziekenhuis.

Mw. Ina de Roover-van Wijngaarden, Jupiterstraat 2 (Tiendwaert), 3371 TE, ligt sinds januari op bed en heeft pijnlijke doorligplekken. Gelukkig is er wel verbetering.

Vorige week schreven we dat we dankbaar waren voor de verbetering in de gezondheidssituatie van dhr. Piet den Breejen, Klompéstraat 31, 3371 VS. Afgelopen week werd duidelijk dat de verbetering niet verder doorzet. Zijn situatie is nu stabiel.

“Verlaat mij niet, HEERE; mijn God, blijf niet ver van mij. Kom mij spoedig te hulp, Heere, mijn heil!” (Psalm 38: 22 en 23)

Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag 20 februari hopen we in twee morgendiensten om 9.00 uur en 11.15 uur in De Parel het Heilig Avondmaal te vieren.

Pareldienst

Commissie Pareldiensten

Citaat

‘Geschiedenis is volgens het boek ‘Openbaring’, dat in de veelheid en grilligheid van het verloop der dingen er in wezen maar één ding gebeurt: Gods wil en voornemen’. 

Dr. W. Aalders (1909-2005)

25 jaar predikant

Onze oud-predikant, ds. Albert van Blijderveen, mocht afgelopen woensdag 16 februari gedenken dat hij 25 jaar in het ambt van predikant stond. Na de zendingsopleiding werd hij in 1997 als zendingspredikant uitgezonden. Hij werd docent Nieuwe testament in San Jose, Costa Rica waarna hij in 2005 in Lima (Peru) docent werd aan het Seminario Evangelico de Lima.(SEL). Terug in Nederland werd hij op zondag 21 februari 2010 verbonden aan onze wijkgemeente. Na een zegenrijke periode nam hij begin mei 2016 afscheid van onze gemeente om naar Veenendaal (wijkgemeente Dragonder) te vertrekken, waar hij nog steeds predikant is.

We feliciteren onze oud-predikant hartelijk met dit jubileum en wensen Albert maar ook Marijke, die al die jaren naast hem heeft gestaan, ook in de komende tijd nog veel zegen toe. 

Bidden en danken

  • We danken dat we in deze crisistijd het Heilig Avondmaal mogen blijven vieren. Dat we als lichaam van Christus verbonden mogen zijn aan elkaar en samen aan Christus als het hoofd van Zijn kerk. 
  • Ook dit jaar staat Libië in de top-10 van de Ranglijst Christenvervolging. In december 2021 waren er verkiezingen. Bid dat de uitkomst van de verkiezingen leidt tot vrede in dit land. (Gebedskalender Open Doors)
  • Regelmatig hebben we pakketten naar Cuba verstuurd met medicijnen. Bijna altijd kwamen ze aan. Op dit moment is het zo dat pakketten versturen naar Cuba niet meer kan. Wilt u bidden dat die mogelijkheid er weer komt? De mensen in Cuba zijn daar echt mee geholpen! (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Mw. Sophia Jongejan-de Nijs is bezig met een intensieve revalidatie in het revalidatiecentrum Rijndam vanwege Long Covid. Het is een lange, smalle en moeizame weg voor haar, Mart-Jan en de kinderen. Laten wij met de hele gemeente de Heere smeken of zij volledig mag herstellen en of de Heere haar en haar gezin heel nabij wil zijn.

Dhr. H.G. Molenaar is, na een paar dagen thuis te zijn geweest, voor onderzoek in het ziekenhuis geweest. Hij is nu thuis, maar hij is steeds behoorlijk ziek. Men weet niet goed waar het vandaan komt. De huisarts is in overleg met de maag-, lever- en darmarts van het ziekenhuis. We bidden voor hem en zijn vrouw.

Afgelopen dinsdag heeft mw. L. van Gelder-Klijn een nieuwe knie gekregen in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem. Wij wensen haar een voorspoedig herstel toe.

Mw. M.J. Buijk-van Noordenne is na haar heup gebroken te hebben en na revalidatie in het Gasthuis Gorinchem weer thuisgekomen. We wensen beiden een voorspoedig herstel toe en dragen hen, met alle zieken die hier niet genoemd zijn, op in uw voorbede.

Heilig Avondmaal

Zondagmorgen en zondagavond zal het Heilig Avondmaal worden gehouden. ’s Morgens zal ds. P. van de Voorde het HA bedienen en ’s avonds zal ds. W. Arkeraats de bediening van het HA voortzetten en daarna de dankzegging voor het HA doen. Opnieuw worden wij als belijdende leden genodigd om de dood des Heeren te verkondigen in het midden van de gemeente. De Bijbel staat vol met uitnodigingen om tot de Heere te komen. Alle dingen zijn gereed. “De meester is er en hij roept”’ (Johannes 11: 28). “O alle dorstigen komt tot de wateren en u die geen geld hebt, kom, koopt en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.” (Jes. 55 :1). Kunt u deze uitnodigingen weerstaan als u de Heere Jezus liefheeft? Maar als u de Zaligmaker nog niet kent, zoek Hem dan en vlucht tot Hem. Hij heeft nog nooit iemand afgewezen!

Giften

Ouderling L.J. van Gelder heeft € 20,- ontvangen voor het onderhoud van de kerk, ouderling R.A.C. van Eekelen 

€ 20,- voor algemene doeleinden en ouderling L.H.Y Eskens € 50,- voor vrije bestemming.

Bijbelstudiekring

Donderdag 24 februari zal de Bijbelstudiekring weer bijeen komen in De Parel. We zijn dankbaar dat we elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten. We bereiden voor hoofdstuk 5 uit Goudaders: Gods volk (n.a.v. Romeinen 11: 1-36). Een goede voorbereiding toegewenst. We starten om 20.00 uur en wees welkom! 

Gelezen/gehoord

‘We worden genodigd niet naar dat we Christus waardig zijn, maar naar dat we Hem nodig hebben’

Thomas Boston, 1676-1732

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 19 februari

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 20 februari

19.45 uur 20+ – Nieuwe kerk

Maandag 21 februari

20.00 uur Kring voor eenvoudige Bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 22 februari

09.15-11.15 uur Vrouwenbijbelkring Dorcas – De Parel

Woensdag 23 februari

09.30 uur Woensdagmorgenbijbelkring – De Parel

18.45 uur Kinderclub Ithaï – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 1 oost – De Parel

Donderdag 24 februari

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

19.45 uur Leeskring wijk 1 oost – De Parel

20.00 uur Bijbelkring wijk 3 Zuid – De Parel

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 februari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, P. van de Voorde – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. W. Arkeraats, Hardinxveld – Giessendam – voortzetting viering en dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J. Westland – voortzetting viering en dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

09.00 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – viering Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – viering Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: Avondmaalstafel: Project 10 27 

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst 

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Liesbeth den Boer, Lydia Corbijn, Janneke de Bruin

Nieuwe Kerk: Wendy Brandwijk, Lieneke de Ruiter, Thamar Poortvliet

De Parel: Jacobien Kraaijeveld, Lieke Koutstaal, Lydia Zonnenberg, Leandra de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 68: 17

avonddienst: Psalm 146: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop (groep A)

18.00 uur ds. A.W. van der Plas, Waddinxveen

Collecten 

1. Beelduitzending kerkdiensten

2. Pastoraat

3. Diaconie

Kinderoppas

Ilse Bakker, Sijgrid Klop, Natasja Groeneveld

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

NB Het kerkblad van 25 februari is voor twee weken