77-32

Wie heeft Mijn kleren aangeraakt?

 (n.a.v. Markus 5: 25-34)

____________________________________­­­________________

We kunnen het ons amper meer voorstellen. Een grote menigte is op de been. Men staat dicht op elkaar. Er is geen doorkomen aan. Behalve voor Jaïrus waarschijnlijk. Voor deze eerbiedwaardige voorzitter van de plaatselijke synagoge ging men wel opzij… Maar niet voor die vrouw. Zij wordt slechts bij haar kwaal genoemd. Voor haar wijkt niemand. Zij moet zich door de menigte dringen, wil ze bij Jezus komen. Wij kunnen elkaar zo gemakkelijk onbewust en onbedoeld verhinderen.

Het is de zoveelste beproeving voor haar. Inmiddels lijdt ze al 12 jaar aan haar vreselijke aandoening: ze vloeit onophoudelijk. Wat dit met je doet, weet alleen een vrouw. Zij weet ook als geen ander wat de gevolgen zijn. Toen het na één, twee, talloze maanden niet ophield, kwamen de gevolgen. Gods wet (Lev. 15:19vv) verbood haar om omgang te hebben met anderen en anderen met haar. Welke gevolgen zal het gehad hebben voor haar gezin? Voor de omgang met haar man? Was hij haar trouw gebleven, of stond ze er alleen voor? Wat zouden we zelf doen? Gods wet verbood haar ook de toegang tot synagoge en tempel. Dat is moeilijk voor ons. Dat God je de toegang verbiedt. Waarom? Gods wetten leren ons dat de HEERE heilig is. Haar bloedverlies maakte haar onrein. Bloedverlies betekent dat ‘leven’ wegvloeit. Een signaal van de dood. Een gevolg van onze gemeenschappelijke zonde. De vrouw wordt hier dagelijks mee geconfronteerd. Het drijft haar naar haar Zaligmaker, Jezus.

Dat ging niet vanzelf trouwens. Het verdrietige, maar ook zo herkenbare van de vrouw is, dat ze eerst ‘overal en nergens’ te rade gaat. Al haar spaargeld ging eraan, maar het brengt geen genezing. Aangrijpend om dit van haar te lezen. Maar Markus vertelt het niet om medelijden te krijgen. We krijgen dit te lezen om ons te spiegelen. Wie vragen wij om hulp en wat brengt het ons? Natuurlijk bedoelt Markus daarmee niet dat we de dokter maar voorbij moeten lopen… maar hij stelt ons de vraag, waar we het nu ècht zoeken.

De vrouw hoort van Jezus. Dat verandert alles. Het evangelie van de Zaligmaker van zondaren brengt haar in beweging. Wat ze van Jezus hoort is genoeg. Het drijft haar naar Hem toe. Alle verboden ten spijt, worstelt ze zich door de mensenmenigte om Hem maar aan te raken. Al is het maar, zonder dat Hij het ziet of voelt. Van achteren, bij de zoom van Zijn kleren. Daar hingen bij elke Joodse man hemelsblauwe kwastjes (Num. 15:37-41). Waarom? ‘Opdat u aan al Mijn geboden denkt en die doet, en heilig bent voor uw God.’ Hier is de Heilige… daar is het haar, de onreine, om te doen.

Dat is wat geloof vermag! Als onreine je vastgrijpen aan de Heilige. Wat een voorbeeld voor ons. Wat Jezus is, hebben wij allemaal nodig. Dat vraagt God van ons allemaal. Om heilig voor Hem te leven. Zuiver en alleen voor de Heere, toegewijd aan Zijn dienst. Dan worden we genezen van de kwaal van onze zonde, zoals de vrouw van haar ziekte genezen wordt. Ze raakt Hem aan, ze stop direct met vloeien en krijgt haar kracht weer terug. Wat een wonder! Wat een vreugde en dankbaarheid zal zich dan ongetwijfeld van haar meester hebben gemaakt!

Het komt er nog niet uit. We kunnen ons dat goed voorstellen, als we ons haar situatie indenken. Maar Jezus wil haar ook daarin helpen. Hij merkte het wel, dat er kracht van Hem uitging. Hij voelt dat mensen in geloof Hem aanraken. Dat kost Hem nameloos veel energie. Dat vraagt alles van Jezus, maar wat geeft Hij graag Zijn kracht in onze zwakheid. Toch wil Hij dat de vrouw voor de dag komt. Geloof is niet om verborgen te houden, maar wil beleden worden. Gods grote daden en wonderen willen gezien worden. Daarom kijkt Jezus om Zich heen en vraagt Hij naar wat Hij allang weet. Wie heeft Mijn kleding aangeraakt?

Jezus’ vraag klinkt lang na. Wie heeft Mij aangeraakt…? Ja, deed u dat ook? Niet als de samendringende menigte die weet-ik-hoe-vaak tegen Jezus aanbotste. Maar als die vrouw, met speciale bedoelingen. Met geloof en hoop, om alles wat je van Jezus hoorde. Hij vraagt dat, om je voor de dag te roepen. Om u tot openbare geloofsbelijdenis te brengen. Om ons uit te nodigen om alles tegen Hem te zeggen. Wat is dat heerlijk en bevrijdend! Vooral om uit Zijn mond het verlossende Woord te horen. ‘Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede en wees genezen van uw aandoening.’ Ook daarom moest deze vrouw uit haar anonimiteit komen. Om als een levend en bemoedigend voorbeeld te dienen, dat iedereen die de toevlucht tot Jezus neemt in vrede mag gaan, genezen van de allergrootste kwaal: de zonde.

J.C. Breugem, v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Gesprekskring

17 februari hopen we als gesprekskring weer bij elkaar te komen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Bram van Vliet zal dan de 3e brief van Johannes behandelen. Iedereen is van harte welkom. Vanaf 19:45 uur staat koffie / thee met wat lekkers klaar. Tot dan!

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 17 februari a.s. in de Nieuwe Kerk. We mogen uitzien naar aanstaande zondag; het volgen van de opdracht van Jezus, met elkaar het Heilig Avondmaal vieren. Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, met in de kerk maximaal 120 personen. Graag daarvoor aanmelden via wijk zuid (https://meevieren.nl/hghg-wijkzuid). Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00-21.00 uur (kerk open vanaf 19.45 uur). Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt ook digitaal uitgezonden via hghg kanaal 2.

Uur van gebed

Zaterdag 19 februari denken we weer samen te komen voor een uur van gebed. Onverminderd is gebed nodig. Voor zoveel zieken in en buiten de gemeente, voor de zendingswerkers die namens ons zijn uitgegaan, voor de vervolgde kerk en voor Israël. Ook is er zoveel te danken. Het bemoedigt om met elkaar onze zegeningen te tellen en God onze dank hiervoor te brengen. Vanuit de breedte van de gemeente is een ieder hartelijk welkom: 19.00 uur in de jeugdzaal van de Oude Kerk.

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 13 februari 2022

Deze zondag is de diaconale collecte bestemd voor het kindertehuis Jemima te Jeruzalem. Al vele jaren wordt dit tehuis door ons met een collecte gesteund. Meer dan 30 jaar geleden is dit tehuis gesticht door Ed en Heleen Vollbehr 

Zij vertrokken naar de westelijke Jordaanoever om blinde kinderen te helpen. Na aankomst kwamen zij erachter dat er al veel organisaties waren om blinden te helpen, maar dat niemand zich bezighield met kinderen met een verstandelijke (meervoudige) handicap. Het echtpaar besloot een aantal in de steek gelaten, gehandicapte kinderen in huis te nemen. In 1982, op verzoek van de Israëlische regering, werd gestart met de bouw van een tehuis voor Arabische kinderen met een handicap in Bethlehem. In de loop van de jaren zijn de taken uitgebreid en wordt er naast woonzorg ook dagbesteding en thuisbegeleiding gegeven. Zorg, begeleiding en onderwijs worden geboden vanuit een christelijke overtuiging van liefdevolle betrokkenheid. In het tehuis werken lokale Arabische medewerkers samen met deskundige (in de zorg opgeleide) vrijwilligers uit diverse landen, waaronder Nederland. Al deze medewerkers worden gemotiveerd door Jezus’ woorden in Mattheüs 25: 34-40: “Voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

Met onze steun kunnen deze medewerkers de zorg aan de zwakke en blinde kinderen in Jeruzalem blijven geven. Van harte in uw gebed en vrijgevigheid aanbevolen!

Ontmoetingsavond

Na een periode waarin het door de coronamaatregelen niet mogelijk was elkaar te ontmoeten, hopen we op 17 februari weer een ontmoetingsavond met elkaar te hebben. De meditatie wordt deze avond verzorgd door ds. Dubbelman en na de pauze komt mw. A. Fokker. Zij zal een dialezing geven over de schrijver W.G. v.d. Hulst.

Wie van u kent de boeken van W.G. van de Hulst niet uit zijn of haar jeugd? Deze boekjes ‘met een boodschap’ werden met Kerstfeest uitgedeeld op zondagsscholen en ook nog in een tijd waarin het heel bijzonder was dat je een boekje kreeg. Er zijn veel mensen die deze boekjes zijn gaan sparen. Om  de herinneringen van die tijd op te halen en levendig te houden, verzorgt Annemarie Fokker een  presentatie over ‘Het leven en werk van de schrijver W.G. van de Hulst’. Natuurlijk wordt er ook voorgelezen en uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen. Ook zal er een documentaire worden vertoond waarin de bekende schrijver zelf aan het woord komt. Op de boekentafel kunt u bijna alle boeken van deze schrijver inzien, maar ook kopen, net als de nieuwe ansichtkaarten van W.G. van de Hulst junior. Een avond vol herkenning, waarop mensen weer even ‘terug in de tijd’ gaan.

Tot slot nog een herinnering voor degenen die opgehaald worden met een auto: heb er erg in dat het verplicht is een mondkapje op te doen.

Jeugdrubriek

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Censura morum

Wanneer er blokkades zijn om het Heilig Avondmaal te vieren, dan kunt u aan het begin van de week contact opnemen met de scriba of predikant om daarover in gesprek te gaan. Laten we bidden dat tijdens de avondmaalszondag alles in goede orde mag toegaan.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- en € 115 voor de kerk. Voor diaconie en zending ontving hij eveneens € 115,-. Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- en € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

‘Soms betekent gehoorzaamheid dat je bereid bent om iets schijnbaar nutteloos te doen, opdat God iets groots zal doen.’

Elisabeth Elliot (1926-2015)

Tenslotte

Zondagmorgen bereiden wij ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. We lezen in deze dienst Mattheüs 7: 1-6. Een gedeelte waarin de Heere Jezus oproept om niet te oordelen. Hij zegt er ook: geef het heilige niet aan de honden. Wat betekent dat? Met de hulp en de leiding van Gods Geest hopen we het te ontdekken. Op de avondmaalszondag willen we dan verder lezen uit Mattheüs 7. U hebt gemerkt dat we het gedeelte over het gebed in hoofdstuk 6 overgeslagen hebben. Zo God het geeft, hoop ik dat op Biddag te bepreken.

Met een hartelijke groet, ook van Cora en de kinderen,

ds. W.J. Westland

Verkiezing ambtsdragers

Vanuit de gemeente zijn voor de openstaande vacature van diaken twee namen ingediend (in alfabetische volgorde):

Dhr. G. Boer

Dhr. J. van Haarlem

De kerkenraad nodigt de belijdende leden van wijk 1 – Oost uit om de stemmingsvergadering op maandag 21 februari bij te wonen. De stemmingsvergadering zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk, aanvang 19.30 uur precies. Als u niet in de gelegenheid bent om de stemmingsvergadering bij te wonen, kunt u een ander belijdend lid machtigen om uw stem uit te brengen. Volmachtsformulieren liggen in de portalen van de Nieuwe Kerk. U kunt deze ook ophalen bij de scriba J. Poortvliet – Zijlweer 1. Men kan door maximaal twee personen gemachtigd worden om een stem uit te brengen. Wilt u de komende stemmingsvergadering en de broeders gedenken in uw gebeden?

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 6 februari zijn in de Oude kerk twee kinderen gedoopt. De preek ging over de roeping en zalving van Elisa n.a.v. 1 Koningen 19: 15 – 21. De dienst werd geleid door ds. M. Dubbelman.

Voorbereiding en viering Heilig Avondmaal

Komende zondagmorgen, 13 februari, en de daaraanvolgende week bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Op zondag 20 december hopen wij dat in twee morgendiensten in De Parel te vieren. De Heere geve ons een goede voorbereiding.

Herverdeling van de wijken

De herverdeling van de wijken is in de kerkenraads-vergadering van 31 januari jl. als volgt vastgesteld:

Van wijk 2.03 naar wijk 2.02: Boorstraat, Damstraat, Molenstraat, Pulsstraat, Schoolstraat, Stationsdwarsstraat, Stationsstraat.

Van wijk 2.04 naar wijk 2.02: Weideveld.

Van wijk 2.06 naar wijk 2.05: Blauwe Reiger, Grutto, Knobbelzwaan, Koperwiek, Kramsvogel, Patrijs en Zwaluwpad.

Van wijk 2.07 naar wijk 2.03: Dreesstraat, Groen van Prinstererstraat, De Savornin Lohmanstraat, Schaepmanstraat, Troelstrastraat, Klompéstraat, Kuyperstraat, Lelystraat, Wibautstraat en Thorbeckestraat-oneven.

Van wijk 2.10 naar wijk 2.03: Claversweer alleen ‘Pedaja’.

Van wijk 2.10 naar wijk 2.04: Jacobsweer 2 t/m 72 even nrs.

Van wijk 2.10 naar wijk 2.09: Bayensweer, Claversweer excl. ‘Pedaja’, Doornsweer, Peulenstraat-Zuid, Plompencamp, Smalweer en Wieling (oneven adressen).

De volledige indeling vindt u op onze website www.hghg.nl onder Informatie, wijkgemeente 2, Noord – adressenlijst. Ouderling Arie Slob neemt het pastoraat op zich van wijk 2.04, samen met bezoekzuster Karin IJzerman. Ouderling Ad Lakerveld verzorgt wijk 2.02, samen met bezoekbroeder Johan van Kekerix en bezoekzuster Agnes van Kekerix.

Pareldienst

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Diaken Bas de Jong ontving tijdens een kroonjarenbezoek € 20,- voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gift!

Citaat

‘God heeft ons het Evangelie gezonden, als een lied om zó te zingen, dat zondaars rust vinden.’

Thomas Boston (1676-1732)

Bidden en danken

We danken dat wij in een veilig land leven zonder oorlog, of overstromingen zoals in februari 1953 en we bidden voor de mensen die geliefden verloren hebben tijdens de watersnoodramp.

Op dit moment zijn de Olympische Winterspelen aan de gang. Chinese christenen worden in deze periode strenger in de gaten gehouden. Ook online contact met christenen buiten China houdt men in de gaten. Bid voor christenen en pastors in China, dat ze ongehinderd hun geloof mogen belijden en het evangelie kunnen delen. (Gebedskalender Open Doors)

Christenen in Nepal gaan op zaterdag naar de kerk. Helaas zijn kerken, maar ook scholen, in Nepal weer dicht vanwege oplopende besmettingen. Alles gaat weer online. Dat heeft grote impact op kinderen, gezinnen en gemeenten. Bidt u mee voor hen, dat ze moed houden? Bid ook om bescherming. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten in De Parel en de Oude Kerk of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

Connection

Woensdagavond 16 februari is er opnieuw Connection. Een avond waarin we onze God willen aanbidden met muziek en met onze gebeden. Het is ons verlangen dat met Connection de hemel de aarde zal raken en dat mensen met elkaar verbonden raken. Iedereen is welkom om 20:00 uur in de Parel, aanmelding via www.meevieren.nl is wel verplicht. Wees er snel bij, want vol is echt vol.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

We denken aan al onze zieken. Velen zitten in quarantaine vanwege covid-19, anderen zijn ernstig ziek en ondergaan chemokuren. Ook ervaren sommigen ernstige psychische nood. Laten we als gemeente voor hen bidden en hen bemoedigen. Er is reden voor bemoediging uit het Woord van God. “Voorwaar, onze ziekten heeft Hij op Zich genomen en onze smarten heeft Hij gedragen” (Jes. 53: 4a).

Voorbereiding Heilig Avondmaal

In de zondagmorgendienst van 13 februari zal de prediking vooral staan in het teken van de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal, dat gehouden zal worden op zondag 20 februari in de Oude Kerk. Hoewel heel ons leven een voorbereiding hoort te zijn om God te ontmoeten, mogen we komende week ons in het bijzonder voorbereiden om de Heere te ontmoeten aan Zijn tafel. De roepstem zal weer tot ons komen: ‘Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn en Ik zal u rust geven’ (Matth. 28:11). Kunnen we niet meer leven zonder de Heere Jezus en Zijn verlossingswerk? Laten wij dan tot Hem vluchten met al onze zonden en zorgen. Dan mogen we zeker zegen verwachten. Onderzoeken we ons hart, dan zien wij alleen maar tekort. Maar onze Zaligmaker wil ons Zijn volkomen gerechtigheid schenken uit louter genade.

Bezinning Heilig Avondmaal

In de voorbereidingsweek zal op donderdag 17 februari in de Nieuwe Kerk een bezinningsavond worden gehouden i.v.m. de viering van het Heilig Avondmaal. Gemeentebreed kan gereserveerd worden voor deze bijeenkomst via Meevieren.nl.

Giften

De kerkelijk werker R. Verkaik ontving €10,- en € 41,- aan collectebonnen voor de kerk en € 10,- contant voor de kerk.

Nieuwe bezoekbroeders

Er zijn twee nieuwe bezoekbroeders benoemd

De heer J.W. Vlot (wijk 3.5 van broeder M. Leenman)

De heer H. Wijnja (wijk 3.7 van broeder R.A.C. van Eekelen)

We wensen de nieuwe broeders veel zegen toe op hun werk in de gemeente. Dat ze het mogen doen vanuit de liefde van hun hart, zoals de laatste regel van Ps. 119 vers 83 berijmd zegt: ‘Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten.’

Gelezen / gehoord

‘Het geloof is een lege hand’ 

Maarten Luther (1483-1546)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou a.s. zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 12 februari

14.00-15.30 uur Openstelling christelijke volksbibliotheek 

Zondag 13 februari

14.15 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 14 februari

10.00-12.00 uur Verkoop collectebonnen – kb

Dinsdag 15 februari

GEEN Ora et Labora

19.15 uur Verzamelen Emmaüswandeling – OK

Woensdag 16 februari

19.30 uur Mannenvereniging – De Parel

20.00 uur Connection – De Parel

Donderdag 17 februari

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja – br. A. de Hek

19.00 uur Ontmoetingsavond – De Parel

19.45 uur Gesprekskring – OK

20.00 uur Bezinning Heilig Avondmaal – NK

Vrijdag 18 februari

19.30-22.00 uur Het Broodhuis – De Parel

15.30-16.15 uur Weeksluiting De Lange Wei

Zaterdag 19 februari

19.00 uur Gebedskring – OK

Algemene berichten

Vrijwilligerswerk coram Deo

Het grootste deel van het werk in de Herberg wordt gedaan door vrijwilligers. Meer dan 200 mensen uit het hele land komen regelmatig naar Oosterbeek om hun geloof handen en voeten te geven. Op dit moment zijn er de volgende vacatures:

Stafvervangers voor de (donderdag)avond, eens per veertien dagen

Gastvrouw voor de maandag of vrijdag, eens per veertien dagen

Keukenvrijwilliger voor de dinsdag, eens per veertien dagen

Algemeen vrijwilliger voor overdag

Vakantiewerkers (vanaf 15 jaar) in juli en augustus – twee weken

Diaconaal werkers (vanaf 17 jaar) – 5 of 10 maanden

Vrijwilligerswerk in de Herberg betekent deel uit gaan maken van de Herberggemeenschap. Samen met anderen zorg je ervoor dat gasten tot rust kunnen komen en nieuwe krachten op kunnen doen. Je kunt talenten die je hebt gekregen inzetten en verder ontwikkelen. En al doe je het er misschien niet voor, het is heel dankbaar werk. Bekijk onze website: www.pdcdeherberg.nl, bel 026 – 3342225 of mail: vrijwilligerswerk@pdcdeherberg.nl, voor meer informatie.

Herbergconcert

Zaterdag 12 maart a.s. kunt u weer deelnemen aan het voorjaarsconcert-arrangement van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, bestaande uit een wandeling en/of een concert. We gaan wandelen op de Planken Wambuis, een prachtig natuurgebied bij Ede. We ontvangen u graag vanaf 10.30 uur in het Koetshuis met een kopje koffie of thee. Om 11.00 uur vertrekken we met een verzorgd lunchpakket. Het middagprogramma biedt een concert in het Koetshuis door Marjolein de Wit op fluit en Martin Zonnenberg aan de vleugel. Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie vanaf 14.00 uur.

Kosten: volledig arrangement: € 30,-. Alleen concert: € 15,-.

Aanmelding bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur): 026-3342225. We vragen bij aankomst naar een coronatoegangsbewijs.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 13 februari 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland

– voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. M. Dubbelman

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman – voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid dr. A.A. Teeuw, Ridderkerk

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Jemima kindertehuis Jeruzalem

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas 

Oude Kerk: Lenny Egas, Naomi Veldman, Annette Teeuw

Nieuwe Kerk: Judith Meerkerk, Barbera Verdoold, Sanne Ritmeester

De Parel: Gerrie de Ruiter, Rebekka Versluis 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm Psalm 92: 1

avonddienst: Psalm 123: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J. van Dijk, Ridderkerk (groep B)

18.00 uur ds. J.C. Breugem – leerdienst HC zondag 14

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Janneke Klop, Mette Klop, Daniëlle Terlouw

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:
Deo volente, zo God het wil.