77-43,44

 Verborgen aanwezig

(n.a.v. Lukas 24) 

____________________________________­­­________________

In het verhaal van de Emmaüsgangers word je als lezer meegenomen. Als je jezelf inleeft in hun situatie, dan is het niet moeilijk om hun teleurstelling en verdriet voor te stellen. Teleurgesteld, omdat hun verwachting van de verlossing van Israël met de kruisiging en het sterven van Jezus de bodem zijn ingeslagen. Maar ook verdriet. Jezus de Nazarener had een plek in hun hart gekregen. Zij vertrouwden op Hem en hadden zich hartelijk aan Hem verbonden. Maar nu is het over en uit. Hij is verraden en bruut vermoord. Onwerkelijk, maar waar. Er rest niets om terug te keren naar Emmaüs en de draad van het oude leven weer op te pakken.

Zelfs als je het verhaal door en door kent, blijf je iets van de spanning voelen. Als een onbekende voegt Jezus Zich bij hen. Het is ontroerend hoe geduldig Hij hun teleurstelling en verdriet tevoorschijn vraagt en luistert. Ze vertellen alles wat er gebeurd is. En Jezus loopt rustig met hen mee. Een kostbaar beeld van Zijn nabijheid in ons leven, als de Opgestane. Maar in de praktijk kunnen we ons net zo voelen als die Emmaüsgangers: teleurgesteld. We hebben Pasen gevierd, maar je hebt weinig gemerkt van het wonder van Pasen. Welk verschil maakt het nu, dat Hij leeft?

Wat opvalt in dit verhaal is wat er staat in vs.16: “Maar hun ogen werden gesloten gehouden, zodat zij Hem niet herkenden.” Het is niet voor het eerst dat gesloten ogen geopend moeten worden en ook niet voor het laatst (vs.45). Eerder ontmoetten we de blinde in Lukas 18. Jezus vraagt aan hem: “Wat wilt u dat Ik voor u doen zal? En hij zei: Heere, dat ik ziende mag worden.” (vs.41) Op dat gebed opent Jezus zijn ogen. Dit genezingswonder zegt ook iets over onze geestelijke blindheid.

Dit zien we terug bij de Emmaüsgangers. Zij lopen verder terwijl Jezus hen de Schriften opent. Hij laat zien dat de Christus moest lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan. (vs.26-27). Maar ze herkennen Hem nog niet, terwijl Hij in hen het vuur van het geloof en de hoop ontsteekt door het Woord van God. Tot op het moment dat ze Hem aan tafel nodigen en Hij voor hen het brood nam, het zegende en brak en het aan hen gaf… Dan lezen we in vs. 31: “En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.”

Ze herkenden Hem pas toen God hen innerlijk de ogen opende. Daar zit een diepe les in voor ons.

De opstanding is een historisch feit, maar tegelijk een diep mysterie, dat we niet in eigen kracht kunnen benaderen of vatten. Dat hoef je ook niet proberen, want Hij is het Zelf die ons ontmoet door de Schriften heen en ons de ogen opent. Wie zo luistert naar de Schriften, zal Hem ontmoeten. Zo wordt het voor ons Pasen!

Er staat zo mooi in vs.31: “En hun ogen werden geopend, en zij herkenden Hem, maar Hij verdween uit hun gezicht.” Hij verdween niet, maar wel Zijn zichtbare aanwezigheid. Dat is de werkelijkheid voor iedere gelovige na Pasen. Het is Jezus, Die ons gezelschap komt houden, en in ons een vuur ontsteekt als de Schriften opengaan, tot het ogenblik dat we beseffen dat Hij daar is, heel dichtbij, werkelijk levend, verrezen in ons hart. Dat Licht dooft nooit meer!

Ik las ergens een prachtig citaat: ‘Nauwelijks hebben wij de tijd gehad om ons dit wonder te realiseren, of Hij is reeds verdwenen, maar het licht dat Hij in ons hart ontstoken heeft, blijft, het licht van het geloof, als een genadegave dat ontspringt aan Zijn geheimvolle aanwezigheid in je leven.’ Zo is Hij Zelf de Bron van kracht om Hem te volgen in je dagelijkse leven, maar ook om het hoofd te bieden aan teleurstellingen, zorgen en de machten van de duisternis en aanvechting.

De Opgestane is niet ver, maar nabij (Fil. 4: 5b-7). Van deze genade is niet ineens ons hele leven doordrongen. Het verdiept zich met vallen en opstaan en in de weg van het gebed. We kunnen de Bijbel niet meer lezen zonder te bidden om geopende ogen voor Zijn geheimvolle aanwezigheid in Zijn Woord en in je leven. Niet zichtbaar, maar wel aanwezig, als een eeuwige Lente.

ds. P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

Centrale berichten

Uitnodiging kerkbodeavondje bezorgers

We zijn dankbaar dat er elke week zo’n 75 kinderen, jeugd en een enkele volwassene op pad gaan om de kerkbodes in ons dorp te verspreiden. Voordat de kerkbodes in de brievenbussen vallen zijn ze door de blokhoofden in porties verdeeld en soms ook voorzien van een inlegvel. We danken de blokhoofden voor dit werk op de achtergrond. De kinderen nodigen we uit voor het kerkbodeavondje op maandag 9 mei 19.00 uur in De Parel.

Bibliotheek en Rommelmarkt

Zaterdag 14 mei, als de ‘aangepaste’ Rommelmarkt gehouden wordt, is de bibliotheek gewoon open. Ingang via deur kerkelijk bureau; kom ook eens langs tussen 14.00 en 15.30 uur!

Rommelmarkt 

Graag vragen wij opnieuw uw aandacht voor de rommelmarkt (in een ander jasje dan we gewend zijn) die georganiseerd wordt op zaterdag 14 mei. Hierbij zijn er nog steeds kramen met boeken / CD’s / LP’s, gebreide dekens, baksels, bloemen en een rad van avontuur. Voor de kinderen zijn er ook verschillende activiteiten zoals een springkussen, een grabbelton, een suikerspinmachine en spijkerbroek hangen. Daarnaast zijn er genoeg lekkere dingen te koop. Buiten is er een kleedjesmarkt en bij genoeg animo organiseren we een talenten veiling. Hiervoor hebben wij nog uw / jouw hulp nodig!

Huur een plekje op de kleedjesmarkt

Om toch nog ‘rommel’ te kunnen verkopen is er buiten bij de Parel een kleedjesmarkt. Heb jij nog genoeg speelgoed waar je niets mee doet of heeft u nog genoeg spullen? Huur een plekje buiten om alles te verkopen. De opbrengst is voor jezelf, voor het huren van een plekje vragen we €2,50 voor de kinderen en €5,00 voor de volwassenen. Opgeven kan per e-mail naar rommelmarkt@hghg.nl

Geef uw / jouw talent op voor de talenten veiling

Heeft u / heb jij een talent wat u/jij wilt laten veilen? Tot 30 april 2022 kunnen de talenten ingestuurd worden per e-mail naar rommelmarkt@hghg.nl. Denk hierbij bijv. aan een fietsreparatie, autorijden, oppassen, uitlaten van dieren, klussen rondom het huis, bijles geven, naaien, pc-problemen oplossen en ga zo maar door.

Boeken CD’S en LP’s inleveren 

Heeft u boeken / cd’s of LP’s die u niet meer gebruikt? Inleveren kan op zaterdag 30 april zaterdag 7 mei 2022 van 10.00-12.00 uur en dinsdag 10 mei 2022 van 19.00-20.00 uur beneden in de Parel. Lukt het niet om het zelf te brengen? Stuur een mailtje naar bovengenoemd e-mailadres of bel naar 06 30 24 16 45.

Bakkraam

Voor de kraam met lekkere baksels zoeken wij nog bakkers! Vindt u / vind jij het leuk om te bakken? Opgeven kan via rommelmarkt@hghg.nl. Inleveren kan op vrijdag 13 mei tussen 10.00-18:00 in de Parel.

Gemengd projectkoor

Vindt u/jij het leuk om te zingen in een koor? Dan kan dat! Zondag 19 juni hopen we in de avonddienst 5 liederen ten gehore te brengen:

Lichtstad met uw paar’len poorten

Samen in de naam van Jezus

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag

Liefde is de Bron

In His Love (Nederlandstalig)

We repeteren daarvoor 5 dinsdagavonden. De mannen zijn nog in de minderheid, het zou fijn zijn als er meer mannen zich aanmelden. Iedereen is welkom en ervaring is niet vereist. Opgeven of meer info? Dat kan via app: 06-81 76 04 12 of via mail:mbdegroot@kpnmail.nl

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16RABO0325003408

Collecte Kruispost

De diaconale collecte van zondag 1 mei is voor algemene bestemming. Door het hele jaar heen houden we met regelmaat een collecte hiervoor. Vanuit de opbrengsten worden kleine stichtingen en organisaties gesteund. We noemen deze keer de stichting Kruispost uit Amsterdam als een van de organisaties die door de diaconie wordt gesteund. Kruispost biedt medische en psychosociale zorg aan mensen die in de reguliere zorg geen hulp kunnen vinden: onverzekerden, daklozen en (uitgeprocedeerde) asielzoekers. Per jaar weten zo’n 3200 patiënten Kruispost te vinden, dat betekent jaarlijks 7000 consulten. De medische hulp is vergelijkbaar met die van een huisartsenpraktijk. Ook wordt de mogelijkheid geboden een beroep te doen op maatschappelijk werk, omdat de vraag van de patiënt vaak breder is dan alleen de medische. Kruispost bestaat sinds 1983 en is alle weekdagen ‘s ochtends en ‘s avonds geopend. Minimaal twee artsen en een receptionist ontvangen de patiënten, die zonder afspraak langs komen voor een consult. De meest voorkomende aandoeningen zijn huid-, hart- , vaat- en spijsverteringsproblemen. Tijdens het ochtendspreekuur is er ook een maatschappelijk werker aanwezig naar wie artsen kunnen doorverwijzen. Het werk wordt mogelijk gemaakt door de inzet van pro deo hulpverleners. Het team bestaat uit ruim tachtig vrijwilligers en medewerkers.

Alleen de medisch coördinator, algemeen coördinator, enkele maatschappelijk werkers en een schoonmaker zijn betaalde krachten. Op deze wijze kan de kwaliteit en continuïteit van het zorgaanbod gegarandeerd worden.

Een belangrijk deel van de inkomsten van Stichting Kruispost is afkomstig uit giften. Particulieren, kerken, fondsen en andere instellingen steunen dit werk. Elke bijdrage die u kunt geven, is welkom. Wilt u dit werk ook in uw gebeden opdragen?

Collecte DMW

Zondag 8 mei wordt de eerste rondgang in de morgendienst bestemd voor DMW (Diaconaal Maatschappelijk Werk).

De psychosociaal hulpverleners van DMW AV (Alblasserwaard Vijfheerenlanden) zien jouw zorg. Ze helpen je om de problemen die je ervaart in kaart te brengen en zoeken samen met jou naar de oorzaken, gevolgen en scheppen orde in de chaos. Jouw zorgen zijn van invloed op jou en je relaties, binnen het gezin, in vriendschappen, je huwelijk of op school/studie. Samen werken we toe naar het creëren van balans en zekerheid, waardoor je beter kunt omgaan met de problemen. We doen dat door individuele begeleidingsgesprekken, relatietherapiegesprekken, digitale ondersteuning of groepscursussen. Soms kan er sprake zijn van rond-de-tafel-gesprekken met meerdere gezinsleden of mensen uit jouw omgeving.

De zorg van DMW AV wordt verleend door hulpverleners van Stichting Schuilplaats. Stichting Schuilplaats is verantwoordelijk voor de professionaliteit van onze hulpverleners en werkt aan hoogwaardig kwaliteit in de dienst- en hulpverlening. Stichting Schuilplaats draagt daarnaast het Keurmerk Christelijke Zorg, dat staat garant voor professionele zorg met aandacht voor je christelijke levensovertuiging. Bij instellingen en zorgverleners met het Keurmerk Christelijke Zorg kunt je rekenen op de volgende principes:

De christelijke identiteit van de zorginstelling is verankerd in de missie van de instelling. Hierin verwijzen we naar de Bijbel als Woord van God.

In de instelling werken christelijke hulp- en zorgverleners.

De instelling rust hulpverleners toe om in het contact met cliënten inhoud te geven aan christelijke identiteit.

In de instelling heerst een open cultuur. Bijbelse omgangsvormen tussen mensen zijn belangrijk.

Wilt u dit werk wat vaak onzichtbaar gebeurt maar toch zo belangrijk is, ook opdragen in uw gebeden?

Werkvakantie / Dabar

Ga jij je deze zomer inzetten voor een ander in Nederland of ergens anders in de wereld? Of wil jij je deze zomer op de camping inzetten voor het Dabar werk? Laat het even weten! Als gemeente leven we graag met jou / jullie mee. Stuur een mailtje naar jeugddiaken@hghg.nl of bel / app 06 15 15 69 45.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Gesloten

In verband met vakantie is het kerkelijk bureau op maandag 2 mei gesloten.

Overzicht collecten en giften 1e kwartaal 2022

In het eerste kwartaal van 2022 is € 232.317 ontvangen. Dat is ruim 64% van het begrote bedrag (€ 360.000) en 58% van het toegezegde bedrag (€ 399.779,10). We zijn dankbaar dat de toezeggingen ruim boven de begroting zijn. Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

de kerkrentmeesters

KRING- EN VERENIGINGSWERK

Gesprekskring

12 mei hopen wij als gesprekskring weer bij elkaar te komen in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Dan hoopt Annelies Batenburg een inleiding te houden over de hoofdstukken 28 en 29 van 1 Samuel. Vanaf 19:45 uur staat koffie of thee klaar met wat lekkers. Het zou leuk zijn om eens wat nieuwe gezichten te zien op deze avond, dus van harte welkom.

ZENDING

Bankrek. Zendingscommissie NL43 RABO 0373 7196 20

Zending nú 

Onder de titel ‘Zending nú’ brengen wij de komende weken uw en onze betrokkenheid bij Gods wereldwijde kerk onder de aandacht. Elke zondag belijden wij van harte ons geloof in ‘een heilige, algemene christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen’. Maar wat heeft dat te maken met zending? Vanuit Mattheus 28:9 zijn we als gemeente geroepen om alle volken te onderwijzen. Maar hoe doe je dat? Is zending sowieso nog wel van deze tijd? En wat kan ik daar als gemeentelid in de 21e eeuw mee? Interessante thema’s om als gemeente eens over na te denken. Doet u / doe jij mee? Noteer dan de volgende dinsdagavonden in uw agenda: 24 mei, 31 mei en 7 juni. U kunt zich hiervoor aanmelden via zendingscommissie@hghg.nl of telefonisch 0184-614067. Ook vragen wij uw en jouw aandacht voor de vragenlijst die gemeentebreed zal worden uitgezet en de gemeentebrede zendingsdienst in de Parel op zondag 22 mei n.m.. In de volgende kerkbode volgt meer informatie.

Bericht van Amy

Beste gemeenteleden, Daniel is één van de kinderen binnen het programma van Special Joy. Het contact met hem en zijn moeder is bijzonder, vooral omdat we zien dat een beetje ondersteuning echt van grote betekenis is. Van dagelijks meerdere epileptische insulten naar geen insulten meer door medische ondersteuning, van diepe armoede naar een klein stabiel inkomen, van achteruitgang in de ontwikkeling naar vóóruitgang in de ontwikkeling. Dat zijn de veranderingen binnen dit gezin. Nu het beter gaat met Daniel, gaat het ook beter met zijn familie en kunnen ze weer concreet werken aan een betere toekomst! We vinden het een eer om met deze familie op te lopen en we worden er stil van als we bedenken dat de juiste medische zorg, wat financiële ondersteuning en mensen zien en liefhebben zoals Jezus dat zou doen (wat we ondanks al onze imperfecties proberen te doen), echt letterlijk een wereld van verschil kan maken! Het lijkt misschien een druppel op de gloeiende plaat, maar voor dit gezin is die druppel levens veranderend. Elke keer als we bij Daniel’s familie zijn dankt Daniel’s moeder God voor Zijn goedheid en zorg, en bid ze om een zegen voor Special Joy en iedereen die daarbij betrokken is, ook voor u en jou dus!

Hartelijke groet en in Hem verbonden,

Derrick en Amy

ZONDAGSSCHOOL

Leer mij Uw weg

Hoi jongens en meisjes, In verband met de meivakantie is er zondag 1 mei geen zondagsschool. We hopen jullie allemaal weer te ontmoeten op zondag 8 mei. We wensen jullie een fijne vakantie. Een hartelijke groet van de juffen en meesters.

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40
predikant.oost@hghg.nl
Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03
Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de leerdienst

Zondag 1 mei ga ik ’s morgens voor in de Nieuwe Kerk en ’s avonds in de Oude Kerk. In beide diensten komt zondag 45 van de Heidelbergse Catechismus aan de orde. Het gaat over het gebed. Waarom is bidden nodig? Hoe moeten wij bidden? We hopen er, met de hulp en de leiding van Gods Geest, over na te denken. Laten wij bidden om leerzame en zegenrijke diensten.

Dank

Met grote dankbaarheid kijken wij terug op onze belijdenisdienst van zondagmorgen 10 april. We mochten ons ja-woord geven aan God, in het midden van de gemeente, familie en vrienden. Bijzonder, dat de kerk zo vol mocht zitten, dat het echt een dienst was tot eer van God! We willen u hartelijk bedanken voor het meeleven en de velen kaarten die we hebben mogen ontvangen!

Barend, Chris, Everdine, Gerlinde en Marjolein

Giften

Br. J. de Heer ontving € 10,- voor de kerk en € 15,- voor de Gereformeerde Bond. Br. S.M. de Bruijn ontving € 20,- voor de kerk. Zelf ontving ik € 20,- voor het studiefonds van de Gereformeerde Bond en € 50,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Gij badt op enen berg alleen,

en… Jesu, ik en vind er geen

waar ‘k hoog genoeg kan klimmen

om U alleen te vinden:

de wereld wilt mij achterna,

alwaar ik ga

of sta

of ooit mijn ogen sla;

en arm als ik en is er geen;

geen een,

die nood hebbe en niet klagen kan;

die honger, en niet vragen kan;

die pijne, en niet gewagen kan

hoe zeer het doet!

O leert mij, armen dwaas, hoe dat ik bidden moet!

Guido Gezelle (1833-1890)

Tenslotte

In de komende dagen zal er een beslissing moeten vallen. Eerst voor Oud- Beijerland en daarna ook voor Capelle aan den IJssel. Onze ogen zijn op de HEERE. Hij wijst de weg! Dat heeft Hij steeds gedaan en we vertrouwen dat Hij dat ook nu zal doen. En dan is het ook goed, hoe de beslissing ook uitvalt. 

Bijzondere dagen passeren we. In de achterliggende week was er op 27 april de verjaardag van onze Koning. Volgende week is het 4 en 5 mei. Oudere gemeenteleden maakten de Tweede Wereldoorlog mee en denken terug aan familieleden die zij missen. Voor ieder is het goed om stil te staan bij wat er in die vijf donkere jaren is gebeurd. Tegelijkertijd worden wij bepaald bij wat er gaande is in Oekraïne en andere plaatsen in de wereld. Laat het gebed om vrede maar gestimuleerd worden, de vrede op aarde, ook vrede in de ziel!

Voor u en jou een hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

Wijkuitje Oost 2022

Vrijdagavond 17 juni staat het wijkuitje van wijk Oost gepland. We gaan dit jaar naar Benschop Speelplezier in Nieuwland. Deze avond staat in het teken van ontmoeting, ontspanning, gezelligheid en samen eten. Kinderen van alle leeftijden kunnen hier heerlijk spelen op trampoline’s, speeltoestellen en met skelters. De oudere jeugd maakt het gezellig met een lekker kampvuur! We willen graag benadrukken dat het ook voor de (veel) ouderen een gezellig uitje wordt! Vervoer naar de locatie hoeft geen probleem te zijn: u kunt meerijden met gezinnen uit de gemeente. We hopen dat jong én oud zich opgeeft voor dit gezellige samenzijn! Praktische informatie: 

Adres: Benschop Speelplezier, Smalzijde 25b, Nieuwland

Tijd: Inloop 18.00-18.30 uur, start programma 18.30 uur.

Afsluiting ca. 21.30 uur.

Eten: Compleet verzorgd, u hoeft niets mee te nemen.

Kosten: We vragen een vrijwillige bijdrage. Als richtlijn kunt u denken aan € 5 per persoon. U kunt de bijdrage op 17 juni in de daarvoor bestemde doos doen.

Regen: Bij regen wijzigt alleen de locatie; we wijken dan uit naar de Parel. We communiceren dit via de HGHG app of telefoon.

Aanmelden kan tot 27 mei via email aanmeldenoost@hghg.nl of per telefoon / WhatsApp 06 50 56 58 33. Wilt u bij het aanmelden het volgende doorgeven:

Uw naam en het aantal volwassenen en kinderen dat meekomt

Hoeveel plekjes u in uw auto over hebt;

Als u zelf niet kunt rijden mag u dat doorgeven, dan delen wij u bij iemand anders in de auto in.

Hartelijke groet,

Anne-Wil, Gera, Marianne, Miranda en Willianne

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD
Predikant: ds. M. Dubbelman, tel. 65 33 10,predikant.noord@hghg.nl
Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl
Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06-20 44 40 31, scriba.noord@hghg.nl

Uitnodiging bijeenkomst Beleidskader

We nodigen hierbij alle gemeenteleden uit om met elkaar te spreken over het Beleidskader ‘Delen in de liefde van God’. Vorig voorjaar heeft de kerkenraad het Beleidskader 2021 – 2025 opgesteld. Dit is aan de wijkgemeente ter inzage voorgelegd en na verwerking van de reacties daarop is het Beleidskader in het najaar definitief vastgesteld. U vindt het op de website onder Informatie – Wijkgemeente 2 Noord – Beleidskader. Op dinsdagavond 31 mei en donderdagavond 2 juni willen we dit Beleidskader toelichten. Graag luisteren we dan ook naar uw reactie. Om zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te geven erbij te zijn, organiseren we twee avonden met hetzelfde programma. Om er zeker van te zijn dat er voor iedereen plaats is, vragen we om te reserveren. Reserveren kan via de website hghg.nl onder Informatie – Wijkgemeente 2, Noord – Wijkgemeente 2 Noord – en dan rechts bovenin het tekstvak ‘Klik hier om u aan te melden voor de gemeenteavond’ met daaronder de knop ‘Aanmelden’. De avonden zijn in De Parel – zaal Diamant. Aanvang is 20.00 uur en inloop vanaf 19.30 uur met koffie of thee en tijd voor ontmoeting. Het streven is om de avond om 21.15 uur af te ronden, met ook daarna tijd om na te praten. Graag tot dan! Hartelijke groet namens de kerkenraad,

Commissie Beleid

Vluchtelingenwerk Polen

Quinten en Marieke de Jong, Wilhelminastraat 40, 3373 AS, hebben de afgelopen weken vrijwilligerswerk onder vluchtelingen gedaan in Polen. Zij hebben vooral het vervoer en opvang geregeld van ongeveer 350 mensen die naar Nederland wilden. Zij mochten weer veilig thuis terugkeren en hebben tijdens hun werk daar ervaren dat God erbij was.

Bijbelstudiekring wijk 2 Noord

De eerstvolgende en laatste bijeenkomst van dit seizoen van de bijbelstudiekring zal gehouden worden op donderdag 12 mei a.s. om 20.00 uur in De Parel. U bent weer van harte uitgenodigd!

Pareldienst

De schriftlezing in de Pareldienst is Prediker 2 waarin de schrijver op zoek gaat naar de zin van het bestaan. Als je het hoofdstuk zo leest, lijkt het allemaal vrij somber en zinloos. Wat wordt er mee bedoeld, waarom staat dit gedeelte in de Bijbel en wat is de zin van ons bestaan?

Belijdenisdienst 15 mei

Op dit moment overwegen 5 gemeenteleden om belijdenis van hun geloof af te leggen. Donderdag 28 april hebben zij hierover een gesprek gehad met een afvaardiging van de kerkenraad. Dit is de zogenaamde ‘aannemingsavond’. De belijdenisdienst zal gehouden worden in de morgendienst van 15 mei in de Oude Kerk.

Koffiedrinken

Na de morgendienst van a.s. zondag 8 mei is er weer een mogelijkheid elkaar te ontmoeten rondom koffie, thee of fris in zaal D(iamant) van De Parel. Iedereen is weer van harte welkom!

Citaat

‘Onze kinderen moeten leren naar het leven te kijken door de lens van de wil en het plan van hun Schepper. Waar we het over hebben, is dat we ze helpen een overkoepelende Bijbelse wereldvisie te ontwikkelen waardoor ze zo naar het leven gaan kijken dat God in het middelpunt staat en waarbij hun kijk op het leven voortkomt uit Gods Woord.’

Paul David Tripp (1950)

Connection dinsdag 17 mei

Bidden en danken

We danken dat koning Willem-Alexander woensdag 27 april jl. zijn 55e verjaardag mocht vieren en dat we 5 mei herdenken dat we al 77 jaar lang in een vrij (bevrijd) land mogen wonen. We denken op 4 mei aan hen die geliefden hebben verloren tijdens de oorlog.

Bid voor geheime gelovigen in Centraal-Azië. In alle landen van deze regio moeten christenen in niet-geregistreerde huiskerken voorzichtig zijn in wat ze delen over hun geloof in de Here God. (Gebedskalender Open Doors)

De komende week ronden de studenten van het Saint Thomas Theological Seminary in Karachi – een miljoenenstad in Pakistan – hun semester af. Bid voor de studenten, om doorzettingsvermogen en wijsheid. Bid ook om zegen als zij de komende tijd in hun eigen thuisgemeenten zullen werken. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk en De Parel of thuis online met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13
predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: A. de Hek, Buitendams 305 c, tel. 06-19 22 54 33
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Wij denken aan onze zieken. Enkele zijn ongeneeslijk ziek en krijgen chemokuren. Alle zieken leggen wij biddend in de handen van de Heere. Dat hun hoop en verwachting op God mag zijn. Ps. 27 vers 13 en 14: “Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE zou zien in het land van de levenden, ik was vergaan. Wacht op de HEERE, wees sterk en Hij zal uw hart sterk maken; ja wacht op de HEERE.”

Gift

Ds. P. van de Voorde heeft een gift ontvangen voor de kerk van € 50,-. Diaken J.W. Buijk heeft een gift van € 20,00 ontvangen voor de diaconie.

Belijdenisdienst

We zijn verheugd en heel dankbaar dat zondagavond 17 april j.l. dertien personen belijdenis van het geloof mochten afleggen in het midden van de gemeente. In de prediking stond de bemoediging centraal van 2 Thess. 3: 5 ”En de Heere moge uw harten richten op de liefde van God en op de volharding van Christus.” Op onze levensweg door de woestijn van dit leven richt de Heere Zelf onze harten op Hem, zodat wij kunnen volharden tot einde.

Gelezen / gehoord

‘Om te rijpen in genade moeten we dicht bij Jezus leven, in Zijn tegenwoordigheid, gerijpt door de zonneschijn van Zijn glimlach. Dan zullen we ineens voortuitgaan in heiligheid, in liefde, in geloof, in hoop – in elke kostbare gave.’

Charles Haddon Spurgeon (1834-1892)

Tenslotte

Vanaf vandaag begint de meivakantie. De kinderen zijn vrij van school en velen van ons trekken er even op uit om tot rust te komen. Een goede, ontspannen week toegewenst. Mogen we vooral de rust in God vinden onder de schaduw van Zijn vleugels, zoals Ps. 36 vers 2 berijmd zegt: ‘Hoe zijn Uw’ vleugelen uitgebreid! Hier wordt de rust geschonken.’

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten.

Vanuit de pastorie

Door een ongelukkig geplande ruilbeurt, zal ik pas zondag de 15e weer voorgaan. In de ochtenddienst is er dan voorbereiding op de viering van het Avondmaal. In deze dienst staat Rom. 15: 1-7 centraal. Het is verrijkend om vooraf ook Rom. 14 door te lezen. Het is tevens de afsluiting van het Bijbelstudieseizoen. Na de dienst is er koffiedrinken in De Parel. Iedereen hartelijk welkom! Fijn om ook de leden van de huiskringen te ontmoeten! In de avonddienst wil ik een vervolg geven op de preek over het 7e gebod over het huwelijk (23 januari). Graag wil ik mij in deze preek richten op belangrijke bouwstenen voor een relatie en het huwelijk. Wellicht leven er op dit gebied concrete vragen. Schroom niet om ze vooraf (tijdig) te mailen of door de bus te stoppen, zodat ik ze mee kan nemen in de voorbereiding. Wilt u ook bidden om de leiding van de Heilige Geest? Hartelijke groet,

ds. P. van de Voorde

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 30 april

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 1 mei

GEEN zondagsschool

Maandag 2 mei

GEEN verkoop collectebonnen – kb gesloten

18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert, dhr.J.Verkuyl

Dinsdag 3 mei

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – OK

Donderdag 5 mei

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, ds. J.C.Breugem

Vrijdag 6 mei

19.30-21.30 uur Het Broodhuis – De Parel

Zaterdag 7 mei

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek

Zondag 8 mei

14.15 uur Zondagsschool – De Parel

Maandag 9 mei

18.30-19.15 uur weekopening Tiendwaert,

dhr. J. van Wijngaarden

Dinsdag 10 mei

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – OK

19.30-21.00 uur Ora et labora – De Parel

Woensdag 11 mei

09.30-11.30 uur Vrouwenbijbelkring –  De Parel

Donderdag 12 mei

18.30-19.15 uur Weeksluiting Pedaja, De Bron

Algemene berichten

Weer familie-ontmoetingsdag Op weg met de ander

De christelijke vereniging ‘Op weg met de ander’ organiseert op zaterdag 21 mei weer een familie-ontmoetingsdag voor mensen met een verstandelijke beperking, hun familie, zorgwerkers, leiders van aangepaste clubs en catechese, ambtsdragers en andere belangstellenden. In 2020 werd de dag vanwege corona niet gehouden, vorig jaar vooral online. Nu kijken de doelgroep, hun familie en vrienden én de organisatoren ernaar uit om weer een echte ontmoeting te hebben! Tijdens de dag staat de Bijbel, zingen en onderlinge ontmoeting centraal. Dit keer vindt de dag plaats in de Eben-Haëzerkerk, Zonnedauw 8, Apeldoorn. De predikant van deze gemeente, ds. H. I. Methorst, houdt ’s morgens de Bijbelvertelling. Het thema is ‘Bij je naam genoemd’. ’s Middags kunnen de deelnemers kiezen uit sporten, snoezelen, gespreksgroep of creatieve activiteiten. Ds. J. Riemersma vertelt aan de andere belangstellenden de hand van diverse schilderijen hoe we via Rembrandt een glimp van de hemel opvangen. Aanmelden verplicht, uiterlijk voor 16 mei via het aanmeldingsformulier op www.opwegmetdeander.nl. Voor vragen: info@opwegmetdeander.nl of 06-28 46 74 19.

Varia

Oliebollenactie 21 mei 2022

In samenwerking met onze plaatselijke onderneming “Het Bakhuis” uit de Peulenstraat organiseren we op 21 mei een oliebollenactie ten behoeve van De Buitenhof. De opbrengst zal worden gebruikt om de voortgang van alle activiteiten rondom de woongroep mogelijk te houden. U kunt  hieraan meewerken door voor 13 mei een bestelling te plaatsen die u op zaterdag 21 mei tussen 09.30 en 14.00 uur kunt ophalen bij de Buitenhof aan Buitendams 326. U kunt natuurlijk ook langskomen om gebruik te maken van de losse verkoop. De prijzen voor deze overheerlijke oliebollen zijn: Per stuk € 1,–  en  11 voor € 10,-.

U kunt oliebollen bestellen door gebruik te maken van onderstaande antwoordstrook

——————————————————————————

Ja, ik bestel graag  …..  zak(ken) oliebollen en kom deze 21 mei ophalen.

Naam:………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………….

Uw bestelling kunt u mailen naar kvanhouwelingen@stichtingbuitenhof.nl of afgeven in de brievenbus bij de Buitenhof aan Buitendams 326.

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 20,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 1 mei 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland, Heid. Catechismus Zondag 45

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J. Westland, Heid. Catechismus Zondag 45

18.00 uur ds. W. van Weelden, Oud Alblas

DE PAREL

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. G.C. Klok, Putten

18.00 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Kruispost

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude Kerk: Jacobien Kraaijeveld, Natasja Hofland, Linda van Wijngaarden, Juliët Boon

Nieuwe Kerk: Marijke v/d Bout, Manon de Bruin, Marnix Molendijk

De Parel: Janine de Bruin, Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 116: 1

avonddienst: Psalm 46: 4

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J. Prins, Ede

18.00 uur ds. J.A.C. Olie, Delft

Collecten

1. Kerkcentrum De Boomgaard

2. Pastoraat

3. Zendingswerk Congo

Kinderoppas

Renske Egas, Saskia Meerkerk, Lieke Klop

 

Zondag 8 mei 2022

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid ds. P.D. Teeuw, Sliedrecht

18.00 uur wijk 2 Noord ds. B.J.P. de Bruin, Middelburg

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. J.B. ten Hove, Veenendaal

18.00 uur ds. ds. J.C. Breugem, Boven-Hardinxveld

DE PAREL

09.30 uur wijk 2 Noord ds. M. Dubbelman

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconaal Maatschappelijk Werk

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: Priscilla Egas, Deborah Bijkerk, Arjanne Duijzer, Arjanne Ambachtsheer – Verhoef

Nieuwe Kerk: Anne v/d Vlies, Methilde de Ruiter, Thalitha Schild

De Parel: Joyce Versluis, Rosalie de Jong, Lydia Zonnenberg, Mirte van de Wetering

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 141: 2

avonddienst: Psalm 56: 5

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. W.J. Westland, Giessendam

Collecten

1. Stichting Buitenhof

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Esther Groeneveld, Tamara van Pelt, Daniëlle Terlouw

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Het volgende kerkblad verschijnt op 13 mei en geldt voor één week.