77-39

 Waak en bid

“Waak allen en bid, opdat u niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”

(Markus 14: 38) 

____________________________________­­­________________

Jezus weet dat Zijn tijd gekomen is. In deze nacht zal Hij verraden, verlaten en verloochend worden. De volgende dag is daar het kruis. De smaad van mensen. De bittere doodstrijd. Maar vooral de toorn van Abba. Hij, de Herder zal geslagen worden, zodat de schapen vrijuit kunnen gaan. Hij geeft Zich met alle liefde voor de Zijnen. Maar wat is de lijdensbeker Hem bitter. Ontzetting valt over Hem. De nood van de tijden dringt Hem tot gebed. Om Zijn wil onder die van Vader te laten zijn en blijven.

Maar wat hebben de drie discipelen eigenlijk van Jezus’ gebedsstrijd meegekregen? Toen Jezus aan boord sliep, terwijl al Gods golven en baren over hun gingen, schreeuwden ze Hem wakker. “Meester, bekommert U Zich er niet om dat wij vergaan?” (Mk. 4: 38) Nu slapen zij… Maar Jezus verwijt ze niet dat ze zich niet om Zijn angst, verdriet en ontzetting bekommeren… De discipelen slapen van droefheid en uitputting.

Dat hun ogen zijn zwaar geworden is vooral gevaarlijk voor hen zelf. Slapende discipelen, een slapende gemeente, een slapend christendom is een bedreiging voor zichzelf. Wanneer slaap je eigenlijk…? Wanneer je als gemeente niet op de uitkijk staat voor de Bruidegom. Slapen betekent dat andere dingen je bedwelmen, zodat je niet ziet wat er gaande is in de tijden… Corona is een beetje uit het nieuws. Het ene wee is voorbij gegaan… De oorlog in de Oekraine is de volgende.

Voor de discipelen de spanning van het moment. Maar je kan ook opgaan in andere dingen. Of zorgeloos leven. Als je slaapt ben je geestelijk inactief. Paulus zegt: slapen doe je ‘s nachts… maar jullie zijn niet meer van de nacht; maar van de dag; kinderen van het licht… Slapen is een uitdrukking van een levensstijl die je als het goed is, achter je hebt gelaten. Zorgen en zonden benevelen je dan niet…

Daarom zegt Jezus: ‘kunt u niet één uur met Mij waken…?’ Tegenover slapen staat waken. Jezus is niet persoonlijk teleurgesteld… maar wil ze in de strijd meenemen en laten meedoen. Geestelijk in slaap vallen is een groot probleem voor discipelen; een bedreiging voor de gemeente. Een slapend christendom ziet niet op Christus. Zijn strijd ontgaat je…

Waak en bid… Deze houding wil Jezus zien bij Zijn discipelen, Zijn gemeente en het christendom van het einde der tijden… Wakend. Op je hoede. Alert. Actief. Je weet niet wanneer, maar je weet wel dát Hij komt. Onverwacht verwacht. Als een dief in de nacht…

Hoe zal de Heere ons aantreffen? Slapend? Wakend? Daarom zegt Hij: Ontwaak, u die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten. (Efeze 5: 14). Juist nu Zijn komst dichterbij is dan ooit. Wakend – de tijden afspeurend op de signalen van Christus komst? Doorzien wat er gaande is.

Dat geldt ook voor de verzoeking. Waak en bid opdat u niet in verzoeking komt. Je weet niet waar of hoe, het kan overal vandaan komen en zich in alles verhullen. De duivel zoekt je zwakke plek wel op… of die van ons als gemeente; de vele gaten die er nu in het christendom vallen… Hij verleidt je om jouw wil boven Gods wil te plaatsen. Des te meer nu hij weet dat zijn tijd voorbij gaat en hij meer en meer de mens, de mening van de massa naar zijn hand zet.

Waak en bid… Dat is geen luxe, maar noodzaak. Niet om toeschouwer te zijn van de biddende Jezus, maar om in Zijn gebed mee te strijden. We kunnen ons niet permitteren om maar wat aan te suffen. Daar is de verzoeking en de verzoeker te ernstig voor… Wij zijn daar niet tegen opgewassen. Als je nog denkt – Petrus – ‘al zal iedereen u verlaten, ik niet…’ als je nog denkt – Jakobus en Johannes dat je de beker met Mij kan drinken; De geest is wel gewillig, je kan het wel willen… maar het vlees is zwak.

Sterk geloof kent z’n eigen zwakte. Sterk ben je alleen in de biddende Christus. Hij doorziet de tijden. Zijn uur is nu gekomen. Dit uur kan en wil Hij niet voorbij laten gaan. Want verlossen, verzoenen zal Hij! Gewillig geeft de Zoon des Mensen Zich in de handen van zondaars. Zijn blijvende liefde houdt niet alleen Petrus, maar ook de andere discipelen vast. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De wakende, biddende Jezus heeft Petrus uiteindelijk wel wakker geschud. Hij schrijft dan: “het einde van alle dingen is nabij; wees daarom bezonnen en nuchter in de gebeden.” (1 Petrus. 4: 7)

J.C. Breugem, v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 3 april

Op zondag 3 april wordt de opbrengst van de collecte bestemd voor diaconaal werk in Nederland: project ‘Van uitzichtloosheid naar hoop – steun aan vluchtelingen’. Project 10:27 werkt hiervoor samen met stichting GAVE.

Als je hebt moeten vluchten voor je veiligheid en geen zekerheid hebt over je toekomst, dan heb je iemand nodig. Iemand die je laat voelen dat je ertoe doet. Iemand die je helpt het leven weer op te pakken. Maar het steunen van vluchtelingen in Nederland is niet altijd makkelijk. Er zijn allerlei regels en ook taal- en cultuurhindernissen. Stichting Gave ondersteunt contacten tussen christenen en vluchtelingen, met o.a. praktische hulp, advies, trainingen maar ook door middel van zomerkampen voor jongeren, interculturele en meertalige Bijbelstudies, vriendinnendagen en huwelijksweekenden. Omdat we Gods liefde willen delen. Samen met kerken en vrijwilligers helpen we vluchtelingen in Nederland ‘van uitzichtloosheid naar hoop’.

We bevelen dit in uw gave en voorbede aan!

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Woensdagmorgen Bijbelkring

Woensdagmorgen 6 april om 09.30 uur hopen we weer bijeen te komen in De Parel. We lezen en bespreken de brief van Judas. Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom, leeftijd is niet belangrijk. Kom eens luisteren en meepraten.

Peter van Wijngaarden

Bijbelgesprekskring

De gesprekskring hoopt weer bij elkaar te komen op donderdagavond 7 april a.s. in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Kees Pille zal dan een inleiding houden over 1 Samuel 24 en 25 waarin we David verder volgen op zijn vlucht voor koning Saul. Best wel een actueel onderwerp met al de Oekraïense vluchtelingen in onze omgeving. Hoe onderging David zijn vluchteling zijn? Ook u of jij bent welkom op deze avond! Vanaf 19.45 uur staat koffie of thee klaar.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de leerdienst

Zondagavond ga ik voor u voor in een leerdienst. In deze dienst staat het tiende gebod centraal. We lezen zondag 44 uit de Heidelbergse Catechismus. We richten ons voornamelijk op vraag en antwoord 113. Anders dan de eerste negen geboden gaat het in het tiende gebod niet in de eerste plaats om wat je doet of niet moet doen. We worden bepaald bij ons denken en wat er leeft in ons hart. Het thema van de dienst is: Begeren en begeren is twee. Hoe krijg je een zuiver verlangen, een goede gezindheid? Daarover willen we nadenken met elkaar. Uit de Bijbel lezen we: Joz. 7: 19-23, Rom. 7: 7-14 en Fil. 3: 8-14. Het is mooi om dat van tevoren alvast door te nemen.

Bijbelkring

Woensdag 6 april komt de Bijbelkring weer bijeen om 20.00 uur in De Parel. Wilt u vooraf hoofdstuk 7 van het boekje doornemen? Dit hoofdstuk gaat over Ruth 4: 1-12. We zien uit naar een fijne avond!

Catechisaties

In de komende week zijn er de laatste catechisaties van dit seizoen. Ik kijk terug op mooie en openhartige ontmoetingen rondom het Woord van God. Dankbaar mogen we zijn voor alles wat de Heere ons hierin heeft geschonken.

Gift

Diaken P. de Keizer ontving € 20,- voor Oekraïne. Vriendelijk bedankt!

Gezamenlijke diensten op 2e feestdagen

Afgelopen periode is er tussen de kerkenraden van wijk 1 – Oost en wijk 3 – Zuid overleg geweest over de diensten op tweede feestdagen (Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag). Beide wijken willen na corona, graag weer doorgaan met het houden van één dienst in de Oude Kerk. In deze diensten wordt de liturgie van wijkgemeente Zuid gevolgd. Dat betekent dat voor de dienst een lied of een psalm uit de nieuwe berijming gezongen kan worden. In de dienst zal alleen de psalmberijming van 1773 worden aangehouden. Wij zijn blij om zo met elkaar de diensten op tweede feestdagen in te vullen en zien ernaar uit, elkaar te ontmoeten onder de verkondiging van het Woord en de aanbidding van onze Heere en Heiland, de Koning van de Kerk.

uw kerkenraad

Gelezen

‘Negen geboden hebben ons geleerd: u zult geen zonde doen; in het tiende wordt ons voorgehouden: u zult geen zonde willen. En aldus is Gods wet volmaakt.’

J. Koopmans (1905-1945)

Tenslotte

Het was bijzonder dat ds. M. Kreuk uit Oude-Tonge zondagavond onvoorbereid enkele gasten uit Oekraïne in hun taal kon toespreken. Ds. Kreuk is eerder in zijn leven betrokken geweest bij de opvang van kinderen uit Tsjernobyl en in die tijd heeft hij kennisgemaakt met de taal. Vandaar dat hij zo enkele woorden tot hen kon spreken.

Met een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 3 april zal in de Oude Kerk de Heilige Doop bediend worden aan twee kinderen van de gemeente. De dienst wordt geleid door ds. M. Dubbelman en ds. C.D. Zonnenberg. De schriftlezing is Lucas 20: 20-26, waarin Jezus voor een dilemma geplaatst wordt dat menselijkerwijs niet is op te lossen.

Feliciteren na de dienst

Gedurende de coronatijd hebben we het feliciteren na een doopdienst, vanwege mogelijke besmetting, achterwege gelaten. Aan het einde van de doopdienst willen we dit toch weer voorzichtig oppakken. Met voorzichtig bedoelen we dat we ‘handen geven’ nog even niet doen, maar zonder dit kunnen we de doopouders toch wel feliciteren of Gods zegen toewensen met de doop van hun zoon.

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 7 april a.s. om 20.00 uur in de Oude Kerk. Let op de gewijzigde locatie! U bent weer van harte uitgenodigd!

Pareldienst

Citaat

Die Christus door Zijn bloed verlost heeft, zal God door Zijn genade vergaderen.

Matthew Henry (1662 – 1714)

Bidden en danken

We bidden voor alle catechisanten, met name degenen die op dit moment voor de keuze staan om belijdenis te doen.

Sommige onderzoeksrapporten zeggen dat er vandaag de dag Syrische vluchtelingen in 127 verschillende landen leven. Bid dat christenen in deze landen de Syriërs weten te bereiken met de boodschap van vrede en van Jezus Christus op de troon. (Gebedskalender Open Doors)

Op 7 april begint de week van rouw in Rwanda waarbij de genocide van 1994 wordt herdacht. Jongeren in Rwanda waren er niet bij, maar ondervinden dagelijks de gevolgen: gebroken gezinnen, ouders met trauma’s. Dit uit zich in verslaving, zelfmoord en geen hoop voor de toekomst. Bid dat de kerk oog heeft voor jongeren, hen goed begeleidt en helpt bij traumaverwerking. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou op de zesde lijdenszondag gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Koffiedrinken na de kerkdienst

In de achterliggende periode konden veel wijkactiviteiten niet doorgaan. Gelukkig hebben we nu weer de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Daarom organiseert onze wijk op zondagmorgen 3 april na de ochtenddienst een ontmoeting onder het genot van een bakje koffie. U bent van harte uitgenodigd in De Parel.

Doopdienst

Afgelopen zondagmorgen mocht de Heilige Doop bediend worden aan een tweetal kinderen van de gemeente. De HEERE Zelf bevestigt Zijn verbond van kind tot kind (Ps. 105: 5 berijmd). In de prediking stond centraal het gebed van Bartimeüs, de blinde: “Ontferm U over mij”. Dat gebed mogen wij volhardend bidden voor onze kinderen, kleinkinderen en voor de kinderen van de gemeente. God hoort het gebed, omdat Hij als eerste naar ons toekwam om Zijn genade te laten zien in de Heilige Doop, toen we nog onwetend waren.

Belijdenis 

Met dankbaarheid en blijdschap mogen wij u meedelen dat afgelopen dinsdagavond 22 maart dertien personen door de kerkenraad zijn toegelaten om belijdenis van het geloof in het midden van de gemeente af te leggen in de avonddienst van 17 april a.s..

Gelezen / gehoord

‘Iemand wiens leven gladjes en zorgeloos verloopt, zal weinig van Gods heerlijkheid zien. Hij heeft immers weinig momenten van ‘zichzelf leegmaken’ gekend. Dank God dus als u een zware weg hebt moeten gaan. Hierdoor hebt u Gods heerlijkheid en grootheid kunnen ervaren. Uw problemen hebben u verrijkt met een rijkdom aan kennis die u niet op een andere manier had kunnen verwerven’ 

Charles Spurgeon

(Uit: Bijbels dagboek: Nieuw Elke Morgen’, 19 juli)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondag gezegende diensten.

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Vrijdag 1 april

19.30-21.30 uur Het Broodhuis – De Parel

Zaterdag 2 april

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 3 april

Na de dienst Koffiedrinken Wijk Zuid – De Parel

14.15 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 4 april

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

20.00 uur Kring voor eenvoudige bijbelstudie – De Parel

Dinsdag 5 april

09.15-11.15 uur vrouwenkring Dorcas – De Parel

19.15 uur Verzamelen Emmaüswandeling – OK

Woensdag 6 april

09.30-11.00 uur Woensdagochtend bijbelkring – De Parel

Donderdag 7 april

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

19.30-20.30 uur Het Lichtpunt – De Parel

Algemene berichten

‘Aandacht’ – bijbelpodcast voor zorgmedewerkers

Je werkt als christen in de zorg en je kunt wel wat inspiratie gebruiken. De podcast ‘Aandacht’ biedt een moment van concentratie tijdens een drukke dag, in een veeleisende werkomgeving. ‘Aandacht’, vanaf eind april 2022 in wekelijkse afleveringen te beluisteren, is het initiatief van zorgorganisatie Leliegroep en de missionaire organisatie IZB. De podcast biedt een korte overdenking (7 minuten luistertijd) geschreven en ingesproken door mensen uit de zorg: geestelijk verzorgers, afdelingshoofden, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders. Als mede-ontwikkelaar van de veelbeluisterde bijbelpodcast Eerst Dit heeft de IZB inmiddels ruime ervaring met podcasts. Lelie zorggroep, een fusie van christelijke zorginstellingen, broedde al langere tijd op een programma om medewerkers toe te rusten. Door de coronapandemie moesten de plannen in de ijskast worden gezet, terwijl juist in deze periode de behoefte aan bemoediging extra werd gevoeld. Stephan Bol van Lelie: ‘Geestelijke verzorging via een Teams-overleg werkt niet echt, terwijl de behoefte aan een stukje zingeving heel groot was.’ Inmiddels zijn ook andere christelijke zorginstellingen aangehaakt, onder andere Eleos, Accolade ProLife, GGZ De Hoop en Cedrah. Gezamenlijk leveren zij de schrijvers van de bijdragen, die een aanstekelijke mix vormen van persoonlijke observaties, beschouwingen, anekdotes en bijbelse verwijzingen. Een enkele keer komen bewoners of cliënten zelf aan het woord, en geven daarmee een kijkje in hun leefwereld. 

De podcast is bestemd voor zorgverleners binnen zowel christelijke als seculiere instellingen. Bol: ‘Je moet bijvoorbeeld ook de taal leren spreken van de niet-christelijke cliënt.’ De podcast ‘Aandacht’ kan worden beluisterd via Spotify en andere bekende kanalen, alsook via het intranet van de aangesloten organisaties.

Varia

Orgelconcert koningsdag

Op woensdag 27 april 2022 (Koningsdag) geeft Jan Peter Teeuw traditiegetrouw een orgelconcert in de Ichthuskerk te Ridderkerk (Vlietplein 1). Op het programma staan bewerkingen van vaderlandse liederen van diverse Nederlandse componisten. Naast werken van o.a. Jan J. van den Berg (‘Merck toch hoe sterck’), Gerrit Chr. de Gier (‘Gelukkig is het land’) en Cor van Dijk (‘Wilhelmus’) speelt Jan Peter ook een bewerking van zijn Ridderkerkse collega-organist Marinus Hofman over ‘Wilt heden nu treden’. Het concert begint om 14:30 uur. De deuren gaan een half uur voor aanvang open. Het is ook mogelijk om tijdens het concert in en uit te lopen. De toegang is gratis. Wel is er een collecte bij de uitgang waarvan de opbrengst bestemd is voor het orgel- en pianofonds van de Ichthuskerk. Na afloop van het concert zijn er cd’s en bladmuziek van Jan Peter te koop. Voor meer informatie: www.janpeterteeuw.nl

Hollands Jongerenkoor start in heel Nederland

Het Hollands Jongerenkoor is het grootste christelijke jongerenkoor van Nederland. Na corona wil het Hollands Jongerenkoor haar 12e editie opstarten. De repetities starten medio september in: Alblasserdam, Barneveld, Capelle a.d. IJssel, Genemuiden, Goes, Gorinchem, Middelharnis, Kesteren, Nunspeet en Terneuzen. Het koor staat o.l.v. Peter Wildeman uit Tholen. Het koor zingt psalmen, geestelijke liederen en een vleugje klassiek. Ook heeft het koor een eigen orkest. Opgeven voor dit orkest is mogelijk. Het Hollands Jongerenkoor geeft concerten in de Doelen en de Laurenskerk te Rotterdam, de grote kerk van Dordt, Zeeland en op de Veluwe. Leden zijn vanaf 15 jaar hartelijk welkom op het koor. Meer informatie en opgeven als koorlid kan via de website: www.hollandsjongerenkoor.nl. De concerten vinden plaats tussen november 2022 en maart 2023. Zing je ook mee?

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 3 april 2022 – Zesde lijdenszondag

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord, ds. M. Dubbelman – Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.C. Kleijn, Bleskensgraaf

18.00 uur ds. W.J.Westland, Heid. Cat. Zondag 44

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. C. Blenk, Den Haag – koffiedrinken na de dienst

18.00 uur wijk 2 Noord, dhr. A. de Rover, Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Vluchtelingenproject Project 10:27 / Stichting GAVE

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk

Kinderoppas

Oude Kerk: Thirza de Kock, Emma Brieffies, Sjoerd Spruyt

Nieuwe Kerk: Anneke Quist, Juliette Poortvliet, Talitha Schild

De Parel: Corine Kanselaar, Deborah Bijkerk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 51: 4

avonddienst: Psalm 6: 2

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. G.H. Vlijm, Wezep

18.00 uur ds. P. Vermaat, Veenendaal

Collecten

1. Kerkenraadswerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Nadine Klop, Corina Rijnberg, Judith Breugem

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.