Algemeen nut beogende instellingen

ANBI

ANBI-kleinAlgemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. Giften aan dergelijke instellingen kunnen, binnen de daarvoor door de overheid gestelde grenzen en regels, in aanmerking komen voor aftrek in de aangifte voor de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen).

Vanaf 1 januari 2016 moeten elke gemeente, diaconie en classicale vergadering transparant zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Voor de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld is het mogelijk om de jaarrekeningen in pdf te downloaden van het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen.

2023 Jaarrekening College van Kerkrentmeesters

Jaarrekening College van Diakenen

Diaconie

A. Algemene gegevens

Naam: Diaconie der Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Postadres:

Postbus 231

3370 AE Hardinxveld-Giessendam

RSIN / Fiscaal nummer: 824092430

Website gemeente: www.hghg.nl

Website gemeente ANBI-deel:  www.hghg.nl/anbi

Tel. nr. kerkelijk bureau: 0184-611036 (niet full-time bezet)

E-mail adres: diaconie@hghg.nl

De diaconie is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 2 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Diaconie van de Hervormde gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld..

 B. Samenstelling bestuur

Het College van Diakenen bestaat uit de gezamenlijke diakenen van de 3 wijkgemeenten plus 1 door de Algemene Kerkenraad (AK) benoemde jeugddiaken.

Het is verantwoordelijk voor de diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

In artikel X van de Kerkorde wordt de visie van de Kerk op diaconaat weergegeven:

Lid 2. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.

D. Beleidsplan.

In het Beleidsplan van de Algemene Kerkenraad is hoofdstuk 5 gewijd aan het diaconaat. Kijk voor het actuele AK-beleidsplan op deze pagina: Algemene Kerkenraad. Tevens hebben we als college een uitgewerkt Beleidsplan diaconie 2021-2025.

E. Beloningsbeleid.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 F. Verslag Activiteiten.

De Algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk.

Voor het diaconale werk is dit gedelegeerd aan het College van Diakenen. Zij waken over de bezittingen, inkomsten en uitgaven van de diaconie waarbij het beleidsplan de richtlijn is.

Hierbij worden diaconale activiteiten en initiatieven in eigen gemeente, eigen woonplaats, verder in Nederland en in de wereld ondersteund.

Een uittreksel van de belangrijkste financiële gegevens treft u aan bij H.

GVoorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het diaconale inkomsten- en uitgavenpatroon vertoont een grote mate van continuïteit; in incidentele gevallen (bv. bij grote rampen) kunnen flink hogere collecteopbrengsten dit beeld doorbreken. Deze collecten zijn doorgaans met een voorbestemd doel: de opbrengst wordt aan dat doel doorbetaald.

In de kolom begroting in het overzicht onder H. is de verwachting cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting.

Onderstaand de staat van baten en lasten.

De voorgenomen bestedingen voor dit jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Vaak is de voornaamste bron van inkomsten de opbrengst van diaconale collecten.

Soms bezit een diaconie vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

Diaconieën ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens mogelijk voor specifieke projecten.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.

Gemeente

A. Algemene gegevens

Naam: Hervormde Gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld

Adres: kerkelijk bureau:  Talmastraat 11

3371 VG Hardinxveld-Giessendam

Postadres:

Postbus 231, 3370 AE Hardinxveld-Giessendam

RSIN / Fiscaal nummer: 005589046 / 002521325

Website gemeente: www.hghg.nl

Website gemeente ANBI-deel:  www.hghg.nl/anbi

Tel. nr. kerkelijk bureau: 0184-611036 (niet fulltime bezet)

E-mail adres: kerkrentmeesters@hghg.nl

De Hervormde gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde). De gemeente rekent zich tot het klassiek Gereformeerde deel van de kerk; dit komt tot uitdrukking in de ondertekening van het Convenant van Alblasserdam.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Hervormde gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld..

B. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de algemene kerkenraad. De Algemene Kerkenraad (AK) geeft leiding aan de Hervormde gemeente van Giessendam/Neder-Hardinxveld als geheel. De Hervormde gemeente bestaat uit 3 wijkgemeenten, elk met een eigen wijkkerkenraad.

De AK telt 11 leden; vanuit de wijkkerkenraden zijn in totaal 8 ambtsdragers afgevaardigd volgens een vastgesteld jaarrooster (1 predikant, 3 ouderlingen, 2 diakenen, 2 ouderlingen-kerkrentmeester), en verder zijn als lid toegevoegd 3 door de AK benoemde ambtsdragers met bepaalde opdracht (preses, scriba, en ouderling-kerkelijk werker). Als vaste adviseurs zijn aangewezen: 1 evangelisatieouderling, 1 jeugdouderling en 1 predikant. De Algemene Kerkenraad vergadert doorgaans zes keer per jaar.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer  van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit 9 leden (de ouderlingen-kerkrentmeester uit de wijkkerkenraden plus enkele door de AK benoemde kerkrentmeesters die geen ambtsdrager zijn). Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

C. Doelstelling/visie.

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1.             De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.

2.             Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.

3.             Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:

Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de pagina www.hghg.nl/informatie/algemene-kerkenraad/ vindt u het beleidsplan 2016-2020.

E. Beloningsbeleid.

De beloning van de predikanten van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun  werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.

De algemene kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

Erediensten. Op alle zondagen, op christelijke feestdagen en incidenteel andere dagen worden erediensten gehouden, doorgaans zowel in de Oude als in de Nieuwe Kerk. De diensten staan (op een enkele uitzondering na) onder de verantwoordelijkheid van een van de wijkkerkenraden.

Evangelisatie. De AK benoemt 2 ambtsdragers met bepaalde opdracht vult deze aan met t.b.v. de coördinatie van evangelisatiewerk in de gemeente, bij voorkeur uit elke wijkgemeente een. Zij geven leiding aan en worden ondersteund door de evangelisatiecommissie, bestaande uit daartoe benoemde gemeenteleden, een orgaan van bijstand van de AK.

Apostolaat/Zending. Naast de hiervoor genoemde evangelisatiecommissie is er ook een zendingscommissie, bestaande uit daartoe benoemde gemeenteleden, een orgaan van bijstand van de AK. Deze commissie wordt voorgezeten door een van de evangelisatieouderlingen; ook een van de diakenen maakt er deel van uit. Doel: stimuleren zendingsbewustzijn, ondersteunen zendingswerkers, werven van middelen voor zendingswerk in binnen- en buitenland, waarbij een grote nadruk ligt op het werk van IZB (Nederland) en GZB (buitenland).

Pastoraat. Het pastoraat behoort tot de verantwoordelijkheid van de wijkgemeenten.

Diaconaat. Het diaconaat, de dienst aan de naaste in nood zowel dichtbij als wereldwijd, is centraal georganiseerd. Zie verder het andere deel van dit document voor de rechtspersoon Diaconie der Hervormde Gemeente te Giessendam/Neder-Hardinxveld.

Contacten met de burgerlijke overheid. Deze zijn beperkt; de burgemeester nodigt periodiek voorgangers van plaatselijke kerkelijke gemeenten uit voor een gesprek over zaken die er spelen. Verder wonen preses en scriba AK zo veel mogelijk de Nieuwjaarsreceptie van de gemeente Hardinxveld-Giessendam bij, en zijn er individuele functionele contacten. Wat betreft bv. het beheer van de kerkelijke gebouwen liggen de contacten bij het College van Kerkrentmeesters, en voor diaconale zaken bij het College van Diakenen.

Jeugdwerk. Het jeugdwerk wil, in aansluiting op de opvoeding door de ouders en naast de catechese, de jongeren mede de weg wijzen naar een persoonlijke relatie met Christus en toerusten voor hun taak als Christen in de gemeente en de wereld. Hierbij is het belangrijk de Bijbelkennis van de jongeren te vergroten en hen bij te staan in de toepassing daarvan in het dagelijks leven. Ook onderlinge ontmoeting wordt in het jeugdwerk gestimuleerd waardoor de band met de gemeente wordt bevorderd. De catechese behoort tot de verantwoordelijkheid van de wijkgemeenten. Overig jeugdwerk is zo veel mogelijk centraal georganiseerd. Dat betreft zondagsschoolwerk (tot ca. 12 jaar), kerngroepen voor jongens en meisjes (12-18), Als vervolg hierop zijn er kringen voor jongeren en ouderen.

Als vervolg hierop zijn er kringen voor jongeren en ouderen.

Kerk en Israël. De Commissie Kerk en Israël heeft tot doel de Bijbelse visie op Israël in de gemeente te verbreiden.

Beheer. Het College van Kerkrentmeesters zorgt, o.a. bijgestaan door de Beheercommissie de Parel, voor de beheerszaken van onze gemeente. Wat gebouwen betreft gaat het om Oude Kerk, Nieuwe Kerk, de Parel (verenigingsgebouw) en de 3 pastorieën. Hierbij wordt gewerkt met actuele wet- en regelgeving wat betreft o.a. veiligheidseisen. Het behartigt ook de overige stoffelijke belangen van de gemeente, en is verder o.a. verantwoordelijk voor de ledenadministratie en voor de archiefvorming voor het geheel van de gemeente (inclusief diaconie). Zie ook onder B, samenstelling bestuur.

G. Voorgenomen bestedingen.

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. Dit is cijfermatig in beeld gebracht in de begroting en de jaarrekening zoals opgenomen, en te bereiken via de link bovenaan deze pagina.

Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. In deze gemeente betreft dit het onderhoud van de toren.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.