kerkbode 2018

76-50,51

Een prikkelend voorbeeld

“Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa, en geen van hen werd gereinigd, maar wel Naäman, de Syriër.” 

(Lukas 4: 27)

____________________________________­­­________________

Een goed voorbeeld kan iets duidelijk maken. De Heere Jezus gebruikt in Zijn preken ook allerlei voorbeelden. Deze keer is het een Bijbels voorbeeld over de tijd van Elisa. Het is de enige keer dat we iets van Elisa lezen in het Nieuwe Testament.

De Heere Jezus is in Nazareth, waar Hij is opgegroeid, waar ze Hem kennen als de zoon van Jozef en Maria. Wanneer Hij preekt in de synagoge vertelt Hij als voorbeeld de geschiedenis van Naäman (2 Kon.5). Naäman, generaal in het Syrische leger, was melaats geworden. Melaatsheid was een huidziekte. Diep ingrijpend, al had je nog zo’n mooie carrière en nog zoveel geld. Je was in feite ten dode opgeschreven en moest voorgoed in quarantaine. Naäman hoorde via zijn dienstmeisje over de profeet in Israël. Hij ging er naar toe en kreeg de opdracht om zich zeven keer in de Jordaan te wassen. Maar… waren de rivieren in zijn eigen land niet mooier en schoner? Zijn dienaren drongen aan en Naäman luisterde. Hij ging zeven keer onder in de Jordaan en genas van zijn melaatsheid. Een groot wonder!

Is het niet een mooi voorbeeld wat de Heere Jezus hier geeft? Prachtig dat iemand van buiten Israël mag delen in het heil dat de God van Israël tot stand brengt? Vooral ook omdat hij de God van Israël erkent en Hem wil dienen. Past dat niet helemaal bij hoe het zal gaan na Pinksteren? Het evangelie gaat grenzen over. Mensen overal in de wereld vinden het leven in de Heere Jezus Christus. Lukas schetst het in het bijbelboek Handelingen. Vanuit Jeruzalem gaat het evangelie via Judea en Samaria naar de wereldstad Rome. Tot op de dag van vandaag komen overal in de wereld mensen tot geloof.

Toch is dit voorbeeld dat Jezus gebruikt vooral vlijmscherp. De Heere Jezus vertelt dit namelijk om te laten zien hoe het er met de mensen in Nazareth voor staat. Wanneer zij de Heere Jezus horen preken, zijn zij verwonderd. Ze staan versteld over Zijn uitleg van de Schrift. Maar ze blijven hangen in het feit dat Hij de zoon van Jozef is. Ze hebben vernomen wat er gebeurd is in Kapernaüm aan wonderen en tekenen. Dat willen zij ook wel meemaken, maar niet omdat ze nu zo heilbegerig zijn. Ongeloof slaat de klok. Precies daar legt de Heere Jezus de vinger bij. Geen profeet is welkom in zijn vaderstad. Er waren heel wat melaatsen in Israël, maar zij werden niet genezen. Alleen Naäman, van buiten Israël werd gereinigd van Zijn melaatsheid. Naäman ging Israël voor. Het is wel duidelijk dat de Heere Jezus in de roos schiet met dit voorbeeld en deze les. De mensen uit Nazareth zijn zo boos dat ze de Heere Jezus van de rots af willen duwen. Hij mag er niet zijn! Hier tekent zich af wat er uiteindelijk met Hem gebeuren zal. Hij zal ter dood gebracht worden. Maar daarvoor is het nu nog te vroeg. Daarom legt Hij Zijn macht aan de dag, door midden tussen hen door te lopen en weg te gaan.

Het voorbeeld van Naäman is indringend. Naäman ging Israël voor. Andere steden in Israël gingen Nazareth voor. Zijn er ook die ons voor gaan? Omdat ongeloof de weg tot de Heere Jezus blokkeert? Ongeloof omdat we blijven steken bij onze gedachten en gevoelens. Ongeloof omdat we bij de oppervlakte blijven. Ongeloof omdat we in de Heere Jezus niet onze Redder zien Die we nodig hebben in leven en sterven. Ongeloof omdat we stevig relativeren of omdat we zo vast zitten in ons kader. Ongeloof, ook na ontvangen genade, waardoor je op afstand van de Heere Jezus blijft. Anderen gaan voor in het Koninkrijk van God, maar waar blijft u dan? Geremd om in Jezus je Meerdere te zien, om je aan Hem toe te vertrouwen. Is daar wat tegen te doen? Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard uw hart niet. Laat u leiden. Laat u meenemen door Zijn woorden. Dat leert de Geest van God. Hij zorgt voor overgave. Hij maakt dat je leert buigen voor het woord van de Heere Jezus al schuurt het en komt er inwendig nog zoveel tegenin. De Geest weet de muren van ongeloof die wij optrekken te doorbreken. Zo worden wij klein voor God en zoeken onze reinheid buiten onszelf in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus, telkens weer.

 Aarzelt u om grote woorden te spreken of om er veel van te verwachten? U kent uzelf een beetje en weet dat ongeloof zomaar de kop op steekt? Let dan op die vader van die maanzieke jongen (Markus 9:14-29). Huilend zei hij tegen Jezus: Ik geloof, Heere! Kom mijn ongeloof te hulp! Wat denkt u, zou de HEERE het er dan bij laten zitten?

ds. W.J. Westland

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Thema-avond ‘Homoseksualiteit en de gemeente’

In gesprek met Herman van Wijngaarden van stichting Hart van Homo’s.

Voor wie? Alle gemeenteleden

Wanneer? Donderdag 23 september 2021

Tijdstip?  20.00-22.00 uur

Waar? De Parel

Planning voor het nieuwe seizoen? Doorgeven!

We zijn in het afgelopen jaar met de neus op de feiten gedrukt: plannen maken voor een nieuw seizoen is echt onder voorbehoud. Het gaat erop lijken dat allerlei activiteiten in het komende winterseizoen toch weer voortgang kunnen vinden. Daarom verzoeken we verenigingen, kringen, clubs, kerkenraden enz. voor het nieuwe seizoen hun geplande activiteiten door te geven. Ieder blijft zelf verantwoordelijk voor het afspreken van locaties! Die planning wordt dan in de activiteitenkalender op de website verwerkt, en ook doorgegeven voor publicatie in het kerkblad. Als een activiteit niet kan doorgaan, of als gegevens ervan wijzigen, geef dat dan gelijk door zodat dit in het bestand dat we hiervoor hebben en op de website aangepast kan worden.

Geef bij de opgave aan wie organiseert, waar, wat en op welke tijden, en vermeld waar dat van belang kan zijn contactpersonen/adressen voor bijzondere activiteiten.

Let op: klopt de algemene beschrijving op de website (vooral bij verenigingen en kringen!) nog wel? Denk bv. aan wijziging van contactpersonen, aanpassing i.v.m. het programma voor het nieuwe seizoen, enz. Uw berichten zijn welkom op e-mailadres activiteiten@hghg.nl!

Diaconie

Diaconale collecte zondag 18 juni 2021

De diaconale collecte deze zondag is bestemd voor Stichting Timon. Deze stichting richt zich op zorg voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen van 0 t/m 23 jaar en het gezin waar zij toe behoren. Zij helpen bij problemen met opvoeden en opgroeien. Kinderen, jongeren en hun gezin komen dichterbij hoop, herstel en perspectief. Hun motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging, waarbij iedere jongere of ouder, ongeacht (culturele) achtergrond en levensovertuiging, een beroep kan doen op Timon. Hierbij is er aandacht voor diversiteit. Timon kiest positie dichtbij jongeren, dichtbij school, in de wijk. Hulp verloopt via reguliere routes, zoals Bureau Jeugdzorg, maar ook via buurt- en wijkteams en onderwijs-zorgprogramma’s. Ook is er een project gestart ‘Welkom Thuis’ dat speciaal voor kerken en tieners is ontwikkeld. De diaconie wil dit project voor kwetsbare kinderen en jongeren graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Diaconale collecte zondag 27 juni 2021

De diaconale collecte van deze zondag is een algemene diaconale collecte. Vanuit de opbrengsten van deze collectes worden diverse christelijke doelen gesteund. Dit keer noemen we Trans World Radio (TWR). De missie van TWR is om de wereld te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus via radio en andere media, zodat levens blijvend veranderd worden. In landen als Mali en Senegal zijn veel mensen analfabeet: gemiddeld vier op de tien inwoners. Radios en audiospelers zijn daarom belangrijke communicatiemiddelen om het Evangelie te brengen. Ook al kunnen veel mensen niet lezen, het zijn wel verhalenvertellers! Tradities worden mondeling van generatie op generatie doorgegeven. TWR sluit met de uitzendingen aan op deze cultuur van verhalen vertellen. TWR verspreidt radio’s en maakt uitzendingen mogelijk. De diaconie wil dit werk graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Wat een prachtige uitzenddienst was het op 6 juni! Een warm bad van betrokkenheid en bemoediging! Hartelijk dank voor alle kaarten, berichtjes en gebed! Ik ben echt ontroerd door al het meeleven en voel me ontzettend gedragen door u en jou, en bovenal door onze goede, almachtige God! Hij baant een weg, en Hij die roept is getrouw en zal het ook doen! (1 Tess. 5: 24)

Op moment van schrijven is het maandag 14 juni en ben ik onderweg naar Schiphol. Het was nog even spannend of ik zou kunnen vliegen, omdat er in Uganda een grote COVID uitbraak is. Bidt u mee voor de situatie daar met een tekort aan vaccins, ontoereikende gezondheidszorg en een samenleving waar 1,5 meter afstand lastig te bewaren is?

Gelukkig kan ik dus vandaag vertrekken en daar ben ik God dankbaar voor! Als u dit leest hoop ik veilig in Uganda aangekomen te zijn.

Hoe ziet de eerste periode eruit? Dat ligt aan de situatie en ontwikkelingen omtrent covid. De focus zal in het begin voornamelijk liggen op taalstudie (Luganda). Dit is een van de 43 talen van het land. Deze taal wordt gesproken in de hoofdstad Kampala en in het gebied eromheen.

Het is erg belangrijk om de taal te leren om zo met mensen van hart tot hart te kunnen praten, zeker als het om hartszaken gaat zoals het evangelie. Veel mensen met een beperking en mensen in armoede hebben geen scholing gevolgd, wat betekent dat ze geen/amper Engels spreken. Ook ben ik te gast in het land dus is het goed om m’n best te doen voor het leren van de taal en cultuur.

Dat kost tijd, dus daar zal m’n tijd in eerste instantie voornamelijk uit bestaan. Wel hoop ik de combinatie naar de praktijk ook gelijk te kunnen maken door in m’n dagelijkse leven zoveel mogelijk Luganda te spreken, bijv. in de supermarkt, en door 1 dag per week op de projecten te werken, zodat ik gelijk de taal in de praktijk kan oefenen.

Liefdevolle en Vreugdevolle groet,

Amy de Jong

Jeugdrubriek

Donateurs jeugdcommissie

De donateurs van de jeugdcommissie krijgen binnenkort weer een verzoek in de bus voor de bijdrage aan het jeugdwerk. Dit betreft de bijdrage voor het seizoen 2020 / 2021. U kunt uw gift overmaken op IBAN-nummer NL90 RABO 0373 7197 44 ten name van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder – Hardinxveld inz. Jeugdcommissie, onder vermelding van ‘bijdrage jeugdwerk seizoen 2020-2021’. Ondanks de beperkingen vanwege de lock-down zijn dit seizoen o.a. het openingsweekend, het verenigingswerk en de kerngroepen -met inachtname van de maatregelen- zoveel mogelijk doorgegaan. Om deze te bekostigen en ook om voldoende financiële middelen te hebben voor het toekomstige jeugdwerk vragen wij uw vrijwillige bijdrage. Heeft u nog vragen of wilt u zich aan / afmelden als donateur? Bel dan naar 06-48704473 of mail naar jeugdcommissie@hghg.nl

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Pastoraat

Er zijn gemeenteleden die onderzoeken en behandelingen ondergaan. Anderen hebben voortdurend pijn en last van vermoeidheid. Soms zijn het ook relatief jonge gemeenteleden die voor langere tijd uit de running zijn. We bidden hen de kracht en de nabijheid van de HEERE toe.

‘Zalig hij, die in dit leven

Jacobs God ter hulpe heeft;

hij, die door de nood gedreven

zich tot Hem om troost begeeft;

die zijn hoop in het hachelijkst lot

vestigt op den HEER’, zijn God.’

(Psalm 146: 3 berijmd)

Examenkandidaten

Op het moment dat ik deze regels schrijf weten sommigen de uitslag al. We feliciteren de geslaagden. Dank God voor het resultaat en de kracht die Hij gaf voor de inspanningen de jaren door. Geniet van de vakantie en we hopen dat je daarna met veel enthousiasme aan de nieuwe opleiding mag beginnen. Anderen wachten nog op de uitslag en een enkeling moet in het tweede tijdvak nog een paar examens maken. Sterkte daarbij!

Kerkdiensten

Vanaf komende zondag worden de complete groepen A, B of C uitgenodigd voor de kerkdiensten. Bij ‘Erediensten’ wordt de uitgenodigde groep vermeld. Ook wordt ieder, waarvan het e-mailadres bekend is, persoonlijk uitgenodigd voor de eredienst. Mocht u ’s avonds worden uitgenodigd en u kunt vanwege de jonge kinderen niet samen naar de dienst komen, dan kunt u dit kenbaar maken middels het e-mailadres kerkdienst.oost@hghg.nl. Er wordt dan gekeken of er geruild kan worden met iemand in de morgendienst. Het is niet de bedoeling dat uzelf gaat ruilen. U kunt ook met ons contact opnemen (kerkdienst.oost@hghg.nl of de wijkouderling) als u niet ingedeeld bent in een groep en u overweegt om de kerkdiensten weer fysiek bij te wonen.

Meeleven

We leven mee met wijk 2 Noord nu er opnieuw een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk. Het is bijzonder dat dit beroep uitgebracht kon worden. We wensen ds. Dubbelman het licht en de leiding van Gods Geest! We bidden dat de Koning van de Kerk in Zijn genade spoedig deze vacature zal vervullen.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de instandhouding van de erediensten en € 50,- voor de diaconie. Br. K. Ruitenberg ontving € 100,- voor de instandhouding van de erediensten € 50,- voor de kerk, € 50,- voor de kerk en € 50,- voor de diaconie. Zelf ontving ik (in collectebonnen) € 31,- voor de diaconie, voor de kerk € 40, voor het werk van Amy in Uganda € 16,- en voor het werk van Henk Hazendonk in Peru € 25,-. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

Waarom is het niet geoorloofd God zichtbaar voor te stellen?

Omdat er geen enkele overeenkomst is tussen Hem die een eeuwige en ondoorgrondelijke Geest is, en een stoffelijke, dode, bederfelijke en zichtbare materie.

Johannes Calvijn (Catechismus van Geneve)

Tenslotte

In de morgendienst van 20 juni lezen wij 2 Koningen 8: 1-6. Een opvallende geschiedenis waarin wij ineens de vrouw uit Sunem (2 Koningen 4: 8-37) en de naam van Gehazi (2 Koningen 5: 20-27) weer tegenkomen. In de avonddienst gaat prop. H.B. van der Knijff voor. Nog even en hij is dominee in Wilsum, een dorp aan de IJssel, vlakbij Kampen. Op zondag 27 juni gaat in de morgendienst onze oud-predikant ds. T.C. Guijt voor. Heb een goede ontmoeting met hem rond het Woord van de HEERE. In de avonddienst ga ik u voor en is er weer een leerdienst waarin wij stil willen staan bij het tweede gebod. Daarbij hoort Heidelbergse Catechismus zondag 35. U en jou zegenrijke diensten toegewenst die vruchtbaar mogen zijn voor het geloofsleven! 

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We denken in onze gebeden aan alle zieke gemeenteleden.

“De HEERE heeft mijn smeken gehoord, de HEERE zal mijn gebed aannemen.” (Psalm 6: 10)

Bediening Heilige Doop

In de morgendienst van zondag 27 juni zal in de Oude Kerk de heilige doop worden bediend aan vier kinderen van de gemeente.

Beroepingswerk

Nu er tegen de gevolgde procedure geen bezwaren zijn ingebracht, is dinsdag 15 juni j.l. een beroep door onze wijkgemeente uitgebracht op ds. M. Dubbelman te Giessen-Nieuwkerk. In de vacature van ds. B.C. Haverkamp is het de tweede keer dat we ds. Dubbelman beroepen. Tijdens een gesprek tussen de beroepingscommissie en ds. en mw. Dubbelman bleek wederzijds, dat het eerste beroep niet losgelaten werd en dat zij daarom weer open staan voor een beroep. Zodoende kwam er vrijmoedigheid om een tweede traject te starten. Kerkordelijk is dit mogelijk na een periode van 2 jaar. Vervolgens heeft, nadat de algemene kerkenraad hiermee unaniem had ingestemd, de wijkkerkenraad ook unaniem besloten om tot dit beroep over te gaan. Uiterlijk dinsdag 6 juli zal ds. Dubbelman moeten beslissen voor dit beroep en onze bede is, dat God hem nu wel de vrijmoedigheid geeft om dit beroep te kunnen aanvaarden. Daar mogen we als gemeente ook om bidden. Ds. Dubbelman gaat in onze gemeente voor tijdens de avonddienst op 20 juni a.s. in de Oude Kerk. Door uw aanwezigheid tijdens deze dienst, laat u uw betrokkenheid zien. We nodigen u uit deze dienst, voor zover we gemeenteleden mogen toelaten, bij te wonen. Uw meeleven kunt u ook laten blijken door een kaartje of brief aan: Ds. M. Dubbelman, Heul 34, 3381 DC Giessenburg, of per mail aan m.dubbelman@solconmail.nl

Hierna stelt ds. Dubbelman zich aan u voor.

Michiel Dubbelman (18 april 1972) is na de middelbare school natuurkunde gaan studeren aan de VU in Amsterdam. Tijdens deze studie is hij ook begonnen met de studie theologie. Eerst aan de VU en later in Utrecht waar hij zijn studie heeft afgemaakt. Ondertussen promoveerde hij in de medische natuurkunde op een onderzoek naar de menselijke ooglens. Vervolgens heeft hij, naast zijn studie theologie, gewerkt als onderzoeker op de afdeling oogheelkunde van het VU medisch centrum. Eind 2006 is hij gestopt met dit werk en is hij ‘full time’ predikant geworden in de hervormde gemeente te Giessenburg.

In 1995 is hij getrouwd met Jorieke en zij hebben vier dochters gekregen in de leeftijd van 15 t/m 22 jaar en een zoon van 7 jaar. De oudste dochter Emma heeft gestudeerd in België en woont daar nog steeds (Leuven). De tweede dochter Julia hoopt 1 juli te gaan trouwen en in Gorinchem te gaan wonen. Christy, Maria en Koen wonen nog thuis.

Nabetrachting

Wij danken dat we aan het Heilig Avondmaal de dood van Jezus Christus mochten gedenken en belijden. Wij danken U dat Hij stierf, opdat wij zouden leven.

Reserveringen

Zondagmorgen 27 juni zal de doop worden bediend. In deze dienst zijn er vooraf plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van de doopouders. Toch zal er ook nog plaats zijn voor de ‘eigen’ gemeenteleden. Van harte welkom!

Zondagmorgen 4 juli is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Uiteraard is iedereen welkom en we hopen dat u zich allen welkom voelt. Daarom nodigen we u uit, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 3 juli in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen. Tot en met vrijdag 2 juli geven we dan eerst de gelegenheid aan de jonge gezinnen om dit te doen.

Beleidskader 2021-2025

In het kerkblad van 26 maart en 30 april jl. hebben we u bericht dat we als kerkenraad vanaf begin dit jaar bezig zijn om een nieuw beleidsplan te schrijven voor de komende jaren.

We zijn het proces blanco ingestapt en met niets begonnen om ons te laten leiden door Gods Geest. Dit heeft geresulteerd in een beleidskader. Een richting waar we naartoe willen bewegen, zonder dat vooraf alles vaststaat.

Het beleidskader is door de kerkenraad in de vergadering van 31 mei jl. vastgesteld. Zo kon het ook in het beroepingswerk worden meegenomen, zodat de predikant bekend is met de visie van de kerkenraad voor de komende beleidsperiode.

Deze maand wordt het beleidskader klaar gemaakt om te publiceren, waarna u gelegenheid krijgt om te reageren.

In het kerkblad van 2 juli ontvangt u meer informatie.

Commissie Beleid

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens een bezoek € 20,- voor het werk van Amy de Jong. Hartelijk dank voor uw gift!

Pareldienst

Zondagavond 27 juni is er een Pareldienst. Onze plaatsgenoot br. Arie de Rover zal de dienst leiden. Het thema is ‘Totaal verschillend en toch één’. Vanuit Galaten 3 zal hierover verder uitleg worden geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect. Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee naar de dienst die alleen is of niet gewend naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee na te praten en/of te bidden. Ministry is ook 24/7 te bereiken als je later nog behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 11 juli met ds. Bart de Bruin uit Middelburg.

Commissie Pareldiensten

Jeugdwerk

Afgelopen mei is mw. Arin Oosterom-Klein om gezondheidsredenen gestopt als jongerenwerker in onze gemeente. Wij willen Arin bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij onze jongeren. We zoeken een jongerenwerker voor het nieuwe seizoen en inmiddels is de vacature daarvoor opengesteld.

Citaat

Wie heeft er ooit beweerd dat de waarheid in déze wereld overwint? In elk geval Christus niet. Neen, de waarheid moet lijden en heel het leven is een examen.

Søren Kierkegaard (1813-1855)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk in onze gemeente, nu er afgelopen dinsdag 15 juni voor de tweede keer een beroep is uitgebracht op ds. M. Dubbelman uit Giessen-Nieuwkerk.

Bid voor de veertig Centers of Hope in Syrië. Deze kerken willen een schuilplaats zijn, delen liefde en mededogen uit en streven ernaar het evangelie te delen door verschillende activiteiten. (Gebedskalender Open Doors)

Gerlinde is door de GZB uitgezonden om in Centraal-Azië een hospice op te zetten voor daklozen. Zij en haar collega geven lokale verpleegkundigen les over palliatieve zorg. Het hospice is inmiddels gebouwd, maar het proces om de benodigde vergunningen te verkrijgen om het hospice te openen is lang en taai. Bid voor een doorbraak hierin. (Gebedskalender GZB)

We danken met hen die geslaagd zijn voor het examen en bidden voor degenen die nog een herexamen moeten doen of gezakt zijn.

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

De Heere geve kracht om alles vol te houden. Er is veel zorg die niet in de openbaarheid komt. Dat de HEERE ook dan zicht geve op Hem, Die “onze zaligheid” wil zijn. “Die God is ons een God van volkomen zaligheid; bij de HEERE, de Heere, zijn uitkomsten tegen de dood.” (Psalm 68: 21)

Gemeente zijn: Wijkmiddag Zuid

Als wijkgemeenteleden verlangen wij ernaar om juist in deze tijd van afstand, verbinding te zoeken. Daarom wordt er een wijkmiddag georganiseerd voor jong en oud! Als alle maatregelen het toelaten vindt deze wijkmiddag plaats op zaterdag 10 juli 2021 vanaf 15.00 uur.

Noteren jullie deze datum alvast in jullie agenda? Wij houden jullie op de hoogte!

Hartelijke groeten, Ruth Vlot, Christine de Koeijer, Marjolijn van Hoeven

Gelezen / gehoord

‘Ik zing niet om te uiten, maar om al zingende te innen.’

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere Zaterdag 

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek 

Iedere maandag 

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen/muntrollen – kb

Iedere dinsdag (tot de zomer)

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Iedere donderdag 

18.30-19.15 uur weeksluiting Pedaja

Donderdag 24 juni

19.45 uur  bijbelgesprekskring – jeugdzaal OK

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 20 juni

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur
wijk 3 Zuid prop. A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur
wijk 2 Noord dr. M Dubbelman, Giessen Nieuwkerk

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. W.J. Westland, (groep C)

18.00 uur  prop. H.B. van der Knijf, Stolwijk, (groep A)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 2 Noord ds. A.T. van Blijderveen, Veenendaal

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Stichting Timon

2. Quotum

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Quotum

Kinderoppas

Oude Kerk: 09.30 uur: Lenny Egas, Mirthe Buijk

Nieuwe Kerk: 09.30 uur: Wieneke Meerkerk, Rhodé Quist

De Parel: 10.45 uur: Thirza de Kok, Rebecca Versluis

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 86: 9

avonddienst: Psalm 97: 7

BOVEN-HARDINXVELD 

09.30 uur ds. M. Messemaker, Nijkerk

18.00 uur ds. J.C. Breugem – openbare belijdenis van het geloof

Collecten

1. Op weg met de ander 

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Aleida Groeneveld, Mette Klop, Elsja Blom (reserve)

 

Zondag 27 juni

GIESSENDAM / NEDER HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur  wijk 2 Noord ds. M.P.D. Barth, Barneveld – bediening Heilige Doop

18.00 uur  wijk 3 Zuid ds. W. Arkeraats, Hardinxveld-Giessendam

NIEUWE KERK

09.30 uur  ds. T.C. Guijt, Katwijk aan Zee (groep B)

18.00 uur  ds. W.J. Westland ( groep C)

DE PAREL

10.45 uur  wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde

18.00 uur  wijk 2 Noord dhr. A. de Rover, Hardinxveld Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – algemene doelen

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Eredienst – onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Gerrie de Ruijter, Samuel Versluis

Nieuwe kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Marnix Molendijk

De Parel 10.45 uur: Jeanine Koesveld, Dayenne Maasland

Voorzang (voor beide gemeenten)

Morgendienst: Psalm 100

Avonddienst: Psalm 149: 5

BOVEN HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C. Breugem – bediening Heilige Doop

18.00 uur ds. G. van Wijk, Hedel

Collecten

1. Wycliffe Bijbelvertalers

2. Eredienst

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Marlene Groeneveld, Anniëlle Spelt, Franci van den Boogaard (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-48,49

Kind of slaaf?

“Want u hebt niet de Geest van slavernij ontvangen,die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door Wie wij roepen: Abba, Vader!”

  (Romeinen 8: 15)

____________________________________­­­________________

De slavernij is allang afgeschaft. Toch worden er nog steeds meer dan 30 miljoen mensen gedwongen om als slaaf te werken. Ze hebben een mensonwaardig bestaan! Paulus gebruikt het beeld van een slaaf. Hij maakt duidelijk wat de Geest absoluut niet doet. De Vader wil niet dat Zijn kinderen Hem slaafs benaderen: “Jullie hebben niet de Geest van slavernij ontvangen die weer tot vrees en angst leidt.”

Een slaaf is bezit, een ding met één doel: hij moet zich geven voor zijn meester. Nooit is het goed, altijd is er angst. Als christen ben je geen slaaf en hoef je niet in voortdurende angst te leven of het al dan niet goed genoeg is voor God. Dat geldt trouwens voor iedereen. Wie kent die vragen niet: doe ik het goed en word ik wel aanvaard?

Bent u kind of slaaf? Luister eens naar Paulus. Jullie hebben geen slavengeest ontvangen, die ons dwingt tot kruiperig gedrag om God of een ander tevreden te stellen of te presteren, om maar geaccepteerd te worden. Een leven in deze geest leidt alleen maar tot angst en vrees: wat zal God of wat zal een ander van mij vinden?

Paulus schrijft ook wat de Geest wèl is:  “Maar u hebt de Geest van aanneming tot kinderen ontvangen.” Dat is een heel andere Geest. Door het geloof zijn wij geen ding, maar een geliefd kind! “Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit.” In het leven van Gods kinderen hoeft geen angst of onzekerheid te zijn.

De Geest van Pinksteren zorgt dat wij door het geloof aangenomen worden tot kinderen. Dat is nu echt het werk van de Heilige Geest. Hij zorgt ervoor dat ik, zondaar, mijn toevlucht neem bij de heilige God. Dat ik het werk van de Zoon van God van harte omhels en aanneem. Hij brengt mij bij de vaste en zekere belofte die God al bij onze doop gedaan heeft. De Vader betuigt en verzegelt dat Hij ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daar wordt ons duidelijk waarom dit kan en mag: door de doop worden we door God verzekerd dat Hij onze zonden afwast door het bloed van de Zoon. Wij hoeven God niet tevreden te stellen, Hij maakt het Zelf goed. Zonder ons. Voor ons. Dat roept om ons geloof.

Daar hebben we nu echt de Geest voor nodig, want anders komt daarvan niets terecht. De slavernij is dan wel afgeschaft, maar de slaaf in mij is er nog. Dan willen we liever slaaf blijven of zelfs terug naar de slavernij, zoals Israël weleer. Maar de Geest van de Zoon en van het zoonschap is mijn slavengeest te sterk. Door Hem word ik van slaaf kind. Als kind hoef ik niet bang te zijn of het goed is en of ik aanvaard word. Hij legt ons daarom de woorden in hart en mond. 

Door Hem gaan wij God aanroepen: “Abba, Vader!” Wat zeggen wij eigenlijk met deze bekende woorden? U behoor ik toe! De Geest geeft mij kinderlijk vertrouwen dat God om Christus’ wil ook mijn Vader is. De Vader wil dat van Zijn kinderen horen! De Vader en de Zoon hebben daar alles voor gedaan. Denk alleen maar aan Gethsémané. De Zoon worstelt met Vaders wil en zegt: “Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.” Of denk aan Golgotha waar de Zoon afgerekend wordt op onze zonde en betaald gezet wordt op onze schuld. Hij wordt door de Vader verlaten, opdat u en ik door God aangenomen en nimmermeer van Hem verlaten worden.

De Vader heeft Zijn Zoon daarvoor over gehad, zodat u dit gaat belijden. Hoe doen we dat? Hoe kan dat? Nu, de Geest komt altijd met het Kruisevangelie. Met dat Woord doet Hij een beroep op uw hart. ‘Mijn zoon, mijn dochter, geef Mij uw hart!’ En wat ik van mezelf nooit zou doen -de slavengeest wil dat niet- ga ik door de Geest der aanneming wel doen: ik antwoord: “Abba, Vader!” Bent u kind of slaaf? Ik hoop van harte dat u zich kind weet! Slaven hebben geen leven. Nu niet en nooit. Zij blijven buiten, terwijl kinderen eeuwig bij Vader thuis mogen zijn.

J.C. Breugem, v.d.m.

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de coronacijfers verder blijven dalen, biedt de Covid-routekaart voor kerken de mogelijkheid om het aantal personen in kerkdiensten verder op te schalen. Met ingang van zondag 6 juni zullen we daarom het aantal kerkgangers in alle wijken verhogen naar 15% van het aantal zitplaatsen, of maximaal 60 personen per ruimte als dit meer is dan de 15%. Concreet betekent dit dat het aantal beschikbare plaatsen in het reserveringssysteem voor de Oude Kerk en De Parel hierop zijn aangepast. Ook voor de Nieuwe Kerk betekent dit verdere verruiming, waarover de gemeenteleden worden geïnformeerd door de wijkkerkenraad. Ook met het oog op de komende Avondmaalszondag (13 juni) stemt deze ontwikkeling dankbaar. Daarnaast komt er voorzichtig ook meer ruimte voor samenzang in de diensten: het laatste lied of psalm zal weer samen worden gezongen.Voor bijeenkomsten van jongeren tot 18 jaar gelden geen beperkingen ten aanzien van de aantallen en voor overige bijeenkomsten nemen we een maximaal aantal van 30 in acht. Dit betekent dat er, binnen de geldende basisregels, weer ruimte is om fysiek bij elkaar te komen. We hopen dat ook andere versoepelingen spoedig mogelijk zijn zodat verdere stappen kunnen worden gezet.

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Uitnodiging bezinningsavond

In de week van voorbereiding op het Heilig Avondmaal worden u en jij van harte uitgenodigd op de bezinningsavond van donderdag 10 juni a.s. in de Nieuwe Kerk. Jezus Christus legt in Johannes 6 uit dat Hij het Brood des Levens is. In die lijn biedt Jezus het brood aan bij het laatste avondmaal aan zijn discipelen ‘Neem, eet, dit is Mijn lichaam’. Zo mogen we uitzien naar zondag 13 juni, om volgens opdracht van Jezus, met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Laten we in de week van voorbereiding opnieuw stil worden. De bezinningsavond is gemeentebreed, echter wel aanmelden via wijk Zuid. In de Nieuwe Kerk zal de avond gehouden worden met maximaal 60 personen. Tot dan in de Nieuwe Kerk, tijd 20.00 – 21.00 uur  De kerk is open vanaf 19.45 uur. Er wordt geen koffie / thee geschonken. De bezinningsavond wordt digitaal uitgezonden via hghg kanaal 3.

Uur van gebed

Zaterdag 12 juni komen we weer bij elkaar voor een uur van gebed. Aanvang 19.00 uur in de Jeugdzaal van de Oude Kerk. Van harte welkom!

Honderd handig

Goed nieuws voor wie graag nuttig bezig wil zijn met zijn / haar handen: er staan weer dekenpakketten klaar! Een tas vol lapjes, die aan elkaar gezet kunnen worden tot een fraaie lappendeken volgens het meegeleverde patroon. Niet moeilijk, wel gezellig om (met elkaar) te doen. Zin? Ga langs bij Goline van Schoonhoven, Kerkweg 19 of bel even tel. 61 10 08. Gehaakte of gebreide lapjes van 20 x 20 cm. zijn ook nog altijd welkom op hetzelfde adres of op Kerkweg 72.

Vaderdag cadeautip!

Er zijn nog glossy’s van de orgelrestauratie te koop. Heeft u al een exemplaar in uw bezit? Een mooi en kleurrijk magazine met veel foto’s en allerlei ‘weetjes’ over mw. Witte. Zelfs als je geen verstand hebt van orgels is het leuk om de glossy te lezen. Wellicht een leuk vaderdag-cadeautje? Ook opa’s zullen dit kunnen waarderen. Vanaf nu liggen ze in de Oude- en Nieuwe Kerk zodat u bij interesse een exemplaar à € 4,95 mee kunt nemen. Voorin zit een memo met info over de betaling. Verder is de glossy ook verkrijgbaar bij boekshop Rinnah. Ook kunt u nog steeds terecht op Kerkweg 19, Damstraat 5 en het Kerkelijk Bureau. Wie gaat u verrassen met dit fraaie magazine?

de orgelcommissie

Diaconie

Bankrekening diaconie: NL16 RABO 0325 0034 08

Diaconale collecte zondag 6 juni 2021

De diaconale collecte is deze zondag bestemd voor het Christelijk Noodhulpcluster, project ‘de wereld snakt naar adem’. Geen lucht meer. Uitgeput. Wanhoop. We zien het wereldwijd op dit moment vreselijk schrijnend in India en Nepal. Het coronavirus grijpt hard om zich heen. De gevolgen zijn soms mensonterend. In veel landen is ziek worden niet eens de enige angst. Geen werk betekent geen eten. Geen school betekent geen toekomstperspectief. We zien het overal. De wereld snakt naar adem! Het Christelijk Noodhulpcluster komt in actie voor de meest kwetsbare volwassenen en kinderen die als gevolg van corona tekort hebben aan alles. Zij bieden hun:

voorlichting: hoe je jezelf tegen corona beschermt;

bescherming door schoon water, mondkapjes en quarantainecentra;

directe hulp zoals eten, medische of psychosociale hulp en zuurstoftanks. 

Aan de kinderen, die maandenlang niet naar school konden, worden schoolpakketten uitgedeeld, zodat ze thuis kunnen doorwerken aan hun schoolwerk. Maar er is meer hulp nodig. Wees solidair! Geef nu voor de gezamenlijke strijd tegen (de gevolgen van) corona. De volgende organisaties werken samen in het Christelijk Noodhulpcluster: Dorcas, EO Metterdaad, Red een kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA. De diaconie wil deze hulp graag ondersteunen en beveelt daarom de collecte van harte bij u aan.

Jaarrekening diaconie 2020

Overeenkomstig de bepalingen van de kerkorde geven wij u hierbij inzicht in de beknopte jaarrekening 2020 van de diaconie. Zoals uit bijgaande staat van baten en lasten blijkt, sluit de jaarrekening van het college van diakenen met een voordelig saldo van € 249.985. Dit resultaat wordt nagenoeg geheel veroorzaakt door een door de PKN voorgeschreven wijziging in de waardering van bebouwde eigendommen en beleggingen. Waar deze voorheen werden gewaardeerd tegen de aankoopprijs of een lagere marktwaarde moet er vanaf heden gewaardeerd worden tegen de actuele- of beurswaarde. Zonder deze boekhoudkundige correctie zou het resultaat uitkomen op -€ 13.146. Voor alle leden van de gemeente ligt de volledige jaarrekening ter inzage bij de administrateur, Laura van Houwelingen, tel. 06-22 40 23 82. Het inzien van de jaarrekening is mogelijk, na het maken van een telefonische afspraak in de periode van 7 t/m 11 juni 2021. Als college danken wij u, maar bovenal de Heere, voor alle gaven die wij als diaconie in 2020 mochten ontvangen. Het stelde ons als gemeente opnieuw in de gelegenheid in diaconale zin blijk te geven van onze roeping in deze wereld.         College van diakenen

Beknopte jaarrekening diaconie 2020

Balans per 31 december 2020 (x € 1.000,-)

Kroonjaarbezoeken

De diaconie zal vanaf september de kroonjaarbezoeken weer hervatten. Tot die tijd is uiteraard maatwerk mogelijk. Mocht u behoefte hebben aan contact of een bezoek, schroom niet om contact op te nemen met een wijkdiaken. U vindt contactgegevens van de wijkdiakenen op de website hghg.nl/informatie.

Diaconale collecte zondag 13 juni 2021

De diaconale collecte op de avondmaalszondag is bestemd voor Open Doors. Graag willen we geheime gelovigen in het Midden-Oosten ondersteunen. Daar lijden onze broers en zussen dagelijks onder vervolging en verdrukking. Zoals Kouroush, die zijn vaderland moest ontvluchten omdat het te gevaarlijk voor hem werd. Hij vertrok naar Turkije, voordat hij zou worden opgepakt en gevangengezet. Net als veel andere gevluchte christenen mist Kouroush in Turkije een plek waar hij zich thuis voelt. Nu bouwt hij samen met andere christenen een ontmoetingsplek voor gevluchte christenen. Een prachtig en hoopvol initiatief! Open Doors is blij dit project te kunnen steunen. Uw bijdrage is een teken dat geheime gelovigen er niet alleen voor staan. Door uw hulp kunnen zij geestelijke zorg, online ondersteuning en discipelschapstrainingen ontvangen. Ook kunnen ze jonge christenen in het Midden-Oosten online bemoedigen en helpen groeien in het geloof. Met uw ondersteuning kunnen geheime gelovigen uit het Midden-Oosten naar een Bijbelschool. Zo kunnen zij op hun beurt weer medegelovigen helpen. De diaconie wil het werk onder broeders en zusters die dagelijks lijden onder vervolging en verdrukking graag ondersteunen. Mogen we ook op uw bijdrage rekenen?

Zending

Opbrengst Gerbera-actie Zuid Afrika

Wat was het vrijdag 28 mei een mooie zonovergoten dag! De Gerbera-actie was mede daardoor erg geslaagd! We hebben, na aftrek van de onkosten, een mooi bedrag opgehaald: €1500! Ook deze keer hadden we weer 800 bossen gerbera’s in de verkoop! Iedereen hartelijk dank voor het kopen / ophalen van de gerbera’s! Lea heeft op afstand mee kunnen genieten van de verkoop. Er is bij hen op dit moment bezoek uit Hardinxveld, dat is natuurlijk erg gezellig! Ze hopen zelf in december deze kant op te komen. We wensen Lea en Werner en de kinderen heel veel zegen bij hun mooie werk in Zuid Afrika!

Update Amy

Lieve gemeenteleden,

Recent mochten we Pinksteren vieren! Het feest van de Heilige Geest die de grenzen doorbreekt en wereldwijd het Goede Nieuws van Jezus brengt! Ik hoop en bid dat we ons met elkaar in kunnen zetten voor de gezamenlijke roeping en missie binnen het zendingswerk en binnen het lichaam van Christus, Zijn wereldwijde Kerk. Ik bid dat die Kerk met hoofdletter K doorgaat met groeien, want uiteindelijk draait het er toch om dat er zoveel mogelijk mensen het goede nieuws horen, zodat we straks met die grote menigte van allerlei talen, landen, volken en naties voor de troon van God en het Lam zullen staan om Hem te aanbidden! (Openbaring 7:9). God zij dank laat Hij Zijn Kerk nooit los, en Hij verlangt ernaar dat we samen met Hem nog meer discipelen maken die tot die Kerk toegevoegd worden. Wat is uw / jouw roeping daarin? Het is zo ver! Op zondag 6 juni om 15.30 uur word ik uitgezonden namens HGHG, namens u en jou, naar Uganda. Op dinsdag 15 juni vertrek ik naar Uganda met het diepe verlangen dat o.a. mensen met een beperking en hun families het Vaderhart van God leren kennen, dat ze Jezus mogen ontmoeten, dat ze kinderen van God mogen worden en in die waarheid en Liefde mogen wandelen. Ik bid dat ik naast hen mag oplopen, een liefdevolle zus in Christus voor hen mag zijn, hen aan de troon van mijn Hemelse Vader mag brengen, en dat ik ze mag zien opbloeien tot hoe Hij hen heeft bedoeld. Ik bid dat Zijn vreugde zichtbaar mag zijn in en door deze mensen heen, want ze hebben zoveel vreugde te geven, ook al wordt dat vaak (nog) niet gezien! Ik bid dat God krachtig werkt, dat de visie en missie van Special Joy tot uiting mag komen en dat Zijn vreugde via mensen met een beperking verspreid wordt in hun naaste omgeving, maar ook in de wereldwijde Kerk! Want is het lichaam van Christus niet ook zelf beperkt als we de mensen met een beperking er niet bij betrekken? 

Financiële update: Op dit moment is er 81% binnen aan maandelijkse toezeggingen! Echt, alle eer aan God Wiens zorg zo groot is, en heel veel dank aan de gemeenteleden en achterban! Hopelijk zien we elkaar op 12 juni nog even?

Lieve groet en in Hem verbonden, Amy de Jong

Dank- en gebedspunten

Dank dat alles medisch goed en niet zorgelijk is. Dank voor de goede zorg hier in Nederland, en dank voor de mogelijkheden tot goede zorg ook in Uganda.

Dank dat we de 80% behaald hebben qua financiën. God heeft ook grote dingen gedaan op dit gebied!

Bid voor de mensen met covid in Uganda. Ze bevinden zich nu in de 2e golf en de getallen stijgen harder dan afgelopen tijd. Bid ook dat het land open blijft.

Bid tegen de corruptie in Uganda. Bid dat de harten van leiders God echt willen dienen en vrezen.

Bid voor de Ugandese kerk. Dat ze zich vasthouden aan het ware Woord van God en verlangen naar een persoonlijke relatie met God, in plaats van alleen maar dingen van Hem te willen ontvangen (welvaart evangelie).

Bid voor mensen met een beperking in Uganda en hun families. Bid dat ze Jezus persoonlijk mogen ontmoeten. Bid dat ze zich geliefd weten bij hun machtige Maker en dat Jezus ook voor hen en hun families gestorven en opgestaan is. Bid dat ze van vloeken en tovenarij bevrijd zullen worden.

Bid dat de overige benodigde financiën nog binnenkomen.

P.s. We hopen u te ontmoeten bij de oliebollen-actie waar ook gelegenheid is om Amy ‘uit te zwaaien’.

Jeugdrubriek

Werkvakanties Dabar en meer 

Ga jij deze zomer op werkvakantie, mee met Dabar of je op een andere manier diaconaal of missionair inzetten, dan horen wij dit graag! We zouden het fijn vinden als je ons op de hoogte stelt van jullie reis of project zodat we als gemeente met je / jullie kunnen meeleven.

Je kunt mailen, appen of bellen met Willem Burggraaf

Mail: jeugddiaken@hghg.nl / Tel: 06 15 15 69 45

Wijkberichten

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten

Inmiddels hebben we de draad van de serie over Elisa weer opgepakt. Rondom het avondmaal lezen we uit 2 Koningen 7. In de voorbereidingsdienst ontdekken we dat de Heere Zijn Woord waar maakt. We lezen dan 2 Koningen 7: 12-20. In de uitzendingsdienst slaan wij 1 Petrus 4: 1-11 op. De kerntekst zal dan zijn 1 Petrus 4: 10. In de avondmaalsdienst op zondagmorgen 13 juni gaat het vanuit 2 Koningen 7: 3-11 over de melaatse mannen die ruimschoots gevoed worden. Ook in de middag- en avonddienst lezen we verder uit 2 Koningen. Op het moment dat ik dit schrijf weet ik nog niet precies wat de tekst zal zijn.

Giften

Br. H.W.G. Kant ontving voor de diaconie (stichting Friedensstimme) € 10,-. Voor de diaconie (stichting Hulp Oost Europa) ontving hij € 10,-. Voor de kerk ontving hij € 10,- en € 40,-. Ouderling P. de Keizer ontving € 20,- voor algemene doeleinden. Br. K. Ruitenberg ontving voor de kerk € 15,50 aan collectebonnen en € 20,-. Zelf ontving ik €10,- voor de kerk. Vriendelijk bedankt!

Uitzendingsdienst

Zondagmiddag 6 juni is er om 15.30 uur de dienst waarin wij stilstaan bij het vertrek van Amy de Jong, Peulenstraat 155, 3371 AL, naar Uganda. In deze dienst hoopt ook een vertegenwoordiger van I-teams, de zendingsorganisatie, het woord te voeren. Ouderling Pille zal namens onze gemeente het woord voeren. In deze dienst staan we eveneens stil bij het vertrek van Henk Hazendonk, Spoorweg 20, 3373 AP, naar Peru. Hij hoopt woensdag 9 juni opnieuw te vertrekken om in Peru het evangelie te delen. Wat bijzonder dat twee leden van onze wijkgemeente zo hun plaats mogen innemen in het Koninkrijk van God. De Heere zegene hen daarin! We wensen Amy en Henk ook beiden een goede reis toe!

Heilig Avondmaal

Op zondag 13 juni hopen wij als gemeente het Heilig Avondmaal te vieren. Evenals de vorige keren betreft dit een tafelviering. Deze zondag zijn er in de Nieuwe Kerk drie diensten. Alle leden uit de groepen A, B en C zijn van harte welkom. In de morgendienst wordt groep A uitgenodigd. Deze dienst staat in het teken van bediening Heilig Avondmaal. In de middagdienst om 15.30 uur verwachten wij groep B. En in de avonddienst is groep C van harte welkom. De middag- en de avonddienst staan in het teken van voortzetting- en dankzegging Heilig Avondmaal. In de morgen- en middagdienst is er kinderoppas. Neem even contact op met kerkdienst.oost@hghg.nl als u vanwege de kinderoppas wilt ruilen naar een morgen- of middagdienst. We kijken uit naar een rijke avondmaalszondag. Dat we ziende op de Heere, de nodiging van de Koning in geloof mogen beantwoorden: “O alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk” (Jes. 55: 1).

Gelezen

Daar hing dat Goddelijk Offerlam,

dat mijne zonden overnam

en daarom werd gebonden.

O God, dat Goddelijk mensenbloed,

heeft immers al mijn schuld geboet.

Zo heb ik nu dan vrede.

Mijn Vader, zijt Gij niet voldaan?

Mag ik niet vrolijk tot u gaan?

Ik breng mijn Borg mede. 

Johannes Groenewegen (1709-1764)

Tenslotte

De dag voor Pinksteren hebben we, met veel gemeenteleden, genoten van de prachtige uitzending. Mooi om te zien hoe allerlei gemeenteleden voor en achter de schermen zich hiervoor hebben ingespannen. Op verschillende manieren kwam de boodschap van Pinksteren naar ons toe. En daardoorheen tintelde het werk van Gods Geest.

De dag na Pinksteren overleed de oma van mijn vrouw. Oma Lugthart, die de laatste jaren in Graafzicht in Bleskensgraaf woonde, werd 100 jaar. Afgelopen zaterdag hebben wij haar begraven in Oud-Alblas. Voorafgaand was er de rouwdienst in de kerk van Oud-Alblas. Nuchterheid, betrokkenheid en voorzichtigheid, typeerden haar. Wat zong zij ook graag de psalmen. Het was mooi dat die psalmen in de rouwdienst gezongen werden door een aantal kleinkinderen. Allerlei herinneringen komen weer boven als wij aan haar terugdenken. Met haar overlijden zijn onze grootouders niet meer in leven. Als mens schuif je op en word je er bij bepaald dat je niet de eeuwigheid op deze aarde hebt. Wat is het  troostrijk om geborgen te zijn in de Eeuwige, Die dood en graf overwon. Hij leeft tot in alle eeuwigheid en wie Hem liefheeft, die leeft met Hem!

Een hartelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds. W.J. Westland

 

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 06 20 44 40 31,
scriba.noord@hghg.nl

Kide kids is op zoek naar jouw talent!

Hallo allemaal. Jullie hebben vast het filmpje al voorbij zien komen: we zijn op zoek naar jullie talent. Maak er een leuk,  kort filmpje van en laat ons zo zien waar jij goed in bent. Inleveren kan via de mail: kidekids@hghg.nl of naar nummer 06-23 93 14 14. In de ochtenddienst van 20 juni, willen we deze talentenshow laten zien aan jullie en aan de rest van de gemeente. Kom maar op met die mooie filmpjes, wij kunnen niet wachten! Tot snel,            de Kide commissie

Bediening Heilige Doop

De volgende doopdienst zal, onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus, gehouden worden in de morgendienst van zondag 27 juni in de Oude Kerk, aanvang 09.30 uur. In deze dienst gaat voor ds. M.P.D. Barth uit Barneveld.

Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 14 juni aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.

Beroepingswerk

Op 10 september 2020 werd het beroep op ds. Dick Wolters uit Vollenhove uitgebracht. Op 30 september ontvingen we van hem het bericht, dat hij met pijn in zijn hart moest bedanken voor het beroep.

Daarna heeft de beroepingscommissie het zoeken naar een nieuwe predikant voor onze wijkgemeente weer opgepakt. Ook weer met dezelfde zorgvuldigheid. Daarbij is ook opnieuw gekeken naar predikanten die we eerder benaderd hebben en waar gesprekken mee zijn gevoerd.

Toch leek het of er door een hele lange gang werd gelopen, met heel veel deuren er in. Heel veel deuren ook, die met zorg werden onderzocht, maar uiteindelijk dicht bleven. Soms was het om moedeloos van te worden. Deze zoektocht werd nog eens bemoeilijkt door de lock-down in de periode januari en februari. Op een bepaald moment leek het alsof er nergens een opening was.

Nu zijn we op een moment gekomen, dat er een deur is, die mogelijk wel open kan. Op 23 mei j.l. hebben we afgekondigd dat er nieuwe ontwikkelingen zijn in het beroepingswerk. Dat er goede hoop bestaat dat er binnen een aantal weken een beroep kan worden uitgebracht. In de periode tussen het schrijven en verschijnen van dit kerkblad zal blijken of die deur ook inderdaad verder open gaat. Laten we als gemeente biddend meeleven en mag het zo zijn, dat we verrast worden door wat God met onze wijkgemeente voor heeft.

Pareldienst

Op zondagavond 13 juni is er een Pareldienst. Onze oud-plaatsgenoot ds. Leendert Jan van Lingen uit Beusichem – Zoelmond zal dan de dienst leiden. Het thema is ‘Gods Geest zucht’. Vanuit Romeinen 8 zal de dominee hierover verder uitleg geven. De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Kingdom.

Niets is mooier dan een dienst live bijwonen, dus geef je snel op via MEEVIEREN.nl! Neem vooral iemand mee die alleen is of niet gewend om naar de kerk te gaan. Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

Er is in beide zalen weer een ministry-team aanwezig om na de dienst mee te praten en / of te bidden. Het ministry-team is ook 24/7 te bereiken als je later behoefte hebt aan contact. Mail hiervoor naar ministry@hghg.nl

De volgende Pareldienst is op zondagavond 27 juni met br. Arie de Rover.   Commissie Pareldiensten

Heilig Avondmaal

Zondag, 6 juni, bereiden we ons voor op de viering van het Heilig Avondmaal. De week daarop, zondag 13 juni, vindt de bediening van het Heilig Avondmaal plaats. We komen bijeen in De Parel. Bij brood en beker gedenken we hoe onze Heiland Zijn leven gaf, ervaren we de gemeenschap door te delen en zien we verwachtingsvol uit naar de jongste dag. Zo wordt in de viering al iets van het Koninkrijk van God zichtbaar. De Heere geve ons gezegende diensten. Momenteel is het risiconiveau vanwege corona nog ‘zeer ernstig’. Sinds zondag 16 mei j.l. laten we volgens de routekaart voor de kerken 10% van de ruimtecapaciteit toe. Concreet betekent dit ca. 75 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen. Op het moment dat de komende viering van het Heilig Avondmaal plaats vindt zou deze situatie veranderd kunnen zijn in ‘ernstig’. Als dat zo is, dan kunnen we op zondag 13 juni tijdens de viering van het Heilig Avondmaal 120 kerkgangers, verdeeld over 2 zalen, ontvangen. Volgens de richtlijnen van de PKN mogen er 3 diensten per zondag worden gehouden, mits er minimaal 1 uur tussenruimte wordt gehouden tussen twee diensten. Tijdens deze dienst gaat ds. G.A. Schreuders uit Wierden voor. Hij is bereid om twee dezelfde diensten na elkaar te houden, zodat we mogelijk 150 of zelfs 240 kerkgangers, die dat ook willen, een plaats kunnen bieden. Voor coronatijd begon de eerste Avondmaalsdienst om 08.30 uur. Daarom willen we nu dus ook de eerste dienst beginnen om 08.30 uur, die dan tot ca. 10.00 uur duurt. Dan een uur tussenruimte om te ventileren en vervolgens een tweede dienst van 11.15 tot ca. 12.30 uur. Als wijkkerkenraad verlangen we ernaar, om weer met de gemeente gezamenlijk het Heilig Avondmaal te vieren, ook al is dat dan verdeeld over twee diensten en twee kerkzalen. We hebben het samen zo nodig om na zo’n lange tijd de dood van onze Heer en Heiland te gedenken. Daarom nodigen we onze wijkleden uit, die met ons het Heilig Avondmaal op 13 juni a.s. hopen te vieren, om zich aan te melden, via de gebruikelijke manier, namelijk de website www.hghg.nl, en dan de knop  ‘Reserveren dienst wijk 2 Noord’.

Formulier Heilig Avondmaal

Door één van de predikanten, die nog wel eens voorgaat in onze wijkgemeente, werden we gewezen op de verkorte formulieren, zoals die in de ‘eerste aanvulling op het Dienstboek’ van de PKN zijn opgenomen. Daarboven staat: ‘Beproevingen met het oog op de gereformeerde liturgie’. Met ‘gereformeerd’ is hier bedoeld: gereformeerd in de brede zin. In lijn met de gereformeerde belijdenisgeschriften, zoals in de inleiding hiervan wordt verwoord. Zowel tijdens de voorbereiding op het Heilig Avondmaal op 6 juni, als tijdens de viering van het Heilig Avondmaal op 13 juni, willen we van deze formulieren gebruikmaken.

Reserveringen

Zondagmorgen 6 juni is de dienst in De Parel. Zoals gebruikelijk is het dan een gezinsdienst. Zoals we in het vorige kerkblad ook al schreven, is een gezinsdienst niet alleen bestemd voor jonge gezinnen. We behoren allemaal tot het grote gezin van God. Daarom is zo’n dienst, naast de extra aandacht voor de kinderen, ook een gewone dienst, waarin voor de gehele gemeente Gods Woord wordt verkondigd, er gebeden wordt en God wordt geprezen in ons lied, terwijl die dag het ook voorbereiding is op het Heilig Avondmaal, dat we die week daarna als gemeente willen vieren. Daarom ook een oproep aan hen, die het jonge gezin zijn ontgroeid, om voor zover dat mogelijk is op zaterdag 5 juni ook in te schrijven voor deze dienst of deze dienst mee te beleven via de technische middelen.

Ditzelfde geldt ook voor zondag 20 juni a.s., als we op vaderdag ’s morgens ook weer de dienst in De Parel hebben. Voor die dienst geldt ook weer dat we t / m vrijdag 18 juni eerst de gezinnen met kinderen gelegenheid willen geven om in te schrijven, maar laat de rest van de gemeente niet schromen, om daarna ook in te schrijven. Er mogen weer meer mensen in de kerk, dus is er ook meer ruimte.

Verantwoording

Diaken Dick Klein ontving tijdens een kroonjarenbezoek een gift van € 10,- voor de diaconie. Ds. E.van Rooijen mocht tijdens zijn bezoekwerk € 20,- ontvangen voor de kerk. Hartelijk dank voor uw gaven!

Citaat

Christenen hebben veel geredetwist over de vraag of een christen er nu komt door goede daden of door geloof in Christus. Het is eigenlijk niet aan mij om een uitspraak te doen over zo’n moeilijke vraag, maar het lijkt me zoiets als vragen welke helft van een schaar het belangrijkst is.          

          C.S. Lewis (1898-1963)

Bidden en danken

We bidden voor het beroepingswerk, nu er ontwikkelingen zijn, die mogelijk binnenkort leiden tot een beroep. Dat God zelf in dit beroepingswerk mag meekomen en we op korte termijn toch ook weer een nieuwe predikant uit Zijn hand mogen ontvangen.

Voorganger of zendeling zijn in Colombia kan gevaarlijk zijn. Christenen worden gezien als tegenstanders. Bid vandaag voor alle voorgangers en zendelingen die naar het platteland reizen om daar over de Here Jezus te vertellen. Dat is veelal een gevaarlijke onderneming. Bid ook voor hun gezinnen. (Gebedskalender Open Doors)

Costa Rica loopt tegen de grenzen van de IC-capaciteit aan voor coronapatiënten. Dat ligt niet zozeer aan de bedden en beademing, maar met name aan gebrek aan gespecialiseerd personeel. Bid dat ook in Costa Rica alle maatregelen die genomen worden, zullen bijdragen aan de bestrijding van de pandemie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou de komende zondagen gezegende diensten in de Oude kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl
Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78
scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Onze kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 20,- voor het dak van de kerk. Ouderling van Gelder ontving op huisbezoek een gift van € 12,50 ter vrije bestemming en voor de reparatie van het dak € 30,-. Ouderling de Hek ontving € 20,- voor de diaconie. Ds. van de Voorde ontving tijdens bezoekwerk € 10,- ter vrije bestemming. Hartelijk dank.

Kerkdiensten

De afgelopen drie zondagen mochten er in de Oude Kerk, maar ook in De Parel, weer meer mensen samenkomen. Aankomende zondag zullen we het aantal kerkbezoekers verder opschalen. Ook is het verantwoord om, voorzichtigaan, het zingen uit te breiden. Met ingang van aanstaande zondag kunnen we de laatste psalm weer allemaal meezingen.

Bediening Heilig Avondmaal

Zondag 13 juni zal het sacrament van het Heilig Avondmaal worden bediend. Deze Avondmaalszondag zal op dezelfde manier ingevuld worden als de vorige keren, met -indien nodig- extra samenkomsten tussen de morgen- en avonddienst. Op de website zullen in eerste instantie de morgen- en avonddienst verschijnen. In deze diensten zal naast de Woordverkondiging ook het Heilig Avondmaal worden bediend. Wanneer deze diensten volgeboekt zijn, worden er nieuwe korte dienst(en) opengezet, waarin alleen het Avondmaal zal worden bediend. Op verzoek van de diakenen vragen wij u om in de Avondmaalsdiensten duidelijk kenbaar te maken, door het uitsteken van de hand, dat u wilt deelnemen aan het Avondmaal. We hopen zo dat ook deze diensten in alle ordelijkheid mogen plaatsvinden.

Examens

Nog een paar dagen moeten de jongelui, die examens hebben gedaan, in spanning afwachten. De meesten kunnen natuurlijk nagaan hoe ze ervoor staan, maar donderdag 10 juni is toch voor iedereen een zenuwslopende dag. We hopen op allemaal positieve uitslagen. Is het anders, dan sterkte bij het verwerken en vol goede moed naar het herexamen.

Gelezen/gehoord

Geen kussen is zo zacht als Gods belofte, geen deken zo warm als de verzekerdheid van Christus’ liefde.

Tenslotte

Komende zondag bereiden we ons in de morgendienst voor op de viering van het Heilig Avondmaal. Door de verruiming van de maatregelen zal ook de bezinningsavond weer gehouden worden. Zo een week van voorbereiding te houden is een voorrecht. Om toe te leven naar de zondag dat we het Woord mogen horen en zien. Om gesterkt door Woord en sacrament onze reis te vervolgen totdat….. Hij komt! Namens de kerkenraad ook een goede Avondmaalszondag toegewenst.          

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Iedere dinsdag 

19.15-19.30 uur Emmaüswandeling – verzamelen OK

Zaterdag 5 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Maandag 7 juni 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

Donderdag 10 juni 2021

20.00 uur  Bezinningsavond Heilig Avondmaal

– Nieuwe Kerk

Zaterdag 12 juni 2021

14.00-15.30 uur
openstelling christelijke volksbibliotheek – ingang kb

Algemene berichten

Redactie kerkblad

Ter versterking van de redactie zijn we nog op zoek naar iemand die samen met de overige vijf redactieleden wil meewerken aan de totstandkoming van het kerkblad.

Het betreft eens per drie weken op dinsdag / woensdagochtend het verzorgen van de uiteindelijke lay-out en het verzenden naar de drukkerij. Enige affiniteit met het programma InDesign is een voordeel hierbij.

Voor vragen of aanmelding kunt u zich richten tot Wout van Aken; kerkrentmeester201@hghg.nl

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 6 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland (groep B1)

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, uitzenddienst Amy de Jong

18.00 uur ds. C.H.Bijl, Papendrecht (groep B2)

DE PAREL

10.45 uur wijk 2 Noord, ds.L.W.Smelt, Voorthuizen 

– Voorbereiding Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds.C.H.Hoogendoorn, 

Lelystad

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Christelijk Noodhulpcluster 

2. Eigen gemeente -eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Onderhoud kerkgebouwen

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Jamarka de Jong, Sanna de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Maaike Schild, Sanne Ritmeester

De Parel 10.45 uur: Nienke Burggraaf, Linde van Dijk

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 1

avonddienst: Psalm 23: 1

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – voorbereiding Heilig 

Avondmaal

18.00 uur ds. A.Simons, Montfoort

Collecten

1. Plaatselijk jeugdwerk

2. Pastoraat

3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Kinderoppas

Janette Egas, Anna Klop, Sandra Baks (reserve)

Zondag 13 juni 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 3 Zuid, ds. P. van de Voorde – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 3 Zuid, ds. P.van de Voorde – Dankzegging Heilig Avondmaal

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. W.J.Westland, (groep A) – Heilig 

Avondmaal

15.30 uur ds. W.J.Westland, (groep B)

– Voortzetting Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. W.J.Westland, (groep C)

– Dankzegging Heilig Avondmaal

DE PAREL

08.30 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

11.15 uur wijk 2 Noord, ds. G.A.Schreuders, 

Wierden – Heilig Avondmaal

18.00 uur wijk 2 Noord, ds.L.J.van Lingen, 

Beusichem/Zoelmond

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Open Doors

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Pastoraal werk 

Kinderoppas

Oude kerk 09.30 uur: Janine de Bruin, Wietse de Jong

Nieuwe kerk 09.30 uur: Anneke Quist, Lieneke de Ruiter

De Parel 08.30 uur: Jacobien Kraaijeveld, Sara Visser 

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 87: 4

avonddienst: Psalm Gebed des Heeren: 6

BOVEN-HARDINXVELD

09.30 uur ds. J.C.Breugem – Heilig Avondmaal

18.00 uur ds. J.C.Breugem – voortzetting en 

dankzegging Heilig Avondmaal

Collecten

1. Werelddiaconaat/Project 1027

2. Pastoraat

3. Onderhoud gebouwen

Kinderoppas

Renske Egas, Lieke Klop, Dirry Blom (reserve)

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Verschijningsdata van het kerkblad

tot en met augustus:

18 juni, 2, 16 en 30 juli, 13 en 27 aug.

 

 

76-41

Betrokken bij de bouw

“Laten wij toch naar de Jordaan gaan
en ieder daarvandaan een boomstam nemen,
en er een verblijfplaats voor ons maken om er te wonen” 
(2 Kon. 6:2a)

 

Het gebeurt niet zo vaak dat er ergens een kerk gebouwd wordt. Echter, wie een kerk wil kopen kan zelfs kiezen. Kerkmeubilair kun je via internet eenvoudig krijgen. Tal van kerken worden verkocht of afgebroken. Bijzonder dus als er juist een kerk gebouwd wordt. Zo opvallend is ook de bouw van het profetencentrum in de tijd van Elisa.

Geestelijke bloei
Geestelijk is het donker. Veel mensen in het Tienstammenrijk dienen Baäl. Maar het is in die tijd dat aan de profeet Elisa het voorstel voor nieuwbouw wordt gedaan. In het land zijn verschillende profetenscholen. Dat zijn gemeenschappen waar jonge mannen onderwijs ontvangen over de God van Israël. Het zijn plaatsen waar Hij van harte wordt gediend en verheerlijkt. Één van die scholen is toe aan een nieuw centrum. Niet omdat het oude verouderd is, maar omdat het uit zijn jasje gegroeid is. Er zijn tegenwoordig zoveel leerling-profeten dat de ruimte te krap is. Bijzonder als je daarover nadenkt. In een donkere tijd met goddeloze koningen op de troon en allerlei religieuze centra waar de afgoden aanbeden en verheerlijkt worden, komt er nieuwbouw voor een kerkelijk centrum. De Heere had al tegen Elia gezegd: ‘Je denkt wel dat je de enige bent, maar Ik zal er nog zevenduizend overlaten die de knie voor Baäl niet buigen’ (1 Kon. 19: 18). De HEERE maakt Zijn woord meer dan waar. 

Is dat niet hoopgevend voor onze tijd? Zien we om ons heen niet dat christenen meer en meer tot de marge gaan behoren? We zijn steeds meer eenlingen in de samenleving. En wat gebeurt er ook binnen de kerk wel? Inwendig zijn gemeenteleden soms al afgehaakt. Toch is dit tijdsgewricht op zichzelf geen blokkade voor de Geest, al geeft deze tijd ons wel te denken. De Heere gaat door met Zijn werk. Pinksteren is het in het hart van een jongere of oudere. Er zijn vandaag kerken die bloeien. Wat is het geheim daarvan? Daar is natuurlijk veel over te zeggen. Maar werkelijke bloei is daar waar God mensen erbij haalt, en ze door het geloof gaan leven van het verzoenend werk van de Heere Jezus en er liefde opbloeit voor Zijn dienst. Als dat gebeurt, is dat niets minder dan een wonder.

Samen bouwen
In het voorstel dat Elisa gedaan wordt, klinkt door dat het samenwerken is. Woorden als ‘wij’, ‘ieder’ en ‘ons’ maken dat duidelijk. “Laten wij toch naar de Jordaan gaan en ieder daarvandaan een boomstam nemen, en er een verblijfplaats voor ons maken”. Ook aan Elisa wordt gevraagd om mee te gaan. Ieder wordt bij de bouw betrokken. Je ziet het zomaar voor je, daar bij de oever van de Jordaan. De één kapt de bomen. Een ander zaagt de stukken hout. Een derde begint met de bouw. Echt een verbindende activiteit met een goede sfeer. Laat zo de gemeente ook gebouwd worden. Veel verschillende gaven deelt de Heere daarvoor uit (zie Rom. 12:4-8, 1 Kor. 12 en 14). Wat is er mooier om samen bezig te zijn in het Koninkrijk van God met hoofd, hart en handen. Wat kunt ù betekenen bij deze bouw? Houdt dat u biddend bezig? En hoe kun je tijdens de bouw maximaal gericht zijn op de ander?

Een wonder 
Tijdens de bouw gebeurt er iets vervelends. Iemand die dichtbij de Jordaan bezig is met hakken verliest het blad van zijn bijl. Het ijzer valt in het water. En de bijl is niet eens van hemzelf. De man roept het uit tegen Elisa: ‘Ach mijn heer, het was nog wel geleend’. Het inkomen van deze bouwers was geen vetpot. En een bijl was wel wat meer waard dan in onze tijd. Duur gereedschap van een ander dat in één keer weg is. Wat doet Elisa? Hij zegt in ieder geval niet: ‘Wat kan ik er aan doen?! Ik ben alleen voor de geestelijke zaken!’. Nee, hij pakt een mes, snijdt een stuk hout af en gooit het naar de plaats waar de bijl in het water is gevallen. Tegen de wet van de zwaartekracht in komt de ijzeren bijl bovendrijven. Het is niets minder dan een wonder! Al meerdere wonderen heeft Elisa in Gods kracht gedaan. Het valt op dat daar regelmatig wonderen bij zijn die gebeuren in het gewone leven van elke dag. Dit is zo’n wonder. God voorziet om Jezus’ wil eveneens in het gewone. Wat kunnen we biddend veel van de Heere verwachten voor het leven van alledag met zijn moeilijkheden.

Via Elisa zorgt de Heere tijdens de bouw van dit profetenhuis. Daar zit een rijke les in voor de opbouw van Gods gemeente. Wat kun je daarin tegen beperktheden en eigen zwakheden aanlopen. Wat nu? Hoe moet ik dit oplossen? Je ziet alleen maar onmogelijkheden. Soms benaderen we het dan alsof het alleen òns project is. Hier leren wij om veel van God te verwachten voor de gemeente en de kerk, voor evangelisatie en zendingswerk. Hij zorgt voor de bouw van Zijn koninkrijk, op een wonderlijke manier. 

Hij doet dat in het groot en in het klein. Hij geeft opening waar voor ons idee alles dicht zit. Hij geeft wat nodig is, waar wij lege handen hebben. Meer dan eens laat de Heere zien hoe betrokken Hij is en een uitkomst geeft die wij niet hebben kunnen bedenken. Daarom: bouwen èn bidden! Verantwoordelijk en vol vertrouwen.

Want Uw is ’t Koninkrijk, o Heer’,

Uw is de kracht, Uw is al d’ eer.

U, die ons helpen wilt en kunt,

Die in Uw Zoon verhoring gunt,

Die door Uw Geest ons troost en leidt,

U zij de lof in eeuwigheid!

(Gebed des Heeren: 9)

ds. W.J. Westland

 

 

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

www.hghg.nl

WegWijzer (Oog voor elkaar)

tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98

Wegwijzer@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen? Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen. U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen. Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld. 

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven

Afscheid en bevestiging jeugddiaken

Met dankbaarheid maakt de Algemene Kerkenraad bekend dat broeder J.W. (Willem) Burggraaf zijn benoeming tot jeugddiaken heeft aangenomen. Wij wensen hem, samen met zijn gezin, Gods zegen toe in het ambt. Broeder Burggraaf wordt verbonden aan de kerkenraad van wijk 2-Noord. Zijn bevestiging vindt plaats in de avonddienst van 25 april in de Oude Kerk. In deze dienst zullen we tevens afscheid nemen van broeder J.W. (Jan-Willem) Loeve, als vertrekkend jeugddiaken. We bevelen beide broeders, met hun gezinnen, aan in uw voorbede.

Jan Pieter Teeuw, Scriba AK

 

Emmaüswandeling

Doel: Samen een stukje met elkaar oplopen in deze tijd van Corona. 

Wanneer: elke dinsdagavond (weer of geen weer)

Waar: plein Oude kerk

Wie: voor iedereen

Start: tussen 19:15 en 19:30 uur

Hoe lang: dat bepaal je zelf als je maar voor de avondklok thuis bent

Je maakt zelf een groepje van twee mensen om samen een stukje te lopen. Je kunt gelijk starten en bepaalt samen lengte en route. Al lopend kun je van alles bespreken -denk aan impact corona, hoe het met je gaat- en kun je ook luisteren naar de ander. We zullen ook een doos met gespreksvragen gereed zetten bij de deur van de jeugdzaal van de oude kerk waar je een vraag uit kunt halen. Graag de vraag na afloop weer terug in de doos.

P.s.: houd wel voldoende afstand!

Voor vragen: Adriaan van Schoonhoven

acvanschoonhoven@hetnet.nl

Digitaal contact

De geslaagde zoom-activiteit van de 40-dagentijd is op verzoek gemeentebreed voortgezet. De link staat op de voorpagina van de website van HGHG rechtsonder het reserveren voor de diensten onderaan het rijtje “aanvullende videos”. Door op de link te klikken kom je eenvoudig in de zoom-meeting. Iedereen kan deelnemen: via een mobiel, IPAD, laptop of PC. Het is een mooie manier om nieuwkomers kennis te laten maken met andere gemeenteleden en / of elkaar gewoon beter te leren kennen. Ook eenzame of aan huis gebonden gemeenteleden kunnen we zo ontmoeten en bemoedigen. Reacties kunnen naar digitaal@hghg.nl en je kunt hier ook voor vragen terecht.

Commissie Digitaal contact

 

DIACONIE

Bankrekeningnummer diaconie: NL16RABO0325003408

Diaconale collecte zondag  18 april 2021

De diaconale collecte van deze zondag is bestemd voor de nood in Zuid-Soedan, via Red een Kind. Voor kinderen in de regio Baggari in Zuid-Soedan was de situatie al uitzichtloos. Door corona is dat alleen maar erger geworden. De coronacrisis is de zóveelste ramp die hen treft na oorlog, droogte en honger. Red een Kind werkt sinds 2019 in de regio Baggari. Met programma’s op het gebied van voedsel, onderwijs en kinderbescherming wil zij duizenden families weer hoop bieden. Red een Kind zet alles op alles om de meest kwetsbare huishoudens in Baggari ook in deze crisistijd te ondersteunen, maar kan vanwege de gevolgen van de coronapandemie met haar bestaande programma’s op dit moment niet genoeg betekenen. Er is méér nodig om kinderen en hun families nu te redden van de honger en straks te helpen opnieuw zelfredzaam te worden. Helpt u mee gezinnen in Baggari de coronacrisis te overleven? Met bijvoorbeeld 30 euro kan Red een Kind drie arme gezinnen een voedselpakket met meel, bonen zout en olie geven. Graag willen wij als diaconie de noodhulp in Zuid-Soedan ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

 

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Overzicht collecten en giften 1e kwartaal 2021

Alle bedragen x € 1

We zijn dankbaar dat velen in het afgelopen jaar hun weg hebben gevonden in het geven aan de collecten. Dit kan op verschillende manieren:

– Via het scannen van de QR-code

– Door het over te maken naar NL46 RABO 0373 7195 66 (graag o.v.v. “Collecte”, dit scheelt aanzienlijk in de administratieve afhandeling)

– Door collectebonnen in de brievenbus van het Kerkelijk Bureau te doen (elke maandagochtend van 10.00-12.00 uur, met uitzondering van vakanties, kunnen collectebonnen gekocht worden op het Kerkelijk Bureau).

Toch blijven de collecten achter bij de begroting. Schiet het geven aan de collecten er misschien bij in door het niet fysiek samenkomen?

We hopen dat u bij wilt blijven dragen aan de collecten, zodat het College van Kerkrentmeesters aan haar verplichtingen kan blijven voldoen.

Vrijwillige bijdragen

In het eerste kwartaal van 2021 is € 223.390 ontvangen. Dat is bijna 64% van het begrote bedrag (€ 350.000) en 59% van het toegezegde bedrag (€ 378.181,80). We zijn dankbaar dat de toezeggingen ruim boven de begroting zijn. Veel gemeenteleden hebben aangegeven het toegezegde bedrag in termijnen te willen betalen. We vertrouwen erop, dat zij dit zullen doen, zodat het toegezegde bedrag ook binnen zal komen. Wij danken u voor al uw gaven en het daardoor betoonde meeleven met de gemeente.

De kerkrentmeesters

 

ZENDING

Uitzenddienst uitgesteld

De uitzenddienst met Amy de Jong die volgende week zondagmiddag 18 april zou plaats vinden gaat niet door omdat haar vertrek naar Uganda om medische redenen is uitgesteld. Zodra er meer duidelijkheid is zal een nieuwe datum bekend worden gemaakt. Wij bidden voor Amy in deze onzekere tijd.

Amy bericht:

Lieve gemeenteleden,

We hebben goed nieuws met u te delen, namelijk dat ik een ‘go’ van ITeams NL hebben ontvangen! Daar ben ik ontzettend blij mee en dankbaar voor. Naar dit moment hebben we afgelopen maanden toegeleefd met elkaar, en nu is het eindelijk zo ver: Groen licht om naar Uganda te vertrekken!

Ook het maandelijks financieel support blijft groeien, dank daarvoor! Op het moment van schrijven staat de teller op 70%!

Tegelijkertijd heb ik een teleurstelling te verwerken. Ik kan nog niet naar Uganda vertrekken vanwege lopende medische onderzoeken. Het is niet ernstig, maar vereist wel verdere aandacht. Het is fijn dat deze aandacht nu gegeven kan worden in Nederland, maar helaas moet ik nog even geduld hebben aangaande m’n vertrek naar Uganda.

Ik mag verder wandelen op het water, aan Zijn hand. Alles op Zijn tijd.

Lieve groet en in Hem verbonden,

Amy

P.s. Ik heb echt ontzettend genoten van de Paastassenactie en van HGHG Maakt Muziek! Ik ben onwijs dankbaar voor de betrokkenheid vanuit de gemeente. Dat is bijzonder en hartverwarmend! Hartelijk dank aan Bakkerij Klootwijk en aan iedereen die een paastas besteld heeft! Hartelijk dank aan het videoteam, de muzikanten en iedereen die betrokken is geweest! Ontzettend mooi om zo met elkaar verbonden te zijn in deze tijd!

JEUGDRUBRIEK

Examens

Na een bijzondere voorbereiding op jullie examens komt de tijd van de examens er aan. De praktijkexamens gaan dit jaar niet door, de theorie-examens wel. Ben jij je nu aan het voorbereiden op de examens, dan laten we graag even van ons horen. Doe je dit jaar examen of weet je iemand uit de gemeente die examen doet, laat het ons even weten via de mail of app. Graag met het adres erbij.

Doorgeven kan aan:

Corstiaan: jeugdouderling.oost@hghg.nl

0614375784

Erik: jeugdouderling.noord@hghg.nl 

0612508354

Herman: jeugdouderling.zuid@hghg.nl

0627228251

Alvast bedankt en heel veel succes bij de voorbereidingen en het maken van de examens.

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Online-uitzending 

Tussen Hemelvaart en Pinksteren zal er opnieuw een online opname vanuit de wijkgemeente uitgezonden worden. Pinksteren is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Dat er in 2021 christelijke gemeenten zijn, is het werk van de Heilige Geest! We zouden het fijn vinden om bij deze opnames de wijkgemeente te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan zang, Bijbellezen, gedicht, en / of anderszins. Van diverse opnames maken we een mooi geheel van zo’n 30 minuten. Het zou fijn zijn als verschillende gemeenteleden (jong en oud) willen meedoen. App, bel 06-22787179 of mail naar erika.de.jong@icloud.com voor opgave of meer informatie.

De Kerkenraad

Hartelijk dank

Rond mijn verjaardag van afgelopen 3 april mocht ik verschillende kaarten, e-mails en telefoontjes ontvangen met felicitaties uit Hardinxveld – Giessendam. Dit heeft mij erg goed gedaan. Graag wil ik ieder daarvoor hartelijk bedanken.

ds. T.C. Guijt

Pastoraat

We leven mee met anderen die een moeilijk ziekteproces kennen. Ook degenen die naast hen staan, bidden we geduld, moed en wijsheid toe. “Hun geeft Hij moed en krachten, die hopend op Hem wachten” (Psalm 31: 19 ber.)

Bijbelkring

De laatste Bijbelkring van dit seizoen is woensdagavond 21 april. Deze avond wordt gehouden in de Nieuwe Kerk. U en jij zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn. We beginnen om 20.00 uur. Aan de beurt is het laatste hoofdstuk van het boekje. Daarbij hoort Exodus 40. Dit gedeelte gaat over de bouw van de tabernakel. Daarmee krijgt het woord ‘eredienst’ in de titel van het boekje echt een gezicht. We hopen en bidden op een gezegende avond met elkaar.

Gelezen

“Onderschat niet hoeveel de macht van God kan doen in jouw leven door middel van de Bijbel. De stem van de Heere kan zelfs onze krachtigste tegenstand breken, onze wanhoop bezweren, ons van schuld bevrijden en ons naar Hem toe leiden.”

Tim Keller

Tenslotte

We denken aan Amy de Jong. Zondagmiddag zou zij uitgezonden worden naar Uganda. Dat dit niet door kan gaan is echt een teleurstelling. We hopen van harte dat deze dienst over niet al te lange tijd alsnog gehouden zal worden en dat ze dan in Uganda aan de slag mag gaan in het Koninkrijk van God. We leggen het in Gods handen.

In de komende tijd wil ik de prekenserie over Elisa vervolgen. We zijn toegekomen aan 2 Koningen 6. Vandaar dat er in dit kerkblad alvast een meditatie staat over 2 Koningen 6:2a. Maar eerst is er zondagavond een leerdienst over bekering. Bekering is een woord dat vaak klinkt, maar wat is het precies? Het is mooi dat deze leerdienst zo kort na Pasen valt. Want in de bekering gaat het ook om de opstanding van de nieuwe mens en dat is onmiskenbaar verbonden met de opstanding van de Heere Jezus. We lezen in de dienst zondag 33 van de Heidelbergse Catechismus. U en jou een leerzame dienst toegewenst!

Met een vriendelijke groet vanuit de pastorie aan de Vinkeweer,

ds.W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: Vacant

Pastorale bijstand: ds. E. van Rooijen, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Kerkelijk werker: T.J.D. de Koning, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P. de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, 

scriba.noord@hghg.nl

Onze zieken

We bidden voor alle zieken in onze gemeente. Verder zijn er de andere noden onder ons, zoals de ongemakken van het ouder worden en het op leeftijd zijn, de eenzaamheid en het verdriet over de lege plaatsen in de gezins- en familiekring. ‘Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht van Uw aangezicht, HEERE!’ (Psalm 4: 7). Er zijn tijden dat we nauwelijks meer iets zien van ‘het goede’. Dan is het zo nodig om te bidden om de blijken van Gods gunst over ons. En die zal Hij dan zeker laten zien. Hij laat geen bidder staan! In de grootste smarten blijven onze harten in de Heere gerust.

Reserveringen

Tijdens de doopdienst zijn alle plaatsen gereserveerd voor familie en bekenden van beide doopouders. 

Zondagmorgen 25 april a.s. is er in de Parel weer een dienst, waarbij we eerst de gezinnen een plaats willen geven. Vanaf zaterdag 24 april kunnen dan overige gemeenteleden nog inschrijven.

Pareldienst

Op zondagavond 18 april is er een Pareldienst, waarin voorgaat ds. Louis Krüger, verbonden als binnenvaartpastor aan de Koningskerk in Rotterdam.

Het thema is “Kwade machten om ons heen”. Vanuit diverse Bijbelgedeelten uit het Oude en Nieuwe Testament wordt dit verder uitgewerkt.

De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Expect.

Er is in de zaal weer een ministry-team aanwezig; dit team is ook 24/7 bereikbaar via ministry@hghg.nl

Als je er in de Parel bij wilt zijn, moet je je opgeven via MEEVIEREN.nl. Uiteraard is er een livestream, dus ook vanuit huis kun je de dienst volgen. Nodig vooral iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! Je kunt hiervoor de flyer gebruiken die door de wijkouderlingen is rondgestuurd en die ook op de website staat.

De eerstvolgende Pareldienst is op zondagavond 2 mei met ds. Hans Schaap.

Commissie Pareldiensten

Verantwoording

Ds. E. van Rooijen ontving tijdens bezoekwerk tweemaal € 20,-. Beide giften zijn bestemd voor de kerk. Hartelijk dank voor uw bijdragen.

Citaat

Na de dood begint iets nieuws. Daarover heeft geen macht van de dodenwereld ook maar iets te zeggen.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor de gemeenteleden die dreigen af te haken. Dat we in liefde naar hen omzien en hen zo mogelijk betrekken bij het gemeenteleven.

Nog herstellend van de oorlog, kreeg Syrië een grote klap van de coronacrisis. Bid dat ook dit land vaccins krijgt. Bid om bescherming van artsen, verpleegkundigen en ziekenhuispersoneel. Velen van hen zijn al gestorven, bid dat de anderen op wonderlijke wijze door de Here God beschermd worden. (Gebedskalender Open Doors)

Cuba bevindt zich in de diepste economische crisis in dertig jaar. In het hele land zijn grote voedseltekorten, veel winkels zijn leeg en Cubanen staan uren in de rij voor levensmiddelen. Zoals bij elke crisis worden de kwetsbare mensen in de samenleving het hardst getroffen. Bid voor hen. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13

predikant.zuid@hghg.nl, 

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken

Er zijn vele zorgen en noden in de gemeente. Mensen in het ziekenhuis, verpleeghuis, mensen die in isolatie moeten zitten. Daarnaast zijn er vele andere vormen van ziekte, ook psychisch. We zien dat we leven in een gebroken wereld. 

Ondanks alle zorg en verdriet en pijn is één ding zeker: de Heere regeert en Zijn weg is de beste, ook al begrijpen we die vaak niet. Het gaat altijd goed als op de bodem van ons hart leeft wat Paulus zegt in Filipp.1:21: Want het leven is…….Christus.

Gift

Kerkelijk werker R. Verkaik ontving een gift van € 10 voor de kerk.

Terugblik

In de avonddienst van Eerste Paasdag mochten 5 personen uit onze wijk belijdenis van het geloof afleggen. Onze predikant preekte over Johannes 20: 24-31.

Gemeente zijn: ‘Moderators’ gezocht

Verbonden zijn met elkaar kan op veel verschillende manieren. In deze kerkbode leest u over de mogelijkheid samen te wandelen. Zondagmiddag j.l. is een groep jongeren rond Gods woord bijeen geweest. Een initiatief met een prachtnaam Rejoice: Wees blij. Een aantal jongeren uit onze wijkgemeente vormt op dit moment ook een WhatsAppgroep waarin ze samen een Bijbelleesrooster volgen. Over het gelezen Schriftgedeelte kan in de appgroep gedeeld, gevraagd, bemoedigd en geantwoord worden. We zijn op zoek naar ‘moderators’, mannen of vrouwen, jong tot oud, die als groepsbeheerders met een groepje mensen een Bijbelleesrooster willen volgen om ook op die manier verbonden te zijn rond het Woord van onze God. Het zal gaan om een rooster dat twee tot drie maanden loopt. Daarna kan het groepje weer worden opgeheven. Bent u geen type om groepsbeheerder te zijn maar lijkt het u of jou toch fijn om van zo’n groep deel uit te maken, reageer dan ook naar ouderling303@hghg.nl. U kunt zich ook melden bij uw sectieouderling. We horen graag.

L.H.Y. Eskes / L.T. Veldman

Gelezen / gehoord

God wil een zelfverzekerd bouwen op eigen capaciteiten ontmoedigen, geloofsvertrouwen aanleren en de hantering van een hemelse wapenrusting stimuleren.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

ACTIVITEITENAGENDA

= De Parel, kb = kerkelijk bureau

Zaterdag 17 april 2021

14.00-15.30 uur openstelling christelijke volksbibliotheek (ingang: kb)

Maandag 19 april 2021

10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

Zondag 18 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds.L.W. de Haan, Genderen

Bediening Heilige Doop

18.00 uur wijk 3 Zuid ds.E. van Wijk, Sprang-Capelle (rb)

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. (groep C1) ds.M.A. Kuijt, Wijk en Aalburg

18.00 uur ds. (groep C2) ds.W.J.Westland

Heid.Cat. Zondag 33

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid prop.A. van Dalen, Oud Alblas

18.00 uur wijk 2 Noord ds.L. Krüger, Rotterdam

Collecten

Morgendienst: 1. Diaconie – Red een Kind, Zuid – Soedan

2. Eigen gemeente – Eredienst

Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst

2. Eigen gemeente – Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Oude Kerk:

09.30 uur Joyce Versluis, Juliët Boon 

Nieuwe Kerk:

09.30 uur Miranda Batenburg, Madeleine van Milligen

De Parel:

10.45 uur Loïs Veldman, Wietse de Jong

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 105: 22 

avonddienst: Psalm16: 6

 

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

 

76-39,40

‘Ik weet dat u zoekt…’

 (n.a.v. Mattheüs 28: 5b)

____________________________________­­­________________

De twee komen zo vroeg mogelijk na de sabbatsrust, zodra het licht begint te worden, naar Jezus’ graf om het te bekijken. Ze verwachten een dode Jezus, maar wat een hemels machtsvertoon maken zij mee! Vanaf de weggerolde steen en over de neergevelde wachters heen spreekt een engel hen aan: U hoeft niet bang te zijn. Deze geruststellende woorden zijn wel nodig na al deze dingen.

Hun liefde voor Zaligmaker Jezus trok de vrouwen onweerstaanbaar naar het graf. Daarom stuurt de Heere God een engel om de vrouwen gerust te stellen. Vrees niet… De vrouwen komen om een dode Jezus te verzorgen. Zijn graf te bekijken. Als een monument van voorbije tijden. Van alles wat er nu niet meer is. De engel laat ze daar niet in. U zoekt Jezus, die gekruisigd was. Was… is verleden tijd. Dat is en blijft een feit. Tot in de hemel toe is Jezus, het Lam dat geslacht is.

Hij is en blijft tot in alle eeuwigheid de gekruisigde Koning. Wie in Hem gelooft zal eeuwig bij Hem komen om samen met de vrouwen en vele anderen zich daar eeuwig in dankbare verwondering over te verblijden en Hem de lof toe te brengen. Johannes hoort in Openbaring de lofprijzing al: En zij zeiden met luide stem: “Het Lam Dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen, en rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging.” (Openbaringen 5: 12)

Maar op Paasmorgen wordt een heerlijk feit aan het gekruisigd zijn van Jezus toegevoegd. Hij was het en is het dus niet meer. Het kruis heeft Hem wel tot de dood gebracht. Hij heeft Zijn leven gegeven tot een losprijs voor velen. Gestorven is Hij om onze zonden. Maar opgewekt is Hij tot onze rechtvaardiging. Dat zegt de engel er allemaal nog niet bij. De impact hiervan, de diepere betekenis komt later wel… in vele brieven laten apostelen weten wat dit betekent. Laat nu eerst alleen maar het heilsfeit tot de vrouwen, de discipelen en ons doordringen. Daaraan hebben we onze handen al meer van vol. Het onmogelijke en ongelofelijke van de opstanding uit de dood.

Hij is hier niet, want Hij is opgewekt. Met dit ene zinnetje valt het complete evangelie op z’n plek. Hij is hier niet. Je moet Jezus niet in de dood zoeken. Dat is voltooid verleden tijd. Dat is gebeurd. Eens voor altijd. Genoeg voor een ieder die gelooft.
Dat het genoeg is, vertelt het woord ‘opgewekt.’ Dat betekent dat het gedaan is door Zijn Vader. Hij maakt Zijn Zoon weer wakker omdat Hij Zijn wil helemaal heeft gedaan. Hij nam onze plaats in. Hij heeft voor ons de beker van Vaders toorn over onze zonden helemaal leeggedronken. De zonde is verzoend. De duivel heeft zijn beslissende slag gekregen. De toekomst ligt eeuwig open.

Jezus leeft. Zo mogen de beide Maria’s het graf de rug toekeren. Hij leeft. Zo mag u in geloof verder. Met hoop. Met de zekerheid dat ook uw zonden dankzij Christus u vergeven zijn. Dat de duivel en al zijn machten en invloeden u moeten loslaten. Dat alle geluiden die u het tegenovergestelde willen laten voelen en geloven zullen zwijgen. Hij is opgewekt. Met dat blijde nieuws kunt het leven aan! En eenmaal de dood door.

Met een mengeling van angst en blijdschap keren de vrouwen het graf de rug toe. Die mengeling kunnen we zó herkennen. Angst omdat je de reacties vreest. De wereld is niet veranderd. De mensen om ons heen weten niet wat wij weten. Of ze geloven het niet. De leugen die later in Jeruzalem de wereld wordt in geholpen lijkt zich sneller te verspreiden dan het evangelie.

We leven in een tijd met veel nepnieuws en een informatievoorziening die alles al bij voorbaat in een ander licht plaatst. Ben je ‘pro life’ wordt je bijvoorbeeld anti abortus genoemd. Soms met het woordje ‘activist’ erbij. Negatieve gevoelens met betrekking tot christenen nemen toe. Soms ook door eigen toedoen. Het kan je bang maken, maar de blijdschap mag en zal overheersen. ‘Ik weet dat u zoekt,’ zegt de door God gezonden engel bij de deur van het open en lege graf. Hij, die gekruisigd was, leeft.

Omdat Hij leeft ben ik niet bang, zingt een lied. Zo mogen ook wij verder. Het woord bij het open graf zegt genoeg. Het bevestigt alleen maar wat Jezus gezegd heeft. Steeds weer. Hij maakt Zijn woord waar. Ook de belofte waarmee Jezus de Zijnen op aarde achterlaat: “Ik ben met u, al de dagen tot de voleinding van de wereld.”

J.C. van Beugem

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Wegwijzer
Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod wordt aangeboden aan iedereen die woont in Giessendam/Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummer en mailadres staat hierboven

Een kamer vrij?
Voor een 19 jarig meisje zijn we op zoek naar een tijdelijke plek om te wonen. In de weekenden zal zij naar haar eigen familie gaan. Er is begeleiding vanuit pleegzorg beschikbaar. Zij staat op de wachtlijst voor een passende woonplek en hoopt binnen een jaar of iets langer een plek te krijgen. Zij gaat naar school en kan overdag goed alleen thuis zijn.
Ben jij de persoon/zijn jullie het gezin die iets kunnen betekenen voor dit meisje?
Neem voor meer informatie contact op met Emelia van de Voorde: 06-13382649 / kruispunt@hghg.nl

Diaconie

Diaconale collecte zondag 11 april 2021
De diaconale collecte van deze zondag via ZOA, is voor vergeten vluchtelingen in Syrië. Een jaar geleden was dat vrijwel dagelijks in het nieuws, door het Syrisch-Russische offensief dat ruim een miljoen mensen opnieuw op de vlucht joeg. In totaal waren er in maart 2020 volgens de VN 2,7 miljoen vluchtelingen in Idlib, klem tussen de moordende luchtaanvallen van de Russische en Syrische luchtmacht en extremistische terreurbewegingen. Ondanks dat er een wapenstilstand is afgesproken vindt er nog steeds bruut geweld, intimidatie en uithongering plaats. In verslagen van de VN en enkele andere media, zijn berichten te vinden over Idlib waarin gesproken wordt over ‘onleefbare situaties’, gezinnen in overstroomde tenten die soms al acht maanden geen enkele hulp meer hebben gehad, de harde winter en een snelle opmars van het coronavirus in de kampen. Westerse hulporganisaties, zoals de DRA (Dutch Relief Alliance, waarin organisaties zoals ZOA samenwerken), proberen waar mogelijk onderdak en mobiele medische hulp te bieden. Graag willen wij als diaconie de noodhulp onder deze vluchtelingen ondersteunen met gebed en een financiële gift. Mogen wij ook op uw bijdrage rekenen?

Verjaringsfonds
Het doel voor het tweede kwartaal 2021 is bestemd voor Stichting San Lucas. In het noordoosten van Peru ligt San Martin, een provincie die op de grens van de jungle en de Andes ligt. De hoofdstad is Moyobamba, de stad waar de organisatie San Lucas gevestigd is. In de regio van Moyobamba leeft naar schatting 30-60% van de bevolking in armoede. De economie van dit gebied draait voor een zeer groot gedeelte op de koffieteelt, die door de schommelende marktprijzen van koffie en afhankelijkheid van weersomstandigheden, geen stabiliteit in de financiële situatie voor de inwoners biedt. De gevolgen van deze armoede zijn in verschillende factoren te zien. Bijna eenderde van de kinderen onder de vijf jaar is chronisch ondervoed en veel kinderen maken hun school niet af. Degenen die wel naar school gaan en het afmaken, hebben door de zeer slechte kwaliteit van onderwijs weinig kans om op een vervolgstudie te worden toegelaten. De situatie binnen de gezinnen baart ook zorgen; meer dan de helft van de vrouwen geeft aan in hun leven te maken gehad te hebben met huiselijk geweld, hetzij fysiek, psychisch of seksueel. Daarnaast speelt de vrouw in veel gezinnen een zeer ondergeschikte rol bij de mannelijke familieleden en wordt soms erg in haar rechten geschonden. Op meerdere gebieden is hulp nodig, onder andere op het gebied van (psycho-sociale) gezondheid, onderwijs en armoedebestrijding.

 

College van kerkrentmeesters

Zending
Hoewel we slechts met kleine aantallen bezoekers de kerkdiensten kunnen bezoeken, worden de zendingsbusjes bij de ingang van de kerken niet vergeten! In dit kader is het belangrijk om te weten dat recent de zendingsbusjes bij de ingang van de Oude Kerk aan de Peulenstraatzijde (onder de toren) zijn verplaatst van het voorportaal naar de kerkzaal. De busjes hangen nu op dezelfde positie als bij de ingang van de kerkzaal aan de achterzijde. We melden u dit, zodat u niet hoeft te zoeken naar de plek waar u uw bijdrage kunt achterlaten.

Groot onderhoud Zuidzijde Oude Kerk
In één van de eerste kerkbladen van dit jaar hebben we aangegeven dat we van plan zijn om dit jaar groot onderhoud uit te voeren aan de zuidkant van de Oude Kerk. Dit in aansluiting op hetgeen we in 2020 aan de noordkant hebben gedaan. We gaven toen aan (in januari) dat we de gemeente op een later tijdstip verder zouden informeren.
Inmiddels is het zo dat de plannen concreet zijn geworden en uitgewerkt. Dezelfde partijen die in 2020 voor en met ons hebben samengewerkt, gaan nu ook weer aan de slag. Financieel is 95% ingekaderd. Ook hopen we weer veel werk te verzetten met behulp van vrijwilligers uit onze gemeente om zodoende een significante kostenbesparing te bereiken.

Wat gaan we doen?
De complete gevel van de kerkzaal aan de Kerkweg komt in het steigerwerk te staan. Dit doen we, zodat we alles op een veilige en gemakkelijke manier kunnen uitvoeren. Ook worden de oude dakpannen vervangen door nieuwe dakpannen. Onder de dakpannen brengen we een waterkerende folie aan. De dakpannen komen op nieuwe tengels en dikkere panlatten te liggen. Stukken verrot dakbeschot worden vervangen. De verwachting is dat dit heel wat meer zal zijn dan aan de noordkant vorig jaar, we gaan nu immers aan de regenkant (zuidwestzijde) aan de slag. Binnen vandaan, op de kerkzolder, hebben we al een redelijke schatting kunnen maken wat er op ons pad komt.
Evenals vorig jaar vervangen we ook nu de goten en hemelwaterafvoeren door nieuwe zinken exemplaren. De gootbetimmering wordt vervangen door hout met een hoge duurzaamheidsklasse (voor kenners: western red cedar). Al het hout wordt geschilderd.
De beglazing in het stalen raamkozijn achter de preekstoel wordt vervangen door ondoorzichtig glas. Al het gescheurde en kapotte glas in de overige kozijnen wordt vervangen. Bij een aantal ronde ramen waar nu voorzetramen voor staan, brengen we gelaagd veiligheidsglas aan. De voorzetramen komen niet meer terug.
Wat echt anders is ten opzichte van de onderhoudsbeurt aan de noordkant, is het vervangen van kapotte, gescheurde, geschilferde gevelstenen. Dit zijn er heel wat helaas. Na al het inboetwerk van de kapotte stenen gaan we grote delen van de gevel opnieuw voegen. Wat goed is blijft gehandhaafd; wat kapot is wordt vervangen.
De complete gevel wordt gereinigd en tegen vochtinwerking geïmpregneerd.
Eén van de laatste dingen die we aanpakken is het repareren en opnieuw coaten van de gestukadoorde gevelplint net boven de bestrating.

Wanneer worden de plannen uitgevoerd?
Zoals in januari al aan u gemeld, is het de bedoeling dat we in de maanden mei en juni van dit jaar de bovenstaande werkzaamheden gaan aanpakken. We verwachten begin mei in één week tijd de kerk aan de zuidkant in de steigers te zetten. Aansluitend pakken we het werk aan de gevel aan. Eind mei komt de ‘dakploeg;. Het werk op het dak duurt een paar weken. Eind juni kan de steiger weer weg en gaan we als laatste de gestukadoorde gevelplint aanpakken. Eind juni / begin juli is alles dan weer gereed.

Wordt de Kerkweg afgesloten?
In januari hebben we de burgerlijke gemeente kennis laten maken met onze plannen en met elkaar bekeken hoe we onze plannen veilig kunnen uitvoeren. Daaruit kwam naar voren dat het aanbrengen van tijdelijk steigerwerk eigenlijke een ‘must’ is. De burgerlijke gemeente gaat akkoord met het plaatsen van het steigerwerk onder voorwaarde dat de Kerkweg van en naar de Peulenstraat toegankelijk blijft voor voetgangers en fietsers. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid. Kerkweg inrijden vanaf de Parallelweg blijft uiteraard mogelijk. De hulpdiensten zijn geïnformeerd over deze omleiding.
We hebben inmiddels vergunning ontvangen van de gemeente. Ook zijn onze directe ‘buren’ mondeling en schriftelijk ingelicht. Het was fijn dat we zoveel begrip hebben ontvangen van deze mensen met betrekking tot onze plannen.

Wat gaat dit allemaal kosten?
Een aantal jaar geleden hebben we meer-jaren-onderhouds-begrotingen laten opstellen, nà een gedegen inspectie van de Nieuwe- en de Oude Kerk èn de monumentale toren. We wisten dus dat deze onderhoudsbeurt er aan zat te komen. Het College heeft tijdig een belangrijk deel van de huidige kosten kunnen reserveren. Inmiddels gaan we er van uit dat deze onderhoudsbeurt ons circa € 90.000,- gaat kosten.

Wie is het aanspreekpunt?
Als College zijn we blij te kunnen melden dat Henk Leenman zich opnieuw ter beschikking heeft gesteld. Hij neemt de dagelijkse leiding op zich. Hij zal de daadwerkelijke gang van zaken aansturen en is vrij veel aanwezig gedurende de uitvoeringsperiode. Binnen het College is Piet Boogaard verantwoordelijk voor deze groot-onderhoudsklus. Als er vragen of opmerkingen zijn: schroom dan niet om één van deze mannen aan te spreken.

Ten slotte
Plannen zijn gemaakt; data zijn geprikt; onderaannemers zijn gecontracteerd; het meeste is geregeld. We hebben echter zeker het besef dat ‘zo de Heere het huis niet bouwt, de arbeiders daar te vergeefs aan arbeiden’. Daarom durven we u vrijmoedig te vragen om ook deze materiële zaken in uw gebed op te dragen.

 

Zending

IZB collecte Dabar Eerste paasdag 4 april
De eerste collecte in de ochtenddienst op Eerste Paasdag is voor de IZB en dan specifiek voor het Dabarwerk.
Ieder jaar gaan met Dabar meer dan 400 jongeren naar meer dan 20 campings in Nederland. Uit de verhalen waar ze mee thuiskomen hoor je vaak deze zinnen: ‘Het zijn intensieve weken, je geeft veel, maar je krijgt er minstens zo veel voor terug.’ En: ‘Om twee weken op zo’n speciale manier ingeschakeld te zijn in dienst van het Evangelie, geeft een boost aan je geloof.’ Een Dabar-vrijwilliger woont en werkt samen met zes tot acht teamleden op een camping in Nederland. Samen organiseren ze een afwisselend recreatieprogramma en delen ze het geloof met kinderen, jongeren en ouderen. Want dat is typisch Dabar: midden in het dagelijkse leven op de camping in woorden en daden getuige zijn van Gods liefde voor mensen die Hem (nog) niet kennen.

Uitzenddienst Amy
Met dankbaarheid maakt de zendingscommissie bekend dat zondag 18 april de uitzenddienst van Amy de Jong zal plaatsvinden in de Nieuwe Kerk om 15.30 uur. Deze dienst zal worden geleid door ds. W.J. Westland. Hoewel de dienst valt onder verantwoordelijkheid van wijk Oost, wordt Amy uitgezonden vanuit de breedte van onze gemeente onder verantwoordelijkheid van de Algemene Kerkenraad en zendingsorganisatie i-Teams.NL Vanwege de huidige coronamaatregelen zullen tijdens deze dienst voornamelijk familie en vrienden van Amy in de kerk aanwezig zijn. De dienst is voor een ieder te volgen op hghg.nl kanaal 2.
Elke week is het ook mogelijk om uw gaven te geven voor ‘de zendingsbusjes bij de uitgang’. De gaven van de zendingsbusjes zijn normaal gesproken voor de IZB en GZB. De zendingscommissie heeft voor zondag 18 april besloten de digitale collecte van de zendingsbusjes voor deze week te bestemmen voor het werk van Amy in Uganda. Wilt u bij het digitaal geven van uw gaven voor de zendingsbusjes Amy’s naam vermelden?

We zijn er stil van…
We worden dagelijks overweldigd door uw reacties in de vorm van giften en bemoedigingen! We verwonderen ons in dankbaarheid…
Er is op moment van schrijven 61% aan maandelijkse giften toegezegd. Wat een groei als we het vergelijken met een paar maanden geleden! Geweldig!
Daarnaast is ook het project- en scholingsgeld van de begroting voor een jaar gedekt.
Alsof dat nog niet genoeg reden tot dankbaarheid is, staan we daarnaast ook versteld van het aantal eenmalige giften. We ervaren het als een stroom van zegeningen en we kunnen niets anders dan God en u daarvoor danken!

De maandelijkse giften zijn nog steeds nodig voor de langere termijn, omdat Amy langer dan twee jaar naar Uganda gaat. Maar vanwege al die eenmalige giften heeft onze zendingsorganisatie ITeams besloten om de ‘80%-van-de-financiën-moet-toegezegd-zijn-voor-vertrek-regel’ iets te laten vieren. Het gevolg is dat we van ITeams binnenkort een officiële ‘go’ kunnen verwachten en er een ticket geboekt kan worden naar Uganda!
Een enerverende tijd voor Amy en voor ons als thuisfrontteam. Het is een tijd van loslaten en vertrouwen, afscheid nemen en opnieuw beginnen, vol van dankbaarheid en verwondering voor Zijn goede zorg!

Hartelijke groet,
ThuisFrontTeam Amy in Uganda

 

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40; predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03; Scriba.oost@hghg.nl

Rondom de diensten
In de beide diensten op Goede Vrijdag hoopt ondergetekende u voor te gaan. In de morgendienst lezen we het bordje op het kruis (Johannes 19: 19). In allerlei talen is het opgeschreven dat Jezus de Nazarener, de Koning van de Joden is. In de avonddienst staan we stil bij een kruiswoord van de Heere Jezus: “Mij dorst”. We lezen in die dienst Johannes 19: 28 – 42. Op Pasen hoop ik de morgendienst te leiden. Het zal dan gaan over de verschijning van de Heere Jezus aan Thomas. We lezen dan Johannes 20: 1 – 10 en 24 – 31. Hierover zal het dan eveneens op Tweede Paasdag gaan in de Oude Kerk.

Giften
Ter vrije bestemming ontving ik een gift van € 20,- voor de kerk. Br. J. Poortvliet ontving een gift van € 50,- met een vrije bestemming. Voor het verjaardagsfonds werden er bij hem twee gesloten enveloppen afgeleverd. Vriendelijk bedankt!

Gelezen
‘Kom dan herwaarts tot het kruis met alles wat u drukt. Ook al is dat soms voor het oog van uw omgeving verborgen. Kom herwaarts tot het kruis van Golgotha. Daar is plaats. Ja, daar is úw plaats. Het ruime hart van onze Heiland omvat alles wat zich als hulpbehoevend tot Hem wendt.’

H.F. Kohlbrugge (1803-1875, predikant in Elberfeld Dld)

Tenslotte
Bijzondere dagen beleven we dit weekend. We mogen stilstaan bij het offer van de Heere Jezus Christus aan het kruis van Golgotha en ook dat de Vader het offer heeft aanvaardt. Want het is Pasen geworden. God heeft Zijn Zoon opgewekt. Wie Hem door het geloof kent, kan het naar hartenlust meezingen: ‘Jezus leeft en ik met Hem. Dood waar is uw schrik gebleven? Hem behoor ik en Zijn stem roept ook mij straks tot het leven, opdat ik Zijn licht aanschouw, dit is al waar ik op bouw.’ (WK. 178: 1)
Goede dagen gewenst!

ds. W.J. Westland

Meeleven
Regelmatig worden de namen en adresgegevens gepubliceerd van gemeenteleden die elders verpleegd worden, zodat we met hen kunnen meeleven. Er zijn ook gemeenteleden die langdurig ziek zijn, maar niet elders verpleegd worden. Sommigen hebben te maken met chronische ziekten en / of klachten waardoor zij dagelijks lasten ervaren. Anderen hebben te maken met ernstige ziekten en krijgen hiervoor behandelingen. In overleg met betrokkenen is gevraagd of hun naam genoemd mag worden in de Kerkbode zodat we met hen kunnen meeleven. Sommige gemeenteleden hebben aangegeven dat zij liever niet genoemd willen worden. Dit respecteren we uiteraard van elkaar. Bovenstaande betekent dat regelmatig zowel de namen van hen die elders verpleegd worden als van hen die langdurig ziek zijn, vermeld zullen worden in de Kerkbode. Wilt u hen gedenken in uw gebeden? Want het is belangrijk om zowel in vreugde, maar ook als er zorgen zijn over ziekte en gezondheid elkaar op te dragen aan de troon van Gods genade. In psalm 84: 9 lezen we: “HEERE, God van de legermachten, luister naar mijn gebed, neem het ter ore, o God van Jakob.” Toen de Heere Jezus aan het kruis hing bleef het stil. Vanwege Zijn lijden en sterven wil de Heere naar ons horen en mogen allen die gebukt gaan onder een kruis zich tot Hem wenden. Hij ontfermt zich op het gebed. Laten we elkaar met deze woorden troosten en bemoedigen.

de kerkenraad

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant
Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com
Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl;
Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

 

Onze zieken
Als er wijzigingen of nieuwe opnames zijn, voorgoed of tijdelijk, meldt u deze dan aan de scriba van de wijkkerkenraad. Gedenk deze (langdurig) verpleegden en hun familieleden, die hen vaak trouw bezoeken en met liefde bijstaan, ook in uw voorbeden.

“De HEERE nu is het Die voor u uit gaat. Hij zal met u zijn. Hij zal u niet loslaten en u niet verlaten. Wees niet bevreesd en wees niet ontsteld.” (Deuteronomium 31: 8)

Bediening Heilige Doop
Eerste Paasdag zal aan een tweetal kinderen van de gemeente de Heilige Doop worden bediend.
Ouders die hun kind willen laten dopen kunnen zich tot uiterlijk maandag 5 april aanmelden bij de scriba van de wijkkerkenraad. Zijn gegevens staan boven de wijkberichten.
Reserveringen
Zondagmorgen 11 april is de dienst weer in De Parel. We willen ook dan weer eerst de gezinnen met kinderen op de basisschool gelegenheid geven om t/m vrijdag 9 april te reserveren. Daarna staat de inschrijving open voor de overige gemeenteleden. Voor zondagmorgen 18 april zal er eerst aan de familieleden van de doopouders gelegenheid worden gegeven zich in te schrijven.

Pareldienst Eerste Paasdag
We herinneren u aan de Pareldienst op zondagavond 4 april. De voorganger is onze plaatsgenoot ds. C.D. Zonnenberg. Het thema is ‘Pasen is geen leven met fake news’. Vanuit het opstandingsevangelie uit Mattheüs 28 zien we dat het brengen van fake news van alle tijden is, maar: wat is waar en hoe ga je er dan mee om?
De muzikale invulling wordt verzorgd door de band Quest.
Wil je erbij zijn – dat kan ook met je hele kerngroep – dan moet je je opgeven via www.hghg.nl, Meevieren. Er is ook weer een ministry-team aanwezig. Wil je vanuit huis een gesprek hebben of gebed ontvangen, dan kun je hiervoor mailen naar ministry@hghg.nl en er zal dan iemand contact met je opnemen. Thuis meekijken kan natuurlijk ook en nodig daarbij gerust iemand uit die alleen is of niet gewend is naar de kerk te gaan! De eerstvolgende Pareldienst is op zondag 18 april met ds. Louis Krüger.

Commissie Pareldiensten

Liederen op verzoek
Onze musici hebben gevraagd om input welke liederen u graag zou horen voor of na een kerkdienst. Via het mailadres muziek@hghg.nl kunt u verzoeknummers indienen, zodat de musici hiermee aan de slag kunnen. Misschien hoort u dan uw favoriete lied terug.

Bijbelstudiekring wijk Noord
De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring zal i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid digitaal via Teams gehouden worden op donderdag 15 april 2021, aanvang 20.00 uur.

Citaat
‘Christus kennen, is Hem kennen in de gemeenschap van Zijn lijden.’

prof. dr. A. de Reuver

Bidden en danken
We bidden dat de nu weer oplopende besmettingen met het coronavirus een halt toegeroepen worden. Ook bidden we voor iedereen uit onze gemeente die hiervan de gevolgen ondervindt.
Bid voor de partners van Open Doors die werken op het Arabisch Schiereiland. Een van hen vertelt: ‘Het raakte me dat een collega in tranen uitbarstte. Ze is uitgeput doordat ze zichzelf steeds moet motiveren om aan het werk te gaan. En het werk blijft komen. Na gezondheidsklachten, de coronacrisis en andere problemen hebben onze collega’s een nieuwe dosis moed nodig. Wilt u de Here God hierom vragen?’ (Gebedskalender Open Doors)
Vandaag denken we aan het lijden en sterven van Jezus. Hij stierf in onze plaats. Ook voor mensen die zich nauwelijks voor kunnen stellen dat er een God bestaat, zoals de bevolking van Rostock, een stad in het oosten van Duitsland. Het is het verlangen van gemeentestichters Gerrit en Jorine van Dijk dat ook hier steeds meer mensen de Persoon en het werk van Jezus Christus ontdekken. Bidt u met hen mee? (Gebedskalender GZB)

Tenslotte
De kerkenraad wenst u en jou op Goede Vrijdag, tijdens de Paasdagen en zondag 11 april gezegende diensten in de Oude Kerk, de Parel of thuis, online met elkaar verbonden via de techniek.
‘God dank! Laat iedereen het horen:
Christus is waarlijk opgestaan!
Wij gaan niet in de nacht verloren
Pasen: de grote dag breekt aan!
Geen grafsteen houdt het zonlicht tegen
een engel kondigt stralend aan:
Ziet waar zijn lichaam heeft gelegen,
waarlijk, de Heer is opgestaan!’

(OTH 112: 1)

 

 

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13; predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78 scriba.zuid@hghg.nl

Onze zieken
We bidden alle zieken toe in de ellende waarin ze verkeren dat Gods belofte, Zijn Woord, hen levend maakt. (Psalm 119: 50)

Giften
Ouderling W. Huisman ontving een gift van € 50,- voor de diaconie. Kerkelijk werker R. Verkaik ontving € 15,- voor de kerk.

Examens
Voor verschillende jongeren zit het volgen van de lessen er (binnenkort) op. Nog even blokken voor het laatste schoolexamen en dan het voorbereiden en doen van de centrale examens. Altijd weer een spannende tijd. Helaas gaan de praktijkexamens voor het beroepsgerichte vak niet door. Sommige scholen hebben daar een oplossing voor gezocht, zodat er toch een praktische toets wordt afgelegd. We wensen jullie sterkte en rust toe in de komende tijd. Leg ook al deze dingen in de handen van je Hemels Vader.

Gelezen/gehoord
‘O God, geef ons de rust te aanvaarden wat niet te veranderen is, de moed te veranderen wat veranderd moet worden en de wijsheid het ene van het andere te onderscheiden.’

Tenslotte
Zo ligt de lijdenstijd weer achter ons en ligt Pasen voor ons. Dat we vanuit de opstandingskracht van Christus onze weg zullen vervolgen. We zien uit naar de zondag, waarop vijf jongeren belijdenis hopen te doen. We bidden hen van harte de zegen van onze God toe, zodat ze vrijmoedig hun jawoord mogen geven. Zo komen ze in de rij te staan van al die anderen die al eerder de Heere Jezus openlijk hebben beleden. Laten we de nieuwelingen omringen met onze aandacht en gebeden. Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Vanuit de pastorie
In het toeleven naar Pasen worden onze gedachten gericht op het middelpunt van de schepping, de Heere Jezus Christus (Johannes 1). Hij Die het beeld is van God en kwam om te redden. Nee, Zichzelf zou Hij niet redden. Hij liet ons achter met Zijn stervend beeld. Zo is Hij de weg tot de Vader. Zo maakt Hij plaats voor een nieuw begin, vol van leven en hoop. We wensen elkaar toe, dat we onszelf niet meer genoeg zijn, maar verlangen:
‘O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, verkwik mij met Uw heil’ge gloed. Kom met Uw zachte glans doordringen, o Zon van liefde, mijn gemoed.’
Dan kunnen we afdalen naar elkaar en de ander, om die toe te laten in ons hart. Elkaar en de wereld redden kunnen wij niet. Daarom heffen we de handen met alle noden en verdriet (1Petrus 2: 9) en bidden:
‘Kom heilige Geest, doe ons opstaan met Hem, die de Opstanding en het Leven is’.
In Hem alleen is er ademruimte om te leven, nu en eeuwig. Mede namens mijn vrouw, goede Paasdagen toegewenst!

 

 

P.C. Bakker

Activiteitenagenda

kb = kerkelijk bureau

Maandag 12 april
10.00-12.00 uur verkoop collectebonnen – kb

 

_______________________________________________

 

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08

o.v. v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Vrijdag 2 april 2021 – Goede vrijdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. J. van Dijk, Ridderkerk
(Weerklank 146: 1, 4 en 50)
19.30 uur wijk 2 Noord ds. P. van de Voorde

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep B1)
19.30 uur ds. W.J. Westland (groep C2)

Collecten
Morgendienst: 1. Eigen gemeente – Groot onderhoud
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. HGJB

Kinderoppas
09.30 uur: Monica Buijk, Mieke de Bruin

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 31: 4
avonddienst: Psalm 135: 11

BOVEN-HARDINXVELD
19.00 uur ds. J.C. Breugem
voorzang: OTH 125 – Mijn verlosser hangt aan ’t kruis

Collecten
1. Onderhoud gebouwen
2. Pastoraat
3. Diaconie

Zondag 4 april 2021 – Eerste paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 2 Noord ds. G.A. Schreuders, Wierden – bediening Heilige doop
18.00 uur wijk 3 Zuid ds. P. van de Voorde – Openbare belijdenis van het geloof (Weerklank 171: 1 en 2)

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. W.J. Westland (groep A1)
18.00 uur ds. C. Doorneweerd, Strijen (groep A2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 3 Zuid prop. A. Kleijn, Nieuw-Lekkerland – (Weerklank 167:1, 2 en 3)
18.00 uur wijk 2 Noord ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam

Collecten
Morgendienst: 1. IZB: Dabarwerk
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur: Hester Klop
De Parel 10.45 uur: Jorieke de Vries, Liesbeth den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten):
morgendienst: Psalm 30: 3
avonddienst: Psalm 118: 11

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.C. Breugem  – OTH 130 – Wees gegroet, gij eersteling der dagen
18.00 uur ds. T. van Bruggen, Streefkerk – OTH 107 – Christus, onze Heer, verrees

Kinderoppas
Sandra Baks, Mette Klop, Meta Klop (reserve)

Collecten
1. Diaconie
2. Pastoraat
3. Zendingswerk fam. Folmer, Congo

Maandag 5 april 2021, Tweede Paasdag

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland
(Weerklank 438: 1, 2 en 3

NIEUWE KERK
09.30 uur prop. J. Meerkerk (groep C1)

Collecten
1. Fonds Algemene kerkenraad
2. Eigen gemeente – Eredienst

Kinderoppas
Oude kerk 09.30 uur: Denise de Bruin, Deborah Bijkerk
Nieuwe kerk 09.30 uur: Barbara Verdoold, Sanne Rirmeester

Voorzang (voor beide gemeenten): Psalm 105: 1

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J. Muller, Bleskensgraaf
OTH 118 – Jezus leeft en ik met Hem

Kinderoppas
Dirry Blom, Anniëlle Spelt, Sijgrid Klop (reserve)

Collecten
1. Evangelisatiecommissie
2. Eredienst
3. Onderhoud gebouwen

Zondag 11 april 2021

GIESSENDAM / NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK
09.30 uur wijk 3 Zuid ds. M.C. Stehouwer, Wijngaarden
18.00 uur wijk 2 Noord ds. W.J. Westland

NIEUWE KERK
09.30 uur ds. G Wassinkmaat, Gameren (groep B1)
18.00 uur ds. P. van de Voorde (groep B2)

DE PAREL
10.45 uur wijk 2 Noord ds. J. van Holten, Nunspeet
18.00 uur wijk 3 Zuid prop. P van der Schee, Hoevelaken

Collecten
Morgendienst: 1. Diaconie – ZOA
2. Eigen gemeente – Eredienst
Avonddienst: 1. Eigen gemeente – Eredienst
2. Eigen gemeente – pastoraal werk

Kinderoppas
Oude kerk: Corine Kanselaar, Sanne de Jong
De Parel: Simone Meerkerk, Joram van Houwelingen
Nieuwe kerk; 09.30 uur Judith Schild, Rebekka Schild

Voorzang (voor beide gemeenten)
morgendienst: Psalm 21: 4
avonddienst: Psalm 73: 13

BOVEN-HARDINXVELD
09.30 uur ds. J.H. Gijsbertsen, Apeldoorn
18.00 uur ds. J.C. Breugem

Kinderoppas
Elsja Blom, Daniëlle Terlouw, Renske de Knegt (reserve)

Collecten
1. Stichting Draagt Elkanders Lasten
2. Pastoraat
3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.

Kerkblad 76-29

 

“Zalig zijn de vredestichters”

(n.a.v. Mattheüs 5: 9 en Psalm 34: 12 – 15)

____________________________________­­­________________

Vrede. Als we dat woord even op ons in laten werken, dan begrijpen we hoe mooi deze zaligspreking is. Vrede betekent: heelheid. Hier heeft dat met name te maken met onze relaties. Heelheid laat zich herkennen in een sfeer van onderlinge liefde en harmonie zowel in het leven met de Heere, als in het leven met onze naaste. Vrede en liefde hebben alles met elkaar te maken. “De liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet” (Rom.13: 10). Het gevolg is vrede.

Vrede is een kostbaar, maar ook kwetsbaar goed. De vrede raakt snel verstoord. In gezinnen, in de kerk en in de samenleving blijkt dat er niet zoveel nodig is of het is gedaan met de vrede. Het hoeft niet, maar vaak leidt verschil van mening tot onvrede of zelfs tot conflict. Nog erger is, als die meningen ongefundeerd zijn. Dat maakt ons kwetsbaar, ook als samenleving waarin de sociale media een grote rol spelen als het gaat om het verspreiden van meningen.

We leven in een bijzonder ingrijpende periode. Met de huidige pandemie, de gevolgen en de aanpak daarvan, ligt het voor de hand dat we daar wat van vinden. En dat is goed, als het constructief meedenken betreft. Maar het wordt levensgevaarlijk als we verstrikt raken in algoritmes van het internet, die ons binnenleiden in de fictieve wereld van complottheorieën, die het gezag van de overheid ondermijnen. Blijkbaar zijn velen er vatbaar voor in tijden van verwarring waarin juist behoefte is aan houvast. 

In Psalm 34 horen we andere taal. “Kom, kinderen, luister naar mij, ik zal jullie de vreze des HEEREN leren. Wie is de man die vreugde vindt in het leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Keer je af van het kwaad en doe het goede; zoek de vrede en jaag die na.” (vers12 – 15).

Vrede moet je najagen. Dat begint bij het behoeden van je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Voorbeelden hebben we inmiddels genoeg van de gevolgen van het spreken van bedrog. Het brengt boze mensenmassa’s op de been, die op het verkeerde been zijn gezet door bedrog of de halve waarheid. Zwijgzaamheid is een betere optie.

Als we spreken vanuit frustratie of onvrede, dan zijn er maar een paar woorden nodig om vrede en harmonie in de relatie te verstoren. Dat geldt ook in de kerk en aan de keukentafel. In dat opzicht wordt er in deze tijd veel van ons gevraagd, gezien de beperkingen in het gemeenteleven en de eredienst. En niet minder in de gezinnen waar dagelijks thuisonderwijs wordt gegeven en veel van ouders en kinderen wordt gevergd. Zwijgzaamheid – hoe lastig soms – voorkomt veel irritatie en onvrede. Wie dagen liefheeft om het goede te zien, moet de vrede najagen. Juist in een sterke band van vrede ligt veel houvast. En dat is méér dan welkom in onze tijd. Wie zijn tong en lippen behoedt, bewaart en bewaakt veel vrede.

“Zalig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. Waarom dat laatste? Omdat God de Eerste is Die vrede maakte met ons! Dat mocht alles kosten. Gods weg van vrede met ons was ‘door vrede te maken door het bloed van Zijn kruis’ (Kol. 1: 20). God gaf Zijn eigen Zoon om ons met Zichzelf te verzoenen en vrede te maken. Aan het kruis zweeg Hij in Zijn liefde (Zef.3:17). En in liefde spreekt Hij van vrede (Ef.2:14; Rom.5:1). Wie dat gelooft en steeds dieper tot zich laat doordringen, zal de vrede koesteren. Die vrede is ook een vrucht van de Geest (Gal. 5: 22). Een vrede als voorbode van de eeuwige vrede van Gods Koninkrijk. Een vrede als een weerspiegeling van de vrede van God in onze harten. Daarom zegt Jezus: “Gelukkig zijn de vredestichters, want zij zullen Gods zonen genoemd worden”. 

P. van de Voorde

WegWijzer (Oog voor elkaar), tel. 0184-61 72 50 / 06-12 56 89 98, Wegwijzer@hghg.nl

 

Centrale berichten

Gemeente in coronatijd

Nu de overheid de lockdown heeft verlengd tot en met 9 februari 2021, betekent dit dat ook de gemaakte afspraken van half december 2020 in de gemeente van kracht blijven. Daarnaast is er grote onzekerheid en zorg over de ontwikkeling van nieuwe virusvarianten, die zich aanzienlijk sneller kunnen verspreiden. Alles bij elkaar een dringende oproep aan ons allen hierin onze verantwoordelijkheid te nemen. Op hoofdlijnen gelden de volgende afspraken, waarbij de ontwikkelingen kunnen leiden tot tussentijdse aanpassingen:

Kerkdiensten

Ten aanzien van het houden van de kerkdiensten wordt dringend geadviseerd om zo veel mogelijk thuis te blijven en gebruik te maken van de mogelijkheid om de kerkdiensten digitaal mee te maken. Daarnaast zijn er ook redenen en mogelijkheden om fysieke kerkdiensten te houden. Dat betekent dat gemeenteleden de mogelijkheid wordt geboden om met maximaal 30 personen de kerkdiensten fysiek bij te wonen (exclusief ‘personeel’). Bij het uitgaan van de kerkdienst wordt u verzocht direct naar huis te gaan. De regel dat met maximaal 2 personen opgelopen mag worden (behalve uit het eigen gezin) is hierbij ook van toepassing. Indien de situatie, ondanks alle maatregelen, ernstiger wordt, is het voorstelbaar dat de kerkdiensten verder moeten worden afgeschaald.

Zingen in de kerk

Ten aanzien van het zingen in de kerk is er recent door de PKN een zeer dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. Ook het zingen door enkele personen of zanggroepen wordt geheel ontraden. De wijkkerkenraden hebben besloten dit advies op te volgen en zullen de praktische invulling nader uitwerken.

Catechese en zondagsschool

Voor de catechese en de zondagsschool worden de regels van het onderwijs gevolgd. Zolang de scholen gesloten zijn, zullen er ook geen fysieke bijeenkomsten worden gehouden. Als de leiding besluit tot digitale alternatieven, zal dit worden gecommuniceerd.

Bijeenkomsten en vergaderingen

Besloten is om in de komende periode, tot en met tenminste 9 februari 2021, alle fysieke bijeenkomsten van het jeugdwerk, verenigingen, Bijbelkringen, kerkenraden en overige kerkelijke activiteiten te annuleren of uit te stellen. Digitale vormen blijven uiteraard mogelijk. 

Jan Pieter Teeuw, scriba AK

Wijkgroepen in alle wijkgemeenten?

Gemeentebinding in coronatijd

Het is een lastige tijd om de binding binnen de gemeente vorm te geven. Ook het samenkomen in wijk- of buurtgroepen is nu niet mogelijk. Toch kunnen we wel een aantal dingen doen die de binding bevorderen zoals: je buren uitnodigen voor de koffie, een kaartje sturen of telefoontje plegen, gebed voor je buren. Adopteer bijvoorbeeld drie buren om voor te bidden of ga eens samen een kerkdienst mee kijken / beleven. Ook kunnen we in deze tijd proberen om wijkgroepen nog wat verder op te zetten waar dat nog niet gebeurd is. Daarom zijn we op zoek naar gemeenteleden die zich hiervoor willen inzetten.

Wat is een wijk- of buurtgroep?

Onze gemeente bestaat uit drie geografische wijkgemeenten: Oost, Noord en Zuid. Deze zijn weer onderverdeeld in wijken met elk een wijkouderling. Het idee is dat iedere wijk beschikt over één of meerdere wijkgroepen bestaande uit 10 – 15 gemeenteleden, die bij elkaar in de buurt wonen. Daarbij maakt het niet uit van welke wijkgemeente je lid bent. Zo’n wijkgroep komt zo mogelijk 2x per jaar (of vaker) bijeen om elkaar te ontmoeten, te bemoedigen en voor elkaar te bidden. Daardoor weet je elkaar misschien wat makkelijker te vinden en kun je omzien naar elk ander. Dat geldt natuurlijk niet alleen voor gemeenteleden maar vooral ook voor onze buren met wie we misschien wat minder gemakkelijk contact hebben. We willen elkaar stimuleren om onze (niet kerkelijke) buren hierbij te betrekken.

Er klinkt nogal eens de opmerking dat zo’n wijkgroep een extra is naast verenigingen of Bijbelkringen. Dat is niet het geval. Een wijkgroep is geen Bijbelkring. Natuurlijk is het mooi om met je wijkgroep Bijbelstudie te doen, maar zoek dan ook naar drempelverlagende mogelijkheden om je buren bij de groep te betrekken.

Iedere wijkgroep valt onder verantwoordelijkheid van de geografische wijkouderling. En wanneer u lid bent van een andere wijk dan is uw wijkouderling hier ook bij betrokken. Nu vindt niet iedereen het nodig om aan een wijkgroep deel te nemen. Dat kan o.a. zijn omdat u al vaak met buren (nu helaas wat minder) samenkomt. Dat is prima natuurlijk, maar wilt u ook dan om u heen kijken hoe u uw buren tot steun zou kunnen zijn?

Coördinatoren en Evangelisatie medewerkers gevraagd

Er zijn al vele wijkgroepen gevormd binnen de drie wijkgemeenten. Heeft u er nog weinig of niets van gemerkt? Neem dan contact op met uw wijkouderling. Bent u / jij bereid om mee te helpen een groepje in uw wijk op te zetten? Neem dan contact op met onderstaande ouderlingen die coördinatoren en wijkouderlingen hierin willen ondersteunen. Een coördinator is een oog en oor in de buurt, die samen met een andere wijkbewoner bedenkt hoe je aan binding invulling kunt geven. Zonder coördinator kan een wijkouderling niet starten.

Tevens zijn we op zoek naar Evangelisatie-medewerkers die aan een wijkouderling kunnen worden gekoppeld.

Wij horen graag van u en jou zodat we hier hopelijk spoedig mee verder kunnen.

Wijkgemeente 1 Oost: Leen Klop, tel. 613517; e-mail: evangelisatie1@hghg.nl

Wijkgemeente 2 Noord: Philip de Rover, tel. 611123; e-mail: gemeenteopbouw.noord@hghg.nl

Wijkgemeente 3 Zuid: Kees Pille, tel. 614067; e-mail: evangelisatie3@hghg.nl

Wegwijzer

Hulp nodig en geen mensen in uw omgeving die iets voor u kunnen betekenen?

Wij van Wegwijzer willen met u meedenken in wat wij voor u kunnen doen.

U kunt hierbij denken aan het doen van boodschappen, vervoer naar ziekenhuis, enz. 

WegWijzer is een initiatief van de Hervormde Gemeente Giessendam / Neder-Hardinxveld en is jaren geleden opgericht om hulpvrager en vrijwilliger met elkaar in contact te brengen.

Het hulpaanbod is er voor iedereen die woont in Giessendam / Neder-Hardinxveld.

NB: Telefoonnummers en mailadres staan hierboven.

Sluiting bibliotheek verlengd

In verband met de verlenging van de coronamaatregelen is de bibliotheek in De Parel in elk geval t/m 6 februari gesloten. 

Helaas! We zien uit naar betere tijden.

Update uit Uganda

Lieve gemeenteleden,

Allereerst willen we u alsnog van harte Gods zegen toewensen voor 2021! We zien uit naar een nieuw jaar, samen met God.  2021 zal een bijzonder jaar worden voor mij persoonlijk, nu ik toewerk naar mijn definitieve uitzending in april, Deo Volente. Bijzonder om eindelijk de definitieve stap te mogen zetten, na jaren van voorbereiding. Er moeten best nog wat dingen geregeld worden, maar de grootste voorwaarde om te gaan zijn de financiën. Er moet 80% van de maandelijkse giften toegezegd zijn en op dit moment staat de teller op 13%. U begrijpt vast dat dit een gebedspunt is. Bid u mee en wilt u misschien een maandelijkse donatie overwegen? Tegelijkertijd zijn we erg dankbaar voor de grote betrokkenheid vanuit onze gemeente! Heel hartelijk dank voor alle berichtjes, kaartjes en giften, ook rondom de verloving van Derrick en mij! Dat doet ons erg goed! We voelen ons gedragen en geliefd, en zijn dankbaar voor onze verbondenheid met jullie in onze Heere Jezus Christus! 

Hartelijke groet van ons,

Derrick Ainomugisha (Vucci) en Amy de Jong

 

WIJKBERICHTEN

WIJKGEMEENTE 1 OOST

Ds. W.J. Westland, tel. 63 23 40

predikant.oost@hghg.nl

Scriba: J. Poortvliet, Zijlweer 1, tel. 61 15 03

Scriba.oost@hghg.nl

Verlenging lockdown

De lockdown is verlengd t / m 9 februari. Zie hierover de centrale berichten. Wat betreft de kerkdiensten verandert het beleid dus niet. Wel doet de kerkenraad het dringende verzoek om bij het binnenkomen en uitgaan van de kerk een mondkapje te dragen. Ten aanzien van het zingen in de kerk is door de PKN het dringend advies gegeven om het zingen geheel achterwege te laten. De kerkenraad heeft dit advies overgenomen. Als alternatief voor de gemeentezang worden de psalmen via de geluidsinstallatie afgespeeld. De psalmen zijn ook te horen in de huiskamers (live en via de kerkradio), zodat deze thuis door iedereen meegezongen kunnen worden. We willen u als kerkenraad ook van harte aanmoedigen om dit te doen, zodat de lofzang gaande gehouden wordt. De maatregelen vragen steeds weer om organisatorische aanpassingen. Dit zou zomaar kunnen betekenen dat we de hoofdzaak uit het oog verliezen. Dat is uiteindelijk Gods woord alleen en Zijn dienst. Het gaat om Hem Die naar de wereld gekomen is en in alles de wil van Zijn Vader deed, onze Heere Jezus Christus. “En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam”. (1 Petrus 1: 17 – 19)

De kerkenraad

Giften

Br. K. Ruitenberg ontving € 50,- voor de kerk en eveneens € 50,- voor de diaconie. Vriendelijk bedankt!

Gelezen

“God was voordat wij waren. God zal zijn, als wij ons niet meer op aarde bevinden en Zijn Woord is evenals Hij, het blijft en is machtig om te doen, wat het belooft. En Zijn verbond staat vast en wat Hij belooft, kan Hij doen en zal Hij doen. Hij is almachtig, de Eerste en de Laatste in het strijdperk. Zo wordt onze zaligheid niet afhankelijk van ons, maar alleen van Hem.”

H.F. Kohlbrugge (1803-1875)

Tenslotte

De lockdown is verlengd en ook in de kerk hebben we nog weer moeten inleveren als het gaat om het zingen. Je kunt er zomaar wat mismoedig van zijn: wat moet het allemaal worden? Laten wij onze ogen richten op de levende Heere Die Zijn Woord laat klinken. Ik moet daarbij denken aan Psalm 119: ‘Uw Woord kan mij, ofschoon ik alles miss’, door zijnen smaak, én hart én zinnen strelen’ (Psalm 119: 84 berijmd). Het is een prachtige psalm om te zingen. Vooral nu komt het er op aan, om deze woorden te leven.

Met hartelijke groet,

ds. W.J. Westland

WIJKGEMEENTE 2 NOORD

Predikant: vacant

Ds. E. van Rooijen, bijstand pastoraat, tel. 0183-51 31 76, vanrooijen1954@hotmail.com

Dhr. T.J.D. de Koning, kerkelijk werker, tel. 63 47 16, kerkelijkwerker@hghg.nl

Scriba: P.de Groot, Florenweer 14, tel. 61 42 57, scriba.noord@hghg.nl

Aankondiging bij overlijden

Eind november j.l. hebben wij u geïnformeerd dat de gemeente verzocht wordt, om bij aankondiging van een overlijden van een gemeentelid uit de eigen wijkgemeente, te gaan staan. Hierop hebben we een aantal reacties ontvangen. Ook blijkt vaak, dat als iemand uit een andere wijk is overleden, er nabestaanden in onze wijk wonen, of we de overledene goed kennen. Daarom hebben we besloten om in het vervolg te gaan staan bij iedere aankondiging van een overlijden, ongeacht uit welke wijk de overledene komt en alleen de voorzang aan te passen bij een overledene uit de eigen wijkgemeente.

Gemeente in coronatijd

N.a.v. de berichtgeving van de overheid is besloten om ons beleid dat we sinds half december voeren, ongewijzigd voort te zetten. Daarna kregen we het dringende advies van het moderamen van de PKN, om gedurende de verlengde lockdown niet te zingen tijdens de kerkdiensten. Dit advies geldt in ieder geval tot 9 februari, de huidige datum van de lockdown. Als kerkenraad hebben we besloten om dit advies op te volgen. Gelukkig hebben we inmiddels behoorlijk wat liederen, die tijdens eerdere diensten zijn opgenomen. We zullen tijdens de diensten dan ook, zoveel als mogelijk is, hier naar kijken en luisteren. Het moderamen van de PKN noemt als één van de redenen als basis voor haar advies: “De grote zorgen van de overheid over de opkomst van de zeer besmettelijke Britse variant van het coronavirus”. Daarnaast ervaren we, dat er in ons dorp veel besmettingen zijn. Daarom hebben we voor afgelopen zondag een actief ontmoedigingsbeleid gehanteerd voor het fysiek bezoeken van de kerkdiensten. Vanwege dezelfde redenen zullen vanaf zondag 24 januari de diensten van onze wijk uitsluitend nog online te bezoeken zijn. We vinden dit een pijnlijke beslissing, maar vinden dat we hierin ook onze verantwoordelijkheid moeten nemen t.o.v. onze gemeenteleden. Uiteraard hopen we dat dit van korte duur zal zijn.

Bijbelstudiekring wijk Noord

De eerstvolgende bijeenkomst van de bijbelstudiekring op donderdag 28 januari 2021 gaat niet door i.v.m. de coronamaatregelen van de overheid.

Citaat

Moge God ons door deze tijd leiden, maar bovenal, moge Hij ons naar Zichzelf leiden.

Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945)

Bidden en danken

We bidden voor alle ondernemers, met name in het midden- en kleinbedrijf, die (ernstig) in de problemen zijn gekomen door de lockdown en zich zorgen maken over de continuïteit van het bedrijf en het welzijn van hun personeel.

In 2020 deelden we weinig nieuws uit Kazachstan. Toch staan de bijna vijf miljoen christenen in dit land onder druk. Als ze bijvoorbeeld een kerk willen registreren, moeten ze vijftig handtekeningen van inwoners verzamelen. Bid dat er meer ruimte komt voor christenen om samen te komen. (Gebedskalender Open Doors)

In Centraal-Azië is evangeliseren verboden, kerken worden in de gaten gehouden en invallen door de politie komen regelmatig voor. Bid voor voorgangers die onder grote druk hun werk moeten doen. Bid om volharding, bescherming, gezondheid en nieuwe energie. (Gebedskalender GZB)

Tenslotte 

De kerkenraad wenst u en jou gezegende diensten thuis, met elkaar verbonden via de techniek.

WIJKGEMEENTE 3 ZUID

Ds. P. van de Voorde, tel. 61 18 13, 

predikant.zuid@hghg.nl

Scriba: P.C. Bakker, Plompencamp 7, tel. 61 86 78

scriba.zuid@hghg.nl

Giften

Ds. Van de Voorde ontving een gift van € 5,- voor het verjaringsfonds.

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 11 januari konden we als kerkenraad niet vergaderen in verband met de geldende beperkingen. Als moderamen zijn we wel bij elkaar geweest om de meest noodzakelijke dingen te bespreken. Woensdag 13 januari was er een overleg van de scriba’s van de wijkkerkenraden met de scriba en preses van de AK om het een en ander af te stemmen met betrekking tot het gemeente-zijn in coronatijd. De volgende dag kwam het dringende advies binnen over het zingen in de kerk. Daar moet dan ook binnen (te) korte tijd een beslissing over worden genomen. Nu kan er veel besproken worden via de mail binnen kerkenraad en / of moderamen, maar soms is dat ook niet meer mogelijk en gewenst. Dan besluit het Dagelijks Bestuur van een kerkenraad wat te doen. Zo ook met betrekking tot het zingen in de kerk. Allerlei oplossingen zijn mogelijk en kunnen uitgevoerd worden. De vraag is dan om alle aspecten van de oplossingen te bekijken en te bezien of dat wenselijk is. Zo is het besluit gevallen om het zingen in de kerk niet te doen en vervangende oplossingen achterwege te laten. Het is ingrijpend dat we ons als gemeente in stilte moeten hullen. We voelen met elkaar de pijn hiervan, maar laat de lofzang, in alle stilte en onder begeleiding van het orgel, tot God zijn. 

Gelezen / gehoord

Hoe labiel het geloof ook kan zijn, Gods belofte blijft stabiel.

Tenslotte

Namens de kerkenraad een hartelijke groet,

P.C. Bakker

Rekeningnummers collecte doelen

Hervormde Gemeente Boven-Hardinxveld

College van kerkrentmeesters 

NL94RABO03250 60 592

Diaconie

NL59RABO03250 18 154

Digitale collecte via Givt app

Hervormde Gemeente Giessendam/Neder-Hardinxveld

Kerkrentmeesterlijk beheer

(eigen gemeente/eredienst):

NL46 RABO 0373 7195 66, o.v.v. collecte 

Diaconie:

NL16 RABO 0325 0034 08 

o.v.v. collecte en bestemming

Zending (doelen en/of ‘busje bij de uitgang’):

NL43 RABO 0373 7196 20 o.v.v. collecte

 

Colofon

Abonnementen en bezorging

Giessendam/Neder-Hardinxveld:

fam. Tromp, Kemphaan 5, 3371 JW, tel. 63 11 99,

abonnementen@hghg.nl

Abonnementen Boven-Hardinxveld:

Dhr. G. de Haas, Kon. Wilhelminalaan 80, 3372 AE,

tel. 06-10 03 60 66, dehaas.robert@gmail.com

Bezorging Boven-Hardinxveld

Mw. N. Egas, tel 61 77 63, Rivierdijk 92

Abonnementsprijs: € 15,- per jaar

Advertentieprijs: € 0,30 per millimeter

Bezorgklachten kunt u zaterdag na 12 uur doorgeven

Kopij inleveren:

Boven-Hardinxveld: uiterlijk zaterdag 12.00 uur:

kerkbodehgbh@kpnmail.nl of Schokker 20

Giessendam/Neder-Hardinxveld: uiterlijk maandag 9.00 uur: Nieuweweg 233, kerkbode@hghg.nl

Erediensten

Zondag 24 januari 2021

GIESSENDAM/NEDER-HARDINXVELD

OUDE KERK

09.30 uur wijk 2 Noord ds. W.G.Teeuwissen, Veenendaal

18.00 uur wijk 3 Zuid ds. W.J. Westland 

H.C.Zondag 30

NIEUWE KERK

09.30 uur ds. M.Maas, Dordrecht (groep C1 )

18.00 uur ds. P. v.d. Voorde,

H.C. Zondag 31 (groep C2 )

DE PAREL

10.45 uur wijk 3 Zuid  rb / ds. M.C.Stehouwer,

Wijngaarden

18.00 uur wijk 2 Noord dhr. A. de Rover,

Hardinxveld-Giessendam

Collecten

Morgendienst: 1. Eredienst energiekosten

2. Eredienst

Avonddienst: 1. Eredienst

2. Plaatselijk kerkelijk werk

Kinderoppas 

Nieuwe Kerk 09.30 uur: Miranda Batenburg, Juliette Poortvliet

Oude Kerk 09.30 uur: Willemijn van Hof, Anne-Lynn de Jong

De Parel 10.45 uur: Loïs Veldman, Marianne den Boer

Voorzang (voor beide gemeenten)

morgendienst: Psalm 66:10

avonddienst: Psalm 27:7

BOVEN-HARDINXVELD

9.30 uur ds. J.C. Breugem – Bediening Heilige Doop

18.00 uur prop. J.A. de Kruijf, Oud-Alblas

Kinderoppas

Sijgrid Klop, Daniëlle Terlouw, Hilde Breugem (reserve)

Collecten

1. Project kerk en school – International Justice Mission (IJM)

2. Kerkrentmeesterlijk beheer

3. Onderhoud gebouwen

 

NB: voor alle in dit blad genoemde data geldt:

Deo Volente, zo God het wil.