Kerk in Coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd

Nu de coronamaatregelen daadwerkelijk, en zelfs ruimerdan verwacht, zijn versoepeld, overheerst de dankbaarheid dat er weer mogelijkheden komen om als gemeente samen te komen.  Met psalm 68 geven we hier woorden aan: Geloofd zij de Heere, dag aan dag overlaadt Hij ons. Die God is onze zaligheid.

 

Periode juni 2020, diensten met maximaal 30 personen

Deze periode ligt inmiddels bijna achter ons, en daarin zijn verdere voorbereidingen getroffen en plannen uitgewerkt voor de diensten vanaf 1 juli.  De uitwerking verschilt enigszins tussen de diensten in de Oude Kerk en de Nieuwe Kerk. Over de praktische invulling in de Nieuwe Kerk (wijk 1 oost) is reeds de nodige informatie gepubliceerd. Dit bericht geeft informatie over de diensten van de wijken 2-noord en 3-zuid in de Oude Kerk.

 

Periode juli en augustus 2020

Met ingang van 5 juli worden er voorlopig 2 diensten per zondag gehouden in de Oude Kerk, op de tijden zoals we de afgelopen periode gewend zijn. Voorlopig wordt gestart met maximaal 100 aanwezigen. Hoewel er geen maximum meer gesteld is aan het aantal bezoekers, moeten de plannen hierop nog worden aangepast. Zodra dit geregeld is, zal het aantal kunnen worden opgeschaald.

 

Reserveren

Voor het bijwonen van de diensten in de Oude Kerk kunt u plaatsen reserveren via de homepage van de website www.hghg.nl.  Als u niet over internet beschikt kunt u uw reservering telefonisch doorgeven aan de wijkscriba. De telefoonnummers vindt u onder de wijkberichten.

Drie belangrijke aandachtspunten:

1. Uw eigen verantwoordelijkheid om de geldende coronamaatregelen in acht te nemen.
2. U kunt alleen reserveren voor de diensten van de wijk waarvan u lid bent.
3. Houdt er bij het reserveren rekening mee dat u 1 dienst per 4 weken kunt bijwonen. Dit om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om te kunnen reserveren.

 

Belangrijke punten uit het gebruiksplan

Voor de goede orde in het gebruik van de Oude Kerk is een gebruiksplan opgesteld. Enkele belangrijke punten uit dit plan:

Alleen de hoofdingang aan de Peulenstaat en de ingang aan het Kerkplein worden gebruikt als in- en uitgangen.
Bij de ingang vindt controle plaats van uw reservering, en wordt uw aanwezigheid geregistreerd.
Het gebruik van de toiletten is tot een absoluut minimum beperkt.
Gemeentezang is voorlopig niet mogelijk.
Houdt ook voor en na de diensten rekening met de “1,5 meter regel”. Samenscholing rondom de kerk is niet toegestaan.
De diensten worden opgenomen en uitgezonden met beeld en geluid via internet. Het is mogelijk dat aanwezigen in beeld komen.
Het volledige protocol is te vinden op de website van de gemeente.

 

Periode na 1 september

Voor deze periode worden de plannen verder uitgewerkt en wordt u later op de hoogte gesteld.

 

Tenslotte

Allen gezegende diensten toegewenst. Jan Pieter Teeuw, scriba AK.

Kerk in coronatijd

Kerkdiensten in coronatijd

Door de kerkenraden worden voorbereidingen getroffen om invulling te geven aan kerkdiensten met meerdere aanwezigen nu de versoepelingen van de coronamaatregelen verder worden doorgevoerd. Door de algemene kerkenraad is hiervoor een kader opgesteld waarmee de wijkkerkenraden de verdere plannen uitwerken en samen met het College van Kerkrentmeesters protocollen opstellen voor het gebruik en de inrichting van de kerkelijke gebouwen.

Er zijn hiervoor twee commissies ingesteld. Eén voor wijkgemeente 1-oost, voor het uitwerken van de diensten in de Nieuwe Kerk en het vormgeven van het “uitnodigingsbeleid”.

De andere is een gezamenlijke commissie van wijkgemeente 2-noord en 3-zuid, voor het uitwerken van de diensten in de Oude Kerk en De Parel. Het streven is om na de zomervakantie voor elke wijk twee diensten per zondag te kunnen beleggen, waarbij de wijken 2-noord en 3-zuid roulerend van de Oude Kerk en De Parel gebruik zouden kunnen maken. Dit om zoveel mogelijk mensen met enige regelmaat de gelegenheid te geven een dienst bij te wonen.

Om dit mogelijk te maken vraagt de overheid van ons om zeer gedetailleerde plannen en protocollen op te stellen en volledig transparant te maken wie op welk moment een dienst bijwoont.

Periode juni 2020, diensten met maximaal 30 personen

Voor deze periode is besloten dat er geen diensten met meerdere aanwezigen worden gehouden. Deze periode wordt mogelijk wel gebruikt om kleinschalig de op te stellen plannen en protocollen in de praktijk te toetsen. 

Periode juli en augustus 2020, diensten met maximaal 100 personen

Voor deze periode is besloten kerkdiensten te gaan houden die in overeenstemming zijn met richtlijnen van de overheid en de aanbevelingen van de PKN. Hierbij de nadrukkelijke opgave om niet de grenzen op te zoeken van wat mag, maar na te denken over wat veilig kan. Ook op de eigen verantwoordelijkheid van ieder gemeentelid wordt hierbij een beroep gedaan.

Periode vanaf september 2020

Hoewel voor deze periode nog geen concrete maatregelen bekend zijn, moeten we er sterk rekening mee houden dat we voor langere tijd de “1,5 meter maatregel” in acht moeten nemen.  Dit betekent dat we mogelijk zelfs tot medio 2021 met zeer beperkte aantallen gebruik kunnen maken van de kerkelijke gebouwen. Daarom moeten de nu te maken plannen en protocollen ook toekomstgericht zijn. De precieze aantallen die in deze periode in de kerkgebouwen kunnen, worden nader onderzocht.

Samenzang in de diensten

Op het punt van het wel of niet samen mogen zingen in de diensten lopen de adviezen en meningen sterk uiteen en wordt dit voorlopig nog sterk ontraden door de PKN. Op dit punt zal de actuele stand van zaken per zondag worden bekeken.

Uitnodigingsbeleid

Omdat het aantal aanwezigen in de kerk beperkt is, wordt door de wijkkerkenraden een systeem uitgewerkt waarbij een ieder in de gelegenheid wordt gesteld zich aan te melden voor het bijwonen van diensten. Op basis hiervan wordt dan een indeling gemaakt. Om dit nog enigszins overzichtelijk te houden kan alleen voor diensten worden aangemeld van de wijkgemeente waarvan u/jij lid bent. 

Communicatie

Omdat de ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, zullen we naast de kerkbode ook actuele informatie rondom de diensten gaan publiceren op de website. Houdt deze berichtgeving goed in de gaten. Mocht u niet over een internetverbinding beschikken, laat u zich dan informeren door een gemeentelid, uw wijkouderling of wijkscriba.

Tenslotte

Het is onmogelijk om in het bestek van dit artikel alle overwegingen en achtergronden van de gemaakte keuzes weer te geven. In vervolgberichten zullen we u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen.  We willen u erop wijzen dat de genoemde voornemens kunnen wijzigen als de omstandigheden daar aanleiding toe geven.

We zijn dankbaar dat er op  deze, hoewel beperkte, wijze nu invulling kan worden gegeven aan dit deel van het gemeente-zijn. Het uitzenden van de diensten met beeld en geluid blijft  via de bestaande kanalen gewoon doorgaan, en mag een aanmoediging zijn om met elkaar verbonden te blijven. Inmiddels is besloten om deze uitzendingen te continueren en daar een blijvend karakter aan te geven. Dat betekent dat in de kerkelijke gebouwen voorzieningen worden getroffen met een vaste opstelling en een permanent camerasysteem , zodat alle kerkdiensten voortaan live zijn te volgen. Ook vanaf deze plaats willen we alle vrijwilligers die zich hiervoor, en alles hieromheen, inzetten heel hartelijk danken. Daarnaast danken wij u als gehele gemeente voor uw betrokkenheid en omzien naar elkaar. In Christus verbonden. Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

Kettingreactie

Hierbij de foto’s van de resultaten van de prediking van zondag  24 mei uit de ochtend dienst.

Bibliotheek weer open!

Christelijke Volksbibliotheek

Herstart bibliotheek

De bibliotheek in De Parel is met ingang van 23 mei weer open!

Zaterdagmiddag, 14.00-15.30 uur, ingang kerkelijk bureau.

 

Er zijn wel nieuwe spelregels:

Kom niet bij verschijnselen als hoesten en koorts!

Als u komt, eerst aanbellen, de buitendeur openen, en buiten wachten tot u hoort dat u verder kunt komen. 1 persoon tegelijk naar binnen!

Gezien de beperkte ruimte kunnen 4 lezers tegelijk binnen zijn.

 

Lever bij binnenkomst de teruggebrachte boeken in, en desinfecteer uw handen.

Deze boeken worden opgeborgen en komen 1 week later weer in omloop.

 

Bij binnenkomst liggen rechts van u de in de VORIGE week teruggebrachte plus eventuele nieuwe boeken. Daar mag u eerst uit kiezen.

 

Keuze uit de boekenkasten gaat via éénrichtingverkeer – vanaf de ingang gerekend rechtdoor, looppad volgen en niet passeren.

Dat betekent soms even geduld oefenen, en ook: niet te lang zoeken. Als er niet te veel mensen zijn kunt u het rondje nog eens doen.

Aan het eind de boeken laten inschrijven, en betalen.

 

We zien u graag weer komen – nieuwe lezers welkom!

Gemeente in coronatijd

 

Het is inmiddels de tiende zondag dat we als gemeente niet kunnen samenkomen in de kerkgebouwen. We missen hiermee de verbondenheid en niet minder de gezamenlijke eredienst en lofzang tot God. Naarmate deze periode langer duurt, wordt de roep om versoepeling van de maatregelen steeds groter. Hier lijkt de overheid nu plannen voor te maken, waarbij er nog steeds veel onzekerheden zijn. Voor dit moment betekent dit echter dat de kerkenraad nog geen concrete besluiten kan nemen voor de invulling van kerkdiensten met meerdere personen op korte termijn. De voorwaarden hieraan zijn streng, en niet zomaar toepasbaar voor onze gemeente. In gebed om de leiding van de Heilige Geest, mogen we erop vertrouwen dat Hij ons leidt, beschermt en vasthoudt in deze periode. Uw gebed is hierin onmisbaar.

Bloemenactie Lea Luijten!

Korte Enquête

E N Q U E T E

We zijn inmiddels al een paar weken bezig met het digitaal gemeentewerk. Wij werken hard om ons te blijven ontwikkelen, maar daar hebben we u en jou voor nodig.

Wilt u/ wil jij onze enquête invullen en ons zo helpen om u/jou nog beter te bereiken en inspireren?👇🏻👇🏻👇🏻

https://www.survio.com/survey/d/N7D6D4E3M4B2W4O5W

(De enquête kan ingevuld worden t/m 18 mei)

Interlakes Ethiopië

Interlakes Ethiopië

 

Graag vragen wij jullie aandacht voor het volgende:

Wij verkopen toiletpapier in pakken van 4 rollen 2 laags toiletpapier (400 vel = dubbele hoeveelheid!)

Ook kunt u bij ons kopieerpapier (500 vellen, 80 grams wit papier) bestellen.

De opbrengst komt ten goede aan de stichting ‘Friends of Interlakes’ (onderwijs in Ethiopië)

De stichting heeft momenteel extra geld nodig i.v.m. de coronacrisis.
Een deel van de Ethiopische ouders kan nu het schoolgeld niet betalen, terwijl de salariskosten gewoon door gaan.

Voor meer informatie over de school en de stichting verwijzen we naar https://interlakesinternationalschool.com

Graag helpen wij d.m.v. de verkoop van deze nuttige, ‘onbeperkt houdbare’ producten. Doet u ook mee?

 

Toiletpapier :                    

2 pakken              € 5.00

5 pakken             € 12.00

10 pakken           € 23.00

 

Kopieerpapier:

1 pak                     € 4.50

5 pakken             € 20.00

 

De bestellingen kunnen worden afgehaald of in (de omgeving van) Hardinxveld-Giessendam worden bezorgd.

Betaling graag via een door ons gestuurd betaalverzoek of contant.

 

Mogen wij uw bestelling noteren?

Uw bestelling kunt u doorgeven via de mail: astout@outlook.com . Vermeld naast de bestelling a.u.b. uw adres en telefoonnummer.

Ook kunt u telefonisch bestellen van maandag t/m zaterdag, ’s avonds na 18.30 uur op tel.nr. 0184-630654

Overlijden

Overlijden

Zondagmorgen 3 mei is in de leeftijd van 72 jaar overleden mevr. A.W. Trapman-Verspuij, laatst gewoond hebbend, Thorbeckestraat 82 te 3371 VH Hardinxveld Giessendam. De rouwdienst zal gehouden worden a.s. vrijdag vanuit de Oude Kerk aan de Peulenstraat en vangt aan om 13.30 uur. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden op de algemene begraafplaats in besloten kring vanwege de Coronamaatregelen. In verband met deze maatregelen kunt u deze dienst volgen via de livestream van onze gemeente. Uw condoleances aan de familie kunt u schriftelijk overbrengen via het hiervoor genoemde adres.

Online Marriage Course